Frederick Winslow Taylor

Size: px
Start display at page:

Download "Frederick Winslow Taylor"

Transcription

1 Frederick Winslow Taylor The Principles of SCIENTIFIC MANAGEMENT บ ดาการจ ดการแบบว ทยาศาสตร นาย สรว ฒ โยคะก ล Tel : นาย ศราว ธ ม เจร ญ Tel :

2 คาน า การจ ดการก บการทางานของพน กงาน อาจจะเป นเร องหน งท ยากมากในอด ต และในป จจ บ นอาจจะ ม บางหน วยงาน หร อบางบร ษ ท อาจจะย งมองไม เห นป ญหาน และย งถ กป ดบ งอย ใ น อ ด ต ม ผ ค น มากมายท พยายามหาว ธ การจ ดการท ช วยขจ ดป ญหาต างๆออกไป เพ อให พน กงานได ทางานอย างม ประส ทธ ภาพ เน องานม ค ณภาพ ผลผล ตได ตามต องการ แต ท กอย างก ต องม จ ดเร มต น ม บ คคลหน งท ได นา หล กการทางว ทยาศาสตร เข ามาปร บใช ก บการทางานในโรงงานอ ตสาหกรรม และม นก ได ผลอย างเหล อเช อ เร ยกได ว าเป นการปฏ ว ต อ ตสาหกรรมอย างหน งเลยก ว าได บ คคลน นก ค อ Frederick Winslow Taylor คณะผ จ ดทา นาย สรว ฒ โยคะก ล นาย ศราว ธ ม เจร ญ MBA สปท.ร น 20 2

3 สารบ ญ เน อหา หน า Who is.. 1 Who is known for 2 What is the concepts? 3 How real companies use Taylor concepts? 7 How it dovetail with other guru theories 10 Validity today? 15 Reference 15 3

4 Who is.. - เก ดเม อป 20 ม นาคม คศ.1856 Philadelphia, USA - จบการศ กษาจากประเทศฝร งเศสและเยอรม น - ป คศ.1874 (อาย 18 ป ) เร มอาช พเป นช างฝ กห ดในโรงงานเล กๆ - ป คศ.1878 เข าร วมงานในฐานะคนงานและก าวส ตาแหน งห วหน า - ป คศ.1884 ก าวส ตาแหน งห วหน าว ศวกร บร ษ ท Midvale Steel - ป คศ.1895 เร มเข ยนบทความต พ มพ - ป คศ.1902 ได ร บรางว ล Elliott Cresson Medal - ป คศ.1911 ได ร บความน ยมส งส ดจากการเข ยนหน งส อ The Principles of Scientific Management - ป คศ.1915 เม อว นท 28 ม นาคม เขาเส ยช ว ต 4

5 Who is known for? - A Piece-Rate System, 1895 การใช เง นเป นแรงจ งใจคนงาน จ ายค าจ างเป นรายช น โดยม หล กการแบ งค าจ างเป น 2 แบบด งน - Shop Management, ค าจ างสาหร บคนท ทาได ผลผล ตน อยกว ามาตรฐาน 2. ค าจ างสาหร บคนท ทาได ผลผล ตเท าก บหร อมากกว ามาตรฐาน จะห นกล บมาเน นถ งการจ ดการคน มากกว าการท ใช เง นไปจ งใจ - On the Art of Cutting Metals, 1906 ม การต งคาถามข นมา 3 ข อเก ยวก บการใช เคร องม อต ด 1. เคร องม ออะไรท จะใช ก บงานน นๆ 2. จะใช ความเร วม ดในการต ดเท าไหร 3. จะป อนม ดต ดเข าช นงานด วยความเร วเท าไหร และต องคาน งค ณภาพของช นงาน ขนาด, ความหนา, ความล กในการต ดด วย รวมถ งอาย การใช งานของ เคร องม อต ด - The Principles of Scientific Management, 1911 Right Job ผลงานช นเอกของ Taylor ในเร องของการจ ดการหาคนให เหมาะสมก บงาน Put the Man in the 5

6 What is the concepts? ในป 1878 หล งจากสาเร จการศ กษาด านการวางร ปแบบและม หน าท ด แลเคร องจ กร Taylor ได เข า ทางานท บร ษ ท Midvale Steel เขาพบว าการจ ายเง นของโรงงานน เป นแบบเหมาจ ายมานานหลายป แล ว ด งน น ผลผล ตจ งถ กกาหนดด วยคนงาน ไม ได มาจากห วหน างาน ซ งพวกเขาม กจะทางานอย างม ประส ท ภาพ เพ ยงแค 1 ใน 3 ของการทางานอย างจร งจ งเท าน น ภายใต ระบบการทางานด งกล าว ทาให คนงานทางานตามใจต วเอง และม แนวโน มท จะเก ดการอ งาน ข น โดยม กจะม สาเหต มาจาก 1. ความเช อเก าๆ ท เข าใจผ ดก นมาตลอด ถ งเร องการท แรงงานหร อเคร องจ กรทางานได ผลผล ต มาก แล วจะทาให ม การเล กจ างงาน 2. ระบบการจ ดการย งไม ด พอ ทาให คนงานทางานให ช า เพ อประโยชน ส วนต ว 3. กฏระเบ ยบไม ม ประส ทธ ภาพ ทาให คนงานหมดความต งใจ หมดความพยายามในการทางาน เพราะค ดว าทาไปก ส ญเปล า คนท เข างานมาใหม ม ความสามารถ กระต อร อร นในการทางาน ก จะต งใจทางานให ด กว าคนอ น ตามมาตรฐานของตนเองท ทาได แต เม อมาอย ร วมก นก บคนข เก ยจ จะเร มทางานช าลงทาเท าก บคนอ น เพราะ ไม ร จะทาด หร อเร วไปเพ ออะไร ภายใต เง นค าจ างท เท าก น หร ออ กอย างอาจจะมาจากการกดด น การเขม น ของคนงานเก าท อย มาก อน ส งผลให ต องลาออกไป เหต การณ เหล าย งคงม ถ งป จจ บ น ในหลายๆองค กร Taylor ได ประกาศตนเองว าจะทางานอย ฝ งเด ยวก บฝ ายบร หาร และน นก เป นจ ดเร มต นในการค นหา ว ธ การทางานให คนงานทางานอย างเต มท ในเวลาทางานจร งๆ คนท ไม ให ความร วมม อก จะถ กลดค าจ าง พ ก งาน จากน นก เร มร บคนใหม เข ามา แล วทาการสอนงานใหม ด วยตนเอง เม อคนงานเก าถ กกดด นเร อยๆ ก เร ม ม บางกล มเร มพ ฒนาตนเอง ทาให ผลผล ตของโรงงานด ข นอย างช ดเจน จากน น Taylor ได เล อนข นเป นโฟร แมน จ งพยายามเปล ยนแปลงระบบการจ ดการใหม เพ อปร บให คนงานและผ บร หารได ร บผลประโยชน เด ยวก น แล วว ธ การน ได ถ กนาเสนอต อ American Society of Mechanical Engineers ในช อ A Piece-Rate System และ Shop Management 6

7 Taylor กล าวว ารากของป ญหาต างๆท เก ดในโรงงานอย ท ระบบไม ได อย ท คน การแก ไขป ญหาจ งทา ได โดยการจ ดต งระบบการจ ดการท ม ประส ทธ ภาพส งส ด และเสนอว าการจ ดการท ม ค ณภาพต องอาศ ย หล กการทางว ทยาศาสตร เข ามาช วย จากการทดลองหลายๆแบบของ Taylor พบว าป จจ ยท สาค ญท ส ด ต อ 1. การเล อกคนอย างม หล กการ 2. การจ งใจ 3. การฝ กฝนและช วยให คนงานทางานตามมาตรฐานท วางไว หล กว ทยาศาสตร การจ ดการได เปล ยนให ฝ ายการจ ดการทางานมากข น โดยจะกาหนดให ม การแบ ง งานก นทาระหว างฝ ายจ ดการและคนงานอย างเท าๆก น ตามหล กว ทยาศาสตร การจ ดการแล วเป นไปไม ได ท คนงานคนเด ยวจะทางานส าเร จตามข นตอนของหล กว ทยาศาสตร การจ ดการ เช น การวางแผนหาหล กการ ทางาน และลงม อทางานด วยตนเองพร อมก นหมด เพราะหล กว ทยาศาสตร การจ ดการม ความละเอ ยดอ อนม กฏเกณฑ แน นอน ผ จ ดการจาเป นต องอาศ ยความร วมม อจากท กฝ าย หล กการจ ดการแบบว ทยาศาสตร ท ฝ ายจ ดการต องทาม อย 4 ข อ 1. ยกเล กการให ผ ใช แรงงานเล อกว ธ ทางานโดยอ สระอย างส นเช งแล วพ ฒนาว ธ ใหม ข นมาบ งค บใช แทน เพ อเป นการวางมาตรฐาน (Standardization) ในการทางานเป นส งสาค ญ และม ความจาเป น อย างย ง เน องจากการทางานท กอย างต องเป นระบบมาตรฐาน ไม ว าจะเป นว ธ การทางาน ปร มาณ งานท ทา เวลาการทางาน ค าจ าง ค าตอบแทน ต องเป นมาตรฐานเด ยวก นหมด เน นเร อง ว ธ การ ทางานท ด ท ส ด หร อ One Best Way หร อ One Best Method 7

8 2. ค ดเล อกบ คคลตามหล กว ทยาศาสตร การจ ดการ - คาน งถ งความร ความสามารถ และความกระต อร อล นในการทางาน - ค ดเล อกคนให เหมาะสมก บงาน ด วยความถน ดหร อชานาญเฉพาะทาง - พ จารณาถ งอนาคตและล กษณะของบ คคล - ต องอาศ ยข อม ลจากแหล งต างๆ เช น ท กษะ ความชานาญงานท แสดงออกมาตอน ทดสอบงาน ไหวพร บ ความเฉล ยวฉลาด 3. ต องพ ฒนาบ คคลแต ละคนให ม ประส ทธ ภาพมากท ส ด เพ อให ท กคนทางานได อย างถ กต อง ต องทา ควบค ก นไปก บ ข อ.2 - สอนงานให แต ละคนทางานอย างถ กต องตามข นตอน และว ธ การทางานท ฝ ายจ ดการ กาหนดไว อย างเคร งคร ด - ต ดตามด พฤต กรรมการทางาน - ผล กด นให ม ก าวไปส ตาแหน งท ส งข นอย างเหมาะสม 4. สร างบรรยากาศความร วมม อในการทางานภายในองค กร แบ งความร บผ ดชอบในงานให เท าก น ระหว างผ บร หารและผ ใช แรงงาน ต างฝ ายต างต องได ร บมอบหมายงานให ร บผ ดชอบตามความ เหมาะสมของแต ละคน ต องไม ม การผล กภาระความร บผ ดชอบให แก ผ ใช แรงงานฝ ายเด ยวด งเช น ในอด ต ควรม รางว ลพ เศษให ก บคนงานท ทางานด เพ อเป นขว ญกาล งใจในการทางาน 8

9 ข อด ของหล กการจ ดการแบบว ทยาศาสตร 1. ทาให นายจ างและล กจ างม ความสม คค ก นมากข น เน องจากท งสองฝ ายต างร ถ งภาระหน าท ของ ตนเป นอย างด ว า แต ละฝ ายม หน าท ต องทาอะไร ฝ ายบร หารม หน าท กาหนดหล กและว ธ การทางานของแต ละ อย างข นมาเพ อให คนงานปฏ บ ต ตาม ส วนฝ ายคนงานม หน าท ต องทางานตามข นตอนและว ธ การท กาหนดไว ให ได อย างถ กต องและต องทางานให ได ปร มาณและม ค ณภาพตามท องค การกาหนดไว 2. คนงานจะร ว า ถ าทางานได ตามปร มาณและม ค ณภาพตามท องค กรกาหนดไว แล วจะได ร บ ค าตอบแทนเท าใด ถ าทาได มากกว าหร อน อยกว ามาตราฐานจะได ค าตอบแทนเท าใด จ งทาให ฝ ายคนงาน และฝ ายจ ดการทราบถ งผลประโยชน ท แต ละฝ ายจะได ร บเป นอย างด ความเข าใจก นจ งเก ดข น 3. ทาให องค กรได ร บผลผล ตส ง ขณะท ฝ ายล กจ างได ร บค าตอบแทนท ส งข นตามผลผล ตท ทาได โดยท งสองฝ ายต างพยายามพ ฒนาผล ตภาพการผล ตให ก บองค การอย างเต มท ทาให องค การประสบ ความสาเร จในการดาเน นก จการมากข น ข อเส ย ของหล กการจ ดการแบบว ทยาศาสตร 1. หล กการจ ดการแบบว ทยาศาสตร ม งแต ว า ผลสาเร จของการดาเน นงานองค กรอย ท ผลผล ตและ ผลตอบแทนของล กจ าง โดยใช เง นเป นส งจ งใจ ส งผลให คนพยายามทางาน เพ อให ได ค าจ างส งส ดแต ไม ได คาน งถ งความต องการทางด านจ ตใจ ความต องการทางด านส งคมของบ คคลท ทางานอย ในองค กรเลย ท กคน ต องทางานตามหล กเกณฑ ข นตอนและว ธ การท องค กรกาหนดไว อย างเคร งคร ด 2. หล กว ทยาศาสตร การจ ดการทาให เก ดการแข งข นก นทางานเพราะต องการได ค าจ างส งกว าคน อ นๆ ทาให ความส มพ นธ ระหว างคนท ทางานด วยก นถ กทาลายลงเพราะคนงานต างม งทางานในหน าท ของ ตนโดย ไม คาน งถ งผ อ น เพราะฉะน นจ งทาให ความร กใคร สาม คค และการทางานร วมก นเป นท มไม เก ดข น 3. หล กการจ ดการแบบว ทยาศาตร ไม ม การกาหนดถ งมาตราฐานทางด านแรงงานไว เช น สว สด การ ส ทธ ประโยชน ต างๆ ทาให ไม ม ว ธ การบร หารงานบ คคลท เป นระบบจ งต องให ห วหน างานเป นผ ควบค มการ ทางานท กข นตอนอย างเคร งคร ดและใช ว ธ การให รางว ลก บคนงานท เช อฟ งและทาได ด ตามหล กการและ ลงโทษคนงานท ไม เช อฟ งหร อทางานไม ด 9

10 4. หล กการบร หารแบบว ทยาศาสตร ให ความสนใจก บเทคน คว ธ การทางานมากเก นไป ม การแบ ง งานก นทาเฉพาะด านมากเก นไปเหมาะสมท จะนาไปใช เฉพาะการทางานท ต องทาซ าๆ ก นเป นส วนใหญ เพราะระบบการทางานแบบสายพานการผล ตได ม การแบ งงานออกเป นข นตอนตามกระบวนการของงาน และม การวางโปรแกรมให คนงานทางานด วยการใช แนวทางตามกลไกของเคร องจ กรกล เป นระบบการ ผล ตแบบท ใช แรงงานเข มงวด คนงานม ความร ต า จ งต องสอนและต ดตามควบค มอย ตลอดเวลาโดยห วหน า งานท ม ความชานาญเฉพาะด าน ส งผลก บกรณ ท ต องม การหม นเว ยน สล บตาแหน งการทางานน น จะทาได ยาก How real companies use Taylor concepts? Taylor แนะนาการจ ดการแบบว ทยาศาสตร ให ก บบร ษ ท Bethlehem Steel จากความต องการท จะ หลอมเหล กมากถ ง 80,000 ต น จากเด มราคาของเหล กหลอมน นต าจนไม สามารถขายได กาไร ม นจ งถ กเก บ ไว เฉยๆ แต เม อสงครามข น ราคาของม นก ส งข นและขายได เป นจานวนมาก น จ งเป นโอกาสอ นด ท จะแสดง ให คนงาน ผ จ ดการและเจ าของโรงงานเห นถ งประโยชน ของร ปแบบการจ ายค าจ างตามงานท ทา ซ งม ประส ทธ ภาพด กว าการจ ายค าแรงแบบเหมาจ ายเป นรายว นตามระด บช นของคนงาน เขาพบว าคนงานทาการลาเล ยงเหล กออกจากเตาหลอมเฉล ย คนละ 12 ต นคร งต อว น แต จากการศ กษา ของ Taylor พบว า คนงานควรจะลาเล ยงเหล กได ถ งคนละ 47 ต นต อว น เขาจ งต องศ กษาอ กหลายคร งเพ อให ม นใจว า ผลการศ กษาของเขาน นถ กต อง เม อม นใจแล วหน าท ต อไปก ค อจะต องทาให เหล กท ง 80, 000 ต น ถ ก ลาเล ยงข นรถในอ ตรา 47 ต น ต อคนต อว น และงานจะต องเสร จโดยไม ม การ Strike ของคนงาน ไม ม ข อ ถกเถ ยง ไม พอใจ คนทางานจะต องม ความส ขและความเป นอย ท ด ข นกว าเด ม แม จะต องทางานมากข นก ตาม ข นตอนแรกท เขาทาก ค อ การเล อกคนอย างม หล กการ การต ดต อก บคนงานภายใต Scientific Management น นไม ม กฎตายต ว สาหร บงานน แทนท เขาจะต ดต อก บท กๆคนพร อมก น เขาเล อกท จะพ ฒนาท ละคนเพ อให เขาม ประส ทธ ภาพส งท ส ดเท าท เขาจะทาได เขาจ งเร มต นด วยการเฝ าต ดตามการทางานและศ กษา คนงานท ง 75 คน เป นเวลา 3-4 ว น เม อจบการส งเกตการณ ก สามารถเล อกข นมาได 4 คน ท ด ศ กยภาพทาง ร างกายแล วม แนวโน มว าจะสามารถลาเล ยงเหล กจากเตาหลอมได ในอ ตราว นละ 47 ต น 10

11 จากน นก ทาการศ กษาคนงานแต ละคนอย างระม ดระว ง เขาค นหาประว ต ย อนหล งของพวกเขาเท าท จะ ทาได รวมท งสอบถามถ งล กษณะน ส ย และความทะเยอทะยานของแต ละคน และคนส ดท าย 1 ใน 4 ท เขาค ด ว างานศ กษาน าจะเร มท คนน มากท ส ดก ล กเล อกข นมา คนงานคนน ม ช อว า Schmidt งานแรกของเขาก ค อ การ ทาให Schmidt เต มใจท จะลาเล ยงเหล กให ได ถ งว นละ 47 ต น ได ม การพ ดค ยสาระสาค ญค อการเน นเร อง ค าแรงท ส งข น Schmidt ได มาเร มงานของเขาในว นร งข น ในช วงเวลา ทางานปกต ของเขา โดยทาตามคาส งท ม คน คอยบอก ทางานเม อได ร บคาส งให ทาพ กเม อได ร บคาส งให พ ก และตอน น.ของว นน น เขาก สามารถ ลาเล ยงเหล กได มากถ ง 47.5 ต น และก ไม เคยทาได ต ากว าน นเลยตลอด 3 ป และเขาย งได ค าแรงมากกว าว นละ 1.85 เหร ยญอ กน ดหน อยด วย ท งท ก อนหน าน นเขาไม เคยได มากกว าว นละ 1.15 เหร ยญเลย น นหมายความว า เขาได ค าแรงมากกว าคนงานอ นๆ ท ไม ได ทางานเช นเด ยวก นน ถ ง 60% นอกจากน นก ม คนงานคนอ นท ถ กเล อก ข นมา และได ร บการฝ กฝนจนลาเล ยงเหล กได ในอ ตราว นละ 47.5 ต น เป นเช นน จนกระท งบร ษ ทม การทางาน ลาเล ยงเหล กได ในอ ตรา 47.5 ต นต อคนต อว น และคนงานเหล าน ก ได ร บค าแรงท มากกว าคนงานอ นใน ท องตลาด 60% โครงการมอบรางว ลให ก บพน กงานของ Tesco ม ความคล ายก นทฤษฎ ของ Taylor ค อการให แพคเกจเง นรางว ลซ งเป นการสร างแรงจ งใจอย างหน ง สาหร บพน กงานท ทางานได อย างม ประส ทธ ภาพ อย างไรก ตามย งม ป จจ ยอ น ๆ นอกเหน อจากเง นท กระต นให พน กงาน เพ อให ช ว ตส วนต วและการทางานของ พวกเขาท งสองอย างด ข น Tesco ไปไกลกว า Taylor ทาให ม นง ายกว าเพ ยงแค เพ มเง นเด อน ม นก จะไป สน บสน นการใช ช ว ตท แตกต างก นของพน กงานแต ละคน ผลประโยชน ต างๆ รวมถ งเป าหมายในช ว ต 11

12 ป จจ ยท ไม ใช สถาบ นการเง นจานวนมากและสามารถกระต นให พน กงานทาเพ อปร บปร งผลผล ต ของพวกเขา ป จจ ยหน งท ด งกล าวอาจเป นความปรารถนาท จะให บร การประชาชน คนอ น ๆ อาจจะพ ฒนา ท กษะส วนบ คคลหร อการส งเสร มการขายให บรรล บางคนอาจจะม แรงจ งใจท จะเป นน กฟ ตบอลอาช พไม ได เพราะของเง นเด อน แต เพราะพวกเขาร กฟ ตบอล พน กงานม แรงจ งใจมากข นถ าพวกเขาร ส กว าเน อหาในการทางานของพวกเขาน ม กจะ เก ดข นเม อนายจ างของพวกเขาสร างสภาพแวดล อมการทางานท ด ท พน กงานร ส กม ลค าโดยท วไป ผ านการส อสารท เพ มข นและถ กถามความค ดเห นของพวกเขาเป นแรงจ งใจให พน กงานม แนวโน มท จะส งข นหากองค กรม การลงท นในพน กงานผ านการฝ กอบรมและการพ ฒนา ในทางกล บก นน จะ ช วยเพ มความร ท กษะและความร ส กของพวกเขาพ งพอใจในงาน ท กป Tesco จะให เจ าหน าท มาทา การสารวจความพ งพอใจของพน กงานท เร ยกว า Viewpoint ซ งจะช วยให พวกเขาม โอกาสท จะแสดง ความค ดเห นของพวกเขาในเก อบท กแง ม มของงานของพวกเขาท ก ผลจากการส ารวจความ ช วยเหล อ ทาให Tesco แน ใจว าได ทาในส งท ถ กต องให ก บเจ าหน าท ในการให พวกเขาม แรงจ งใจใน การทางานมากข น 12

13 How it dovetail with other guru theories Frank Gilbreth ( ), Lillian Gilbreth ( ) สองสาม ภรรยาตระก ล Gilbreth เพราะท งค เป นผ บ กเบ กและศ กษาเร องการเคล อนไหว Motion study และหล กการของการเคร อนไหวน เองท เป นพ นฐานของการกาหนดมาตรฐานของงานและการ คานวณค าแรง Frank Gilbreth เก ดในป เขาเก ดเม อ 7 กรกฎาคม ค.ศ เร มงานเป นคนก ออ ฐ และต อมาได เป น ผ ร บเหมาก อสร าง ตอนเร มงานเป นคนก ออ ฐน น ห วหน าฝ กงานบอกว าม ว ธ เร ยงอ ฐสามแบบ ค อสาหร บว น ธรรมดา สาหร บเวลาร บๆ ให งานเสร จ และว ธ ท ลากให งานไปช าท ส ดจะได หมดไปหน งว น แต Frank กล บ ค ดว าควรจะม ว ธ เด ยวต างหาก ค อว ธ ท ด ท ส ด ตามแบบ The One Best Way ท กลายเป นห วใจของการค นคว า ของเขาในว นหน งข างหน า Frank ส งเกตว าการก ออ ฐน นทาได หลายว ธ และว ธ ส วนใหญ สร างความเหน ด เหน อยและเส ยเวลาโดยไม จาเป น เขาจ งเร มศ กษา Motion Science เพ อค นหาว ธ ท ด ท ส ดท จะทางานหน งๆ Frank เช อว าเราควรประหย ดเวลาเพ อเก บไว สาหร บใช สร างความส ข ตลอดช ว ต เขาค ดค นแต ว ธ ท จะทาให คนทางานได อย างม ความส ขข น และม ประส ทธ ภาพมากข น โดยท เหน อยน อยลง 13

14 ส วน Lillian Gilbreth เก ดท โอ คแลนด แคล ฟอร เน ย เก ดเม อ 24 พฤษภาคม ค.ศ.1878 ครอบคร วของ เธอเป นเยอรม น จบการศ กษาจากภาคภาษาอ งกฤษในมหาว ทยาล ย เธอได ร บเล อกให กล าวส นทรพจน ช อ Life - A Means or an End ถ ายทอดความเช อของเธอว าเราควรใช ช ว ตแต ละว นให เก ดประส ทธ ภาพท ส ด Gilbreth ได สร างส นทรพจน ประว ต ศาสตร เม อพบก บว ศวกรในอ ตสาหกรรม ในป 1908 เธอกล าวถ งความ ค ดเห นของเธอ เพราะเธอเป นผ หญ งเพ ยงคนเด ยวท เข าประช มคร งน น Lillian Gilbreth ข นมาในทางของเธอ และระบ ว าส งท มน ษย เป นแน นอน เป นส งท สาค ญในพ นฐานท ส ดในอ ตสาหกรรม และเหม อนก บว าความ ต องการพ นฐานน กล บไม ได ร บความสนใจ เธอกล าวว าการศ กษาอบรมของว ศวกรไม ได ม ไว ส าหร บส งม ช ว ต เธอเร ยกร องให สนใจถ งความ จร งท ว า จ ตว ทยาเข าส การเป นว ทยาศาสตร อย างรวดเร ว และม นแสดงให เห นได ช ดว าไม ได ร บการยอมร บ จากน กบร หารทางว ศวกรรม การแก ฟ องในส งท เธอไม ได ตระเตร ยมไว อย างช ดเจน สาหร บผ เช ยวชาญใหม ๆ ในการจ ดการทางว ทยาศาสตร ท จะเป ดตามองส งท สาค ญทางจ ตว ทยาได ม ในหล กส ตรว ศวอ ตสาหกรรม เพ อใช ในการทางาน Lillian M. Gilbreth สนใจในล กษณะการทางานของมน ษย ส วน Frank Gilbreth สนใจใน ประส ทธ ภาพในการทางาน (การค นหาว ธ ท ด ท ส ดในการทางาน) Frank ได ประย กต ใช การบร หารจ ดการ ตามหล กว ทยาศาสตร (Scientific management principles) โดยต องเข าใจล กษณะ บ คล กภาพ และความ ต องการของบ คคล งานท ศ กษาจะเก ยวข องก บเทคน คการปร บปร งว ธ การทางาน การศ กษาเร องความเม อยล า จากการทางานพวกเขาม แนวค ดเก ยวก บการทางานว าคนงานเป นองค ประกอบท ส าค ญท ส ดในระบบการ ผล ตจ งต องเร มต นศ กษาจากคนงานก อนแล วค อยไปว าถ งเร องเคร องไม เคร องม อว สด สภาพแวดล อมขณะ ทางานโดยพยายามปร บให เหมาะสมก บคนงานท ส ด 14

15 การศ กษาเวลาและการเคล อนไหวในการทางาน (Time and motion study) หล กการเคล อนไหวเป นพ นฐานของการกาหนดมาตรฐานของงานและการคานวณค าแรง Gilbreth น นสนใจศ กษาถ งการเคล อนไหว/เคล อนท ในการทางาน ว าม ความส มพ นธ ก บงานและเคร องม ออย างไร และทาการพ ฒนาเทคน คว ธ การทางานให ด ข น ในการทางานของ Gilbreth พวกเขาท งค ได ค ดค นและ ประด ษฐ เคร องม อ และเทคน คการทางานใหม ๆ พวกเขาเป นคนแรกท ใช ภาพยนตร ในการว เคราะห การ ทางานตามข นตอนต างๆ ของคนงานนอกจากน Gilbreth ย งได ศ กษาถ งความเม อยล าของการทางาน ซ งม ผลกระทบต อส ขภาพและผลผล ต Ergonomics ผลงานของท งสองน เป นต นแบบในการพ ฒนาศาสตร ท เร ยกว า โดยเขาเป นผ ท ได กล นกรองการว เคราะห ของ Taylor เก ยวก บความเคล อนไวในงาน การให ความ ช วยเหล อ และการให การสน บสน น ในเร องของการศ กษาการเคล อนไหวและเวลา (Time and motion study) ข นในป ค.ศ ซ งม ว ตถ ประสงค ด งน เฉพาะงานท ม ความสาค ญ 1. เป นการว เคราะห ท กๆ ก จกรรมของแต ละบ คคล ท ม ความจาเป นในการปฏ บ ต งาน โดย 2. เป นการค นหาว ธ การท ด ท ส ดในการปฏ บ ต งานเพ อเป นก จกรรมประกอบแต ละอย าง 3. ม การปฏ ร ปก จกรรมท เป นส วนประกอบ ซ งเป นก จกรรมท สามารถปฏ บ ต ให ม ประส ทธ ภาพได ค อ ใช ต นท น และเวลาน อยท ส ด 15

16 Henry L. Gantt ( ) Gantt ทางานก บ Taylor เขาม งม นท จะค นหาว ธ การเพ มประส ทธ ภาพในการทางาน ผ าน กระบวนการปร บปร งว ธ การทางานของคนงาน ผลงานท สร างช อเส ยงให ก บเขา ค อ ระบบแผนภ ม เพ อการ วางแผนและควบค ม (Chart system of planning and control) ซ งย งเป นท น ยมใช ก นมาส บจนท กว นน น ยมเร ยกก นส น ๆ ว า Gantt Chart ซ งแสดงความส มพ นธ ระหว างตารางเวลาการทางานท สมบ รณ ก บจานวน เวลาท ผ านพ นไป โดยแผนภ ม น จะทาให การประสานงานได ผลด หล กเล ยงการล าช า ตลอดจนเป น หล กประก นความแน นอนว างานต องเสร จท นตามกาหนดเวลา Gantt ม ความเช อตามแนวค ดการจ ดการเช งว ทยาศาสตร อย างแรงกล า เขาม งม นท จะพ ฒนา แนวค ดเก ยวก บระบบผลประโยชน ต างตอบแทนท งสองฝ ายค อ ฝ ายนายจ างและล กจ าง ให ได ประโยชน จาก การเพ มประส ทธ ภาพในการทางานแบบค ขนาน เขาเร ยกแนวค ดในอ ดมคต น ว า การประสานงานร วมก น เป นหน งเด ยว (Harmonious cooperation) เขาเช อว าป ญหาต าง ๆ ท เก ดข นในองค การม พ นฐานมาจาก คน 16

17 อ นเป นป จจ ยท สาค ญท ส ดแทบท งส น (Koontz และ Weihrich, 1988) ผลงานอ กช นหน งท สร างช อเส ยงให ก บ Gantt ค อระบบจ งใจโดยใช โบน ส (Incentive bonus system) ค อค าตอบแทนท จ ายให ก บคนงาน โดยถ อ เกณฑ จากยอดกาไรของก จการ เป นการจ งใจคนงานเพ อให ม กาล งใจทางานเพ อให เก ดกาไร ย งก จการม กาไร มาก คนงานย งได โบน สมากให แก คนงานท สามารถเพ มผลผล ตตามจานวนท กาหนดไว รวมท งโบน สท จ าย ให แก ผ บร หาร ท ได ร บการอบรมและสามารถจ งใจให คนงานเหล าน นเพ มผลผล ตตามจานวนท กาหนด Ganttได อธ บายการใช "บ ตรการผล ต" สาหร บกาหนดงานดาเน นการแต ละและบ นท ก เท าไหร ถ กทาในแต ละว น ในป 1916 หน งส อของเขา "งานค าจ างและผลกาไร" Gantt อย างช ดเจนกล าว กาหนดตารางเวลาโดยเฉพาะอย างย งในสภาพแวดล อมการทางาน เขาแนะให ก บห วหน าในแต ละว น "ส งงาน" น นค อรายการส งซ อของงานท จะต องทาในว นน น Gantt กาหนดให 2 หล กการ สาหร บแผนภ ม ของเขา 1. ก จกรรมว ดโดยจานวนของเวลาท จาเป นเพ อให พวกเขา 2. พ นท บนแผนภ ม สามารถใช ในการแสดงปร มาณของก จกรรมท ควรได ร บการดาเน นการใน ช วงเวลาน น Gantt แสดงให เห นความค บหน ากราฟท ระบ ว าส าหร บเด อนของป แต ละใช เส นแนวนอนบาง จานวนรายการท ผล ตในช วงเด อนท นอกจากน เส นแนวนอนหนาระบ จานวนส นค าท ผล ตในระหว างป แถว ในแผนภ ม แต ละสอดคล องก บการส งซ อส าหร บช นส วนจากผ ร บเหมาเฉพาะ และแต ละแถวแสดงเด อน เร มต นและส นส ดเด อนของการส งมอบ ม นเป นส งท ใกล ก บ Gantt Chart ท ใช โดยท วไป ใ น ว น น ร ะ บ บ ก า ร ต ง เ ว ล า แ ม ว า ม น จ ะ อ ย ใ น ร ะ ด บ ท ส ง ก ว า ก า ร ต ง เ ว ล า เ ค ร อ ง บ นท กแผนภ ม แกนต ของเคร องและบ นท กแผนภ ม คนม ล กษณะค อนข างแม ว าพวกเขาจะแสดงท งเวลาใน การทางานท เก ดข นจร งในแต ละว นและเวลาในการทางานสะสมส าหร บส ปดาห แถวของแผนภ ม แต ละ สอดคล องก บแต ละเคร องหร อผ ประกอบการ แผนภ ม เหล าน ไ ม ไ ด ระบ ว า งานจะ ถ ก ท า แต 17

18 Validity today? องค การท จะประสบความส าเร จในย คน - ต องจ ดองค การให ม ความย ดหย น และม ความสามารถเร ยนร และตอบสนองได อย างรวดเร ว - ม ผ นาท ม ความฉลาด สามารถต อส ก บความท าทายได - เป นองค การแห งการเร ยนร (Learning Organization) - การทางานเป นท ม เปล ยนจากแบบการเป นเจ านาย เป นแบบผ นาท ม - ต องเร ยนร และร จ กให ความสนใจ ม การร บฟ ง การสร าง แรงจ งใจ ให คาปร กษาแนะนา Reference - aphinant.aru.ac.th/wp-content/uploads/ the National Humanities Center, Research Triangle Park, NC a_production_system.html - xa.yimg.com/kq/groups/ /.../name/scientificmanagement

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 แยกปฏ บ ต ตามห วงเวลา แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 ก นยายน 2557 - ค ดลอกบ ญช ผ ท อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณจ ดเก บ จาก ผ.ท. 5 - ประชาส มพ นธ เร องการเส ยภาษ โรงเร อนและท ด น

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน แบ งออกเป น 2 ส วน ส วนแรกอย หน าหล กเป นเมน การเก บสถ ต ผ เข าใช บร การ ห องสม ด

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง 1. เข าไปท เว บ cca.kmitl.ac.th ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง (ภาพท 1) 2. คล กไปท ป มกรอกข อม ลตามล กศร (ภาพท 1) เม อคล กแล วจะปรากฏแบบฟอร มความเส ยงด งภาพท 2 ให เล อกหน วยงาน ของท านเพ อเร มต นกรอกข

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา รายงานการประเม นผลกระทบท เก ดประโยชน หร อสร างค ณค า ต อช มชนในการบร การช มชนของการจ ดโครงการอบรมการออกกาล งกาย ของบ คลากรน กศ กษาและประชาชนภายนอก ประจาป การศ กษา 556 คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) Operation Research คาอธ บายรายว ชา หล กการเบ องต นเก ยวก บโครงสร างและแบบจ าลองทางคณ ตศาสตร ทฤษฎ การต ดส นใจ การ เล ยนแบบทางสถ

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

ย ทธศาสตร 5 การสร างและเช อมโยงเคร อข าย

ย ทธศาสตร 5 การสร างและเช อมโยงเคร อข าย เป าหมาย สร างและเช อมโยงเคร อข ายการเสร มสร างค ณภาพช ว ตการทางานองค กรภาคร ฐ พ ฒนาศ กยภาพแกนน าเคร อข าย ในการท างานเสร มสร างค ณภาพช ว ตการ ทางานองค กรภาคร ฐ ต ดตามและสน บสน นการด าเน นงานของเคร อข

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

ประชาส มพ นธ โครงการ ฝ กอบรมเพ อเป นม ออาช พ ด านการบร หารงานบ คคลส วนท องถ น 1. หล กการและเหต ผล ป จจ บ นการบร หารงานบ คคลส วนท องถ น คณะกรรมการกลางข าราชการและพน กงานส วนท องถ น (ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.)

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร 1 การประเม นหล กส ตร ประเม นโดย สกอ. ท กๆ 3 ป ม 11 สาขา ท ม มคอ. 1 จะถ กประเม นโดย สกอ. สาขาท เหล อให มหาว ทยาล ยหาผ ประเม นเอง โดยมหาว ทยาล ยเป นผ แต งต ง และอบรมผ

More information