การเข าใช งานระบบ e-learning การสม ครสมาช ก. (.เข าไปย งหน าเว บ e-learning 2.คล กท 'ป ม สม ครสมาช ก (Create new Account)

Size: px
Start display at page:

Download "การเข าใช งานระบบ e-learning การสม ครสมาช ก. (.เข าไปย งหน าเว บ e-learning 2.คล กท 'ป ม สม ครสมาช ก (Create new Account)"

Transcription

1 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 1 การเข าใช งานระบบ e-learning สามารถเข าใช หน าหล กระบบ e-learning ได ท ' URL: การสม ครสมาช ก (.เข าไปย งหน าเว บ e-learning 2.คล กท 'ป ม สม ครสมาช ก (Create new Account) คล กเล อก สม ครสมาช ก :.ก าหนดรายละเอ ยดแอคเคาต ผ เร ยนท 'ต องการ

2 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 2 กรอกรายละเอ ยดข อม ลใน การสม ครสมาช ก (* หมายถ ง บ งค บให กรอกข อม ล) รายการ สร าง Username และ Password (Choose your Username and password) ค าอธ บาย Username (ช 'อผ ใช ) ช 'อเร ยกส าหร บเข าระบบ เช น stu01 Password (รห สผ าน) Unmask (ไม ปกป ด) รห สผ าน แสดงรห สผ านขณะป อน กร ณากรอกข อม ลส วนต ว (More Details) address (อ เมล) ท 'อย อ เมล เช น (again) (ใส อ เมลล อ กคร Mง) ใส ท 'อย อ เมลอ กคร Mง First name (ช 'อ) ช 'อเต ม เช น Arunee (สามารถระบ เป นภาษาไทยได ) Surname (นามสก ล) City/town (จ งหว ด) Country (ประเทศ) นามสก ลเต ม เช น Truphapoom (สามารถระบ เป นภาษาไทยได ) ใส จ งหว ด ใส ประเทศ ID_Card รห สน กศ กษาหร อรห สบ ตรประชาชน สามารถใส ได ท Mงรห สน กศ กษา หร อ รห สบ ตรประชาชน Status สถานะ ก าหนดสถานะ ม ให เล อก : สถานะ (คร อาจารย, น กเร ยน, บ คคลท วไป)

3 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 3 4.คล กท 'ป ม สร าง account (Create my New Account) เพ 'อเพ 'มแอคเคาต ใหม ^.ระบบแจ งว าได ท าการส งรายละเอ ยดไปย งอ เมลท 'ระบ แล ว ให คล กท 'ป ม ข Mนตอนต อไป(Continue) คล ก ข Mนตอนต อไป (Continue) 6.เข าไปตรวจสอบอ เมล โดยให คล กท 'ล งก หร อ copy URL ใต บรรท ด กร ณาย นย นการใช งานบ ญช ผ ใช โดยการคล กล งค ด านล างน M (To confirm your new account please go to this web address)

4 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 4 คล ก หร อ Copy Url ไป ใส ใน Address Browser 7.ระบบแจ งข อความ Thanks, ช 'อแอคเคาต ให คล กท 'ป ม รายว ชาท Mงหมด (Courses) เพ 'อเข าส ระบบ คล ก รายว ชาท Mงหมด (Courses) เพ 'อเข าส ระบบ

5 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 5. เข าส เว บไซต หน าหล กระบบ e-learning ได ท - URL: ข นตอนการล อคอ นเข าใช ระบบ หน าจอของเว บ Online Learning V2.0.. การเข าส ระบบม ด วยก น. ว ธ *.+ การเข าส ระบบว ธ ท 3 + หน าแรก e-learning ใส Username และ Password แล วคล กป ม Login 2.2 การเข าส ระบบว ธ ท 3 * คล กล งค เข าส ระบบ ท -ม มบนทางด านขวา เพ -อไปท -หน าล อกอ นเข าเว บ จากน?นใส Username และ Password แล วคล กป ม Login

6 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 6 ว ธ ท 3 2 คล กล งค เข าส ระบบ จากน?นใส Username และPassword แล วคล ก Login ว ธ ท 3 + ใส Username และPassword แล วคล ก จากน?น จะเข าส หน าเว บ และให ส งเกตด านบนขวาม อของเว บ หากปรากฏช -อของผ ใช งาน แสดง ว าผ ใช งานได เข าส ระบบเร ยบร อยแล ว แสดงช -อผ ใช งาน

7 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 7 การจ ดการข อม ลส วนต ว การแก ไขข อม ลส วนต ว สามารถเล อกได จากเมน ด านซ ายม อในส วนของ Setting > My Profile setting คล กแก ไขข อม ลส วนต ว หล งจากเล อกท 3ล งค แล วระบบจะแสดงรายละเอ ยดของผ เข าระบบ และหล งจากแก ไขข อม ล ส วนต ว เสร จเร ยบร อยแล วกดป ม อ พเดทประว ต ส วนต ว

8 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 8!. กรอกรายละเอ ยด &. Upload ร ปถ ายประจ าต ว /. คล ก อ พเดทประว ต ส วนต ว (* หมายถ ง บ งค บให กรอกข อม ล)

9 = ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 9 การเปล 3ยนรห สส วนต ว สมาช กสามารถเปล 3ยนรห สส วนต วได ด วยตนเอง และควรต =งความยาวรห สไม ต 3ากว า > ต วอ กษรม ข =นตอนด งต อไปน!.คล ก เปล 3ยนรห สผ าน &.ใส รห สผ านเด ม(ป จจ บ น) /.ใส รห สผ านใหม 6. กด บ นท กการเปล 3ยนแปลง

10 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 10 การขอสร างรายว ชา.คล กท Course.คล กท Course 2. คล กป ม Request a course หร อ ขอสร างรายว ชา 2.คล กท Request a course 3.จากน 2นใส รายละเอ ยดของเหต ผลในการขอสร างรายว ชา

11 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 11.ใส ช อเต มของว ชา 8.ใส ช อย อ 9.อธ บายรายว ชา ;.ใส เหต ผลในการขอสร าง รายว ชา <.กดป มขอสร างรายว ชา

12 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน จะพบข อความ บ นท กการขอสร างรายว ชาเร ยบร อยแล ว กร ณารอเช คผลการอน ม ต ทางอ เมลล ของ ท าน จากน 2นให ท าการคล กป ม Continue หร อ ข 2นตอนต อไป คล กเล อกท ป ม ข 2นตอนต อไป หากผ ด แลระบบท าการอน ม ต การสร างรายว ชาแล ว จะส งข อความไปย งอ เมล ของท าน จากน 2นให ท า การคล กล งค หร อ copy ล งค เพ อท าการเข าส รายว ชาต อไป

13 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 13 คล ก link หน าจอเข าส รายว ชา

14 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 14 ก าหนดรห สการเข าเร ยนรายว ชา. คล ก Enrolment methods 8. คล ก เป ดการใช งาน

15 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน คล ก แก ไข 4. ก าหนด รห สการเข าเร ยน <. ก าหนด ว นท เร มต นและหมด เขต การเข าเร ยน N. คล ก บ นท กการเปล ยนแปลง

16 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 16 การปร บต งค ารายว ชา.ในบล อกจ ดการระบบให คล กท การต งค า(Settings) เพ อ ก าหนดข อม ลรายว ชา คล กท การต งค า(Settings) 0.แสดงหน าต างส าหร บปร บแต งข อม ลรายว ชา

17 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 17 ก าหนดช อว ชาและรห สรายว ชา ก าหนดร ปแบบท เป ดสอน ก าหนดจ านวนส ปดาห หร อห วข อท ต องการเป ด ก าหนดว นท เราต องการเป ดสอนหล กส ตรน

18 : ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 18 รายการ ค าอธ บาย ประเภท ประเภทของว ชาเร ยน ช!อเต ม (Full name) ก าหนดช!อหล กส ตรท!เป ดสอน ช!อย อ (Short name ก าหนดช!อว ชา รห สว ชา (Course ID number) บทค ดย อ (Summary) ก าหนดรห สว ชา ก าหนดบทค ดย อหร อค าอธ บายรายว ชาส :น ๆ ร ปแบบ (Format) ใช ส าหร บก าหนดร ปแบบท!เป ดสอน *แบบส ปดาห (Weekly Format) ก าหนดห วข อสอนเป นรายส ปดาห เหมาะส าหร บสาบ นการศ กษาท!เป ดสอนเป นภาคการศ กษา *แบบห วข อ(Topic Format) ใช ในกรณ ต องการเป ดสอนแยกเป น ห วข อเหมาะส าหร บสอนแยกเน :อหาเป นบทๆ *แบบกล มสนทนา (Social Format) ใช ในกรณ ต องการอภ ปรายเป น กล มๆ จ านวน (ส ปดาห /ห วข อ) ก าหนดจ านวนส ปดาห ท!ต องการเป ดสอน หร อจ านวนห วข อท!เป ด สอน ว นเร!มต นรายว ชา(Course start date) ก าหนดว นท!เราต องการเป ดสอนหล กส ตรน ส วนท!ซ อนไว (Hidden sections) ก าหนดว ธ การซ อนข อม ล ในท!น :ให เล อกเป น แสดงส วนท!ซ อนแบบ พ บไว จ านวนข าวท!ต องการแสดง ก าหนดจ านวนข าวท!ต องการแสดงในหน าแรก แสดงคะแนน แสดงรายงานก จกรรม ต องการแสดงผลคะแนนให ผ เร ยนเห นหร อไม ให เล อกเป น ไม ต องการแสดงรายงานก จกรรมในรายว ชาน :หร อไม ให เล อกเป น ไม ขนาดไฟล ส งส ด ก าหนดขนาดไฟล ส งส ดท!อน ญาตใฟ อ ปโหลดได

19 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 19 การจ ดการเน อหารายว ชา. คล กท! Course หร อ ด ในส วนของ My coursers สามารถเล อกว ชาของ เราได เลย 0. คล กท! ช!อว ชาท!ต องการ เพ!อเพ!มบทเร ยนในแต ละ ห วข อ

20 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 20 ว ธ ท คล กป ม เร!มการแก ไขในหน าน : ว ธ ท 0 คล กล งค เร!มการแก ไขในหน าน : 4. หน าจอพร อมส าหร บการ แก ไขข อม ล / เพ!มเต ม

21 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 21 การก าหนดห วข อการสอนแต ละคร ง V.คล กป ม แก ไขบทค ดย อ (ร ปม อจ บปากกา) การปร บต งค ารายว ชา คล กท!เมน แก ไขบทค ดย อ เพ!อเพ!มช!อ บทเร ยนในแต ละห วข อ X. พ มพ ห วข อการสอนในแต ละคร :ง

22 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 22.พ มพ บทค ดย อหร อค าอธ บายส :น ๆ ตามต องการ 0. คล ก บ นท กการเปล!ยนแปลง Y. แสดงห วข อการสอนท!เพ!มเสร จเร ยบร อยแล ว ห วข อท พ มพ เพ มเข า ไปแล ว

23 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 23 1.การเพ มแหล งข อม ล/ไฟล V. คล กท!เพ!มแหล งข อม ล แล วคล กเล อก แหล งข อม ล คล กท!ช!อ แหล งข อม ล X. พ มพ รายละเอ ยดเอกสารประกอบการเร ยน Y.คล กท!ป ม Add V. ใส ช!อ X.ใส รายละเอ ยด Y.คล ก ป ม Add เพ!มไฟล [. คล กท! Upload files เล อกไฟล เอกสารประกอบ การสอนท!ต องการ [.1 คล ก Upload files

24 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน คล ก Browse เพ!อ เล อกไฟล 4.3เล อกไฟล 4.4คล ก Upload this file 5.ไฟล เอกสารประกอบการ 6.คล ก บ นท กการเปล!ยนแปลง *** ไฟล ท เราน าเข ามาสามารถท าการ Download/เปล ยนช อ / ย าย /ลบ ได โดยการคล กท ร ปเอกสาร **แก ไขเอกสาร

25 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน การเพ มแหล งข อม ล/Folder แหล งข อม ลท!เป นไดเรคทอร!น :ใช ส าหร บแสดงรายการไฟล ท!จ ดเก บอย ภายในไดเรคทอร!น :น เพ!อให ผ เร ยนสามารถ เล อกดาวน โหลดได 1. คล กท!ช!อ Foder 2. ใส ช!อ Foder 3.ใส รายละเอ ยด 4.คล ก ป ม Add เพ!มไฟล f.คล ก บ นท กการเปล!ยนแปลง

26 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 26 ต าแหน งของ Folder 3. IMS content package แหล งข อม ลท!เป น IMS content package ค อมาตรฐานในการผล ตบทเร ยน e-leaning ซ!ง Content Package มาตรฐานน :ก าหนดให รวมข อม ลหร อ การ Package ข อม ล อาท text, image, multimedia เข าเป น ก อน หร อ unit เด ยวก น ซ!งในมาตรฐานน :จะช วยปกป องความถ กต องของข อม ล ร กษาส ทธ ส วนบ คคล ปกป องการเข าใช ข อม ลจากผ ไม ม ส ทธ รวมถ งป องก นการด ดแปลงและค ดลอกข อม ลได อย างค อนข าง สมบ รณ เพราะข อม ลน :ถ กรวมไว เป นก อนเด ยวก น โดยท!สามารถน าไป import เข าไปใน LMS ใดๆ ได โดยม ความคลายคล งก บมาตรฐาน SCORM เม!อผ สร างหล กส ตรได ม content package อย แล วจากการสร างด วย software ผล ต e-learning โดยเฉพาะโดยสามารถน าเข าใช ใน moodle v2.0 ได ท นท ตามข :นตอนต อไปน :

27 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 27 1.คล กท!ช!อ IMS content package X.ใส ช!อ IMS content package Y.รายละเอ ยด [.upload ไฟล content package คล ก Choose a file.. 5.คล ก บ นท กการเปล!ยนแปลง

28 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน Label การเพ!มแหล งข อม ลชน ด Label ใช ส าหร บ แสดงต วอ กษร หร อ ข อความ ภายในหน าจอ โครงสร างรายว ชา ณ ต าแหน งต างๆ ของส ปดาห หร อห วข อท!ต องการ V.รายละเอ ยด X.คล ก Save and return to course ข อความแสดง ภายในหน าจอ โครงสร างรายว ชา

29 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน หน าเว บเพจใหม (Page) การสร างหน าเว บเพจใหม จะม ข :นตอนและว ธ การสร างเช นเด ยวก บการสร างหน า Label แต ส วน ท!ต างไปค อ ส วนของการใส ข อม ลจะแสดงเคร!องม อส าหร บจ ดการข อความได (HTML Editor) ท าให สามารถเพ!ม ลดขนาด หร อ ก าหนดส ให ต วอ กษร รวมท :งแทรกร ปและล งค ได คล กท!ช!อ page

30 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 30 1.ใส ช!อ page X.ใส Description 3.รายละเอ ยดเน :อหา [.การแสดงผล แสดงช!อ page แสดง description t.คล ก บ นท กการเปล!ยนแปลง

31 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 31 คล กเมน ของ page เน :อหาท!ใส รายละเอ ยดไว

32 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน URL:: ล งค ไปย งไฟล หร อเว บไซต ท เก ยวข อง การล งค ไปย งไฟล หร อเว บไซต ท!เก!ยวข อง ใช ส าหร บกรณ ท!ผ สอนพบข อม ลท!เก!ยวข องก บว ชา อย ภายในเว บไซต อ!นๆ ซ!งการเช!อมโยงไปย งข อม ลน :นๆ ท าได โดยเล อกเพ!มแหล งข อม ล ณ ส ปดาห หร อ ห วข อ ท!ต องการ จากน :น คล กเล อกท! ล งค ไปย งไฟล หร อเว บไซต คล กท!ช!อ URL หล งจากคล กท! เมน ล งค ไปย งไฟล หร อเว บไซต แล ว จะปรากฏหน าจอส าหร บก าหนดค าต าง

33 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 33 1.ใส ช!อ URL 2.ใส รายละเอ ยด 3.ใส URL [. ก าหนดการแสดงผล t. คล ก Save and return to course URL : ล งค ไปย งไฟล หร อ เว บไซต ท!เก!ยวข อง

34 ' ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 34 การเพ มก จกรรมการบ าน ก จกรรมการบ าน ผ สอนสามารถเล อกร ปแบบของการบ านซ งแบ งตามว ธ การส งการบ านได ด งน อ พโหลดไฟล ช 'นส ง ว ธ น 'ผ สอนสามารถก าหนดรายละเอ ยดว ธ การส งการบ านแบบพ เศษได เช น ก าหนดเง อนไขการส งการบ าน อ กท 'งผ เร ยนสามารถลบไฟล ท ส ง และเพ มบ นท กถ ง ผ สอนได ค าตอบออนไลน ผ เร ยนสามารถตอบการบ านรายว ชาได โดยตรงผ านทางหน าเว บ ส งไฟล ให อ พส งโดยให อ พโหลดไฟล ผ เร ยนสามารถส งการบ าน โดยการอ พโหลดไฟล ผ าน ทางหน าเว บ แต ไม สามารถท าการลบไฟล และเพ มข อควาบ นท ก ถ งผ สอนได ส งงานนอกเว บ เป นการแจ งการส งการบ านนอกเว บแก ผ สอน เพ อใช ประโยชน ในการรวม คะแนน การอ พโหลดไฟล ข นส ง 2.คล กท เพ มก จกรรม 4.ท การบ านให คล กเล อก ท รายการ อ พโหลดไฟล ข 'นส ง 5.ท าการต 'งห วข อ การบ าน 6.ก าหนดรายละเอ ยดการ ส งการบ าน เล อก อ พโหลดไฟล ช 'นส ง

35 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 35 รายการ ค าอธ บาย ส งได ต 'งแต ว นแรกท สามารถส งงานผ านระบบได ก าหนดส ง ว นส ดท ายท สามารถส งผ านระบบได ตอบ ใช น กเร ยนจะไม สามารถส งการบ านได หากเลย ไม ร บการบ านท ส งช ากว าก าหนด ก าหนดเวลาท ต 'งไว คะแนนท ได ก าหนดระด บคะแนนท ให เช น 28 Grade categy ประเภทของคะแนน ให เล อก ไม ระบ ประเภท ก าหนดขนาดไฟล ส งส ดท อน ญาตให อ ปโหลดได เช น 4 เมกะ ขนาดส งส ด ไบต อน ญาตให ผ ส งลบไฟล ท ส งมาได หร อไม ตอบ ใช หาก Allow deleting อน ญาตให ลบได Maximum number of uploaded les จ านวนคร 'งท สามารถส งงานได ตอบ 2 Allow notes อน ญาตให ผ ส งเข ยนโน ตถ งผ สอนหร อไม ตอบ ใช Hide description before available ซ อยรายละเอ ยดการให คะแนน ตอบ ไม (หากไม ต องการให date ผ เร ยนเห นให ตอบ ใช อ เมลล แจ งอาจารย ต องให อ เมลล แจ งผ สอนเม อม ผ ส งการบ าน ตอบ ใช Enable Send for marking แสดงข อม ลการส ง ตอบ ใช Group mode (ระบบกล ม) ระบบการเร ยนให เล อก เร ยนรวมไม แบ งกล ม มองเห นได ตอบ แสดง ID number รห สการส งการบ าน ปล อยว างไว

36 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน ห วข อการบ าน 4. รายละเอ ยดการบ าน 5. ก าหนดว นเร มส งงาน และว นส ดท ายของการส ง การบ าน 6. ก าหนดคะแนน ^. ระบ จ านวนไฟล ท ให ส ง ]. ก าหนดขนาดไฟล งาน _. แจ งทางอ เมลล `. ท าการ SAVE

37 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 37 การด การบ านท ส งและให คะแนน 2.คล กท รายการการบ าน (การบ านคร งท +) 4.กรณ ม ผ ส งการบ าน จะแสดงจ านวนผ ส งม มขวาม อ 5.แสดงรายช อน กเร ยนท 'งหมดและรายช อของผ ท ส งการบ านแล ว 2. ผ ส งการบ าน 4.การบ านท ส ง 6.หากต องการให คะแนน ให คล กท คะแนนท ได ด านขวาม อ

38 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน คล กท คะแนนท ได ].ระบบจะแสดงหน าต างให คะแนนข 'นมาให คล กให คะแนนท ต องการ พร อมระบ ข อความ ^.คล กท ป ม บ นท กการเปล ยนแปลง 6. ก าหนดคะแนนท ได 5. คล กป ม บ นท กการเปล ยนแปลง

39 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 39 _.แสดงผลคะแนนท ได ]. แสดงผลคะแนนท ได

40 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 40 การเพ มก จกรรมแบบทดสอบ การสร างและจ ดการแบบทดสอบ ในการสร างแบบทดสอบผ สอนต องท าการ สร างช อของแบบทดสอบก อน ต วอย างเช น Pre- Test หล งจากน (นจ งท าการสร างหมวดค าถาม ค าถาม และเล อกค าถามท ต องการเข ามาอย ใน0.คล ก เพ มก จกรรม แบบทดสอบ หมวดแบบทดสอบ แบบทดสอบม ข (นตอนการสร างด งน ( ในการสร างก จกรรม.คล กเล อก แบบทดสอบ ท รายการ เพ มก จกรรม.ต (งช อแบบทดสอบ และค าอธ บาย 2.ต (งช อแบบทดสอบ และ ค าอธ บาย.ก าหนดรายละเอ ยดเก ยวก บการท าข อสอบ

41 5.ก าหนดจ านวนการท าซ (า ตลอดเวลา) A.ก าหนดช วงเวลาท ให ท า ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 41 3.ก าหนดว นท าแบบทดสอบ (หากไม ก าหนดระบบจะให ท าหนดให ม การสล บค าถาม :.ก าหนดเหต การณ ต างๆ หล งจาก ท าข อสอบเสร จแล ว 9.ส วนแสดงผลของข อม ลผ ท า ข อสอบ

42 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 42 G.ก าหนดรห สเข าท าข อสอบ 0F.แสดงความค ดเห น A. หล งจากก าหนดรายละเอ ยดเสร จแล วให คล กท ป ม Save and display เพ อกล บส หน าหล กส ตร รายว ชา รายการ ค าอธ บาย ท วไป ว นแรกท สามารถท าแบบทดสอบได ก าหนดว นแรกท ท าข อสอบได ว นส ดท ายท อน ญาตให ท าแบบทดสอบ ก าหนดว นส ดท ายท ท าข อสอบได ให เวลา ก าหนดช วงเวลาท ให ท าข อสอบ จ านวนคร (งท ให ตอบ ก าหนดจ านวนคร (งท ให ตอบได ว ธ ต ดเกรด เล อกว ธ การต ดเกรด (คะแนนส งส ด/คะแนนเฉล ย/

43 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 43 ตอบคร (งแรก/ตอบคร (งส ดท าย Question behavior สล บค าถาม สล บค าตอบหร อสล บภายในค าถาม ก าหนดให ม การ Random ค าถาม ก าหนดให ม การ Random ค าตอบและค าถาม โหมดปร บเปล ยน การปร บเปล ยนโหมด Review options ท นท หล งจากท าแบบทดสอบ แสดงผลท นท หล งการท าข อสอบ หล งจากน (ขณะท ย งเป ดการใช งาน แสดงผลขณะท ท าข อสอบ หล งจากป ดแบบทดสอบ แสดงผลท นท หล งป ดแบบทดสอบข อสอบ ความปลอดภ ย ต องใส รห สผ าน ก าหนดรห สผ านก อนเข าแบบทดสอบ ต องม ท อย เน ตเว ร ก ต องม IP Address ของเคร องท ท าข อสอบ ว างไว การต 7งค าโมด ลปกต Group mode มองเห นได ID number ระบบกล มให เล อก เร ยนรวมก นไม แบ งกล ม แสดงข อสอบให เล อก แสดง ก าหนดหมายเลขเข าใช งาน ว างไว

44 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 44 1.เล อกแท บ Order and paging 2.คล กเล อก แสดง 3.เล อกประเภทท ก าหนดไว A.คล ก Create a new question 5.เล อกประเภทแบบทดสอบท ต องการ การจ ดการค าถามผ านทางไอคอนจ ดการค าถาม ผ สอนสามารถท าการแก ไข และ เปล ยนแปลงข อสอบท สร างไว แล วได ผ านทาง ไอคอนจ ดการค าถาม ไอคอน ค าอธ บาย ด ต วอย าง ใช ด ต วอย างข อสอบ แก ไข ใช แก ไขค าถาม ย ายค าถาม ใช ยายค าถามไปย งประเภทอ น ลบ ใช ลบค าถาม

45 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 45 การสร างค าถามแบบปรน ย (Multiple( Choice question) 1.คล กเล อกประเภทค าถาม 1.เล อกประเภท Multiple choice 2.คล ก ต อไป.ต (ง ช อค าถาม ท ต องการ 3.ใส ค าถามท ต องการ A.ใส ค าของคะแนนในแต ละข อ

46 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน ก าหนดคะแนน และองค ประกอบส าหร บการห กคะแนน ท One or multiple answer? ให เล อกเป น one answer only เพ อให ตอบไปต วเล อกเด ยว ท Shuffle the choices? ให คล ก [/] Number the choices? เล อกข อความหน าต วเล อก เป นต วอ กษรพ มพ เล ก (a., b., c., ) หร อต วอ กษรพ มพ ใหญ (A., B., C., ) หร อต วเลข (0., 2., 3.,...) หร อไม ก าหนด (No Numbering) 5.เล อกค าตอบแบบ ต วเล อกเด ยว A.ระบ ค าตอบท ต องการในช อง ค าตอบ ข อท ผ ดในช องคะแนนท ได ให เล อกเป น ไม ม ข อท ถ กในช องคะแนนท ได ให เล อกเปอร เซ นต การให คะแนนเป น 0FF% (หร อระด บ เปอร เซ นต การให คะแนนท ต องการ 6.เล อกข อความหน าต วเล อก ท Feedback ให พ มพ ค าตอบท ต องการแสดงให ผ เร ยนทราบหล งท าข อสอบข อน (เสร จ (กรณ ไม ต องการให ผ เร ยนทราบข อท ถ ก ก ไม ต องพ มพ ค าใดๆ เข าไป)

47 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 47 :.ค าตอบท ถ กต อง 9.ค าตอบท ผ ด p.เล อกเมาส ลงมาด านล างส ดให คล กท ป ม บ นท กการเปล าถามท สร างเสร จแล ว

48 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 48 G.ค าถามท สร างเสร จแล ว :.ท าการสร างค าถามข อต อไปโดยคล กท Create a new question ท าตามข (นตอนท 0- p ทดสอบคล กท ไอคอน เพ อด ต วอย างข อสอบ ต วอย างข อสอบแบบ ปรน ย

49 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 49 การสร างค าถามอ ตน ย (Essay) เป นแบบทดสอบแบบให เต มค าในช องว างแล วอธ บายความหมาย 1.เล อกประเภท Essay 2.คล ก ต อไป 3.พ มพ ค าถามท ต องการ A.กรอกคะแนน p.คล ก บ นท กการเปล ยนแปลง

50 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 50 G.ค าถามท สร างเสร จแล ว ทดสอบคล กท ไอคอน เพ อด ต วอย างข อสอบ ต วอย างข อสอบแบบ อ ตน ย

51 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 51 การสร างค าถามแบบจ บค (Matching) เป นแบบทดสอบแบบจ บค 1.เล อกประเภท Matching 2.คล ก ต อไป

52 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 52 3.พ มพ ค าถามท ต องการ A.กรอกคะแนน

53 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 53 5.ใส ค าถามในค ค าตอบท ถ กต อง :.ใส ค าถามในค สอง 9.ใส ค าตอบท ถ กต อง กรณ ม ข อสอบมากกว า 3 ข อ ให คล กเพ มค าถามท ป ม Blanks for 3 More Choices แล ว พ มพ ค าถาม และค าตอบท ต องการ G.หากต องการเพ มจ านวนข อท จ บค ให กดท Blanks for 3 more choices 0F.คล ก บ นท กการเปล ยนแปลง

54 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 54 ทดสอบคล กท ไอคอน เพ อด ต วอย างข อสอบ ต วอย างข อสอบแบบ จ บค

55 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 55 การสร างค าถามแบบถ ก/ผ ด (True / False) เป นค าถามท ให ผ เร ยนเล อกว า ค าอธ บายท ถาม ถ กต องหร อไม โดยเล อกตอบสองแนวทางค อ ถ ก(True) หร อ (False) 1.เล อกประเภท True/False 2.คล ก ต อไป 3.พ มพ ค าถามท ต องการ A.กรอกคะแนน

56 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 56 คล กเล อก True กรณ ค าถามเป นค าถามท เป นจร ง (กรณ เป นค าถามท ผ ดให คล กเล อกท False) พร อมท าการพ มพ Feedback ของค าตอบ p.ก าหนดให ค าตอบเป นถ กหร อผ ก บ นท กการเปล ยนแปลง ต วอย างข อสอบแบบ ถ ก/ ผ ด

57 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 57 ** เม อท าการสร างข อสอบท (งหมดเสร จเร ยบร อยแล ว ผ สร างต องท าการเพ มข อสอบลงไป ในช ดแบบทดสอบ.คล กเล อกประเภท ค าถามท ต องการ.เล อกข อสอบท ต องการ โดย การ ต tกท ช อง box 3.คล กท ป ม เพ มเข าไปใน แบบทดสอบ ข อสอบท ต องการน าไปใช ทดสอบ ท ได เพ มเสร จเร ยบร อยแล ว

58 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 58 P.ข อสอบท เพ มเสร จแล ว กรณ ต องการสล บล าด บข อสอบสามารถคล กท ล กศรด านหล งข อสอบ Q.สล บล าด บข อสอบ

59 1 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 59 การสร างห องสนทนา ก จกรรมสนทนา ม ไว ส าหร บให ผ สอนก บผ เร ยนสนทนาก นแบบ Real-time ท าหน าท 'คล ายๆ โปรแกรม MSN เพ ยงแต ใช ในการสนทนารายว ชาเท าน 1น ผ สอนสามารถเป ดกระดานเสวนารายว ชาได ด งน 5. ท ' เพ 'มก จกรรม ให คล กเล อก ห องสนทนา

60 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน ต 1งช 'อ ห องสนทนาและ รายละเอ ยด 8. ก าหนดว นว นและเวลาท 'เป ด ใช ห องสนทนา 9. คล กป ม Save and return to course 5. แสดงช 'อห องสนทนาท 'สร าง เสร จแล ว

61 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 61 G. คล กท 'ห องสนทนา H. คล กท 'น 'เพ 'อสนทนา I. หน าต างส าหร บสนทนารายว ชา

62 ' ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 62 กระดานเสวนา โมด ลกระดานเสวนา ม ไว ส าหร บให ผ เร ยนสอบถามป ญหาต างๆ ก บผ สอนหร อการแลกเปล %ยนป ญหา ก บผ เร ยนก นเอง โดยม ข 'นตอนการเพ %มโมด ลกระดานเสวนาด งน 1. ท %รายการ เพ %มก จกรรม แล วคล กเล อก กระดานเสวนา /.คล ก เพ %มก จกรรม เล อก กระดานเสวนา.. ท าการต 'งช %อกระดานข าว ต วอย างเช น กระดานข าวว ชาการเข ยนโปรแกรม

63 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 63..ต 'งช %อกระดานข าว 0.คล กท %ป ม Save and return to course เพ %อกล บส หน าจ ดการหล กส ตรรายว ชา 0.คล ก Save and return to course

64 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 64 การต งกระท ใหม (post) 1. คล กท %หมวดกระท 1.คล กท หมวดกระดานเสวนา..คล กท %ป ม ต 'งกระท.คล กป ม ต งกระท 0. ต 'งห วข อกระท และรายละเอ ยดท %ต องการ

65 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 65.ต งห วข อกระท และรายละเอ ยด >. คล กท %ป ม โพสต ลงกระดานเสวนา #.คล ก โพสต แสดงกระท ท %โพสต เสร จแล ว '.กระท ท โพสต เสร จแล ว

66 ' ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 66 B.คล กกระท เพ %อด รายละเอ ยดกระท *.รายละเอ ยดกระท การตอบกระท กรณ ม น กเร ยน/น กศ กษาสอบถามข อม ลมาย งผ สอน สามารถท าการตอบค าถามได เช นก นโดยการท า ตามข 'นตอนด งน /. คล กเล อกกระท ท %ต องการตอบ +.คล กเล อกกระท ท ต องการตอบ

67 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน 67..คล กท %เมน ตอบ. คล ก ตอบ 0. พ มพ ค าตอบท %ต องการ เสร จแล วค ลกท %ป ม โพสต ลงกระดานเสวนา. พ มพ ค าตอบท ต องการ

68 ค ม อการใช งานส าหร บผ สอน สามารถแนบเอกสารได '. คล กป ม โพสต ลงกระดาน เสวนา >. แสดงค าตอบท %โพสต เสร จแล ว #. แสดงค าตอบท โพสต เสร จแล ว

3.2.7 ค าถามแบบเร ยงความ (Essay question) 47 3.2.8 การสร างค าถามจ บค จากอ ตน ย (Random Short-Answer Matching question) 48 3.3 การน าเข าค าถามจากไฟล

3.2.7 ค าถามแบบเร ยงความ (Essay question) 47 3.2.8 การสร างค าถามจ บค จากอ ตน ย (Random Short-Answer Matching question) 48 3.3 การน าเข าค าถามจากไฟล สารบ ญ หน า 1. การจ ดการเน อหารายว ชา 1.1 การล อกอ นเข าระบบในฐานะผ สอน 3 1.2 ส วนประกอบหน าต างรายว ชา 4 1.3 การเพ มกรอบบล อกในหน าต างรายว ชา 5 1.4 การปร บต งค ารายว ชา 9 1.5 การเพ มแหล งข อม ลแบบต างๆ

More information

ค ม อ. การพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอน โดยการสร างบทเร ยนออนไลน ด วย Moodle คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ค ม อ. การพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอน โดยการสร างบทเร ยนออนไลน ด วย Moodle คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม 0 ค ม อ การพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอน โดยการสร างบทเร ยนออนไลน ด วย Moodle คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม 1 การสม ครสมาช กใหม อาจารย น กศ กษา และบ คคลท วไป ท ย งไม ม ช อผ ใช (username) และรห

More information

ผ เร ยบเร ยงและออกแบบ : นางสาวป ทมา เหม ยนค ด

ผ เร ยบเร ยงและออกแบบ : นางสาวป ทมา เหม ยนค ด For Teacher Learning Management System (Moodle) ผ เร ยบเร ยงและออกแบบ : นางสาวป ทมา เหม ยนค ด ค ม อฉบ บน จ ดทาข นเพ ออานวยความสะดวกให ก บผ ท ใช งานระบบการจ ดการเร ยน การสอนออนไลน ผ าน Moodle ของมหาว ทยาล

More information

ค ม อการใช งาน: สาหร บผ สอน

ค ม อการใช งาน: สาหร บผ สอน Page 1 คำนำ ระบบจ ดการเร ยนร ท ม การค ดกรองจร ตและให คาปร กษา เป นระบบจ ดการการเร ยนการสอนผ านเว บ ท ถ กพ ฒนาข นจากม ดเด ล (Moodle: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) เพ อ ช วยในการจ

More information

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการ การเร ยนการสอนออนไลน BUU LMS สาหร บอาจารย ฝ ายนว ตกรรมการเร ยนการสอนอ เล กทรอน กส

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการ การเร ยนการสอนออนไลน BUU LMS สาหร บอาจารย ฝ ายนว ตกรรมการเร ยนการสอนอ เล กทรอน กส ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการ การเร ยนการสอนออนไลน BUU LMS สาหร บอาจารย ฝ ายนว ตกรรมการเร ยนการสอนอ เล กทรอน กส สารบ ญ แนะนาระบบบร หารจ ดการการเร ยนการสอนออนไลน BUU LMS... 3 การเข าใช งาน BUU LMS... 5

More information

ค ม ม อการใช งานโปรแกรม

ค ม ม อการใช งานโปรแกรม ค ม ม อการใช งานโปรแกรม สารบ ญ หน า เก ยวก บ Moodle 1 การเข าระบบ-ออกจากระบบ 1-2 แก ไขข อม ลส วนต ว 2-3 การเปล ยนรห สผ าน 4 การจ ดการรายว ชา 5 กระดานข าว/กระดานเสวนา 5-6 ข นตอนการเพ มก จกรรมกระดานเสวนา

More information

ค ม อการใช งานระบบ e-learning ด วยโปรแกรม Moodle2.6 (ส าหร บผ สอน)

ค ม อการใช งานระบบ e-learning ด วยโปรแกรม Moodle2.6 (ส าหร บผ สอน) -ก- ค ม อการใช งานระบบ e-learning ด วยโปรแกรม Moodle2.6 (ส าหร บผ สอน) ภ กด พรหมเก ด รองผ อ านวยการฝ ายว ชาการ ว ทยาล ยอาช วศ กษากาญจนบ ร สถาบ นการอาช วศ กษาภาคกลาง 4 -ก- ค าน า ป จจ บ นระบบเทคโนโลย สารสนเทศได

More information

ค ม อการใช Moodle สาหร บผ สอน

ค ม อการใช Moodle สาหร บผ สอน ศ นย การเร ยนการสอนทางอ เล กทรอน กส สาน กเทคโนโลย การศ กษา มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช คำนำ Learning Management System: LMS เป นระบบการจ ดการเร ยนการสอนท ม หน าท บร หาร จ ดการข อม ลของผ เร ยน ผ สอน โครงสร

More information

แนะน า moodle. LMS: Learning Management System หร อ CMS: Course Management System

แนะน า moodle. LMS: Learning Management System หร อ CMS: Course Management System แนะน า moodle ป จจ บ นเทคโนโลย ทางด านคอมพ วเตอร ได ม การพ ฒนาไปอย างรวดเร วโดยเฉพาะอย างย งการเช อมต อเคร อง คอมพ วเตอร ก บเคร อข ายอ นเทอร เน ตซ งเป นระบบท เช อมโยงคอมพ วเตอร ให เป นเคร อข ายขนาดใหญ

More information

เอกสารประกอบการอบรมการใช โปรแกรม Moodle เพ อพ ฒนาการเร ยนการสอนแบบ E-learning

เอกสารประกอบการอบรมการใช โปรแกรม Moodle เพ อพ ฒนาการเร ยนการสอนแบบ E-learning เอกสารประกอบการอบรมการใช โปรแกรม Moodle เพ อพ ฒนาการเร ยนการสอนแบบ E-learning ว ทยาล ยการอาช พพ ทธมณฑล ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา 2 ค าน า ระบบการจ ดการเร ยนการสอนของ moodle เป นโปรแกรมส าเร จร ปประเภท

More information

ร จ กก บLMS บทท 1. LMS(Learning Management System) ค ออะไร?

ร จ กก บLMS บทท 1. LMS(Learning Management System) ค ออะไร? บทท 1 ร จ กก บLMS LMS(Learning Management System) ค ออะไร? LMS(Learning Management System) ค อ ระบบจ ดการการเร ยนการสอนผ านเคร อข าย ท ม เคร องม อและ ส วนประกอบท ส าค ญส าหร บผ สอน ผ เร ยนและผ ด แลระบบ

More information

เอกสารประกอบการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การคอมพ วเตอร

เอกสารประกอบการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การคอมพ วเตอร เอกสารประกอบการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การคอมพ วเตอร หล กส ตร : การสร างระบบจ ดการเร ยนการสอน (LMS: Learning Management System) ด วย โปรแกรม Moodle ว ทยากร อด ศร ก อนค า สยาม จวงประโคน ณ โรงเร ยนเทศบาลบ รพาพ

More information

ก LMS. ก ก ก Moodle. Moodle (www.moodle.org) ATutor (www.atutor.ca) Claroline (www.claroline.net)

ก LMS. ก ก ก Moodle. Moodle (www.moodle.org) ATutor (www.atutor.ca) Claroline (www.claroline.net) ก LMS ก ก ก Moodle LMS ย อมาจาก Learning Management System เป นระบบท ใช บร หารจ ดการการเร ยนร ท อ านวยความ สะดวกในการจ ดกล มเน อหาและก จกรรมการเร ยนร การส อสารโต ตอบระหว างผ สอน (Instructor/Teacher) ก

More information

ค ม อการใช งาน Moodle ๑.๓.๑ สำาหร บผ สอน

ค ม อการใช งาน Moodle ๑.๓.๑ สำาหร บผ สอน ค ม อคร สอนทางไกลผ านดาวเท ยมสำาหร บโรงเร ยนปลายทาง ภ า ค ผ น ว ก ค ม อการใช งาน Moodle ๑.๓.๑ สำาหร บผ สอน Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment) เป นโปรแกรมช วยสร างห องเร ยน อ

More information

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ฉบ บค ณคร ค าน า ในค ม อเล มน จะอธ บายว ธ การใช งานโปรแกรมเป นข นตอน ซ งในแต ละข นตอนจะม การแบ งเน อหา ออกเป นเร อง ๆ หากค ณคร สามารถท าตามเอกสารท

More information

าหร บผ สอน 1. การเข าส ระบบ

าหร บผ สอน 1. การเข าส ระบบ ค ม อการใช งานระบบ E-Learning ส าหร บผ สอน 1. การเข าส ระบบ E-Learning การเข าส ระบบ E-Learning ผ านระบบ LMS ของศ นย การศ กษาท วไปและการเร ยนร ทาง อ เล กทรอน กส ม ข นตอนด งน 1. เป ดโปรแกรม Web browser

More information

หน วยท 1. ค ม อคร ผ สอน การใช งาน KBR LMS (Kruboonrean Learning Management System)

หน วยท 1. ค ม อคร ผ สอน การใช งาน KBR LMS (Kruboonrean Learning Management System) ค ม อคร ผ สอน การใช งาน KBR LMS (Kruboonrean Learning Management System) หน วยท 1 ประโยชน ของ e-learning KBR LMS 1. สะดวกในการแก ไขเน อหา การเร ยนการสอนผ านระบบ e-learning ผ สอนสามารถการแก ไขเน อหาให ท

More information

ส าหร บน กเร ยน โดย โดย นายบ ญส ง ประจ ตร โรงเร ยนประทาย อ าเภอประทาย จ งหว ดนครราชส มา องค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา

ส าหร บน กเร ยน โดย โดย นายบ ญส ง ประจ ตร โรงเร ยนประทาย อ าเภอประทาย จ งหว ดนครราชส มา องค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา 1 ค ม อการใช งานบทเร ยนออนไลน แบบเว บเควสท เร องโรคท ท าให คนไทยเส ยช ว ต รายว ชาส ขศ กษา(เพ มเต ม) ช นม ธยมศ กษาป ท 6 ส าหร บน กเร ยน โดย โดย นายบ ญส ง ประจ ตร โรงเร ยนประทาย อ าเภอประทาย จ งหว ดนครราชส

More information

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ฉบ บเมน ค ณคร ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร สารบ ญ เน อหา หน า 1. ว ธ สร างบทเร ยน 1-3 2. ลงทะเบ ยนให น กเร ยน 4-7 3. ว ธ เพ มข อสอบเข าคล ง 8-28

More information

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร เมน จ ดการบทเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ใช สาหร บ เพ ม ลบ แก ไข ว ชาหร อบทเร ยน และการสร างส อการสอนออนไลน การแนบไฟล ประกอบการเร ยน การสอนต าง ๆ อาท ไฟล ม เด ย VDO ไฟล Microsoft Word, PowerPoint,

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบร การอ เล กทรอน กส

ค ม อการใช งาน ระบบบร การอ เล กทรอน กส ค ม อการใช งาน ระบบบร การอ เล กทรอน กส สารบ ญ 1. กล าวนา (Introduction)... 5 1.1 ฟ งก ช นการท างานของระบบ... 5 1.2 แผนผ งเวปไซต (Site Map)... 6 2. เร มต นการใช งานระบบ... 7 2.1 ส วนประกอบของหน าเว บเพจ...

More information

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา 1 สารบ ญ แนะน า SharePoint... 2 ประโยชน ของ Microsoft SharePoint... 2 ต วอย าง แถบ Ribbon... 4 ความต องการของเคร องคอมพ

More information

ค ม อการใช งานระบบ. ระบบฐานข อม ลสร างเสร มส ขภาวะองค กร (Menu of Healthy Workplace Initiatives) โดย นางสาววาสนา เส ยราช และท มพ ฒนาระบบ

ค ม อการใช งานระบบ. ระบบฐานข อม ลสร างเสร มส ขภาวะองค กร (Menu of Healthy Workplace Initiatives) โดย นางสาววาสนา เส ยราช และท มพ ฒนาระบบ ค ม อการใช งานระบบ ระบบฐานข อม ลสร างเสร มส ขภาวะองค กร (Menu of Healthy Workplace Initiatives) โดย นางสาววาสนา เส ยราช และท มพ ฒนาระบบ โครงการพ ฒนาระบบฐานข อม ลและสารสนเทศเพ อการสร างเสร มส ขภาวะองค กร

More information

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส INFOMA : WebFlow TM บร ษ ทเอ กซ เซล ล งค จ าก ด อาคาร ไอ ทาวเวอร ช น 11 888 ถนนว ภาวด ร งส ต แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพฯ 10900 โทร 0-2554-9700 แฟ กซ 0-2554-9779

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Adobe Presenter 7 Page 1 สารบ ญ

ค ม อการใช งานโปรแกรม Adobe Presenter 7 Page 1 สารบ ญ ค ม อการใช งานโปรแกรม Adobe Presenter 7 Page 1 สารบ ญ 1. แนะน าโปรแกรม Adobe Presenter... 3 2. การต งค าข อม ลผ น าเสนอด วยเมน Preferences... 4 3. การต งค าการน าเสนอด วยเมน Setting... 7 3.1 Appearance

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม

ค ม อการใช งานโปรแกรม ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการส งคมฐานความร (Knowledge Based Society Management System) ระบบบร หารจ ดการส งคมฐานความร : 1 สารบ ญ เกร นน า ร ปแบบหน าจอสาหร บบ คคลท วไป 3 การสม ครสมาช ก 3 - กฎของการสม

More information

อบรม Cloud computing Google Apps และ Office365

อบรม Cloud computing Google Apps และ Office365 อบรม Cloud computing Google Apps และ Office365 สารบ ญ เน อหา หน า Google Mail การ Forward Mail จาก Exchange ไป Gmail สาหร บบ คลากร มหาว ทยาล ยนเรศวร 2 การใช งานเบ องต นของ Gmail 9 การสร างกล ม Contact

More information

E-Doc for Windows User Manual

E-Doc for Windows User Manual user ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส manual การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 8 เมน การใช งาน... 10 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 31 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)... 37 1 สร างเอกสาร DOCUMENT...

More information

ค ม อการใช งาน. ระบบรายงานผลการตรวจค ดกรองส ขภาพทารกแรกเก ด แบบออนไลน (NNSPLimsPlus) ส าหร บ สถานพยาบาล/หน วยงานสาธารณส ข

ค ม อการใช งาน. ระบบรายงานผลการตรวจค ดกรองส ขภาพทารกแรกเก ด แบบออนไลน (NNSPLimsPlus) ส าหร บ สถานพยาบาล/หน วยงานสาธารณส ข ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการตรวจค ดกรองส ขภาพทารกแรกเก ด แบบออนไลน (NNSPLimsPlus) ส าหร บ สถานพยาบาล/หน วยงานสาธารณส ข โดย ศ นย ปฏ บ ต การการตรวจค ดกรองส ขภาพทารกแรกเก ด กรมว ทยาศาสตร การแพทย กระทรวงสาธารณส

More information

ค ม อการใช งาน. ระบบฐานข อม ลด านการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา CHE QA Online System

ค ม อการใช งาน. ระบบฐานข อม ลด านการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา CHE QA Online System ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ค ม อการใช งาน ระบบฐานข อม ลด านการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา CHE QA Online System ค ม อฉบ บน ม ไว ส าหร บ ผ ด แลระบบระด บมหาว ทยาล ย 005 CITCOMS Innovation Center,

More information