การเข าใช งานระบบ e-learning การสม ครสมาช ก. (.เข าไปย งหน าเว บ e-learning 2.คล กท 'ป ม สม ครสมาช ก (Create new Account)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การเข าใช งานระบบ e-learning การสม ครสมาช ก. (.เข าไปย งหน าเว บ e-learning 2.คล กท 'ป ม สม ครสมาช ก (Create new Account)"

Transcription

1 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 1 การเข าใช งานระบบ e-learning สามารถเข าใช หน าหล กระบบ e-learning ได ท ' URL: การสม ครสมาช ก (.เข าไปย งหน าเว บ e-learning 2.คล กท 'ป ม สม ครสมาช ก (Create new Account) คล กเล อก สม ครสมาช ก :.ก าหนดรายละเอ ยดแอคเคาต ผ เร ยนท 'ต องการ

2 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 2 กรอกรายละเอ ยดข อม ลใน การสม ครสมาช ก (* หมายถ ง บ งค บให กรอกข อม ล) รายการ สร าง Username และ Password (Choose your Username and password) ค าอธ บาย Username (ช 'อผ ใช ) ช 'อเร ยกส าหร บเข าระบบ เช น stu01 Password (รห สผ าน) Unmask (ไม ปกป ด) รห สผ าน แสดงรห สผ านขณะป อน กร ณากรอกข อม ลส วนต ว (More Details) address (อ เมล) ท 'อย อ เมล เช น (again) (ใส อ เมลล อ กคร Mง) ใส ท 'อย อ เมลอ กคร Mง First name (ช 'อ) ช 'อเต ม เช น Arunee (สามารถระบ เป นภาษาไทยได ) Surname (นามสก ล) City/town (จ งหว ด) Country (ประเทศ) นามสก ลเต ม เช น Truphapoom (สามารถระบ เป นภาษาไทยได ) ใส จ งหว ด ใส ประเทศ ID_Card รห สน กศ กษาหร อรห สบ ตรประชาชน สามารถใส ได ท Mงรห สน กศ กษา หร อ รห สบ ตรประชาชน Status สถานะ ก าหนดสถานะ ม ให เล อก : สถานะ (คร อาจารย, น กเร ยน, บ คคลท วไป)

3 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 3 4.คล กท 'ป ม สร าง account (Create my New Account) เพ 'อเพ 'มแอคเคาต ใหม ^.ระบบแจ งว าได ท าการส งรายละเอ ยดไปย งอ เมลท 'ระบ แล ว ให คล กท 'ป ม ข Mนตอนต อไป(Continue) คล ก ข Mนตอนต อไป (Continue) 6.เข าไปตรวจสอบอ เมล โดยให คล กท 'ล งก หร อ copy URL ใต บรรท ด กร ณาย นย นการใช งานบ ญช ผ ใช โดยการคล กล งค ด านล างน M (To confirm your new account please go to this web address)

4 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 4 คล ก หร อ Copy Url ไป ใส ใน Address Browser 7.ระบบแจ งข อความ Thanks, ช 'อแอคเคาต ให คล กท 'ป ม รายว ชาท Mงหมด (Courses) เพ 'อเข าส ระบบ คล ก รายว ชาท Mงหมด (Courses) เพ 'อเข าส ระบบ

5 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 5. เข าส เว บไซต หน าหล กระบบ e-learning ได ท - URL: ข นตอนการล อคอ นเข าใช ระบบ หน าจอของเว บ Online Learning V2.0.. การเข าส ระบบม ด วยก น. ว ธ *.+ การเข าส ระบบว ธ ท 3 + หน าแรก e-learning ใส Username และ Password แล วคล กป ม Login 2.2 การเข าส ระบบว ธ ท 3 * คล กล งค เข าส ระบบ ท -ม มบนทางด านขวา เพ -อไปท -หน าล อกอ นเข าเว บ จากน?นใส Username และ Password แล วคล กป ม Login

6 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 6 ว ธ ท 3 2 คล กล งค เข าส ระบบ จากน?นใส Username และPassword แล วคล ก Login ว ธ ท 3 + ใส Username และPassword แล วคล ก จากน?น จะเข าส หน าเว บ และให ส งเกตด านบนขวาม อของเว บ หากปรากฏช -อของผ ใช งาน แสดง ว าผ ใช งานได เข าส ระบบเร ยบร อยแล ว แสดงช -อผ ใช งาน

7 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 7 การจ ดการข อม ลส วนต ว การแก ไขข อม ลส วนต ว สามารถเล อกได จากเมน ด านซ ายม อในส วนของ Setting > My Profile setting คล กแก ไขข อม ลส วนต ว หล งจากเล อกท 3ล งค แล วระบบจะแสดงรายละเอ ยดของผ เข าระบบ และหล งจากแก ไขข อม ล ส วนต ว เสร จเร ยบร อยแล วกดป ม อ พเดทประว ต ส วนต ว

8 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 8!. กรอกรายละเอ ยด &. Upload ร ปถ ายประจ าต ว /. คล ก อ พเดทประว ต ส วนต ว (* หมายถ ง บ งค บให กรอกข อม ล)

9 = ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 9 การเปล 3ยนรห สส วนต ว สมาช กสามารถเปล 3ยนรห สส วนต วได ด วยตนเอง และควรต =งความยาวรห สไม ต 3ากว า > ต วอ กษรม ข =นตอนด งต อไปน!.คล ก เปล 3ยนรห สผ าน &.ใส รห สผ านเด ม(ป จจ บ น) /.ใส รห สผ านใหม 6. กด บ นท กการเปล 3ยนแปลง

10 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 10 การขอสร างรายว ชา.คล กท Course.คล กท Course 2. คล กป ม Request a course หร อ ขอสร างรายว ชา 2.คล กท Request a course 3.จากน 2นใส รายละเอ ยดของเหต ผลในการขอสร างรายว ชา

11 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 11.ใส ช อเต มของว ชา 8.ใส ช อย อ 9.อธ บายรายว ชา ;.ใส เหต ผลในการขอสร าง รายว ชา <.กดป มขอสร างรายว ชา

12 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน จะพบข อความ บ นท กการขอสร างรายว ชาเร ยบร อยแล ว กร ณารอเช คผลการอน ม ต ทางอ เมลล ของ ท าน จากน 2นให ท าการคล กป ม Continue หร อ ข 2นตอนต อไป คล กเล อกท ป ม ข 2นตอนต อไป หากผ ด แลระบบท าการอน ม ต การสร างรายว ชาแล ว จะส งข อความไปย งอ เมล ของท าน จากน 2นให ท า การคล กล งค หร อ copy ล งค เพ อท าการเข าส รายว ชาต อไป

13 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 13 คล ก link หน าจอเข าส รายว ชา

14 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 14 ก าหนดรห สการเข าเร ยนรายว ชา. คล ก Enrolment methods 8. คล ก เป ดการใช งาน

15 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน คล ก แก ไข 4. ก าหนด รห สการเข าเร ยน <. ก าหนด ว นท เร มต นและหมด เขต การเข าเร ยน N. คล ก บ นท กการเปล ยนแปลง

16 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 16 การปร บต งค ารายว ชา.ในบล อกจ ดการระบบให คล กท การต งค า(Settings) เพ อ ก าหนดข อม ลรายว ชา คล กท การต งค า(Settings) 0.แสดงหน าต างส าหร บปร บแต งข อม ลรายว ชา

17 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 17 ก าหนดช อว ชาและรห สรายว ชา ก าหนดร ปแบบท เป ดสอน ก าหนดจ านวนส ปดาห หร อห วข อท ต องการเป ด ก าหนดว นท เราต องการเป ดสอนหล กส ตรน

18 : ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 18 รายการ ค าอธ บาย ประเภท ประเภทของว ชาเร ยน ช!อเต ม (Full name) ก าหนดช!อหล กส ตรท!เป ดสอน ช!อย อ (Short name ก าหนดช!อว ชา รห สว ชา (Course ID number) บทค ดย อ (Summary) ก าหนดรห สว ชา ก าหนดบทค ดย อหร อค าอธ บายรายว ชาส :น ๆ ร ปแบบ (Format) ใช ส าหร บก าหนดร ปแบบท!เป ดสอน *แบบส ปดาห (Weekly Format) ก าหนดห วข อสอนเป นรายส ปดาห เหมาะส าหร บสาบ นการศ กษาท!เป ดสอนเป นภาคการศ กษา *แบบห วข อ(Topic Format) ใช ในกรณ ต องการเป ดสอนแยกเป น ห วข อเหมาะส าหร บสอนแยกเน :อหาเป นบทๆ *แบบกล มสนทนา (Social Format) ใช ในกรณ ต องการอภ ปรายเป น กล มๆ จ านวน (ส ปดาห /ห วข อ) ก าหนดจ านวนส ปดาห ท!ต องการเป ดสอน หร อจ านวนห วข อท!เป ด สอน ว นเร!มต นรายว ชา(Course start date) ก าหนดว นท!เราต องการเป ดสอนหล กส ตรน ส วนท!ซ อนไว (Hidden sections) ก าหนดว ธ การซ อนข อม ล ในท!น :ให เล อกเป น แสดงส วนท!ซ อนแบบ พ บไว จ านวนข าวท!ต องการแสดง ก าหนดจ านวนข าวท!ต องการแสดงในหน าแรก แสดงคะแนน แสดงรายงานก จกรรม ต องการแสดงผลคะแนนให ผ เร ยนเห นหร อไม ให เล อกเป น ไม ต องการแสดงรายงานก จกรรมในรายว ชาน :หร อไม ให เล อกเป น ไม ขนาดไฟล ส งส ด ก าหนดขนาดไฟล ส งส ดท!อน ญาตใฟ อ ปโหลดได

19 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 19 การจ ดการเน อหารายว ชา. คล กท! Course หร อ ด ในส วนของ My coursers สามารถเล อกว ชาของ เราได เลย 0. คล กท! ช!อว ชาท!ต องการ เพ!อเพ!มบทเร ยนในแต ละ ห วข อ

20 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 20 ว ธ ท คล กป ม เร!มการแก ไขในหน าน : ว ธ ท 0 คล กล งค เร!มการแก ไขในหน าน : 4. หน าจอพร อมส าหร บการ แก ไขข อม ล / เพ!มเต ม

21 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 21 การก าหนดห วข อการสอนแต ละคร ง V.คล กป ม แก ไขบทค ดย อ (ร ปม อจ บปากกา) การปร บต งค ารายว ชา คล กท!เมน แก ไขบทค ดย อ เพ!อเพ!มช!อ บทเร ยนในแต ละห วข อ X. พ มพ ห วข อการสอนในแต ละคร :ง

22 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 22.พ มพ บทค ดย อหร อค าอธ บายส :น ๆ ตามต องการ 0. คล ก บ นท กการเปล!ยนแปลง Y. แสดงห วข อการสอนท!เพ!มเสร จเร ยบร อยแล ว ห วข อท พ มพ เพ มเข า ไปแล ว

23 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 23 1.การเพ มแหล งข อม ล/ไฟล V. คล กท!เพ!มแหล งข อม ล แล วคล กเล อก แหล งข อม ล คล กท!ช!อ แหล งข อม ล X. พ มพ รายละเอ ยดเอกสารประกอบการเร ยน Y.คล กท!ป ม Add V. ใส ช!อ X.ใส รายละเอ ยด Y.คล ก ป ม Add เพ!มไฟล [. คล กท! Upload files เล อกไฟล เอกสารประกอบ การสอนท!ต องการ [.1 คล ก Upload files

24 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน คล ก Browse เพ!อ เล อกไฟล 4.3เล อกไฟล 4.4คล ก Upload this file 5.ไฟล เอกสารประกอบการ 6.คล ก บ นท กการเปล!ยนแปลง *** ไฟล ท เราน าเข ามาสามารถท าการ Download/เปล ยนช อ / ย าย /ลบ ได โดยการคล กท ร ปเอกสาร **แก ไขเอกสาร

25 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน การเพ มแหล งข อม ล/Folder แหล งข อม ลท!เป นไดเรคทอร!น :ใช ส าหร บแสดงรายการไฟล ท!จ ดเก บอย ภายในไดเรคทอร!น :น เพ!อให ผ เร ยนสามารถ เล อกดาวน โหลดได 1. คล กท!ช!อ Foder 2. ใส ช!อ Foder 3.ใส รายละเอ ยด 4.คล ก ป ม Add เพ!มไฟล f.คล ก บ นท กการเปล!ยนแปลง

26 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 26 ต าแหน งของ Folder 3. IMS content package แหล งข อม ลท!เป น IMS content package ค อมาตรฐานในการผล ตบทเร ยน e-leaning ซ!ง Content Package มาตรฐานน :ก าหนดให รวมข อม ลหร อ การ Package ข อม ล อาท text, image, multimedia เข าเป น ก อน หร อ unit เด ยวก น ซ!งในมาตรฐานน :จะช วยปกป องความถ กต องของข อม ล ร กษาส ทธ ส วนบ คคล ปกป องการเข าใช ข อม ลจากผ ไม ม ส ทธ รวมถ งป องก นการด ดแปลงและค ดลอกข อม ลได อย างค อนข าง สมบ รณ เพราะข อม ลน :ถ กรวมไว เป นก อนเด ยวก น โดยท!สามารถน าไป import เข าไปใน LMS ใดๆ ได โดยม ความคลายคล งก บมาตรฐาน SCORM เม!อผ สร างหล กส ตรได ม content package อย แล วจากการสร างด วย software ผล ต e-learning โดยเฉพาะโดยสามารถน าเข าใช ใน moodle v2.0 ได ท นท ตามข :นตอนต อไปน :

27 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 27 1.คล กท!ช!อ IMS content package X.ใส ช!อ IMS content package Y.รายละเอ ยด [.upload ไฟล content package คล ก Choose a file.. 5.คล ก บ นท กการเปล!ยนแปลง

28 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน Label การเพ!มแหล งข อม ลชน ด Label ใช ส าหร บ แสดงต วอ กษร หร อ ข อความ ภายในหน าจอ โครงสร างรายว ชา ณ ต าแหน งต างๆ ของส ปดาห หร อห วข อท!ต องการ V.รายละเอ ยด X.คล ก Save and return to course ข อความแสดง ภายในหน าจอ โครงสร างรายว ชา

29 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน หน าเว บเพจใหม (Page) การสร างหน าเว บเพจใหม จะม ข :นตอนและว ธ การสร างเช นเด ยวก บการสร างหน า Label แต ส วน ท!ต างไปค อ ส วนของการใส ข อม ลจะแสดงเคร!องม อส าหร บจ ดการข อความได (HTML Editor) ท าให สามารถเพ!ม ลดขนาด หร อ ก าหนดส ให ต วอ กษร รวมท :งแทรกร ปและล งค ได คล กท!ช!อ page

30 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 30 1.ใส ช!อ page X.ใส Description 3.รายละเอ ยดเน :อหา [.การแสดงผล แสดงช!อ page แสดง description t.คล ก บ นท กการเปล!ยนแปลง

31 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 31 คล กเมน ของ page เน :อหาท!ใส รายละเอ ยดไว

32 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน URL:: ล งค ไปย งไฟล หร อเว บไซต ท เก ยวข อง การล งค ไปย งไฟล หร อเว บไซต ท!เก!ยวข อง ใช ส าหร บกรณ ท!ผ สอนพบข อม ลท!เก!ยวข องก บว ชา อย ภายในเว บไซต อ!นๆ ซ!งการเช!อมโยงไปย งข อม ลน :นๆ ท าได โดยเล อกเพ!มแหล งข อม ล ณ ส ปดาห หร อ ห วข อ ท!ต องการ จากน :น คล กเล อกท! ล งค ไปย งไฟล หร อเว บไซต คล กท!ช!อ URL หล งจากคล กท! เมน ล งค ไปย งไฟล หร อเว บไซต แล ว จะปรากฏหน าจอส าหร บก าหนดค าต าง

33 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 33 1.ใส ช!อ URL 2.ใส รายละเอ ยด 3.ใส URL [. ก าหนดการแสดงผล t. คล ก Save and return to course URL : ล งค ไปย งไฟล หร อ เว บไซต ท!เก!ยวข อง

34 ' ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 34 การเพ มก จกรรมการบ าน ก จกรรมการบ าน ผ สอนสามารถเล อกร ปแบบของการบ านซ งแบ งตามว ธ การส งการบ านได ด งน อ พโหลดไฟล ช 'นส ง ว ธ น 'ผ สอนสามารถก าหนดรายละเอ ยดว ธ การส งการบ านแบบพ เศษได เช น ก าหนดเง อนไขการส งการบ าน อ กท 'งผ เร ยนสามารถลบไฟล ท ส ง และเพ มบ นท กถ ง ผ สอนได ค าตอบออนไลน ผ เร ยนสามารถตอบการบ านรายว ชาได โดยตรงผ านทางหน าเว บ ส งไฟล ให อ พส งโดยให อ พโหลดไฟล ผ เร ยนสามารถส งการบ าน โดยการอ พโหลดไฟล ผ าน ทางหน าเว บ แต ไม สามารถท าการลบไฟล และเพ มข อควาบ นท ก ถ งผ สอนได ส งงานนอกเว บ เป นการแจ งการส งการบ านนอกเว บแก ผ สอน เพ อใช ประโยชน ในการรวม คะแนน การอ พโหลดไฟล ข นส ง 2.คล กท เพ มก จกรรม 4.ท การบ านให คล กเล อก ท รายการ อ พโหลดไฟล ข 'นส ง 5.ท าการต 'งห วข อ การบ าน 6.ก าหนดรายละเอ ยดการ ส งการบ าน เล อก อ พโหลดไฟล ช 'นส ง

35 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 35 รายการ ค าอธ บาย ส งได ต 'งแต ว นแรกท สามารถส งงานผ านระบบได ก าหนดส ง ว นส ดท ายท สามารถส งผ านระบบได ตอบ ใช น กเร ยนจะไม สามารถส งการบ านได หากเลย ไม ร บการบ านท ส งช ากว าก าหนด ก าหนดเวลาท ต 'งไว คะแนนท ได ก าหนดระด บคะแนนท ให เช น 28 Grade categy ประเภทของคะแนน ให เล อก ไม ระบ ประเภท ก าหนดขนาดไฟล ส งส ดท อน ญาตให อ ปโหลดได เช น 4 เมกะ ขนาดส งส ด ไบต อน ญาตให ผ ส งลบไฟล ท ส งมาได หร อไม ตอบ ใช หาก Allow deleting อน ญาตให ลบได Maximum number of uploaded les จ านวนคร 'งท สามารถส งงานได ตอบ 2 Allow notes อน ญาตให ผ ส งเข ยนโน ตถ งผ สอนหร อไม ตอบ ใช Hide description before available ซ อยรายละเอ ยดการให คะแนน ตอบ ไม (หากไม ต องการให date ผ เร ยนเห นให ตอบ ใช อ เมลล แจ งอาจารย ต องให อ เมลล แจ งผ สอนเม อม ผ ส งการบ าน ตอบ ใช Enable Send for marking แสดงข อม ลการส ง ตอบ ใช Group mode (ระบบกล ม) ระบบการเร ยนให เล อก เร ยนรวมไม แบ งกล ม มองเห นได ตอบ แสดง ID number รห สการส งการบ าน ปล อยว างไว

36 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน ห วข อการบ าน 4. รายละเอ ยดการบ าน 5. ก าหนดว นเร มส งงาน และว นส ดท ายของการส ง การบ าน 6. ก าหนดคะแนน ^. ระบ จ านวนไฟล ท ให ส ง ]. ก าหนดขนาดไฟล งาน _. แจ งทางอ เมลล `. ท าการ SAVE

37 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 37 การด การบ านท ส งและให คะแนน 2.คล กท รายการการบ าน (การบ านคร งท +) 4.กรณ ม ผ ส งการบ าน จะแสดงจ านวนผ ส งม มขวาม อ 5.แสดงรายช อน กเร ยนท 'งหมดและรายช อของผ ท ส งการบ านแล ว 2. ผ ส งการบ าน 4.การบ านท ส ง 6.หากต องการให คะแนน ให คล กท คะแนนท ได ด านขวาม อ

38 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน คล กท คะแนนท ได ].ระบบจะแสดงหน าต างให คะแนนข 'นมาให คล กให คะแนนท ต องการ พร อมระบ ข อความ ^.คล กท ป ม บ นท กการเปล ยนแปลง 6. ก าหนดคะแนนท ได 5. คล กป ม บ นท กการเปล ยนแปลง

39 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 39 _.แสดงผลคะแนนท ได ]. แสดงผลคะแนนท ได

40 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 40 การเพ มก จกรรมแบบทดสอบ การสร างและจ ดการแบบทดสอบ ในการสร างแบบทดสอบผ สอนต องท าการ สร างช อของแบบทดสอบก อน ต วอย างเช น Pre- Test หล งจากน (นจ งท าการสร างหมวดค าถาม ค าถาม และเล อกค าถามท ต องการเข ามาอย ใน0.คล ก เพ มก จกรรม แบบทดสอบ หมวดแบบทดสอบ แบบทดสอบม ข (นตอนการสร างด งน ( ในการสร างก จกรรม.คล กเล อก แบบทดสอบ ท รายการ เพ มก จกรรม.ต (งช อแบบทดสอบ และค าอธ บาย 2.ต (งช อแบบทดสอบ และ ค าอธ บาย.ก าหนดรายละเอ ยดเก ยวก บการท าข อสอบ

41 5.ก าหนดจ านวนการท าซ (า ตลอดเวลา) A.ก าหนดช วงเวลาท ให ท า ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 41 3.ก าหนดว นท าแบบทดสอบ (หากไม ก าหนดระบบจะให ท าหนดให ม การสล บค าถาม :.ก าหนดเหต การณ ต างๆ หล งจาก ท าข อสอบเสร จแล ว 9.ส วนแสดงผลของข อม ลผ ท า ข อสอบ

42 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 42 G.ก าหนดรห สเข าท าข อสอบ 0F.แสดงความค ดเห น A. หล งจากก าหนดรายละเอ ยดเสร จแล วให คล กท ป ม Save and display เพ อกล บส หน าหล กส ตร รายว ชา รายการ ค าอธ บาย ท วไป ว นแรกท สามารถท าแบบทดสอบได ก าหนดว นแรกท ท าข อสอบได ว นส ดท ายท อน ญาตให ท าแบบทดสอบ ก าหนดว นส ดท ายท ท าข อสอบได ให เวลา ก าหนดช วงเวลาท ให ท าข อสอบ จ านวนคร (งท ให ตอบ ก าหนดจ านวนคร (งท ให ตอบได ว ธ ต ดเกรด เล อกว ธ การต ดเกรด (คะแนนส งส ด/คะแนนเฉล ย/

43 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 43 ตอบคร (งแรก/ตอบคร (งส ดท าย Question behavior สล บค าถาม สล บค าตอบหร อสล บภายในค าถาม ก าหนดให ม การ Random ค าถาม ก าหนดให ม การ Random ค าตอบและค าถาม โหมดปร บเปล ยน การปร บเปล ยนโหมด Review options ท นท หล งจากท าแบบทดสอบ แสดงผลท นท หล งการท าข อสอบ หล งจากน (ขณะท ย งเป ดการใช งาน แสดงผลขณะท ท าข อสอบ หล งจากป ดแบบทดสอบ แสดงผลท นท หล งป ดแบบทดสอบข อสอบ ความปลอดภ ย ต องใส รห สผ าน ก าหนดรห สผ านก อนเข าแบบทดสอบ ต องม ท อย เน ตเว ร ก ต องม IP Address ของเคร องท ท าข อสอบ ว างไว การต 7งค าโมด ลปกต Group mode มองเห นได ID number ระบบกล มให เล อก เร ยนรวมก นไม แบ งกล ม แสดงข อสอบให เล อก แสดง ก าหนดหมายเลขเข าใช งาน ว างไว

44 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 44 1.เล อกแท บ Order and paging 2.คล กเล อก แสดง 3.เล อกประเภทท ก าหนดไว A.คล ก Create a new question 5.เล อกประเภทแบบทดสอบท ต องการ การจ ดการค าถามผ านทางไอคอนจ ดการค าถาม ผ สอนสามารถท าการแก ไข และ เปล ยนแปลงข อสอบท สร างไว แล วได ผ านทาง ไอคอนจ ดการค าถาม ไอคอน ค าอธ บาย ด ต วอย าง ใช ด ต วอย างข อสอบ แก ไข ใช แก ไขค าถาม ย ายค าถาม ใช ยายค าถามไปย งประเภทอ น ลบ ใช ลบค าถาม

45 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 45 การสร างค าถามแบบปรน ย (Multiple( Choice question) 1.คล กเล อกประเภทค าถาม 1.เล อกประเภท Multiple choice 2.คล ก ต อไป.ต (ง ช อค าถาม ท ต องการ 3.ใส ค าถามท ต องการ A.ใส ค าของคะแนนในแต ละข อ

46 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน ก าหนดคะแนน และองค ประกอบส าหร บการห กคะแนน ท One or multiple answer? ให เล อกเป น one answer only เพ อให ตอบไปต วเล อกเด ยว ท Shuffle the choices? ให คล ก [/] Number the choices? เล อกข อความหน าต วเล อก เป นต วอ กษรพ มพ เล ก (a., b., c., ) หร อต วอ กษรพ มพ ใหญ (A., B., C., ) หร อต วเลข (0., 2., 3.,...) หร อไม ก าหนด (No Numbering) 5.เล อกค าตอบแบบ ต วเล อกเด ยว A.ระบ ค าตอบท ต องการในช อง ค าตอบ ข อท ผ ดในช องคะแนนท ได ให เล อกเป น ไม ม ข อท ถ กในช องคะแนนท ได ให เล อกเปอร เซ นต การให คะแนนเป น 0FF% (หร อระด บ เปอร เซ นต การให คะแนนท ต องการ 6.เล อกข อความหน าต วเล อก ท Feedback ให พ มพ ค าตอบท ต องการแสดงให ผ เร ยนทราบหล งท าข อสอบข อน (เสร จ (กรณ ไม ต องการให ผ เร ยนทราบข อท ถ ก ก ไม ต องพ มพ ค าใดๆ เข าไป)

47 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 47 :.ค าตอบท ถ กต อง 9.ค าตอบท ผ ด p.เล อกเมาส ลงมาด านล างส ดให คล กท ป ม บ นท กการเปล าถามท สร างเสร จแล ว

48 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 48 G.ค าถามท สร างเสร จแล ว :.ท าการสร างค าถามข อต อไปโดยคล กท Create a new question ท าตามข (นตอนท 0- p ทดสอบคล กท ไอคอน เพ อด ต วอย างข อสอบ ต วอย างข อสอบแบบ ปรน ย

49 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 49 การสร างค าถามอ ตน ย (Essay) เป นแบบทดสอบแบบให เต มค าในช องว างแล วอธ บายความหมาย 1.เล อกประเภท Essay 2.คล ก ต อไป 3.พ มพ ค าถามท ต องการ A.กรอกคะแนน p.คล ก บ นท กการเปล ยนแปลง

50 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 50 G.ค าถามท สร างเสร จแล ว ทดสอบคล กท ไอคอน เพ อด ต วอย างข อสอบ ต วอย างข อสอบแบบ อ ตน ย

51 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 51 การสร างค าถามแบบจ บค (Matching) เป นแบบทดสอบแบบจ บค 1.เล อกประเภท Matching 2.คล ก ต อไป

52 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 52 3.พ มพ ค าถามท ต องการ A.กรอกคะแนน

53 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 53 5.ใส ค าถามในค ค าตอบท ถ กต อง :.ใส ค าถามในค สอง 9.ใส ค าตอบท ถ กต อง กรณ ม ข อสอบมากกว า 3 ข อ ให คล กเพ มค าถามท ป ม Blanks for 3 More Choices แล ว พ มพ ค าถาม และค าตอบท ต องการ G.หากต องการเพ มจ านวนข อท จ บค ให กดท Blanks for 3 more choices 0F.คล ก บ นท กการเปล ยนแปลง

54 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 54 ทดสอบคล กท ไอคอน เพ อด ต วอย างข อสอบ ต วอย างข อสอบแบบ จ บค

55 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 55 การสร างค าถามแบบถ ก/ผ ด (True / False) เป นค าถามท ให ผ เร ยนเล อกว า ค าอธ บายท ถาม ถ กต องหร อไม โดยเล อกตอบสองแนวทางค อ ถ ก(True) หร อ (False) 1.เล อกประเภท True/False 2.คล ก ต อไป 3.พ มพ ค าถามท ต องการ A.กรอกคะแนน

56 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 56 คล กเล อก True กรณ ค าถามเป นค าถามท เป นจร ง (กรณ เป นค าถามท ผ ดให คล กเล อกท False) พร อมท าการพ มพ Feedback ของค าตอบ p.ก าหนดให ค าตอบเป นถ กหร อผ ก บ นท กการเปล ยนแปลง ต วอย างข อสอบแบบ ถ ก/ ผ ด

57 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 57 ** เม อท าการสร างข อสอบท (งหมดเสร จเร ยบร อยแล ว ผ สร างต องท าการเพ มข อสอบลงไป ในช ดแบบทดสอบ.คล กเล อกประเภท ค าถามท ต องการ.เล อกข อสอบท ต องการ โดย การ ต tกท ช อง box 3.คล กท ป ม เพ มเข าไปใน แบบทดสอบ ข อสอบท ต องการน าไปใช ทดสอบ ท ได เพ มเสร จเร ยบร อยแล ว

58 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 58 P.ข อสอบท เพ มเสร จแล ว กรณ ต องการสล บล าด บข อสอบสามารถคล กท ล กศรด านหล งข อสอบ Q.สล บล าด บข อสอบ

59 1 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 59 การสร างห องสนทนา ก จกรรมสนทนา ม ไว ส าหร บให ผ สอนก บผ เร ยนสนทนาก นแบบ Real-time ท าหน าท 'คล ายๆ โปรแกรม MSN เพ ยงแต ใช ในการสนทนารายว ชาเท าน 1น ผ สอนสามารถเป ดกระดานเสวนารายว ชาได ด งน 5. ท ' เพ 'มก จกรรม ให คล กเล อก ห องสนทนา

60 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน ต 1งช 'อ ห องสนทนาและ รายละเอ ยด 8. ก าหนดว นว นและเวลาท 'เป ด ใช ห องสนทนา 9. คล กป ม Save and return to course 5. แสดงช 'อห องสนทนาท 'สร าง เสร จแล ว

61 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 61 G. คล กท 'ห องสนทนา H. คล กท 'น 'เพ 'อสนทนา I. หน าต างส าหร บสนทนารายว ชา

62 ' ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 62 กระดานเสวนา โมด ลกระดานเสวนา ม ไว ส าหร บให ผ เร ยนสอบถามป ญหาต างๆ ก บผ สอนหร อการแลกเปล %ยนป ญหา ก บผ เร ยนก นเอง โดยม ข 'นตอนการเพ %มโมด ลกระดานเสวนาด งน 1. ท %รายการ เพ %มก จกรรม แล วคล กเล อก กระดานเสวนา /.คล ก เพ %มก จกรรม เล อก กระดานเสวนา.. ท าการต 'งช %อกระดานข าว ต วอย างเช น กระดานข าวว ชาการเข ยนโปรแกรม

63 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 63..ต 'งช %อกระดานข าว 0.คล กท %ป ม Save and return to course เพ %อกล บส หน าจ ดการหล กส ตรรายว ชา 0.คล ก Save and return to course

64 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 64 การต งกระท ใหม (post) 1. คล กท %หมวดกระท 1.คล กท หมวดกระดานเสวนา..คล กท %ป ม ต 'งกระท.คล กป ม ต งกระท 0. ต 'งห วข อกระท และรายละเอ ยดท %ต องการ

65 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 65.ต งห วข อกระท และรายละเอ ยด >. คล กท %ป ม โพสต ลงกระดานเสวนา #.คล ก โพสต แสดงกระท ท %โพสต เสร จแล ว '.กระท ท โพสต เสร จแล ว

66 ' ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 66 B.คล กกระท เพ %อด รายละเอ ยดกระท *.รายละเอ ยดกระท การตอบกระท กรณ ม น กเร ยน/น กศ กษาสอบถามข อม ลมาย งผ สอน สามารถท าการตอบค าถามได เช นก นโดยการท า ตามข 'นตอนด งน /. คล กเล อกกระท ท %ต องการตอบ +.คล กเล อกกระท ท ต องการตอบ

67 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 67..คล กท %เมน ตอบ. คล ก ตอบ 0. พ มพ ค าตอบท %ต องการ เสร จแล วค ลกท %ป ม โพสต ลงกระดานเสวนา. พ มพ ค าตอบท ต องการ

68 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน สามารถแนบเอกสารได '. คล กป ม โพสต ลงกระดาน เสวนา >. แสดงค าตอบท %โพสต เสร จแล ว #. แสดงค าตอบท โพสต เสร จแล ว

ค ม ม อการใช งานโปรแกรม

ค ม ม อการใช งานโปรแกรม ค ม ม อการใช งานโปรแกรม สารบ ญ หน า เก ยวก บ Moodle 1 การเข าระบบ-ออกจากระบบ 1-2 แก ไขข อม ลส วนต ว 2-3 การเปล ยนรห สผ าน 4 การจ ดการรายว ชา 5 กระดานข าว/กระดานเสวนา 5-6 ข นตอนการเพ มก จกรรมกระดานเสวนา

More information

เอกสารอบรมการใช โปรแกรม Moodle ส าหร บคร ผ สอน

เอกสารอบรมการใช โปรแกรม Moodle ส าหร บคร ผ สอน เอกสารอบรมการใช โปรแกรม Moodle ส าหร บคร ผ สอน เอกสารอบรม Moodle 1 คร ส ข ม แป นศร การสร างหร อเพ มรายว ชา การสร างรายว ชาสามารถกระท าได 2 ร ปแบบ ด งน 1. ผ ด แลระบบสร างให จากน นคร ท ได ร บมอบหมายเข าไปสร

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ข )นตอนท * 1 เข าไปท http://www.nrru.ac.th/admin_nrru2010 ข )นตอนท *2 ให กรอกข อม ล (ช อผ ใช งาน, รห สผ าน, ต วเลขตามรห สภาพ) ในช องว าง แล

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

าหร บผ สอน 1. การเข าส ระบบ

าหร บผ สอน 1. การเข าส ระบบ ค ม อการใช งานระบบ E-Learning ส าหร บผ สอน 1. การเข าส ระบบ E-Learning การเข าส ระบบ E-Learning ผ านระบบ LMS ของศ นย การศ กษาท วไปและการเร ยนร ทาง อ เล กทรอน กส ม ข นตอนด งน 1. เป ดโปรแกรม Web browser

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการเร ยนร Moodle เพ อการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง (สาหร บผ เร ยน)

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการเร ยนร Moodle เพ อการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง (สาหร บผ เร ยน) ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการเร ยนร Moodle เพ อการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง (สาหร บผ เร ยน) อ.นวลพรรณ ไชยมา ภาคว ชาการศ กษา คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตเพชรบ รณ

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n U S E R T R A I N I N G A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n ส าหร บ ผ ร บเหมาใหม ข นตอนส าหร บ พ มพ ใบแจ งหน ผ าน Web เข า Link: www.scglogistics.co.th หล งจากท ท าการแต งต ง ผรม.เสร จเร ยบร อยแล

More information

1584DLTSMS.COM ศ นย ค มครองผ โดยสารและร บเร องร องเร ยน กรมการขนส งทางบก. October 14, 2556 BE

1584DLTSMS.COM ศ นย ค มครองผ โดยสารและร บเร องร องเร ยน กรมการขนส งทางบก. October 14, 2556 BE October 4, 2556 BE ระบบส งข อความส น (sms) เพ อเพ ม ประส ทธ ภาพ การแจ ง ผลการด าเน นการ จ ดการข อร องเร ยนและ ช องทางการส อสารของ ศ นย ค มครองผ โดยสาร และร บเร องร องเร ยน 584DLTSMS.COM ศ นย ค มครองผ โดยสารและร

More information

การต ดต ง. 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next. 1.2 กด Agree

การต ดต ง. 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next. 1.2 กด Agree การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 1.3 เล อกไฟล ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส วนเสร มให ครบท กต ว (เล อกเคร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding)

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) จ ดท าโดย กล มงานมาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส สารบ ญ 1. ขอร บ/ ช อเอกสาร... 1 หน า 2. เสนอราคา... 16 ค ม อการใช งานของผ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบการบร หารจ ดการบร การทางการศ กษา ระด บว ทยาเขต ส าหร บอาจารย ส าหร บอาจารย

ค ม อการใช งาน ระบบการบร หารจ ดการบร การทางการศ กษา ระด บว ทยาเขต ส าหร บอาจารย ส าหร บอาจารย ค ม อการใช งาน ระบบการบร หารจ ดการบร การทางการศ กษา ระด บว ทยาเขต ส าหร บอาจารย ส าหร บอาจารย ว ธ การเข าส ระบบ ระบบ E - education เป นโปรแกรมประเภท web base application สามารถเข าใช งานผ าน ระบบ internet

More information

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม ค ม อการใช งานระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งานระบบสารสนเทศ สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม Co., Ltd. ระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งาน ระบบสารสนเทศ เป นระบบท ผ ด แลระบบประจ าแต ละหน วยงานของกรมท

More information

5. ระบบ MMS MMS สามารถ - สามารถจ ดเก บข อม ลด จ ตอลได หลายร ปแบบ โดยท าการก าหนดชน ดไฟล ในการน าเข าและ แสดงผลได

5. ระบบ MMS MMS สามารถ - สามารถจ ดเก บข อม ลด จ ตอลได หลายร ปแบบ โดยท าการก าหนดชน ดไฟล ในการน าเข าและ แสดงผลได 5. ระบบ MMS MMS ค อ การสร างหมวดหม ขอ ม ลสามารถแบ งกล มได ตามความต องการของผ ด แลระบบ โดยจะ แสดงรายละเอ ยดห วข อเป นแบบโครงสร างต นไม หร อ Tree Diagram สามารถส บค นจากห วข อเอกสารโดย การพ มพ ขอ ความในช

More information

ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล

ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล 1 ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล 1. การเตร ยมข อม ลก อนสร างไฟล 1.1. เป ดโปรแกรม Web Browser แล วไปท http://ectnet.ect.go.th เพ อดาว นโหลดไฟล โปรแกรม excel 2 1.2. ไปท http://ectnet2.ect.go.th/applyelectorate54/login.asp

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓ ค าอธ บายระบบ เป นระบบสารสนเทศเพ อการต ดต อประสานงานระหว างส าน กงาน ปปง. ก บบ คคล หร อหน วยงานภายภาคร ฐ ภาคเอกชน บ คคลท วไป และหน วยงานระหว างประเทศต างๆ เพ อขอข อม ลหร อให ข อม ลการท าธ รกรรม โดยแบ งออกเป

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher 1 การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher PointeCast Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส อบทเร ยนอ เล กทรอน กส จาก โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2000, XP/2002 และ 2003 เพ อให เก ดไฟล ในร ปแบบ

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

สารบ ญ. ค ม อการใช งาน MORE CONNECTIONS Co., Ltd. บร ษ ท มอร คอนเนคช นส 423-425 ถนนส พระยา แขวงส พระยา เขตบางร ก กร งเทพฯ 10500

สารบ ญ. ค ม อการใช งาน MORE CONNECTIONS Co., Ltd. บร ษ ท มอร คอนเนคช นส 423-425 ถนนส พระยา แขวงส พระยา เขตบางร ก กร งเทพฯ 10500 สารบ ญ แรก 1 1. 4 1.1 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 2. 9 9 2.1 9 2.2 10 2.3 11 2.4 12 2.5 13 2.6 14 2.7 15 2.8 16 3. 17 3.1 17 3.2 18 3.3 19 จอเข าส ระบบ 20 Admin 20 - การเพ มรายการ / แก ไขรายการ 22 บร ษ ท

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน)

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) 1. ผ ใช สามารถเข าใช ระบบบร หารจ ดการบ คคลากร โดยผ านช องทางเว บไซต ว ทยาล ย www.ts-tech.ac.th แถบเมน ช อว า ระบบบร หารจ ดการบ

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล 1. ข นตอนการใช งานในแต ละโปรแกรม 1.1 WVPODT01 : ค นหารายการแจ งความต องการจ ดหา ว ตถ ประสงค : เพ อค นหารายการแจ งความต องการจ ดหาท หน วยงานท าการบ นท กไว ผ ใช : หน วยงานท ต องการขอซ อ/จ าง เง อนไข : หากม

More information

ค ม อการปฎ บ ต งานโปรแกรม Turnitin ส าหร บผ แลระบบ (Administrator)

ค ม อการปฎ บ ต งานโปรแกรม Turnitin ส าหร บผ แลระบบ (Administrator) ค ม อการปฎ บ ต งานโปรแกรม Turnitin ส าหร บผ แลระบบ (Administrator) 1. การล อกอ นเพ อเข าโปรแกรม Turnitin 2.หน าจอโฮมเพจของผ ด แลระบบ (Administrator) บร ษ ท บ คโปรโมช น แอนด เซอร ว ส จ าก ด ปร บปร งล าส

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1 ค ม อการใช งานระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน (AQS) มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน งานด งต อไปน! ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1. ท านสามารถเข าส ระบบการประเม

More information

ค ม อการใช งาน Gmail เบ องต น

ค ม อการใช งาน Gmail เบ องต น ค ม อการใช งาน Gmail เบ องต น สารบ ญ การลงทะเบ ยนเข าใช งาน... 2 การลงช อเข าใช งาน... 8 การใช งาน Gmail... 10 การอ าน E-mail... 12 การลบ E-mail... 12 การเข ยนส ง E-mail... 13 การลงช อออกจากระบบ Gmail...

More information

ค ม อการใช งาน ระบบ. NiMExpress (Android OS)

ค ม อการใช งาน ระบบ. NiMExpress (Android OS) 1 ค ม อการใช งาน ระบบ NiMExpress (Android OS) 2 สารบ ญ เข าส application 3 ข นตอนการสม ครสมาช กบน NiMExpress 4 ข นตอนการเข าส ระบบ NiMExpress 7 ข นตอนการสร างบ ลส งส นค าใหม 8 การ Tracking ส งส นค า 18

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network

ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network 1 ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network Intranet ท รวมระบบ CRM เป น ส าน กงานอ เล กทรอน กส ท าให ได ระบบการจ ดการงานในส าน กงาน ท ม ประส ทธ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ร เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com Web Online ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ต ดต อสอบถามการใช งาน โทร. 0-2669-6576 ฝ ายสารสนเทศ เร มต นการใช งาน

More information

ค ม อการใช ระบบกรอกภาระงานบ คลากรคณะว ทยาศาสตร (สายผ สอน)

ค ม อการใช ระบบกรอกภาระงานบ คลากรคณะว ทยาศาสตร (สายผ สอน) 1 ค ม อการใช ระบบกรอกภาระงานบ คลากรคณะว ทยาศาสตร (สายผ สอน) ภาพท 1 ข นตอนการกรอกภาระงาน และประเม นผลการปฏ บ ต งาน 2 ข นตอนการใช งานระบบกรอกภาระงาน และประเม นผลการปฏ บ ต งานตนเอง บ คลากรสายผ สอน ม 8 ข นตอนด

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม การใช ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม การเข าส ระบบ ระบบสารสนเทศงานว

More information

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได )

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได ) ค ม อการใช งานเว บไซต 1. โครงสร างของเว บไซต เม อเข าส เว บไซต http://www.ช อหน วยงาน.org จะพบก บหน าจอแรกด งภาพ ซ งประกอบด วยส วนต าง ๆ ด งน หน าจอเข าส ระบบของ ผ ด แลระบบ เมน หล ก ข าวประชาส มพ นธ หร

More information

ค ม อด าเน นการและว ธ การจ ดส งข อม ลในการทบทวนแผนปฏ บ ต การเช งกลย ทธ ผ านระบบสารสนเทศ (MIS) ของหน วยงาน

ค ม อด าเน นการและว ธ การจ ดส งข อม ลในการทบทวนแผนปฏ บ ต การเช งกลย ทธ ผ านระบบสารสนเทศ (MIS) ของหน วยงาน ค ม อด าเน นการและว ธ การจ ดส งข อม ลในการทบทวนแผนปฏ บ ต การเช งกลย ทธ ผ านระบบสารสนเทศ (MIS) ของหน วยงาน 1 ข นตอนการด าเน นการ START การดาวน โหลดไฟล เอกสารข อม ลแผนปฏ บ ต เช งกลย ทธ หน วยงานเข าไปย งเว

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน

ค ม อการใช งานโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน 1. ส วนแสดงข อม ลต าง ๆ ในโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน 1 2 3 4 5 6 7 8 1.1 หมายเลข 1 ส วนแสดงข อม ลเก ยวก นรายว ชาท ต องการประเม นผลการเร ยน 1.2 หมายเลข 2 ส วนแสดงข

More information

ค ม อการใช งานระบบ E-Office ระบบสาน กงานอ เล คทรอน คส

ค ม อการใช งานระบบ E-Office ระบบสาน กงานอ เล คทรอน คส สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำลำปำง เขต 1 #########หน ำ 1########## 1.การเข าใช งานระบบ 1.1). ไปท เว บไซต หล ก สพป.ลำปำง เขต 1 http://www.lpg1.obec.go.th เล อก e-office หร อเข ำทำงตรงได ท http://202.143.173.94/eoffice/

More information

ปร บปร งข อม ล ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ส ระบบปร บปร งข อม ล 2. ว ธ เข าส ร ปท 1 เข าส ระบบปร บปร งข อม ล

ปร บปร งข อม ล ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ส ระบบปร บปร งข อม ล 2. ว ธ เข าส ร ปท 1 เข าส ระบบปร บปร งข อม ล 1. ความต องการของระบบ ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ปร บปร งข อม ล 1.1 Internet Explorer เวอร ช น 6.0 ข นไป (Windows XP จะเป นเวอร ช น 6 อย แล ว) 1.2 โปรแกรม Flash Player เวอร ช น 7 หร อมากกว าน 1.3

More information

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบร องเร ยนออนไลน

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบร องเร ยนออนไลน ค ม อ บร ษ ท เอ กซ เซล ล งค จ าก ด อาคาร ไอ ทาวเวอร ช น 11 888 ถนนว ภาวด ร งส ต แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพฯ 10900 โทร 0-2554-9700 แฟ กซ 0-2554-9779 Website. http://www.excelink.co.th e-mail infoma@excelink.co.th

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

ค ม อ. การพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอน โดยการสร างบทเร ยนออนไลน ด วย Moodle คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ค ม อ. การพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอน โดยการสร างบทเร ยนออนไลน ด วย Moodle คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม 0 ค ม อ การพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอน โดยการสร างบทเร ยนออนไลน ด วย Moodle คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม 1 การสม ครสมาช กใหม อาจารย น กศ กษา และบ คคลท วไป ท ย งไม ม ช อผ ใช (username) และรห

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

portal.obec.go.th งานสารบรรณ 1. การเข าใช งานระบบ

portal.obec.go.th งานสารบรรณ 1. การเข าใช งานระบบ งานสารบรรณ 1. การเข าใช งานระบบ เร มต นการใช ระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส OBEC e-office ได ท เว บไซต portal.obec.go.th โดยเข ามาใช งานในบทบาท สารบรรณกลางโรงเร ยน 1.1. คล กท เมน LOGIN เข าส ระบบ portal.obec.go.th

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ

โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

ค ม อ การใช งานระบบจ ดเก บข อม ลงานประก นค ณภาพการศ กษาออนไลน

ค ม อ การใช งานระบบจ ดเก บข อม ลงานประก นค ณภาพการศ กษาออนไลน ค ม อ การใช งานระบบจ ดเก บข อม ลงานประก นค ณภาพการศ กษาออนไลน ข นตอนการใช งานระบบจ ดเก บข อม ลงานประก นค ณภาพการศ กษา 1. เป ดโปรแกรม Browser และพ มพ www.pkru.ac.th เพ อไปท หน าเว บมหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก

More information

ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง

ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง ค ม อการใช งาน ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง ศ วดล ผลว ชนะ ค าน า ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ งเป นช ดการท างานท ประกอบด วยส วนประกอบหล ก 3 ส วนท ท างานร วมก น

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

สาธ ต Project Management application tool Dot Project

สาธ ต Project Management application tool Dot Project สาธ ต Project Management application tool Dot Project Dot project เป น tool open source ท ช วยในการจ ดการบร หารโครงการ คล ายก บการใช งาน Microsoft project แบบง ายๆได ฟ งก ช นท ม ใน dot project User Management

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

ค ม อการใช งาน BLS iexcel

ค ม อการใช งาน BLS iexcel สารบ ญ บทนา 3 ว ธ การเร มใช งาน 3 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การด ต วอย างท มาพร อมก บโปรแกรม 4 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข อม ล real time 5 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข

More information

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 1 1. การใส ข อม ลเข าโปรแกรม A1 แบบ manual a) การใส Organization setting i. เป ดโปรแกรม A1 แล วเข าไปท Personnel Information -> Organization setting

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบร หารจ ดการเร องร องเร ยน กรมป าไม

ค ม อการใช งาน ระบบบร หารจ ดการเร องร องเร ยน กรมป าไม ค ม อการใช งาน ระบบบร หารจ ดการเร องร องเร ยน กรมป าไม สารบ ญ บทท 1 การใช โปรแกรมเบ องต น... 1-1 บทท 2 ว ธ การส งและต ดตามเร องร องเร ยน : ส าหร บประชาชนท วไป... 2-1 2.1 การส งเร องร องเร ยน... 2-1 2.2

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

ค ม อการใช ระบบบร หารจ ดการการเร ยนร คณะเกษตรศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ว ทยาเขตส ร นทร จ ดท าโดย

ค ม อการใช ระบบบร หารจ ดการการเร ยนร คณะเกษตรศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ว ทยาเขตส ร นทร จ ดท าโดย ค ม อการใช ระบบบร หารจ ดการการเร ยนร คณะเกษตรศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ว ทยาเขตส ร นทร จ ดท าโดย แผนกงานฐานข อม ล ฝ ายว ชาการและว จ ย คณะเกษตรศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน สาน กจ ดทางบประมาณองค การบร หารร ปแบบพ เศษและร ฐว สาหก จ

More information

ค ม อการใช ระบบบร หารเน อหารายงาน

ค ม อการใช ระบบบร หารเน อหารายงาน ค ม อการใช ระบบบร หารเน อหารายงาน Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม : Ministry of Natural Resources and Environment 1 สารบ

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

ค ม อการใช งาน ระบบอ นทราเน ต ส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส คนพ การ และผ ส งอาย

ค ม อการใช งาน ระบบอ นทราเน ต ส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส คนพ การ และผ ส งอาย ค ม อการใช งาน ระบบอ นทราเน ต ส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส คนพ การ และผ ส งอาย ค ม อการใช งานระบบอ นทราเน ต จ ดท าข นเพ อเป นแนวทางในการเข าใช งานระบบส าหร บผ ใช งาน ท วไป

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บสถาบ นการศ กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บสถาบ นการศ กษา ค ม อการใช งาน สาหร บสถาบ นการศ กษา MICROSOFT (THJAILAND) LTD. 02-257-4938 A-JAROEK@MICROSOFT.COM สารบ ญ การเข าใช งานสาหร บผ ใช งาน Office 365 คร งแรก... 2 1. เข าเว บไซด https://login.microsoftonline.com...

More information