รห ส ระด บ ปวช. 2

Size: px
Start display at page:

Download "รห ส 2201-2304 ระด บ ปวช. 2"

Transcription

1 ว ชาการจ ดเก บเอกสาร รห ส ระด บ ปวช. 2 ผ สอน อ. อผทม ป ยะตระก ลเล ศ ว ทยาล ยเทคโนโลย พงษ สว สด หล กเกณฑ การเร ยงล าด บต วอ กษรภาษาอ งกฤษ 1. เร ยงล าด บต วอ กษรจาก A-Z 2. ให พ จารณาต วอ กษรแรกของค าเป นหล ก เช น Arm มาก อน bed 3. ถ าต วอ กษรต วแรกเหม อน ให พ จารณาต วถ ดไป เช น New มาก อน Note 4. ค าท ส นกว ามาก อนค าท ยาวกว า เช น Robin มาก อน Robinson จ ดเร ยงตามพย ญชนะ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ช อ เล อกหน วย เร ยงล าด บ Bill Clinton Clinton Bill 1 John F. Kennedy Kennedy John F. 3 Villy MacInthough MacInthough Villy 4 Amita Tata Young Young Amita Tata 5 Michael Jackson Jackson Michael 2

2 ช อ/สก ล... ปวช. 2/... สาขา... พฤต กรรม ด มาก (4) ด (3) พอใช (2) ปร บปร ง (1) ผ ร บรอง ท องจ ากฎการจ ดเร ยงหน วยด ชน ช อภาษาอ งกฤษ ( อ านทบทวนซ าหลาย ๆ รอบ ) จ าได ท งหมด จ าได มากกว าคร ง กฎการจ ดเร ยงหน วยด ชน ช อภาษาอ งกฤษ 1. ช อบ คคล จ าได เพ ยงคร ง จ าได ไม ถ งคร ง กฎท 1 ช อชาวต างชาต แถบย โรป ช อสก ลเป นหน วยท 1 ช อต วเป นหน วยท 2 ช อกลางเป นหน วยท 3 กฎท 2 ไม ม อะไรมาก อนม อะไร กฎท 3 ช อสก ลท ม อ ปสรรคให ถ อเป นหน วยเด ยวก น กฎท 4 ช อต ว, ช อกลาง ท เป นช อย อไม ต องเข ยนเต ม แต ค าย อให เข ยนเต ม กฎท 5 ค าน าหน าช อ บอกเพศว ย บอกอาช พ บอกยศต าแหน ง บอกบรรดาศ กด ไม ถ อเป นหน วยเก บ ให วงเล บไว ท ายหน วยส ดท าย ค าน าหน าศาสนา บรรดาศ กด ฐาน นดรศ กด ถ าอย ในช อท ม หน วยเด ยว ให ถ อเป นหน วยเก บท 1 กฎท 6 ค าบอกอาว โสในช อ ให ถ อเป นหน วยเก บหน วยส ดท าย และต องเข ยนเป นค าเต ม กฎท 7 ช อสก ลท ม เคร องหมายยต ภ งค ค น ให ถ อท งสองค าเป นหน วยเด ยวก น กฎท 8 สตร ท สมรสแล ว ช อสก ลสาม เป นหน วยท 1 ช อต วเอง เป นหน วยท 2 ช อสก ลเด มเป นหน วยท 3 กฎท 9 ช อชาวเอเช ย แยกหน วยและเร ยงตามล าด บตามท ปรากฏ กฎท 10 ช อต วและช อสก ลเหม อนก น ให พ จารณาท อย จากใหญ ไปหาเล ก

3 2. ช อบร ษ ท - ห างร าน กฎท 1 ช อห างร านธรรมดาท วไป เร ยงตามช อท ปรากฏได เลย ถ าเอาช อ-นามสก ลมาต งเป นช อร าน ให จ ดเร ยงตามกฎช อบ คคล กฎท 2 ค าน าหน า ค าเช อม ไม ถ อเป นหน วยเก บ ให ( ) ไว ท ายค าน น กฎท 3 อ กษรเด ยว อ กษรย อ ให แยกเป นแต ละหน วย ค าย อท ร จ กแพร หลายต องสะกดเป นช อเต ม กฎท 4 ช อห างร านท ม เคร องหมาย s ไม ถ อเป นหน วยเก บ ถ าเป น s อ กษร s ถ อเป นค าและเป นหน วยเก บ กฎท 5 ช อห างร านเป นต วเลข ให เปล ยนเป นต วหน งส อตามค าอ าน และให ถ อเป นหน วยเด ยวก น กฎท 6 ช อห างร านท ม เคร องหมายยต ภ งค ให แยกเป นแต ละหน วย ยกเว นใช เป นค าเช อมไม ต องแยก กฎท 7 ค าท ม ( ) ให น า ( ) ออก และถ อค าใน ( ) เป นหน วยเก บ กฎท 8 ช อห างร านท น าช อเม องมาต ง ให ถ อแต ละค าเป นแต ละหน วย กฎท 9 ช อห างร านท น าท ศทางมาต ง เข ยนต ดก นถ อเป นหน วยเด ยวก น ถ าเข ยนแยกให เก บเป นแต ละหน วย กฎท 10 ค าน าหน าช อห างร านท เป นภาษาอ น ให ถ อเป นหน วยเก บท 1 กฎท 11 ถ าช อห างร านเหม อนก นท กหน วย ให เล อกหน วยท อย ตามล าด บไป **** ถ าท องจ ากฎได การจ ดเร ยงก ง ายและเร ยงได ถ ก****

4 ลองท าก อน ผ ด ก ไม เป นไร...อย าพ งด เฉลยนะคะ แบบฝ กห ด การเก บเอกสารตามล าด บต วอ กษรภาษาอ งกฤษ (ช ดท 1) จงจ ดหน วยด ชน ช อและเร ยงล าด บช อบ คคลต อไปน กฎท ช อ หน วยท 1 หน วยท 2 หน วยท 2 หน วยท 4 ล าด บท 1 Barack Obama Harry S. Baron 2 William Smith William S. Smith 3 Janny O real Sara McFadden 4 Jas. Webster Wm. Anna Young 5 Miss Amita Tata Young Madame Emma Parker Count Zelda Smith 6 Mr. Henry F. Marrison, Jr. Mr. Henry F. Marrison, Sr. 7 Leslie B. Smith-Jones Mr. J. J. Kott-Myer 8 Mrs. Villy McInthough (Yelly Recordel) 9 Chang Mui lin Pavena Hongsakul ได คะแนนรวม คะแนน ผ ตรวจ

5 เฉลย แบบฝ กห ด การเก บเอกสารตามล าด บต วอ กษรภาษาอ งกฤษ (ช ดท 1) จงจ ดหน วยด ชน ช อและเร ยงล าด บช อบ คคลต อไปน กฎ ท ช อ หน วยท 1 หน วยท 2 หน วยท 2 หน วยท 4 ล าด บ ท 1 Barack Obama Obama Barack Harry S. Baron Baron Harry S William Smith Smith William William S. Smith Smith William S Janny O real O real Janny Sara McFadden McFadden Sara Jas. Webster Webster James Wm. Anna Young Young William Anna Miss Amita Tata Young Young Amita Tata(Miss) - 17 Madame Emma Parker Madame Parker Emma - 5 Count Zelda Smith Count Smith Zelda Mr. Henry F. Marrison, Jr. Marrison Henry F. Junior(Mr.) 6 Mr. Henry F. Marrison, Sr. Marrison Henry F. Senior(Mr.) 7 7 Leslie B. Smith-Jones Smith-Jones Leslie B Mr. J. J. Kott-Myer Kott-Myer J. J. (Mr.) Mrs. Villy McInthough McInthough Yelly Recordel - 9 (Yelly Recordel) (Villy) (Mrs.) 9 Chang Mui lin Chang Mui lin - 2 Pavena Hongsakul Pavena Hongsakul ได คะแนนรวม คะแนน ผ ตรวจ ***ด เฉลยแล ว ย อนไปเท ยบด แต ละกฎด วยนะคะ จะได เข าใจย งข น ไม เข า สงส ย อ. อผทม ย นด ให ค าตอบเพ มเต มจ า แล วเจอก นต วเป น ๆ ในห องเร ยนนะคะ ร ก และ เป นห วงท ก ๆ คน ด แลส ขภาพด วย

6 แบบฝ กห ด การเก บเอกสารตามล าด บต วอ กษรภาษาอ งกฤษ (ช ดท 2) จงจ ดหน วยด ชน ช อบร ษ ท-ห างร าน กฎท ช อ หน วยท 1 หน วยท 2 หน วยท 3 หน วยท 4 ล าด บท 1 Big C Supermarket Gunn Printing Co. John S. Kramer Laundry 2 William & Son Travel The City College 3 R S Promotions Y.M.C.A. St. John Hospital 4 Boys Bakery Boy s Bakery 5 7-Eleven 80 Studio 6 Asia-Europe Co., Ltd. American Ex-press Shop Rose Myer-Heath Store 7 Panasonic (Thailand) Co.,Ltd. The Mall (Bangkhea) 8 New York Candy Shop Los Angleles Times 9 North West Mfg. Co. World Wide Air Lines 10 Du pont Industries 11 Pizza Hut (Bangyai) Pizza Hut (Bangkhen) ได คะแนนรวมท งหมด คะแนน ลงช อผ ตรวจ ช อ/สก ล... ช น/ห อง...รอบ...เลขท...สาขา... ลองหาด จ ดส ด าว าม ก จ ด?

7 เฉลย แบบฝ กห ด การเก บเอกสารตามล าด บต วอ กษรภาษาอ งกฤษ (ช ดท 2) จงจ ดหน วยด ชน ช อบร ษ ท-ห างร าน กฎ ท ช อ หน วยท 1 หน วยท 2 หน วยท 3 หน วยท 4 ล าด บ ท 1 Big C Supermarket Big C Supermarket - 3 Gunn Printing Co. Gunn Printing Company - 9 John S. Kramer Laundry Kramer John S. Laundry 10 2 William & Son Travel William (&) Son Travel - 22 The City College City College(The) R S Promotions R S Promotions - 19 Y.M.C.A. Young Men s Christian Association 24 St. John Hospital Saint John Hospital Boys Bakery Boys Bekery Boy s Bakery Boy s Bekery Eleven Seven Eleven Studio Eighty Studio Asia-Europe Co., Ltd. Asia Europe Company Limited 2 American Ex-press Shop American Ex-press Shop - 1 Rose Myer-Heath Store Myer-Heath Rose Store Panasonic (Thailand) Panasonic Thailand Company Limited 16 Co.,Ltd. The Mall (Bangkhea) Mall Bangkhea(The) New York Candy Shop New York Candy Shop 14 Los Angleles Times Los Angleles Times North West Mfg. Co. North West Manufacturing Company 15 World Wide Air Lines World Wide Air Lines Du pont Industries Du pont Industries Pizza Hut (Bangyai) Pizza Hut Bangyai - 18 Pizza Hut (Bangkhen) Pizza Hut Bangkhen - 17 ได คะแนนรวมท งหมด คะแนน ลงช อผ ตรวจ ***ฮ นแน!!! แอบด เฉลยใช ป ะ ว าง ๆ น งด น าท วม ก อลองท อง ก-ฮ และ A-Z ด วยนะจ ะ ไว เอามาใช ในว ชาการจ ดเก บเอกสาร...ง ย ไม เข า สงส ย อ. อผทม ย นด ให ค าตอบเพ มเต มจ า

8 ผ หญ ง...ไม ได ต องการอะไรมากมายในช ว ต ก แค... แฟนไม ต องหล อ มากมายไร ขอแค น แหละพอแล ว

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 แต ในช ว ตจร ง ได แต... "ช ว ต แบบพอเพ ยง"

20

21

22

23

24

25

by Mr. Supot Singhasaneh

by Mr. Supot Singhasaneh by Mr. Supot Singhasaneh สาน กงานต องวางนโยบายและข นตอนการปฏ บ ต งานโดย กาหนดให ม การจ ดทาเอกสารหล กฐานท เหมาะสมเพ อประกอบการดาเน นการท ก ข นตอนในระบบการควบค มค ณภาพ การเก บร กษาเอกสารหล กฐานข างต นในช

More information

ภาพรวมของการจ ดท าผลงานว ชา โครงการ ระด บ ปวส. สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคน คราชบ ร โดยคร อารยา โพธ พ นธ

ภาพรวมของการจ ดท าผลงานว ชา โครงการ ระด บ ปวส. สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคน คราชบ ร โดยคร อารยา โพธ พ นธ ภาคผนวก ภาพรวมของการจ ดท าผลงานว ชา โครงการ ระด บ ปวส. สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคน คราชบ ร โดยคร อารยา โพธ พ นธ ส วนประกอบของโครงการพ ฒนาระบบงาน ส วนหน า ปกหน า (ปกแข งส เล อดหม ตามแบบว ทยาน

More information

บทท 4 ต วแบบการมอบหมายงาน (Assignment Model)

บทท 4 ต วแบบการมอบหมายงาน (Assignment Model) บทท ต วแบบการมอบหมาย (Assigmet Model) ต วแบบการมอบหมาย เป นต วแบบท ใช ในแก ป ญหาการมอบหมายให ก บ พน ก หร อจ ดเพ อไปท าท เคร องจ กร หร อป ญหาอ น ๆ ท ม ล กษณะเหม อนก น ต วแบบการ มอบหมายน เป นแบบท ม ต องท

More information

ใบความร ว ชาเอกสารและการเข ยนรายงาน การเข ยนรายงาน

ใบความร ว ชาเอกสารและการเข ยนรายงาน การเข ยนรายงาน ใบความร ว ชาเอกสารและการเข ยนรายงาน การเข ยนรายงาน ความหมายของรายงาน รายงาน (Report) เป นผลของการศ กษาค นคว าเร องใดเร องหน งซ งเร ยบเร ยง แล วเข ยนหร อพ มพ ข นให ถ กต องตาม แบบแผนท กาหนด การทารายงานอาจทาเป

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท...

แผนการจ ดการเร ยนร ท... เทคน คเข ยนแผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะและแบบฟอร มแผนฯ (สร ปมาโดยย อ) 1. ห วเร อง (หมายถ งข อม ลห วกระดาษ) แผนการจ ดการเร ยนร ท... รห สว ชา....ช อว ชา.ส ปดาห ท...คร งท.. หน วยการเร ยนร ท ช อหน วย

More information

ใบงาน นายอน พงษ ใจกล า รห สน กศ กษา 56814401021 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา ห อง 1

ใบงาน นายอน พงษ ใจกล า รห สน กศ กษา 56814401021 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา ห อง 1 ใบงาน นายอน พงษ ใจกล า รห สน กศ กษา 56814401021 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา ห อง 1 1. จงบอก ประเภทของคอมพ วเตอร ช วยสอน ประเภทของคอมพ วเตอร ช วยสอน คอมพ วเตอร ช วยสอนสามารถน ามาใช ในการเร ยนการสอน ได หลายร

More information

เน อหาว ชาต างๆท เร ยน ภาคเร ยนท 1/2553 ป.1

เน อหาว ชาต างๆท เร ยน ภาคเร ยนท 1/2553 ป.1 เน อหาว ชาต างๆท เร ยน ภาคเร ยนท 1/2553 ป.1 กล มสาระการเร ยนร ว ชาภาษาไทย กลางภาคเร ยนท 1 ฉบ บท 1 (ความเข าใจทางภาษา) 1. อ านเร อง ข อความแล วตอบค าถาม 2. เล อกค าลงมาเต มลงในช องว าง 3. ค าตรงข าม 4.

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา 2201-2404 การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

More information

ประช มผ ปกครองน กเร ยน ช นประถมศ กษาป ท ๑ โรงเร ยนจอย ในว นศ กร ท ๒๕ เด อน เมษายน ๒๕๕๗

ประช มผ ปกครองน กเร ยน ช นประถมศ กษาป ท ๑ โรงเร ยนจอย ในว นศ กร ท ๒๕ เด อน เมษายน ๒๕๕๗ ประช มผ ปกครองน กเร ยน ช นประถมศ กษาป ท ๑ โรงเร ยนจอย ในว นศ กร ท ๒๕ เด อน เมษายน ๒๕๕๗ แนะน าคร ระด บช นประถมศ กษาป ท 1 086-945-3222 นางสาวเวฬ ร ยา ว ฒนพฤกษ (คร แก ว) สอน 4 ว ชา ด งน 1. ภาษาไทย 2. คณ ตศาสตร

More information

ต วอย างการเข ยนรายงานโครงการ

ต วอย างการเข ยนรายงานโครงการ ต วอย างการเข ยนรายงานโครงการ โดย นายทรงว ฒ เสมาค า คร ช านาญการพ เศษ แผนกช างเช อมโลหะ ว ทยาล ยเทคน คชลบ ร 1 ต วอย างปกนอก เข าปกแข ง เส อช ช พ ( Lifebuoy Shirt ) ขนาด 24 หนา Angsans New ขนาด 22 หนา Angsans

More information

ค ม อ การจ ดท ารายงานสถ ต คด แพ ง กรมบ งค บคด กระทรวงย ต ธรรม

ค ม อ การจ ดท ารายงานสถ ต คด แพ ง กรมบ งค บคด กระทรวงย ต ธรรม ค ม อ การจ ดท ารายงานสถ ต คด แพ ง กรมบ งค บคด กระทรวงย ต ธรรม กรมบ งค บคด กระทรวงย ต ธรรม ค าน า เน องด วยการจ ดเก บข อม ลสถ ต คด แพ งม ความจ าเป นและส าค ญต อภาพรวมของกรม บ งค บคด คณะท างานฯจ งได พ จารณาปร

More information

แผนการสอนม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงและม งพ ฒนาให ผ เร ยนม ค ณล กษณะ 3 D แผนการจ ดการเร ยนร

แผนการสอนม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงและม งพ ฒนาให ผ เร ยนม ค ณล กษณะ 3 D แผนการจ ดการเร ยนร แผนการจ ดการเร ยนร รห สว ชา 2204 2103 ช อว ชา การใช โปรแกรมตารางคานวณMicrosoft สอนคร งท 2 หน วยท 1 ช อหน วย การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel เวลา 4 ช วโมง ม เหต ผล 1.ระบ ความหมายของ โปรแกรม Microsoft Excel

More information

การจ ดท ารายงานโครงการ 5 บท

การจ ดท ารายงานโครงการ 5 บท การจ ดท ารายงานโครงการ 5 บท ในการจ ดท ารายงานว ชาโครงการในล กษณะ 5 บท มาตรฐานทางว ชาการม ค ณคร หลายท าน ให ความสนใจเป นอย างมาก และเสนอให ม การก าหนดมาตรฐานร ปแบบการพ มพ รายงานในห วข อ ต างๆเพ อให เก ดมาตรฐาน

More information

- 1 - แผนการจ ดการเร ยนร

- 1 - แผนการจ ดการเร ยนร - 1 - แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า 2201-1001 หน วยการเร ยนเร อง โปรแกรม Microsoft Word 2003 จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 1 เวลา 08.10-11.10 ว นศ กร ท 22 ต ลาคม 2553 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 สาระส

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

การศ กษาท ผ านมาป ญหาท พบมากท ส ดของผ เร ยนสาขาว ชาบ ญช ค อ ป จจ บ นผ เร ยนจานวนมากท ย งขาดความร ความเข าใจเก ยวก บว ชาบ ญช เบ องต น2 เน องจากว ชาน ค

การศ กษาท ผ านมาป ญหาท พบมากท ส ดของผ เร ยนสาขาว ชาบ ญช ค อ ป จจ บ นผ เร ยนจานวนมากท ย งขาดความร ความเข าใจเก ยวก บว ชาบ ญช เบ องต น2 เน องจากว ชาน ค การศ กษาท ผ านมาป ญหาท พบมากท ส ดของผ เร ยนสาขาว ชาบ ญช ค อ ป จจ บ นผ เร ยนจานวนมากท ย งขาดความร ความเข าใจเก ยวก บว ชาบ ญช เบ องต น2 เน องจากว ชาน ค อนข างละเอ ยดม เน อหายากแก ความเข าใจหาก ผ เร ยนไม

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาภาษาไทย ท031101 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2547 หน วยท 2 หล กภาษาเบ องต น เวลา 15 ช วโมง

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาภาษาไทย ท031101 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2547 หน วยท 2 หล กภาษาเบ องต น เวลา 15 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาภาษาไทย ท031101 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2547 หน วยท 2 หล กภาษาเบ องต น เวลา 15 ช วโมง แผนผ งแนวค ด เส ยงในภาษา สระ พย ญชนะ วรรณย กต สระแท ม 18 เส ยง เส ยงส น 9 เส ยงยาว 9 สระประสม

More information

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ฉบ บเมน ค ณคร ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร สารบ ญ เน อหา หน า 1. ว ธ สร างบทเร ยน 1-3 2. ลงทะเบ ยนให น กเร ยน 4-7 3. ว ธ เพ มข อสอบเข าคล ง 8-28

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

การจ ดท ารายงานว จ ยส วนเน อหา

การจ ดท ารายงานว จ ยส วนเน อหา การจ ดท ารายงานว จ ยส วนเน อหา รายงานว จ ยส วนเน อหา ส วนเน อหา ประกอบด วย 5 บท ค อ บทท 1 บทน า บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 3 ว ธ ด าเน นการว จ ย บทท 4 ผลการว เคราะห ข อม ล บทท 5 สร ป อภ ปรายผลและข

More information

หน วยท 1 เร อง ความร ท วไปเก ยวก บการบ ญช

หน วยท 1 เร อง ความร ท วไปเก ยวก บการบ ญช 4 หน วยท 1 เร อง ความร ท วไปเก ยวก บการบ ญช ห วข อเร อง 1. ความหมายของการบ ญช 2. ว ตถ ประสงค ของการบ ญช 3. ประโยชน ของการทาบ ญช 4. ข อสมมต ตามแม บทการบ ญช 5. ข อแนะนาในการศ กษาว ชาบ ญช สาระสาค ญ 1. การบ

More information

หน า 1. 4. สาระการเร ยนร ๔.๑ การสร างงานนาเสนอ ๔.๒ ร ปแบบการนาเสนองานใน Microsoft Powerpoint ๔.๓ ว ธ การนาเสนองาน

หน า 1. 4. สาระการเร ยนร ๔.๑ การสร างงานนาเสนอ ๔.๒ ร ปแบบการนาเสนองานใน Microsoft Powerpoint ๔.๓ ว ธ การนาเสนองาน แผนการจ ดการเร ยนร เพ อเสร มสร างค ณล กษณะอย อย างพอเพ ยง รห สว ชา ง20201 รายว ชา การใช โปรแกรมสาน กงาน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 หน วยการเร ยนร ท 5 ช อหน วย การใช

More information

ปฏ บ ต การท 9 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel (ต อ)

ปฏ บ ต การท 9 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel (ต อ) ปฏ บ ต การท 9 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel (ต อ) ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถสร างแผนภ

More information

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร เมน จ ดการบทเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ใช สาหร บ เพ ม ลบ แก ไข ว ชาหร อบทเร ยน และการสร างส อการสอนออนไลน การแนบไฟล ประกอบการเร ยน การสอนต าง ๆ อาท ไฟล ม เด ย VDO ไฟล Microsoft Word, PowerPoint,

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 1

แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 กล มสาระการเร ยนร.การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา และเทคโนโลย ช อหน วยการเร ยนร ประโยชน และโทษของ เวลา ๖ ช วโมง เร อง ประโยชน ของ เวลา ๔ ช วโมง 1. มาตรฐานการเร ยนร มาตรฐาน ง 3.1 เข

More information

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel 1 การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel การบ นท กทางดนตร (Notation) ของดนตร ไทยม หลายร ปแบบด วยก น เช น โน ตต วเลขไทย โน ตต วเลขอารบ ค โน ตต วอ กษรไทย และโน ตต วอ กษรต างชาต แล วแต

More information

แบบรายงาน ตส. 310 แบบรายงานผลการด าเน นการของบร ษ ทท ได ร บการส งเสร มการลงท น

แบบรายงาน ตส. 310 แบบรายงานผลการด าเน นการของบร ษ ทท ได ร บการส งเสร มการลงท น แบบรายงานผลการด าเน นการของบร ษ ทท ได ร บการส งเสร มการลงท น ประจ าป พ.ศ. (รอบป บ ญช ท รายงาน เร มเด อน ป 25.. ถ ง เด อน.. ป 25.) ขอร บรองว า รายการตามแบบรายงานผลการด าเน นการของบร ษ ทท ได ร บการส งเสร

More information

การคานวณอย างง าย และฟ งก ช น เบ องต น

การคานวณอย างง าย และฟ งก ช น เบ องต น 3 การคานวณอย างง าย และฟ งก ช น เบ องต น การทางานก บต วเลข เม อพ มพ ต วเลขลงในเซลล เราสามารถน ามาประมวลผล หาผลล พธ โดย การ น าต วเลขมา บวก ลบ ค ณ หาร ก นได เคร องหมายท ใช งาน ม ด งน + เคร องหมายบวก - เคร

More information

รายงานการว จ ย เร อง

รายงานการว จ ย เร อง รายงานการว จ ย เร อง การพ ฒนาท กษะการสร างแผนภ ม ด วยโปรแกรมตารางทาการของน กเร ยนระด บช น ปวช.1 กล ม 5 ประเภทว ชาพณ ชยการ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคน คลพบ ร ว ไลวรรณ ศร แสงอ อน คร ชานาญการพ

More information

หน งส อส ญญาก เง นโครงการสน บสน นการศ กษาต อระด บปร ญญาเอก

หน งส อส ญญาก เง นโครงการสน บสน นการศ กษาต อระด บปร ญญาเอก หน งส อส ญญาก เง นโครงการสน บสน นการศ กษาต อระด บปร ญญาเอก เลขท.../... ว นท...เด อน...พ.ศ... ข าพเจ า...อาย...ป...เด อน เลขประจ าต วประชาชน - - - - เลขประจ าต วสมาช ก ช.พ.ค... ต าแหน ง...ส งก ด... ได ร

More information