Den svenska statsskulden

Size: px
Start display at page:

Download "Den svenska statsskulden"

Transcription

1 Den svenska statsskulden The Swedish Central Government Debt Nr 844, 30 april 2011 No 844 April 30, 2011 Den svenska statsskulden Central Government Debt Miljarder SEK SEK billion Nominell skuld i SEK Nominal debt in SEK Nominella statsobligationer m.m. Nominal bonds etc. Ränte- och valutaswappar Interest rate and currency swaps Statsskuldväxlar T-bills Ränteswappar Interest rate swaps Privatmarknadslån Retail debt Likviditetsförvaltningsinstrument Liquidity management instruments Valutaterminer i SEK Foreign exchange forwards in SEK Real skuld i SEK Inflation-linked debt in SEK Skuld i utländsk valuta Foreign currency debt Obligationer m.m. i utländsk valuta Bonds etc. in foreign currencies Valutaswappar Currency swaps Terminskontrakt m.m. Foreign exchange forwards etc. Den svenska statsskulden Central Government Debt Producent: Förfrågningar: Ansvarig utgivare: Internetadress: ISSN Riksgälden, Ekonomi Erik Andersson, Bo Lundgren (se Webbkarta ) Sveriges Officiella statistik Produced by: Inquiries: Publisher: Internet address: ISSN Förändring, månad Monthly change 570,5 521,0 247,3 97,9 128,5 58,3 9,6 2,5 216,6 244,4 139,4 108,0 3,1 22,1 4,0 2,5 3,6 0,5 2,5 30,0 0,2 2,3 13,4 15,5 1,7 0, ,5 33,2 Swedish National Debt Office, Financial Accounting Erik Andersson Bo Lundgren Official statistics of Sweden

2 Nominell skuld i svenska kronor Nominal debt in SEK Nr ISIN Nr Lånedatum Förfallodatum Räntesats Ränteförfallodag Utestående belopp, SEK Ändring under månaden, mkr No ISIN No Date of issue Maturity date Coupon rate Coupon date Amount outstanding, SEK Change during month, SEK million Nominella statsobligationer Nominal government bonds Nominella Benchmarkobligationer Nominal benchmark bonds 1046 SE / / ,50 8/ , SE / / ,75 5/ , SE / / ,50 12/ , SE / / ,00 12/ , SE / / ,75 12/ , SE / / ,25 12/ , SE / / ,00 1/ , SE / / ,50 1/ , SE / / ,50 30/ , ,0 Övertagna obligationer 1 Assigned nominal bonds , ,0 Ränteswappar 2 Interest rate swaps , , , , , , , , , , , ,0 Valutaswappar 2 Currency swaps, SEK , , , , , , , , , , , ,0 Summa nominella statsobligationer och swappar Total nominal government bonds and swaps ,0 1 Den 21 februari 2007 tog vi över lån från Venantius On 21 February 2007 bonds from Venantius were assigned to the Debt Office. 2 Inklusive övertagna swappar från Venantius Including assigned swaps from Venantius. 2

3 ISIN Nr Förfallodatum Anskaffningsvärde, SEK 4 Ändring under månaden, mkr Utestående belopp, SEK Ändring under månaden, mkr ISIN No Maturity date Cost value, SEK 4 Change during month, SEK million Amount outstanding, SEK Change during month, SEK million Statsskuldväxlar Treasury bills SE / , ,0 SE / , ,0 SE / , ,0 SE / , ,0 SE / , ,0 Ränteswappar 1 Interest rate swaps , , , , , , , , , , , , , ,0 Summa Statsskuldväxlar och ränteswappar Total Treasury bills and swaps ,0 Nr 2 ISIN Nr Förfallodatum Årlig vinstutlottning, % 3 Utestående belopp, SEK Ändring under månaden, mkr No 2 ISIN No Maturity date Coupon rate, % 3 Amount outstanding, SEK Change during month, SEK million Nominella privatmarknadslån Nominal retail debt Premieobligationslån Lottery bonds 2008:1 SE / , ,0 2009:1 SE / , ,0 2007:1 SE / , ,0 2008:2 SE / , ,0 2010:2 SE / , ,0 2011:1 SE / , ,9 2009:2 SE / , ,0 2010:1 SE / , , ,9 Anskaffnings- Ändring under Utestående Ändring under Typ av ränta värde, SEK 4 månaden, mkr belopp, SEK månaden, mkr Change during Amount Change during Type of interest Cost value, SEK 4 month, SEK million outstanding, SEK month, SEK million Riksgäldsspar National debt savings Årsspar, ränteutbetalning vid sparperiodens slut Annual savings, payment of interest on maturity Fast , ,3 Årsspar, årlig ränteutbetalning Annual savings, annual payment of interest Fast , ,1 Månadsspar Monthly Savings Rörlig , ,1 Riksgäldsspar utan tidsgräns Savings Account Rörlig , ,4 Ännu ej redovisat per lån Not yet booked per loan , , , ,7 Summa nominella privatmarknadslån Total nominal retail debt ,3 1 Inklusive övertagna swappar från Venantius Including assigned swaps from Venantius. 2 Utlottning - Drawings Feb, Apr, Jun, Aug, Oct, Dec (2007:2). Feb, Jun,Oct (2005:2). Mar, Jun, Sep, Dec (2007:1)(2011:1). Feb, May, Aug, Nov (2006:1),(2010:1). Jan, Apr, Jul, Oct (2009:2),(2010:2). Jul, Oct (2008:1). Mar, Jul, Nov (2008:2). Feb, Aug (2009:1). 3 Vinsterna är skattefria. Lottery bond prizes are tax exempt. 4 Vid emissionstillfället inbetalt diskonterat belopp. Discounted amount paid in at time of issue. 5 Fixed rate of interest from registration to maturity. 6 Floating rate of interest from registration to maturity. 3

4 ISIN Nr Förfallodatum Anskaffningsvärde, SEK 1 Ändring under månaden, mkr Utestående belopp, SEK Ändring under månaden, mkr ISIN No Maturity date Cost value, SEK 1 Change during month, SEK million Amount outstanding, SEK Change during month, SEK million Likviditetsförvaltningsinstrument 2 Liquidity management instruments 2 Nominella statsobligationslån med återköpsavtal Nominal government bonds with repurchase agreement 1/ ,2 4/ ,3 5/ ,0 6/ ,2 7/ ,6 2/ ,5 3/ ,5 4/ ,8 5/ , ,1 Statsskuldväxlar (Likviditetsväxlar) 3 Treasury bills on tap (Liquidity bills) 3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Statsskuldväxlar med återköpsavtal Treasury bills with repurchase agreement 1/ ,2 5/ , ,8 Realräntelån med återköpsavtal Inflation-linked bonds with repurchase agreement 1/ ,1 4/ ,6 5/ ,8 7/ ,3 1/ ,8 4/ ,1 5/ , ,7 Kortfristiga bankplaceringar 4 Deposits , ,0 Summa likviditetsförvaltningsinstrument Total liquidity management instruments ,3 Valutaterminer i SEK Foreign exchange forwards in SEK Summa valutaterminer Total foreign exchange forwards in SEK ,5 Summa nominell skuld i SEK Total nominal SEK debt ,6 1 Vid emissionstillfället inbetalt diskonterat belopp. Discounted amount paid in at time of issue. 2 Repor i bostadsobligationer är kronor, placeringar i bostadsobligationer är 0 kronor och CP är 0 SEK. Mortgage bonds with repurchase agreement (assets) are SEK, Mortgage bonds (assets) are 0 SEK and CP are 0 SEK. 3 Likviditetsväxlar är statsskuldväxlar med skräddarsydda löptider, som säljs löpande. Liquidity bills are Treasury bills with customised maturities, which are sold on a continuous basis. 4 Bankplaceringar som tillgångar är kronor. Deposits (assets) are SEK. 4

5 Real skuld i svenska kronor Inflation-linked debt in SEK Låne- Förfallo- Ränte- Ränteför- Utestående belopp, Ändring under Utestående belopp, Ändring under Nr ISIN Nr datum datum sats fallodag SEK, exkl. inflation månaden, mkr SEK, inkl. inflation 1 månaden, mkr Date of Maturity Coupon Coupon Amount outstanding, Change during Amount outstanding, Change during No ISIN No issue date rate date SEK excl. Inflation comp. month, SEK million SEK incl. Inflation comp. 1 month, SEK million Reala statsobligationer Inflation linked government bonds Reala statsobligationer Inflation-linked government bonds 3106 SE / / / , , SE / / Zero , , SE / / ,50 1/ , , SE / / ,50 1/ , , SE / / ,00 1/ , , SE / / ,50 1/ , , SE / / ,50 1/ , ,8 Övertagna reala obligationslån Assigned inflation-linked bond loans , , , , , ,5 Riksgäldsspar National Debt Savings Typ av Anskaffnings- Ändring under Utestående belopp, Ändring under ränta värde, SEK månaden, mkr SEK, inkl. inflation månaden, mkr Type of Change during Amount outstanding, Change during interest Cost value, SEK month, SEK million SEK incl. Inflation comp. month, SEK million Årsspar, ränteutbetalning vid sparperiodens slut Annual savings, payment of interest on maturity Fast, real , , , ,8 Summa real skuld i SEK Total inflation-linked debt in SEK ,3 Summa skuld i SEK Total debt in SEK ,3 1 Inflationskompensation Inflation compensation Nr Inflationskompensation No Inflation compensation Övertagna reala obligationslån Assigned inflation-linked bond loan Fixed real rate of interest 5

6 Skuld i utländsk valuta Foreign currency debt Förfallo- Ränte- Utestående Utestående Ändring under ISIN Nr Lånedatum datum Räntesats förfallodag 1 Valuta belopp, valuta belopp, SEK månaden, mkr Amount, out- Amount out- Change during ISIN No Date of issue Maturity date Coupon rate Coupon date 1 Currency standing, currency standing, SEK month, SEK million Publika obligationer i utländsk valuta Public bonds issues in foreign currencies XS / / ,75 3/3 AUD , ,0 XS / / ,5 8/9 EUR ,0 XS / / ,125 7/5 EUR ,0 ES / / ,405 28/12 EUR , ,0 GB / / /1 S GBP ,0 GB / / ,75 15/3 S GBP , ,0 XS / / ,5 21/4 S USD ,3 XS / / ,75 17/6 USD ,0 XS / / ,875 23/3 USD ,0 XS / / ,875 30/10 USD ,0 XS / / ,625 7/12 USD ,0 XS / / ,750 7/5 USD ,0 XS / / ,000 30/9 USD ,0 US870200CA83 12/ / ,125 1/6 S USD ,0 XS / / ,25 1/5 S USD , ,3 Summa publika obligationer i utländsk valuta Total public bonds issuses ,3 Orealiserade valutakursdifferenser Foreign currency gains/losses ,2 Summa publika obligationer inklusive orealiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta Total public bonds issuses including foreign currency gains/losses ,5 1 S = Halvårsränta S = Semiannual interest 2 Möjlighet till förtidsinlösen under löptiden. Call or put option during the lifetime of the loan. 6

7 Utestående Ändring under År Valuta belopp, SEK månaden, mkr Amount out- Change during Year Currency standing, SEK month, SEK million Övriga lån 1 Other loans EUR , , USD , USD , , NOK , ,0 Summa övriga lån Total other loans ,0 Orealiserade valutakursdifferenser Foreign currency gains / losses ,8 Summa övriga lån inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total other loans including foreign currency gains/losses in foreign currencies ,8 Utestående Utestående Ändring under Program Valuta belopp, valuta belopp, SEK månaden, mkr Amount out- Amount out- Change during Program Currency standing, currency standing, SEK month, SEK million Certifikat Commercial paper (CP) CP EUR ,9 CP USD ,2 Summa certifikat Total commercial paper (CP) ,1 Orealiserade valutakursdifferenser Foreign currency gains/losses ,9 Summa certifikat inklusive orealiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta Total commercial paper including foreign currency gains/losses in foreign currencies ,0 Utestående Ändring under Förfallodatum belopp, SEK månaden, mkr Amount out- Change during Maturity date standing, SEK month, SEK million Likviditetsförvaltningsinstrument 2 Liquidity management instruments 2 Kortfristiga bankplaceringar Deposits Summa kortfristiga bankplaceringar Total deposits 0 0,0 Orealiserade valutakursdifferenser Foreign currency gains/losses 0 0,0 Summa kortfristiga bankplaceringar inklusive orealiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta Total deposits including foreign currency gains/losses in foreign currencies 0 0,0 1 Privatplaceringar och övertagna lån Private placements and assigned loans. 2 Tillgångar i trepartsrepor EUR och 0 USD,deposits EUR och 0 USD samt CP 0 USD och EUR Vidareutlåning till Riksbanken är EUR och USD, Vidareutlåning till Island är EUR och 0 USD Deposits Triparty repos EUR and0 USD, deposits EUR and 0 USD and CP 0 USD and EUR Loans to the Riksbank are EUR and USD, Loans to Iceland are EUR and 0 USD 7

8 Förfallodatum Utestående belopp, SEK Ändring under månaden, mkr Maturity date Amount outstanding, SEK Change during month, SEK million Valutaswappar 1 Swaps , , , , , , , , , , ,0 Summa valutaswappar Total currency swaps ,0 Orealiserade valutakursdifferenser Foreign currency gains/losses ,6 Summa valutaswappar inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total currency swaps including foreign currency gains/losses ,4 Valutaterminer i SEK Foreign exchange forwards in SEK Summa valutaterminer Total foreign exchange forwards in SEK ,5 Orealiserade valutakursdifferenser Foreign currency gains/losses ,1 Summa valutaterminer inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total foreign exchange forwards in SEK including foreign currency gains/losses ,5 Valutaterminer i utländsk valuta Foreign exchange forwards in foreign currency Orealiserade valutakursdifferenser valutaterminer i utländsk valuta Foreign currency gains/losses foreign exchange forwards in foreign currency ,6 Korrigeringspost Adjustment entry Bokföringsåtgärder avseende swappar i utländsk valuta Accounting measures due to currency swaps ,5 Summa lån i utländsk valuta Total foreign currency debt ,4 Totalt orealiserade valutakursdifferenser Total foreign currency gains/losses ,0 Summa lån i utländsk valuta inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total foreign currency debt including foreign currency gains/losses ,4 Summa statsskuld 2 Total central government debt ,7 Garantier, SEK Guarantees, SEK Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million Garantier och lån med kreditrisk 3 Guarantees and risk-exposed loans 3 Garantier och lån med kreditrisk i svenska kronor Guarantees and risk-exposed loans in SEK ,0 Garantier och lån med kreditrisk i utländsk valuta Guarantees and risk-exposed loans in foreign currencies ,4 Summa Total ,5 1 Inklusive övertagna swappar från Venantius Including assigned swaps från Venantius. 2 Statsskuldväxlar (normalt sett), likviditetshanteringsinstrument, valutaterminer, månadsspar och certifikat utgör kortfristig skuld med en ursprunglig löptid på ett år eller mindre. Övrig skuld är långfristig. Treasury bills (normally), Liquidity management instruments, Foreign exchange forwards, Monthly savings and Commercial papers (CP) are short-term debt instrument with an original maturity of one year or shorter. Other debt instrument are long-term. 3 Från och med december 2008 ingår garantiåtaganden för insättningsgarantin och bankgarantierna. As of December 2008, the deposit guarantee and the bank guarantee programme are included. Besöksadress: Norrlandsgatan 15 Postadress: Stockholm Telefon: Fax: Internet: Visiting address: Norrlandsgatan 15 Postal address: SE Stockholm, Sweden Telephone: Fax: Internet: Wildeco

ECONOMIC ACTIVITY AND EMPLOYMENT FOREIGN TRADE AND COMPETITIVENESS INFLATION CREDIT THE PUBLIC FINANCES

ECONOMIC ACTIVITY AND EMPLOYMENT FOREIGN TRADE AND COMPETITIVENESS INFLATION CREDIT THE PUBLIC FINANCES NUMBER 99 JULY 21 ECONOMIC ACTIVITY AND EMPLOYMENT FOREIGN TRADE AND COMPETITIVENESS INFLATION CREDIT THE PUBLIC FINANCES MACROECONOMIC PROJECTIONS 1 7 8 11 12 Directorate general for economics, statistics

More information

Rabobank Group Investor Presentation FY2012

Rabobank Group Investor Presentation FY2012 Rabobank Group Investor Presentation FY2012 Disclaimer This presentation is prepared by Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. incorporated in the Netherlands, trading as Rabobank Nederland

More information

Annual result of the Swiss National Bank for 2010

Annual result of the Swiss National Bank for 2010 Communications P.O. Box, CH-8022 Zurich Telephone +41 44 631 31 11 communications@snb.ch Zurich, 3 March 2011 Annual result of the Swiss National Bank for 2010 The Swiss National Bank (SNB) is reporting

More information

Board of Executives Report on the Business Activity of BNP Paribas Bank Polska SA Group in the First Half of 2011

Board of Executives Report on the Business Activity of BNP Paribas Bank Polska SA Group in the First Half of 2011 Board of Executives Report on the Business Activity of BNP Paribas Bank Polska SA Group in the First Half of 2011 BNP Paribas Bank Polska SA with its registered office in Warsaw at ul. Suwak 3, registered

More information

MANAGEMENT BOARD S REPORT ON THE ACTIVITIES OF BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. CAPITAL GROUP IN THE FIRST HALF OF 2013

MANAGEMENT BOARD S REPORT ON THE ACTIVITIES OF BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. CAPITAL GROUP IN THE FIRST HALF OF 2013 MANAGEMENT BOARD S REPORT ON THE ACTIVITIES OF BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. CAPITAL GROUP IN THE FIRST HALF OF 2013 WARSAW, AUGUST 2013 TABLE OF CONTENTS: I. SUMMARY OF PERFORMANCE OF BANK OCHRONY ŚRODOWISKA

More information

Board of Executives Report on the Business Activity of BNP Paribas Bank Polska SA Group in 2011

Board of Executives Report on the Business Activity of BNP Paribas Bank Polska SA Group in 2011 Board of Executives Report on the Business Activity of BNP Paribas Bank Polska SA Group in 2011 BNP Paribas Bank Polska SA with its registered office in Warsaw at ul. Suwak 3, registered with the District

More information

1Q15 Consolidated Earnings Results

1Q15 Consolidated Earnings Results 1Q15 Consolidated Earnings Results Colombian Banking GAAP and IFRS June 2015 Disclaimer Grupo Aval Acciones y Valores S.A. ( Grupo Aval ) is an issuer of securities in Colombia and in the United States,

More information

ING 1Q15 underlying net result EUR 1,187 million

ING 1Q15 underlying net result EUR 1,187 million Press release Corporate Communications Amsterdam, 7 May 215 ING 1Q15 underlying net result EUR 1,187 million ING Bank 1Q15 underlying net result EUR 1,187 million, up 43.% from 1Q14 and more than double

More information

Global Markets Product Risk Book

Global Markets Product Risk Book Marketing Communication Global Markets Product Risk Book English version This communication was not prepared in accordance with Legal requirements designed to promote the independence of investment research

More information

Sharp swings and then calm on the foreign exchange market

Sharp swings and then calm on the foreign exchange market Financial markets and Central Bank actions¹ Sharp swings and then calm on the foreign exchange market On Wednesday 2 the exchange rate of the króna depreciated by 6%, the greatest slide in a single day

More information

The recent financial crisis has challenged

The recent financial crisis has challenged Doubling Your Monetary Base and Surviving: Some International Experience Richard G. Anderson, Charles S. Gascon, and Yang Liu The authors examine the experience of selected central banks that have used

More information

REPORT OF RECEIPTS AND DISBURSEMENTS For Other Than An Authorized Committee

REPORT OF RECEIPTS AND DISBURSEMENTS For Other Than An Authorized Committee FEC FORM 3X REPORT OF RECEIPTS AND DISBURSEMENTS For Other Than An Authorized Committee Office Use Only 1. NAME OF COMMITTEE (in full) TYPE OR PRINT Example: If typing, type over the lines. 12FE4M5 ADDRESS

More information

ADECCO S.A. (incorporated in Switzerland) (the Issuer ) CHF 125,000,000 2.625 per cent. Notes due 2020 (the Notes )

ADECCO S.A. (incorporated in Switzerland) (the Issuer ) CHF 125,000,000 2.625 per cent. Notes due 2020 (the Notes ) ADECCO S.A. (incorporated in Switzerland) (the Issuer ) CHF 125,000,000 2.625 per cent. Notes due 2020 (the Notes ) Issued under the EUR 2,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme (the Programme ) The

More information

Registered Actively Seeking Work May 2015

Registered Actively Seeking Work May 2015 Registered Actively Seeking Work May 2 Statistics Unit: www.gov.je/statistics Summary On 31 May 2: on a seasonally adjusted 1 basis, the total number of people registered as actively seeking work (ASW)

More information

Guidelines for Preparing an Error-Free Call Report: FFIEC 002 Common Reporting Errors

Guidelines for Preparing an Error-Free Call Report: FFIEC 002 Common Reporting Errors Guidelines for Preparing an Error-Free Call Report: FFIEC 002 Federal Reserve Bank of New York Updated by: Susan Jessop December, 2002 Guidelines for Preparing an Error-Free Call Report (For FFIEC 002

More information

SECURITIES ACT OF 1933 [AS AMENDED THROUGH P.L. 112-106, APPROVED APRIL 5, 2012]

SECURITIES ACT OF 1933 [AS AMENDED THROUGH P.L. 112-106, APPROVED APRIL 5, 2012] SECURITIES ACT OF 1933 [AS AMENDED THROUGH P.L. 112-106, APPROVED APRIL 5, 2012] TABLE OF CONTENTS Sec. 1. Short Title. Sec. 2. Definitions. Sec. 2A. Swap Agreements. Sec. 3. Exempted Securities. Sec.

More information

(Convenience Translation of Financial Statements and Related Disclosures and Footnotes Originally Issued in Turkish, See Section 3 Note I)

(Convenience Translation of Financial Statements and Related Disclosures and Footnotes Originally Issued in Turkish, See Section 3 Note I) (s ) Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Interim Financial Statements As at and for the Six-Month Period Ended 30 June 2009 With Independent Auditors Review Report Thereon Akis Bağımsız Denetim

More information

Orc Software AB Interim report January 1 March 31, 2005

Orc Software AB Interim report January 1 March 31, 2005 Orc Software AB Interim report January 1 March 31, 2005 Revenue for January-March 2005 increased by 2 percent compared to the equivalent period in the previous year and amounted to SEK 66 (65) million.

More information

INTERIM REPORT 1 JANUARY 30 JUNE 2004

INTERIM REPORT 1 JANUARY 30 JUNE 2004 INTERIM REPORT 1 JANUARY 30 JUNE 2004 The merger with Industriförvaltnings AB Kinnevik ( Kinnevik ) was finalised on 28 July. Vigo Carlund has been appointed President and CEO of Invik & Co. AB. This interim

More information

KEY INDICATORS FOR THE EURO AREA

KEY INDICATORS FOR THE EURO AREA This update: () Next update: - Directorate A - Policy strategy and co-ordination 13 1 1-1 -1 3-1 -1-1 6-1 LTA (1) 13 1 1Q 1Q3 1Q 1Q1 Jan-1 Feb-1 Mar-1 Apr-1 May-1 Jun-1 1. Output Economic Sentiment indicator

More information

Orc Software AB Year-End Financial Report January 1 December 31, 2004

Orc Software AB Year-End Financial Report January 1 December 31, 2004 Orc Software AB Year-End Financial Report January 1 December 31, Revenue for decreased by 1 percent and amounted to SEK 247 (249) million. Operating income for decreased by 61 percent to SEK 29 (74) million,

More information

When rates rise, do stocks fall?

When rates rise, do stocks fall? PRACTICE NOTE When rates rise, do stocks fall? The performance of equities and other return-seeking assets in rising and falling interest rate scenarios, January 1970 through September 2013 William Madden,

More information

MDM Bank. Interim Consolidated Condensed Financial Statements for the Nine-Month Period Ended 30 September 2008

MDM Bank. Interim Consolidated Condensed Financial Statements for the Nine-Month Period Ended 30 September 2008 Interim Consolidated Condensed Financial Statements for the Nine-Month Period Ended Together with Independent Auditors Report Interim Consolidated Condensed Financial Statements for the Nine-Month Period

More information

A user s guide to the Triennial Central Bank Survey of foreign exchange market activity 1

A user s guide to the Triennial Central Bank Survey of foreign exchange market activity 1 Michael R King michael.king@bis.org Carlos Mallo carlos.mallo@bis.org A user s guide to the Triennial Central Bank Survey of foreign exchange market activity 1 This article provides an overview of the

More information

Interim report April-June 2003

Interim report April-June 2003 Interim report April-June 2003 Pre-tax profit for the second quarter amounted to SEK -34m, which is a SEK 30m improvement compared to last year (SEK -64m). Software revenue grew by 5% during the second

More information

tied agents have been registered in Finland. 3. COMMUNICATIONS CHANNELS AND LANGUAGE

tied agents have been registered in Finland. 3. COMMUNICATIONS CHANNELS AND LANGUAGE INFORMATION ON THE SERVICE PROVID- ER AND THE INVESTMENT AND ANCIL- LARY SERVICES OFFERED TOGETHER WITH INFORMATION ON THE FINANCIAL IN- STRUMENTS AND THE ASSOCIATED RISKS 1. GENERAL This document contains

More information

Trends in Lending. October 2013

Trends in Lending. October 2013 Trends in Lending October 13 BANK OF ENGLAND Trends in Lending October 13 This quarterly publication presents the Bank of England s assessment of the latest trends in lending to the UK economy. (1) It

More information

SHARE IN OUR PERFORMANCE

SHARE IN OUR PERFORMANCE intalus.com SHARE IN OUR PERFORMANCE GRE T PERFORMANCE. MADE IN GERMANY. SINCE 1990. STRATEGY INDEX. CHAMELEON FX One 4 A breakout intraday strategy, covering 9 currency pairs CHAMELEON FX Global 6 An

More information

TURKEY BROKERAGE INDUSTRY 2014 ANNUAL REVIEW

TURKEY BROKERAGE INDUSTRY 2014 ANNUAL REVIEW TURKEY BROKERAGE INDUSTRY 2014 ANNUAL REVIEW TURKISH BROKERAGE INDUSTRY 2014 ANNUAL REVIEW EDITED BY Alparslan Budak Ekin Fıkırkoca Asena WRITTEN BY Gökben Altaş Deniz Bayram Mustafa Özer DESIGN Finar

More information

Erste Group: Preliminary result 2014

Erste Group: Preliminary result 2014 Investor information Vienna, 27 February 2015 Erste Group: Preliminary result 2014 2014 closed with profitable quarter, as loan growth re-emerges, asset quality improves and capital position strengthens;

More information