การเตร ยมสถานท ส มมนา

Size: px
Start display at page:

Download "การเตร ยมสถานท ส มมนา"

Transcription

1 การเตร ยมสถานท ส มมนา 1

2 การจ ดส มมนาแต ละคร งส งท สร างความย งยาก อ กอย าง หน ง ค อ การเตร ยมการเก ยวก บการจ ดสถานท และการ เตร ยมว สด อ ปกรณ เพ ออานวยความสะดวกในขณะ ดาเน นการจ ดการส มมนา ซ งม บทบาทต อการจ ดการ ส มมนา แต ละคร งเป นอย างมาก 2

3 การเตร ยมสถานท ส มมนา ก อนท จะดาเน นการจ ดส มมนาอย างเป นทางการ องค ประกอบของกระบวนการจ ดส มมนาย งต อง พ จารณาถ งความส มพ นธ ก นก บสถานท ท ใช ในการ ดาเน นการส มมนาไปพร อมๆ ก น เพ อจะทาให การ ส มมนาดาเน นการไปด วยความเร ยบร อย โดยม รายละเอ ยดท ต องนามาพ จารณาด งต อไปน 3

4 1. ว ตถ ประสงค การจ ดส มมนา ม รายละเอ ยดด งน 1.1 เพ อให การดาเน นการจ ดส มมนาดาเน นไปอย างราบร นประสบ ความสาเร จพบข อบกพร องน อยท ส ดในการจ ดส มมนา 1.2 เพ อสร างบรรยากาศภายในห องส มมนา บร เวณรอบอาคาร สถานท ให เก ดความน าสนใจสอดคล องก บเร องท จ ดส มมนา 1.3 เพ อสร างความภาคภ ม ใจให เก ดแก ผ เข าร วมส มมนา ผ จ ด หร อ เจ าภาพในการจ ดส มมนา 4

5 ข อม ลประกอบการจ ดสถานท ส มมนา 2. ข อม ลประกอบการจ ดสถานท ส มมนา การจ ดสถานท เพ อการ ประช มส มมนา ตามว ตถ ประสงค ท กาหนดไว เป นหน าท ของฝ ายจ ด สถานท โดยตรงท ต องประสานไปย งฝ ายท เก ยวข องภายในกล มส มมนา ด วยก นเอง เพ อการดาเน นการจ ดการประช มส มมนา ให ดาเน นการไป ด วยความเร ยบร อย โดยฝ ายสถานท จะต องทราบข อม ลด งต อไปน 5

6 ข อม ลประกอบการจ ดสถานท ส มมนา 1.จ านวนผ เข าร วมส มมนาท งหมดม ก คน เป นชายก คนเป นหญ งก คน จานวนท น งก ท น งต อห องส มมนาและ ควรจ ดท น งสารองไว จานวนเท าใด 6

7 ข อม ลประกอบการจ ดสถานท ส มมนา 2.จานวนและขนาดของห องท ใช ส มมนา ห องส มมนาต องไม กว างใหญ เก นไปและ ไม ค บแคบเก นไป ควรจ ดห องให เหมาะสมก บจานวนผ เข าร วมส มมนา 7

8 ข อม ลประกอบการจ ดสถานท ส มมนา 3.สถานท ต งของห องส มมนาหร อห อง ประช ม ต องสามารถเด นทางเข าถ งได สะดวกม บร เวณสถานท จอดรถ กว างขวาง ร มร น ปลอดภ ย และควร เป นสถานท ท คนร จ กท วไป 8

9 ข อม ลประกอบการจ ดสถานท ส มมนา 4. ความส มพ นธ ระหว างห องส มมนา ใหญ ส มมนากล มย อย-ห องน า- ห องร บรอง ด งผ งต วอย าง 9

10 ห องประช ม ขนาดเล ก ห องประช ม ขนาดเล ก ห องร บรอง ใหญ ห องประช ม ใหญ ทางเด น ห องประช มขนาดกลาง ห องประช มขนาดเล ก ห องประช ม ขนาดกลาง ห องประช ม ขนาดกลาง ห องน า ห องร บรอง เล ก 10

11 ข อม ลประกอบการจ ดสถานท ส มมนา 5.ล กษณะของห องส มมนา ควรเป น เอกเทศ ค อห องส มมนาควรเป น ห องท แยกจากส วนบร การอ นๆ ผน งห องควรป ดม ดช ดไม ม กล น หร อเส ยงเข ารบกวนขณะม การ ประช ม 11

12 ข อม ลประกอบการจ ดสถานท ส มมนา 6. เป นห องท ม อากาศถ ายเท สะดวก ค อม ระบบการฟอกอากาศ หร อเคร องกรองอากาศ ม ระบบ ควบค มอ ณหภ ม ควบค มแสงสว าง รวมไปถ งระบบเส ยงท เหมาะสม 12

13 ข อม ลประกอบการจ ดสถานท ส มมนา 7.เคร องอานวยความสะดวกภายใน ห องส มมนาแต ละห อง เช นการจ ด โสตท ศน ปกรณ เคร องม อ เคร องใช ให พร อม และผ ด แล เคร องม อต างๆ ด วย 13

14 ข อม ลประกอบการจ ดสถานท ส มมนา 8.จ ดทาแผนท เด นทางมาห องส มมนา ต ดล กศรช บอกทางเข าออก และต ด ป ายบอกช อห องประช มส มมนาให ช ดเจน 14

15 ข อม ลประกอบการจ ดสถานท ส มมนา 9. จ ดทาป ายช อว ทยากร ป าย ประธาน ป ายช อประจาต วผ เข าร วม ส มมนา ป ายร บลงทะเบ ยนในกรณ ท ผ เข าร วมส มมนามาลงทะเบ ยน หน างาน ป ายประชาส มพ นธ ต างๆ 15

16 ข อม ลประกอบการจ ดสถานท ส มมนา 10. การวางแผนออกแบบเวท ส มมนา ให ม ความเหมาะสมก บเร องและ บรรยากาศขนาดของเวท ส มมนาไม เล กไม ใหญ จนเก นไป 16

17 การเตร ยมเก ยวก บสถานท 1. ต ดต อขออน ญาตใช สถานท 2. สารวจอ ปกรณ ส งอานวยความสะดวก ในห อง 3. ด แลเร องความสะอาด 4. เตร ยมการและตรวจสอบก อน 1 ว น 17

18 ร ปแบบการจ ดห องส มมนา การจ ดห องส มมนาควรจ ดให ว ทยากรมองเห นหน าผ เข าร วม ส มมนาได ท กคน ม ช องทางเด นสะดวกคล องต ว ไม แคบเก นไป จ ดสภาพแวดล อมให ด ด ด สบาย พ นท สะอาด สามารถจ ดได หลายร ปแบบตามความเหมาะสม ตามความน ยม โดยย ด ประโยชน ท ได ร บและความสะดวกเป นหล ก ส วนการจ ดวาง โต ะน งของ ห องส มมนาแต ละขนาดสามารถจ ดได ด งน 18

19 ร ปแบบการจ ดห องส มมนา 1. การจ ดห องส มมนาขนาดใหญ สาหร บผ เข าร วม ประช มส มมนาท ม จานวนมากต งแต 50 คนข นไปให จ ด โต ะว ทยากรไว ด านหน า ส งกว าโต ะผ เข าร วมส มมนา จะม 2 แบบค อ การจ ดห องส มมนาแบบท น งโรงภาพยนตร และ การจ ดห องส มมนาแบบห องเร ยน 19

20 การจ ดห องส มมนาขนาดใหญ 1.แบบท น งในโรงภาพยนตร เป นท น งแบบไม ม โต ะ หร อ ใช โต ะแบบม แท นรองเข ยน จ ดเป นแนวตรงหร อแนว เฉ ยงเข าหา ว ทยากร น ยมใช ประช มส มมนาในองค กร ขนาดใหญ 20

21 21

22 การจ ดท น งแบบเฉ ยงเข าหาก น 22

23 การจ ดท น งแบบไม ม โต ะแนวตรง 23

24 การจ ดห องส มมนาขนาดใหญ 2.แบบท น งในห องเร ยน ม โต ะและเก าอ ให ผ ส มมนาเพ อสะดวกในการจ ดบ นท ก ม ช องทางเด นตรงกลาง สามารถจ ดได 4 แบบ 24

25 การจ ดท น งแบบในห องเร ยน 25

26 แบบแบ งช องเด นตรงกลาง 26

27 แบบเช อมโต ะยาว 27

28 แบบห วล กศร 28

29 ร ปแบบการจ ดห องส มมนา 2. การจ ดห องส มมนาขนาดเล ก ผ เข าร วมส มมนา ประมาณ คน 1.แบบท น งร ปต วU หร อต วV ว ทยากร หร อประธานน งอย ห วโต ะ ด านซ าย และด านขวา ผ ส มมนามองเห น ก จกรรมการส มมนาได ช ดเจน 29

30 แบบร ปต วย 30

31 แบบร ปต วว 31

32 ร ปแบบการจ ดห องส มมนา 2.แบบท น งร ปต วท ประธานหร อ ว ทยากรน งห วโต ะ สมาช กน งในส วนท เป นแนวยาว 32

33 แบบร ปต วท 33

34 ร ปแบบการจ ดห องส มมนา 3.แบบท น งร ปต วโอ ท กคนน งอย รอบๆ โต ะ ประธานน งห วโต ะ เลขาน การน งอย ห วโต ะอ กด านหน ง 34

35 แบบร ปต วโอ 35

36 แบบร ปต วโอ 36

37 ร ปแบบการจ ดห องส มมนา 4.แบบท น งร ปต วแอล ผ ส มมนาน ง รอบต วอ กษรต วแอล ผ ว ทยากรจะน ง ต างหาก ด งร ป 37

38 แบบร ปต วแอล 38

39 ร ปแบบการจ ดห องส มมนา 5.แบบท น งโต ะกลมและส เหล ยม ท ก คนจะน งรอบๆ โต ะ ท กๆฝ ายจะ สามารถอภ ปรายได ท วถ ง 39

40 แบบร ปโต ะกลม 40

41 แบบร ปส เหล ยม 41

42 ร ปแบบการจ ดห องส มมนา 6.แบบท น งกระจายกล ม จ ดโต ะเป น กล มแต ห นท น งไปทางประธาน เพ อ ความสะดวกในการฟ งคาบรรยาย จะใช ในการทาก จกรรมกล มย อย 42

43 แบบท น งกระจายกล ม 43

44 ร ปแบบการจ ดห องส มมนา 7.แบบอานวยการ จ ดง ายๆ เน นใน เร องความอานวยความสะดวก และ เพ อให เก ดความใกล ช ดสน ทสนม ระหว างสมาช กผ เข าร วมส มมนา จะใช ใน การจ ดก จกรรมกล มย อย 44

45 แบบร ปโต ะเด ยวหร อหลายโต ะ 45

46 ร ปแบบการจ ดห องส มมนา 3. การจ ดห องส มมนาขนาดกลาง ม จานวนผ เข าร วมส มมนาประมาณ คน ประย กต ร ปแบบของการจ ดส มมนาใหญ หร อขนาดเล กมาใช ได 46

47 ร ปแบบการจ ดห องส มมนา 4.การจ ดห องส มมนากล มย อย อาจแบ งกล มย อยไปตามห องส มมนา ขนาดเล กใกล ๆก นได แบ งเป นกล มในห องส มมนาใหญ 47

48 แบบกล มย อย 48

49 การจ ดเวท (แบบพ ธ การ) ม องค ประกอบด งน 1.ธงชาต โต ะหม บ ชา พระบรมฉายา ล กษณ ของพระบาทสมเด จพระ เจ าอย ห ว 49

50 การจ ดเวท (แบบพ ธ การ) 2.โต ะประธานหร อว ทยากร 3.ฉากหร อม านต ดต วอ กษรช อการ ส มมนา 4.แท นสาหร บพ ธ กร,ผ กล าวรายงาน 50

51 โต ะหม บ ชา ธงชาต พระบรมฉายาล กษณ จ ดวางไว ด านขวาของเวท ห นหน า เข าหาผ ร วมส มมนา ธงชาต อย ด านขวาของโต ะหม บ ชา พระบรมฉายาล กษณ อย ซ าย 51

52 โต ะประธานหร อว ทยากร จ ดวางไว กลางเวท ต องด ว าว ทยากรม ก คน จะใช โต ะน ง หร อแท นบรรยาย หาผ าป ให เร ยบร อย ม ไมโครโฟนเท า จานวนว ทยากร 52

53 โต ะประธานหร อว ทยากร ด านหน าของโต ะควรม แจก น ดอกไม ประด บ เตร ยมป ายช อของประธานและ ว ทยากร ต งบนโต ะให ตรงก บท น ง 53

54 ฉากหร อม านต ดต วอ กษร อย ด านหล งโต ะหม บ ชา และโต ะ ประธานหร อว ทยากร สาระสาค ญท ต องเข ยน ช อการส มมนา, (จ ดทาโดย...) ว น เด อน ป 54

55 แท นสาหร บพ ธ กร อย ด านล างขวาม อของเวท ห นหน า อย ในระด บกลาง ระหว างประธาน ก บผ ส มมนา ควรม ไมโครโฟนและแจก นดอกไม ประด บ เพ อความสวยงาม 55

56 การจ ดห องร บประทานอาหาร 1.ห องร บประทานอาหารว าง ม กจ ดให ย นร บประทาน โดยจ ด ของว างเป นช ดๆ จ ดไว ใกล ๆ ก บห องส มมนา 56

57 การจ ดห องร บประทานอาหาร 2.ห องร บประทานอาหาร ควรเล อกอาหารให เหมาะสมก บม อ อาหาร ส วนมากจะจ ดเป นบ ฟเฟต 57

สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม

สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม ๓ ความหมายของกระบวนการฝ กอบรม ๔ หล กการและท มา ๕ ว ตถ ประสงค ๖ ขอบเขต ๖ ข นตอนท ๑ ข นตอนท

More information

แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา

แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา 1. อาจารย ควรกาหนดว ตถ ประสงค สถานท ท จะไปให เหมาะก บเวลา สอดคล องก บการเร ยนและ ความร ของน กเร ยน 2. ออกจดหมายถ งผ ปกครองแจ งให ทราบว า ระหว างเวลาน

More information

การสร างหล กส ตรและการจ ดท าโครงการฝ กอบรม

การสร างหล กส ตรและการจ ดท าโครงการฝ กอบรม การสร างหล กส ตรและการจ ดท าโครงการฝ กอบรม การจ ดท าโครงการฝ กอบรมเป นกระบวนการท จ ดข นอย างเป นระบบ เพ อพ ฒนาบ คลากร ให เป นทร พยากรมน ษย โดยม งเน นให เก ดความร (Knowledge) ความเข าใจ (Understanding)

More information

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 1. หล กการและเหต ผล การด าเน นก จกรรมต างๆ ล วนต องใช ทร พยากร พล งงาน และก อให เก ดผลกระทบทางส งแวดล อม ท งด านขยะและน าเส ย ด

More information

เกณฑ พ นฐาน 13 ข อ สถานท ทางานน าอย น าทางาน น าใช บร การ

เกณฑ พ นฐาน 13 ข อ สถานท ทางานน าอย น าทางาน น าใช บร การ เกณฑ พ นฐาน 13 ข อ สถานท ทางานน าอย น าทางาน น าใช บร การ 1. อาคารและบร เวณโดยรอบสะอาด ม การจ ดวางว สด อ ปกรณ อย างเป นระเบ ยบ เร ยบร อย 2. ในกรณ ท ม ร านอาหารจะต องได มาตรฐานตามข อกาหนดพ นฐานด านส ขาภ

More information

รายงานสร ปผลการดาเน นงานโครงการก จกรรม 5ส ประจาป งบประมาณ 2557

รายงานสร ปผลการดาเน นงานโครงการก จกรรม 5ส ประจาป งบประมาณ 2557 รายงานสร ปผลการดาเน นงานโครงการก จกรรม 5ส ประจาป งบประมาณ 2557 จ ดทาโดย คณะกรรมการดาเน นงานโครงการก จกรรม 5ส สาน กหอสม ดกลาง มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ก นยายน 2557 คานา รายงานฉบ บน จ ดทาข นเพ อรายงานผลการดาเน

More information

มาตรฐานการบร หารงานฝ ายบร หารท วไป

มาตรฐานการบร หารงานฝ ายบร หารท วไป ๓๗ มาตรฐานการบร หารงานฝ ายบร หารท วไป ๑. งานวางแผนงานฝ ายบร หารท วไป ๑.๑ การรวบรวมข อม ล ระเบ ยบและแนวปฏ บ ต เก ยวก บงานบร หารท วไป ๑ - ม การแต งต งผ ร บผ ดชอบการรวบรวมข อม ล ระเบ ยบและแนวปฏ บ ต เก ยวก

More information

ค ม อการจ ดเก บและจ ดการขยะภายในมหาว ทยาล ย

ค ม อการจ ดเก บและจ ดการขยะภายในมหาว ทยาล ย ค ม อการจ ดเก บและจ ดการขยะภายในมหาว ทยาล ย จ ดท าโดย ส วนอาคารและสถานท ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร (บางมด) 13 กรกฎาคม 2550 สารบ ญ หน าท บทท 1 บทน า 1 1.1 ว ตถ ประสงค 1 1.2 ขอบเขตของการบร

More information

รายงานโครงการเพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน โดยก จกรรม 5 ส. ประจ าป 2553

รายงานโครงการเพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน โดยก จกรรม 5 ส. ประจ าป 2553 รายงานโครงการเพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน โดยก จกรรม 5 ส. ประจ าป 2553 กล มงานสารสนเทศส งแวดล อม ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 6 รายงานโครงการเพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน โดยก จกรรม 5 ส. ประจ าป 2553 กล มงานสารสนเทศส

More information

องค ประกอบการท างานเป นท ม

องค ประกอบการท างานเป นท ม องค ประกอบการท างานเป นท ม ใน ค.ศ.1977 วาร น ย (Warny) ได ให ความหมายของการสร างท มว า เป นขบวนการข นพ นฐานในการ พ ฒนาบ คคลท ท างานร วมก นให เร ยนร ว า จะต องด าเน นการอย างไรจ งจะบรรล เป าหมายของแต ละคน

More information

เทคน คการเป นว ทยากรและการสร างส อประกอบ

เทคน คการเป นว ทยากรและการสร างส อประกอบ 79 หน วยท 5 เทคน คการเป นว ทยากรและการสร างส อประกอบ ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน 80 หน วย ท 5 เทคน คการเป นว ทยากร และการสร างส อประกอบ เวลา 2 ช วโมง กรอบแนวค ด การเป นว ทยากรท ด และม ประส ทธ ภาพน น จะต องเป

More information

A-I-C เทคน คกระบวนการวางแผนแบบม ส วนร วม Appreciation-Influence-Control (A-I-C)

A-I-C เทคน คกระบวนการวางแผนแบบม ส วนร วม Appreciation-Influence-Control (A-I-C) A-I-C เทคน คกระบวนการวางแผนแบบม ส วนร วม Appreciation-Influence-Control (A-I-C) กระบวนการ A-I-C เป นเทคน คการประช ม/วางแผนแบบม ส วนร วมอย างสร างสรรค ท การระดมสมองท า ให เก ดความเข าใจสภาพป ญหา/ข ดจ าก

More information

ส.2:สะดวก ค อ การจ ดวางส งของต างๆ ในท ท างานให เป นระเบ ยบ เพ อความสะดวกและ ปลอดภ ย

ส.2:สะดวก ค อ การจ ดวางส งของต างๆ ในท ท างานให เป นระเบ ยบ เพ อความสะดวกและ ปลอดภ ย โครงการก จกรรม 5ส. 5ส ค อ กระบวนการในการจ ดสถานท ท างานให เป นท เร ยบร อย โดยม งเน นท จะ ก อให เก ดประส ทธ ภาพของการท างานและจ ตส าน กในการปร บปร งสภาพแวดล อมท ด ของ ผ ปฏ บ ต งาน 5 ส ค า ย อซ งแปลมาจาก

More information

หน วยท 1 หน าท ของผ ควบค มและตรวจงานก อสร าง

หน วยท 1 หน าท ของผ ควบค มและตรวจงานก อสร าง 4 หน วยท 1 หน าท ของผ ควบค มและตรวจงานก อสร าง 1.1. ความหมายของผ ควบค มงานก อสร าง ผ ควบค มงาน ม ความหมายในหลายระด บ แล วแต ความต องการของเจ าของงานท จะให ทา ท งน ผ ควบค มงานอาจจะมาจากผ ออกแบบ หร อเป นว

More information

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 บทสร ปส าหร บผ บร หาร การประเม นผลการดาเน นโครงการงาน มหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก. จ งหว ดชลบ ร 2557 ม ว ตถ ประสงค เฉพาะ

More information

รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557

รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557 รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557 กองพ ฒนาน กศ กษา สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๑. โครงการ

More information

หล กเกณฑ การประกวดแข งข นทางว ชาการ งานมหกรรมการจ ดการศ กษาท องถ น พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การประกวดแข งข นทางว ชาการ งานมหกรรมการจ ดการศ กษาท องถ น พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การประกวดแข งข นทางว ชาการ งานมหกรรมการจ ดการศ กษาท องถ น พ.ศ. ๒๕๕๖ สารบ ญ สารบ ญ หน าท ๑. เกณฑ การประกวดการกล าวส นทรพจน ๑ ๒. เกณฑ การประกวดการประด ษฐ ส งของจากว สด เหล อใช ๑๗ ๓. เกณฑ การประกวดการร

More information

การบร หารจ ดการเร ยนร วมตาม โครงสร าง SEAT

การบร หารจ ดการเร ยนร วมตาม โครงสร าง SEAT LOGO การบร หารจ ดการเร ยนร วมตาม โครงสร าง SEAT นางสมพร หวานเสร จ ผ อ านวยการเช ยวชาญ โรงเร ยนพ บ ลประชาสรรค การจ ดการเร ยนร วม การจ ดการเร ยนร วม ค อ การจ ดการศ กษาผ านกระบวนการท หลากหลายเพ อตอบสนองความต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งานของก จกรรม 5 ส (5S) บทนา

ค ม อการปฏ บ ต งานของก จกรรม 5 ส (5S) บทนา 1 ค ม อการปฏ บ ต งานของก จกรรม 5 ส (5S) บทนา 5ส เป นพ นฐานในของการน าเทคน คว ศวกรรมอ ตสาหการเข ามาใช ในสถานประกอบการ หร อหน วยงานต างๆท ต องการเพ อปร บปร ง และเพ มประส ทธ ภาพในการเพ มผลผล ตท งทางด าน การผล

More information

รายงานผลการดาเน นงานกล มบร หารงานท วไป โรงเร ยนพะตงประธานค ร ว ฒน

รายงานผลการดาเน นงานกล มบร หารงานท วไป โรงเร ยนพะตงประธานค ร ว ฒน 1 รายงานผลการดาเน นงานกล มบร หารงานท วไป โรงเร ยนพะตงประธานค ร ว ฒน ระหว างว นท 1 ต ลาคม 2556 ถ ง ว นท 31 ม นาคม 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 16 2 สารบ ญ แนวค ดในการบร หารกล มบร หารท วไป

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร แนวปฏ บ ต ท ด QA 1 แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร แนวปฏ บ ต ท ด ค อ ว ธ ปฏ บ ต หร อข นตอนการปฏ บ ต ท ท าให หน วยงานประสบความส าเร จหร อน าไป ส ความเป นเล

More information

การจ ดสรรท ด น เอกสารประกอบการสอนรายว ชา 04 140 318 อาจารย วรพ นธ แก วพ ทยาภรณ สาขาว ศวกรรมสารวจ หน าท 1

การจ ดสรรท ด น เอกสารประกอบการสอนรายว ชา 04 140 318 อาจารย วรพ นธ แก วพ ทยาภรณ สาขาว ศวกรรมสารวจ หน าท 1 เอกสารประกอบการสอนรายว ชา 04 140 318 หน าท 1 หมวด1 หล กเกณฑ ในการจ ดทาแผนผ งโครงการและว ธ การในการจ ดสรรท ด น หมวด 2 โครงการและว ธ การในการจ ดสรรท ด น หมวด 3 ขนาดและเน อท ของท ด นท ทาการจ ดสรร หมวด 4 ระบบและมาตรฐานของถนนและทางเท

More information

ข อก าหนดโครงการ จ างเหมาบร การบร หารควบค มด แลอาคารส าน กงานป องก นและ ปราบปรามการฟอกเง น ประจ าป งบประมาณ พ.ศ

ข อก าหนดโครงการ จ างเหมาบร การบร หารควบค มด แลอาคารส าน กงานป องก นและ ปราบปรามการฟอกเง น ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ข อก าหนดโครงการ จ างเหมาบร การบร หารควบค มด แลอาคารส าน กงานป องก นและ ปราบปรามการฟอกเง น ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ระยะเวลา ๖ เด อน (ต งแต ว นท ๑ เมษายน ถ ง ๓๐ ก นยายน ๒๕๕๕) ๑. หล กการและเหต ผล ส าน

More information

รายงานการว จ ย การใช คะแนนแข งข นการทาความสะอาด และความม ระเบ ยบในห องเร ยน ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 1 ภาคเร ยนท 2 ประจาป 2553

รายงานการว จ ย การใช คะแนนแข งข นการทาความสะอาด และความม ระเบ ยบในห องเร ยน ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 1 ภาคเร ยนท 2 ประจาป 2553 รายงานการว จ ย การใช คะแนนแข งข นการทาความสะอาด และความม ระเบ ยบในห องเร ยน ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 1 ภาคเร ยนท 2 ประจาป 2553 โรงเร ยนว ดบ ณยประด ษฐ สาน กงานเขตบางแค กร งเทพมหานคร รายงานการว จ ย การใช

More information

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร

More information

จ ดม งหมายการเข ยนรายงาน

จ ดม งหมายการเข ยนรายงาน บทท 7 การเข ยนรายงาน สาระส าค ญ การศ กษาป จจ บ นส งเสร มให ผ เร ยน ค ดเป น ทาเป น แก ป ญหาเป น และส งเสร มให ผ เร ยนศ กษาค นคว า ด วยตนเองมากข น การเสนอรายงานจ งม บทบาท และสาค ญย งในการเร ยนการสอนซ งส

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นก จกรรม 5 ส ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยร งส ต ประจ าป การศ กษา 2552 (1 ม ถ นายน 2552 31 พฤษภาคม 2553)

รายงานสร ปผลการด าเน นก จกรรม 5 ส ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยร งส ต ประจ าป การศ กษา 2552 (1 ม ถ นายน 2552 31 พฤษภาคม 2553) รายงานสร ปผลการด าเน นก จกรรม 5 ส ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยร งส ต ประจ าป การศ กษา 2552 (1 ม ถ นายน 2552 31 พฤษภาคม 2553) ก ค าน า ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยร งส ต ได ด าเน นก จกรรม 5 ส มาอย างต อเน อง และป

More information

โครงการส มมนาว ชาการ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต

โครงการส มมนาว ชาการ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต โครงการส มมนาว ชาการ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต รายงานการประเม นโครงการ เร อง การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต ผ จ ดทาโครงการ :: รศ.ดร.ว มล ชอบช นชม

More information

เทคน คการน าเสนอ. ว ธ การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม PowerPoint

เทคน คการน าเสนอ. ว ธ การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม PowerPoint 1 15 เทคน คการน าเสนอ ว ธ การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม PowerPoint 1. ข อความท นามาใช ควรย อให ส นๆ กระช บได ใจความหร อ ค ดเฉพาะห วข อท สาค ญ หร อ แบ ง ห วข อออกไปเป นหลายๆ สไลด โดยปกต ควรจะม ห วข อใน

More information

โครงการอบรมเยาวชนภาคฤด ร อน โดย นางสาวภคภรณ อมรร ตน

โครงการอบรมเยาวชนภาคฤด ร อน โดย นางสาวภคภรณ อมรร ตน โครงการอบรมเยาวชนภาคฤด ร อน โดย นางสาวภคภรณ อมรร ตน ผ ขอร บการประเม นเพ อแต งต ง ต าแหน ง น กว ชาการศาสนาช านาญการ ต าแหน งเลขท 64 กล มเผยแผ ศาสนา ส าน กพ ฒนาค ณธรรมจร ยธรรม กรมการศาสนา ค าน า กรมการศาสนา

More information