วารสารว จ ย ป ท 6 ฉบ บท 2 กรกฎาคม - ธ นวาคม 2556

Size: px
Start display at page:

Download "วารสารว จ ย ป ท 6 ฉบ บท 2 กรกฎาคม - ธ นวาคม 2556 http://ird.rmutto.ac.th"

Transcription

1 การจ ดผ งบร เวณท อย อาศ ยและอาคารบ านพ กอาศ ย โดยใช ภ ม ป ญญาท องถ นประสานด วย เทคโนโลย สม ยใหม เพ อยกระด บค ณภาพช ว ต : กรณ ศ กษาช มชนแออ ด คลองเตย 12 ช มชน Management, Planning and Building of Residential Homes by Using Local Co-Ordinate and New Technology to Improve their Quality of Life : Case Study 12, Klong Toey Slum Community ส ชาต เอ อไตรร ตน ธนการ วงศ เง น ย งยง ร งฟ า ช มส ทธ โรจน สก ลพาน ช ณรงค เดช อ นทร ตน ช ยก จ และ สมบ ต ต อว ฒนช ย Suchart Aeutrirat, Tanakarn Wongngern, Yingyong Rungfah, Chumsit Rotsakunphanit, Narongdej Intratchaiyakit and Sombaht Torwatanachai คณะว ศวกรรมศาสตร และสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตอ เทนถวาย กร งเทพมหานคร บทค ดย อ การว จ ยเร องการศ กษาการจ ดการผ งบร เวณท อย อาศ ยและอาคารบ านพ กอาศ ย โดยใช ภ ม ป ญญาท องถ นประสานด วย เทคโนโลย สม ยใหม เพ อยกระด บค ณภาพช ว ต : กรณ ศ กษาช มชนแออ ดคลองเตย 12 ช มชน โดยม ว ตถ เพ อศ กษาความต องการของ ประชาชนในช มชนคลองเตยด านร ปแบบของอาคารช ดและพ นท พ กอาศ ยของห องท สอดคล องก บว ถ ช ว ตของช มชนและออกแบบ จ ดท าแบบจ าลองอาคารช ดห องช ดบร เวณพ นท ใต อาคารช ดจาก ความต องการของช มชนเพ อน าเสนอต อช มชนและการท าเร อแห ง ประเทศไทย ผลการว จ ยพบว า จากความค ดเห นท ม ต อความต องการท อย อาศ ย ส วนใหญ ต องการห องท ม ขนาน 40 ตารางเมตร 2 ห องนอน ว สด ท ใช ในการป พ น ด วยกระเบ องเคล อบ หน าต างท ใช ในห องพ กอาศ ยต องการแบบเล อน ม ระบบการร กษาความ ปลอดภ ย บ นไดหน ไฟ ท จอดรถภายในอาคาร ล ฟต สวนหย อม สนามเด กเล น สโมสร และโรงเร ยน ม การจ ดผ งบร เวณท อย อาศ ย และภายในอาคาร ม ระบบไฟฟ าฉ กเฉ น กรณ ท ไฟฟ าข ดข อง ต ดต งถ งด บเพล งในแต ละช นของอาคาร ส วนการเข าออกต องการให ม ระบบค ย การ ดในการควบค มเข า-ออก เพ อความปลอดภ ยของผ อย อาศ ยภายในอาคาร ม ถ งขยะแต ละช น พร อมท งแม บ านท าความ สะอาด ม เคร องซ กผ าอ ตโนม ต จากศ กษาจะส มภาษณ พบว าในป จจ บ นอาคารต างๆม การน าเทคโนโลย ในการร กษาความปลอดภ ย เช นระบบไฟฟ าและไฟส องสว าง การก าจ ดน าเส ยเช น น าท ง/น าโสโครกระบบการส อสารเช นระบบโทรศ พท ภายนอกภายในและ ระบบอ นเตอร เน ตความเร วส ง ค าส าค ญ : การจ ดผ งบร เวณท อย อาศ ยและอาคารบ านพ กอาศ ย ภ ม ป ญญาท องถ น เทคโนโลย สม ยใหม Abstract A study of layout management of residence and residential building using local knowledge together with modern technology to raise quality of life: case study 12 communities in Klong Toei slum with the objective to study people s needs in Klong Toei communities in terms of the style of condominium and residential area of rooms that is consistent with the way of life in the communities, and design and create a model of condominium, area under the condominium from the communities needs to be presented to the communities and Port Authority of Thailand. Study result showed that: From the opinion on residential needs, most people want a room with the size of 40 m 2 with two bed rooms. Flooring material is glazed tile. Windows in the room must be sliding windows. There must be security, fire escape, indoor car park, elevator, small park, playground, club, and school, layout management of residence and interior of the building, emergency electrical system in case electrical problem, fire extinguisher

2 วารสารว จ ย ป ท 6 ฉบ บท 2 กรกฎาคม - ธ นวาคม 2556 installed on each floor of the building. Entrance must have keycard for controlling people coming in and out for safety of residents inside the building. There must be rubbish bin on each floor, as well as cleaning staff. There must be automatic washing machine. The interview showed that currently various buildings use safety technologies such as electrical and lighting system, wastewater disposal such as drained water/sewage, communication system such as internal and external telephone system, and high speed internet. Building style is one six-story condominium. Total building area is 3,528 m2 (including ground floor). The building consists of 54 units, 1 passenger elevator, G level which is a multipurpose platform, fitness area, and machines room. 2 nd, 4 th, and 6 th floors are apartments for small size families with 12 units per floor. 3 rd, 5 th, and 7 th floors are apartments for medium size families with 6 units per floor. Area of residence inside the building is divided into 2 groups; small size families, and medium size families which consist of 2 bedrooms, a living room, a dining room, a kitchen, and two bathrooms. Keywords: Planning and building residential homes, Local knowledge, Advanced technologies. 1. บทน า (Introduction) ป จจ บ นช มชนแออ ดคลองเตย แต เด มเร ยกว า สล มคลองเตย เป นช มชนแออ ดท ใหญ โตและเก าแก ท ส ดต งอย บนท ด น ของการท าเร อแห งประเทศไทย บร เวณท าเร อคลองเตยร มแม น าเจ าพระยามานานกว า 50 ป ถ อก าเน ดข นเม อคร งท ประเทศไทยก าล ง เร มใช แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมฉบ บแรกๆซ งเป นช วงท ร ฐบาลพยายามผล กด นอ ตสาหกรรมทดแทนการน าเข า ท าให ร ฐต อง ส งส นค าเคร องจ กรและว ตถ ด บจากต างชาต ท าเร อคลองเตยซ งเป นศ นย กลางคมนาคมขนส งทางน า จ งม ความจ าเป นต องใช แรงงานคนเป นจ านวนมากในการขนถ ายส นค า แรงงานเหล าน เองท เป นกล มคนกล มแรกท ท าให เก ดช มชนคลองเตย ในการเข าไป บ กเบ กสร างท พ กอาศ ยแบบง ายๆ บนท ด นของการท าเร อแห งประเทศไทยจนกลายเป นช มชนคลองเตยในป จจ บ น การท าเร อแห ง ประเทศไทย ได อน ม ต ให บร ษ ท สถาปน ก 49 จ าก ด เข ามาท าแผนแม บทเพ อพ ฒนาให สามารถใช ประโยชน จากพ นท ได อย างค มค า ท ส ด โดยแบ งการพ ฒนาเป น 3 ระยะรวมเวลาท งส น 30 ป โดยช วง 1-3 ป แรกจะน าพ นท 120 ไร ด านท ศเหน อของอาคารส าน กงาน การท าเร อแห งประเทศไทย พ ฒนาเป นอาคารส าน กงานศ นย การค า ศ นย ประช ม ตลาดใหม คาดว าจะเป ดให บร การได ใน 4-5 ป ส วน ระยะท 2 จะสร างอาคารท พ กอาศ ย ส ง 12 ช นเพ อรองร บช มชนในพ นท 12,000 คร วเร อนหร อประมาณ 70,000 คน และพ ฒนาตลาด คลองเตยให เป นตลาดท สะอาด สวยงาม โดยคาดว าจะเป ดให บร การได ใน 9-10 ป หล งเร มด าเน นการ ส วนระยะส ดท ายจะพ ฒนา พ นท ใกล ทางด วนให เป นอาคารส าน กงานและอ นๆ ชาวบ านในช มชนคลองเตยท กคนได ทราบถ งโครงการต างๆของการท าเร อ แห งประเทศไทย อย างท วถ งซ งส วนใหญ เห นด วยแต ก ย งม ส วนน อยท ไม เห นด วย แต ท ท กคนในช มชนเห นร วมก นค อ ความว ตก ก งวล สงส ย ความไม แน ใจในโครงการของการท าเร อแห งประเทศไทย ว าจะช วยให สภาพช ว ตความเป นอย ของเขาด ข นจร ง หร อไม หร อเป นการเพ มภาระท กข ยากล าบากให มากกว าเด ม เพราะชาวบ านไม ได ม ส วนร วมในการต ดส นใจ ในการท างาน พ จารณาของ การท าเร อแห งประเทศไทย ประชาชนในช มชนส วนใหญ ต องการม ส วนร วมในการออกแบบจ ดผ งบร เวณท พ ก อาศ ยให สวยงาม สะอาดสะอ าน ม บร เวณให ล กหลานได ออกก าล งกาย ได ท าก จกรรมต างๆ ส าหร บต วอาคารท พ กก ต องการ พ นท ท พ กอาศ ยให เพ ยงพอต อครอบคร ว ไม แออ ดจนเก นไป ม ความปลอดภ ย ม ความสะดวกสบายในการข น-ลงอาคารส าหร บ เด ก ผ ส งอาย รวมถ งผ ป วย ม สถานท ในการประกอบอาช พค าขายเล กๆ น อยๆ เพ อการเล ยงช พ ด งท เคยท ามาแต เด ม และความ ต องการพ นฐานอ นๆ อ กมากมาย ด งน นโครงการว จ ยน จ งเป นโครงการในล กษณะท ช มชนม ส วนร วมในกระบวนการค นหาค าตอบ ความต องการ ของ คนในช มชน ม การปฏ บ ต การเพ อแก ป ญหา และเสนอทางเล อกให ก บช มชนและการท าเร อแห งประเทศไทย รวมถ งผ ท เก ยวข อง ก บแผนการพ ฒนาพ นท ช มชนคลองเตยท กภาคส วน

3 1.1 ว ตถ ประสงค ของการว จ ย เพ อศ กษาความต องการของประชาชนในช มชนคลองเตยด านร ปแบบของอาคารช ดและพ นท พ กอาศ ยของ ห องท สอดคล องก บว ถ ช ว ตของช มชน เพ อออกแบบและจ ดท าแบบจ าลองอาคารช ดห องช ดบร เวณพ นท ใต อาคารช ดจาก ความต องการของช มชน เพ อน าเสนอต อช มชนและการท าเร อแห งประเทศไทย 1.2 ขอบเขตของการว จ ย ประชากรและกล มต วอย าง ประชากร ประชาชนในช มชนคลองเตย 12 ช มชน จ านวน 3,865 คน กล มต วอย าง ได แก ประชาชนในช มชน - ช มชนร มคลองสาม คค จ านวน 254 คน - ช มชนพ ฒนาใหม จ านวน 338 คน - ช มชนล อค จ านวน 420 คน - ช มชนล อค จ านวน 356 คน - ช มชนพ ฒนา 70 ไร จ านวน 372 คน - ช มชนห วโค ง จ านวน 333 คน - ช มชนร มเกล า จ านวน 323 คน - ช มชนโรงหม จ านวน 294 คน - ช มชนว ดคลองเตยใน 1 จ านวน 285 คน - ช มชนว ดคลองเตยใน 2 จ านวน 272 คน - ช มชนว ดคลองเตยใน 3 จ านวน 268 คน - ช มชนตลาดป น ง จ านวน 350 คน ขอบเขตด านพ นท ท ศเหน อ ต ดต อก บ เขตว ฒนา ต งแต แนวเขตทางรถไฟสายช องนนทร ด านตะว นออกต ดถนนส ข มว ท ด านเหน อไปทางท ศตะว น ออกตามแนวขอบทางของถนนส ข มว ทด านเหน อผ านซอยส ข มว ท 2 (ซอยนานาใต ) จนถ งบร เวณ ปากซอยส ข มว ท 52 (ซอยศ ร พร) ด านเหน อ ท ศใต ต ดต อก บ เขตพระโขนง เร มจากบร เวณปากซอยส ข มว ท 52(ซอยศ ร พร) ด านเหน อไปทางท ศ ตะว นตกตามแนวขอบ ทางจนถ งบร เวณปลายซอยสว สด ต ดผ านทางด วนเฉล มมหานครผ านแนวทางรถไฟเก าสายปากน าผ าน ช มชนสวนอ อยจดแม น า เจ า พระยา ท ศตะว นออก ต ดต อก บ อ าเภอพระประแดง จ งหว ดสม ทรปราการ ต งแต หล งช มชนสวนอ อยจด แม น าเจ าพระยาไปทางท ศตะว นตกจนถ ง แนวทางเขตทางรถไฟสายช องนนทร ด านตะว นออก ท ศตะว นตก ต ดต อก บ เขตสาทรและเขตปท มว น ต งแต แนวเขตทางรถไฟสายช องนนทร ด านตะว นออก ต ดแม น าเจ าพระยาไปทาง ท ศเหน อตามแนวเขตทางรถไฟสายช องนนทร ด านตะว นออก บรรจบถนนส ข มว ทด านเหน อ 2. ว ธ ด าเน นการว จ ย (Research Methods) 2.1 ว ธ การศ กษา การศ กษาโดยใช แบบสอบถาม (Questionnaire) เป นเคร องม อในการด าเน นการว จ ยในการสอบถามประชาชนในช มชน การศ กษาโดยการส มภาษณ ซ งกล มส มภาษณ ท ผ ว จ ยท าการส มภาษณ แบ งได เป น 2 กล มค อ

4 วารสารว จ ย ป ท 6 ฉบ บท 2 กรกฎาคม - ธ นวาคม กล มครอบคร วขนาดเล ก ท ม ผ อย อาศ ยร วมก น จ านวน 2-3 คน - กล มครอบคร วขนาดกลาง ท ม ผ อย อาศ ยร วมก น จ านวน 4-6 คน การว จ ยคร งน ใช ว ธ การส มต วอย างแบบก าหนดโควตา (Quota sampling) จากจ านวนกล มต วอย างประชากรผ ท อาศ ย ในช มชนคลองเตย 12 ช มชน ร วม 3,865 ต วอย าง ซ งสามารถค ดเล อกประชากรเป นกล มต วอย างตามส ดส วนท ค ดเล อก โดยม รายละเอ ยดตามตารางด งน ล าด บท ช มชน จ านวนประชากรท งหมด จ านวนประชากรกล มต วอย าง (ราย) 1 ช มชนร มคลองสาม คค ช มชนพ ฒนาใหม 2, ช มชนล อค , ช มชนล อค , ช มชนพ ฒนา 70 ไร 5, ช มชนห วโค ง 1, ช มชนร มเกล า 1, ช มชนโรงหม 1, ช มชนว ดคลองเตยใน ช มชนว ดคลองเตยใน ช มชนว ดคลองเตยใน ช มชนตลาดป น ง รวม 12 ช มชน 25,915 3, การเก บรวบรวมข อม ล การศ กษาข อม ลท ต ยภ ม (Secondary data) โดยการศ กษาจาก หน งส อ เอกสาร เว บไซด บทความทางว ชาการ วารสาร และงานว จ ย ต าง ๆ ท เก ยวข อง การศ กษาข อม ลปฐมภ ม (Primary data) โดยการค ดเล อกช มชน12 ช มชน ศ กษาผ งและรายละเอ ยดของท พ กอาศ ยของช มชน 12 ช มชนและการ ส มภาษณ ผ ว จ ยแบ งออกเป น 2 กล ม ใน 12 ช มชน ค อ กล มท 1 กล มของครอบคร วขนาดเล กม ผ อย อาศ ยร วมก นเพ ยง 2-3 คน กล มท 2 กล มของครอบคร วขนาดกลางม ผ อย อาศ ยร วมก นเพ ยง 4-6 คน โดยใช แบบสอบถาม (Questionnaire) เป นเคร องม อในการว จ ยในการสอบถามความต องการพ นท ท อย อาศ ย ของประชาชนในช มชนคลองเตย 12 ช มชน 2.3 การว เคราะห ข อม ล ว เคราะห ข อม ลท ได จากการส ารวจ แบบสอบถาม ว เคราะห ข อม ลท ได จากการส มภาษณ น าผลท ได จากการว เคราะห ข อม ลเบ องต น มาท าการออกแบบวางผ งอาคารภายนอกและภายในให สอดคล องก บทฤษฎ การออกแบบอาคารส งให อย สบาย ตรงก บความต องการของประชาชนผ อย อาศ ยเป นการยกระด บค ณภาพช ว ตของช มชน คลองเตย 12 ช มชนและได จ ดท าแบบจ าลอง (Model) อาคารส ง ตามผลการออกแบบโดยแบ งออกเป น ร ปแบบอาคารภายนอก และร ปแบบพ นท พ กอาศ ยภายใน

5 3. ผลการศ กษาและอภ ปรายผล (Results and Discussion) จากการศ กษาความต องการของประชาชนในช มชนคลองเตยด านร ปแบบของอาคารช ดและพ นท พ กอาศ ยของห องท สอดคล องก บว ถ ช ว ตของช มชน 12 ช มชนม ผลการว เคราะห จากแบบถามโดยสามารถสร ปออกมาเป นส วนด งน ส วนท 1 ข อม ลสถานภาพของผ ตอบแบบสอบถาม -ผ ตอบแบบสอบถามม อาย โดยเฉล ย = 44.5 ป อาย ต าส ด = 22 ป อาย ส งส ด =77 ป สถานภาพสมรสแล วอาศ ยอย 3-4 คน ม ระด บศ กษา อย ในระด บประถมศ กษา ม อาช พร บจ าง ส วนใหญ ม รายได 5,001 8,000 บาท ส วนท 2 ความค ดเห นท ม ต อความต องการท อย อาศ ย -ผ ตอบแบบสอบถามส วนใหญ ต องการขนาน 40 ตารางเมตร 2 ห องนอนว สด ท ใช ในการป พ น ด วยกระเบ อง เคล อบ หน าต างต องการแบบเล อนส งอ านวยความสะดวกท ท านต องการภายในอาคารต องการระบบการร กษาความปลอดภ ย และส งอ านวยความสะดวกท ท านต องการภายนอกอาคารต องการสวนหย อม ส วนท 3 ด านการใช เทคโนโลย ในการร กษาความปลอดภ ย -ผ ตอบแบบสอบถามส วนใหญ ต องการให ม ระบบไฟฟ าฉ กเฉ น กรณ ท ไฟฟ าข ดข อง ต องการให ต ดต งถ งด บเพล ง ในแต ละช นของอาคาร ม การใช ระบบค ย การ ดในการควบค มเข า-ออก อาคารควรจะม ระบบไฟฟ าและไฟส องสว างการก าจ ดน า เส ยเช น น าท ง / น าโสโครก และระบบการส อสารเช นระบบโทรศ พท ภายนอกภายในและระบบอ นเตอร เน ตความเร ว ส วนท 4 ด านส งอ านวยความสะดวก -ผ ตอบแบบสอบถามส วนใหญ ต องการให ม ถ งขยะแต ละช น ม แม บ านท าความสะอาด และเคร องซ กผ าอ ตโนม ต ภาพท 1 อาคารช ดพ กอาศ ยส ง 6 ช น ผลการออกแบบและจ ดท าแบบจ าลอง ล กษณะอาคารเป นอาคารช ดพ กอาศ ยส ง 6 ช น จ านวน 1 อาคาร พ นท อาคารรวมท งหมด 3,528 (รวมช นล าง) ตารางเมตร ประกอบด วย ห องช ดพ กอาศ ยท งหมด 54 ย น ต ล ฟต โดยสาร 1 ต ว ภายนอกอาคาร - ผน ง : ผน งก ออ ฐมวลเบาฉาบป นเร ยบทาส - ประต : ประต ระเบ ยงบานเล อนกระจกใสกรอบบานและวงกบอะล ม เน ยมส ชา ขนาด 90.x2.00 ม. - หน าต างบ นไดหล กและบ นไดหน ไฟ บานเกล ดกรอบบานอะล ม เน ยมส ชา บานกระจก ใส ขนาด 0.65 ม.x 1.50 ม. - หน าต างทางเด นกลางอาคารบานเป ดค กรอบบานโลหะวงกบโลหะ ทาส ขนาด 0.70 x 1.20 ม

6 วารสารว จ ย ป ท 6 ฉบ บท 2 กรกฎาคม - ธ นวาคม 2556 ภายในส วนกลาง - ผน ง : ผน งก ออ ฐมวลเบาฉาบป นเร ยบทาส - พ น : โถงทางเด น ทางเข าล ฟต พ นห นข ด - บ นไดหล กพ นป กระเบ องเซราม ค ขนาด 12 x 12 - บ นไดหน ไฟพ นผ วซ เมนต ข ดม น - ดาดฟ าส วนกลางพ นท าผ วซ เมนต ข ดม น - ฝ าเพดาน : โถงทางเด น ทางเข าล ฟต ฝ าย บซ มบอร ดฉาบรอยต อเร ยบทาส - ทางเด นส วนกลางฝ าย บซ มบอร ดฉาบเร ยบทาส - ประต : ประต ทางเข าอาคารกระจกใสกรอบบานและวงกบอะล ม เน ยมส ขาวบานค ขนาด 0.90 มx 2.00 ม.ประต บ นไดหน ไฟ บานเป ดโลหะทนไฟตามมาตรฐาน ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. ภายในส วนบ คคล - ผน ง : ผน งระหว างห องช ด ผน งห องคร ว ผน งห องน า เป นผน งก ออ ฐมวล เบาฉาบป เร ยบทาส ผน งภายในห อง ช ดเป นผน งย บซ มบอร ดฉาบรอยต อเร ยบทาส โครงเคร าเหล กช บส งกะส - หน าต าง : หน าต างส วนร บแขก เกล ดบานค กระจกฝ า กรอบ และวงกบ อะล ม เน ยมส ขาว ขนาด 0.70 x 1.10 ม. หน าต างช องลมกระจกฝ าต ดตาย กรอบบานไม ต ดห องน าและห องคร ว ขนาด 1.30 x 0.50 ม. -ประต : ประต ทางเข าห องพ กอาศ ยบานไม อ ดส กกรอบบานโลหะขนาด 0.90x 2.00 ม.ประต ห องนอน บานไม อ ดส กกรอบบานโลหะ ขนาด 0.80 x 2.00 ม.ประต ห องน า ว สด PVC. กรอบบานส าเร จร ป ขนาด 0.80 ม.x 2.00 ม. -พ น : พ นห องนอน ห องน า ส วนร บแขก ส วนร บประทานอาหาร ห องคร ว ห องและระเบ ยงป กระเบ องเซราม ค ขนาด 12 x 12 ม. ว สด อาคาร - ผน งอาคาร ใช อ ฐมวลเบาเพ อป องก นความร อนเข าส อาคาร เน องจากอ ฐมวลเบาม ค ณสมบ ต ก นความร อน ทนไฟ ส ง ป องก นเส ยง ไม ม สารพ ษและม น าหน กเบา ค าการน าความร อน (W/MK) ไม เก น 0.10 ว ตต /ม. เคลว น ค าถ ายเทความร อน (OTTV) 15 W/ตร.ม. ท ความหนา 10 ซม. ค าก นเส ยง 43 เดซ เบล อ ตราการทนไฟ ไม ต ากว า 4 ช วโมง ท ความหนา 7.5 ซม. (ธนสาร, 2546) - อ ปกรณ ส องสว างภายในอาคารเล อกใช หลอดคอมแพ คฟล ออเรสเซนต เป นการประหย ดพล งงานหร อการใช พล งงานอย างม ประส ทธ ภาพท งภายนอกและภายในอาคาร (ชน ญญา, 2545) - ขนาดพ นท ห องพ กอาศ ยภายในอาคารครอบคร วขนาดเล ก 32 ตร.ม. ซ งม ขนาดพ นท ตาม พรบ.ควบค มอาคาร พ.ศ.2522 ขนาดเล กท ส ด ไม น อยกว า 22 ตร.ม.ขนาดพ นท ห องพ กอาศ ยภายในอาคารครอบคร วขนาดกลาง 64 ตร.ม. ซ งม ขนาด พ นท ตาม พรบ.ควบค มอาคาร พ.ศ.2522 ขนาดเล กท ส ด ไม น อยกว า 22 ตร.ม. - พ นท ส วนกลางโถงทางเด น กว าง 3.80 ม. พรบ.ควบค มอาคาร พ.ศ.2522 บ งค บกว างไม น อยกว า 1.00 ม. บ นได ข นลงอาคาร กว าง 2.00 ม. เทศบ ญญ ต กทม. บ นได กว างไม น อยกว า 1.20 ม. บ นไดหน ไฟอาคาร กว าง 2.00 ม. เทศบ ญญ ต กทม. บ นไดกว างไม น อยกว า 1.20 ม. - ล ฟต ขนาดช องล ฟต 0.75x2.20 ม. ระบบล ฟต ใช ระบบ Rope drive ระบบโครงสร าง - ระบบโครงสร างอาคาร = ระบบโครงสร างคอนกร ตเสร มเหล กใช ระบบ Moment resisting frames ท ประกอบด วย เสา คาน เช อมต ดก นเป นข อแข งเป นหน งเด ยว ม ความแข งแรง ทนทานใช ก นมานานก บอาคารโดยท วๆ ไป - หน าต างกระจกใสว สด กระจกใสท าให แสงลอดผ านได ด ม แสงสว างพอเพ ยงภายในอาคาร ท าให ห องด โปร งใส สบายไม ท บ

7 - พ นกระเบ อง 12 x 12 ม. = ว สด ท ม ความปลอดภ ยไม เป นแหล งสะสมเคม ท เป นพ ษต อร างกายม ความแข งแรง ทนทาน ราคาถ ก และม ลวดลายสวยงาม (บ ณฑ ต, 2532) - พ นโถงทางเด น = ว สด ห นข ดเป นแหล งสะสมเคม ท เป นพ ษต อร างกายม ความแข งแรง ทนทาน ราคาถ ก และม ลวดลายสวยงาม 4. สร ปผลการศ กษา (Conclusion) ล กษณะอาคารเป นอาคารช ดพ กอาศ ยส ง 6 ช น จ านวน 1 อาคาร พ นท อาคารรวมท งหมด 3,528 (รวมช นล าง) ตารางเมตร ประกอบด วย ห องช ดพ กอาศ ยท งหมด 54 ย น ต ล ฟต โดยสาร 1 ต วประกอบไปด วย ช น G เป นลานอเนกประสงค ม ส วนออกก าล งกาย (Fitness) ห องเคร อง ช น เป นห องช ดพ กอาศ ยของครอบคร วขนาดเล ก ช นละ 12 ย น ต ช น เป นห องช ดพ กอาศ ยของ ครอบคร วขนาดกลาง ช นละ 6 ย น ต และขนาดพ นท ห องพ กอาศ ยภายในอาคาร แบ งเป น 2 กล มค อ กล มท 1 ครอบคร วขนาดเล ก พ นท 32 ตารางเมตร ขนาดกว าง 4.00 ม.x ยาว 8.00 ม.ประกอบด วย ส วนร บแขก ส วนนอน ส วนทานอาหาร ระเบ ยง และห องน า จ านวน 36 ย น ต กล มท 2 ครอบคร วขนาดกลาง พ นท 64 ตารางเมตร ขนาดกว าง 8.00 ม.x ยาว 8.00 ม. ประกอบด วย ห องนอน 2 ห อง ส วนร บแขก ส วนร บประทานอาหาร ห องคร ว และ ห องน า 2 ห อง (ขนาด 2.00 ม.x 2.00 ม.) จ านวน 18 ย น ต ม โถงทางเด น กว าง 3.80 ม.x ยาว ม. บ นไดข นลงอาคาร กว าง 2.00 ม. บ นไดหน ไฟ กว าง 2.00 ม. ลานอเนกประสงค ใต ถ นอาคาร พ นท 504 ตารางเมตร ขนาดกว าง x ยาว 28 ม. และม ช องล ฟต ระบบโครงสร างอาคารเสา คาน เป นคอนกร ตเสร มเหล ก พ นช นท วไป ช นดาดฟ า เป นพ นคอนกร ตท องแบนเสร มเหล กร บแรงด ง (Pre-stressedpostension flat slab) บ นไดหล กและบ นไดหน ไฟเป น คอนกร ตเสร มเหล ก ผน งก ออ ฐมวลเบาฉาบป นเร ยบทาส ประต ระเบ ยงบานเล อนกระจกใสกรอบบานและวงกบอะล ม เน ยมส ชา ขนาด 90.x2.00 ม.หน าต างบ นไดหล กและบ นไดหน ไฟ บานเกล ดกรอบบานอะล ม เน ยมส ชา บานกระจก ใส ขนาด 0.65 ม.x 1.50 ม. หน าต างทางเด นกลางอาคารบานเป ดค กรอบบานโลหะวงกบโลหะ ทาส ขนาด 0.70 x 1.20 ม. ภายในส วนกลางผน งก ออ ฐมวลเบา ฉาบป นเร ยบทาส โถงทางเด น ทางเข าล ฟต พ นห นข ดบ นไดหล กพ นป กระเบ องเซราม ค ขนาด 12 x 12 บ นไดหน ไฟพ นผ วซ เมนต ข ดม นดาดฟ าส วนกลางพ นท าผ วซ เมนต ข ดม น โถงทางเด น ทางเข าล ฟต ฝ าย บซ มบอร ดฉาบรอยต อเร ยบทาส ทางเด นส วนกลางฝ า ย บซ มบอร ดฉาบเร ยบทาส ประต ทางเข าอาคารกระจกใสกรอบบานและวงกบอะล ม เน ยมส ขาวบานค ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. ประต บ นไดหน ไฟ บานเป ดโลหะทนไฟตามมาตรฐาน ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. ภายในส วนบ คคล ผ ว จ ยได ใช แนวทางของ พ ชณ ฐ (2539) ได กล าวถ ง องค ประกอบท ม ผลต อค ณภาพของท อย อาศ ย จะต อง เก ดจากองค ประกอบท ส าค ญ 4 ประการ ค อ (1) การออกแบบ (2) การเล อกใช ว สด (3) ข นตอนและกรรมว ธ การปล กสร าง และ (4) ฝ ม อช าง ผน งระหว างห องช ด ผน งห องคร ว ผน งห องน า เป นผน งก ออ ฐมวล เบาฉาบป เร ยบทาส ผน งภายในห องช ดเป นผน ง ย บซ มบอร ดฉาบรอยต อเร ยบทาส โครงเคร าเหล กช บส งกะส หน าต างส วนร บแขก เกล ดบานค กระจกฝ า กรอบ และวงกบ อะล ม เน ยมส ขาว ขนาด 0.70 x 1.10 ม.หน าต างช องลมกระจกฝ าต ดตาย กรอบบานไม ต ดห องน าและห องคร ว ขนาด 1.30x 0.50 ม. ประต ทางเข าห องพ กอาศ ยบานไม อ ดส กกรอบบานโลหะขนาด 0.90x 2.00 ม.ประต ห องนอน บานไม อ ดส กกรอบบานโลหะ ขนาด 0.80 x 2.00 ม. ประต ห องน า ว สด PVC. กรอบบานส าเร จร ป ขนาด 0.80 ม.x 2.00 ม.พ นห องนอน ห องน า ส วนร บแขก ส วนร บประทานอาหาร ห องคร ว ห องและระเบ ยงป กระเบ องเซราม ค ขนาด 12 x 12 ส งอ านวยความสะดวกประกอบไปด วย โทรศ พท สายตรง 1 ค สายท กย น ต Hi-Speed internet บร การโดยตรงจากบร ษ ท ท.ศ.ท.จ าก ด (มหาชน) ล ฟต โดยสารความจ 800 กก. (10 คน) ความเร ว 150 ม./นาท จ านวน 1 ต ว ระบบสายอากาศท ว รวมร บ ส ญญาณ Free TV และช องท ว ผ านดาวเท ยม บร เวณโดยรอบอาคาร ห องออกก าล งกาย (Fitness) บร เวณช นล างใต อาคาร ขนาด 6.00 ม.x ม.สนามเด กเล น สวน และบร เวณพ กผ อนเคร องซ กผ าหยอดเหร ยญ จ านวน 5 เคร อง

8 วารสารว จ ย ป ท 6 ฉบ บท 2 กรกฎาคม - ธ นวาคม 2556 ระบบความปลอดภ ย ผ านเข า-ออก ด วยระบบ KEY CARD หน วยร กษาความปลอดภ ยตลอด 24 ชม.ระบบโทรท ศน วงจรป ดภายในอาคารท กช นเคร องก าเน ดไฟฟ าส ารอง (Generator) ส าหร บล ฟต บร การและไฟฟ า แสงสว าง ทางเด นส วนกลาง ระบบตรวจจ บความร อนอ ตโนม ต ระบบส ญญาณแจ งเหต เพล งไหม ฉ กเฉ นท กช น ระบบฉ ดน าด บเพล งประจ าท กช น ต ด บเพล ง และถ งเคม ด บเพล งประจ าท กช น เคร องส บน าด บเพล ง ว สด อาคาร ใช อ ฐมวลเบาเพ อป องก นความร อนเข าส อาคาร เน องจากอ ฐมวลเบาม ค ณสมบ ต ก นความร อน ทนไฟส ง ป องก นเส ยง ไม ม สารพ ษและม น าหน กเบา ค าการน าความร อน (W/MK) ไม เก น 0.10 ว ตต /ม. เคลว น ค าถ ายเทความร อน (OTTV) 15 W/ตร.ม. ท ความหนา 10 ซม. ค าก นเส ยง 43 เดซ เบล อ ตราการทนไฟ ไม ต ากว า 4 ช วโมง ท ความหนา 7.5 ซม. อ ปกรณ ส องสว างภายในอาคาร เล อกใช หลอดคอมแพ คฟล ออเรสเซนต เป นการประหย ดพล งงานหร อการใช พล งงาน อย างม ประส ทธ ภาพท งภายนอกและภายในอาคาร ขนาดพ นท ห องพ ก ขนาดพ นท ห องพ กอาศ ยภายในอาคารครอบคร วขนาดเล ก 32 ตร.ม. ซ งม ขนาดพ นท ตาม พรบ.ควบค ม อาคาร พ.ศ.2522 ขนาดเล กท ส ด ไม น อยกว า 22 ตร.ม ขนาดพ นท ห องพ กอาศ ยภายในอาคารครอบคร วขนาดกลาง 64 ตร.ม. ซ งม ขนาดพ นท ตาม พรบ.ควบค มอาคาร พ.ศ.2522 ขนาดเล กท ส ด ไม น อยกว า 22 ตร.ม. พ นท ส วนกลาง โถงทางเด น กว าง 3.80 ม. พรบ.ควบค มอาคาร พ.ศ.2522 บ งค บกว างไม น อยกว า 1.00 ม. บ นไดข นลง อาคาร กว าง 2.00 ม. เทศบ ญญ ต กทม. บ นไดกว างไม น อยกว า 1.20 ม. บ นไดหน ไฟอาคาร กว าง 2.00 ม. เทศบ ญญ ต กทม. บ นไดกว างไม น อยกว า 1.20 ม. ล ฟต ขนาดช องล ฟต 0.75x2.20 ม. ระบบล ฟต ใช ระบบ Rope drive ระบบโครงสร าง เป นคอนกร ตเสร มเหล กใช ระบบ Moment resisting frames ท ประกอบด วย เสา คาน เช อมต ดก นเป น ข อแข งเป นหน งเด ยว ม ความแข งแรง ทนทานใช ก นมานานก บอาคารโดยท ว ๆ ไป หน าต าง เป นกระจกใสว สด กระจกใสท าให แสงลอดผ านได ด ม แสงสว างพอเพ ยงภายในอาคาร ท าให ห องด โปร งใส สบายไม ท บ พ น ใช กระเบ อง 12 x 12 ว สด ท ม ความปลอดภ ยไม เป นแหล งสะสมเคม ท เป นพ ษต อร างกายม ความแข งแรง ทนทาน ราคาถ ก และม ลวดลายสวยงาม พ นโถงทางเด นใช ว สด ห นข ดเป นแหล งสะสมเคม ท เป นพ ษต อร างกายม ความแข งแรง ทนทาน ราคาถ ก และม ลวดลายสวยงาม ระบบความปลอดภ ย ค าน งถ งความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส นของผ ใช อาคารท พ กอาศ ย การน าอ ปกรณ ตรวจจ บ อ เล กทรอน คส มาใช ตามบร เวณต างๆ ของอาคาร ด านหน าท ใช สอยของอาคาร ส วนพ กอาศ ยแบ งเป น 3 ส วน 1. ส วนห องนอน ประกอบด วย ส วนพ กผ อน ร บประทานอาหาร ห องนอน ห องน า 2. ส วนห องนอนใหญ ประกอบด วย ส วนพ กผ อน ร บประทานอาหาร ห องนอน 2 ห อง ห องน า 3. ส วนออกก าล งกาย (Fitness) เป นส วนท เพ มเพ อบร การผ พ กอาศ ยในอาคารได ด ท ออกก าล งกาย เพ อ ส ขภาพท ด ของท กเพศ ท กว ย จะอย ด านล างของอาคารเป ดให ผ พ กอาศ ยมาใช บร การอย างสะดวกในท ก ๆ ว น รายละเอ ยดทางด านเทคโนโลย อาคาร ได ใช แนวทางของ พ ชณ ฐ (2539) ได กล าวถ งการใช อ ปกรณ ในการท าหน าท ควบค ม โดยจะจ าก ดการเข าใช งานตามนโยบายการร กษาความปลอดภ ยท ได ก าหนดไว อ ปกรณ ควบค มเหล าน จะเพ มประส ทธ ภาพในการ ต ดต อก บอ ปกรณ ต างๆ เช น ความเหมาะสมของการจ ดการในการเล อกเส นทางการจราจร (Routing traffic) การร บประก น ประส ทธ ภาพของระบบเน ตเว ร ค และระยะเวลาในการให บร การก บอ ปกรณ ของผ ใช อย างม ประส ทธ ภาพ ด งน นในการออกแบบ อาคารผ ว จ ยสามารถแยกรายระเอ ยดในการใช เทคโนโลย ได ด งน 1.ระบบว ศวกรรมโครงสร าง ใช ระบบ Moment resisting frames ท ประกอบด วยเสาและคาน เช อมต ดก น เป นข อแข งเป นหน งเด ยว ม ความแข งแรง ทนทาน

9 2.ระบบว ศวกรรมไฟฟ า ใช ไฟแรงเคล อนส ง ขนาด 12 k v 3 เฟส ต อจากสายประธานของการไฟฟ านคร หลวง เข าส อาคารโดยใช สายเคเบ ลใน Rigid metal conduit ม หม อแปลง 2 ช ด เพ อให ม ไฟฟ าใช อย ตลอดเวลา แต ละช นของ อาคารม Distribution panel ส าหร บระบบไฟฟ าแสงสว างและ Distribution panel ส าหร บระบบปร บอากาศและล ฟต 3.ระบบว ศวกรรมเคร องกล ระบบต ดต งล ฟต ต าแหน งท ต ดต งควรอย ในท เห นช ดเจนเล อกใช ได ในภาวะฉ กเฉ น โถงหน าล ฟต ควรกว างกว าทางเด นอย างน อย 1 ใน 3 เท า ช อง Shaft lift ส วนของผน งใช ระบบ Sear wall ผน งหนา 40 ซม. ช อง Shaft ม ระยะกว างประมาณ เมตร 4.ระบบปร บอากาศ ให ก าหนดแต ละห องพ กใช ระบบแยกส วน (Split type system) เพราะการต ดต งไม ย งยาก ราคาไม แพง และประหย ดไฟ (เบอร 5) 5.ระบบโทรศ พท เป นระบบ Private automatic branch exchange เป นระบบโทรศ พท สายตรง ซ งสามารถ ต ดต อได ท งภายนอก-ภายในอาคาร 6.ระบบร กษาความปลอดภ ยประกอบไปด วย 1.ใช ยามร กษาการณ 1 คน เฝ าบร เวณประต ทางเข าอาคาร 2.ระบบท ว วงจรป ด อย ตรงประต ทางเข า ออก ในล ฟต ม มอ บต าง ๆ 3.ระบบค ย การ ด ประต ทางเข า-ออก 4.ระบบส ญญาณเต อนเพล งไหม ใช แบบสถาน แจ งเหต และกร ง (ชน ดท บกระจกหร อกดป ม) 5.ระบบร กษาความสะอาดและก าจ ดขยะใช ระบบถ งด า ห วลงจากล ฟต เพ อความสะดวก และสะอาด 6.ระบบว ศวกรรมส ขาภ บาล 7.ระบบน าประปา ต อจากท อเมนของการประปา เข าส ถ งเก บน าใต ด นจากน นใช เคร องส บน า ส บ ข นไปเก บบนถ งน าด านบน และจ ายลงมาตามแรงโน มถ วงของโลก 5. ก ตต กรรมประกาศ (Acknowledgements) ผ ว จ ยขอขอบค ณคณะว ศวกรรมศาสตร และสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก และ ส าน กบร หารโครงการส งเสร มการว จ ยในอ ดมศ กษาและพ ฒนามหาว ทยาล ยว จ ยแห งชาต ส าน กคณะกรรมการการอ ดมศ กษาท ให การสน บสน นท นว จ ยในคร งน 6. เอกสารอ างอ ง (References) ชน ญญา สถ รก ล การศ กษาร ปแบบการพ ฒนาท อย อาศ ยของช มชนบ กร กพ นท สาธารณะร มคลอง กรณ ศ กษา: ช มชนเพชร คลองจ น. กร งเทพฯ : สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง. ธนสาร ศ ร ว ฒนโชค แนวทางการปร บปร งท อย อาศ ยส าหร บผ ม รายได น อยในกร งเทพมหานคร: กรณ ศ กษาช มชน เจ าพระยา เขตยานนาวา ถนนพระราม 3. กร งเทพฯ : สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง. บ ณฑ ต จ ลาส ย การอน ร กษ สถาป ตยกรรมและช มชน. กร งเทพฯ : ภาคว ชาสถาป ตยกรรมศาสตร คณะสถาป ตยกรรม ศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย. พ ชณ ฐ ว รเวทว ฒน แนวทางการออกแบบระบบป องก นการตกในงานก อสร างอาคารส ง โดยใช เทคโนโลย สภาพแวดล อมเสม อนจร ง. ภาคว ชาสถาป ตยกรรมศาสตร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร คานา ป จจ บ นม แผนระยะยาว ค อ แผนพ ฒนา ระยะ ๑๒ ป (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๓) เป นกรอบใหญ ในการพ ฒนา โดยแบ งช วงของการน าแผนด งกล าวไปส การปฏ บ ต เป น ๓ ระยะ ระยะละ ๔ ป ค อ ระยะท ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ ระยะท ๒ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙

More information

แผนการบร หารราชการกร งเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ม.ร.ว.ส ข มพ นธ บร พ ตร ผ ว าราชการกร งเทพมหานคร

แผนการบร หารราชการกร งเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ม.ร.ว.ส ข มพ นธ บร พ ตร ผ ว าราชการกร งเทพมหานคร แผนการบร หารราชการกร งเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ม.ร.ว.ส ข มพ นธ บร พ ตร ผ ว าราชการกร งเทพมหานคร ค าน า แผนการบร หารราชการกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2560 ฉบ บน จ ดท าข นเพ อใช เป นแนวทาง ในการบร หารราชการของกร

More information

ว ระย ทธ ส ขเพชร หล กส ตรว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารงานก อสร าง คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยศร ปท ม บทค ดย อ

ว ระย ทธ ส ขเพชร หล กส ตรว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารงานก อสร าง คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยศร ปท ม บทค ดย อ การศ กษาการจ ดการเพ อลดเศษว สด ในโครงการก อสร างอาคารพ กอาศ ย กรณ ศ กษา โครงการ สม ท เรสซ เดนท MANAGEMENT FOR MINIMIZING WASTE MATERIALS IN CONSTRUCTION PROJECTS: A CASE STUDY OF SMOOTH RESIDENCE ว ระย

More information

ค ม อท าความสะอาดอาคารภายในมหาว ทยล ย กล มท 1

ค ม อท าความสะอาดอาคารภายในมหาว ทยล ย กล มท 1 ค ม อท าความสะอาดอาคารภายในมหาว ทยล ย กล มท 1 จ ดท าโดย ส วนอาคารและสถานท ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร (บางมด) ค าน า ค ม อการบร หารจ ดการท าความสะอาด เป นเอกสารประกอบส าหร บด

More information

น.ส.ส ธ รา เบญจาน กรม

น.ส.ส ธ รา เบญจาน กรม การพ ฒนาโปรแกรมว เคราะห ปร มาณงานและประมาณราคาโครงสร าง บ านคอนกร ตเสร มเหล ก The Analysis and Structural Concrete Home Price Estimate Reinforce Development น.ส.ส ธ รา เบญจาน กรม สาขาว ชาเทคโนโลย อ ตสาหกรรมก

More information

โครงการท าเท ยบเร อบ านคลองร ว

โครงการท าเท ยบเร อบ านคลองร ว เอกสารเผยแพร ก มภาพ นธ 2557 เอกสารประกอบการประช มร บฟ งความค ดเห นของประชาชนและผ ม ส วนได เส ย ในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบส งแวดล อม (Public Scoping) (ค.1) การศ กษาและจ ดท ารายงาน การว

More information

นายรฤก อ.อ นทรว บช ต ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารทร พยากรอาคาร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยศร ปท ม

นายรฤก อ.อ นทรว บช ต ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารทร พยากรอาคาร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยศร ปท ม 1 การวางแผนธ รก จ ส าหร บหอพ ก บนท ด นต ดรถไฟฟ ามหานคร สายเฉล มร ชมงคล (สายส น าเง น) สถาน อ สรภาพ BUSINESS PLAN FOR DORMITORY AT METROPOLITAN RAPID TRANSIT CHALOEM RATCHAMONGKHON LINE (MRT BLUE LINE)

More information

ทางเล อกกลย ทธ การบร หารจ ดการการท องเท ยวช มชน ย านตลาดบ านใหม อาเภอเม อง จ งหว ดฉะเช งเทรา 1

ทางเล อกกลย ทธ การบร หารจ ดการการท องเท ยวช มชน ย านตลาดบ านใหม อาเภอเม อง จ งหว ดฉะเช งเทรา 1 ทางเล อกกลย ทธ การบร หารจ ดการการท องเท ยวช มชน ย านตลาดบ านใหม อาเภอเม อง จ งหว ดฉะเช งเทรา 1 ศ ร ประภา แก วอ ดม 2 บทค ดย อ การศ กษาน ม จ ดม งหมายเพ อเสนอ ว ส ยท ศน ภารก จ ของช มชนย านตลาดบ านใหม ในการบร

More information

กลย ทธ การจ ดการด านบ คลากรในช วงว กฤต เศรษฐก จของธ รก จโรงแรมในเขตอาเภอเม อง จ งหว ดพ ษณ โลก จ ตส ภา รอบคอบ 1 บทค ดย อ

กลย ทธ การจ ดการด านบ คลากรในช วงว กฤต เศรษฐก จของธ รก จโรงแรมในเขตอาเภอเม อง จ งหว ดพ ษณ โลก จ ตส ภา รอบคอบ 1 บทค ดย อ กลย ทธ การจ ดการด านบ คลากรในช วงว กฤต เศรษฐก จของธ รก จโรงแรมในเขตอาเภอเม อง จ งหว ดพ ษณ โลก จ ตส ภา รอบคอบ 1 บทค ดย อ การศ กษาว จ ยเร อง กลย ทธ การจ ดการด านบ คลากรในช วงว กฤต เศรษฐก จของธ รก จ โรงแรมในเขตอ

More information

การประเม นประส ทธ ภาพด านการใช งานของอาคาร กรณ ศ กษา: ศ นย ร บสม ครและบร การข อม ลมหาว ทยาล ยกร งเทพ ว ทยาเขตกล วยน าไท THE ASSESSMENT OF BUILDING

การประเม นประส ทธ ภาพด านการใช งานของอาคาร กรณ ศ กษา: ศ นย ร บสม ครและบร การข อม ลมหาว ทยาล ยกร งเทพ ว ทยาเขตกล วยน าไท THE ASSESSMENT OF BUILDING การประเม นประส ทธ ภาพด านการใช งานของอาคาร กรณ ศ กษา: ศ นย ร บสม ครและบร การข อม ลมหาว ทยาล ยกร งเทพ ว ทยาเขตกล วยน าไท THE ASSESSMENT OF BUILDING PERFORMANCE IN USE: A CASE STUDY OF THE ADMISSION AND

More information

การบร การว ชาการแก ส งคมด านว ศวกรรมและสถาป ตยกรรม เพ อสร างช มชน ต นแบบ ด านเศรษฐก จพอเพ ยง บ านร องปลายนา จ งหว ดเช ยงราย

การบร การว ชาการแก ส งคมด านว ศวกรรมและสถาป ตยกรรม เพ อสร างช มชน ต นแบบ ด านเศรษฐก จพอเพ ยง บ านร องปลายนา จ งหว ดเช ยงราย การบร การว ชาการแก ส งคมด านว ศวกรรมและสถาป ตยกรรม เพ อสร างช มชน ต นแบบ ด านเศรษฐก จพอเพ ยง บ านร องปลายนา จ งหว ดเช ยงราย ว ลาส น ศร ส วรรณ นคร ไชยวงค ศ กดา เกร ก ก ตต ค ณ กฤษฎา ว ลาศร ณ ฏฐเขต มณ กร

More information

ขอบเขตงานจ างบร หารจ ดการอาคารกระทรวงพาณ ชย ประจาป งบประมาณ 2554

ขอบเขตงานจ างบร หารจ ดการอาคารกระทรวงพาณ ชย ประจาป งบประมาณ 2554 ขอบเขตงานจ างบร หารจ ดการอาคารกระทรวงพาณ ชย ป งบประมาณ 2554 ------------------ 1. ความเป นมา ด วย กระทรวงพาณ ชย ต งอย เลขท 44/100 ถนนนนทบ ร 1 ตาบลบางกระสอ อาเภอเม อง จ งหว ดนนทบ ร เป นอาคารประกอบด วยอาคารส

More information

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร อง การป องก นและระง บอ คค ภ ยในสถานประกอบการ เพ อความปลอดภ ยในการท างานส าหร บล กจ าง

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร อง การป องก นและระง บอ คค ภ ยในสถานประกอบการ เพ อความปลอดภ ยในการท างานส าหร บล กจ าง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร อง การป องก นและระง บอ คค ภ ยในสถานประกอบการ เพ อความปลอดภ ยในการท างานส าหร บล กจ าง อาศ ยอ านาจตามความในข อ 2 (7) และข อ 14 แห งประกาศของคณะปฏ ว ต ฉบ บท 103 ลงว นท 16 ม นาคม พ.ศ.

More information

ข อบ งค บ ของ น ต บ คคลอาคารช ดบ านส ร ส ข มว ท ซอย 13 หมวดท 1 ช อและสาน กงาน ข อบ งค บน เร ยกว า " ข อบ งค บน ต บ คคลอาคารช ดบ านส ร ส ข มว ท ซอย 13

ข อบ งค บ ของ น ต บ คคลอาคารช ดบ านส ร ส ข มว ท ซอย 13 หมวดท 1 ช อและสาน กงาน ข อบ งค บน เร ยกว า  ข อบ งค บน ต บ คคลอาคารช ดบ านส ร ส ข มว ท ซอย 13 ข อบ งค บ ของ น ต บ คคลอาคารช ดบ านส ร ส ข มว ท ซอย 13 หมวดท 1 ช อและสาน กงาน ข อ 1. ข อบ งค บน เร ยกว า " ข อบ งค บน ต บ คคลอาคารช ดบ านส ร ส ข มว ท ซอย 13 ข อ 2. น ต บ คคลอาคารช ดน เร ยกว าเป นภาษาไทยว

More information

สำน กส งแวดล อมกร งเทพมหานคร หน งส อรายงาน และ ภาวะโลกร อน ว าด วยการลดป ญหา ของกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2550-2555

สำน กส งแวดล อมกร งเทพมหานคร หน งส อรายงาน และ ภาวะโลกร อน ว าด วยการลดป ญหา ของกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2550-2555 สำน กส งแวดล อมกร งเทพมหานคร ภาวะโลกร อน ว าด วยการลดป ญหา หน งส อรายงาน และ แผนปฏ บ ต การ ของกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2550-2555 แผนปฏ บ ต การ ว าด วยการลดป ญหาภาวะโลกร อน ของกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2550-2555 ฉบ

More information

แผนพ ฒนา องค การบร หารส วนจ งหว ดล าพ นสามป ( พ.ศ. 2558 2560)

แผนพ ฒนา องค การบร หารส วนจ งหว ดล าพ นสามป ( พ.ศ. 2558 2560) แผนพ ฒนา องค การบร หารส วนจ งหว ดล าพ นสามป ( พ.ศ. 2558 2560) ของ องค การบร หารส วนจ งหว ดล าพ น ตราประจ าจ งหว ด ค าขว ญจ งหว ดล าพ น พระธาต เด น พระรอดขล ง ล าไยด ง กระเท ยมด ประเพณ งาม จามเทว ศร หร

More information

เกณฑ การประเม นอาคารเข ยวภาคร ฐ (กรณ ท จะม การก อสร างอาคารใหม )

เกณฑ การประเม นอาคารเข ยวภาคร ฐ (กรณ ท จะม การก อสร างอาคารใหม ) โครงการจ ดท าระบบการจ ดการส งแวดล อมของภาคร ฐ (อาคารเข ยว) เกณฑ การประเม นอาคารเข ยวภาคร ฐ (กรณ ท จะม การก อสร างอาคารใหม ) กรมควบค มมลพ ษ กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม (อาคารเข ยว) กรมควบค มมลพ

More information

ศ กษาความเป นไปได ของการลงท นก อสร างคอนโดม เน ยมบร เวณแนวเส นทางรถไฟฟ า BTS ต งแต สถาน พร อมพงษ ถ งสถาน เอกม ย

ศ กษาความเป นไปได ของการลงท นก อสร างคอนโดม เน ยมบร เวณแนวเส นทางรถไฟฟ า BTS ต งแต สถาน พร อมพงษ ถ งสถาน เอกม ย ศ กษาความเป นไปได ของการลงท นก อสร างคอนโดม เน ยมบร เวณแนวเส นทางรถไฟฟ า BTS ต งแต สถาน พร อมพงษ ถ งสถาน เอกม ย สารน พนธ ของ ก ญญ พ ชญา ร ตนช ยวรพล เสนอต อบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ เพ อเป

More information

วารสารว ชาการ ม.อบ. ป ท 11 ฉบ บท 2 พฤษภาคม - ส งหาคม 2552 47

วารสารว ชาการ ม.อบ. ป ท 11 ฉบ บท 2 พฤษภาคม - ส งหาคม 2552 47 วารสารว ชาการ ม.อบ. ป ท 11 ฉบ บท 2 พฤษภาคม ส งหาคม 2552 47 มาตรฐานการออกแบบและเกณฑ การบร หารจ ดการสภาพแวดล อมทางกายภาพภายใน สถานศ กษาข นพ นฐาน (ระด บประถมศ กษา) ท สอดคล องก บการพ ฒนาระด บ ไอค ว อ ค ว และเอ

More information

การศ กษาค าอานวยการในโครงการก อสร างอาคารส งในเขตกร งเทพมหานคร CONSTRUCTION OVERHEAD COST OF TALL BUILDING IN BANGKOK

การศ กษาค าอานวยการในโครงการก อสร างอาคารส งในเขตกร งเทพมหานคร CONSTRUCTION OVERHEAD COST OF TALL BUILDING IN BANGKOK การศ กษาค าอานวยการในโครงการก อสร างอาคารส งในเขตกร งเทพมหานคร CONSTRUCTION OVERHEAD COST OF TALL BUILDING IN BANGKOK วรวรรณ เทพจ นทร VORAVARN DEBACHANDRA ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร

More information

ดร. พ สตราภรณ ท พยโสธร

ดร. พ สตราภรณ ท พยโสธร การจ ดการสภาพแวดล อมอาคารเร ยนระด บประถมศ กษา ในส งก ดกร งเทพมหานคร พ นท กล มศร นคร นทร The Environmental Management of Primary School Buildings: A Case Study of Srinakarin Group, Bangkok Pastraporn Thipayasothorn,

More information

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 1. หล กการและเหต ผล การด าเน นก จกรรมต างๆ ล วนต องใช ทร พยากร พล งงาน และก อให เก ดผลกระทบทางส งแวดล อม ท งด านขยะและน าเส ย ด

More information

กฎหมายควบค มอาคาร ร ไว ได ประโยชน เพ อร บม อภ ยพ บ ต สำหร บเจ าของอาคาร ผ ตรวจสอบอาคาร และประชาชนท วไป

กฎหมายควบค มอาคาร ร ไว ได ประโยชน เพ อร บม อภ ยพ บ ต สำหร บเจ าของอาคาร ผ ตรวจสอบอาคาร และประชาชนท วไป กฎหมายควบค มอาคาร เพ อร บม อภ ยพ บ ต ร ไว ได ประโยชน ค ม อสร างความร ความเข าใจการร บม อภ ยพ บ ต ด วยกฎหมายควบค มอาคาร สำหร บเจ าของอาคาร ผ ตรวจสอบอาคาร และประชาชนท วไป คำนำ สารบ ญ ภาวะภ ยพ บ ต เป นเหต

More information

การประเม นศ กยภาพของท อย อาศ ยเพ อการพ ฒนาเป นโฮมสเตย ในพ นท แหล งท องเท ยว เช งเกษตร กรณ ศ กษา พ นท แหล งท องเท ยวเช งเกษตร หม ท ๓ ต าบลคลองเข อน

การประเม นศ กยภาพของท อย อาศ ยเพ อการพ ฒนาเป นโฮมสเตย ในพ นท แหล งท องเท ยว เช งเกษตร กรณ ศ กษา พ นท แหล งท องเท ยวเช งเกษตร หม ท ๓ ต าบลคลองเข อน การประเม นศ กยภาพของท อย อาศ ยเพ อการพ ฒนาเป นโฮมสเตย ในพ นท แหล งท องเท ยว เช งเกษตร กรณ ศ กษา พ นท แหล งท องเท ยวเช งเกษตร หม ท ๓ ต าบลคลองเข อน อ าเภอคลองเข อน จ งหว ดฉะเช งเทรา โดย ณ ชชา ป ยว ฒ สก

More information

ค ณภาพการให บร การด านส ขภาพในศ นย บร การสาธารณส ขกองการแพทย เทศบาลเม องล าพ น

ค ณภาพการให บร การด านส ขภาพในศ นย บร การสาธารณส ขกองการแพทย เทศบาลเม องล าพ น 1 ค ณภาพการให บร การด านส ขภาพในศ นย บร การสาธารณส ขกองการแพทย เทศบาลเม องล าพ น นายวรมงคล ล มศ ร ตระก ล บทความน เป นส วนหน งของการค นคว าอ สระ เร อง ค ณภาพการให บร การด านส ขภาพในศ นย บร การ สาธารณส ขกองการแพทย

More information

มาตรฐาน งานบร การอาคารและสถานท

มาตรฐาน งานบร การอาคารและสถานท มาตรฐาน งานบร การอาคารและสถานท ส าน กบร หารระบบกายภาพ จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย 1 2 ค าน า ป จจ บ นงานบร การอาคารและสถานท ภายในจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ม การด าเน นงานโดย ส าน กบร หารระบบกายภาพ คณะ และสถาบ น

More information

โดย รายงานการว จ ย การศ กษาร ปแบบและการใช ประโยชน ลานก ฬา ของประชาชนในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร อาจารย เพ ญร ง นวลแจ ม และคณะ สน บสน นโดย

โดย รายงานการว จ ย การศ กษาร ปแบบและการใช ประโยชน ลานก ฬา ของประชาชนในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร อาจารย เพ ญร ง นวลแจ ม และคณะ สน บสน นโดย รายงานการว จ ย วะ นท ส ขภา พ ญ ร จ ภาษ เ ภาษ เจร ญ สขภาวะด ท การศ กษาร ปแบบและการใช ประโยชน ลานก ฬา ของประชาชนในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร โดย อาจารย เพ ญร ง นวลแจ ม และคณะ สน บสน นโดย ศ นย ว จ ยเพ อพ

More information

เอกสารประกอบการส มมนา คร งท 1 และการร บฟ งความค ดเห น เพ อกาหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบด าน ส งแวดล อมและส ขภาพ

เอกสารประกอบการส มมนา คร งท 1 และการร บฟ งความค ดเห น เพ อกาหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบด าน ส งแวดล อมและส ขภาพ กรมเจ าท า กระทรวงคมนาคม เอกสารประกอบการส มมนา คร งท 1 และการร บฟ งความค ดเห น เพ อกาหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบด าน ส งแวดล อมและส ขภาพ โครงการศ กษาความเหมาะสมและสารวจออกแบบเข อนก นทรายและคล น

More information

รายงานการออกแบบรายละเอ ยด (Detailed Design Report)

รายงานการออกแบบรายละเอ ยด (Detailed Design Report) (Detailed Design Report) โครงการศ กษารายละเอ ยดการพ ฒนาจ ดพ กรถบรรท กตามเส นทางขนส งส นค าหล ก ของประเทศ โดย มหาว ทยาล ยนเรศวร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา องค การบร หารส วนต าบลบ งช าอ อ (พ.ศ. 2555 2559)

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา องค การบร หารส วนต าบลบ งช าอ อ (พ.ศ. 2555 2559) แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา องค การบร หารส วนต าบลบ งช าอ อ (พ.ศ. 2555 2559) องค การบร หารส วนต าบลบ งช าอ อ อ าเภอหนองเส อ จ งหว ดปท มธาน ค าน า แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา หมายถ ง แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมขององค

More information