L O G O ร ปแบบการประเม นโครงการ

Size: px
Start display at page:

Download "L O G O ร ปแบบการประเม นโครงการ"

Transcription

1 L O G O ร ปแบบการประเม นโครงการ

2 ร ปแบบการประเม นโครงการ Evaluation Models หมายถ ง กรอบแนวค ดเค าโครงหร อร างในการประเม น โครงการ ซ งแสดงให เห นถ งภาพรวมท งหมดเก ยวก บการประเม น โครงการ ร ปแบบของการประเม นโครงการในป จจ บ นเก อบท งหมด เป นร ปแบบท ม จ ดเร มต นมาจากการประเม นทางการศ กษา ซ งต อมา ได ม ผ น ามาประย กต ใช โดยแบ งร ปแบบการประเม นผลโครงการ ออกเป นกล มใหญ ๆ 3 กล ม ค อ (ส ว มล ต รกาน นท.2544:39)

3 Evaluation Models ค อ... กรอบความค ดในการประเม น โดยท วไป MODELS จะ บอกสาระท ส าค ญ 2 ประการค อ 1. ควรประเม นอะไรบ าง (WHAT) 2. ควรประเม นอย างไร (HOW) MODEL ส วนใหญ จะบอก WHAT

4 ร ปแบบการประเม นโครงการ Objective Based Model ในกล มน ม งให ความสนใจเปร ยบเท ยบ ผลท ได ร บก บว ตถ ประสงค น กว ชาการในกล มน ได แก ไทเลอร (Tyler) และ ครอนบาช (Cronbach) และ เคอร คแพทร ก (Kirkpattrick) Judgemental Evaluation Model ในกล มน ม งให ความสนใจ ก บการต ดส นค ณค าของส งท ถ กประเม น น กว ชาการในกล มน ได แก สเต ก (Stake) สคร ฟเวน (Scriven) และโพรว ส (Provus) Decision-oriented Evaluation Model ในกล มน ม งผล ตสารสนเทศ เพ อการต ดส นใจ น กว ชาการในกล มน ได แก สต ฟเฟ ลบ ม (Stufflbeam) และอ ลค น (Alkin)

5 ประโยชน ของร ปแบบการประเม น ช วยให เห น แนวทาง หร อ กรอบความค ดในการประเม น ช วยให กาหนด ว ตถ ประสงค ของการประเม นม ความ คมช ด ครอบคล ม ช วยกาหนด ต วแปร หร อ ประเด นส าค ญ อย างช ดเจน ทาให ผลงาน ม ความเป นระบบ ครอบคล ม เป นท ยอมร บ ส อความหมายได ช ดเจน

6 ร ปแบบการประเม นของสต ฟเฟ ลบ ม CIPP Model (Stufflebeam) สต ฟเฟ ลบ มได พ ฒนาร ปแบบการประเม นน ข นในป ค.ศ โดยม แนวค ดในการสร างสารสนเทศเพ อการต ดส นใจ แบ งการ ประเม นออกเป น 4 ประเด นตามประเภทของการต ดส นใจและการ น าไปใช ประโยชน ด งน การประเม นบร บทหร อสภาวะแวดล อม(Context Evaluation) การประเม นป จจ ยเบ องต น(Input Evaluation) การประเม นกระบวนการ (Process Evaluation) การประเม นผลผล ต (Product Evaluation)

7 การประเม นบร บทหร อสภาวะแวดล อม (Context Evaluation) เป นการประเม นก อนท จะลงม อดาเน นการใน โครงการใด ๆ เพ อน าข อม ลไปกาหนดหล กการและ เหต ผล รวมท งพ จารณาความจาเป นท จะต องจ ดทา โครงการด งกล าว การช ประเด นป ญหา ตลอดจน พ จารณาความเหมาะสมของโครงการ เป นโครงการท สอดคล องก บป ญหา ความต องการท แท จร ง ว ตถ ประสงค ช ดเจน สอดคล องนโยบาย โอกาสได ร บการสน บสน น

8 การประเม นป จจ ยเบ องต น (Input Evaluation) เป นการพ จารณาความเหมาะสม ความพอเพ ยงของทร พยากรในการดาเน นโครงการ ตลอดจนเทคโนโลย และแผนของการดาเน นงาน ป จจ ยน าเข าเหมาะก บก จกรรมท ดาเน นการ

9 การประเม นกระบวนการ (Process Evaluation) เป นการประเม นเพ อหาข อบกพร องของการ ดาเน นโครงการ หาข อม ลประกอบการต ดส นใจท จะส ง การเพ อพ ฒนางานต าง ๆ และบ นท กภาวะของ เหต การณ ต าง ๆ รายงานความก าวหน าของโครงการ ก จกรรมตามแผนหร อไม ทาได หร อไม ม ป ญหาอ ปสรรคหร อไม แก ไขได หร อไม

10 การประเม นผลผล ต (Product Evaluation) เป นการประเม นเพ อเปร ยบเท ยบผลท เก ดข นจากการ ทาโครงการก บเป าหมายหร อว ตถ ประสงค ของโครงการท กาหนดไว แต ต น เพ อน าข อม ลไปใช ต ดส นการบรรล ความส าเร จของโครงการ ค ณภาพของผลล พธ เก ดผลกระทบหร อไม

11 การประเม นร ปแบบซ ปน น เป นการประเม นเพ อให ได ข อม ล ในด านต าง ๆ ส าหร บประกอบการต ดส นใจ ค อการประเม นด าน สภาวะแวดล อมเพ อให ได ข อม ลประกอบการต ดส นใจในการวางแผน ประเม นป จจ ยเบ องต นเพ อให ได ข อม ลประกอบการต ดส นใจในการ กาหนดโครงสร างโครงการ ประเม นกระบวนการเพ อให ได ข อม ล ประกอบการต ดส นใจในการน าโครงการไปปฏ บ ต และประเม น ผลล พธ เพ อให ได ข อม ลประกอบการต ดส นใจว าควรดาเน นการ โครงการต อไปหร อ ล มเล ก ซ งความส มพ นธ ระหว างการประเม น ก บการต ดส นใจด งกล าว

12 1. เป น DYNAMIC MODEL 2. ใช ควบค ไปก บกระบวนการบร หารเช งระบบ 3. ประเม นเพ อช วยในการต ดส นใจแต ละข นตอนของการทางานอย าง ต อเน องเป นระยะๆ

13 การประเม นผลโครงการ ประก นส ขภาพถ วนหน า (30 บาทร กษาท กโรค) ว ตถ ประสงค ของการประเม น เพ อประเม นโครงการประก นส ขภาพถ วนหน า (30 บาทร กษาท กโรค) ในด าน บร บท (Context) ด านป จจ ย น าเข า (Input) ด านกระบวนการ (Process) และด าน ผลผล ต (Product)

14 แบบจาลองการประเม น CPO (CPO S Evaluation Model) เยาวด รางช ยก ล ว บ ลย ศร 1. ป จจ ยพ นฐานด านสภาวะแวดล อม (Context) 2. กระบวนการปฏ บ ต ระหว างดาเน นโครงการ (Process) 3. ผลผล ตของโครงการ (Outcome)

15 ป จจ ยพ นฐานด านสภาวะแวดล อมของโครงการ ป จจ ยทางด านน หมายถ ง บร บท ต าง ๆ ท ม ส วน เก ยวข องก บโครงการท งหมด เช น ป จจ ยทางการเม อง ทาง ส งคม ทางว ฒนธรรม รวมท งป จจ ยทางกายภาพ และทางด าน จ ตใจ เป นต น การประเม นในส วนน เป นการประเม นสภาวะ แวดล อมหร อ บร บท ต าง ๆ ของโครงการน น ๆ ว าม ความ เหมาะสมหร อไม อย างไร (Context)

16 โดยพ จารณาถ ง 1. ความต องการของโครงการ (Need Assessment) เพ อให ทราบถ งความจาเป น หร อความต องการของผ ท ม ส วนได เส ยต อโครงการ 2. ความเป นไปได ของโครงการ (Feasibility) เพ อให ทราบถ งโอกาสในการจ ดทาโครงการ 3. การกาหนดว ตถ ประสงค ของโครงการ เพ อระบ ถ งส งท ต องการจะให เก ดข นจากโครงการ 4. ความพร อมและทร พยากรในด านต าง ๆ เช น เง นท น หร องบประมาณ ว สด อ ปกรณ บ คลากร เป นต น

17 กระบวนการปฏ บ ต ระหว างดาเน นโครงการ (Process) คาว า กระบวนการ หมายถ ง ข นตอนหร อกรรมว ธ ท จะต องปฏ บ ต ตามลาด บก อนหล งอย างเป นระบบและครบวงจรในระหว าง ดาเน นโครงการ กระบวนการด งกล าวอาจจะแตกต างก นไปตามเป าหมายใน เช งปร ชญาของแต ละโครงการ เช น โครงการทางธ รก จ เป าหมายหล กก ค อ การแสวงหากาไรจากการดาเน นธ รก จน น ๆ ให ได มากท ส ดเท าท จะทาได โครงการทางการศ กษาของร ฐ เป าหมายหล กก ค อ การปล กฝ งความร ให ท ง เด ก เยาวชน และบ คคลท วไป โดยคาน งถ งผ ท เก ยวข องผลประโยชน ของชาต ในระยะยาว โครงการประเภทน จะไม ม งแสวงหากาไรส งส ดเป นหล ก

18 ผลผล ตของโครงการ (Outcome) คาว า ผลผล ต (Outcome) น น น กประเม นบางท านใช คาว า ผลผล ต (Product) ซ งหมายถ ง ผลท ได ร บจากการกระทาใด ๆ แต บางท าน ใช คาว า ผลล พธ (Output) ซ งหมายถ ง ผลงานหร อส งท ปรากฏออกมา ภายหล ง ด งน น คาว า ผลผล ต ของ Model น จ งม ความหมายครอบคล ม คาศ พท ภาษาอ งกฤษท ง 3 คา ด งท กล าวมาแล ว ค อ (1) Product (ผลผล ต) (2) Output (ผลล พธ ) และ (3) Outcome (ผลผล ต) ด วยเหต น คาว า ผลผล ตของ โครงการ จ งหมายถ ง ผลงานหร อผลท ได ร บจากการกระทาก จกรรมใด ๆ ของ แต ละโครงการ โดยสามารถแบ งผลงานด งกล าวเป น 3 ประเภท ค อ ผลรวม (Overall) ผลกระทบ (Impact) และค ณค าหร อประโยชน (Utility)

19 ผลท ได ร บจากการกระทาก จกรรมใด ๆ ของแต ละโครงการ 1. ผลรวม (Overall) ผลท เก ดข นท งหมดจากก จกรรมของโครงการ ท ง โดยทางตรงและทางอ อม 2. ผลกระทบ (Impact) เพ อให ทราบถ งผลท ตามมาจากการดาเน น โครงการน น ๆ ท งทางตรงและทางอ อม รวมท งจากท คาดหว งไว และ ม ได คาดหว งไว ด วย 3. ค ณค าหร อประโยชน (Utility) เพ อให ทราบถ งค ณค าหร อความส าค ญ ของผลท ได จากการประเม น ท งน เพ อน าไปใช ประโยชน ในการ ต ดส นใจหร อเพ อน าไปประย กต ใช ให เหมาะสมต อไป

20 แบบจาลองการประเม นของ Tyler กาหนดจ ดม งหมายทางการศ กษา (ผลส มฤทธ ทางการศ กษา) เข ยนจ ดม งหมายในร ปจ ดประสงค เช งพฤต กรรม ทดสอบก อนการเร ยน(Pretest) สอนด วยว ธ เหมาะสม ทดสอบหล งเร ยน (Posttest) เปร ยบเท ยบคะแนน Pretest/Posttest น าผลท ได ไปปร บการเร ยนการสอน

21 ร ปแบบการว เคราะห ระบบ (System Approach) แนวค ดการว เคราะห ระบบ เป นการน าเอา ระเบ ยบว ธ การทางว ทยาศาสตร เข ามาประย กต ใช โดย ทาการประเม นใน 3 ส วน ได แก ป จจ ยน าเข า กระบวนการและผลผล ต ป จจ ยน าเข า กระบวนการ ผลผล ต

22

23 KIRK PATTRICK : ประเม นการฝ กอบรม 1. ประเม นปฏ ก ร ยาตอบสนอง (REACTION) 2. ประเม นผลการเร ยนร (LEARNING) 3. ประเม นพฤต กรรมท เปล ยนไป (BEHAVIOR) 4. ประเม นผลล พธ ท เก ดข นต อหน วยงาน (RESULTS)

24 แนวทางประเม น ของ Kirkpatrick 1. ประเม น ป กร ยาตอบสนอง (Reaction) 2. ประเม นผลการเร ยนร (Learning) 3. ประเม นพฤต กรรมท เปล ยนไป หล ง การอบรม (Behavior) 4. ประเม นผลล พธ ท เก ดข นต อองค กร (Result) ตรวจสอบความร ส ก หร อ ความพอใจของผ เข าอบรม ตรวจสอบ ผลการเร ยน ตรวจสอบความ ครอบคล ม (ความร ท กษะ เจตคต ) ตรวจสอบ ผ ผ านการอบรมได ปร บเปล ยนพฤต กรรม ไปตามท คาดหว ง ตรวจสอบ ผลการอบรมได เก ดผล ด ต อองค กร หร อผลกระทบ ด านค ณภาพ ขององค กรด ข น

25 การประเม นโครงการ ตามกรอบ กพร. ประเม น 3 ม ต (บางโครงการอาจประเม นไม ครบ 3 ม ต ) 1. ความร ความเข าใจของกล มเป าหมาย 2. ความพ งพอใจของกล มเป าหมาย 3. การน าความร ไปใช ของกล มเป าหมาย

26 กรณ ไม ได ย ดร ปแบบในการประเม น ม กจะประเม นโดยการย ดว ตถ ประสงค โครงการเป นหล ก ในการประเม นโครงการ ด งน นว ตถ ประสงค ของโครงการต องช ดเจน

27 การเล อกใช Model ใช เต มร ปแบบ ประย กต ใช แบบจาลองจะช วยในการกาหนดว ตถ ประสงค ของการประเม น

28 ร ปแบบการประเม นโครงการท กล าว มาในแต ละร ปแบบม จ ดเด น จ ดด อย และ ประโยชน แตกต างก นไป ซ งต องน ามา ประย กต ใช ให เหมาะสม เพ อใช ในการ ประเม นให ได ผลด ท ส ด

29 ป ญหาท พบในการใช แบบจาลอง ไม ครอบคล มท กประเด นท ควรประเม น ใช เพ ยงบางส วนของแบบจาลอง ขาดการอธ บาย เล อกแบบจาลองมาใช โดยไม เหมาะสมก บ โครงการท ประเม น

30

31 ต วอย างการใช ร ปแบบในการประเม นโครงการ ในงานว จ ยประเม นโครงการ

32

33 การพ จารณาความส าเร จของโครงการแต ละโครงการ ม ต การประเม น 1. ความร ความเข าใจ ของกล มเป าหมาย 2. ความพ งพอใจของ กล มเป าหมาย 3. การน าความร ไปใช ของกล มเป าหมาย คร /อาจารย /น กว ชาการ/ น ส ตน กศ กษา กล มเป าหมาย ชาวบ าน/ช มชน/ส งคม ไม น อยกว าร อยละ 90 ไม น อยกว าร อยละ 75 ไม น อยกว าร อยละ 80 ไม น อยกว าร อยละ 75 ไม น อยกว าร อยละ 75 ไม น อยกว าร อยละ 65

34

35

เอกสารหมายเลข 4 ร ปแบบการประเม นโครงการ

เอกสารหมายเลข 4 ร ปแบบการประเม นโครงการ เอกสารหมายเลข 4 ร ปแบบการประเม นโครงการ 27 ร ปแบบการประเม นโครงการ ความหมายของร ปแบบการประเม น ร ปแบบการประเม น (Evaluation Model) เก ดข นเน องจากความพยายามของน กประเม นท ม งนาเสนอแนวทางในการประเม นโครงการ

More information

การประเม นผลโครงการ แบบซ ปโมเดล (CIPP Model)

การประเม นผลโครงการ แบบซ ปโมเดล (CIPP Model) การประเม นผลโครงการ แบบซ ปโมเดล (CIPP Model) ส วนประเม นผล สนผ. บทน า ในการด าเน นงานตามโครงการหร อการบร หารโครงการไม ว าจะเป นโครงการของร ฐร ฐว สาหก จ หร อเอกชนก ตาม จะต องม การวางแผนโครงการโดยก าหนดเป

More information

การควบค มและประเม นผลโครงการ

การควบค มและประเม นผลโครงการ บทท 5 การควบค มและประเม นผลโครงการ ความส าค ญของการควบค มโครงการ การควบค มโครงการเป นข นตอนส าค ญข นตอนหน ง ซ งเป นการบ งค บให ด าเน นก จกรรม ต างๆ เป นไปตามก จกรรมท วางไว ระหว างด าเน นโครงการ เพ อให

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information

กองนโยบายและแผน มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร เมษายน 2557

กองนโยบายและแผน มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร เมษายน 2557 คำนำ ค ม อและแนวปฏ บ ต การก าก บต ดตามและประเม นโครงการเป นกระบวนการส าค ญท ช วยให ได สารสนเทศท เป นประโยชน ต อการต ดส นใจของผ บร หารและผ เก ยวข องก บโครงการ ซ งผ ท าหน าท ในการ ประเม นได ศ กษาเร ยนร จนม

More information

ค ม อ การประเม นผล ย ทธศาสตร พล งแผ นด นเอาชนะยาเสพต ด อย างย งย น

ค ม อ การประเม นผล ย ทธศาสตร พล งแผ นด นเอาชนะยาเสพต ด อย างย งย น ค ม อ การประเม นผล ย ทธศาสตร พล งแผ นด นเอาชนะยาเสพต ด อย างย งย น ส าน กย ทธศาสตร ส าน กงาน ป.ป.ส. ค าน า การป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ดน นในแต ละป งบประมาณ ร ฐบาลจะม ย ทธศาสตร แนวทางการ ด าเน นงานท

More information

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง รายงานการประเม นโครงการพ ฒนาน กเร ยนให อ านออกเข ยนได ด วยว จ ยในช นเร ยน โรงเร ยนเทศบาล 1 ศร ก ตต วรรณน สรณ ผ รายงานได ศ กษาหล กการ แนวค ด และทฤษฎ จากเอกสาร งานว จ ยท

More information

การจ ดประสบการณ ทาง ว ทยาศาสตร สาหร บเด กปฐมว ย

การจ ดประสบการณ ทาง ว ทยาศาสตร สาหร บเด กปฐมว ย การจ ดประสบการณ ทาง ว ทยาศาสตร สาหร บเด กปฐมว ย ความหมายของการจ ดประสบการณ การจ ดประสบการณ เป นการจ ดการเร ยนการสอน หร อ การจ ดการศ กษาให ก บเด กปฐมว ย โดยให เด กได ร บ ประสบการณ ตรงจากการกระทา เพ อส งเสร

More information

การประเม นโครงการ Program Evaluation

การประเม นโครงการ Program Evaluation การประเม นโครงการ Program Evaluation ดร.พ ก ล เอกวรางก ร อาจารย ประจ าสาขาว ชาการว จ ยและประเม นทางการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร fedupke@ku.ac.th ท าไมต องประเม นโครงการ? ความต องการใช ผลการประเม

More information

บทท 13 การประเม นโครงการน เทศ

บทท 13 การประเม นโครงการน เทศ บทท 13 การประเม นโครงการน เทศ การประเม นผลงาน หมายถ ง การต ค าของผลงานท ด าเน นการไปแล วว าเก ดผลตาม จ ดม งหมายท วางไว หร อไม เพ ยงใด การประเม นจะเป นผลส บเน องจากการว ดผลท ได กระทาไว แล ว ซ งจะเป นการประเม

More information

แนวค ดการประเม นโครงการ

แนวค ดการประเม นโครงการ ผ อ านวยการส าน กบร การว ชาการ และ อาจารย ประจ าคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม การประเม นโครงการ โดยท วไปม กจะม ว ตถ ประสงค หล กค อ การแสวงหาแนวทาง ต ดส นใจต อการด าเน นงานโครงการหร อจะด าเน นโครงการว

More information

กรอบการบร หารความเส ยงองค กร (ERM Framework) ฉบ บเผยแพร ทางเว บไซต

กรอบการบร หารความเส ยงองค กร (ERM Framework) ฉบ บเผยแพร ทางเว บไซต กรอบการบร หารความเส ยงองค กร (ERM Framework) สารบ ญ 1. น ยามความเส ยงและการบร หารความเส ยงองค กร... 1 2. กระบวนการบร หารความเส ยงองค กร... 2 1. น ยามความเส ยงและการบร หารความเส ยงองค กร ความเส ยง (Risk)

More information

การว ดผลประเม นผลคณ ตศาสตร

การว ดผลประเม นผลคณ ตศาสตร การว ดผลประเม นผลคณ ตศาสตร สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด 1. การว ดผล (Measurement) หมายถ ง กระบวนการกาหนดจานวนเพ อใช เป นเกณฑ การว ด โดยใช เคร องม อว ด เพ อศ กษา ค นหา หร อตรวจสอบค ณล กษณะของบ คคล ผลงาน หร

More information

สร ปรายงานผล การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ป งบประมาณ ๒๕๕๓

สร ปรายงานผล การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ป งบประมาณ ๒๕๕๓ สร ปรายงานผล การจ ดทาแผนบร หาร ป งบประมาณ ๒๕๕๓ สาน กงาน กศน. สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ สารบ ญ หน า คานา สารบ ญ บทสร ปสาหร บผ บร หาร บทท 1 บทนา ความเป นมา 1 ว ส ยท ศน 2 พ นธก จ 2 ประเด นนโยบาย 2 ว ตถ

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

การประเม นหล กส ตร : หล กการและแนวปฏ บ ต

การประเม นหล กส ตร : หล กการและแนวปฏ บ ต การประเม นหล กส ตร : หล กการและแนวปฏ บ ต ศ ร ช ย กาญจนวาส * จากความพยายามปฏ ร ปการศ กษาไทย ภายใต พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 ท าให สถาบ นการศ กษาท กแห งจ าเป นต องม ระบบประก นค ณภาพภายใน เพ อพ

More information

แผนปฏ บ ต การด านการพ ฒนาบ คลากร กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต การด านการพ ฒนาบ คลากร กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต การด านการพ ฒนาบ คลากร กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 25 กองพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน กระทรวงย ต ธรรม - 2 - ค าน า ป จจ บ นในย คแห งการเปล ยนแปลงอย

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

การจ ดทาแผนและระบบการพ ฒนาก ฬาเป นเล ศ : ร ปแบบ (Model) การพ ฒนาก ฬาเป นเล ศ ๔ ร ปแบบ

การจ ดทาแผนและระบบการพ ฒนาก ฬาเป นเล ศ : ร ปแบบ (Model) การพ ฒนาก ฬาเป นเล ศ ๔ ร ปแบบ 1 การจ ดทาแผนและระบบการพ ฒนาก ฬาเป นเล ศ : ร ปแบบ (Model) การพ ฒนาก ฬาเป นเล ศ ๔ ร ปแบบ ศ กด ชาย พ ท กษ วงศ คณะว ทยาศาสตร การก ฬา มหาว ทยาล ยบ รพา งานว จ ยน ได ร บการสน บสน นงบประมาณจากการก ฬาแห งประเทศไทย

More information

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ประกอบด วย 3 ส วน ด งน ส วนท 1 : กระบวนการและข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ส วนท 2 : หล กการว เคราะห และประเม นองค

More information

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส าน กประก นค ณภาพภายใน ร ปแบบและว ธ การเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2557 โครงการ ค อ การวางแผนอย างเป นระบบ ประกอบด วยก จกรรมย

More information

ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม นการควบค มภายใน ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน

ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม นการควบค มภายใน ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม น ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน บทน า ไม ใช เป นเร องท เม อด าเน นการให เก ดข นในองค กรแล วก จบ ก นไปในคร งเด ยว เพราะความเส ยงและสภาพการณ ต างๆ ท ม ผลกระทบต อการปฏ บ ต งาน อาจเปล

More information

การว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล

การว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล การว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล ช อหน วยงาน... ระบ ช อผ ร บผ ดโครงการ... ระบ ช อโครงการ... เล อกการดาเน นโครงการ เป นโครงการใหม เป นโครงการต อเน องหร อขยายผล เล อกประเภทโครงการ โครงการระด บผลผล

More information

การจ ดการความร การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA)

การจ ดการความร การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) การจ ดการความร การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) กล มพ ฒนาระบบบร หาร (กพร.) กรมส งเสร มสหกรณ ค าน า การบร หารจ ดการภาคร ฐในป จจ บ นได ย ดหล กการบร หารก

More information

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit)

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) 1. ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) เป นการตรวจสอบท เน นผลของการ ด าเน นงานท เก ดข นจร งในระหว างด าเน นการและหร อท แล วเสร จ ว าเป นไปตามว

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เร อง การบร หารโครงการและการต ดตามประเม นผล โดย พ.ต.อ.หญ ง สมรร ตน น ร นดรเก ยรต อาจารย (สบ 5) กล มงานอาจารย (ทาหน าท อาจารย ว ชาบร หารงานตารวจ) กองบ ญชาการศ กษา เพ อใช

More information

บทท 3 บทบาทหน าท คร ในการจ ดการช นเร ยน

บทท 3 บทบาทหน าท คร ในการจ ดการช นเร ยน 1 บทท 3 บทบาทหน าท คร ในการจ ดการช นเร ยน โดยท วไปคร เป นผ ม หน าท ในการสอน การถ ายทอดความร จ งเป นหน าท หล กท ม ความส าค ญท ส ดของคร แต ในความเป นจร งน นคร ม บทบาทหน าท มากกว าการสอน โดยคร นอกจากเป นผ

More information

สร ปได ว า กระบวนการการบร หารโครงการอาจม ข นตอนหร อว ธ การท ม ช อเร ยกต างก น แต โดยสร ปจะม ความคล ายคล งก นเป นส วนใหญ เช นในบางโครงการผ บร

สร ปได ว า กระบวนการการบร หารโครงการอาจม ข นตอนหร อว ธ การท ม ช อเร ยกต างก น แต โดยสร ปจะม ความคล ายคล งก นเป นส วนใหญ เช นในบางโครงการผ บร สร ปได ว า กระบวนการการบร หารโครงการอาจม ข นตอนหร อว ธ การท ม ช อเร ยกต างก น แต โดยสร ปจะม ความคล ายคล งก นเป นส วนใหญ เช นในบางโครงการผ บร หารโครงการอาจใช กระบวนการท ประกอบด วย การวางแผน การจ ดหน วยงาน

More information