Frederick Winslow Taylor

Size: px
Start display at page:

Download "Frederick Winslow Taylor"

Transcription

1 Frederick Winslow Taylor The Principles of SCIENTIFIC MANAGEMENT บ ดาการจ ดการแบบว ทยาศาสตร นาย สรว ฒ โยคะก ล Tel : นาย ศราว ธ ม เจร ญ Tel :

2 คาน า การจ ดการก บการทางานของพน กงาน อาจจะเป นเร องหน งท ยากมากในอด ต และในป จจ บ นอาจจะ ม บางหน วยงาน หร อบางบร ษ ท อาจจะย งมองไม เห นป ญหาน และย งถ กป ดบ งอย ใ น อ ด ต ม ผ ค น มากมายท พยายามหาว ธ การจ ดการท ช วยขจ ดป ญหาต างๆออกไป เพ อให พน กงานได ทางานอย างม ประส ทธ ภาพ เน องานม ค ณภาพ ผลผล ตได ตามต องการ แต ท กอย างก ต องม จ ดเร มต น ม บ คคลหน งท ได นา หล กการทางว ทยาศาสตร เข ามาปร บใช ก บการทางานในโรงงานอ ตสาหกรรม และม นก ได ผลอย างเหล อเช อ เร ยกได ว าเป นการปฏ ว ต อ ตสาหกรรมอย างหน งเลยก ว าได บ คคลน นก ค อ Frederick Winslow Taylor คณะผ จ ดทา นาย สรว ฒ โยคะก ล นาย ศราว ธ ม เจร ญ MBA สปท.ร น 20 2

3 สารบ ญ เน อหา หน า Who is.. 1 Who is known for 2 What is the concepts? 3 How real companies use Taylor concepts? 7 How it dovetail with other guru theories 10 Validity today? 15 Reference 15 3

4 Who is.. - เก ดเม อป 20 ม นาคม คศ.1856 Philadelphia, USA - จบการศ กษาจากประเทศฝร งเศสและเยอรม น - ป คศ.1874 (อาย 18 ป ) เร มอาช พเป นช างฝ กห ดในโรงงานเล กๆ - ป คศ.1878 เข าร วมงานในฐานะคนงานและก าวส ตาแหน งห วหน า - ป คศ.1884 ก าวส ตาแหน งห วหน าว ศวกร บร ษ ท Midvale Steel - ป คศ.1895 เร มเข ยนบทความต พ มพ - ป คศ.1902 ได ร บรางว ล Elliott Cresson Medal - ป คศ.1911 ได ร บความน ยมส งส ดจากการเข ยนหน งส อ The Principles of Scientific Management - ป คศ.1915 เม อว นท 28 ม นาคม เขาเส ยช ว ต 4

5 Who is known for? - A Piece-Rate System, 1895 การใช เง นเป นแรงจ งใจคนงาน จ ายค าจ างเป นรายช น โดยม หล กการแบ งค าจ างเป น 2 แบบด งน - Shop Management, ค าจ างสาหร บคนท ทาได ผลผล ตน อยกว ามาตรฐาน 2. ค าจ างสาหร บคนท ทาได ผลผล ตเท าก บหร อมากกว ามาตรฐาน จะห นกล บมาเน นถ งการจ ดการคน มากกว าการท ใช เง นไปจ งใจ - On the Art of Cutting Metals, 1906 ม การต งคาถามข นมา 3 ข อเก ยวก บการใช เคร องม อต ด 1. เคร องม ออะไรท จะใช ก บงานน นๆ 2. จะใช ความเร วม ดในการต ดเท าไหร 3. จะป อนม ดต ดเข าช นงานด วยความเร วเท าไหร และต องคาน งค ณภาพของช นงาน ขนาด, ความหนา, ความล กในการต ดด วย รวมถ งอาย การใช งานของ เคร องม อต ด - The Principles of Scientific Management, 1911 Right Job ผลงานช นเอกของ Taylor ในเร องของการจ ดการหาคนให เหมาะสมก บงาน Put the Man in the 5

6 What is the concepts? ในป 1878 หล งจากสาเร จการศ กษาด านการวางร ปแบบและม หน าท ด แลเคร องจ กร Taylor ได เข า ทางานท บร ษ ท Midvale Steel เขาพบว าการจ ายเง นของโรงงานน เป นแบบเหมาจ ายมานานหลายป แล ว ด งน น ผลผล ตจ งถ กกาหนดด วยคนงาน ไม ได มาจากห วหน างาน ซ งพวกเขาม กจะทางานอย างม ประส ท ภาพ เพ ยงแค 1 ใน 3 ของการทางานอย างจร งจ งเท าน น ภายใต ระบบการทางานด งกล าว ทาให คนงานทางานตามใจต วเอง และม แนวโน มท จะเก ดการอ งาน ข น โดยม กจะม สาเหต มาจาก 1. ความเช อเก าๆ ท เข าใจผ ดก นมาตลอด ถ งเร องการท แรงงานหร อเคร องจ กรทางานได ผลผล ต มาก แล วจะทาให ม การเล กจ างงาน 2. ระบบการจ ดการย งไม ด พอ ทาให คนงานทางานให ช า เพ อประโยชน ส วนต ว 3. กฏระเบ ยบไม ม ประส ทธ ภาพ ทาให คนงานหมดความต งใจ หมดความพยายามในการทางาน เพราะค ดว าทาไปก ส ญเปล า คนท เข างานมาใหม ม ความสามารถ กระต อร อร นในการทางาน ก จะต งใจทางานให ด กว าคนอ น ตามมาตรฐานของตนเองท ทาได แต เม อมาอย ร วมก นก บคนข เก ยจ จะเร มทางานช าลงทาเท าก บคนอ น เพราะ ไม ร จะทาด หร อเร วไปเพ ออะไร ภายใต เง นค าจ างท เท าก น หร ออ กอย างอาจจะมาจากการกดด น การเขม น ของคนงานเก าท อย มาก อน ส งผลให ต องลาออกไป เหต การณ เหล าย งคงม ถ งป จจ บ น ในหลายๆองค กร Taylor ได ประกาศตนเองว าจะทางานอย ฝ งเด ยวก บฝ ายบร หาร และน นก เป นจ ดเร มต นในการค นหา ว ธ การทางานให คนงานทางานอย างเต มท ในเวลาทางานจร งๆ คนท ไม ให ความร วมม อก จะถ กลดค าจ าง พ ก งาน จากน นก เร มร บคนใหม เข ามา แล วทาการสอนงานใหม ด วยตนเอง เม อคนงานเก าถ กกดด นเร อยๆ ก เร ม ม บางกล มเร มพ ฒนาตนเอง ทาให ผลผล ตของโรงงานด ข นอย างช ดเจน จากน น Taylor ได เล อนข นเป นโฟร แมน จ งพยายามเปล ยนแปลงระบบการจ ดการใหม เพ อปร บให คนงานและผ บร หารได ร บผลประโยชน เด ยวก น แล วว ธ การน ได ถ กนาเสนอต อ American Society of Mechanical Engineers ในช อ A Piece-Rate System และ Shop Management 6

7 Taylor กล าวว ารากของป ญหาต างๆท เก ดในโรงงานอย ท ระบบไม ได อย ท คน การแก ไขป ญหาจ งทา ได โดยการจ ดต งระบบการจ ดการท ม ประส ทธ ภาพส งส ด และเสนอว าการจ ดการท ม ค ณภาพต องอาศ ย หล กการทางว ทยาศาสตร เข ามาช วย จากการทดลองหลายๆแบบของ Taylor พบว าป จจ ยท สาค ญท ส ด ต อ 1. การเล อกคนอย างม หล กการ 2. การจ งใจ 3. การฝ กฝนและช วยให คนงานทางานตามมาตรฐานท วางไว หล กว ทยาศาสตร การจ ดการได เปล ยนให ฝ ายการจ ดการทางานมากข น โดยจะกาหนดให ม การแบ ง งานก นทาระหว างฝ ายจ ดการและคนงานอย างเท าๆก น ตามหล กว ทยาศาสตร การจ ดการแล วเป นไปไม ได ท คนงานคนเด ยวจะทางานส าเร จตามข นตอนของหล กว ทยาศาสตร การจ ดการ เช น การวางแผนหาหล กการ ทางาน และลงม อทางานด วยตนเองพร อมก นหมด เพราะหล กว ทยาศาสตร การจ ดการม ความละเอ ยดอ อนม กฏเกณฑ แน นอน ผ จ ดการจาเป นต องอาศ ยความร วมม อจากท กฝ าย หล กการจ ดการแบบว ทยาศาสตร ท ฝ ายจ ดการต องทาม อย 4 ข อ 1. ยกเล กการให ผ ใช แรงงานเล อกว ธ ทางานโดยอ สระอย างส นเช งแล วพ ฒนาว ธ ใหม ข นมาบ งค บใช แทน เพ อเป นการวางมาตรฐาน (Standardization) ในการทางานเป นส งสาค ญ และม ความจาเป น อย างย ง เน องจากการทางานท กอย างต องเป นระบบมาตรฐาน ไม ว าจะเป นว ธ การทางาน ปร มาณ งานท ทา เวลาการทางาน ค าจ าง ค าตอบแทน ต องเป นมาตรฐานเด ยวก นหมด เน นเร อง ว ธ การ ทางานท ด ท ส ด หร อ One Best Way หร อ One Best Method 7

8 2. ค ดเล อกบ คคลตามหล กว ทยาศาสตร การจ ดการ - คาน งถ งความร ความสามารถ และความกระต อร อล นในการทางาน - ค ดเล อกคนให เหมาะสมก บงาน ด วยความถน ดหร อชานาญเฉพาะทาง - พ จารณาถ งอนาคตและล กษณะของบ คคล - ต องอาศ ยข อม ลจากแหล งต างๆ เช น ท กษะ ความชานาญงานท แสดงออกมาตอน ทดสอบงาน ไหวพร บ ความเฉล ยวฉลาด 3. ต องพ ฒนาบ คคลแต ละคนให ม ประส ทธ ภาพมากท ส ด เพ อให ท กคนทางานได อย างถ กต อง ต องทา ควบค ก นไปก บ ข อ.2 - สอนงานให แต ละคนทางานอย างถ กต องตามข นตอน และว ธ การทางานท ฝ ายจ ดการ กาหนดไว อย างเคร งคร ด - ต ดตามด พฤต กรรมการทางาน - ผล กด นให ม ก าวไปส ตาแหน งท ส งข นอย างเหมาะสม 4. สร างบรรยากาศความร วมม อในการทางานภายในองค กร แบ งความร บผ ดชอบในงานให เท าก น ระหว างผ บร หารและผ ใช แรงงาน ต างฝ ายต างต องได ร บมอบหมายงานให ร บผ ดชอบตามความ เหมาะสมของแต ละคน ต องไม ม การผล กภาระความร บผ ดชอบให แก ผ ใช แรงงานฝ ายเด ยวด งเช น ในอด ต ควรม รางว ลพ เศษให ก บคนงานท ทางานด เพ อเป นขว ญกาล งใจในการทางาน 8

9 ข อด ของหล กการจ ดการแบบว ทยาศาสตร 1. ทาให นายจ างและล กจ างม ความสม คค ก นมากข น เน องจากท งสองฝ ายต างร ถ งภาระหน าท ของ ตนเป นอย างด ว า แต ละฝ ายม หน าท ต องทาอะไร ฝ ายบร หารม หน าท กาหนดหล กและว ธ การทางานของแต ละ อย างข นมาเพ อให คนงานปฏ บ ต ตาม ส วนฝ ายคนงานม หน าท ต องทางานตามข นตอนและว ธ การท กาหนดไว ให ได อย างถ กต องและต องทางานให ได ปร มาณและม ค ณภาพตามท องค การกาหนดไว 2. คนงานจะร ว า ถ าทางานได ตามปร มาณและม ค ณภาพตามท องค กรกาหนดไว แล วจะได ร บ ค าตอบแทนเท าใด ถ าทาได มากกว าหร อน อยกว ามาตราฐานจะได ค าตอบแทนเท าใด จ งทาให ฝ ายคนงาน และฝ ายจ ดการทราบถ งผลประโยชน ท แต ละฝ ายจะได ร บเป นอย างด ความเข าใจก นจ งเก ดข น 3. ทาให องค กรได ร บผลผล ตส ง ขณะท ฝ ายล กจ างได ร บค าตอบแทนท ส งข นตามผลผล ตท ทาได โดยท งสองฝ ายต างพยายามพ ฒนาผล ตภาพการผล ตให ก บองค การอย างเต มท ทาให องค การประสบ ความสาเร จในการดาเน นก จการมากข น ข อเส ย ของหล กการจ ดการแบบว ทยาศาสตร 1. หล กการจ ดการแบบว ทยาศาสตร ม งแต ว า ผลสาเร จของการดาเน นงานองค กรอย ท ผลผล ตและ ผลตอบแทนของล กจ าง โดยใช เง นเป นส งจ งใจ ส งผลให คนพยายามทางาน เพ อให ได ค าจ างส งส ดแต ไม ได คาน งถ งความต องการทางด านจ ตใจ ความต องการทางด านส งคมของบ คคลท ทางานอย ในองค กรเลย ท กคน ต องทางานตามหล กเกณฑ ข นตอนและว ธ การท องค กรกาหนดไว อย างเคร งคร ด 2. หล กว ทยาศาสตร การจ ดการทาให เก ดการแข งข นก นทางานเพราะต องการได ค าจ างส งกว าคน อ นๆ ทาให ความส มพ นธ ระหว างคนท ทางานด วยก นถ กทาลายลงเพราะคนงานต างม งทางานในหน าท ของ ตนโดย ไม คาน งถ งผ อ น เพราะฉะน นจ งทาให ความร กใคร สาม คค และการทางานร วมก นเป นท มไม เก ดข น 3. หล กการจ ดการแบบว ทยาศาตร ไม ม การกาหนดถ งมาตราฐานทางด านแรงงานไว เช น สว สด การ ส ทธ ประโยชน ต างๆ ทาให ไม ม ว ธ การบร หารงานบ คคลท เป นระบบจ งต องให ห วหน างานเป นผ ควบค มการ ทางานท กข นตอนอย างเคร งคร ดและใช ว ธ การให รางว ลก บคนงานท เช อฟ งและทาได ด ตามหล กการและ ลงโทษคนงานท ไม เช อฟ งหร อทางานไม ด 9

10 4. หล กการบร หารแบบว ทยาศาสตร ให ความสนใจก บเทคน คว ธ การทางานมากเก นไป ม การแบ ง งานก นทาเฉพาะด านมากเก นไปเหมาะสมท จะนาไปใช เฉพาะการทางานท ต องทาซ าๆ ก นเป นส วนใหญ เพราะระบบการทางานแบบสายพานการผล ตได ม การแบ งงานออกเป นข นตอนตามกระบวนการของงาน และม การวางโปรแกรมให คนงานทางานด วยการใช แนวทางตามกลไกของเคร องจ กรกล เป นระบบการ ผล ตแบบท ใช แรงงานเข มงวด คนงานม ความร ต า จ งต องสอนและต ดตามควบค มอย ตลอดเวลาโดยห วหน า งานท ม ความชานาญเฉพาะด าน ส งผลก บกรณ ท ต องม การหม นเว ยน สล บตาแหน งการทางานน น จะทาได ยาก How real companies use Taylor concepts? Taylor แนะนาการจ ดการแบบว ทยาศาสตร ให ก บบร ษ ท Bethlehem Steel จากความต องการท จะ หลอมเหล กมากถ ง 80,000 ต น จากเด มราคาของเหล กหลอมน นต าจนไม สามารถขายได กาไร ม นจ งถ กเก บ ไว เฉยๆ แต เม อสงครามข น ราคาของม นก ส งข นและขายได เป นจานวนมาก น จ งเป นโอกาสอ นด ท จะแสดง ให คนงาน ผ จ ดการและเจ าของโรงงานเห นถ งประโยชน ของร ปแบบการจ ายค าจ างตามงานท ทา ซ งม ประส ทธ ภาพด กว าการจ ายค าแรงแบบเหมาจ ายเป นรายว นตามระด บช นของคนงาน เขาพบว าคนงานทาการลาเล ยงเหล กออกจากเตาหลอมเฉล ย คนละ 12 ต นคร งต อว น แต จากการศ กษา ของ Taylor พบว า คนงานควรจะลาเล ยงเหล กได ถ งคนละ 47 ต นต อว น เขาจ งต องศ กษาอ กหลายคร งเพ อให ม นใจว า ผลการศ กษาของเขาน นถ กต อง เม อม นใจแล วหน าท ต อไปก ค อจะต องทาให เหล กท ง 80, 000 ต น ถ ก ลาเล ยงข นรถในอ ตรา 47 ต น ต อคนต อว น และงานจะต องเสร จโดยไม ม การ Strike ของคนงาน ไม ม ข อ ถกเถ ยง ไม พอใจ คนทางานจะต องม ความส ขและความเป นอย ท ด ข นกว าเด ม แม จะต องทางานมากข นก ตาม ข นตอนแรกท เขาทาก ค อ การเล อกคนอย างม หล กการ การต ดต อก บคนงานภายใต Scientific Management น นไม ม กฎตายต ว สาหร บงานน แทนท เขาจะต ดต อก บท กๆคนพร อมก น เขาเล อกท จะพ ฒนาท ละคนเพ อให เขาม ประส ทธ ภาพส งท ส ดเท าท เขาจะทาได เขาจ งเร มต นด วยการเฝ าต ดตามการทางานและศ กษา คนงานท ง 75 คน เป นเวลา 3-4 ว น เม อจบการส งเกตการณ ก สามารถเล อกข นมาได 4 คน ท ด ศ กยภาพทาง ร างกายแล วม แนวโน มว าจะสามารถลาเล ยงเหล กจากเตาหลอมได ในอ ตราว นละ 47 ต น 10

11 จากน นก ทาการศ กษาคนงานแต ละคนอย างระม ดระว ง เขาค นหาประว ต ย อนหล งของพวกเขาเท าท จะ ทาได รวมท งสอบถามถ งล กษณะน ส ย และความทะเยอทะยานของแต ละคน และคนส ดท าย 1 ใน 4 ท เขาค ด ว างานศ กษาน าจะเร มท คนน มากท ส ดก ล กเล อกข นมา คนงานคนน ม ช อว า Schmidt งานแรกของเขาก ค อ การ ทาให Schmidt เต มใจท จะลาเล ยงเหล กให ได ถ งว นละ 47 ต น ได ม การพ ดค ยสาระสาค ญค อการเน นเร อง ค าแรงท ส งข น Schmidt ได มาเร มงานของเขาในว นร งข น ในช วงเวลา ทางานปกต ของเขา โดยทาตามคาส งท ม คน คอยบอก ทางานเม อได ร บคาส งให ทาพ กเม อได ร บคาส งให พ ก และตอน น.ของว นน น เขาก สามารถ ลาเล ยงเหล กได มากถ ง 47.5 ต น และก ไม เคยทาได ต ากว าน นเลยตลอด 3 ป และเขาย งได ค าแรงมากกว าว นละ 1.85 เหร ยญอ กน ดหน อยด วย ท งท ก อนหน าน นเขาไม เคยได มากกว าว นละ 1.15 เหร ยญเลย น นหมายความว า เขาได ค าแรงมากกว าคนงานอ นๆ ท ไม ได ทางานเช นเด ยวก นน ถ ง 60% นอกจากน นก ม คนงานคนอ นท ถ กเล อก ข นมา และได ร บการฝ กฝนจนลาเล ยงเหล กได ในอ ตราว นละ 47.5 ต น เป นเช นน จนกระท งบร ษ ทม การทางาน ลาเล ยงเหล กได ในอ ตรา 47.5 ต นต อคนต อว น และคนงานเหล าน ก ได ร บค าแรงท มากกว าคนงานอ นใน ท องตลาด 60% โครงการมอบรางว ลให ก บพน กงานของ Tesco ม ความคล ายก นทฤษฎ ของ Taylor ค อการให แพคเกจเง นรางว ลซ งเป นการสร างแรงจ งใจอย างหน ง สาหร บพน กงานท ทางานได อย างม ประส ทธ ภาพ อย างไรก ตามย งม ป จจ ยอ น ๆ นอกเหน อจากเง นท กระต นให พน กงาน เพ อให ช ว ตส วนต วและการทางานของ พวกเขาท งสองอย างด ข น Tesco ไปไกลกว า Taylor ทาให ม นง ายกว าเพ ยงแค เพ มเง นเด อน ม นก จะไป สน บสน นการใช ช ว ตท แตกต างก นของพน กงานแต ละคน ผลประโยชน ต างๆ รวมถ งเป าหมายในช ว ต 11

12 ป จจ ยท ไม ใช สถาบ นการเง นจานวนมากและสามารถกระต นให พน กงานทาเพ อปร บปร งผลผล ต ของพวกเขา ป จจ ยหน งท ด งกล าวอาจเป นความปรารถนาท จะให บร การประชาชน คนอ น ๆ อาจจะพ ฒนา ท กษะส วนบ คคลหร อการส งเสร มการขายให บรรล บางคนอาจจะม แรงจ งใจท จะเป นน กฟ ตบอลอาช พไม ได เพราะของเง นเด อน แต เพราะพวกเขาร กฟ ตบอล พน กงานม แรงจ งใจมากข นถ าพวกเขาร ส กว าเน อหาในการทางานของพวกเขาน ม กจะ เก ดข นเม อนายจ างของพวกเขาสร างสภาพแวดล อมการทางานท ด ท พน กงานร ส กม ลค าโดยท วไป ผ านการส อสารท เพ มข นและถ กถามความค ดเห นของพวกเขาเป นแรงจ งใจให พน กงานม แนวโน มท จะส งข นหากองค กรม การลงท นในพน กงานผ านการฝ กอบรมและการพ ฒนา ในทางกล บก นน จะ ช วยเพ มความร ท กษะและความร ส กของพวกเขาพ งพอใจในงาน ท กป Tesco จะให เจ าหน าท มาทา การสารวจความพ งพอใจของพน กงานท เร ยกว า Viewpoint ซ งจะช วยให พวกเขาม โอกาสท จะแสดง ความค ดเห นของพวกเขาในเก อบท กแง ม มของงานของพวกเขาท ก ผลจากการส ารวจความ ช วยเหล อ ทาให Tesco แน ใจว าได ทาในส งท ถ กต องให ก บเจ าหน าท ในการให พวกเขาม แรงจ งใจใน การทางานมากข น 12

13 How it dovetail with other guru theories Frank Gilbreth ( ), Lillian Gilbreth ( ) สองสาม ภรรยาตระก ล Gilbreth เพราะท งค เป นผ บ กเบ กและศ กษาเร องการเคล อนไหว Motion study และหล กการของการเคร อนไหวน เองท เป นพ นฐานของการกาหนดมาตรฐานของงานและการ คานวณค าแรง Frank Gilbreth เก ดในป เขาเก ดเม อ 7 กรกฎาคม ค.ศ เร มงานเป นคนก ออ ฐ และต อมาได เป น ผ ร บเหมาก อสร าง ตอนเร มงานเป นคนก ออ ฐน น ห วหน าฝ กงานบอกว าม ว ธ เร ยงอ ฐสามแบบ ค อสาหร บว น ธรรมดา สาหร บเวลาร บๆ ให งานเสร จ และว ธ ท ลากให งานไปช าท ส ดจะได หมดไปหน งว น แต Frank กล บ ค ดว าควรจะม ว ธ เด ยวต างหาก ค อว ธ ท ด ท ส ด ตามแบบ The One Best Way ท กลายเป นห วใจของการค นคว า ของเขาในว นหน งข างหน า Frank ส งเกตว าการก ออ ฐน นทาได หลายว ธ และว ธ ส วนใหญ สร างความเหน ด เหน อยและเส ยเวลาโดยไม จาเป น เขาจ งเร มศ กษา Motion Science เพ อค นหาว ธ ท ด ท ส ดท จะทางานหน งๆ Frank เช อว าเราควรประหย ดเวลาเพ อเก บไว สาหร บใช สร างความส ข ตลอดช ว ต เขาค ดค นแต ว ธ ท จะทาให คนทางานได อย างม ความส ขข น และม ประส ทธ ภาพมากข น โดยท เหน อยน อยลง 13

14 ส วน Lillian Gilbreth เก ดท โอ คแลนด แคล ฟอร เน ย เก ดเม อ 24 พฤษภาคม ค.ศ.1878 ครอบคร วของ เธอเป นเยอรม น จบการศ กษาจากภาคภาษาอ งกฤษในมหาว ทยาล ย เธอได ร บเล อกให กล าวส นทรพจน ช อ Life - A Means or an End ถ ายทอดความเช อของเธอว าเราควรใช ช ว ตแต ละว นให เก ดประส ทธ ภาพท ส ด Gilbreth ได สร างส นทรพจน ประว ต ศาสตร เม อพบก บว ศวกรในอ ตสาหกรรม ในป 1908 เธอกล าวถ งความ ค ดเห นของเธอ เพราะเธอเป นผ หญ งเพ ยงคนเด ยวท เข าประช มคร งน น Lillian Gilbreth ข นมาในทางของเธอ และระบ ว าส งท มน ษย เป นแน นอน เป นส งท สาค ญในพ นฐานท ส ดในอ ตสาหกรรม และเหม อนก บว าความ ต องการพ นฐานน กล บไม ได ร บความสนใจ เธอกล าวว าการศ กษาอบรมของว ศวกรไม ได ม ไว ส าหร บส งม ช ว ต เธอเร ยกร องให สนใจถ งความ จร งท ว า จ ตว ทยาเข าส การเป นว ทยาศาสตร อย างรวดเร ว และม นแสดงให เห นได ช ดว าไม ได ร บการยอมร บ จากน กบร หารทางว ศวกรรม การแก ฟ องในส งท เธอไม ได ตระเตร ยมไว อย างช ดเจน สาหร บผ เช ยวชาญใหม ๆ ในการจ ดการทางว ทยาศาสตร ท จะเป ดตามองส งท สาค ญทางจ ตว ทยาได ม ในหล กส ตรว ศวอ ตสาหกรรม เพ อใช ในการทางาน Lillian M. Gilbreth สนใจในล กษณะการทางานของมน ษย ส วน Frank Gilbreth สนใจใน ประส ทธ ภาพในการทางาน (การค นหาว ธ ท ด ท ส ดในการทางาน) Frank ได ประย กต ใช การบร หารจ ดการ ตามหล กว ทยาศาสตร (Scientific management principles) โดยต องเข าใจล กษณะ บ คล กภาพ และความ ต องการของบ คคล งานท ศ กษาจะเก ยวข องก บเทคน คการปร บปร งว ธ การทางาน การศ กษาเร องความเม อยล า จากการทางานพวกเขาม แนวค ดเก ยวก บการทางานว าคนงานเป นองค ประกอบท ส าค ญท ส ดในระบบการ ผล ตจ งต องเร มต นศ กษาจากคนงานก อนแล วค อยไปว าถ งเร องเคร องไม เคร องม อว สด สภาพแวดล อมขณะ ทางานโดยพยายามปร บให เหมาะสมก บคนงานท ส ด 14

15 การศ กษาเวลาและการเคล อนไหวในการทางาน (Time and motion study) หล กการเคล อนไหวเป นพ นฐานของการกาหนดมาตรฐานของงานและการคานวณค าแรง Gilbreth น นสนใจศ กษาถ งการเคล อนไหว/เคล อนท ในการทางาน ว าม ความส มพ นธ ก บงานและเคร องม ออย างไร และทาการพ ฒนาเทคน คว ธ การทางานให ด ข น ในการทางานของ Gilbreth พวกเขาท งค ได ค ดค นและ ประด ษฐ เคร องม อ และเทคน คการทางานใหม ๆ พวกเขาเป นคนแรกท ใช ภาพยนตร ในการว เคราะห การ ทางานตามข นตอนต างๆ ของคนงานนอกจากน Gilbreth ย งได ศ กษาถ งความเม อยล าของการทางาน ซ งม ผลกระทบต อส ขภาพและผลผล ต Ergonomics ผลงานของท งสองน เป นต นแบบในการพ ฒนาศาสตร ท เร ยกว า โดยเขาเป นผ ท ได กล นกรองการว เคราะห ของ Taylor เก ยวก บความเคล อนไวในงาน การให ความ ช วยเหล อ และการให การสน บสน น ในเร องของการศ กษาการเคล อนไหวและเวลา (Time and motion study) ข นในป ค.ศ ซ งม ว ตถ ประสงค ด งน เฉพาะงานท ม ความสาค ญ 1. เป นการว เคราะห ท กๆ ก จกรรมของแต ละบ คคล ท ม ความจาเป นในการปฏ บ ต งาน โดย 2. เป นการค นหาว ธ การท ด ท ส ดในการปฏ บ ต งานเพ อเป นก จกรรมประกอบแต ละอย าง 3. ม การปฏ ร ปก จกรรมท เป นส วนประกอบ ซ งเป นก จกรรมท สามารถปฏ บ ต ให ม ประส ทธ ภาพได ค อ ใช ต นท น และเวลาน อยท ส ด 15

16 Henry L. Gantt ( ) Gantt ทางานก บ Taylor เขาม งม นท จะค นหาว ธ การเพ มประส ทธ ภาพในการทางาน ผ าน กระบวนการปร บปร งว ธ การทางานของคนงาน ผลงานท สร างช อเส ยงให ก บเขา ค อ ระบบแผนภ ม เพ อการ วางแผนและควบค ม (Chart system of planning and control) ซ งย งเป นท น ยมใช ก นมาส บจนท กว นน น ยมเร ยกก นส น ๆ ว า Gantt Chart ซ งแสดงความส มพ นธ ระหว างตารางเวลาการทางานท สมบ รณ ก บจานวน เวลาท ผ านพ นไป โดยแผนภ ม น จะทาให การประสานงานได ผลด หล กเล ยงการล าช า ตลอดจนเป น หล กประก นความแน นอนว างานต องเสร จท นตามกาหนดเวลา Gantt ม ความเช อตามแนวค ดการจ ดการเช งว ทยาศาสตร อย างแรงกล า เขาม งม นท จะพ ฒนา แนวค ดเก ยวก บระบบผลประโยชน ต างตอบแทนท งสองฝ ายค อ ฝ ายนายจ างและล กจ าง ให ได ประโยชน จาก การเพ มประส ทธ ภาพในการทางานแบบค ขนาน เขาเร ยกแนวค ดในอ ดมคต น ว า การประสานงานร วมก น เป นหน งเด ยว (Harmonious cooperation) เขาเช อว าป ญหาต าง ๆ ท เก ดข นในองค การม พ นฐานมาจาก คน 16

17 อ นเป นป จจ ยท สาค ญท ส ดแทบท งส น (Koontz และ Weihrich, 1988) ผลงานอ กช นหน งท สร างช อเส ยงให ก บ Gantt ค อระบบจ งใจโดยใช โบน ส (Incentive bonus system) ค อค าตอบแทนท จ ายให ก บคนงาน โดยถ อ เกณฑ จากยอดกาไรของก จการ เป นการจ งใจคนงานเพ อให ม กาล งใจทางานเพ อให เก ดกาไร ย งก จการม กาไร มาก คนงานย งได โบน สมากให แก คนงานท สามารถเพ มผลผล ตตามจานวนท กาหนดไว รวมท งโบน สท จ าย ให แก ผ บร หาร ท ได ร บการอบรมและสามารถจ งใจให คนงานเหล าน นเพ มผลผล ตตามจานวนท กาหนด Ganttได อธ บายการใช "บ ตรการผล ต" สาหร บกาหนดงานดาเน นการแต ละและบ นท ก เท าไหร ถ กทาในแต ละว น ในป 1916 หน งส อของเขา "งานค าจ างและผลกาไร" Gantt อย างช ดเจนกล าว กาหนดตารางเวลาโดยเฉพาะอย างย งในสภาพแวดล อมการทางาน เขาแนะให ก บห วหน าในแต ละว น "ส งงาน" น นค อรายการส งซ อของงานท จะต องทาในว นน น Gantt กาหนดให 2 หล กการ สาหร บแผนภ ม ของเขา 1. ก จกรรมว ดโดยจานวนของเวลาท จาเป นเพ อให พวกเขา 2. พ นท บนแผนภ ม สามารถใช ในการแสดงปร มาณของก จกรรมท ควรได ร บการดาเน นการใน ช วงเวลาน น Gantt แสดงให เห นความค บหน ากราฟท ระบ ว าส าหร บเด อนของป แต ละใช เส นแนวนอนบาง จานวนรายการท ผล ตในช วงเด อนท นอกจากน เส นแนวนอนหนาระบ จานวนส นค าท ผล ตในระหว างป แถว ในแผนภ ม แต ละสอดคล องก บการส งซ อส าหร บช นส วนจากผ ร บเหมาเฉพาะ และแต ละแถวแสดงเด อน เร มต นและส นส ดเด อนของการส งมอบ ม นเป นส งท ใกล ก บ Gantt Chart ท ใช โดยท วไป ใ น ว น น ร ะ บ บ ก า ร ต ง เ ว ล า แ ม ว า ม น จ ะ อ ย ใ น ร ะ ด บ ท ส ง ก ว า ก า ร ต ง เ ว ล า เ ค ร อ ง บ นท กแผนภ ม แกนต ของเคร องและบ นท กแผนภ ม คนม ล กษณะค อนข างแม ว าพวกเขาจะแสดงท งเวลาใน การทางานท เก ดข นจร งในแต ละว นและเวลาในการทางานสะสมส าหร บส ปดาห แถวของแผนภ ม แต ละ สอดคล องก บแต ละเคร องหร อผ ประกอบการ แผนภ ม เหล าน ไ ม ไ ด ระบ ว า งานจะ ถ ก ท า แต 17

18 Validity today? องค การท จะประสบความส าเร จในย คน - ต องจ ดองค การให ม ความย ดหย น และม ความสามารถเร ยนร และตอบสนองได อย างรวดเร ว - ม ผ นาท ม ความฉลาด สามารถต อส ก บความท าทายได - เป นองค การแห งการเร ยนร (Learning Organization) - การทางานเป นท ม เปล ยนจากแบบการเป นเจ านาย เป นแบบผ นาท ม - ต องเร ยนร และร จ กให ความสนใจ ม การร บฟ ง การสร าง แรงจ งใจ ให คาปร กษาแนะนา Reference - aphinant.aru.ac.th/wp-content/uploads/ the National Humanities Center, Research Triangle Park, NC a_production_system.html - xa.yimg.com/kq/groups/ /.../name/scientificmanagement

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เร อง การบร หารโครงการและการต ดตามประเม นผล โดย พ.ต.อ.หญ ง สมรร ตน น ร นดรเก ยรต อาจารย (สบ 5) กล มงานอาจารย (ทาหน าท อาจารย ว ชาบร หารงานตารวจ) กองบ ญชาการศ กษา เพ อใช

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น 1 ความหมายของแม บทการบ ญช แม บทการบ ญช (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) ค อ กรอบหร อแนวค ดข นพ นฐานในการจ ดทาและนาเสนองบการเง น ตลอดจนการ กาหนดและนามาตรฐานการบ ญช

More information

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ ป จจ บ นองค การโดยท วไปได เผช ญหน าก บความเปล ยนแปลงท เก ดข นก บการด าเน นงาน อย ตลอดเวลา เช น สภาวะเศรษฐก จท เปล ยนแปลงตลอดเวลา ยอดจ าหน ายไม เป นไปตามเป าหมาย

More information

การจ ดการคนเก งในศตวรรษท 21

การจ ดการคนเก งในศตวรรษท 21 การจ ดการคนเก งในศตวรรษท 21 แปลและเร ยบเร ยงโดย ชล ดา นภาพ พ ฒน ท มา เร อง Talent Management for the Twenty-first Century วารสาร Harvard Business Review ความล มเหลวในการจ ดการคนเก งเป นสาเหต ท ทาให ผ บร

More information

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) เร อง กองท นสว สด การช มชนก บน ยท ม ต อประชาคมอาเซ ยน ในอนาคต: กรณ ศ กษากองท นสว สด การช มชน ตาบลเขาคราม จ งหว ดกระบ จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานน

More information

เคร องม อการพ ฒนาบ คลากร ในร ปแบบ Training & Non-Training โดย ศ นย บร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมโรงงานอ ตสาหกรรม

เคร องม อการพ ฒนาบ คลากร ในร ปแบบ Training & Non-Training โดย ศ นย บร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมโรงงานอ ตสาหกรรม เคร องม อการพ ฒนาบ คลากร ในร ปแบบ Training & Non-Training โดย ศ นย บร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมโรงงานอ ตสาหกรรม 1 การหม นเว ยนงาน (Job Rotation) การหม นเว ยนงาน (Job Rotation) เป นเคร องม อจ ดการความร

More information

แหล งท นสน บสน น: ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ(สสส.) สถาบ นว จ ยระบบสาธารณส ข(สวรส.) ส าน กงานว จ ย และพ ฒนาก าล งคนด านส ขภาพ(สวค.

แหล งท นสน บสน น: ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ(สสส.) สถาบ นว จ ยระบบสาธารณส ข(สวรส.) ส าน กงานว จ ย และพ ฒนาก าล งคนด านส ขภาพ(สวค. การว เคราะห ระบบผลตอบแทนการท างานเภส ชกร An Analysis of Pharmacists Attended Remuneration System ศ ร พา อ ดมอ กษร คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ต ลาคม 2550 แหล งท นสน บสน น: ส าน กงานกองท นสน บสน

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาความพ งพอใจในการใช บร การอาคารสถานท เพ อการก ฬาและน นทนาการของ น ส ตและบ คลากร มหาว ทยาล ยนเรศวร ได แนวค ด ทฤษฎ และผลงานว จ ยท เก ยวข อง เพ อก าหนด เป นแนวทางในการว

More information

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ หน งส อเร ยนสาระการประกอบอาช พ รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ (อช21002) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2554) หล กส ตรการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร

More information

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บน เป นไปตามเกณฑ ท กาหนดข นโดยมาตรฐานการบ ญช ระหว างประเทศ ฉบ บท 19 เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน ซ งเป นฉบ

More information

บทท 7 การประเม นผลการปฏ บ ต งาน

บทท 7 การประเม นผลการปฏ บ ต งาน บทท 7 การประเม นผลการปฏ บ ต งาน การประเม นผลการปฏ บ ต งาน (performance appraisal) เป นเคร องม อพ ฒนาทร พยากร มน ษย ท ส าค ญเช นเด ยวก บการศ กษาและการฝ กอบรมโดยม ความส าค ญในแง ม มของการปร บ เง นเด อน การเล

More information

บทท 4 การสรรหาและการค ดเล อกบ คลากร

บทท 4 การสรรหาและการค ดเล อกบ คลากร บทท 4 การสรรหาและการค ดเล อกบ คลากร หล งจากท องค กรได ทราบความต องการด านทร พยากรมน ษย จากการวางแผนทร พยากร มน ษย แล วองค กรจะต องใช มาตรการต างๆ เพ อสรรหาบ คลากรท ม ค ณสมบ ต เหมาะสมก บ ต าแหน งงาน และให

More information

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร.

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร. ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ฉบ บน จ ดทาข นโดย คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ม ว ตถ ประสงค เพ อร บฟ งข อค ดเห นเป นร างแรกเท

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ ค ม อปฏ บ ต งาน การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ โดย นางแอนนา ทร พย ภ ย น กว ชาการศ กษาช านาญการ ห วหน ากล มงานบร การฝ กอบรม ส าน กฝ กอบรม สถาบ นบ ณพ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

หล กทฤษฎ และ ปฏ บ ต การบร หารการศ กษา

หล กทฤษฎ และ ปฏ บ ต การบร หารการศ กษา หล กทฤษฎ และ ปฏ บ ต การบร หารการศ กษา ดร.ประภาพรรณ ร กเล ยง บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก คำนำ หน งส อหล กทฤษฎ และการปฏ บ ต การบร หารการศ กษาผ เข ยนม ว ตถ ประสงค ให ผ ศ กษา ศ กษาถ งหล กทฤษฎ และปฏ

More information

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำ แบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน โครงการศ กษาข อม ลและพ ฒนาองค ความร เพ อรองร บการกำหนดตำแหน งในส วนราชการ ช อหน งส อ ค ม อการจ ดทำาแบบบรรยายล กษณะงาน ISBN 978-616-548-076-5

More information

กล มหล กส ตร ด านการบร หารและการจ ดการ ทร พยากรบ คคล

กล มหล กส ตร ด านการบร หารและการจ ดการ ทร พยากรบ คคล กล มหล กส ตร ด านการบร หารและการจ ดการ ทร พยากรบ คคล 1 หล กส ตร การว เคราะห และก าหนด Competency ในการพ ฒนาทร พยากรมน ษย เหต ผลความจ าเป น ป จจ บ นองค กรจ านวนมากได น าแนวค ด Competency มาใช ในการพ ฒนาศ

More information

สาขาว ชาการบร หารทร พยากรมน ษย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ประจาป การศ กษา 2556

สาขาว ชาการบร หารทร พยากรมน ษย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ประจาป การศ กษา 2556 ก เอกสารประกอบการสอน รห ส 3563404 ว ชาการพ ฒนาทร พยากรมน ษย Human Resource Development รองศาสตราจารย จ ตต มา อ ครธ ต พงศ สาขาว ชาการบร หารทร พยากรมน ษย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

More information

โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด

โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด A study of accounting revenue expenses The friendship store bombs ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1. นางสาว ท พาน น ลาพ งการ รห ส 551123674 ช น/ห อง ปวช. 3/8

More information

หล กจรรยาบรรณทางธ รก จของมอนซานโต

หล กจรรยาบรรณทางธ รก จของมอนซานโต หล กจรรยาบรรณทางธ รก จของมอนซานโต สารจากค ณฮ วจ แกรนต (Hugh Grant) ประธานบร ษ ทและ CEO ของเรา เร ยนเพ อนร วมงานของมอนซานโต ท กท าน ท มอนซานโต ว ส ยท ศน ของเราท จะเพ มผลผล ต ยกระด บการอน ร กษ และปร บปร

More information

องค ประกอบการท างานเป นท ม

องค ประกอบการท างานเป นท ม องค ประกอบการท างานเป นท ม ใน ค.ศ.1977 วาร น ย (Warny) ได ให ความหมายของการสร างท มว า เป นขบวนการข นพ นฐานในการ พ ฒนาบ คคลท ท างานร วมก นให เร ยนร ว า จะต องด าเน นการอย างไรจ งจะบรรล เป าหมายของแต ละคน

More information

ว ชาการขายตรง : Direct sale

ว ชาการขายตรง : Direct sale 1 2 สาระส าค ญ ในการเร ยนร เร องการขายตรงม ได เร ยนร เพ ยงเพ อศ กษาในภาคทฤษฎ เพ ยงอย างเด ยวแต ควรเร ยนร ให เจาะล กถ งความส าเร จในการขายตรงอ นมาจากการได ปฏ บ ต การขายตรงม ได แตกต างก นจากการขาย แบบอ นมากน

More information

การว เคราะห ประเภทของงานและล กษณะของงาน

การว เคราะห ประเภทของงานและล กษณะของงาน การว เคราะห ประเภทของงานและล กษณะของงาน คำแนะนำเร องการหางานให คนพ การ โรเบ ร ต เฮรอน แผนกท กษะและ ความสามารถท จะได งานทำของ ILO สงวนล ขส ทธ องค การแรงงานระหว างประเทศ พ.ศ.2548 ส งพ มพ ต างๆ ของสำน กงานแรงงานระหว

More information

บทท 1 บทนา ว ธ การศ กษา และวรรณกรรมท เก ยวข อง

บทท 1 บทนา ว ธ การศ กษา และวรรณกรรมท เก ยวข อง บทท 1 บทนา ว ธ การศ กษา และวรรณกรรมท เก ยวข อง ท กประเทศได เล งเห นความส าค ญของการใช หน งส อเป นเคร องม อในการพ ฒนาเด กซ งเป น ทร พยากรสาค ญของส งคม ม โครงการเก ดข นมากมายท งท ด าเน นการโดยหน วยงานภาคร

More information

แนวทางปฏ บ ต การจ ดการอาช วศ กษาระบบทว ภาค กรอบความค ด

แนวทางปฏ บ ต การจ ดการอาช วศ กษาระบบทว ภาค กรอบความค ด แนวทางปฏ บ ต การจ ดการอาช วศ กษาระบบทว ภาค กรอบความค ด ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ด าเน นการจ ดการศ กษาด านอาช วศ กษา ซ งสอดคล องก บ พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบ ญญ ต การอาช

More information

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน)

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 1 สารบ ญ ประกาศ บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 4 ว ส ยท ศน (Vision) 5 นโยบายการก ำก บด แลก จการท ด 6 ส วนท 1 บทท วไป 9 1. หล กการและเหต ผล 10

More information