ร นท 1 ว นท 21 พฤษภาคม 2555 ร นท 2 ว นท 22 พฤษภาคม 2555 ร นท 3 ว นท 23 พฤษภาคม 2555 ร นท 4 ว นท 24 พฤษภาคม 2555 โดย ย พา ป ญญาวงศ สถาพร

Size: px
Start display at page:

Download "ร นท 1 ว นท 21 พฤษภาคม 2555 ร นท 2 ว นท 22 พฤษภาคม 2555 ร นท 3 ว นท 23 พฤษภาคม 2555 ร นท 4 ว นท 24 พฤษภาคม 2555 โดย ย พา ป ญญาวงศ สถาพร"

Transcription

1 การตรวจสอบหน งส อส งปล อย BOI ก อนการตรวจปล อย ร นท 1 ว นท 21 พฤษภาคม 2555 ร นท 2 ว นท 22 พฤษภาคม 2555 ร นท 3 ว นท 23 พฤษภาคม 2555 ร นท 4 ว นท 24 พฤษภาคม 2555 โดย ย พา ป ญญาวงศ สถาพร ฝ ายเอกส ทธ และส งเสร มการลงท น ส วนบร การกลาง สสภ. 1

2 ผ เก ยวข องในกระบวนการทางศ ลกากรสาหร บของท ได ร บส งเสร มการลงท น 2

3 ส ทธ ประโยชน ท ได ร บจากการส งเสร มการลงท น 3

4 ส ทธ ประโยชน ท ได ร บจากการส งเสร มการลงท น 4

5 แบ งเป น 2 ประเภท ค อ 1.ส ทธ ประโยชน ทางด านเคร องจ กร ตามมาตรา 28 และมาตรา 29 2.ส ทธ ประโยชน ทางด านว ตถ ด บและว สด จาเป นตาม มาตรา 36 (1), มาตรา 36(2) และมาตรา 30 5

6 จ ดหามาใช ได 6 มาตรา 28 แห ง พ.ร.บ. ส งเสร มการลงท น พ.ศ บ ญญ ต ว า ผ ได ร บการส งเสร มการลงท นจะได ร บยกเว นอากร ขาเข าสาหร บเคร องจ กรตามท คณะกรรมการพ จารณา อน ม ต แต เคร องจ กรน นต องไม เป นเคร องจ กรท ผล ต หร อประกอบได ในราชอาณาจ กร ซ งม ค ณภาพใกล เค ยง ก นก บชน ดท ผล ตในประเทศและม ปร มาณเพ ยงพอท จะ

7 มาตรา 29 แห ง พระราชบ ญญ ต ส งเสร มการลงท น พ.ศ บ ญญ ต ว า เม อคณะกรรมการพ จารณาเห นว า การให การส งเสร มแก ก จการใดหร อแก ผ ขอร บการส งเสร มรายใดไม สามารถให ได ร บส ทธ และประโยชน ตามมาตรา 28 คณะกรรมการจะ ให การส งเสร มแก ก จการน นหร อผ ขอร บการส งเสร มราย น นและรายต อๆไป โดยให ได ร บลดหย อนอากรขาเข า สาหร บเคร องจ กรเพ ยงก งหน ง หร อจะไม ให ได ร บการ ยกเว นอากรสาหร บเคร องจ กรเลยก ได 7

8 มาตรา 36(1) แห ง พ.ร.บ. ส งเสร มการลงท น พ.ศ บ ญญ ต ว า เพ อส งเสร มการส งออก คณะกรรมการอาจให ผ ได ร บการ ส งเสร มได ร บส ทธ และประโยชน พ เศษอย างใดอย างหน งหร อ หลายอย าง ด งต อไปน ด วย (1) การยกเว นอากรขาเข าสาหร บว ตถ ด บและว สด จาเป นท ต อง นาเข ามาจากต างประเทศเพ อใช ผล ต ผสม หร อประกอบ ผล ตภ ณฑ หร อผล ตผลเฉพาะท ใช ในการส งออก (2) การยกเว นอากรขาเข า สาหร บของท ผ ได ร บการส งเสร ม นาเข า มาเพ อส งกล บออกไป 8

9 มาตรา 30 แห ง พระราชบ ญญ ต ส งเสร มการลงท น พ.ศ บ ญญ ต ว า ในกรณ ท ม เหต อ นสมควร คณะกรรมการจะให ผ ได ร บการส งเสร ม ได ร บลดหย อนอากรไม เก นร อยละ 90 ของอ ตราปกต สาหร บว ตถ ด บ และว สด จาเป นท นาเข ามาในราชอาณาจ กรเพ อใช ผล ต ผสม หร อ ประกอบในก จการท ได ร บการส งเสร ม ม กาหนดเวลาคราวละไม เก น 1 ป น บแต ว นท คณะกรรมการกาหนด แต ว ตถ ด บและว สด จาเป นน น ต องไม เป นส งของท ผล ตหร อม กาเน ดในราชอาณาจ กรซ งม ค ณภาพ ใกล เค ยงก นก บชน ดท จะนาเข ามาในราชอาณาจ กรและม ปร มาณ เพ ยงพอท จะจ ดหามาใช ได 9

10 กรณ อากรขาเข า ภาษ ม ลค าเพ ม 1. ยกเว น ไม ต องชาระ 2. ยกเว น ชาระ 3. ลดหย อนอากรขาเข าก งหน ง หร อ 75% หร อ 90% ฯลฯ ไม ต องชาระ 4. ลดหย อนอากรขาเข าก งหน ง หร อ 75% หร อ 90% ฯลฯ ชาระ 3. ลดหย อนอากรขาเข าก งหน ง หร อ 75% หร อ 90% ฯลฯ เฉพาะเคร องจ กรท ม อ ตราอากรไม น อยกว าร อยละ 10 หร อ มากกว าร อยละ 10 ข นไปเท าน น 4. ลดหย อนอากรขาเข าก งหน ง หร อ 75% หร อ 90% ฯลฯ เฉพาะเคร องจ กรท ม อ ตราอากรไม น อยกว าร อยละ 10 หร อ มากกว าร อยละ 10 ข นไปเท าน น ไม ต องชาระ ชาระ 10

11 กรณ ท 1. หน งส อส งปล อยกรณ ยกเว นอากรขาเข า และไม ต องชาระภาษ ม ลค าเพ ม เคร องจ กร 11

12 กรณ ท 1. หน งส อส งปล อยกรณ ยกเว นอากรขาเข า และไม ต องชาระภาษ ม ลค าเพ ม ว ตถ ด บฯ 12

13 กรณ ท 1. หน งส อส งปล อยกรณ ยกเว นอากรขาเข า และไม ต องชาระภาษ ม ลค าเพ ม หน งส อส งปล อย โดยใช บ ญช รายการว ตถ ด บและว สด จาเป น ท ต องใช ผล ตเพ อส งออก ปร มาณนาเข าส งส ด (Max Stock) โดย แจ งรายการว ตถ ด บและว สด จาเป น แจ งการขอใช ส ทธ นาเข าท า/ท ศ ลกากร ตามปร มาณท ขอนาเข า รายการว ตถ ด บ หน วย ปร มาณสต อคส งส ด ปร มาณสต อคส งส ด ท าเร อกร งเทพ ปร มาณสต อคส งส ด สสภ. ปร มาณสต อคส งส ด สทบ. IC PROTECTOR PCS. 500, , ,000 50,000 JACK PLATE PCS. 1,200, , , ,000 13

14 กรณ ท 1. หน งส อส งปล อยกรณ ยกเว นอากรขาเข า และไม ต องชาระภาษ ม ลค าเพ ม ว ตถ ด บฯ Max Stock หน าแรก 14

15 กรณ ท 1. หน งส อส งปล อยกรณ ยกเว นอากรขาเข า และไม ต องชาระภาษ ม ลค าเพ ม ว ตถ ด บฯ Max Stock หน าหล ง 15

16 กรณ ท 2. หน งส อส งปล อยกรณ ยกเว นอากรขาเข า และต องชาระภาษ ม ลค าเพ ม 16

17 เคร องจ กร กรณ ท 3. หน งส อส งปล อยกรณ ยกเว นอากรขาเข าก งหน ง, 75% และไม ต องชาระภาษ ม ลค าเพ ม 17

18 กรณ อากรขาเข า ภาษ ม ลค าเพ ม 1. ใช หน งส อธนาคารค าประก นแทนการชาระอากรขาเข า ค าประก น 2. ใช หน งส อธนาคารค าประก นแทนการชาระอากรขาเข า ไม ต องชาระ 3. ใช หน งส อธนาคารค าประก นแทนการชาระอากรขาเข า ชาระ 4. ค าประก นอากรขาเข าก งหน ง หร อ 75% หร อ 90% ฯลฯ เฉพาะ เคร องจ กรท ม อ ตราอากรไม น อยกว าร อยละ 10 หร อมากกว าร อยละ 10 ข นไปเท าน น 5. ค าประก นอากรขาเข าก งหน ง หร อ 75% หร อ 90% ฯลฯ เฉพาะ เคร องจ กรท ม อ ตราอากรไม น อยกว าร อยละ 10 หร อมากกว าร อยละ 10 ข นไปเท าน น ค าประก น ไม ต องชาระ 6. ค าประก นอากรขาเข าก งหน ง หร อ 75% หร อ 90% ฯลฯ เฉพาะ เคร องจ กรท ม อ ตราอากรไม น อยกว าร อยละ 10 หร อมากกว าร อยละ 10 ข นไปเท าน น ชาระ 18

19 กรณ ท 1. หน งส อส งปล อยกรณ ค าประก นอากรขาเข า และค าประก นภาษ ม ลค าเพ ม 19

20 กรณ ท 3. หน งส อส งปล อยกรณ ค าประก นอากรขาเข า และต องชาระภาษ ม ลค าเพ ม 20

21 กรณ ท 4. หน งส อส งปล อยกรณ ค าประก นอากรขาเข าก งหน ง ฯลฯ และค าประก นภาษ ม ลค าเพ ม 21

22 กรณ ท 5. หน งส อส งปล อยกรณ ค าประก นอากรขาเข าก งหน ง ฯลฯ และไม ต องชาระภาษ ม ลค าเพ ม 22

23 กรณ ท 1. หน งส อส งปล อยถอนค าประก นอากรขาเข า และไม ต องชาระภาษ ม ลค าเพ ม 23

24 กรณ ท 1. หน งส อส งปล อยถอนค าประก นอากรขาเข า 24

25 โครงการนาร อง ระบบส ทธ ประโยชน ด านเคร องจ กรใหม ( EMT Online) เร มโครงการนาร องต งแต ว นท 1 กรกฎาคม 2554 เป นต นไป ตามบ นท ก สทส. ท กค 0515(ผขช.1)/... ลว. ม ถ นายน 2554 รายช อบร ษ ทในโครงการนาร อง EMT Online ร ปแบบหน งส อส งปล อยในร ปแบบใหม ของ BOI ในระบบเช อมโยงข อม ล อ เล กทรอน กส (NSW) 25

26 โครงการนาร อง ระบบส ทธ ประโยชน ด านเคร องจ กรใหม ( EMT Online) รายช อบร ษ ทในโครงการนาร อง EMT Online 1. บจก. ซ พ ค าปล กและการตลาด 2. บจก. ไทยรวมส นพ ฒนาอ ตสาหกรรม 3. บจก. เอ นเอ มบ -ม น แบ ไทย 4. บจก. ม น แบอ เลคโทรน คส มอเตอร (ประเทศไทย) 5. บจก. ช เกท เทคโนโลย (ประเทศไทย) 6. บจก. โตช บา เซม คอนด คเตอร (ประเทศไทย) 7. ฯลฯ 26

27 โครงการนาร อง ระบบส ทธ ประโยชน ด านเคร องจ กรใหม ( EMT Online) 27

28 โครงการนาร อง ระบบส ทธ ประโยชน ด านเคร องจ กรใหม ( EMT Online) ยกเว นอากรขาเข า และ ถอนประก นภาษ ม ลค าเพ ม (ไม ต องช าระภาษ ม ลค าเพ ม) 28

29 โครงการนาร อง ระบบส ทธ ประโยชน ด านเคร องจ กรใหม ( EMT Online) ลดหย อนอากรขาเข า และ ถอนประก นภาษ ม ลค าเพ ม (ไม ต องช าระภาษ ม ลค าเพ ม) 29

30 โครงการนาร อง ระบบส ทธ ประโยชน ด านเคร องจ กรใหม ( EMT Online) คาประก นอากรขาเข า และ ชาระภาษ ม ลค าเพ ม 30

31 โครงการนาร อง ระบบส ทธ ประโยชน ด านเคร องจ กรใหม ( EMT Online) 31

32 โครงการนาร อง ระบบส ทธ ประโยชน ด านเคร องจ กรใหม ( EMT Online) 32

33 โครงการนาร อง ระบบส ทธ ประโยชน ด านเคร องจ กรใหม ( EMT Online) 33

34 โครงการนาร อง ระบบส ทธ ประโยชน ด านเคร องจ กรใหม ( EMT Online) 34

35 โครงการนาร อง ระบบส ทธ ประโยชน ด านเคร องจ กรใหม ( EMT Online) 35

36 โครงการนาร อง ระบบส ทธ ประโยชน ด านเคร องจ กรใหม ( EMT Online) 36

37 หล กเกณฑ 1. ว สด จาเป น (Essential) ต องชาระภาษ ม ลค าเพ มเสมอ แม ว าหน งส อสาน กงานจะระบ ถอนประก น ภาษ ม ลค าเพ ม ก ตาม ส งเกตจาก 1.1 หน งส อสาน กงานจะระบ หมายเหต งวดน เป นรายการว สด จาเป นท งหมด หร อ 1.2 ม ต วอ กษร E (Essential) หน ารายการส นค าในใบแนบหน งส อสาน กงาน 2. ส ทธ ประโยชน ของส นค าท ได ร บส งเสร ม ค อ อากรขาเข า และ ภาษ ม ลค าเพ มเท าน น ด งน น พ ก ดฯ ส นค าท ต องชาระภาษ สรรพสาม ตและภาษ เพ อมหาดไทย เช น แบตเตอร จ งต องชาระภาษ สรรพสาม ต และภาษ เพ อ มหาดไทย 3. กรณ ท ได ร บอน ม ต ให ลดหย อนอากรขาเข า ในการคานวณภาษ ม ลค าเพ ม ต องนาอากรขาเข าท ได ร บยกเว น หร อลดหย อนมารวมเป นม ลค าของฐานภาษ ม ลค าเพ มด วย ตามมาตรา 79/2 แห งประมวลร ษฎากร 37

38 38

39 ฝ ายเอกส ทธ และส งเสร มการลงท น ส วนบร การกลาง สาน กงานศ ลกากรตรวจส นค าท าอากาศยานส วรรณภ ม โทร

40 40

ขอน าเสนอ ม ต ใหม ของการให บร การ โดยให ม การช าระค าใบอน ญาตผ านเคาน เตอร เซอร ว ส

ขอน าเสนอ ม ต ใหม ของการให บร การ โดยให ม การช าระค าใบอน ญาตผ านเคาน เตอร เซอร ว ส ขอน าเสนอ ม ต ใหม ของการให บร การ โดยให ม การช าระค าใบอน ญาตผ านเคาน เตอร เซอร ว ส นาย ไพฑ รย อ างทอง ฝ ายกฎหมาย ส าน กงานสรรพสาม ตพ นท กร งเทพมหานคร 4 บร ษ ท เคาน เตอร เซอร ว ส จ าก ด Seven Eleven บร

More information

แบบรายงาน ตส. 310 แบบรายงานผลการด าเน นการของบร ษ ทท ได ร บการส งเสร มการลงท น

แบบรายงาน ตส. 310 แบบรายงานผลการด าเน นการของบร ษ ทท ได ร บการส งเสร มการลงท น แบบรายงานผลการด าเน นการของบร ษ ทท ได ร บการส งเสร มการลงท น ประจ าป พ.ศ. (รอบป บ ญช ท รายงาน เร มเด อน ป 25.. ถ ง เด อน.. ป 25.) ขอร บรองว า รายการตามแบบรายงานผลการด าเน นการของบร ษ ทท ได ร บการส งเสร

More information

ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส

ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส 1. ความเป นมา ด วยสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน กรมธ รก จพล งงานได ร บจ

More information

พ.ศ. ๒๕๔๕" -------------------

พ.ศ. ๒๕๔๕ ------------------- ระเบ ยบกรมการจ ดหางาน ว าด วยหล กทร พย และเง อนไขในการพ จารณาอน ญาต การท างานของคนต างด าว พ.ศ. ๒๕๔๕ ------------------- เพ อให การพ จารณาอน ญาตท างานของคนต างด าว ตามมาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๕ และมาตรา

More information

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เป าหมาย แบ งออกเป น 2 กล ม ค อ กล มท 1 โรงเร ยนท ม น กเร ยนไม เก น 120 คน ท ย

More information

รายละเอ ยดข อกาหนดและขอบเขตการจ างออกแบบ โครงการก อสร างส วนแสดง Kid Zone จานวน 1 รายการ สวนส ตว อ บลราชธาน ป งบประมาณ 2559

รายละเอ ยดข อกาหนดและขอบเขตการจ างออกแบบ โครงการก อสร างส วนแสดง Kid Zone จานวน 1 รายการ สวนส ตว อ บลราชธาน ป งบประมาณ 2559 รายละเอ ยดข อกาหนดและขอบเขตการจ างออกแบบ โครงการก อสร างส วนแสดง Kid Zone จานวน 1 รายการ สวนส ตว อ บลราชธาน ป งบประมาณ 2559 สวนส ตว อ บลราชธาน เป นสถานท ท องเท ยว ม ส วนแสดงส ตว ท หลากหลาย ข บเคล อนการ

More information

ค าน า กรมพ ฒนาธ รก จการค า ส าน กบร หารการประกอบธ รก จของคนต างด าว กรกฎาคม 2555

ค าน า กรมพ ฒนาธ รก จการค า ส าน กบร หารการประกอบธ รก จของคนต างด าว กรกฎาคม 2555 ค าน า ด วยคณะกรรมการการประกอบธ รก จของคนต างด าวได เห นชอบตามข อเสนอ ของคณะอน กรรมการพ จารณาทบทวนค าร บรองเก ยวก บการถ ายทอดเทคโนโลย และแนวทาง ในการต ดตามการด าเน นงานถ ายทอดเทคโนโลย ให ปร บปร งแบบค าร

More information

๒. รายละเอ ยดของพ สด รายละเอ ยด ตามร างขอบเขตงานในการจ างปร บปร งแบบฯ ท แนบมาด วยน

๒. รายละเอ ยดของพ สด รายละเอ ยด ตามร างขอบเขตงานในการจ างปร บปร งแบบฯ ท แนบมาด วยน บ นท กข อความ ส วนราชการ ฝ ายพ สด มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร ต.นอกเม อง อ.เม อง จ.ส ร นทร ๓๒๐๐๐ ท พ.๖๒๓/๒๕๕๗ ว นท ๒๘ ต ลาคม ๒๕๕๗ เร อง รายงานขอจ างปร บปร งแบบอาคารการศ กษา ๘ ช น ให เป นอาคารว ทยบร การและงานเทคโนโลย

More information

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง น และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต สาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบ งบแสดงฐานะ การเง นรวมและงบแสดงฐานะการเง

More information

การท าส รา 1. ประกาศกระทรวงการคล ง เร อง ว ธ บร หารงานส รา พ.ศ. 2543 ลงว นท 6 ต ลาคม 2543 2. ประกาศกระทรวงการคล ง เร อง ว ธ การบร หารงานส รา พ.ศ.ศ.

การท าส รา 1. ประกาศกระทรวงการคล ง เร อง ว ธ บร หารงานส รา พ.ศ. 2543 ลงว นท 6 ต ลาคม 2543 2. ประกาศกระทรวงการคล ง เร อง ว ธ การบร หารงานส รา พ.ศ.ศ. การทาส รา 1. ประกาศกระทรวงการคล ง เร อง ว ธ บร หารงานส รา พ.ศ. 2543 ลงว นท 6 ต ลาคม 2543 2. ประกาศกระทรวงการคล ง เร อง ว ธ การบร หารงานส รา พ.ศ. 2543 (ฉบ บท 2) ลงว นท 21 ธ นวาคม 2543 3. ประกาศกระทรวงการคล

More information

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ.

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ข อกาหนดการจ าง (Term Of Reference) โครงการศ กษาเพ อจ ดทาแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๖๐) ------------------------------------------------------

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก- การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ สารบ ญ ย อหน า บทน า ขอบเขตของมาตรฐาน ว นท ม ผลบ งค บใช 6 ว ตถ ประสงค

การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก- การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ สารบ ญ ย อหน า บทน า ขอบเขตของมาตรฐาน ว นท ม ผลบ งค บใช 6 ว ตถ ประสงค มาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศ ฉบ บท 6 (ฉบ บปร บปร ง) เร มบ งค บใช 1 กรกฎาคม 2558 ข อส งเกต: โครงการการปร บปร งมาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศของคณะกรรมการมาตรฐาน การศ กษาการบ ญช ระหว างประเทศอย ระหว างดาเน

More information

การจ ดการความร ด านแรงงาน (KM) จ งหว ดเช ยงราย การช วยเหล อผ ได ร บผลกระทบจากว กฤตเศรษฐก จ

การจ ดการความร ด านแรงงาน (KM) จ งหว ดเช ยงราย การช วยเหล อผ ได ร บผลกระทบจากว กฤตเศรษฐก จ การจ ดการความร ด านแรงงาน (KM) จ งหว ดเช ยงราย การช วยเหล อผ ได ร บผลกระทบจากว กฤตเศรษฐก จ ๑.สถานการณ จากป ญหาว กฤตเศรษฐก จท ประเทศไทยเผช ญอย ในขณะน อ นเน องมาจากภาวะเศรษฐก จโลก ท าให ม สถานประกอบการป

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

รายงานผลการเข าร วม ประช ม อบรม ส มมนา และศ กษาด งาน

รายงานผลการเข าร วม ประช ม อบรม ส มมนา และศ กษาด งาน รายงานผลการเข าร วม ประช ม อบรม ส มมนา และศ กษาด งาน ช อ : 1. นางสาวอ ษา ผ กพ นธ ตาแหน ง เจ าหน าท บร หารงานท วไป ชานาญการพ เศษ 2. นางว ยะดา ธนสรรวน ช ตาแหน ง น กว ชาการพ สด ชานาญการพ เศษ 3. นางสาวพ มใจ

More information

ร างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

ร างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ร างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) การประม ลงานก อสร างระบบกรองน าประปาผ วด น มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย **************************************************************************************** 1.

More information

แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗

แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ องค การบร หารส วนตาบลไร มะขาม อาเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร คานา ป จจ บ นการบร หารทร พยากรมน ษย เป นส งท จาเป นอย างมากในการท จะทาองค กรไปส ความสาเร

More information

๑. จ านวนเกษตรกรท ได ร บการ ส งเสร ม พ ฒนาการผล ตและการ จ ดการ ๒. ร อยละของผ ท ได ร บการถ ายทอด เทคโนโลย สามารถน าไปปฏ บ ต ได

๑. จ านวนเกษตรกรท ได ร บการ ส งเสร ม พ ฒนาการผล ตและการ จ ดการ ๒. ร อยละของผ ท ได ร บการถ ายทอด เทคโนโลย สามารถน าไปปฏ บ ต ได แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อส วนราชการ : กรมหม อน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง เกษตรกรได ร บการพ ฒนาและ

More information

ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย

ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย หน า ๑ เล ม ๑๒๕ ตอนพ เศษ ๑๑๒ ง ราชก จจาน เบกษา ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การน าเง นรายได ของสถานศ กษาไปจ ดสรรเป นค าใช จ ายในการจ ดการศ กษา ในสถานศ กษาส งก ดองค กรปกครองส

More information

ค ม อ การใช งานระบบ IC

ค ม อ การใช งานระบบ IC ค ม อ การใช งานระบบ IC Online System ICOS Version 1.0 สมาคมสโมสรน กลงท น INVESTOR CLUB ASSOCIATION ค ม อการใช งานระบบ IC Online System ICOS Version 1.0 คานา ระบบ IC Online System เป นระบบท พ ฒนาข นเพ ออานวยความสะดวกให

More information

ค ม อ แนวทางการเป ดเผย รายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลางและการคานวณราคากลาง (ฉบ บแก ไขปร บปร ง)

ค ม อ แนวทางการเป ดเผย รายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลางและการคานวณราคากลาง (ฉบ บแก ไขปร บปร ง) ค ม อ แนวทางการเป ดเผย รายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลางและการคานวณราคากลาง (ฉบ บแก ไขปร บปร ง) ศ นย กาก บด แลการจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐ สาน กงาน ป.ป.ช. เด อนธ นวาคม 2556 ๒ สารบ ญ บทท หน

More information

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส วนหน งของกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรม กรมส งเสร มว ฒนธรรม

More information

การลงทะเบ ยนผ ค าก บภาคร ฐ ในระบบ e-gp

การลงทะเบ ยนผ ค าก บภาคร ฐ ในระบบ e-gp การลงทะเบ ยนผ ค าก บภาคร ฐ ในระบบ e-gp 1.บทน า ผ ค าท จะต ดต อท าธ รกรรมก บหน วยงานภาคร ฐ ต องลงทะเบ ยนในระบบ เพ อช วยให หน วยงานของร ฐ ท ต องการจ ดซ อจ ดจ างทราบข อม ลเก ยวก บผ ค า และลดความซ าซ อนในการป

More information

หล กการและการบ นท กบ ญช ส นทร พย ถาวร

หล กการและการบ นท กบ ญช ส นทร พย ถาวร หล กการและการบ นท กบ ญช ส นทร พย ถาวร โดย... ส าน กมาตรฐานด านการบ ญช ภาคร ฐ 1 ห วข อบรรยาย 1. ความหมายของส นทร พย. ประเภทของส นทร พย. นโยบายบ ญช เก ยวก บส นทร พย 4. ระบบส นทร พย ถาวร (FA) ในระบบGFMIS.

More information

ค ม อ แนวทางการเป ดเผย รายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลางและการค านวณราคากลาง

ค ม อ แนวทางการเป ดเผย รายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลางและการค านวณราคากลาง ค ม อ แนวทางการเป ดเผย รายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลางและการค านวณราคากลาง ศ นย ก าก บด แลการจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐ สารบ ญ บทท หน า 1. บทน า 1 2. น ยามค าศ พท 3 2.1 หน วยงานของร ฐ 3

More information

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ ฒนาระบบการบร หารการจ ดการสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ ****************************

More information

การจ ดเก บภาษ ป าย -------------------------------------- การจ ดเก บภาษ ป าย เป นงานในหน าท ของหน วยการบร หารราชการส วนท องถ น ตามท ก าหนด ไว ในพระราชบ ญญ ต ภาษ ป าย พ.ศ. 2510 และพระราชบ ญญ ต ภาษ ป าย

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information