( Food and Beverage Services )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "( Food and Beverage Services )"

Transcription

1 ( Food and Beverage Services )

2 คาน า การแบ งป นก นก นเป นการแสดงความเป นม ตรท เป นธรรมชาต ท ส ด การเช ญแขก มาร วมร บประทานอาหารเป นประเพณ ท น ยมปฏ บ ต อย ในว ฒนธรรม ต าง ๆ เก อบท วโลก การเล ยงอาหารนอกจากจะเป นการแสดงออกถ งอ ธยาศ ยในการต อนร บด วยไมตร จ ตแล ว ย งถ อเป นการให เก ยรต แก แขกผ ได ร บเช ญ และในบางโอกาส เป นเคร องหมายของการ ประกาศและการเฉล มฉลองก จกรรมท สาค ญด วย มรรยาทในการร บประทานอาหารในท กว ฒนธรรมเป นเร องประณ ตละเอ ยดอ อน ไม ม มรรยาทในเร องใดจ กจ กย งยากมากเท าก บมรรยาทในโต ะอาหาร และถ งแม ในป จจ บ นได ละท งกฎ ระเบ ยบ มารยาทเด ม และความหร หราฟ งเฟ อลงไป ให คงเหล อไว เฉพาะมารยาทและพ ธ การท จาเป นในทางปฏ บ ต แต ก ย งคงม มารยาทท จ าเป นต อง ปฏ บ ต อ กมากมายท เราจะเร ยนร การเล ยงร บรองแบบสากลซ งเป นเร องของชาวตะว นตก ท ม ระเบ ยบพ ธ แตกต างจากการเล ยงอาหารตามแบบของไทยน ม ได หมายความว ามรรยาทใน การร บประทานอาหารตามแบบพ ธ ของไทยล าหล งหร อต าต อย แต เราเร ยนร ทาความเข าใจ เพ มข น เพ อให สามารถเข าร วมงานเล ยงท จ ดตามแบบพ ธ สากลได อย างถ กต องสง างาม โดย เราจะย งคงร บประทานข าวด วยช อนส อมตามแบบไทยได อย างถ กต องด งามอย เช นเด ม การเล ยงร บรองม หลายแบบหลายประเภท ท กประเภทม จ ดม งหมายเหม อนก น ค อ ให ความส ขสาราญแก แขก และต างฝ ายต างจะได ร บเก ยรต จากก นและก น แต การจะจ ดงาน เล ยงแต ละประเภท ม กจะม ว ตถ ประสงค ท ต างก นอย ตามความสาค ญของงาน ว าจะต องการ แบบพ ธ และการให เก ยรต ท เหมาะสมแก สถานการณ และโอกาส เพ ยงใด ในบรรดางานเล ยงร บรองท งปวง การเล ยงอาหารค าเป นงานท ใช เวลามากท ส ด ม ความ ประณ ต ละเอ ยดอ อน ม แบบพ ธ ท เคร งคร ด จ งถ อก นว าเป นการเล ยงท สาค ญท ส ด และถ อ เป นการให เก ยรต ต อก นอย างส งท ส ดด วย งานเล ยงอาหารกลางว นเป นงานท ม ความประณ ต และเคร งคร ดในแบบพ ธ รองลงมาจากงานเล ยงอาหารค า สาหร บงานเล ยงอาหารค าแบบไทยน น ม ร ปแบบและมรรยาทในการร บประทานอาหารเป น แบบของไทยโดยเฉพาะ แม แต การร บประทานอาหารด วยช อนส อมก เป นว ฒนธรรมไทย อย างแท จร ง เพ ยงแต ไทยได อ ปกรณ ชองฝร งมาใช แต ว ธ การร บประทานน นเป นของไทยเรา เองโดยอธ บายว ธ การใช อ ปกรณ ท กอย างตามแบบนานาชาต

3 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน เร อง มารยาทในการร บประทานอาหาร เน อหา อ างอ ง หน า 1. การจ ดเล ยงอาหารในงานเล ยง การจ ดเล ยงอาหารแบบไทย การจ ดเล ยงอาหารแบบโต ะจ น การจ ดเล ยงอาหารแบบตะว นตก การจ ดเล ยงอาหารแบบเป นพ ธ (Formal Dinner) การจ ดเล ยงอาหารแบบบ ฟเฟ ต (Buffet) การจ ดเล ยงแบบค อกเทล (The Cocktail Party) งานเล ยงน าชาและการจ ดอาหารว าง (Coffee Break) การจ ดสถานท ส มมนา 13

4 การจ ดเล ยงอาหารในงานเล ยง 1. ร ปแบบของการจ ดเล ยงอาหาร การจ ดเล ยงอาหารในส งคมป จจ บ นแบ งได ด งน 1.1 การเล ยงอาหารแบบไทย แบบน งก บพ นจ ดส าหร บเฉพาะคน แบบน เป นการเล ยงตามประเพณ ไทย แท หมายถ ง 1 คนต อ 1 ส าร บคาว 1 ส าร บหวาน 1 ใช ส าหร บเล ยงพระผ ใหญ หร อเจ านายช นส ง แบบน งก บพ นรวมก นเป นวง การเล ยงแบบน จ ดเล ยงแขกหร อพระสงฆ จะ น งก บพ นซ งป ด วยเส อหร อพรม การวางอาหารจะวางของคาวก อน อาหารท ก อย างจะจ ดมาวางตรงกลางท งหมดและถ วยหร อท กคนจะม ช อนกลางให แขกต ก แขกท กคนจะม จานข าว ช อนส อม ผ าเช ดม อ แก วน าประจ าต ว ส วนโถข าว คนโทน าจะใช รวมก น การจ ดเป นวง ๆ หน งประมาณ 5-6 คน เม อแขก ร บประทานของคาวเสร จแล วก จะเปล ยนของคาวออกแล วน าของหวานเข ามาเส ร ฟ แทน แบบน งโต ะ การน งโต ะร บประทานอาหารเป นว ฒนธรรมแบบตะว นตก โดยแทนท จะวางอาหารก บพ นรวมก นเป นวง แต การเส ร ฟแบ งเป น ๒ อย างค อ น าอาหารท กอย างมาวางบนโต ะและการเส ร ฟอาหารท ละอย าง แบบออกร าน การเล ยงแบบน เหมาะส าหร บการเล ยงคนจ านวนมาก และ ต องอาศ ยบร เวณกว างขวาง และต องเล ยงภายนอกต วอาคาร การจ ดอาหารแต ละ ร านไม ควรซ าก น 1.2. การเล ยงอาหารแบบโต ะจ น รายการอาหารท น ยมจ ดเล ยงโต ะจ นจะม อาหารอย างน อย 8 อย างข นไปเส ร ฟเป น ล าด บด งน เร มต นด วยก บแกล มเย นและร อน ซ ปน าข นม เน อซ งม กเป นอาหารพ เศษ เช น ห ฉลาม อาหารต าง ๆ จ ดเร ยงล าด บก นตามความค ด ในเร องให ม รสอาหารหลาย หลาก และจ ดสมด ลของรสให ม การประกอบรสก น ส งเสร มก นตามก นและแก รส ก น การจ ดล าด บอาหารท ด จะไม ท าให ผ ร บประทานเก ดความร ส ก เล ยน หร อ เอ ยน อาหารคาวกล มส ดท ายจะเส ร ฟเป นช ด ซ งม กจะประกอบด วย ข าวผ ด หม ผ ด แกงจ ดต าง ๆ หร อต มย า อาหารท กม อต องม ปลา เพราะม ความเช อว าปลาแสดงน ม ตหมายถ ง ความส ขสมบ รณ อาหารบางอย างแสดงล กษณะพ เศษ เช น เส นหม ท กประเภท แสดงถ งความย นยาวของอาย ควรเส ร ฟในงานว นเก ด ซาลาเปาทอดใส ถ วกวน แสดงถ งความร งเร อง 1 2

5 1.2.6 การจ ดอาหารท แปลกและท ถ อว าเป นของด เช น ห ฉลาม เป าฮ อ ปล งทะเล หม ห นเป ดป กก ง ร งนก ประกอบก บเห ดหอม ซ งราคาก ส งด วยจะเป นน ม ตหมาย ของการให เก ยรต อย างส ง ของหวานหร อผลไม สด เคร องด ม เหล าจ นเส ร ฟได ท กโอกาส ไวน ส ชมพ ก เหมาะส าหร บอาหารจ น ชาเป นเคร องด มท ควรเส ร ฟประจ า นอกจากน นเคร องด มอ น ๆ ก ไม ข ดก บอาหาร จ น การจ ดโต ะ ควรจ ดโต ะประมาณ 10 คน ส าหร บโต ะมาตรฐานและ คน ส าหร บโต ะใหญ ซ งควรจะม แป นหม นเพ อความสะดวกในการเว ยน อาหาร 1.3. การเล ยงอาหารแบบตะว นตก การจ ดเล ยงอาหารแบบเป นพ ธ (Formal Dinner) ส งท ต องค าน งใน การจ ดโต ะอาหารแบบเป นพ ธ (1) ความสะอาด เคร องม อเคร องใช ท กอย างท ใช ในการจ ดโต ะต องสะอาด ผ าป โต ะผ าเช ดม อสะอาดร ดเร ยบ เคร องใช ประเภทช อน ส อม ม ด สะอาดข นเงา แก ว ใสสะอาด ถ วยชามจานสะอาดไม ม คราบน า ตลอดจนอาหารท จ ดลงจานต องจ ด อย างสะอาด (2) ความม ระเบ ยบ จ ดวางภาชนะให ถ กท และเป นไปตามสากลน ยม วางจานห าง ช อนส อมห างขอบโต ะ 1 น วเท า ๆ ก น ม ดก บส อมวางห างก นเท าก บวาง ช อนส อมห างจากจาน Main Dish แก วน าวางขวาม อห างจากปลายม ด ½ น ว จาน ขนมป งวางด านซ าย วางม ดเนยม ด เน อ โดยห นคมเข าในท ก Cover ท จ ดต อง เหม อน ๆ ก น ม ช อน วางขวาม อเสมอ ส อมวางซ ายม อ นอกจากจะใช ส อมอย าง เด ยวจ งวางขวาม อ (3) ความประณ ต เร มต งแต การเล อกอ ปกรณ ท ใช ในการจ ด ค อ ผ าป โต ะ ผ าเช ด ม อส ต องกลมกล น ผ าป โต ะเม อป แล วชายด านตรงข ามต องเท าก น และท งชายคล ม ขาโต ะอย างน อย 12 น ว ไม เก น 18 น ว ถ าส นหร อยาวเก นไปจะด ข ดตา แสดง ให เห นความไม ประณ ตของผ จ ดเคร อง ถ วยชามเข าช ดก นท งเร องของเน อกระเบ อง และแบบ แก วน าเล อกแก วท เน อแก วชน ดเด ยวก นควรเล อกเน อแก วท ใส ช อน ส อม ม ด ใช แบบเด ยวก น และต องข ดให ข นเงา (4) ความสวยงาม ส งท ใช ตกแต งต องเล อกเร มต งแต ภาชนะท ใช จ ดดอกไม หร อ ผลไม ดอกไม ใบไม ต องล าง เช ดใบไม ให ข นเงาก อนท จะใช จ ดเล อกภาชนะและ ดอกไม ใบไม ท จ ดให เข าก น และการจ ดส งท ใช ตกแต งต องให เห นความส าค ญ ของโอกาสท จ ดเล ยง เคร องม อเคร องใช ในการประกอบงานเล ยง 1. เคร องกระเบ อง หมายถ ง จานชามท ใช จานชามท ใช ต องเล อกเน อและแบบ ชน ดเด ยวก นจานท ใช ก ม จานซ ป จานรอง จานสล ด จานอาหาร Main Course จานหวาน ถ วยกาแฟ จานขนมป งและจานเนย เป นต น 3 4

6 2. เคร องแก ว ม แก วน า แก วเหล าชน ดต าง ๆ เคร องพวง แจก น เป นต น แก วท ใช ต องให เน อและแบบเด ยวก น 3. เคร องเง น เคร องเง นท ใช หมายถ ง ม ด ช อน ส อมต าง ๆ ส วนใหญ น ยมใช ท า ด วยเหล กไม เป นสน ม (Stainless Steel) ของท กอย างท ใช ต องสะอาดข นเงา ไม ม รอยน วม อหร อคราบน าเกาะ 4. ผ า ผ าป โต ะท น ยมใช น ยมใช ส ขาวม ดอกในต ว การป โต ะต องม ซ บในถ าไม ม ซ บในต องหาผ าหนา ๆ ส เด ยวก นป ข างใต ก อนท จะป โต ะ ผ าเช ดม อน ยมใช ขนาด 18 X 18 น ว ผ าป โต ะต องสะอาดไม ม รอยด าง ไม ย บและชายเท าก น และไม ม รอย พ บ 5. เคร องใช ในการตกแต ง การตกแต งเพ อให สวยข นการตกแต งนอกจากจะน กถ ง ความสวยงามต องน กถ งความสะอาดด วย ของท ใช ในการตกแต งม หลายชน ด เช ง เท ยนน ยมใช อย 2 ชน ด ค อ เม อจ ดแล วส งกว าระด บตา และต ากว าระด บตาของ แขก รายการอาหาร รายการอาหารส าหร บเล ยงแบบเป นพ ธ ในป จจ บ นจะม ไม เก น 6 รายการ ซ ง ประกอบด วย 1. อาหารเร ยกน าย อย (Appetizers) เช น ซ ป หร อผลไม สด หร ออาหารทะเล เช น หอย ป ก ง 2. อาหารปลา ซ งบางคร งบางงาน จะยกเว นข ามไปเป นอาหารเน อ หร อเอา อาหารอ นมาแทนอาหารปลาก ได ถ าปลาหายากใช ไก แทนก ได 3. อาหารจานหล ก Entrée หร อ Main Course ตามปกต ใช อาหารประเภทเน อ หร อเป ด ไก อาหาร Entrée หร อ Main Course ตามปกต จะเส ร ฟก บ Salad หร อจ ดพวกผ กไว ในจาน เด ยวก นก บอาหารจานหล ก 4. Salad บางคร งก จะไม จ ดต างหาก จะจ ดรวมอย ในจานเด ยวก น 5. ของหวาน 6. กาแฟ ในการจ ดรายการอาหารต องให สมด ลก นในเร องรส ส และเน อหา และเป น อาหารท ก นง ายท าง าย จ ดได สวยงามท งไว นานก ไม เส ยร ป การจ ดวางอ ปกรณ บนโต ะอาหาร 1. จานเนยวางด านซ ายของแขกระยะปลายส อม ม เนยห นคมเข า หาต ว 2. แก วน าวางด านขวาปลายม ด 3. ผ าเช ดม อวางด านซ ายพ บเป ดม ม 4. ม ด ช อน ส อม จาน Entrée วางห างจากขอบโต ะ 1 น ว ม ด และช อนวางขวาม อห นคมเข าด านใน ช อนซ ปวางนอกส ดวางหงาย ส อมวางซ าย 5. เน อท ต อ 1 คน หร อ 1 Cover ใช เน อท กว าง 18 น ว 5 6

7 6. ของท ใช ก อนวางนอกส ด 7. การวางแก วเหล า วางตามล าด บต อจากแก วน าลงมา แก วท ใช ก อนวางนอก ส ดในการวางต องให ห างเท า ๆ ก น เช น แก วน า ไวน แดง ไวน ขาว แก วต องใส สะอาด 8. ถ วยกาแฟวางด านขวา วางห ของถ วยกาแฟเป นร ป 5 นาฬ กา เพ อให แขก หย บได สะดวก 9. การเก บโต ะ อาหารคาวท กชน ดเวลาเข าเส ร ฟเข าด านซ ายของแขก เส ร ฟ โดยใช ม อซ ายยกเว นเคร องด มเข าด านขวา ใช ม อขวาเส ร ฟ การถอนจานเข าทาง ด านซ ายของแขก ถอนด วยม อซ ายแล วส งให ม อขวา การจ ดเล ยงอาหารแบบบ ฟเฟ ต (Buffet) น ยมใช เล ยงก บคนจ านวนมาก ในการเล ยงแบบน แขกจะช วยต วเองต กอาหาร ด งน นอาหารท กอย างตลอดจน เคร องด มจะจ ดไว ท โต ะเร ยบร อย โดยม คนเส ร ฟไว ช วยด แลบ างการจ ด Buffet ม 3 แบบ (1) แบบจ ดอาหารท กชน ดพร อมอ ปกรณ จ ดวางไว ท โต ะแต ละโต ะท จ ดวางจะม เก าอ จ ดให น งตามจ านวนแขก แขกก เล อกอาหารท โต ะร บประทานเอง ถ าอาหาร จานไหนเล อกไม ถ ง หร อต กล าบากก จะยกหร อส งต อก นในการจ ดเล ยงแบบน น ยมใช ในบ านใช ก บแขกจ านวนน อยใช ก บแขกท สน ทสนมก นด (2) จ ดอาหารลงถาดหร อจานใหญ ๆ โดยม คนเส ร ฟยกอาหารมาให แขก ส งไป ตามโต ะท แขกน ง แขกจะต กเองตามชอบ ถ าอาหารท ไม ชอบก ปฏ เสธได ถ าเป น ของท ร อน พวกเคร องด มก ม กจะใส รถเข น การจ ดแบบน ต องม คนเส ร ฟคอยรอท โต ะ แขกเล อกต กเอง การจ ดเล ยงแบบน อ ปกรณ ท กอย างจะต องวางไว บนโต ะให ครบ (3) จ ดอาหารท กชน ดและอ ปกรณ ท กอย างไว บนโต ะ ให แขกไปเล อกต กอาหาร เอง การจ ดแบบน ต องม คนเส ร ฟคอยรอท โต ะ คอยช วยเหล อแขกบ าง ถ าอาหาร หมดต องร บเอามาเต มท นท การจ ดโต ะแบบบ ฟเฟต ท มา: KJ. ร ปแบบบ ฟเฟต. www. Kimjiawedding.net 18/1/

8 1.3.3 การจ ดเล ยงแบบค อกเทล (The Cocktail Party) การจ ดเล ยงแบบค อกเทลเหมาะท จะใช จ ดเล ยงก บแขกจ านวนมาก ๆ เหมาะก บ แขกในส งคมอ กระด บหน งท น ยมพบปะพ ดค ยได สะดวก ในระหว างร บประทาน อาหาร และไม ม โต ะส าหร บน งร บประทานอาหารโดยเฉพาะ จะม เพ ยงโต ะจ ดวาง อาหาร เวลาท น ยมจ ดเล ยงจะเร มระหว างเวลา 5โมงเย นถ ง 3 ท ม เหมาะส าหร บ โอกาสพ เศษ เช น งานเป ดบร ษ ท ร านค า งานแสดงความย นด ในโอกาสต าง ๆ งานมงคลสมรส แนะน าส นค าใหม ต อนร บผ บร หารคนใหม อ าลาผ บร หาร หร อ ฉลองความส าเร จในโอกาสต าง ๆ งานเล ยงค อกเทลส วนใหญ จะใช เวลาประมาณ 2 ช วโมง เน องจากม เวลาส นและแขกหม นเว ยนเข าออกมาก อาหารท ใช จะเล อกอาหารประเภทคานาเป และออร เด ร ฟ และการจ ดโต ะ จะจ ดแบบบ ฟเฟ ต การจ ดเล ยงแบบน เพ อพบปะพ ดค ยก น ไม ม เก าอ ให แขก แขก จะจ บกล มค ยก น เด นไปมาเพ อค ยก น อาหารท ใช ควรเล อกอาหารท ร บประทาน ง ายเป นช น ๆ หร อเป นค า ๆสะดวกในการร บประ ทานใช ม อหย บจ ดได สะดวก สะอาดไม ต องใช ช อนหร อส อม เล อกอาหารท คล าย ๆ ก น เช น คานาเป แซนว ช เป ดหน า อาหารทะเล เช น ก งบาบ ค ว เน อป นก อน ฯลฯ อาหารประเภทเน อส ตว ควรจ มด วยไม จ มเพ อให แขกจ บได สะดวกไม เป อนม อ จ ดจ านวนให เพ ยงพอ โดย ค ดค านวณมาว า 1 คนจะเส ร ฟ-ก อ น ส าหร บเคร องด มประเภทแอลกอฮอล อย างน อยควรม 3 อย าง เช น ย น หร อ วอดก า สก อตเบอร เบ น และควรม ร มส าหร บผสม นอกจากม เคร องด ม ประเภทแอลกอฮอล แล วควรจะม เคร องด มส าหร บผ หญ ง เช น พ นซ (Punch) เหล าเวอร ม ธ (Vermouth) น ามะนาวเหมาะท จะใช เป นเคร องด มผสมก บเหล าอ นๆ ได ด ต วอย างอาหารแบบค อกเทลส าหร บงานเล ยง แห วพ นเบคอน หม ก บข ง ไส กรอกก บม สตาร ด เน อป นก อนปร งรส หม ย างแบบจ น เน อย างแบบเกาหล ฮ ง- กาเร ยนค อกเทล ก งก บเคร องเทศ ก นเช ยงก บผ ก ล กช นปลาปร งรส ส บปะรดเนย แข ง ขนมป งเนยแข ง พ ซซ าหน าเนยแข งและแฮม แซนด ว ชหน าแฮม แซนด ว ช หน าไก อบ แซนด ว ชเนยแข ง แซนด ว ชไข ต ม แซนด ว ชม วนไส ปลาซาร ด น คานา เป หน าไข ปลาคาร เว ยร คานาเป หน ามะพร าว คานาเป หน าก ง คานาเป หน าป ฯลฯ เล อกอาหารได ตามความเหมาะสมก บผ ร บประทาน แต ถ าเป นค อกเทลก อนอาหาร กลางว น อาหารท ใช ควรเป นพวกคานาเป และเคร องด มอ อน ๆ ท ไม ผสม แอลกอฮอล เช น น าผลไม พ นซ คานาเป จ ดเพ ยง 2-3 อย าง งานเล ยงน าชาและการจ ดอาหารว าง (Coffee Break) การเล ยงน าชาจ ดว าเป นอาหารว างระหว างม อ จ ดได ท งม อเช าและบ าย การเล ยงน าชาเช าจะเล ยงเวลา น. จะเล ยงระหว างม อเช าก บกลางว น ม กน ยมใช ก บงานการประช ม ส มมนา หร องานพ ธ ต าง ๆ ฯลฯ เพ อเป นการผ อน คลายความเคร ยดและสร างความส มพ นธ ท ด ต อก น การจ ดโต ะน าชาหร อโต ะอาหารว าง น ยมจ ดแบบบ ฟเฟ ต โต ะท จ ดอาหาร ต องเล อกขนาดใหญ พอสมควร ป ผ าป โต ะให เร ยบร อย ควรเล อกผ าป โต ะส สด ๆ 9 10

9 หร อส หวาน ๆ ข นอย ก บงานส งท ใช แต งโต ะอาจใช ดอกไม สดก บเช งเท ยน ข อ ส าค ญ ช อน ส อม จานแบ ง ถ วยกาแฟ ถ วยชาและ กากาแฟต องสะอาดข นเงา การเล อกอาหาร ควรเล อกอาหารท ม ส ส นสวยงาม ขนมป งส น าตาลเข ม เอแคร ต ว เล ก ๆ เคอร พ นซ ช นเล ก แซนด ว ชไส แฮม เค กแต งหน าผลไม ฯลฯ การ เล อกอาหารน าชาเช าจะม อาหารจ าพวกขนมหวานก บผลไม เช น ค กก เค ก มะละกอส ก อาหารส วนใหญ จะเป นอาหารหวาน ไม ม อาหารคาว การเล อกอาหารน าชาบ าย จะม อาหารจ าพวกขนมหวาน และ อาหารคาวและผลไม อาหารอาจจะมากอย างกว าอาหารเช า เช น แซนด ว ชปลาท น า ค กก งา ตะโก เผ อก เงาะ ถ วยกาแฟ จานรอง หร อจานแบ งต องจ ดให พอก บจ านวนแขก กระดาษเช ดม อ ควรจะจ ดไว ให มากกว าจ านวนแขก การจ ดวางถาดอาหารต องจ ดวางไว ท แขกต ก หร อหย บได สะดวก พน กงานบร การจะคอยด แลเร องการให บร การชาหร อกาแฟให ร อยอย ตลอดเวลาซ ง แขกอาจจะเป นผ ร นร บประทานเอง หร อพน กงานเป นผ บร การให ก ได การจ ดเล ยงอาหารแบบคอกเทล ท มา : 19/1/

10 1.4 การจ ดสถานท ส มมนา เตร ยมการและตรวจสอบการใช งาน ด แลความสะอาด การเตร ยมสถานท ส มมนา เตร ยมการและตรวจสอบความเร ยบร อย -> กระท าก อนล วงหน า 1 ว น เช น จ ดกระถางต นไม จ ดเตร ยมเวท -> ต ดอ กษรช อบนฉาก - ผ าม าน 1. จ านวนผ เข าร วมส มมนาท งหมด 2. จ านวนและขนาดของห องท ใช ส มมนา 3. สถานท ต งของห องส มมนาหร อห องประช ม 4. ห องส มมนา / ห องร บรอง / ห องน า 5. ห องส มมนาควรเป นเอกเทศ 6. ม อากาศถ ายเทสะดวก 7. เคร องอ านวยความสะดวก 8. จ ดท าแผนท เด นทางมาห องส มมนา 9. จ ดท าผ งห องส มมนา 10. จ ดเตร ยมป ายช อ 11. วางแผนออกแบบเวท ส มมนาการเตร ยมสถานท ส มมนา ต ดต อขอใช สถานท เตร ยมการและตรวจสอบความเร ยบร อย จ ดวางโต ะ+ผ าป โต ะ เก าอ แท นบรรยาย ส าหร บผ เข าร วม ส มมนา ว ทยากร ประธานเป ดงาน ท ลงทะเบ ยน ฯลฯ 14. เตร ยมการและตรวจสอบความเร ยบร อย ต ดต งไมโครโฟน คอมพ วเตอร โปรเจคเตอร +จอภาพ เคร อง ฉาย ฯลฯ เตร ยม-ต งแผ นป ายช อว ทยากร 15. เตร ยมการและตรวจสอบความเร ยบร อย ต ดป ายช อฝ ายต างๆ ต ดส ญญาล กษณ เส นทางการเข าส ห องส มมนา ห องน า-ส ขา ถ าเป นพ ธ การ จะต องต งโต ะหม บ ชา ประด บธงชาต ไทย พระ บรมฉายาล กษณ โดยวางไว ม มขวาของเวท 13 14

11 16. ร ปแบบการจ ดห องส มมนา จ ดให ว ทยากรมองเห นผ เข าร วมส มมนาท กคน ช องทางเด นสะดวก คล องต ว ไม แคบจนเก นไป บรรยากาศด เย นสบาย สะอาด สามารถจ ดได หลายแบบตามความเหมาะสม / ความน ยม โดยย ดความ สะดวกเป นหล ก ห องขนาดใหญ ส าหร บผ เข าร วมส มมนาท ม ปร มาณ มาก จ ดโต ะว ทยากรไว ด านหน าส งกว าโต ะผ เข าร วมส มมนา โรงภาพยนตร เป นท น งแบบไม ม โต ะ หร อใช โต ะแบบม แท นรองเข ยน แนวตรง หร อเฉ ยงเข าหาก น (ช องทางเด นเป นร ปต ว Y) 15 16

12 ร ปแบบการจ ดห องส มมนา ร ปต วย หร อ ต ว ว ว ทยากรหร อประธาน น งอย ห วโต ะ ด านซ าย ขวา ใช ส าหร บการ ประช มกล มย อยเช น ส มมนาคณะกรรมการ ผ บร หาร โรงภาพยนตร เป นท น งแบบไม ม โต ะ หร อใช โต ะแบบม แท นรองเข ยน แนวตรงหร อเฉ ยง เข าหาก น (ช องทางเด นเป นร ปต ว Y) ห องเร ยน เป นท น งแบบม โต ะและเก าอ แถวเร ยงต อเน องก น ม ช องทางเด นตรงกลาง ร ปต ว ท ว ทยากรหร อประธาน น งอย ห วโต ะด านหน า ผ เข าร วมส มมนาน งห นหน าเข าหาก น ตามแนวยาว ร ปต ว โอ ว ทยากรหร อประธาน น งอย ห วโต ะด านหน า ตรงข ามก บเลขาน การ ผ เข าร วม ส มมนาน งรอบ ๆ โต ะ การจ ดเวท จ ดให น าสนใจ ภ ม ฐาน น าเช อถ อ สวยงาม ใช ส าหร บจ ดแบบพ ธ การ ม องค ประกอบด งน แท นส าหร บพ ธ กร จ ดอย ด านล างขวาม อของเวท ห นหน าระด บกลาง ระหว างโต ะประธานก บผ เข าร วมส มมนา ม ไมโครโฟน แจก นดอกไม จ ดร ปทรงเต ยไม ให บ งหน าพ ธ กร แท นส าหร บประธานเป ด จ ดอย ด านล างซ ายม อของเวท ห นหน า ระด บกลางระหว างแท นว ทยากรก บผ เข าร วมส มมนา ม ไมโครโฟน แจก นดอกไม จ ดร ปทรงเต ยไม ให บ งหน าประธาน กรณ ท ไม ต องใช ต อในการส มมนา ให ยกออกเก บไว ด านข างหล งจากพ ธ เป ดเสร จ ร ปต ว แอล ว ทยากรหร อประธาน น งแยกต างหาก ห นหน าเข าก งกลางต วแอล ผ เข าร วม ส มมนาน งตามโต ะร ปต วแอล โต ะกลมและส เหล ยม ว ทยากรหร อประธาน น งอย ห วโต ะด านหน าผ เข าร วมส มมนาน ง รอบๆ โต ะกระจายกล ม ว ทยากรหร อประธาน น งอย โต ะด านหน า ผ เข าร วมส มมนาน งแยก โต ะ น งรอบโต ะยกเว นด านว ทยากร แต ละคนห นหน าไปทางว ทยากร อ านวยการ จ ดแบบง ายๆ สะดวก ม โต ะเด ยวหร อหลายโต ะก ได ว ทยากรหร อประธาน เล อก น งตามความสะดวก การจ ดห องร บประทานอาหาร 1. ห องร บประทานของว าง ใช ในเวลาพ กคร งของการส มมนา คร งเช า คร ง บ าย หร อช วงกลางค น จ ดโต ะวางช ดกาแฟ ขนม / ผลไม แยกเป นช ด ๆ โต ะส าหร บวางกาน าร อน น าแข ง น าเปล า น าผลไม ควรแยกโต ะ ให ผ เข าร วมส มมนามองเห นและเล อกเอง ผ เข าร วมส มมนาย นร บประทาน 2. ห องร บประทานอาหาร ใช ในเวลาเช า / กลางว น / เย น ม โต ะส าหร บน ง ร บประทานอาหาร ให แยกและท าป ายโต ะส าหร บว ทยากรออกจาก ผ เข าร วมส มมนา จ ดผลไม จานใส ผลไม ไม จ มหร อซ อม ไว กลางโต ะ ให 17 18

13 ผ เข าร วมส มมนาเล อกเอง อาหารท จ ดเป นแบบบ ฟเฟ ต หร อ อาหารช ด อาหารเช า เป นอาหารเบา เช น ข าวต ม โจ ก ไข ดาว นม น าผลไม สล ดผ ก ขนมป ง ฯลฯอาหารกลางว น เป นอาหารหน กหลากหลาย เช น เน อปลา หม ไก ผ ก ผลไม ขนมหวาน และน าด มอาหารเย น คล ายอาหารกลางว น แต รายการจะมากกว า ร ปแบบของการบร การอาหาร 1. FRENCH SERVICE การเส ร ฟแบบน เป นท หร หราส นเปล องมาก ต องใช คนเส ร ฟสองคน และคนเส ร ฟต องช านาญและคล องแคล ว อาหารท เส ร ฟ จ ดใส ภาชนะท สวยงาม หร อใส รถเข น ถ าเป นของร อนจะม คนถ อถาดหร อเข นรถ คนหน ง และอ กคนหน งจะต กอาหารเส ร ฟแขก โดยทางขวาม อของแขกและเส ร ฟ ด วยม อขวา นอกจากขนมป ง เนย สล ด ท ก นก บ ENTRÉEจะเข าเส ร ฟทาง ด านซ ายของแขกและเส ร ฟด วยม อซ าย 2. RUSSIAN SERVICE หร อ MODIFIED FRENCH SERVICE เปล ยนแปลงมาจากแบบ FRENCH SERVICE เพ อให ง ายและสะดวก ใช คนเส ร ฟ คนเด ยวถ อถาดอาหารและต กเส ร ฟด วย โดยเข าทางด านซ ายของแขก และคนเส ร ฟ ใช ม อขวาต กอาหารให แขก ร ปภาพท 3 ร ปแบบการจ ดบร การแบบ RUSSIAN SERVICE ท มา: ร ปแบบการให บร การ www. servicearts.wordpress.com/19/1/

14 1. Samovar 2. Fresh fruit 3. Pastries 4. Buns and rolls 5. Butter 6. Jams 7. Pies and pasties 8. Candied orange peel etc 9. Plates, glasses, serviettes and dessert knives 10. Lemon slices 11. Honey 12. Sugar 13. Teacups and teaspoons 14. Confectionery, chocolates etc 15. Beverages: dessert wine, liqueur, rum etc 16. Cake 3. ENGLISH SERVICE เจ าของงานจะต กอาหารใส จานและจ ดไว ให เร ยบร อย คนเส ร ฟหน าท ยกไปวางตามท น งของแขกก อนแขกจะมาเล กน อย 4. AMERICAN SERVICE แบบน เป นการจ ดรวมแบบต างๆ เข าด วยก นเพ อให สะดวก รวดเร ว และง าย อาหารท เส ร ฟจะจ ดมาให เร ยบร อยจากในคร ว การเส ร ฟ ใช ม อซ ายเข าทางด านซ ายของแขก ยกเว นเคร องด มเข าทางขวาของแขกและใช ม อ ขวา การบร การอาหารแบบ AMERICAN SERVICE ท มา: ร ปแบบการให บร การ www. servicearts.wordpress.com/19/1/

15 5. BUFFET SERVICE จ ดอาหารวางบนโต ะให แขกเล อกต กเอง 6. CAFETERIA SERVICE ผ บร การจะต กอาหารใส ภาชนะ ต งให แขก เล อก หย บเป นจาน ๆ นอกจากของร อนหร อเย นจะม คนช วยต กส งให ตามแขกส งและ เม อก นเสร จเป นหน าท ของแขกท จะภาชนะมาค นย งท ท ก าหนด การบร การอาหารแบบช วยตนเอง (CAFETERIA SERVICE) ท มา: Gally Inc. Soup and Salad Bars. and salad bars. html. 19/1/ ARMS SERVICE เป นการบร การใน COFFEE SHOP ต องการ ความรวดเร วไม ม พ ธ ร ตอง การเส ร ฟใช ม อสองข างยกอาหารมาคราวละมาก ๆ ต วอย างเช น เส ร ฟน า 1 คร งได 4 แก ว โดยวางไว ในม อซ าย 3 แก ว ม อขวา 1 แก ว เป นต น 2.1 อาหารย โรปอย างครบช ดและอ ปกรณ บนโต ะ อ ปกรณ บน โต ะอาหารส าหร บจ ดโต ะ ท จ าเป นต องม อ ปกรณ เคร องกระเบ อง (table ware or china ware) อ ปกรณ เคร องเง น (silver ware or cutlery) อ ปกรณ เคร องแก ว (glass ware) เคร องกระเบ อง (china ware) เป นภาชนะส าค ญในการใส อาหาร สามารถ แบ งออกเป น 3 กล มหล ก ค อ (1) จาน (plate or dish) ซ งม ขนาดและ ร ปแบบแตกต างก นไปตาม ว ตถ ประสงค การใช งาน โดยมาตรฐานแล วจานท ใส อาหารรายการหล ก น ยมขนาดต งแต เส นผ า ศ นย กลาง 12 น ว ข นไป จานสล ด น ยมขนาด 10 น ว จานขนมป งน ยมขนาด 7 น ว ร ปแบบท เหมาะสมส วนใหญ ใช จานกลมส ขาว ขอบจานม ขนาดประมาณ 1 น ว จะ ท าให ม พ นท ในการจ ดอาหารและตกแต งได อย างสวยงาม หากม ลวดลายหร อหากม ตราส ญญาล กษณ จะต องม ความระม ดระว งมากข น เช น อาหารจะต องไม บ ง ลวดลาย หร อตราส ญญาล กษณ ต องอย ในต าแหน งท ผ ร บประทานสามารถอ านหร อ เห นได ช ดเจน เป นต น 23 24

16 (2) ถ วย (cup) เช น ถ วยกาแฟ (coffee cup) และถ วยซ ป (soup cup) ส วนใหญ ใน การเส ร ฟเคร องกระเบ องกล มน จะต องม จานรอง (saucer) ท เข าช ดมาด วยเสมอ (3) ชาม (bowl) ใช ในการใส อาหารจ าพวกซ ปหร อสล ด รวมท งสามารถใช เป น ภาชนะท ใส อาหารปร มาณมาก ส าหร บต กแบ งเพ อเส ร ฟ พน กงานบร การเป นผ ต ก แบ ง หร อจะวางไว ให ผ ท น งร วมโต ะต กและส งต อก นเองก ได แสดงเคร องกระเบ อง (Chinaware) Plate or Dish Soup cub Coffee Cub Cappuccino Cub 25 26

17 Bowl Bowl Oval bowl and saucer อ ปกรณ เคร องเง น (silver ware or cutlery) แบ งออกเป น 3 กล มหล ก ค อ เคร องม อในการร บประทานอาหาร ในอด ตน ยมท าด วยโลหะเง น อ กท งเป นส งท สามารถใช บอกฐานะทางส งคม แต ในป จจ บ นส วนใหญ เป นโลหะผสม สเตนเลส ราคาถ ก ด แลร กษาได ง าย แบบออกเป น 3 กล ม แสดงอ ปกรณ เคร องเง น (silver ware or cutlery) Milk Jug Sugar Bowl Coffee Port From Tableware Catalogue by Hospitality hotelware. (n.d.). Retrieved July 5, 2008, form Dinner Knife Dinner Fork Dessert Knife Dessert Fork Dessert Spoon Soup Spoon Tea Spoon From Catering Catalogue by Barlens Event Hire. (n.d.). Retrieved July 2, 2008, form

18 (1) ช อน (Spoon) ใช ก บอาหารและเคร องด ม ม หลายชน ด แต บนโต ะอาหาร มาตรฐานจะต องม ค อ ช อนซ ป (Soup spoon) และช อนชา-กาแฟ (Tea spoon) แสดงแบบส อมและจ ดส งเกตส าค ญท ควรร ในการแยกประเภทส อม (2) ส อม (Fork) ส วนใหญ ใช เป นอ ปกรณ ช วยในการร บประทานอาหาร จ ดวางไว ด านซ ายของจานอาหาร และโดยมารยาท ควรถ อด วยม อซ าย เวลาร บประทาน อาหาร ส อมมาตรฐาน ค อ ส อมอาหารหล ก (Dinner fork) และส อมสล ด (Salad fork) หร อส อมหวาน (Dessert fork) (3) ม ด (knife) เป นอ ปกรณ หล กในการร บประทานอาหาร จ ดไว ขวาม อ และโดย มารยาทควรถ อด วยม อขวา ม ดมาตรฐาน ค อ ม ดอาหารหล ก (Dinner knife) และม ด เนย (Butter knife) Oyster Fork Snail Fork Cake Fork Fish Fork Dinner Fork ท มา : Catalogue by Replacements LTD. (n.d.). Retrieved July 2, 2008, from

19 แสดงแบบม ดและจ ดส งเกตส าค ญ ท ควรร Knife Dinner Knife Fish แก วก าน (goblet or stem glass) ส วนใหญ น ยมใส เหล าไวน (wine) ม ล กษณะ พ เศษท ม ก านส าหร บจ บ ช วยเสร มให แก วกล มน สวยเด นกว าแก วกล มอ นๆ แก วแบบม ห จ บ (mug) เป นแก วท น าหน กมาก เน อแก วหนา น ยมใส เบ ยร (beer) ห จ บของแก วม ว ตถ ประสงค เช นเด ยวก บก านของแก วกล มท 2 ค อ ช วยร กษา อ ณหภ ม ของเคร องด มตามท ต องการไว ได นานท ส ด อ นจะน ามาซ งรสชาต ท ด ของ เคร องด มน นๆ แต ท เด นช ดของแก วกล มน ค อ ม ปร มาณความจ มากกว ากล มอ นๆ การออกแบบให เป นล กษณะห จ บ จ งท าให ถ อแก วน ได ด กว าเป นก าน Butter Knife ท มา : Catalogue by Replacements LTD. (n.d.). Retrieved July 2, 2008, form อ ปกรณ เคร องแก ว (glass ware) เป นภาชนะส าค ญในการใส เคร องด ม ได ร บ การออกแบบมาอย างหลากหลาย เพ อให เหมาะสมก บล กษณะเฉพาะของเคร องด ม แต ละชน ด และความสวยงาม สามารถแบ งออกเป น 3 กล ม แก วทรงกระบอก (tumbler) ม หลายขนาด ใช เคร องด มได หลายชน ด เช น น า เหล าจ าพวก whisky หร อแม กระท งน าผลไม 31 32

20 แสดงอ ปกรณ เคร องแก ว (Glass ware) แบบต างๆ ท ง 3 กล ม แสดงอ ปกรณ เคร องแก ว (glass ware) กล มแก วก าน (goblet or stem glass) แบบ ต างๆ ท มา : Visual Dictionary on line by University of Phoenix. (n.d.). Retrieved July 2, 2008, form ท มา : Visual Dictionary on line by University of Phoenix. (n.d.). Retrieved July 2, 2008, form

21 เทคน คการจ ดโต ะอาหารแบบตะว นตก การจ ดโต ะอาหารเป นส งหน งท พน กงานในส วนการบร การ อาหารและเคร องด ม จ าเป นอย างย งท ต องร และสามารถจ ดได ถ กต อง และสวยงาม การจ ดโต ะอาหารน นหากอย ในร ปแบบร านอาหารจะข นอย ก บมาตรฐานการจ ด โต ะ (Table standard) แต ในร ปแบบงานเล ยงจะต องร ล าด บของรายการอาหาร (menu) เพ อให สามารถจ ดเคร องม อ ส าหร บการใช บร การของแขก ได เหมาะก บ การใช ม เทคน ค ด งน 1. จานรอง (show plate) โดยขอบจานด านล างห างจากขอบโต ะประมาณ 1 น ว 2. เคร องม ออาหารหล กอย ใกล ขอบจาน ขวา-ซ าย แต ต องไม ช ดต ด หร อซ อนอย ใต ขอบจาน ท เหมาะ ค อ ควรห างประมาณ 1 เซนต เมตร (ด งภาพในหมายเลข... และ...) 3. อ ปกรณ เคร องเง นหร อเคร องม อในการร บประทานอาหาร (cutlery) ให จ ดจาก ในออกส ด านนอก จากรายการอาหารหล ก (main course) ไปจนถ งอาหารเร ยก น าย อย (appetizers) โดยให วางเคร องม อแต ละช น ม จ งหวะและไม ควรห างก นเก น ประมาณ 1 เซนต เมตร และให ด ามจ บของเคร องม อท กช นห างจากขอบโต ะ ด านล างประมาณ 1น ว ถ าเป นไปได หร อเร ยงให โค งตามแนวโต ะด งภาพ 14 เร ยง หมายเลข 3-4, 2, 5, และ 1 ตามล าด บ 4. จานขนมป ง (bread and butter plate) วางด านซ าย ต าแหน งการวาง ท าได 2 แบบ ค อ หน ง วางด านล าง ให ขอบจานห างจากขอบโต ะด านล างประมาณ 1น ว สอง วางให ขอบจานห างจากขอบโต ะด านล างประมาณ 12 น ว จะอย เหน อปลาย ส อมท อย ซ ายม อส ด หล งจากน นจ งวางม ดเนย (butter knife) บนจานขนมป ง ซ ง ว ธ การวางม สองแบบเช นก น ค อ วางให คมม ดห นไปทางซ ายม อ หร อแบบท สอง วางให คมม ดห นมาด านล างของโต ะก ได (ด งภาพ 14 ในหมายเลข 6 และ 8) 5. เคร องม อ (cutlery) ส าหร บอาหารหวาน (sweet or dessert) อย เหน อขอบจาน ด านบน ห างจากขอบจานประมาณ 1น ว อาหารหวานท ร บประทานหล งส ดให วาง ด านล างใกล ก บขอบจาน และวางไล ข นไปเร อยๆ (ล างข นบน หากม ของหวาน หลายรายการ) ช อนค ก บส อม ให ด ามช อนห นไปด านขวา และด ามส อมห นไปซ าย หร อม ดก บส อม ให ด ามม ดห นไปด านขวา และด ามส อมห นไปซ าย แต หากวางส อม อย างเด ยว ให ห นด ามจ บไปด านขวา 6. แก วเคร องด ม เร ยงลงมาด านล าง เร มจากแก วน า (water goblet) ตามด วยแก ว ไวน แดง (red wine glass) อย ปลายม ดอาหารหล ก ห างประมาณ 1 น ว เร ยงตามมา ด วยแก วไวน ขาว (white wine glass) เฉ ยงประมาณ 45 องศา และ หร อแก ว เคร องด มส าหร บอาหารเร ยกน าย อย (aperitif glass) 7. กระป กเกล อ-พร กไทย (salt and paper pot or cruets) ผ าเช ดปาก (napkin) รายการอาหาร (menu card) และอ ปกรณ ตกแต งเพ อความสวยงามอ นๆ เช น ดอกไม วางตรงก งกลางโต ะหร อแล วแต ความสวยงาม 35 36

22 สร ปหล กการส าค ญในการจ ดโต ะ ม ด งน 1. หากไม วางจานรอง (show plate) เคร องเง น (cutlery) ส าหร บรายการอาหารหล ก ควรอย ห างก นไม น อยกว า 12 น ว เพ อให สามารถวางจานอาหารหล กได พอด (เน องจาก จานอาหารหล ก ส วนใหญ ม เส นผ าศ นย กลางไม น อยกว า 12 น ว) (หมายเลข 7) 2. ม ดส วนใหญ ใช ค ก บส อม และม ดจะอย ด านขวา และส อมอย ด านซ าย 3. ช อนจะอย ด านขวา 4. ช อน, ส อม และม ด ส าหร บรายการอาหารหวาน จะอย ด านบนเหน อขอบจาน หร อในอด ตอาจจะวางอย ด านในส ด ใกล ขอบจาน 5. ม ดท วางด านข าง คมม ดห นไปทางซ ายเสมอ หากวางด านบน คมม ดห นลง ด านล าง ด งภาพ 14 (หมายเลข 6) 6. ช อน-ส อม วางหงายเสมอ 7. จานขนมป งจะวางด านซ ายเสมอ และม ดเนยจะวางอย ค ก บจานขนมป งเสมอ โดยสามารถวางด านข าง (ซ าย) ของจาน หร อจะวางขวางด านบน (ขอบจานบน) ก ได (หมายเลข 6 และ 8) 8. แก วเคร องด มท กชน ดอย ขวาม อ (หมายเลข 9, 10, 11, 12) แสดงมาตรฐานการจ ดโต ะอาหารแบบตะว นตก ท มา : The art of table setting by kimvallee. (n.d.). Retrieved June 16, 2008, form www. kimvallee.com 37 38

23 การจ ดโต ะอาหารท ถ กต องน นอาจจะระบ ได ยาก แต การจ ดโต ะให เหมาะสมน นน าจะต องทราบล าด บรายการอาหารท เส ร ฟ และเคร องด มท ควบค ก น ส วนการจะเล อกใช อ ปกรณ อะไรน น ประเด นส าค ญอย ท ล กษณะของอาหาร รายการน นๆ และความสะดวก ส วนร ปแบบของช นอ ปกรณ น น ก ควรเป นตาม รสน ยมของแต ละท านแต ละคน ขอเพ ยงน ามาซ งความร นรมย หร อร ส กม ความส ข ก บรรล ว ตถ ประสงค ของการจ ดโต ะอาหารแล ว การตกแต งอ นๆ บนโต ะอาหารก เช นก น ผ าป โต ะ ผ าเช ดปาก ดอกไม ชน ดและส ส น น นช วยให โต ะอาหารด สวยงาม แต จะเหมาะสมเป นพ เศษก จ าเป นจะต องพ จารณาเร องกาลเทศะ ท จะใช ด วย หากเป นงานท ไม เป นทางการ หร อในครอบคร ว เพ อนๆ สน ท อาจเล อกท ม ความสดใส แปลกใหม ได แต หากเป นงานเล ยงท ค อนข างเป นทางการ ส ขาวหร อ คร ม เน นความเร ยบหร จะเป นท น ยมมากกว า อาหารย โรปเต มช ดจะถ กน ามาเส ร ฟท ละอย าง ๆ ตามล าด บ, ส วนการทาน น นก จะทานท ละอย าง ๆ ตามล าด บจนจบ ส อมและม ดส าหร บร บประทานอาหาร จะเปล ยนไปตามอาหารน น ๆ แต จะถ กวางไว เป นเซ ทบนโต ะอาหาร ล าด บของอาหารชน ดครบช ด ออเด ร ฟ + ขนมป งจะเส ร ฟก นในช วงน ด วย ซ ป อาหารจ าพวกปลา อาหารจ าพวกเน อ ไอศกร ม อาหารจ าพวกเน อ สล ด ผ ก ผลไม และกาแฟ และ 14) อ ปกรณ บนโต ะอาหาร (TABLE SET) ม ด งน ( ด งร ปภาพท 13 การจ ดวางอ ปกรณ ท ครบ ท มา : มารยาทในการร บประทานอาหารย โรป 18/1/ www. naipui.tripod.com/eftm.html 1. จานรอง 8. ส อมส าหร บทานปลา 15. ท ทาเนย 2. ผ าเช ดปาก 9. ส อมส าหร บออเด ร ฟ 16. ม ดต ดเนย 3. ช อนซ ป 10. จานใส ขนมป ง 17. จานรองเนย 4. ม ดออเด ร ฟ 11. ช อนกาแฟ 18. แก วใส น าเปล า 5. ม ดห นปลา 12. ส อมส าหร บทานผลไม 19. แก วแชมเปญ 6. ม ดห นเน อ 13. ม ดห นผลไม 20. แก วใส ไวน แดง 7. ส อมส าหร บทานเน อ 14. ช อนไอศกร ม 21. แก วใส ไวน ขาว 39 40

24 การวางอ ปกรณ การจ ดวางอ ปกรณ อ กร ปแบบหน ง ท มา: 18/1/ การจ ดอ ปกรณ แบบม พ ธ ท มา: 18/1/ รายการอาหารอาจเปล ยนแปลงบ างน ดหน อย ข นอย ก บกฎระเบ ยบ หร อ นโยบายของร าน อ กท งอ ปกรณ ใหม ๆ ส าหร บทานอาหาร ซ งไม ปรากฏอย ใน แผนภาพน จะถ กน ามาวางไว พร อม ๆ ก บอาหารชน ดน น ๆ 41 42

25 1. Napkin ผ าเช ดปาก ต องวาง Napkin ไว ซ ายม ดส ด แต เด ยวน น ยมพ บให เป นร ปร างต างๆ แล ววางไว บนจานอาหารหล กมากกว า 2. Fish Fork ส อมปลา ถ าไม ม เมน ปลาก อไม ต องวางส อมน ก ได 3. Salad Fork ส อมสล ด ขนาดจะเท าๆ ก บ Fish Fork และเล กกว า Main Course Fork 4. Dinner or Main Course Fork 5. Soup Bowl & Plate 6. Dinner Plate 7. Dinner Knife 8. Fish Knife ม ดเน อ ถ าไม ม เมน ไม ต องวางม ดน ก ได 9. Soup Spoon 10. Bread & Butter Plate 11. Butter Knife หร อเร ยกอ กอย างว า Spreader 12. Dessert Spoon and Cake Fork 13. Water Goblet 14. Red Wine Goblet 15. White Wine Goblet ************************************************* เอกสารอ างอ ง กมลศ กด ต งธรรมน ยม. (2546). ค ม อไวน (พ มพ คร งท 2). กร งเทพฯ: เฮลท แคร พล บบล ชช ง จ าก ด. กมลศ กด ต งธรรมน ยม. (2546). โลกของไวน ถ นเมร ยท วพ ภพ (พ มพ คร งท 2). กร งเทพฯ: เฮลท แคร พล บบล ชช ง จ าก ด. กมลศ กด ต งธรรมน ยม. (2546). ไวน ฝร งเศส เมร ยอมตะ (พ มพ คร งท 5). กร งเทพฯ: เฮลท แคร พล บบล ชช ง จ าก ด. โจเซฟ เอส.จ. (2546). กาแฟ ชงให เป น ด มให อร อย. เช ยงใหม : The knowledge center. โซพ ซา ไทยแลนด จ าก ด. (1999). ไวน และส ราของประเทศฝร งเศส (2 nd ed). กร งเทพมหานคร: ผ แต ง. ฉลองศร พ มลสมพงศ การจ ดบร การอาหาร และเคร องด ม. ส าน กพ มพ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร, กร งเทพฯ. 202 หน า. ศร สมร คงพ นธ ค ม อการจ ดเล ยง. ศ นย การพ มพ พลช ย, กทม. 256 หน า. ณรงค ร จ า (บรรณาธ การ). (2549 เมษายน). ไอศกร มโฮเมด. Thailand Restaurant, 6(71), หน า ย วด ต นสก ลร งเร อง. (2546). ใครๆ ก อยากม ร านกาแฟ. กร งเทพฯ: ว ร ยะ.... มารยาทในการร บประทานอาหารย โรป 18/1/ จาก 43

26 KJ. ร ปแบบบ ฟเฟต. จาก www. Kimjiawedding.net 18/1/ ร ปแบบ การให บร การ. จาก www. servicearts.wordpress.com/19/1/ Barlens Event Hire. (n.d.). Catering Catalogue. Retrieved July 2, 2008, form Graham and Hepner, Karon. (2000). The Waiter s Handbook (2 nd ed), Sydney: Glossary Hospitality Press Pty Ltd. Fuller, John. (1983). Modern Restaurant Service: A manual for students and practitioners. London: Virtue &Company Limited. Gally Inc. Soup and Salad Bars. and salad bars. html.19/1/ Hospitality hotelware. (n.d.). Tableware Catalogue. Retrieved July 5, 2008, form kimvallee. (n.d.). The art of table setting. Retrieved June 16, 2008, form www. kimvallee.com Life in Italy. (n.d.). Open a bottle of wine. Retrieved July 2, 2008, form Replacements LTD. (n.d.). Catalogue. Retrieved July 2, 2008, form images.replacements.com Strianese, Anthony J.(1997). Dining Room and Banquet Management (2ed). New York: Delmar Publishers. University of Phoenix. (n.d.). Visual Dictionary on line. Retrieved July 2, 2008, form Wayne, Gisslen. (2003). Professional cooking (5 th ed.). New York: John Wiley & Sons. 18/1/ /1/ /1/

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล 1 ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ห วข อ: ข นตอนมาตรฐานการตรวจร บว ตถ ด บ ว ธ ปฏ บ ต 1. ห วหน าคร ว จะเช คสต อคว ตถ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ลาด บท รายการ ๑ การจ ดก จกรรมพ ธ เป ดโครงการฯ ผ เข าร วมก จกรรม ประกอบด วยผ อานวยการเขต ห วหน าฝ ายการศ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

การเตร ยมสถานท ส มมนา

การเตร ยมสถานท ส มมนา การเตร ยมสถานท ส มมนา 1 การจ ดส มมนาแต ละคร งส งท สร างความย งยาก อ กอย าง หน ง ค อ การเตร ยมการเก ยวก บการจ ดสถานท และการ เตร ยมว สด อ ปกรณ เพ ออานวยความสะดวกในขณะ ดาเน นการจ ดการส มมนา ซ งม บทบาทต อการจ

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word)

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อกจบการท างาน การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) การจ ดเก บเอกสารท พ มพ เม อพ มพ งานเสร จ ก อนจะป ดโปรแกรม ควรจ ดเก บเอกสารก อนเพ อท เราจะได เร ยกใช เอกสารน ในคร งต อไปได ว

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

1 2 3 4 5 คนเก งม มาก คนหายากค อคนด 6 7 ให น กเร ยนตอบค าถามต อไปน โดยเล อกค าตอบท ถ กท ส ดเพ ยงค าตอบเด ยว ข อ 1 การออกแบบสไลด โดยใช โครงร างส ควรค าน งถ งส งใด ก ความม งหว งของผ ชม ข ความชอบของผ ออกแบบ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนเมษายน 2552 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนเมษายน 2552 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนเมษายน 2552 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 ล าด บ งานจ ดซ อจ ดจ าง วงเง นงบประมาณ ว ธ ซ อ/จ าง ผ เสนอราคา ผ ได ร บการค ดเล อก เหต ผลท ค ดเล อก

More information

ค ม อการจ ดการองค ความร

ค ม อการจ ดการองค ความร ค ม อการจ ดการองค ความร การพ มพ หน งส อราชการ ด วยโปรแกรม Microsoft Word จ ดทาโดย คณะกรรมการการจ ดการความร สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดหนองบ วลาภ ป การศ กษา ๒๕๕5 1 การพ มพ หน งส อราชการด วยโปรแกรม

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 1 จ างท ากระเป าใส เอกสารพร อมสกร นโลโก เพ อใช ในการจ ด 1,720.00 บาท ตกลงราคา หสม.ว สต าการ เมนท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze เม อม การทาให เก ดการเปล ยนแปลงข อม ลใด ๆ ลงใน Drive ท ม การป องก น โดย DeepFreeze ก สามารถทาได ตามปกต เช น เราเก บข อม ล ก เก บได เป นปกต การต ดไวร สก ต ดได ตามปกต แต

More information