วารสารว จ ย ป ท 6 ฉบ บท 2 กรกฎาคม - ธ นวาคม 2556

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "วารสารว จ ย ป ท 6 ฉบ บท 2 กรกฎาคม - ธ นวาคม 2556 http://ird.rmutto.ac.th"

Transcription

1 การจ ดผ งบร เวณท อย อาศ ยและอาคารบ านพ กอาศ ย โดยใช ภ ม ป ญญาท องถ นประสานด วย เทคโนโลย สม ยใหม เพ อยกระด บค ณภาพช ว ต : กรณ ศ กษาช มชนแออ ด คลองเตย 12 ช มชน Management, Planning and Building of Residential Homes by Using Local Co-Ordinate and New Technology to Improve their Quality of Life : Case Study 12, Klong Toey Slum Community ส ชาต เอ อไตรร ตน ธนการ วงศ เง น ย งยง ร งฟ า ช มส ทธ โรจน สก ลพาน ช ณรงค เดช อ นทร ตน ช ยก จ และ สมบ ต ต อว ฒนช ย Suchart Aeutrirat, Tanakarn Wongngern, Yingyong Rungfah, Chumsit Rotsakunphanit, Narongdej Intratchaiyakit and Sombaht Torwatanachai คณะว ศวกรรมศาสตร และสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตอ เทนถวาย กร งเทพมหานคร บทค ดย อ การว จ ยเร องการศ กษาการจ ดการผ งบร เวณท อย อาศ ยและอาคารบ านพ กอาศ ย โดยใช ภ ม ป ญญาท องถ นประสานด วย เทคโนโลย สม ยใหม เพ อยกระด บค ณภาพช ว ต : กรณ ศ กษาช มชนแออ ดคลองเตย 12 ช มชน โดยม ว ตถ เพ อศ กษาความต องการของ ประชาชนในช มชนคลองเตยด านร ปแบบของอาคารช ดและพ นท พ กอาศ ยของห องท สอดคล องก บว ถ ช ว ตของช มชนและออกแบบ จ ดท าแบบจ าลองอาคารช ดห องช ดบร เวณพ นท ใต อาคารช ดจาก ความต องการของช มชนเพ อน าเสนอต อช มชนและการท าเร อแห ง ประเทศไทย ผลการว จ ยพบว า จากความค ดเห นท ม ต อความต องการท อย อาศ ย ส วนใหญ ต องการห องท ม ขนาน 40 ตารางเมตร 2 ห องนอน ว สด ท ใช ในการป พ น ด วยกระเบ องเคล อบ หน าต างท ใช ในห องพ กอาศ ยต องการแบบเล อน ม ระบบการร กษาความ ปลอดภ ย บ นไดหน ไฟ ท จอดรถภายในอาคาร ล ฟต สวนหย อม สนามเด กเล น สโมสร และโรงเร ยน ม การจ ดผ งบร เวณท อย อาศ ย และภายในอาคาร ม ระบบไฟฟ าฉ กเฉ น กรณ ท ไฟฟ าข ดข อง ต ดต งถ งด บเพล งในแต ละช นของอาคาร ส วนการเข าออกต องการให ม ระบบค ย การ ดในการควบค มเข า-ออก เพ อความปลอดภ ยของผ อย อาศ ยภายในอาคาร ม ถ งขยะแต ละช น พร อมท งแม บ านท าความ สะอาด ม เคร องซ กผ าอ ตโนม ต จากศ กษาจะส มภาษณ พบว าในป จจ บ นอาคารต างๆม การน าเทคโนโลย ในการร กษาความปลอดภ ย เช นระบบไฟฟ าและไฟส องสว าง การก าจ ดน าเส ยเช น น าท ง/น าโสโครกระบบการส อสารเช นระบบโทรศ พท ภายนอกภายในและ ระบบอ นเตอร เน ตความเร วส ง ค าส าค ญ : การจ ดผ งบร เวณท อย อาศ ยและอาคารบ านพ กอาศ ย ภ ม ป ญญาท องถ น เทคโนโลย สม ยใหม Abstract A study of layout management of residence and residential building using local knowledge together with modern technology to raise quality of life: case study 12 communities in Klong Toei slum with the objective to study people s needs in Klong Toei communities in terms of the style of condominium and residential area of rooms that is consistent with the way of life in the communities, and design and create a model of condominium, area under the condominium from the communities needs to be presented to the communities and Port Authority of Thailand. Study result showed that: From the opinion on residential needs, most people want a room with the size of 40 m 2 with two bed rooms. Flooring material is glazed tile. Windows in the room must be sliding windows. There must be security, fire escape, indoor car park, elevator, small park, playground, club, and school, layout management of residence and interior of the building, emergency electrical system in case electrical problem, fire extinguisher

2 วารสารว จ ย ป ท 6 ฉบ บท 2 กรกฎาคม - ธ นวาคม 2556 installed on each floor of the building. Entrance must have keycard for controlling people coming in and out for safety of residents inside the building. There must be rubbish bin on each floor, as well as cleaning staff. There must be automatic washing machine. The interview showed that currently various buildings use safety technologies such as electrical and lighting system, wastewater disposal such as drained water/sewage, communication system such as internal and external telephone system, and high speed internet. Building style is one six-story condominium. Total building area is 3,528 m2 (including ground floor). The building consists of 54 units, 1 passenger elevator, G level which is a multipurpose platform, fitness area, and machines room. 2 nd, 4 th, and 6 th floors are apartments for small size families with 12 units per floor. 3 rd, 5 th, and 7 th floors are apartments for medium size families with 6 units per floor. Area of residence inside the building is divided into 2 groups; small size families, and medium size families which consist of 2 bedrooms, a living room, a dining room, a kitchen, and two bathrooms. Keywords: Planning and building residential homes, Local knowledge, Advanced technologies. 1. บทน า (Introduction) ป จจ บ นช มชนแออ ดคลองเตย แต เด มเร ยกว า สล มคลองเตย เป นช มชนแออ ดท ใหญ โตและเก าแก ท ส ดต งอย บนท ด น ของการท าเร อแห งประเทศไทย บร เวณท าเร อคลองเตยร มแม น าเจ าพระยามานานกว า 50 ป ถ อก าเน ดข นเม อคร งท ประเทศไทยก าล ง เร มใช แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมฉบ บแรกๆซ งเป นช วงท ร ฐบาลพยายามผล กด นอ ตสาหกรรมทดแทนการน าเข า ท าให ร ฐต อง ส งส นค าเคร องจ กรและว ตถ ด บจากต างชาต ท าเร อคลองเตยซ งเป นศ นย กลางคมนาคมขนส งทางน า จ งม ความจ าเป นต องใช แรงงานคนเป นจ านวนมากในการขนถ ายส นค า แรงงานเหล าน เองท เป นกล มคนกล มแรกท ท าให เก ดช มชนคลองเตย ในการเข าไป บ กเบ กสร างท พ กอาศ ยแบบง ายๆ บนท ด นของการท าเร อแห งประเทศไทยจนกลายเป นช มชนคลองเตยในป จจ บ น การท าเร อแห ง ประเทศไทย ได อน ม ต ให บร ษ ท สถาปน ก 49 จ าก ด เข ามาท าแผนแม บทเพ อพ ฒนาให สามารถใช ประโยชน จากพ นท ได อย างค มค า ท ส ด โดยแบ งการพ ฒนาเป น 3 ระยะรวมเวลาท งส น 30 ป โดยช วง 1-3 ป แรกจะน าพ นท 120 ไร ด านท ศเหน อของอาคารส าน กงาน การท าเร อแห งประเทศไทย พ ฒนาเป นอาคารส าน กงานศ นย การค า ศ นย ประช ม ตลาดใหม คาดว าจะเป ดให บร การได ใน 4-5 ป ส วน ระยะท 2 จะสร างอาคารท พ กอาศ ย ส ง 12 ช นเพ อรองร บช มชนในพ นท 12,000 คร วเร อนหร อประมาณ 70,000 คน และพ ฒนาตลาด คลองเตยให เป นตลาดท สะอาด สวยงาม โดยคาดว าจะเป ดให บร การได ใน 9-10 ป หล งเร มด าเน นการ ส วนระยะส ดท ายจะพ ฒนา พ นท ใกล ทางด วนให เป นอาคารส าน กงานและอ นๆ ชาวบ านในช มชนคลองเตยท กคนได ทราบถ งโครงการต างๆของการท าเร อ แห งประเทศไทย อย างท วถ งซ งส วนใหญ เห นด วยแต ก ย งม ส วนน อยท ไม เห นด วย แต ท ท กคนในช มชนเห นร วมก นค อ ความว ตก ก งวล สงส ย ความไม แน ใจในโครงการของการท าเร อแห งประเทศไทย ว าจะช วยให สภาพช ว ตความเป นอย ของเขาด ข นจร ง หร อไม หร อเป นการเพ มภาระท กข ยากล าบากให มากกว าเด ม เพราะชาวบ านไม ได ม ส วนร วมในการต ดส นใจ ในการท างาน พ จารณาของ การท าเร อแห งประเทศไทย ประชาชนในช มชนส วนใหญ ต องการม ส วนร วมในการออกแบบจ ดผ งบร เวณท พ ก อาศ ยให สวยงาม สะอาดสะอ าน ม บร เวณให ล กหลานได ออกก าล งกาย ได ท าก จกรรมต างๆ ส าหร บต วอาคารท พ กก ต องการ พ นท ท พ กอาศ ยให เพ ยงพอต อครอบคร ว ไม แออ ดจนเก นไป ม ความปลอดภ ย ม ความสะดวกสบายในการข น-ลงอาคารส าหร บ เด ก ผ ส งอาย รวมถ งผ ป วย ม สถานท ในการประกอบอาช พค าขายเล กๆ น อยๆ เพ อการเล ยงช พ ด งท เคยท ามาแต เด ม และความ ต องการพ นฐานอ นๆ อ กมากมาย ด งน นโครงการว จ ยน จ งเป นโครงการในล กษณะท ช มชนม ส วนร วมในกระบวนการค นหาค าตอบ ความต องการ ของ คนในช มชน ม การปฏ บ ต การเพ อแก ป ญหา และเสนอทางเล อกให ก บช มชนและการท าเร อแห งประเทศไทย รวมถ งผ ท เก ยวข อง ก บแผนการพ ฒนาพ นท ช มชนคลองเตยท กภาคส วน

3 1.1 ว ตถ ประสงค ของการว จ ย เพ อศ กษาความต องการของประชาชนในช มชนคลองเตยด านร ปแบบของอาคารช ดและพ นท พ กอาศ ยของ ห องท สอดคล องก บว ถ ช ว ตของช มชน เพ อออกแบบและจ ดท าแบบจ าลองอาคารช ดห องช ดบร เวณพ นท ใต อาคารช ดจาก ความต องการของช มชน เพ อน าเสนอต อช มชนและการท าเร อแห งประเทศไทย 1.2 ขอบเขตของการว จ ย ประชากรและกล มต วอย าง ประชากร ประชาชนในช มชนคลองเตย 12 ช มชน จ านวน 3,865 คน กล มต วอย าง ได แก ประชาชนในช มชน - ช มชนร มคลองสาม คค จ านวน 254 คน - ช มชนพ ฒนาใหม จ านวน 338 คน - ช มชนล อค จ านวน 420 คน - ช มชนล อค จ านวน 356 คน - ช มชนพ ฒนา 70 ไร จ านวน 372 คน - ช มชนห วโค ง จ านวน 333 คน - ช มชนร มเกล า จ านวน 323 คน - ช มชนโรงหม จ านวน 294 คน - ช มชนว ดคลองเตยใน 1 จ านวน 285 คน - ช มชนว ดคลองเตยใน 2 จ านวน 272 คน - ช มชนว ดคลองเตยใน 3 จ านวน 268 คน - ช มชนตลาดป น ง จ านวน 350 คน ขอบเขตด านพ นท ท ศเหน อ ต ดต อก บ เขตว ฒนา ต งแต แนวเขตทางรถไฟสายช องนนทร ด านตะว นออกต ดถนนส ข มว ท ด านเหน อไปทางท ศตะว น ออกตามแนวขอบทางของถนนส ข มว ทด านเหน อผ านซอยส ข มว ท 2 (ซอยนานาใต ) จนถ งบร เวณ ปากซอยส ข มว ท 52 (ซอยศ ร พร) ด านเหน อ ท ศใต ต ดต อก บ เขตพระโขนง เร มจากบร เวณปากซอยส ข มว ท 52(ซอยศ ร พร) ด านเหน อไปทางท ศ ตะว นตกตามแนวขอบ ทางจนถ งบร เวณปลายซอยสว สด ต ดผ านทางด วนเฉล มมหานครผ านแนวทางรถไฟเก าสายปากน าผ าน ช มชนสวนอ อยจดแม น า เจ า พระยา ท ศตะว นออก ต ดต อก บ อ าเภอพระประแดง จ งหว ดสม ทรปราการ ต งแต หล งช มชนสวนอ อยจด แม น าเจ าพระยาไปทางท ศตะว นตกจนถ ง แนวทางเขตทางรถไฟสายช องนนทร ด านตะว นออก ท ศตะว นตก ต ดต อก บ เขตสาทรและเขตปท มว น ต งแต แนวเขตทางรถไฟสายช องนนทร ด านตะว นออก ต ดแม น าเจ าพระยาไปทาง ท ศเหน อตามแนวเขตทางรถไฟสายช องนนทร ด านตะว นออก บรรจบถนนส ข มว ทด านเหน อ 2. ว ธ ด าเน นการว จ ย (Research Methods) 2.1 ว ธ การศ กษา การศ กษาโดยใช แบบสอบถาม (Questionnaire) เป นเคร องม อในการด าเน นการว จ ยในการสอบถามประชาชนในช มชน การศ กษาโดยการส มภาษณ ซ งกล มส มภาษณ ท ผ ว จ ยท าการส มภาษณ แบ งได เป น 2 กล มค อ

4 วารสารว จ ย ป ท 6 ฉบ บท 2 กรกฎาคม - ธ นวาคม กล มครอบคร วขนาดเล ก ท ม ผ อย อาศ ยร วมก น จ านวน 2-3 คน - กล มครอบคร วขนาดกลาง ท ม ผ อย อาศ ยร วมก น จ านวน 4-6 คน การว จ ยคร งน ใช ว ธ การส มต วอย างแบบก าหนดโควตา (Quota sampling) จากจ านวนกล มต วอย างประชากรผ ท อาศ ย ในช มชนคลองเตย 12 ช มชน ร วม 3,865 ต วอย าง ซ งสามารถค ดเล อกประชากรเป นกล มต วอย างตามส ดส วนท ค ดเล อก โดยม รายละเอ ยดตามตารางด งน ล าด บท ช มชน จ านวนประชากรท งหมด จ านวนประชากรกล มต วอย าง (ราย) 1 ช มชนร มคลองสาม คค ช มชนพ ฒนาใหม 2, ช มชนล อค , ช มชนล อค , ช มชนพ ฒนา 70 ไร 5, ช มชนห วโค ง 1, ช มชนร มเกล า 1, ช มชนโรงหม 1, ช มชนว ดคลองเตยใน ช มชนว ดคลองเตยใน ช มชนว ดคลองเตยใน ช มชนตลาดป น ง รวม 12 ช มชน 25,915 3, การเก บรวบรวมข อม ล การศ กษาข อม ลท ต ยภ ม (Secondary data) โดยการศ กษาจาก หน งส อ เอกสาร เว บไซด บทความทางว ชาการ วารสาร และงานว จ ย ต าง ๆ ท เก ยวข อง การศ กษาข อม ลปฐมภ ม (Primary data) โดยการค ดเล อกช มชน12 ช มชน ศ กษาผ งและรายละเอ ยดของท พ กอาศ ยของช มชน 12 ช มชนและการ ส มภาษณ ผ ว จ ยแบ งออกเป น 2 กล ม ใน 12 ช มชน ค อ กล มท 1 กล มของครอบคร วขนาดเล กม ผ อย อาศ ยร วมก นเพ ยง 2-3 คน กล มท 2 กล มของครอบคร วขนาดกลางม ผ อย อาศ ยร วมก นเพ ยง 4-6 คน โดยใช แบบสอบถาม (Questionnaire) เป นเคร องม อในการว จ ยในการสอบถามความต องการพ นท ท อย อาศ ย ของประชาชนในช มชนคลองเตย 12 ช มชน 2.3 การว เคราะห ข อม ล ว เคราะห ข อม ลท ได จากการส ารวจ แบบสอบถาม ว เคราะห ข อม ลท ได จากการส มภาษณ น าผลท ได จากการว เคราะห ข อม ลเบ องต น มาท าการออกแบบวางผ งอาคารภายนอกและภายในให สอดคล องก บทฤษฎ การออกแบบอาคารส งให อย สบาย ตรงก บความต องการของประชาชนผ อย อาศ ยเป นการยกระด บค ณภาพช ว ตของช มชน คลองเตย 12 ช มชนและได จ ดท าแบบจ าลอง (Model) อาคารส ง ตามผลการออกแบบโดยแบ งออกเป น ร ปแบบอาคารภายนอก และร ปแบบพ นท พ กอาศ ยภายใน

5 3. ผลการศ กษาและอภ ปรายผล (Results and Discussion) จากการศ กษาความต องการของประชาชนในช มชนคลองเตยด านร ปแบบของอาคารช ดและพ นท พ กอาศ ยของห องท สอดคล องก บว ถ ช ว ตของช มชน 12 ช มชนม ผลการว เคราะห จากแบบถามโดยสามารถสร ปออกมาเป นส วนด งน ส วนท 1 ข อม ลสถานภาพของผ ตอบแบบสอบถาม -ผ ตอบแบบสอบถามม อาย โดยเฉล ย = 44.5 ป อาย ต าส ด = 22 ป อาย ส งส ด =77 ป สถานภาพสมรสแล วอาศ ยอย 3-4 คน ม ระด บศ กษา อย ในระด บประถมศ กษา ม อาช พร บจ าง ส วนใหญ ม รายได 5,001 8,000 บาท ส วนท 2 ความค ดเห นท ม ต อความต องการท อย อาศ ย -ผ ตอบแบบสอบถามส วนใหญ ต องการขนาน 40 ตารางเมตร 2 ห องนอนว สด ท ใช ในการป พ น ด วยกระเบ อง เคล อบ หน าต างต องการแบบเล อนส งอ านวยความสะดวกท ท านต องการภายในอาคารต องการระบบการร กษาความปลอดภ ย และส งอ านวยความสะดวกท ท านต องการภายนอกอาคารต องการสวนหย อม ส วนท 3 ด านการใช เทคโนโลย ในการร กษาความปลอดภ ย -ผ ตอบแบบสอบถามส วนใหญ ต องการให ม ระบบไฟฟ าฉ กเฉ น กรณ ท ไฟฟ าข ดข อง ต องการให ต ดต งถ งด บเพล ง ในแต ละช นของอาคาร ม การใช ระบบค ย การ ดในการควบค มเข า-ออก อาคารควรจะม ระบบไฟฟ าและไฟส องสว างการก าจ ดน า เส ยเช น น าท ง / น าโสโครก และระบบการส อสารเช นระบบโทรศ พท ภายนอกภายในและระบบอ นเตอร เน ตความเร ว ส วนท 4 ด านส งอ านวยความสะดวก -ผ ตอบแบบสอบถามส วนใหญ ต องการให ม ถ งขยะแต ละช น ม แม บ านท าความสะอาด และเคร องซ กผ าอ ตโนม ต ภาพท 1 อาคารช ดพ กอาศ ยส ง 6 ช น ผลการออกแบบและจ ดท าแบบจ าลอง ล กษณะอาคารเป นอาคารช ดพ กอาศ ยส ง 6 ช น จ านวน 1 อาคาร พ นท อาคารรวมท งหมด 3,528 (รวมช นล าง) ตารางเมตร ประกอบด วย ห องช ดพ กอาศ ยท งหมด 54 ย น ต ล ฟต โดยสาร 1 ต ว ภายนอกอาคาร - ผน ง : ผน งก ออ ฐมวลเบาฉาบป นเร ยบทาส - ประต : ประต ระเบ ยงบานเล อนกระจกใสกรอบบานและวงกบอะล ม เน ยมส ชา ขนาด 90.x2.00 ม. - หน าต างบ นไดหล กและบ นไดหน ไฟ บานเกล ดกรอบบานอะล ม เน ยมส ชา บานกระจก ใส ขนาด 0.65 ม.x 1.50 ม. - หน าต างทางเด นกลางอาคารบานเป ดค กรอบบานโลหะวงกบโลหะ ทาส ขนาด 0.70 x 1.20 ม

6 วารสารว จ ย ป ท 6 ฉบ บท 2 กรกฎาคม - ธ นวาคม 2556 ภายในส วนกลาง - ผน ง : ผน งก ออ ฐมวลเบาฉาบป นเร ยบทาส - พ น : โถงทางเด น ทางเข าล ฟต พ นห นข ด - บ นไดหล กพ นป กระเบ องเซราม ค ขนาด 12 x 12 - บ นไดหน ไฟพ นผ วซ เมนต ข ดม น - ดาดฟ าส วนกลางพ นท าผ วซ เมนต ข ดม น - ฝ าเพดาน : โถงทางเด น ทางเข าล ฟต ฝ าย บซ มบอร ดฉาบรอยต อเร ยบทาส - ทางเด นส วนกลางฝ าย บซ มบอร ดฉาบเร ยบทาส - ประต : ประต ทางเข าอาคารกระจกใสกรอบบานและวงกบอะล ม เน ยมส ขาวบานค ขนาด 0.90 มx 2.00 ม.ประต บ นไดหน ไฟ บานเป ดโลหะทนไฟตามมาตรฐาน ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. ภายในส วนบ คคล - ผน ง : ผน งระหว างห องช ด ผน งห องคร ว ผน งห องน า เป นผน งก ออ ฐมวล เบาฉาบป เร ยบทาส ผน งภายในห อง ช ดเป นผน งย บซ มบอร ดฉาบรอยต อเร ยบทาส โครงเคร าเหล กช บส งกะส - หน าต าง : หน าต างส วนร บแขก เกล ดบานค กระจกฝ า กรอบ และวงกบ อะล ม เน ยมส ขาว ขนาด 0.70 x 1.10 ม. หน าต างช องลมกระจกฝ าต ดตาย กรอบบานไม ต ดห องน าและห องคร ว ขนาด 1.30 x 0.50 ม. -ประต : ประต ทางเข าห องพ กอาศ ยบานไม อ ดส กกรอบบานโลหะขนาด 0.90x 2.00 ม.ประต ห องนอน บานไม อ ดส กกรอบบานโลหะ ขนาด 0.80 x 2.00 ม.ประต ห องน า ว สด PVC. กรอบบานส าเร จร ป ขนาด 0.80 ม.x 2.00 ม. -พ น : พ นห องนอน ห องน า ส วนร บแขก ส วนร บประทานอาหาร ห องคร ว ห องและระเบ ยงป กระเบ องเซราม ค ขนาด 12 x 12 ม. ว สด อาคาร - ผน งอาคาร ใช อ ฐมวลเบาเพ อป องก นความร อนเข าส อาคาร เน องจากอ ฐมวลเบาม ค ณสมบ ต ก นความร อน ทนไฟ ส ง ป องก นเส ยง ไม ม สารพ ษและม น าหน กเบา ค าการน าความร อน (W/MK) ไม เก น 0.10 ว ตต /ม. เคลว น ค าถ ายเทความร อน (OTTV) 15 W/ตร.ม. ท ความหนา 10 ซม. ค าก นเส ยง 43 เดซ เบล อ ตราการทนไฟ ไม ต ากว า 4 ช วโมง ท ความหนา 7.5 ซม. (ธนสาร, 2546) - อ ปกรณ ส องสว างภายในอาคารเล อกใช หลอดคอมแพ คฟล ออเรสเซนต เป นการประหย ดพล งงานหร อการใช พล งงานอย างม ประส ทธ ภาพท งภายนอกและภายในอาคาร (ชน ญญา, 2545) - ขนาดพ นท ห องพ กอาศ ยภายในอาคารครอบคร วขนาดเล ก 32 ตร.ม. ซ งม ขนาดพ นท ตาม พรบ.ควบค มอาคาร พ.ศ.2522 ขนาดเล กท ส ด ไม น อยกว า 22 ตร.ม.ขนาดพ นท ห องพ กอาศ ยภายในอาคารครอบคร วขนาดกลาง 64 ตร.ม. ซ งม ขนาด พ นท ตาม พรบ.ควบค มอาคาร พ.ศ.2522 ขนาดเล กท ส ด ไม น อยกว า 22 ตร.ม. - พ นท ส วนกลางโถงทางเด น กว าง 3.80 ม. พรบ.ควบค มอาคาร พ.ศ.2522 บ งค บกว างไม น อยกว า 1.00 ม. บ นได ข นลงอาคาร กว าง 2.00 ม. เทศบ ญญ ต กทม. บ นได กว างไม น อยกว า 1.20 ม. บ นไดหน ไฟอาคาร กว าง 2.00 ม. เทศบ ญญ ต กทม. บ นไดกว างไม น อยกว า 1.20 ม. - ล ฟต ขนาดช องล ฟต 0.75x2.20 ม. ระบบล ฟต ใช ระบบ Rope drive ระบบโครงสร าง - ระบบโครงสร างอาคาร = ระบบโครงสร างคอนกร ตเสร มเหล กใช ระบบ Moment resisting frames ท ประกอบด วย เสา คาน เช อมต ดก นเป นข อแข งเป นหน งเด ยว ม ความแข งแรง ทนทานใช ก นมานานก บอาคารโดยท วๆ ไป - หน าต างกระจกใสว สด กระจกใสท าให แสงลอดผ านได ด ม แสงสว างพอเพ ยงภายในอาคาร ท าให ห องด โปร งใส สบายไม ท บ

7 - พ นกระเบ อง 12 x 12 ม. = ว สด ท ม ความปลอดภ ยไม เป นแหล งสะสมเคม ท เป นพ ษต อร างกายม ความแข งแรง ทนทาน ราคาถ ก และม ลวดลายสวยงาม (บ ณฑ ต, 2532) - พ นโถงทางเด น = ว สด ห นข ดเป นแหล งสะสมเคม ท เป นพ ษต อร างกายม ความแข งแรง ทนทาน ราคาถ ก และม ลวดลายสวยงาม 4. สร ปผลการศ กษา (Conclusion) ล กษณะอาคารเป นอาคารช ดพ กอาศ ยส ง 6 ช น จ านวน 1 อาคาร พ นท อาคารรวมท งหมด 3,528 (รวมช นล าง) ตารางเมตร ประกอบด วย ห องช ดพ กอาศ ยท งหมด 54 ย น ต ล ฟต โดยสาร 1 ต วประกอบไปด วย ช น G เป นลานอเนกประสงค ม ส วนออกก าล งกาย (Fitness) ห องเคร อง ช น เป นห องช ดพ กอาศ ยของครอบคร วขนาดเล ก ช นละ 12 ย น ต ช น เป นห องช ดพ กอาศ ยของ ครอบคร วขนาดกลาง ช นละ 6 ย น ต และขนาดพ นท ห องพ กอาศ ยภายในอาคาร แบ งเป น 2 กล มค อ กล มท 1 ครอบคร วขนาดเล ก พ นท 32 ตารางเมตร ขนาดกว าง 4.00 ม.x ยาว 8.00 ม.ประกอบด วย ส วนร บแขก ส วนนอน ส วนทานอาหาร ระเบ ยง และห องน า จ านวน 36 ย น ต กล มท 2 ครอบคร วขนาดกลาง พ นท 64 ตารางเมตร ขนาดกว าง 8.00 ม.x ยาว 8.00 ม. ประกอบด วย ห องนอน 2 ห อง ส วนร บแขก ส วนร บประทานอาหาร ห องคร ว และ ห องน า 2 ห อง (ขนาด 2.00 ม.x 2.00 ม.) จ านวน 18 ย น ต ม โถงทางเด น กว าง 3.80 ม.x ยาว ม. บ นไดข นลงอาคาร กว าง 2.00 ม. บ นไดหน ไฟ กว าง 2.00 ม. ลานอเนกประสงค ใต ถ นอาคาร พ นท 504 ตารางเมตร ขนาดกว าง x ยาว 28 ม. และม ช องล ฟต ระบบโครงสร างอาคารเสา คาน เป นคอนกร ตเสร มเหล ก พ นช นท วไป ช นดาดฟ า เป นพ นคอนกร ตท องแบนเสร มเหล กร บแรงด ง (Pre-stressedpostension flat slab) บ นไดหล กและบ นไดหน ไฟเป น คอนกร ตเสร มเหล ก ผน งก ออ ฐมวลเบาฉาบป นเร ยบทาส ประต ระเบ ยงบานเล อนกระจกใสกรอบบานและวงกบอะล ม เน ยมส ชา ขนาด 90.x2.00 ม.หน าต างบ นไดหล กและบ นไดหน ไฟ บานเกล ดกรอบบานอะล ม เน ยมส ชา บานกระจก ใส ขนาด 0.65 ม.x 1.50 ม. หน าต างทางเด นกลางอาคารบานเป ดค กรอบบานโลหะวงกบโลหะ ทาส ขนาด 0.70 x 1.20 ม. ภายในส วนกลางผน งก ออ ฐมวลเบา ฉาบป นเร ยบทาส โถงทางเด น ทางเข าล ฟต พ นห นข ดบ นไดหล กพ นป กระเบ องเซราม ค ขนาด 12 x 12 บ นไดหน ไฟพ นผ วซ เมนต ข ดม นดาดฟ าส วนกลางพ นท าผ วซ เมนต ข ดม น โถงทางเด น ทางเข าล ฟต ฝ าย บซ มบอร ดฉาบรอยต อเร ยบทาส ทางเด นส วนกลางฝ า ย บซ มบอร ดฉาบเร ยบทาส ประต ทางเข าอาคารกระจกใสกรอบบานและวงกบอะล ม เน ยมส ขาวบานค ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. ประต บ นไดหน ไฟ บานเป ดโลหะทนไฟตามมาตรฐาน ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. ภายในส วนบ คคล ผ ว จ ยได ใช แนวทางของ พ ชณ ฐ (2539) ได กล าวถ ง องค ประกอบท ม ผลต อค ณภาพของท อย อาศ ย จะต อง เก ดจากองค ประกอบท ส าค ญ 4 ประการ ค อ (1) การออกแบบ (2) การเล อกใช ว สด (3) ข นตอนและกรรมว ธ การปล กสร าง และ (4) ฝ ม อช าง ผน งระหว างห องช ด ผน งห องคร ว ผน งห องน า เป นผน งก ออ ฐมวล เบาฉาบป เร ยบทาส ผน งภายในห องช ดเป นผน ง ย บซ มบอร ดฉาบรอยต อเร ยบทาส โครงเคร าเหล กช บส งกะส หน าต างส วนร บแขก เกล ดบานค กระจกฝ า กรอบ และวงกบ อะล ม เน ยมส ขาว ขนาด 0.70 x 1.10 ม.หน าต างช องลมกระจกฝ าต ดตาย กรอบบานไม ต ดห องน าและห องคร ว ขนาด 1.30x 0.50 ม. ประต ทางเข าห องพ กอาศ ยบานไม อ ดส กกรอบบานโลหะขนาด 0.90x 2.00 ม.ประต ห องนอน บานไม อ ดส กกรอบบานโลหะ ขนาด 0.80 x 2.00 ม. ประต ห องน า ว สด PVC. กรอบบานส าเร จร ป ขนาด 0.80 ม.x 2.00 ม.พ นห องนอน ห องน า ส วนร บแขก ส วนร บประทานอาหาร ห องคร ว ห องและระเบ ยงป กระเบ องเซราม ค ขนาด 12 x 12 ส งอ านวยความสะดวกประกอบไปด วย โทรศ พท สายตรง 1 ค สายท กย น ต Hi-Speed internet บร การโดยตรงจากบร ษ ท ท.ศ.ท.จ าก ด (มหาชน) ล ฟต โดยสารความจ 800 กก. (10 คน) ความเร ว 150 ม./นาท จ านวน 1 ต ว ระบบสายอากาศท ว รวมร บ ส ญญาณ Free TV และช องท ว ผ านดาวเท ยม บร เวณโดยรอบอาคาร ห องออกก าล งกาย (Fitness) บร เวณช นล างใต อาคาร ขนาด 6.00 ม.x ม.สนามเด กเล น สวน และบร เวณพ กผ อนเคร องซ กผ าหยอดเหร ยญ จ านวน 5 เคร อง

8 วารสารว จ ย ป ท 6 ฉบ บท 2 กรกฎาคม - ธ นวาคม 2556 ระบบความปลอดภ ย ผ านเข า-ออก ด วยระบบ KEY CARD หน วยร กษาความปลอดภ ยตลอด 24 ชม.ระบบโทรท ศน วงจรป ดภายในอาคารท กช นเคร องก าเน ดไฟฟ าส ารอง (Generator) ส าหร บล ฟต บร การและไฟฟ า แสงสว าง ทางเด นส วนกลาง ระบบตรวจจ บความร อนอ ตโนม ต ระบบส ญญาณแจ งเหต เพล งไหม ฉ กเฉ นท กช น ระบบฉ ดน าด บเพล งประจ าท กช น ต ด บเพล ง และถ งเคม ด บเพล งประจ าท กช น เคร องส บน าด บเพล ง ว สด อาคาร ใช อ ฐมวลเบาเพ อป องก นความร อนเข าส อาคาร เน องจากอ ฐมวลเบาม ค ณสมบ ต ก นความร อน ทนไฟส ง ป องก นเส ยง ไม ม สารพ ษและม น าหน กเบา ค าการน าความร อน (W/MK) ไม เก น 0.10 ว ตต /ม. เคลว น ค าถ ายเทความร อน (OTTV) 15 W/ตร.ม. ท ความหนา 10 ซม. ค าก นเส ยง 43 เดซ เบล อ ตราการทนไฟ ไม ต ากว า 4 ช วโมง ท ความหนา 7.5 ซม. อ ปกรณ ส องสว างภายในอาคาร เล อกใช หลอดคอมแพ คฟล ออเรสเซนต เป นการประหย ดพล งงานหร อการใช พล งงาน อย างม ประส ทธ ภาพท งภายนอกและภายในอาคาร ขนาดพ นท ห องพ ก ขนาดพ นท ห องพ กอาศ ยภายในอาคารครอบคร วขนาดเล ก 32 ตร.ม. ซ งม ขนาดพ นท ตาม พรบ.ควบค ม อาคาร พ.ศ.2522 ขนาดเล กท ส ด ไม น อยกว า 22 ตร.ม ขนาดพ นท ห องพ กอาศ ยภายในอาคารครอบคร วขนาดกลาง 64 ตร.ม. ซ งม ขนาดพ นท ตาม พรบ.ควบค มอาคาร พ.ศ.2522 ขนาดเล กท ส ด ไม น อยกว า 22 ตร.ม. พ นท ส วนกลาง โถงทางเด น กว าง 3.80 ม. พรบ.ควบค มอาคาร พ.ศ.2522 บ งค บกว างไม น อยกว า 1.00 ม. บ นไดข นลง อาคาร กว าง 2.00 ม. เทศบ ญญ ต กทม. บ นไดกว างไม น อยกว า 1.20 ม. บ นไดหน ไฟอาคาร กว าง 2.00 ม. เทศบ ญญ ต กทม. บ นไดกว างไม น อยกว า 1.20 ม. ล ฟต ขนาดช องล ฟต 0.75x2.20 ม. ระบบล ฟต ใช ระบบ Rope drive ระบบโครงสร าง เป นคอนกร ตเสร มเหล กใช ระบบ Moment resisting frames ท ประกอบด วย เสา คาน เช อมต ดก นเป น ข อแข งเป นหน งเด ยว ม ความแข งแรง ทนทานใช ก นมานานก บอาคารโดยท ว ๆ ไป หน าต าง เป นกระจกใสว สด กระจกใสท าให แสงลอดผ านได ด ม แสงสว างพอเพ ยงภายในอาคาร ท าให ห องด โปร งใส สบายไม ท บ พ น ใช กระเบ อง 12 x 12 ว สด ท ม ความปลอดภ ยไม เป นแหล งสะสมเคม ท เป นพ ษต อร างกายม ความแข งแรง ทนทาน ราคาถ ก และม ลวดลายสวยงาม พ นโถงทางเด นใช ว สด ห นข ดเป นแหล งสะสมเคม ท เป นพ ษต อร างกายม ความแข งแรง ทนทาน ราคาถ ก และม ลวดลายสวยงาม ระบบความปลอดภ ย ค าน งถ งความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส นของผ ใช อาคารท พ กอาศ ย การน าอ ปกรณ ตรวจจ บ อ เล กทรอน คส มาใช ตามบร เวณต างๆ ของอาคาร ด านหน าท ใช สอยของอาคาร ส วนพ กอาศ ยแบ งเป น 3 ส วน 1. ส วนห องนอน ประกอบด วย ส วนพ กผ อน ร บประทานอาหาร ห องนอน ห องน า 2. ส วนห องนอนใหญ ประกอบด วย ส วนพ กผ อน ร บประทานอาหาร ห องนอน 2 ห อง ห องน า 3. ส วนออกก าล งกาย (Fitness) เป นส วนท เพ มเพ อบร การผ พ กอาศ ยในอาคารได ด ท ออกก าล งกาย เพ อ ส ขภาพท ด ของท กเพศ ท กว ย จะอย ด านล างของอาคารเป ดให ผ พ กอาศ ยมาใช บร การอย างสะดวกในท ก ๆ ว น รายละเอ ยดทางด านเทคโนโลย อาคาร ได ใช แนวทางของ พ ชณ ฐ (2539) ได กล าวถ งการใช อ ปกรณ ในการท าหน าท ควบค ม โดยจะจ าก ดการเข าใช งานตามนโยบายการร กษาความปลอดภ ยท ได ก าหนดไว อ ปกรณ ควบค มเหล าน จะเพ มประส ทธ ภาพในการ ต ดต อก บอ ปกรณ ต างๆ เช น ความเหมาะสมของการจ ดการในการเล อกเส นทางการจราจร (Routing traffic) การร บประก น ประส ทธ ภาพของระบบเน ตเว ร ค และระยะเวลาในการให บร การก บอ ปกรณ ของผ ใช อย างม ประส ทธ ภาพ ด งน นในการออกแบบ อาคารผ ว จ ยสามารถแยกรายระเอ ยดในการใช เทคโนโลย ได ด งน 1.ระบบว ศวกรรมโครงสร าง ใช ระบบ Moment resisting frames ท ประกอบด วยเสาและคาน เช อมต ดก น เป นข อแข งเป นหน งเด ยว ม ความแข งแรง ทนทาน

9 2.ระบบว ศวกรรมไฟฟ า ใช ไฟแรงเคล อนส ง ขนาด 12 k v 3 เฟส ต อจากสายประธานของการไฟฟ านคร หลวง เข าส อาคารโดยใช สายเคเบ ลใน Rigid metal conduit ม หม อแปลง 2 ช ด เพ อให ม ไฟฟ าใช อย ตลอดเวลา แต ละช นของ อาคารม Distribution panel ส าหร บระบบไฟฟ าแสงสว างและ Distribution panel ส าหร บระบบปร บอากาศและล ฟต 3.ระบบว ศวกรรมเคร องกล ระบบต ดต งล ฟต ต าแหน งท ต ดต งควรอย ในท เห นช ดเจนเล อกใช ได ในภาวะฉ กเฉ น โถงหน าล ฟต ควรกว างกว าทางเด นอย างน อย 1 ใน 3 เท า ช อง Shaft lift ส วนของผน งใช ระบบ Sear wall ผน งหนา 40 ซม. ช อง Shaft ม ระยะกว างประมาณ เมตร 4.ระบบปร บอากาศ ให ก าหนดแต ละห องพ กใช ระบบแยกส วน (Split type system) เพราะการต ดต งไม ย งยาก ราคาไม แพง และประหย ดไฟ (เบอร 5) 5.ระบบโทรศ พท เป นระบบ Private automatic branch exchange เป นระบบโทรศ พท สายตรง ซ งสามารถ ต ดต อได ท งภายนอก-ภายในอาคาร 6.ระบบร กษาความปลอดภ ยประกอบไปด วย 1.ใช ยามร กษาการณ 1 คน เฝ าบร เวณประต ทางเข าอาคาร 2.ระบบท ว วงจรป ด อย ตรงประต ทางเข า ออก ในล ฟต ม มอ บต าง ๆ 3.ระบบค ย การ ด ประต ทางเข า-ออก 4.ระบบส ญญาณเต อนเพล งไหม ใช แบบสถาน แจ งเหต และกร ง (ชน ดท บกระจกหร อกดป ม) 5.ระบบร กษาความสะอาดและก าจ ดขยะใช ระบบถ งด า ห วลงจากล ฟต เพ อความสะดวก และสะอาด 6.ระบบว ศวกรรมส ขาภ บาล 7.ระบบน าประปา ต อจากท อเมนของการประปา เข าส ถ งเก บน าใต ด นจากน นใช เคร องส บน า ส บ ข นไปเก บบนถ งน าด านบน และจ ายลงมาตามแรงโน มถ วงของโลก 5. ก ตต กรรมประกาศ (Acknowledgements) ผ ว จ ยขอขอบค ณคณะว ศวกรรมศาสตร และสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก และ ส าน กบร หารโครงการส งเสร มการว จ ยในอ ดมศ กษาและพ ฒนามหาว ทยาล ยว จ ยแห งชาต ส าน กคณะกรรมการการอ ดมศ กษาท ให การสน บสน นท นว จ ยในคร งน 6. เอกสารอ างอ ง (References) ชน ญญา สถ รก ล การศ กษาร ปแบบการพ ฒนาท อย อาศ ยของช มชนบ กร กพ นท สาธารณะร มคลอง กรณ ศ กษา: ช มชนเพชร คลองจ น. กร งเทพฯ : สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง. ธนสาร ศ ร ว ฒนโชค แนวทางการปร บปร งท อย อาศ ยส าหร บผ ม รายได น อยในกร งเทพมหานคร: กรณ ศ กษาช มชน เจ าพระยา เขตยานนาวา ถนนพระราม 3. กร งเทพฯ : สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง. บ ณฑ ต จ ลาส ย การอน ร กษ สถาป ตยกรรมและช มชน. กร งเทพฯ : ภาคว ชาสถาป ตยกรรมศาสตร คณะสถาป ตยกรรม ศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย. พ ชณ ฐ ว รเวทว ฒน แนวทางการออกแบบระบบป องก นการตกในงานก อสร างอาคารส ง โดยใช เทคโนโลย สภาพแวดล อมเสม อนจร ง. ภาคว ชาสถาป ตยกรรมศาสตร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ด าเน นการโดยบร ษ ทผ ผล ตและต ดต งล ฟท แต การท าส ญญาบร การซ อมบ าร งระบบล ฟท ในอาคาร ส ง ม หลายร ปแบบท งแบบท รวมอะไหล และไม รวมอะไหล เป นต น

ด าเน นการโดยบร ษ ทผ ผล ตและต ดต งล ฟท แต การท าส ญญาบร การซ อมบ าร งระบบล ฟท ในอาคาร ส ง ม หลายร ปแบบท งแบบท รวมอะไหล และไม รวมอะไหล เป นต น บทท 1 บทน า การใช ประโยชน จากอาคารต าง ๆ จ าเป นต องม การจ ดการ การด และบ าร งร กษา ในการ บร หารจ ดการอาคารท ม ล กษณะเป นอาคารส ง ม ระบบงานท ต องด แลบร หารจ ดการค อนข างมาก ได แก งานระบบว ศวกรรม งานร กษาความปลอดภ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ลาด บท รายการ ๑ การจ ดก จกรรมพ ธ เป ดโครงการฯ ผ เข าร วมก จกรรม ประกอบด วยผ อานวยการเขต ห วหน าฝ ายการศ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ในเขตโครงการชลประทานพ ษณ โลก ว นท 26 ส

การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ในเขตโครงการชลประทานพ ษณ โลก ว นท 26 ส การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ว นท 26 ส งหาคม ๒๕๕๗ องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ลด านว ศวกรรม ด านการพ จารณาโครงการเบ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย ย ทธศาสตร จ งหว ดท - 1 โครงการจ ดหาว สด และคร ภ ณฑ สาน กงานของหน วยงานต างๆ ภายในเทศบาล เพ มประส ทธ ภาพการ ทางาน (1) ช าง 3,020,000 รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ดาเน นการจ ดหา ว

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน)

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) C H O T H A V E E D O L L A S I E N P U B L I C C O M P A N Y L I M I T E D แถลงผลประกอบการ งบการเง นงวด 12 เด อน ส นส ด 31 ธ นวาคม 2556 Opportunity Day ว นพ ธท 19

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช 1 ก าหนดการช วงบ าย ๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช ๑๔.๑๕ ๑๔.๔๕ น. การขออน ญาตประกอบก จการไฟฟ าและการ รายงานข

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา รายงานการประเม นผลกระทบท เก ดประโยชน หร อสร างค ณค า ต อช มชนในการบร การช มชนของการจ ดโครงการอบรมการออกกาล งกาย ของบ คลากรน กศ กษาและประชาชนภายนอก ประจาป การศ กษา 556 คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา *********************

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* 1 ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* บทน า โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ค อ ฐานข อม ลท จ ดเก บข อม ล ภารก จ กล มงาน ฐานข อม ล แฟ ม และเอกสาร

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2 ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 1 4 2 3 ฉบ บท 2 5 7 6 ล ขส ทธ 2006 Nokia สงวนล ขส ทธ Nokia และ Nokia Connecting People เป นเคร องหมายการค าจดทะเบ ยนของ Nokia Corporation บทน า ช ดต ดต งร นน ช

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ จากการประช มเช งปฏ บ ต การพ ฒนาเคร องม อน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษา ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๒ ท ประช มม มต ให ม การปร บเคร

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

ต วบ งช ท 3.8 ระด บค ณภาพในการพ ฒนาและด แลสภาพแวดล อม และภ ม ท ศน ของสถานศ กษาและการใช อาคารสถานท ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ โรงฝ กงาน ศ นย ว ทยบร การ

ต วบ งช ท 3.8 ระด บค ณภาพในการพ ฒนาและด แลสภาพแวดล อม และภ ม ท ศน ของสถานศ กษาและการใช อาคารสถานท ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ โรงฝ กงาน ศ นย ว ทยบร การ 1 ต วบ งช ท 3.8 ระด บค ณภาพในการพ ฒนาและด แลสภาพแวดล อม และภ ม ท ศน ของสถานศ กษาและการใช อาคารสถานท ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ โรงฝ กงาน ศ นย ว ทยบร การ ว ทยาล ยได จ ดเตร ยม สถานท อาคารเร ยน สภาพแวดล อม

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ข อม ลอาคารสถานท ส งก อสร าง

ข อม ลอาคารสถานท ส งก อสร าง ข อม ลสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยเทคน คส วรรณภ ม ข อม ลอาคารสถานท ส งก อสร าง งานศ นย ข อม ลสารสนเทศ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน คส วรรณภ ม www.swtc.ac.th แผนท ว ทยาล ยเทคน คส วรรณภ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท 1 แบบประเม นตนเองก อนเร ยน หน วยท 1 ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความร เด มของน กศ กษาเก ยวก บเร อง ความร เบ องต นเก ยวก บสาน กงาน งานสาน กงานและการ บร หารสาน กงาน คาแนะนา ขอให น กศ กษาอ านคาถามแล วเข ยนวงกลมล

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

1. ว ส ยท ศน คนพ การในกร งเทพมหานครเข าถ งส ทธ และใช ประโยชน ได อย างเท าเท ยม ท วถ ง เป นธรรมและม ค ณภาพช ว ตท ด อย างย งย น น าไปส ส งคมอย เย นเป นส ข ร วมก น 2. พ นธก จ 2.1 ส งเสร มคนพ การให เข าถ งส

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information