ระบบแบ งป นผลประโยชน

Size: px
Start display at page:

Download "ระบบแบ งป นผลประโยชน"

Transcription

1 ระบบแบ งป นผลประโยชน

2 ในอ อย 1 ล า ม น าตาลอะไรบ าง ซ โครส กล โคสและฟร คโตส

3 C.C.S กากอ อย ซ โครส กล โคสและฟร คโตส น าตาล โมลาส

4 ก อนม ระบบแบ งป นผลประโยชน ตลอดฤด ห บราคาอ อยไม แน นอน เก ดความไม ไว วางใจต อก น ไม ม ความม นใจว าจะได ร บความเป นธรรมจากอ กฝ าย ใช ก าล งในการแก ไขป ญหา

5 ออกแบบระบบให ท งสองฝ ายอย ร วมก น พ งพาต อก น

6 ปร ชญาพ นฐานของระบบก าหนดราคาอ อย โดยว ธ แบ งป นผลประโยชน 1. ความเป นอ นหน งอ นเด ยวก นในด านการผล ตอ อยและน าตาลทราย 2. ความเป นอ นหน งอ นเด ยวก นในด านการจ ดจ าหน าย 3. รายได ถ กแบ งด วยส ดส วนท เป นธรรมท ง 2 ฝ าย

7 จ ดระเบ ยบบร หารอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลทราย ชาวไร อ อยค ส ญญา โรงงานน าตาล โควตา ก. โควตา ข. โควตา ค. สอน.(ศ นย บร หารการผล ตฯ) บ.อ อยและน าตาลไทย จก. บร ษ ทส งออก 7 บร ษ ท รายร บส ทธ

8 คณะกรรมการช ดต างๆเพ อก าหนดและก าก บให เป นไปตามนโยบาย - คณะกรรมการอ อยและน าตาลทราย - คณะกรรมการกองท นอ อยและน าตาลทราย - คณะกรรมการบร หาร - คณะกรรมการน าตาลทราย - คณะกรรมการอ อย

9 ระยะเวลาการก าหนดราคาอ อยและผลตอบแทนการผล ต ประเม นเบ องต น การก าหนดราคาอ อยและ ผลตอบแทนการผล ต ป ดบ ญช พฤศจ กายน ธ นวาคม มกราคม ก มภาพ นธ ม นาคม เมษายน พฤษภาคม ม ถ นายน กรกฎาคม ส งหาคม ก นยายน ต ลาคม ราคาอ อยและ ผลตอบแทน ข นต น ราคาอ อยและ ผลตอบแทน ข น ส ดท าย

10 การก าหนดราคาอ อยและ ผลตอบแทนข นต น 1. ก าหนดก อนเป ดห บ 2. ม การจ ดสรรอ อยข นส ดท าย 3. ม การจ ดสรรโควตาน าตาลทรายข นต น

11 ราคาอ อยและผลตอบแทนข นต น(ต อ) มาตรา 49 - ให คณะกรรมการบร หารต องจ ดท าประมาณการรายได จากการ จ าหน ายน าตาลทรายท จะผล ตในฤด น น

12 ราคาอ อยและผลตอบแทนข นต น(ต อ) ประมาณการรายได อย างไร - การจ ดท าประมาณการรายได การก าหนดราคาอ อยข นต นและ ผลตอบแทนการผล ตและจ าหน ายน าตาลทรายข นต นให เป นไป ตามหล กเกณฑ และว ธ การท คณะกรรมการก าหนด

13 มาตรา 17 หน าท ของ กอน. (21) ก าหนดหล กเกณฑ และว ธ การเก ยวก บการค านวณ ต นท นในการผล ตอ อยและน าตาลทราย (22) ก าหนดหล กเกณฑ และว ธ การเก ยวก บการจ ดท า ประมาณการรายได การก าหนดและการช าระราคาอ อยและ ค าผล ตน าตาลทราย ช งต องค าน งถ งต นท นการผล ตอ อยและ น าตาลทรายและกองท นท ม อย ด วย

14 มาตรา 17 หน าท ของ กอน.(ต อ) (23) ก าหนดอ ตราส วนของผลตอบแทนระหว างชาวไร อ อยและ โรงงาน โดยค าน งถ งรายได ท ได จากการขายน าตาลทรายและผล พลอยได ท งหมด เพ อใช เป นเกณฑ ในการค านวณราคาอ อยและค า ผล ตน าตาลทราย

15 ราคาอ อยและผลตอบแทนข นต น(ต อ) ราคาอ อยข นต นและผลตอบแทนการผล ตและจ าหน ายน าตาลทราย ข นต นต องไม น อยกว าร อยละ 80 ของประมาณการรายได โดยให ค าน งถ งต นท นการผล ตอ อยและน าตาลทรายด วย

16 ราคาอ อยและผลตอบแทนข นต น(ต อ) มาตรา 50 - ให แจ งให สถาบ นชาวไร อ อย และสมาคมโรงงานทราบ และจ ดให ม การประช มผ แทนสถาบ น ชาวไร อ อย และผ แทนสมาคมโรงงานเพ อร บฟ งความค ดเห นและข อค ดค าน - การท าค าค ดค านให กระท าเป นหน งส อแจ งให ทราบล วงหน าไม น อยกว า 10 ว น ก อนว นประช มเป นหน งส อพร อมด วยเหต ผลโดยรายละเอ ยดย นต อส าน กงาน คณะกรรมการอ อยและน าตาลทรายก อนว นประช มด งกล าว

17 ราคาอ อยและผลตอบแทนข นต น(ต อ) มาตรา 51 -ให ส าน กงานเสนอผลตาม ม.50 ต อ กอน.เพ อพ จารณา

18 ราคาอ อยและผลตอบแทนข นต น(ต อ) มาตรา 52 -กอน.พ จารณา พร อมด วยค าค ดค าหากม หากม แล วเสนความเห นต อ ครม.พ จารณา

19 ราคาอ อยและผลตอบแทนข นต น(ต อ) มาตรา 53 -ครม.ให ความเห นชอบในราคาอ อยข นต นและผลตอบแทนการผล ต และจ าหน ายน าตาลทรายข นต นตาม ม.52 -ให ส าน กงานประกาศราคาอ อยข นต นและผลตอบแทนการผล ต และจ าหน ายน าตาลทรายข นต นในราชก จจาน เบกษา -ให โรงงานช าระค าอ อยให แก ชาวไร อ อยตามราคาอ อยข นต น ตาม หล กเกณฑ และว ธ การท คณะกรรมการก าหนด

20 ข นตอนการก าหนดราคาอ อยและผลตอบแทนการผล ต และการจ าหน ายน าตาลทราย ค านวณต นท นการผล ตอ อยและน าตาลทราย ก าหนดอ ตราส วนและผลตอบแทนระหว างชาวไร อ อยและโรงงาน ก าหนดหล กเกณฑ และว ธ การจ ดการรายได ฯ ก อนเป ดห บ ประมาณการผลผล ตอ อย น าตาล ราคาน าตาล อ ตราแลกเปล ยน เง นตรา ค าใช จ ายด านการจ ดการ การจ าหน าย ค าใช จ ายด านการบร หารระบบ ราคาอ อยและผลตอบแทนข นต น

21 ระยะเวลาการก าหนดราคาอ อย 2. ราคาอ อยข นส ดท าย ก าหนดหล งว นท 30 ก นยายน

22 การก าหนดราคาอ อยข นส ดท าย(ต อ) มาตรา 54 - เม อส นเด อนก นยายนของท กป ให คณะกรรมการบร หารค านวณ รายได ส ทธ ท ได จากการจ าหน ายน าตาลทรายในแต ละฤด การผล ต - ให น าหล กเกณฑ และว ธ การท คณะกรรมการก าหนดตามมาตรา 49 มาใช บ งค บแก การค านวณรายได ส ทธ โดยอน โลม

23 มาตรา 55 การก าหนดราคาอ อยข นส ดท าย(ต อ) - ภายในเด อนต ลาคมของท กป ให คณะกรรมการบร หารก าหนดราคา อ อยข นส ดท ายและผลตอบแทนการผล ตและจ าหน ายน าตาลข น ส ดท าย โดยค าน งถ งหล กเกณฑ 1. รายได ส ทธ ตาม ม ต นท นและผลตอบแทนในการผล ตอ อย และน าตาลทราย 3. ราคาอ อยและผลตอบแทนการผล ตและจ าหน ายน าตาลทรายข นต น 4. เง นท ได จากกองท น

24 การก าหนดราคาอ อยข นส ดท าย(ต อ) - ราคาอ อยข นส ดท ายและผลตอบแทนการผล ตและจ าหน ายน าตาลข น ส ดท าย เม อได ร บความเห นชอบจากคณะกรรมการแล ว ให เสนอ คณะร ฐมนตร พ จารณา และเม อคณะร ฐมนตร ให ความเห นชอบแล ว ให ส าน กงานประกาศในราชก จจาน เบกษา

25 การก าหนดราคาอ อยข นส ดท าย(ต อ) มาตรา 56 - ในกรณ ท ราคาอ อยข นส ดท ายและผลตอบแทนการผล ตและจ าหน าย ข นส ดท ายต ากว าราคาอ อยข นต นและผลตอบแทนการผล ตและ จ าหน ายน าตาลทรายข นต น 1.) ให กองท นจ ายเง นชดเชยให แก โรงงานเท าก บส วนต างด งกล าว 2.) ชาวไร อ อยไม ต องส งค นค าอ อยท ได ร บเก น

26 การก าหนดราคาอ อยข นส ดท าย(ต อ) มาตรา 56 (ต อ) - ในกรณ ท ราคาอ อยข นส ดท ายและผลตอบแทนการผล ตและจ าหน าย ข นส ดท ายส งกว าราคาอ อยข นต นและผลตอบแทนการผล ตและ จ าหน ายน าตาลทรายข นต น 1.) ให โรงงานช าระค าอ อยเพ มให แก ชาวไร อ อยจนครบตามราคา อ อยข นส ดท าย ตามหล กเกณฑ และว ธ การท คณะกรรมการก าหนด

27 การก าหนดราคาอ อยข นส ดท าย(ต อ) มาตรา 57 ให โรงงานน าส งเง นเข ากองท นเท าจ านวนผลต างระหว างรายได ส ทธ ตาม ม. 54 และค าอ อยตามราคาอ อยข นส ดท ายรวมก บผลตอบแทน การผล ตและจ าหน ายน าตาลทรายข นส ดท าย ท งน ภายในเวลาท คณะกรรมการก าหนด

28 การจ ดระบบเพ อแบ งป นผลประโยชน ชาวไร อ อยค ส ญญา โรงงานน าตาล โมลาส โควตา ก. โควตา ข. โควตา ค. สอน.(ศ นย บร หารการผล ตฯ) กองท นอ อยและน าตาลทราย บ.อ อยและน าตาลไทย จก. รายร บส ทธ ร อยละ0.5 ร กษาเสถ ยรภาพ บร ษ ทส งออก 7 บร ษ ท ชาวไร อ อย รายร บส ทธ หล งห กค า ร กษาเสถ ยรภาพ โรงงานน าตาล

29 1. บร ษ ท อ อยและน าตาลไทย จ าก ด 2. บร ษ ท ค าผลผล ตน าตาล จ าก ด บร ษ ทส งออกน าตาลทราย 4. บร ษ ท เค.เอส.แอล เอ กซ ปอร ท เทรดด ง จ าก ด 5. บร ษ ท แปซ ฟ ค ช การ คอร ปอร เรช น จ าก ด 6. บร ษ ท ส งออกน าตาลสยาม จ าก ด 7. บร ษ ท ท.ไอ.เอส.เอส. จ าก ด

30 องค ประกอบของรายได -รายจ ายในการค านวณราคาอ อย 1. โควตา ก. 1.1 รายได ประกอบด วย 1.) น าตาลทรายขาวธรรมดา 2.) น าตาลทรายขาวบร ส ทธ 3.) น าตาลทรายแดง 1.2 รายจ ายประกอบด วย 1.) ส งเข ากองท น ราคา 1,400 บาท/กระสอบ ราคา 1,465 บาท/กระสอบ ราคา 1,100 บาท/กระสอบ - น าตาลทรายขาวธรรมดา บาท/กระสอบ - น าตาลทรายขาวบร ส ทธ บาท/กระสอบ

31 1.2 รายจ ายประกอบด วย 2.) ค าเก บฝาก ( 6 เด อน ) 2. โควตา ข. - ขาวธรรมดา บาท/กระสอบ/เด อน - ขาวบร ส ทธ บาท/กระสอบ/เด อน 2.1 รายได ประกอบด วย 1.) ปร มาณขายไปต างประเทศ 400,000 ต น 2.) ปร มาณขายค นโรงงานน าตาล 400,000 ต น 3.) ค าความหวานของน าตาล 2.2 รายจ ายประกอบด วย 1.) ค าประก นภ ย ( 4.5 เด อน) อ ตราร อยละ ของรายร บต อป

32 2.) ค าโกด ง ( 1 เด อน) อ ตรา 2.44 บาท/กระสอบ/เด อน 3.) ค าใช จ ายส งออก - ขายค นโรงงาน บาท/กระสอบ/เด อน - ขายไปต างประเทศ บาท/กระสอบ 3. โควตา ค. 3.1 รายได ประกอบด วย 1.) ขายไปต างประเทศ - น าตาลทรายด บ - น าตาลทรายด บ USQ - น าตาลทรายแดง - น าตาลอ นๆ

33 2.) ขายภายในประเทศ - น าตาลทรายด บ - น าตาลทรายขาว - เอทานอล 3.2 รายจ ายประกอบด วย 1.) ค าประก นภ ย ( 4.5 เด อน) อ ตราร อยละ ของรายร บต อป 2.) ค าโกด ง ( 1 เด อน) อ ตรา 2.44 บาท/กระสอบ/เด อน 3.) ค าใช จ ายส งออก บาท/กระสอบ

34 4. รายได อ นๆ 5. รายจ ายอ นๆ เช น งบประมาณ 6. รายได จากกากน าตาล ราคาท ใช ค านวณ = ราคาจากกรมศ ลกากร ค าใช จ ายส งออก บาท/กระสอบ 7. ค าขนส งน าตาลโควตา ข, ค ค าขนส งท ใช ค านวณ = ค าขนส ง + ค ากรรมกรขนน าตาลข น/ลง - ป ฐาน 8. ค าเก บร กษาเสถ ยรภาพ อ ตราร อยละ 0.50 ของรายได ส ทธ จากน าตาลทราย

35 ส ตรราคาอ อยข นต น

36 รายได ส ทธ ระบบ ชาวไร อ อย 70 % โรงงาน 30% A 1 น าหน ก 40% A 2 ค ณภาพ 60% R 1 = A 1 ปร มาณอ อย R 2 = A 2 ปร มาณค ณภาพ(ปร มาณอ อย x c.c.s)

37 ส ตรราคาอ อยข นต น P ccs = R 1 + R 2 x CCS

38 รายได ส ทธ ระบบ 100,000 ล านบาท อ อย 80 ล านต น ค ณภาพอ อย c.c.s A 1 น าหน ก 40% ชาวไร อ อย 70 % 70,000 ล านบาท A 2 ค ณภาพ 60% โรงงาน 30% 30,000 ล าน บาท R 1 = 28, R 2 = 42, x 12.00

39 ราคาอ อยข นต น P ccs = x CCS P 10 = x 10 P 11 = x 11

40 รายได ส ทธ ระบบ 100,000 บาท ชาวไร อ อย 70 % 70,000 ชาวไร อ อย 70 % 70,000 A 1 น าหน ก 40% 28,000 บาท A 2 ค ณภาพ 60% 42,000 บาท A 1 น าหน ก 20% 14,000 บาท A 2 ค ณภาพ 80% 56,000 บาท R 1 = A 1 ปร มาณอ อย=100 R 2 = A 2 ปร มาณค ณภาพ=100 x 11

41 สร ป โดยภาพรวมชาวไร อ อยไม ได ร บเง นก อนเพ มข นหร อลดลง จากการก าหนดส ดส วนแบ งเง นก อนท ชาวไร อ อยได ร บร อยละ 70 เพ อใช ค านวณราคาอ อยส วนน าหน กและราคาอ อยส วน ค ณภาพ แต ไปเบ ยดระหว างชาวไร อ อยด วยก นเอง หาก ต องการรายได ส ทธ โดยภาพรวมเพ มข น ควรจะก าหนดส วนแบ ง ในข นมาตรฐานให คงท ส วนท เก นจากมาตรฐานควรแบ งตาม ประส ทธ ภาพการผล ตระหว างชาวไร อ อยก บโรงงาน น าตาล ใคร ม ประส ทธ ภาพส งกว าควรได ร บส วนแบ งท เก นจาก มาตรฐาน มากกว า

42 115 ส วนแบ งท ใช อย 70:30 ชาวไร ได โรงงานได 34.50

43 25 ส วนเก นมาตรฐาน แบ งตามประส ทธ ภาพ 90 ส วนแบ งข นมาตรฐาน 70:30 ชาวไร 63 โรงงาน 27

44 ราคาอ อยข นส ดท าย P ccs = R 1 + R 2 x CCS + M มต กอน. ก าหนดให ส วนค ณภาพข น/ลง เป น 6% ของราคาอ อยท 10 CCS R 2 = 6 x P CCS 100 แทนค าสมการ ใน P CCS ท 10 CCS

45 จบ

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย 0 1 1. สถานการณ และสภาพป ญหา ในช วงประมาณสามทศวรรษท ผ านมา อ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลทรายของไทยได

More information

โครงการจ ดทาต นท นผลผล ตและถ ายทอดความร เพ อลดต นท นการผล ตอ อยของเกษตรกร ในป เพาะปล ก 2557/58

โครงการจ ดทาต นท นผลผล ตและถ ายทอดความร เพ อลดต นท นการผล ตอ อยของเกษตรกร ในป เพาะปล ก 2557/58 เอกสารประกอบการฝ กอบรม โครงการจ ดทาต นท นผลผล ตและถ ายทอดความร เพ อลดต นท นการผล ตอ อยของเกษตรกร ในป เพาะปล ก 2557/58 ส าน กงานค ณะกรร มการอ อยแ ละน าต าลทราย 2-2 คานา มหาว ทยาล ยข อนแ ก น อ อยเป นพ ชอ

More information

ข อ ๑ ระเบ ยบน เร ยกว า ระเบ ยบมหาว ทยาล ยท กษ ณ ว าด วย โครงการเง นท น หม นเว ยน พ.ศ. ๒๕๕๒

ข อ ๑ ระเบ ยบน เร ยกว า ระเบ ยบมหาว ทยาล ยท กษ ณ ว าด วย โครงการเง นท น หม นเว ยน พ.ศ. ๒๕๕๒ ระเบ ยบมหาว ทยาล ยท กษ ณ ว าด วย โครงการเง นท นหม นเว ยน พ.ศ. ๒๕๕๒... โดยท เป นการสมควรวางหล กเกณฑ การบร หารจ ดการโครงการเง นท นหม นเว ยนของ มหาว ทยาล ย เพ อให เก ดความโปร งใส ม ประส ทธ ภาพและบรรล ผลตามว

More information

ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย

ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย หน า ๖ ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการด าเน นงานศ นย ประสานงานองค การช มชน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยท เป นการสมควรปร บปร งระเบ ยบกรมการพ ฒนาช มชน ว าด วยการด าเน นงานศ นย ประสานงานองค กรช มชน พ.ศ. ๒๕๔๔ ให เหมาะสมย

More information

มต ครม ท เก ยวข องก บ โครงการสร างม ลภ ณฑ (ท มา: สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ) มต ครม ว นท 21 ต ลาคม 2557 ส วนราชการเจ าของเร อง กษ.

มต ครม ท เก ยวข องก บ โครงการสร างม ลภ ณฑ (ท มา: สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ) มต ครม ว นท 21 ต ลาคม 2557 ส วนราชการเจ าของเร อง กษ. มต ครม ท เก ยวข องก บ โครงการสร างม ลภ ณฑ (ท มา: สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ) มต ครม ว นท 21 ต ลาคม 2557 เร อง การแก ไขป ญหายางพารา ตามมต คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาต เม อว นท 16 ต ลาคม 2557 ๑. ร บทราบแนวทางการบร

More information

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอต อผ ถ อห นของบร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบงบด ล ณ ว นท 31

More information

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง น และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต สาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบ งบแสดงฐานะ การเง นรวมและงบแสดงฐานะการเง

More information

พระราชบ ญญ ต ส งเสร มการจ ดสว สด การส งคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๒๔ ก นยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ เป นป ท ๕๘ ในร ชกาลป จจ บ น

พระราชบ ญญ ต ส งเสร มการจ ดสว สด การส งคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๒๔ ก นยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ เป นป ท ๕๘ ในร ชกาลป จจ บ น พระราชบ ญญ ต ส งเสร มการจ ดสว สด การส งคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๒๔ ก นยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ เป นป ท ๕๘ ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล าฯ

More information

บทท ๑ การประก นค ณภาพภายในส วนงานสน บสน น

บทท ๑ การประก นค ณภาพภายในส วนงานสน บสน น บทท ๑ การประก นค ณภาพภายในส วนงานสน บสน น มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ยพ ฒนาระบบประก นค ณภาพท ใช สาหร บสถาบ นสาน ก และ ส วนงานระด บกอง ซ งทาหน าท สน บสน นและทาหน าท ด านการบร หาร โดยกาหนดนโยบายส งเสร

More information

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส วนหน งของกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรม กรมส งเสร มว ฒนธรรม

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นก เพ อการวางระบบบร หารจ ดการน าและสร างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นก เพ อการวางระบบบร หารจ ดการน าและสร างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ หน า ๑ ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นก เพ อการวางระบบบร หารจ ดการน าและสร างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ อให การบร หารโครงการและการใช จ ายเง นท ก มาเพ อน าไปใช จ ายในการวางระบบบร

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

ค ม อแนะนาการชาระภาษ อากร ก จการโรงแรม

ค ม อแนะนาการชาระภาษ อากร ก จการโรงแรม ค ม อแนะนาการชาระภาษ อากร ก จการโรงแรม คานา กรมสรรพากรได ม นโยบายส งเสร มองค ความร ด านภาษ อากรโดยจ ดท าค ม อแนะน าการช าระ ภาษ อากร และเผยแพร ส ผ ประกอบธ รก จเพ อให ผ ประกอบธ รก จเก ดความร ความเข าใจ

More information

หน า ๑๔ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๒๒ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๕ ก มภาพ นธ ๒๕๕๖

หน า ๑๔ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๒๒ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๕ ก มภาพ นธ ๒๕๕๖ หน า ๑๔ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๒๒ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๕ ก มภาพ นธ ๒๕๕๖ ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ

More information

การย นแบบแสดงรายการภาษ และ ย นแสดงบ ญช รายการร บ-จ ายทางอ เล กทรอน กส เพรามาตร ห นตรา ท ปร กษาด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 25 26 ม ถ นายน 2555

การย นแบบแสดงรายการภาษ และ ย นแสดงบ ญช รายการร บ-จ ายทางอ เล กทรอน กส เพรามาตร ห นตรา ท ปร กษาด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 25 26 ม ถ นายน 2555 การย นแบบแสดงรายการภาษ และ ย นแสดงบ ญช รายการร บ-จ ายทางอ เล กทรอน กส เพรามาตร ห นตรา ท ปร กษาด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 25 26 ม ถ นายน 2555 ห วข อการนาเสนอ ๑ ๒ ๓ พระราชบ ญญ ต ประกอบร ฐธรรมน ญว

More information

ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓

ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓ ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓ โดย นางธ ญชนก เสาวร จ น กว ชาการตรวจสอบภายในชานาญการพ เศษ ร ปแบบรายงานระด บส วนงานย อย ปย. ม ๒ แบบ ๑.

More information

หล กฐานประกอบการย มเง น (ปร บปร งป 2557)

หล กฐานประกอบการย มเง น (ปร บปร งป 2557) หล กฐานประกอบการย มเง น (ปร บปร งป 2557) การย มเง นไปราชการ 1. การเด นทางไปราชการ (ภายในประเทศ) 1.1 สาเนาคาส งอน ม ต ให เด นทางไปราชการ (กรณ ผ อน ม ต เป นผ ร กษาราชการแทน ให แนบคาส งร กษาราชการแทนด วย)

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย ค าน า นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ หน าท 1 ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ท ๑ เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยม ให หน วยงานภาคร ฐบร หารงาน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557) เทศบาลต าบลตะขบ อ าเภอป กธงช ย จ งหว ดนครราชส มา ค าน า การพ ฒนาบ คลากรเทศบาลต าบลตะขบ ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการปฏ บ ต ราชการอย าง ม ค ณภาพ

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ -----------------

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ----------------- ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ----------------- โดยท เป นการสมควรปร บปร งระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายใน ส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐ ให เหมาะสมย

More information

ตามโครงการ ว ทยาล ยเสร มสร าง OTOP ยะลา ส ดาวเด น

ตามโครงการ ว ทยาล ยเสร มสร าง OTOP ยะลา ส ดาวเด น ค ม อการบร หารจ ดการกล ม ด วยหล กธรรมาภ บาล (6 ก) ตามโครงการ ว ทยาล ยเสร มสร าง OTOP ยะลา ส ดาวเด น จ ดทำโดย สำน กงำนพ ฒนำช มชนจ งหว ดยะลำ คานา ค ม อการบร หารจ ดการกล มด วยหล กธรรมาภ บาล ( 6 ก) เล มน จ

More information

แนวทางการจ ดประช มสม ชชาสตร ระด บจ งหว ด ประจาป ๒๕๕๖... ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการส งเสร มและประสานงานสตร แห งชาต พ.ศ.

แนวทางการจ ดประช มสม ชชาสตร ระด บจ งหว ด ประจาป ๒๕๕๖... ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการส งเสร มและประสานงานสตร แห งชาต พ.ศ. แนวทางการจ ดประช มสม ชชาสตร ระด บจ งหว ด ประจาป ๒๕๕๖... ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการส งเสร มและประสานงานสตร แห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดให ม คณะกรรมการนโยบายและย ทธศาสตร การพ ฒนาสตร แห งชาต ( กยส.

More information

ค ม อการจ ดซ อจ ดจ าง ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ. 2535 และฉบ บแก ไขเพ มเต ม

ค ม อการจ ดซ อจ ดจ าง ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ. 2535 และฉบ บแก ไขเพ มเต ม ค ม อการจ ดซ อจ ดจ าง ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ. 2535 และฉบ บแก ไขเพ มเต ม โดยท วไปการด าเน นงานเก ยวก บการพ สด จะม หน วยงานท เก ยวข องภายใต ร ปแบบการจ ดองค กร การบร หารซ งเป นหน วยงานท

More information

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบและของบร ษ ท บางจากป โตรเล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน UNDO (ฉบ บปร บปร ง)

ค ม อการปฏ บ ต งาน UNDO (ฉบ บปร บปร ง) ค ม อการปฏ บ ต งาน UNDO (ฉบ บปร บปร ง) ตามหล กเกณฑ และว ธ การแสดงความประสงค กล บไปใช ส ทธ ในบาเหน จ บานาญตามพระราชบ ญญ ต บาเหน จบานาญข าราชการ พ.ศ. 2494 สาน กการเง นการคล ง สาน กบร หารการร บ-จ ายเง นภาคร

More information

ประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง

ประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง ประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง อาศ ยอ านาจตามความในข อ 2 (7) และข อ 14 แห งประกาศของคณะปฏ ว ต ฉบ บท 103 ลงว นท 16 ม นาคม พ.ศ. 2515 กระทรวงแรงงานและสว สด การส

More information

ค ม อประกอบการจ ดทา แผนความต องการงบลงท นเบ องต น ป งบประมาณ พ.ศ.2559

ค ม อประกอบการจ ดทา แผนความต องการงบลงท นเบ องต น ป งบประมาณ พ.ศ.2559 กนผ 5804 ค ม อประกอบการจ ดทา แผนความต องการงบลงท นเบ องต น ป งบประมาณ พ.ศ.2559 ต ลาคม 2557 กองนโยบายและแผน มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร ~ 1 ~ แผนปฏ บ ต การงบประมาณคร ภ ณฑ ท ด น ส งก อสร าง ประจาป งบประมาณ

More information

สร ปผลการประช มส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การบร หารจ ดการส นค ายางพารา รอบการผล ต 58/59 ว นท 13 14 ม นาคม 2558 ณ ห องประช มพ งบ ญ ช น 8 สาน

สร ปผลการประช มส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การบร หารจ ดการส นค ายางพารา รอบการผล ต 58/59 ว นท 13 14 ม นาคม 2558 ณ ห องประช มพ งบ ญ ช น 8 สาน สร ปผลการประช มส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การบร หารจ ดการส นค ายางพารา รอบการผล ต 58/59 ว นท 13 14 ม นาคม 2558 ณ ห องประช มพ งบ ญ ช น 8 สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร กร งเทพฯ... 1. นโยบายการบร หารจ ดการส นค

More information

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บน เป นไปตามเกณฑ ท กาหนดข นโดยมาตรฐานการบ ญช ระหว างประเทศ ฉบ บท 19 เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน ซ งเป นฉบ

More information