บทท 3 ว ธ การด าเน นงาน

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 3 ว ธ การด าเน นงาน"

Transcription

1 33 บทท 3 ว ธ การด าเน นงาน 3.1 ระบบงานเด ม โดยปกต แล วการเร ยนการสอนภายในโรงเร ยนจะเป นไปในล กษณะม การเร ยนการสอน ภายในห องเร ยน โดยท คร ผ สอนย นอย หน าช นเร ยน น กเร ยนน งเร ยนท โต ะและม การใช กระดานเพ อ อธ บายและยกต วอย างเร องราวต างๆ ท เก ยวก บบทเร ยนเพ อส อให น กเร ยนเข าใจเน อหามากข น ในการ เร ยนการสอนภายในห องเร ยนสามารถจ าแนกออกได ด งน - อาจารย ม หน าท เตร ยมแผนการสอนตามเน อหาว ชาน นๆ โดยม การสอนแบบใช กระดาน เพ อบรรยายบทเร ยนและสอนในหน งส อ และอาจม การส งการบ านหล งจากท การเร ยนการสอนจบลง ในแต ละคร ง และจ ดท าข อสอบส าหร บการสอบเพ อท าการเก บคะแนนและประเม นผลการเร ยนของ น กเร ยน - น กเร ยน ม หน าท เข าเร ยนตามว ชาท ทางโรงเร ยนได ก าหนดให เร ยนและท าการบ านส ง คร ผ สอนภายในระยะเวลาท ก าหนด รวมถ งการเข าสอบเก บคะแนนเพ อว ดผลการเร ยน 3.2 ป ญหาของระบบเด ม การจ ดเก บเอกสารท อย ในร ปแบบของแฟ มเอกสารต างๆ ไม เป นระเบ ยบ และย งยาก ในการค นหา การจ ดเก บเอกสารท อย ในร ปแบบของแฟ มเอกสารอาจเก ดความเส ยหายหร อส ญ หายได เก ดการส นเปล องทร พยากรท น ามาใช ในการจ ดเก บ

2 38 จากป ญหาในการด าเน นงานการเร ยนการสอนแบบเด ม สามารถสร ปผลให อย ในร ปแผนภ ม ก างปลา เพ อแสดงให เห นถ งป ญหาหล กในการด าเน นงานและป ญหาย อยๆในประเด นต างๆ ได ด งน ขาดเร ยน น กเร ยน ไม ต งใจเร ยน คร ผ สอน ม คร ผ สอนไม เพ ยงพอก บจ านวนน กเร ยน มาเร ยนสาย ไม กล าถามคร ผ สอน ไม ม เวลาให ค าปร กษานอกเวลาเร ยนได ไม ทบทวนบทเร ยน ภายในห องเร ยนไม ม แหล งค นคว า ข อม ลเพ มเต ม อากาศภายในห องเร ยนไม ถ ายเทไม ม สมาธ ในการเร ยน จ ดเก บไม เป นระเบ ยบ ระบบการเร ยนการสอนในห องเร ยน ส นเปล องทร พยากรส อการเร ยนการสอน สถานท ส อการเร ยนการสอน ภาพท 3-1 ภาพแสดงผ งก างปลา แสดงระบบการเร ยนการสอน 3.3 ข อเสนอแนะ การน าระบบการเร ยนการสอนออนไลน ( E-Learning ) เข ามาใช ในการเร ยนเพ มเต ม เพ อด งด ดความสนใจของน กเร ยนในการเร ยนมากข น และย งสามารถเร ยนร เองได แม ไม ได อย ใ น ห องเร ยนก ตาม

3 ม การส อสารด านเคร อข ายระหว างคร ผ สอนและน กเร ยนโดยพ นฐานการใช คอมพ วเตอร ในการเร ยนการสอนออนไลน ( E-Learning ) ซ งเป นการสน บสน นให น กเร ยนม ความร ใน ด านเทคโนโลย เพ มมากข น 3.4 System Flowchart ระบบเด ม Flowchart แสดงการสม ครเร ยน ภาพท 3-2 Flowchart แสดงข นตอนการสม ครเร ยน ค าอธ บาย : เร มการท างานของการสม คร น กเร ยนท าการกรอกใบสม ครเพ อเข าเร ยนก บทาง โรงเร ยน แล วย นเอกสารการสม ครเร ยนให ก บเจ าหน าท ท ร บสม ครเร ยน จากน น เจ าหน าท ก จะจ ดเก บ ข อม ลการสม ครเร ยนของน กเร ยนด วยร ปแบบของเอกสาร จบการท างาน

4 40 Flowchart แสดงการเข าเร ยน ภาพท 3-3 Flowchart แสดงข นตอนการเข าเร ยน ค าอธ บาย : เร มการท างาน น กเร ยนเข าห องเร ยนประจ าช นเร ยน จากน น คร ผ สอน หร อคร ประจ า ช นเร ยนท าการเช คช อน กเร ยนท เข าเร ยน จบการท างาน

5 41 Flowchart แสดงการท าแบบทดสอบ ภาพท 3-4 แสดงข นตอนการท าแบบทดสอบ ค าอธ บาย : เร มการท างาน น กเร ยนเข าห องสอบแต ละช นเร ยนหร อห องเร ยน จากน น คร ผ สอน ท าการแจกแบบทดสอบให ก บน กเร ยนท เข าสอบ และน กเร ยนท าแบบทดสอบภายในห องเร ยน น กเร ยน ส งข อสอบค น จบการท างาน

6 42 Flowchart แสดงการจ ดการแบบทดสอบ ภาพท 3-5 Flowchart แสดงข นตอนการจ ดการแบบทดสอบ ค าอธ บาย : เร มการท างาน อาจารย เล อกแบบทดสอบตามรายว ชาท ตนสอบ จากน นท าการน ตรวจข อสอบของน กเร ยนเป นรายคน แล วท าการบ นท กคะแนนแต ละคน แต ละช น ตามรายว ชา จ ดเก บ แบบทดสอบ จบการท างาน

7 Context Diagram ระบบงานเด ม ภาพท 3-7 Context Diagram แสดงการท างานของระบบงานเด ม ค าอธ บาย : Context Diagram แสดงการท างานของระบบงานเด ม อาจารย ผ สอน ระบบการเร ยนการสอนประกอบไปด วย External Entity ท เก ยวข อง 2 ประเภท ค อ น กเร ยน 1. น กเร ยน ข อม ลน กเร ยนน าเข าส ระบบน นจะม ข อม ลน กเร ยน ข อม ลเข าเร ยน ข อม ลการเร ยน ข อม ล การท าแบบทดสอบ และระบบส งข อม ลออกมาให แก น กเร ยนจะม ข อม ลการสม ครเข าเร ยน ประว ต ข อม ลการเข าเร ยน คะแนนการท าแบบทดสอบ 2. อาจารย ผ สอน ข อม ลท คร ผ สอนน าเข าส ระบบน นจะม ข อม ลน กเร ยน แบบทดสอบ และระบบจะส ง ข อม ลออกมาให แก น กเร ยนจะม รายงานแบบทดสอบของน กเร ยน ข อม ลแบบทดสอบ

8 Data Flow Diagram Level 1 ระบบงานเด ม ภาพท 3-7 Data Flow Diagram ระบบงานเด ม

9 Flowchart ระบบงานใหม Flowchart แสดงการเข าด บทเร ยนของน กเร ยน ภาพท 3-8 Flowchart แสดงข นตอนการเข าด บทเร ยนของน กเร ยน ค าอธ บาย : น กเร ยนจะเข าด บทเร ยน ข นตอนแรก น กเร ยนต องกรอก Username และ password เพ อเข าส ระบบ ระบบจะท าการตรวจสอบว า Username และ password ท น กเร ยนกรอกเข ามาน น ถ กต องหร อไม หากไม ถ กต องระบบก จะให กรอกข อม ล Username และ password ใหม อ กคร ง หาก

10 46 ถ กต อง ระบบก จะเข าไปท หน าแสดงรายว ชา จากน น น กเร ยนก ท าการเล อกรายว ชาท ด บทเร ยน จากน น ระบบก จะให เล อกบทเร ยน และเข าส บทเร ยน จบการท างาน Flowchart แสดงการท าแบบทดสอบ ภาพท 3-9 Flowchart แสดงข นตอนการท าแบบทดสอบ ค าอธ บาย : ข นตอนแรก น กเร ยนต องกรอก Username และ password เพ อเข าส ระบบ ระบบจะท าการ ตรวจสอบว า Username และ password ท น กเร ยนกรอกเข ามาน น ถ กต องหร อไม หากไม ถ กต องระบบก

11 47 จะให กรอกข อม ล Username และ password ใหม อ กคร ง หากถ กต อง ระบบก จะเข าไปท หน าแสดง แบบทดสอบ จากน น น กเร ยนก ท าการเล อกห วข อท จะท าแบบทดสอบ และน กเร ยนก เร มท า แบบทดสอบ เม อน กเร ยนท าแบบทดสอบเสร จแล ว ระบบก จะท าการตรวจแบบทดสอบ และท าการ บ นท กคะแนน แสดงคะแนน และจบการท างาน Flowchart แสดงการจ ดการบทเร ยน ภาพท 3-10 Flowchart แสดงข นตอนการจ ดการบทเร ยน

12 48 ค าอธ บาย : ข นตอนแรก คร ผ สอนก จะท าการกรอก Username และ password เพ อเข าส ระบบ และ ระบบจะท าการตรวจสอบว า Username และ password ท กรอกเข ามาน นถ กต องหร อไม หากไม ถ กต อง ระบบก จะกล บไปหน ากรอก Username และ password อ กคร ง หากถ กต องระบบก จะเข าส หน าจ ดการ บทเร ยน และหากไม จ ดการบทเร ยนก สามารถออกจากระบบได ท นท หากจ ดการบทเร ยน ก จะสามารถ เล อก เพ ม ลบ แก ไข บทเร ยน ระบบจะแสดงข อม ลบทเร ยน และบ นท กการเปล ยนแปลง จบการท างาน

13 49 Flowchart แสดงการจ ดการน กเร ยน ภาพท 3-11 Flowchart แสดงข นตอนการจ ดการน กเร ยน

14 50 ค าอธ บาย : ข นตอนแรก คร ผ สอนก จะท าการกรอก Username และ password เพ อเข าส ระบบ และระบบจะท าการตรวจสอบว า Username และ password ท กรอกเข ามาน นถ กต องหร อไม หากไม ถ กต อง ระบบก จะกล บไปหน ากรอกUsername และ password อ กคร ง หากถ กต องระบบก จะเข าส หน า จ ดการน กเร ยน และหากไม จ ดการน กเร ยนก สามารถออกจากระบบได ท นท หากจ ดการน กเร ยน ก จะ สามารถเล อก เพ ม ลบ แก ไข น กเร ยน ระบบจะแสดงข อม ลน กเร ยน และบ นท กการเปล ยนแปลง จบการ ท างาน

15 51 Flowchart แสดงการจ ดการแบบทดสอบ ภาพท 3-12 Flowchart แสดงข นตอนการจ ดการแบบทดสอบ

16 52 ค าอธ บาย : ข นตอนแรก คร ผ สอนก จะท าการกรอก Username และ password เพ อเข าส ระบบ และ ระบบจะท าการตรวจสอบว า Username และ password ท กรอกเข ามาน นถ กต องหร อไม หากไม ถ กต อง ระบบก จะกล บไปหน ากรอก Username และ password อ กคร ง หากถ กต องระบบก จะเข าส หน าจ ดการ แบบทดสอบ และหากไม จ ดการแบบทดสอบก สามารถออกจากระบบได ท นท หากจ ดการแบบทดสอบ ก จะสามารถเล อก เพ ม ลบ แก ไข แบบทดสอบ ระบบจะแสดงแบบทดสอบ และบ นท กการเปล ยนแปลง จบการท างาน

17 53 Flowchart แสดงการเข าชมเว บไซต ของบ คคลท วไป ภาพท 3-13 Flowchart แสดงข นตอนการเข าชมเว บไซต ของบ คคลท วไป ค าอธ บาย : เร มการท างาน บ คคลท วไปสามารถเข าชมเว บไซต ของทางโรงเร ยนได และสามารถ เข าเว บบอร ดของทางโรงเร ยนได หากไม ต องการโพสต ข อความก สามารถออกจากระบบได ท นท หาก ต องการโพสต ข อความระบบก จะเข าหน าเว บบอร ด แล วก โพสต ข อความได จากน นระบบก จะแสดง ข อม ลเว บบอร ด และจบการท างาน

18 54 Flowchart แสดงการจ ดการข อม ลเว บบอร ด ภาพท 3-14 Flowchart แสดงข นตอนการจ ดการข อม ลหน าเว บบอร ด

19 55 ค าอธ บาย : เข าหน าเว บของผ ด แลระบบหน าแรก จากน นผ ด แลระบบจะท าการล อกอ นโดยการ กรอก Username และ password จากน นระบบจะท าการตรวจสอบข อม ล Username และ password ท ผ ด แลระบบกรอกเข ามา หากไม ถ กต องระบบจะกล บไปหน ากรอกข อม ลอ กคร ง หากถ กต องแล วก จะ สามารถเข าหน าจ ดการข อม ลเว บบอร ดได หากไม ต องการแก ไขข อม ลก สามารถออกจากระบบโดยไม บ นท ก แต หากต องการจ ดการข อม ลระบบสามารถเพ ม ลบ แก ไขเว บบอร ดได หากท าการแก ไขเสร จ แล ว ก ท าการบ นท กข อม ล และออกจากระบบ จบการท างาน

20 56 Flowchart แสดงการจ ดการข อม ลแบบทดสอบ ภาพท 3-15 Flowchart แสดงข นตอนการจ ดการข อม ลหน าแบบทดสอบ

21 57 ค าอธ บาย : เข าหน าเว บของผ ด แลระบบหน าแรก จากน นผ ด แลระบบจะท าการล อกอ นโดยการ กรอก Username และ password จากน นระบบจะท าการตรวจสอบข อม ล Username และ password ท ผ ด แลระบบกรอกเข ามา หากไม ถ กต องระบบจะกล บไปหน ากรอกข อม ลอ กคร ง หากถ กต องแล วก จะ สามารถเข าหน าจ ดการข อม ลแบบทดสอบได หากไม ต องการแก ไขข อม ลก สามารถออกจากระบบโดย ไม บ นท ก แต หากต องการจ ดการข อม ลระบบสามารถเพ ม ลบ แก ไขแบบทดสอบได หากท าการแก ไข เสร จแล ว ก ท าการบ นท กข อม ล และออกจากระบบ จบการท างาน

22 58 Flowchart แสดงการจ ดการข อม ลก จกรรม ภาพท 3-16 Flowchart แสดงข นตอนการจ ดการข อม ลหน าก จกรรม

23 59 ค าอธ บาย : เข าหน าเว บของผ ด แลระบบหน าแรก จากน นผ ด แลระบบจะท าการล อกอ นโดยการ กรอก Username และ password จากน นระบบจะท าการตรวจสอบข อม ล Username และ password ท ผ ด แลระบบกรอกเข ามา หากไม ถ กต องระบบจะกล บไปหน ากรอกข อม ลอ กคร หากถ กต องแล วก จะ ง สามารถเข าหน าจ ดการข อม ลก จกรรมได หากไม ต องการแก ไขข อม ลก สามารถออกจากระบบโดยไม บ นท ก แต หากต องการจ ดการข อม ลระบบสามารถเพ ม ลบ แก ไขก จกรรมได หากท าการแก ไขเสร จแล ว ก ท าการบ นท กข อม ล และออกจากระบบ จบการท างาน

24 60 Flowchart แสดงการจ ดการข อม ลคร ผ สอน ภาพท 3-17 Flowchart แสดงข นตอนการจ ดการข อม ลหน าคร ผ สอน

25 61 ค าอธ บาย : เข าหน าเว บของผ ด แลระบบหน าแรก จากน นผ ด แลระบบจะท าการล อกอ นโดยการ กรอก Username และ password จากน นระบบจะท าการตรวจสอบข อม ล Username และ password ท ผ ด แลระบบกรอกเข ามา หากไม ถ กต องระบบจะกล บไปหน ากรอกข อม ลอ กคร ง หากถ กต องแล วก จะ สามารถเข าหน าจ ดการข อม ลคร ผ สอนได หากไม ต องการแก ไขข อม ลก สามารถออกจากระบบโดยไม บ นท ก แต หากต องการจ ดการข อม ลระบบสามารถเพ ม ลบ แก ไขคร ผ สอนได หากท าการแก ไขเสร จ แล ว ก ท าการบ นท กข อม ล และออกจากระบบ จบการท างาน

26 62 Flowchart แสดงการจ ดการข อม ลน กเร ยน ภาพท 3-18 Flowchart แสดงข นตอนการจ ดการข อม ลหน าน กเร ยน

27 63 ค าอธ บาย : เข าหน าเว บของผ ด แลระบบหน าแรก จากน นผ ด แลระบบจะท าการล อกอ นโดยการ กรอก Username และ password จากน นระบบจะท าการตรวจสอบข อม ล Username และ password ท ผ ด แลระบบกรอกเข ามา หากไม ถ กต องระบบจะกล บไปหน ากรอกข อม ลอ กคร หากถ กต องแล วก จะ ง สามารถเข าหน าจ ดการข อม ลน กเร ยนได หากไม ต องการแก ไขข อม ลก สามารถออกจากระบบโดยไม บ นท ก แต หากต องการจ ดการข อม ลระบบสามารถเพ ม ลบ แก ไขน กเร ยนได หากท าการแก ไขเสร จแล ว ก ท าการบ นท กข อม ล และออกจากระบบ จบการท างาน

28 64 Flowchart แสดงการจ ดการข อม ลบทเร ยน ภาพท 3-19 Flowchart แสดงข นตอนการจ ดการข อม ลหน าบทเร ยน

29 65 ค าอธ บาย : เข าหน าเว บของผ ด แลระบบหน าแรก จากน นผ ด แลระบบจะท าการล อกอ นโดยการ กรอก Username และ password จากน นระบบจะท าการตรวจสอบข อม ล Username และ password ท ผ ด แลระบบกรอกเข ามา หากไม ถ กต องระบบจะกล บไปหน ากรอกข อม ลอ กคร ง หากถ กต องแล วก จะ สามารถเข าหน าจ ดการข อม ลบทเร ยนได หากไม ต องการแก ไขข อม ลก สามารถออกจากระบบโดยไม บ นท ก แต หากต องการจ ดการข อม ลระบบสามารถเพ ม ลบ แก ไขบทเร ยนได หากท าการแก ไขเสร จแล ว ก ท าการบ นท กข อม ล และออกจากระบบ จบการท างาน 3.8 Context Diagramระบบงานใหม ภาพท 3-20 Context Diagram ระบบงานใหม

30 66 ค าอธ บาย Context Diagram ระบบงานใหม ผ ด แลระบบ ระบบการเร ยนการสอนประกอบไปด วย External Entity ท เก ยวข องก น 2 ประเภท ค อ คร ผ สอน 1. คร ผ สอน ข อม ลท คร ผ สอนน าเข าส ระบบน น จะม Username password เพ ม ลบ แก ไขบทเร ยน เพ ม ลบ แก ไขบททดสอบ เพ ม ลบ แก ไขข อม ลน กเร ยน เพ ม ลบ แก ไขบททดสอบ และระบบจะส ง ข อม ลออกมาให แก คร ผ สอนน นจะม รายละเอ ยดการเพ ม ลบ แก ไขบทเร ยน รายละเอ ยดการเพ ม ลบ แก ไขข อม ลน กเร ยนรายละเอ ยดการเพ ม ลบ แก ไขแบบทดสอบ 2. ผ ด แลระบบ ข อม ลท ผ ด แลระบบน าเข าส ระบบน นจะม ข อม ล Username password เพ ม ลบ แก ไข ข อม ลน กเร ยน เพ ม ลบ แก ไขข อม ลคร ผ สอน เพ ม ลบ แก ไขข อม ลภาพก จกรรม เพ ม ลบ แก ไขข อม ล แบบทดสอบ เพ ม ลบ แก ไขค าถาม เพ ม ลบ แก ไขค าตอบ เพ ม ลบ แก ไขข าวและระบบจะส งข อม ล ออกมาให แก ผ ด แลระบบน นจะม รายละเอ ยดการเพ ม ลบ แก ไขข อม ลคร ผ สอน รายละเอ ยดการเพ ม ลบ แก ไขข อม ลน กเร ยน รายละเอ ยดการเพ ม ลบ แก ไขค าถาม รายละเอ ยดการเพ ม ลบ แก ไขค าตอบ รายละเอ ยดการเพ ม ลบ แก ไขข อม ลภาพก จกรรม รายละเอ ยดการเพ ม ลบ แก ไขข อม ลแบบทดสอบ รายละเอ ยดการเพ ม ลบ แก ไขข าว 3. น กเร ยน ข อม ลน กเร ยนน าเข าส ระบบน นจะม ข อม ลUsername password และระบบจะส งข อม ล ออกมาให แก น กเร ยนน นจะม รายละเอ ยดบทเร ยน รายละเอ ยดแบบทดสอบ คะแนน

31 Data flow Diagram Level 1 ระบบงานใหม 1 จ ดการบทเร ยน 2 จ ดการแบบทดสอบ 3 จ ดการน กเร ยน 4 เข าด บทเร ยน 5 ท าแบบทดสอบ คร ผ สอน น กเร ยน D1 D2 D4 D1 D3 D3 D5 D6 D5 D4 D3 D1 D2 ข อม ลรายว ชา ข อม ลบทเร ยน ข อม ลคร ผ สอน ข อม ลแบบทดสอบ ข อม ลรายว ชา ข อม ลคร ผ สอน ข อม ลน กเร ยน ข อม ลช นป ข อม ลน กเร ยน ข อม ลรายว ชา ข อม ลบทเร ยน ข อม ลคร ผ สอน ข อม ลแบบทดสอบ ข อม ลรายว ชา กรอกข อม ลบทเร ยน รายละเอ ยดข อม ลบทเร ยนบทเร ยน Username,Password ข อม ลคร ผ สอน Username,Password ข อม ลคร ผ สอน กรอกข อม ลแบบทดสอบ รายละเอ ยดข อม ลแบบทดสอบ ข อม ลรายว ชา Username,Password ข อม ลคร ผ สอน กรอกข อม ลน กเร ยน รายละเอ ยดข อม ลน กเร ยน ข อม ลช นป ข อม ลรายว ชา รายละเอ ยดบทเร ยน ข อม ลคร ผ สอน รายละเอ ยดแบบทดสอบ คะแนน รายละเอ ยดแบบทดสอบ Username,Password รายละเอ ยดบทเร ยน Username,Password รายละเอ ยดข อม ลน กเร ยน กรอกข อม ลน กเร ยน Username,Password Username,Password กรอกข อม ลแบบทดสอบ รายละเอ ยดข อม ลแบบทดสอบ รายละเอ ยดข อม ลบทเร ยน Username,Password กรอกข อม ลบทเร ยน ข อม ลรายว ชา ข อม ลคร ผ สอน ข อม ลน กเร ยน ข อม ลน กเร ยน กรอกข อม ลบทเร ยน กรอกข อม ลแบบทดสอบ กรอกแบบทดสอบ กรอกข อม ลบทเร ยน

32 ภาพท 3-21 Data flow Diagram Level 1 ระบบการเร ยนการออนไลน 68

33 69 ค าอธ บายการท างานของ Data flow Diagram Level 1 โพรเซส1 เม อคร ผ สอนจะท าการจ ดการบทเร ยน คร ผ สอนจะต องกรอก USERNAME และ PASSWORD เข าไปในโปรเซส เพ อเข าส ระบบ จากน นกรอกข อม ลบทเร ยนเข าไปในระบบจ ดการ ข อม ลบทเร ยน ในระบบก จะม ข อม ล บทเร ยน ข อม ลรายว ชา ข อม ลคร ผ สอน และระบบจะส ง รายละเอ ยดการจ ดการบทเร ยนกล บมาย งคร ผ สอน โพรเซส2 เม อคร ผ สอนจะท าการจ ดการแบบทดสอบ คร ผ สอนจะต องกรอกUSERNAME และ PASSWORD เข าไปในระบบ เพ อเข าส ระบบ จากน นคร ผ สอนกรอกข อม ลแบบทดสอบเข าไปในระบบ การจ ดการข อม ลแบบทดสอบ ในระบบก จะม ข อม ลแบบทดสอบ ข อม ลรายว ชา ข อม ลคร ผ สอน และ ระบบจะส งรายละเอ ยดการจ ดการแบบทดสอบกล บมาย งคร ผ สอน โพรเซส3 เม อคร ผ สอนจะท าการจ ดการน กเร ยน คร ผ สอนจะต องกรอกUSERNAME และ PASSWORD เข าไปในระบบ เพ อเข าส ระบบ จากน นคร ผ สอนกรอกข อม ลน กเร ยนเข าไปในระบบการ จ ดการน กเร ยน ในระบบก จะม ข อม ลน กเร ยน ข อม ลช นป ข อม ลคร ผ สอน และระบบจะส งรายละเอ ยด การจ ดการข อม ลน กเร ยนกล บมาย งคร ผ สอน โพรเซส 4 เม อน กเร ยนจะท าการเข าด บทเร ยน น กเร ยนจะต องกรอกUSERNAME และ PASSWORD เข าไปในระบบ เพ อเข าส ระบบ ในระบบก จะม ข อม ลน กเร ยน ข อม ลรายว ชา ข อม ล บทเร ยน ข อม ลคร ผ สอน จากน นระบบก จะท าการส งรายละเอ ยดกล บมาย งน กเร ยน โพรเซส5 เม อน กเร ยนจะท าการท าแบบทดสอบ น กเร ยนจะต องกรอก USERNAME และ PASSWORD เข าไปในระบบ เพ อเข าส ระบบ ในระบบก จะม ข อม ลแบบทดสอบ ข อม ลคร ผ สอน ข อม ลน กเร ยน และระบบก จะท าการส งรายละเอ ยดแบบทดสอบมาย งน กเร ยน และน กเร ยนท า แบบทดสอบระบบก จะส งคะแนนท ท าแบบทดสอบกล บมาย งน กเร ยน โพรเซส 6 เม อผ ด แลระบบจะท าการจ ดการบทเร ยน ผ ด แลระบบจะต องกรอก USERNAME และ PASSWORD เข าไปในระบบ เพ อเข าส ระบบ ในระบบก จะม ข อม ลผ ด แลระบบ ข อม ลค าถาม ข อม ลค าตอบ ผ ด แลระบบท าการกรอกข อม ลค าถา มเข าไปในระบบ ระบบก จะค นหาข อม ลใน ฐานข อม ลค าถาม ระบบก จะส งรายละเอ ยดข อม ลค าถามกล บมาย งผ ด แลระบบ และผ ด แลระบบท าการ

34 70 กรอกข อม ลค าตอบเข าไปในระบบ ระบบก จะค นหาข อม ลในฐานข อม ลค าตอบ ระบบก จะส ง รายละเอ ยดข อม ลค าตอบกล บมาย งผ ด แลระบบ โพรเซส 7 เม อผ ด แลระบบจะท าการจ ดการก จกรรม ผ ด แลระบบจะต องกรอกUSERNAME และ PASSWORD เข าไปในระบบ เพ อเข าส ระบบ ในระบบก จะม ข อม ลผ ด แลระบบ ข อม ลภาพ ก จกรรม ข อม ลรายละเอ ยดภาพก จกรรม ผ ด แลระบบท าการกรอกก จกรรม ภาพก จกรรม เข าไปใน ระบบ ระบบก จะท าการจ ดเก บข อม ลภาพก จกรรม และรายละเอ ยดภาพก จกรรม เข าไปในฐานข อม ล ระบบก จะส งรายละเอ ยดก จกรรมกล บมาย งผ ด แลระบบ โพรเซส 8 เม อผ ด แลระบบจะท าการจ ดการน กเร ยน ผ ด แลระบบจะต องกรอก USERNAME และ PASSWORD เข าไปในระบบ เพ อเข าส ระบบ จากน นผ ด แลระบบกรอกข อม ลน กเร ยนเข าไปในระบบ การจ ดการน กเร ยน ในระบบก จะม ข อม ลน กเร ยน ข อม ลช นป ข อม ลผ ด แลระบบ และระบบจะส ง รายละเอ ยดการจ ดการข อม ลน กเร ยนกล บมาย งผ ด แลระบบ โพรเซส 9 เม อผ ด แลระบบจะท าการจ ดการคร ผ สอน ผ ด แลระบบจะต องกรอก USERNAME และ PASSWORD เข าไปในระบบ เพ อเข าส ระบบ จากน นผ ด แลระบบกรอกข อม ลคร ผ สอนเข าไปใน ระบบการจ ดการคร ผ สอน ในระบบก จะม ข อม ลคร ผ สอน ข อม ลผ ด แลระบบ และระบบจะส ง รายละเอ ยดการจ ดการข อม ลคร ผ สอนกล บมาย งผ ด แลระบบ โพรเซส 10 เม อผ ด แลระบบจะท าการจ ดการแบบทดสอบ ผ ด แลระบบจะต องกรอก USERNAME และ PASSWORD เข าไปในระบบ เพ อเข าส ระบบ จากน นผ ด แลระบบกรอกข อม ล แบบทดสอบเข าไปในระบบการจ ดการแบบทดสอบ ในระบบก จะม ข อม ลแบบทดสอบ ข อม ลรายว ชา ข อม ลผ ด แลระบบ และระบบจะส งรายละเอ ยดการจ ดการข อม ลแบบทดสอบกล บมาย งผ ด แลระบบ โพรเซส 11 เม อผ ด แลระบบจะท าการจ ดการข าว ผ ด แลระบบจะต องกรอก USERNAME และ PASSWORD เข าไปในระบบ เพ อเข าส ระบบ จากน นผ ด แลระบบกรอกข อม ลข าวเข าไปในระบบการ จ ดการข าว ในระบบก จะม ข อม ลข าว ข อม ลประเภทข าว ข อม ลผ ด แลระบบ และระบบจะส งรายละเอ ยด การจ ดการข อม ลข าวกล บมาย งผ ด แลระบบ

35 71 โพรเซส 12 เม อผ ด แลระบบจะท าการจ ดการบทเร ยน ผ ด แลระบบจะต องกรอก USERNAME และ PASSWORD เข าไปในระบบ เพ อเข าส ระบบ จากน นผ ด แลระบบกรอกข อม ลบทเร ยนเข าไปใ น ระบบการจ ดการบทเร ยน ในระบบก จะม ข อม ลบทเร ยน ข อม ลรายว ชา ข อม ลผ ด แลระบบ และระบบจะ ส งรายละเอ ยดการจ ดการข อม ลบทเร ยนกล บมาย งผ ด แลระบบ 3.10 Data flow Diagram Level 2 ระบบงานใหม ระบบจ ดการบทเร ยน - โปรเซสท 1.1 ตรวจสอบข อม ลคร ผ สอน - โปรเซสท 1.2 ปร บปร งบทเร ยน - โปรเซสท 1.3 บ นท กการปร บปร งบทเร ยน ภาพท 3-22 Data flow Diagram Level 2 แสดงการจ ดการบทเร ยน

36 ระบบจ ดการแบบทดสอบ - โปรเซสท 2.1 ตรวจสอบข อม ลคร ผ สอน - โปรเซสท 2.1 ตรวจสอบข อม ลแบบทดสอบ - โปรเซสท 2.3 ปร บปร งแบบทดสอบ - โปรเซสท 2.4 บ นท กการเปล ยนแปลงบททดสอบ ภาพท 3-23 Data flow Diagram Level 2 แสดงการจ ดการแบบทดสอบ

37 ระบบจ ดการน กเร ยน - โปรเซสท 3.1 ตรวจสอบข อม ลคร ผ สอน - โปรเซสท 3.2 ตรวจสอบข อม ลน กเร ยน - โปรเซสท 3.3 ปร บปร งข อม ลน กเร ยน -โปรเซสท 2.4 บ นท กการเปล ยนแปลงข อม ลน กเร ยน ภาพท 3-24 Data flow Diagram Level 2 แสดงการจ ดการน กเร ยน

38 การจ ดการเว บบอร ด - โปรเซสท 4.1 ตรวจสอบข อม ลผ ด แลระบบ - โปรเซสท 4.2 ตรวจสอบเว บบอร ด - โปรเซสท 4.3 ปร บปร งข อม ลเว บบอร ด - โปรเซสท 4.4 บ นการเปล ยนแปลงข อม ลเว บบอร ด ภาพท 3-25 Data flow Diagram Level 2 แสดงการจ ดการเว บบอร ด

39 ระบบจ ดการก จกรรม - โปรเซสท 5.1 ตรวจสอบข อม ลผ ด แลระบบ - โปรเซสท 5.2 ตรวจสอบภาพก จกรรม -โปรเซสท 5.3 ปร บปร งภาพก จกรรม - โปรเซสท 5.4 บ นท กการเปล ยนแปลงภาพก จกรรม ภาพท 3-26 Data flow Diagram Level 2 แสดงการจ ดการภาพก จกรรม

40 ระบบการจ ดการน กเร ยน - โปรเซสท 6.1 ตรวจสอบข อม ลผ ด แลระบบ - โปรเซสท 6.2 ตรวจสอบข อม ลน กเร ยน - โปรเซสท 6.3 ปร บปร งข อม ลน กเร ยน - โปรเซสท 6.4 บ นท กการเปล ยนแปลงข อม ลน กเร ยน ภาพท 3-27 Data flow Diagram Level 2 แสดงการจ ดการน กเร ยน

41 ระบบจ ดการคร ผ สอน - โปรเซสท 7.1 ตรวจสอบข อม ลผ ด แลระบบ - โปรเซสท 7.2 ตรวจสอบข อม ลคร ผ สอน - โปรเซสท 7.3 จ ดการข อม ลคร ผ สอน - โปรเซสท 7.4 บ นท กการเปล ยนแปลงข อม ลคร ผ สอน ภาพท 3-28 Data flow Diagram Level 2 แสดงการจ ดการคร ผ สอน

42 ระบบจ ดการแบบทดสอบ - โปรเซสท 8.1 ตรวจสอบข อม ลผ ด แลระบบ - โปรเซสท 8.2 ตรวจสอบข อม ลแบบทดสอบ - โปรเซสท 8.3 ปร บปร งแบบทดสอบ - โปรเซสท 8.4 บ นท กการเปล ยนแปลงแบบทดสอบ ภาพท 3-29 Data flow Diagram Level 2 แสดงการจ ดการแบบทดสอบ

43 ระบบจ ดการข าว -โปรเซสท 9.1 ตรวจสอบข อม ลผ ด แลระบบ - โปรเซสท 9.2 ตรวจสอบข าว - โปรเซสท 9.3 ปร บปร งข อม ลข าว -โปรเซสท 9.4 บ นท กการเปล ยนแปลงข อม ลข าว ภาพท 3-30 Data flow Diagram Level 2 แสดงการจ ดการข าว

44 ระบบจ ดการบทเร ยน - โปรเซสท 10.1 ตรวจสอบข อม ลผ ด แลระบบ - โปรเซสท 10.2 ปร บปร งบทเร ยน - โปรเซสท 10.3 บ นท กการปร บปร งบทเร ยน ภาพท 3-31 Data flow Diagram Level 2 แสดงการจ ดการบทเร ยน

45 ระบบจ ดการเร ยน - โปรเซสท 11.1 ตรวจสอบ Username และ password น กเร ยน - โปรเซสท 11.2 เล อกว ชา - โปรเซสท 11.3 เข าด บทเร ยน ภาพท 3-32 Data flow Diagram Level 2 แสดงจ ดการเร ยน

46 ระบบการท าแบบทดสอบ - โปรเซสท 12.1 ตรวจสอบ Username และ Password น กเร ยน - โปรเซสท 12.2 เล อกแบบทดสอบ - โปรเซสท 12.3 ท าแบบทดสอบ - โปรเซสท 12.4 บ นท กการท าแบบทดสอบ ภาพท 3-33 Data flow Diagram Level 2 แสดงการท าแบบทดสอบ

47 E-R Diagram Model ภาพท 3-34 แสดง ER-Model

48 84 ค าอธ บายความส มพ นธ ภาพท 3-35 แสดงความส มพ นธ ระหว างรายว ชาก บบทเร ยน ความส มพ นธ ระหว างรายว ชาก บบทเร ยนเป นแบบหน งต อกล มค อ รายว ชาหน งรายว ชาม บทเร ยนได หลายบทเร ยนและในทางกล บก นบทเร ยนแต ละบทเร ยนอย ในหน งรายว ชา ภาพท 3-36 แสดงความส มพ นธ ระหว างบทเร ยนก บคร ผ สอน ความส มพ นธ ระหว างบทเร ยนก บคร ผ สอนเป นแบบกล มต อหน งค อ บทเร ยนหลายบทเร ยนถ ก สร างโดยคร ผ สอนหน งคน และในทางกล บก น คร ผ สอนหน งคนสามารถสร างบทเร ยนได หลาย บทเร ยน ภาพท 3-37 แสดงความส มพ นธ ระหว างคร ผ สอนก บแบบทดสอบ

49 85 ความส มพ นธ ระหว างคร ผ สอนก บแบบทดสอบเป นแบบหน งต อกล มค อ คร ผ สอนหน งคนสาม มารถจ ดการแบบทดสอบได หลายแบบทดสอบ และในทางกล บก น แบบทดสอบแต ละแบบทดสอบ สามารถจ ดการได โดยคร ผ สอนหน งคน ภาพท 3-38 แสดงความส มพ นธ ระหว างรายว ชาก บแบบทดสอบ ความส มพ นธ ระหว างรายว ชาก บแบบทดสอบเป นแบบหน งต อกล มค อ รายว ชาหน งรายว ชาม หลายแบบทดสอบ และในทางกล บก น แบบทดสอบแต ละแบบทดสอบม ในหน งรายว ชา ภาพท 3-39 แสดงความส มพ นธ ระหว างผ ด แลระบบก บข าว ความส มพ นธ ระหว างผ ด แลระบบก บข าวเป นแบบหน งต อกล มค อ ผ ด แลระบบหน งคนสามารถ จ ดการข าวได หลายข าว และในทางกล บก น ข าวแต ละข าวถ กจ ดการโดยผ ด แลระบบเพ ยงหน งคน ภาพท 3-40 แสดงความส มพ นธ ระหว างประเภทข าวก บข าว ความส มพ นธ ระหว างประเภทข าวก บข าวเป นแบบหน งต อกล มค อ ประเภทข าวหน งประเภทข าว สามารถม ข าวได หลายข าว ในทางกล บก น ข าวแต หละข าวอย ในหน งประเภท

50 86 ภาพท 3-41 แสดงความส มพ นธ ระหว างผ ด แลระบบก บก จกรรม ความส มพ นธ ระหว างผ ด แลระบบก บก จกรรมเป นหน งต อกล มค อ ผ ด แลระบบหน งคนสามารถ จ ดการก จกรรมได หลายก จกรรม ในการกล บก น ก จกรรมแต ละก จกรรมสามารถจ ดการได โดยผ ด แล ระบบเพ ยงหน งคน ภาพท 3-42 แสดงความส มพ นธ ระหว างก จกรรมและรายละเอ ยดก จกรรม ความส มพ นธ ระหว างก จกรรมและรายละเอ ยดก จกรรมเป นแบบหน งต อกล มค อ ก จกรรมหน ง ก จกรรมม หลายรายละเอ ยดก จกรรมและในทางกล บก น รายละเอ ยดก จกรรมแต ละอย างอย ในหน ง ก จกรรม ภาพท 3-43 แสดงความส มพ นธ ระหว างช นป ก บน กเร ยน ความส มพ นธ ระหว างช นป ก บน กเร ยนเป นแบบหน งต อกล มค อ หน งช นป ม น กเร ยนอย หลายคน และในทางกล บก น น กเร ยนหน งคนอย ระด บช นป หน งช นป ในการศ กษาน น

51 87 ภาพท 3-44 แสดงความส มพ นธ ระหว างถามก บตอบ ความส มพ นธ ระหว างถามก บตอบเป นแบบหน งต อกล มค อ ในหน งค าถามสามรถตอบได หลาย ค าตอบและในทางกล บก นค าตอบแต ละค าตอบใช ในการตอบค าถามหน งค าถาม 3.12 Data Dictionary ตารางท 3-1 น กเร ยน ( student ) ฟ ลด ( Attribute ) ค าอธ บาย(Descriptions) ชน ด( Data type ) ค ย ( Key ) อ างอ ง( Reference ) s_id รห สน กเร ยน Varchar(6) PK s_name ช อ-สก ลน กเร ยน Varchar(50) sex_id เพศ Varchar(5) s_birth ว นเด อนป เก ด Varchar(30) class_id ช นเร ยน Varchar(5) FK ช นป s_tel โทรศ พท Varchar(10) s_address ท อย Varchar(250) s_dad บ ดา Varchar(50) s_mom มารดา Varchar(50) s_user ช อผ ใช Varchar(20) s_pass รห สผ าน Varchar(10) s_image ร ปภาพ Varchar(250)

52 88 ตารงท 3-2 ช นป ( class ) ฟ ลด ( Attribute ) ค าอธ บาย (Descriptions ) ชน ด (Datatype) ค ย (Key) อ างอ ง (Reference) class_id รห สช นป Varchar(10) PK class_nane ช อช นป Varchar(10) ตารางท 3-3 คร ผ สอน ( teacher ) ฟ ลด ( Attribute ) ค าอธ บาย (Descriptions ) ชน ด(Datatype) ค ย (Key) อ างอ ง ( Reference) t_id รห สคร ผ สอน Varchar(10) PK t_name ช อ-สก ลคร ผ สอน Varchar(100) t_sex เพศ Varchar(5) t_position ต าแหน ง Varchar(50) t_ อ เมล Varchar(100) t_tel โทรศ พท Varchar(10) t_image ร ปภาพ Varchar(300) t_address ท อย Varchar(200) class_id ช นป Int(5) FK ช นป t_user ช อผ ใช Varchar(10) t_pass รห สผ าน Varchar(30)

53 89 ตารงท 3-4 ผ ด แลระบบ ( admin ) ฟ ลด ( Attribute) ค าอธ บาย ( Descriptions ) ชน ด ( Datatype) ค ย (Key) อ างอ ง (Reference ) a_id รห สผ ด แลระบบ int(5) PK a_name ช อผ ด แลระบบ Varchar(50) a_address ท อย Varchar(50) a_tel โทรศ พท Varchar(10) a_user ช อผ ใช Varchar(10) a_pass รห สผ าน Varchar(10) ตารางท 3-5 รายว ชา ( Course ) ฟ ลด ( Attribute ) ค าอธ บาย (Descriptions ) ชน ด ( Datatype) ค ย (Key) อ างอ ง (Reference ) c_id รห สว ชา int(10) PK c_name ช อว ชา Varchar(100) class_id ช นป Int(5) FK ช นป ตารางท 3-6 แบบทดสอบ ( test ) ฟ ลด ( Attribute ) ค าอธ บาย (Descriptions ) ชน ด (Data type) ค ย (Key) อ างอ ง( Reference ) test_id รห สแบบทดสอบ Int(10) PK test_name ช อแบบทดสอบ Varchar(200) c_id รห สว ชา Int(10) t_id รห สคร ผ สอน Int(10) FK คร ผ สอน

54 90 ตารางท 3-7 ค าตอบ (test_list ) ฟ ลด (Attribute ) ค าอธ บาย (Descriptions ) ชน ด (Datatype ) ค ย (Key) อ างอ ง ( Reference ) list_id รห สค าตอบ int(10) PK list_name ช อค าตอบ Varchar(200) choice1 ต วเล อกท 1 Varchar(200) choice2 ต วเล อกท 2 Varchar(200) choice3 ต วเล อกท 3 Varchar(200) choice4 ต วเล อกท 4 Varchar(200) ans ค าตอบ Varchar(1) test_id รห สแบบทดสอบ Int(10) FK แบบทดสอบ ตารางท 3-8 คะแนนแบบทดสอบ (score) ฟ ลด ( Attribute ) ค าอธ บาย(Descriptions) ชน ด ( Data type) ค ย (Key) อ างอ ง ( Reference) score_id รห สคะแนน Int(10) PK score คะแนน Int(10) score_date ว นท บ นท กคะแนน datetime s_id รห สน กเร ยน Int(10) test_id รห สแบบทดสอบ Int(10) FK แบบทดสอบ ตารางท 3-9 เพศ (sex) ฟ ลด ( Attribute ) ค าอธ บาย(Descriptions) ชน ด (Data type) ค ย ( Key ) อ างอ ง ( Reference) sex_id รห สเพศ Varchar(5) PK sex_name เพศ Varchar(5)

55 91 ตารางท 3-10 บทเร ยน (lesson ) ฟ ลด ( Attribute) ค าอธ บาย(Descriptions) ชน ด ( Data type) ค ย ( Key) อ างอ ง (Reference ) l_id รห สบทเร ยน Int(10) PK l_name ช อบทเร ยน Varchar(100) l_lesson เน อหา text t_id รห สคร ผ สอน Int(10) c_id รห สว ชา Varchar(10) class_id รห สช นป Int(10) FK ช นป ตารางท 3-11 ข าวประชาส มพ นธ ( news ) ฟ ลด ( Attribute ) ค าอธ บาย(Descriptions) ชน ด ( Data type) ค ย ( Key) อ างอ ง (Reference ) n_id รห สข าว Int(10) PK n_name ช อข าว Varchar(250) n_date ว นท datetime n_detail รายละเอ ยด text n_by ผ ประกาศ Varchar(50) n_file ไฟล Varchar(40) ตารางท 3-12 ค าถามกระท ถาม-ตอบ (web_quiz ) ฟ ลด (Attribute ) ค าอธ บาย(Descriptions) ชน ด (Data type ) ค ย ( Key ) อ างอ ง (Reference ) w_id รห สค าถาม int(10) PK w_sub ค าถาม Varchar(200) w_detail รายละเอ ยดค าถาม text w_name ช อค าถาม Varchar(50) w_date ว นท datetime

56 92 ตารางท 3-12 ค าตอบกระท ถาม- ตอบ (web_ans) ฟ ลด ( Attribute ) ค าอธ บา (Descriptions ) ชน ด (Data type) ค ย ( Key ) อ างอ ง (Reference ) web_id รห สค าตอบ Int(10) PK web_name ช อค าตอบ Varchar(50) web_detail รายละเอ ยด text web_date ว นท datetime w_id รห สค าถาม Int(10) FK ค าถาม ตารางท 3-14 ภาพก จกรรม (activity) ฟ ลด (Attribute ) ค าอธ บาย(Descriptions) ชน ด (Data type) ค ย (Key ) อ างอ ง (Reference ) a_id รห สภาพ Int(8) PK a_name ช อภาพ Varchar(80) a_date ว นท Varchar(20) a_detail รายละเอ ยดภาพ ก จกรรม text ตารางท 3-15 คอมเม นภาพก จกรรม (activity_comment) ฟ ลด (Attribute ) ค าอธ บาย(Descriptions) ชน ด (Data type ) ค ย ( Key ) อ างอ ง (Reference ) act_id รห สภาพคอมเม น Int(10) PK act_name ช อภาพ Varchar(250) act_detail รายละเอ ยด text act_date ว นท datetime a_id รห สภาพก จกรรม Int(10) FK ภาพก จกรรม

57 93 ตารางท 3-16 รายละเอ ยดภาพก จกรรม (detailactivity) ฟ ลด ( Attribute) ค าอธ บา(Descriptions) ชน ด ( Data type) ค ย ( Key ) อ างอ ง (Reference ) d_picture รห สภาพ Int(80) PK d_pic ภาพ Varchar(250) d_name ช อภาพ Varchar(100) a_id รห สภาพก จกรรม Int(8) FK ภาพก จกรรม

58 Site Map ภาพท 3-45 แสดง Site Map

59 การออกแบบหน าจอ ( Output Design ) ภาพท 3 46 หน าจอหล ก ภาพท 3 47 หน าจอ Login

60 96 ภาพท 3 48 หน าจอการจ ดการแบบทดสอบ ภาพท 3 49 หน าจอการลบแบบทดสอบ

61 97 ภาพท 3 50 หน าจอการแก ไขแบบทดสอบ ภาพท 3 51 หน าจอการเพ มบทเร ยนออนไลน

62 98 ภาพท 3 52 หน าจอการแก ไขบทเร ยน ภาพท 3 53 หน าจอการลบบทเร ยน

63 99 ภาพท 3 54 หน าจอการจ ดการน กเร ยน ภาพท 3 55 หน าจอหล กส าหร บคร ผ สอน

64 100 ภาพท 3 56 หน าจอเว บบอร ด ภาพท 3 57 หน าจอแสดงบทเร ยน

65 101 ภาพท 3 58 หน าจอแสดงเน อหาท เร ยน ภาพท 3 59 ท าแบบทดสอบ

66 102 ภาพท 3 60 หน าจอแสดงคะแนน ภาพท 3 61 หน าจอออกรายงานรายช อน กเร ยน

67 ภาพท 3 62 หน าจอออกรายงานบทเร ยน 103

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการเร ยนร Moodle เพ อการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง (สาหร บผ เร ยน)

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการเร ยนร Moodle เพ อการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง (สาหร บผ เร ยน) ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการเร ยนร Moodle เพ อการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง (สาหร บผ เร ยน) อ.นวลพรรณ ไชยมา ภาคว ชาการศ กษา คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตเพชรบ รณ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ค ม อการใช ระบบกรอกภาระงานบ คลากรคณะว ทยาศาสตร (สายผ สอน)

ค ม อการใช ระบบกรอกภาระงานบ คลากรคณะว ทยาศาสตร (สายผ สอน) 1 ค ม อการใช ระบบกรอกภาระงานบ คลากรคณะว ทยาศาสตร (สายผ สอน) ภาพท 1 ข นตอนการกรอกภาระงาน และประเม นผลการปฏ บ ต งาน 2 ข นตอนการใช งานระบบกรอกภาระงาน และประเม นผลการปฏ บ ต งานตนเอง บ คลากรสายผ สอน ม 8 ข นตอนด

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ค ม อการใช งาน ระบบการบร หารจ ดการบร การทางการศ กษา ระด บว ทยาเขต ส าหร บอาจารย ส าหร บอาจารย

ค ม อการใช งาน ระบบการบร หารจ ดการบร การทางการศ กษา ระด บว ทยาเขต ส าหร บอาจารย ส าหร บอาจารย ค ม อการใช งาน ระบบการบร หารจ ดการบร การทางการศ กษา ระด บว ทยาเขต ส าหร บอาจารย ส าหร บอาจารย ว ธ การเข าส ระบบ ระบบ E - education เป นโปรแกรมประเภท web base application สามารถเข าใช งานผ าน ระบบ internet

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

ค ม อ การใช งาน ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ (MIS)

ค ม อ การใช งาน ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ (MIS) ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ (MIS) หน า 1 ค ม อ การใช งาน ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ (MIS) การเข าใช งานระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ สามารถเข าใช งานโดยพ มพ URL ท ช อง Address ด งน http://www.mis.ru.ac.th

More information

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน สาน กจ ดทางบประมาณองค การบร หารร ปแบบพ เศษและร ฐว สาหก จ

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ส าหร บน กเร ยน โดย โดย นายบ ญส ง ประจ ตร โรงเร ยนประทาย อ าเภอประทาย จ งหว ดนครราชส มา องค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา

ส าหร บน กเร ยน โดย โดย นายบ ญส ง ประจ ตร โรงเร ยนประทาย อ าเภอประทาย จ งหว ดนครราชส มา องค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา 1 ค ม อการใช งานบทเร ยนออนไลน แบบเว บเควสท เร องโรคท ท าให คนไทยเส ยช ว ต รายว ชาส ขศ กษา(เพ มเต ม) ช นม ธยมศ กษาป ท 6 ส าหร บน กเร ยน โดย โดย นายบ ญส ง ประจ ตร โรงเร ยนประทาย อ าเภอประทาย จ งหว ดนครราชส

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป

ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป ค ม อการใช งานระบบว ทยาล ยช มชนอ เล กทรอน กส (e-community College) ระยะท 1 สารบ ญ หน า 1. พ มพ ใบรายงานผลการศ กษา... 12-3 2. พ มพ ใบระเบ ยนผลการศ กษา... 12-8 3. พ มพ ใบอน

More information

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding)

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) จ ดท าโดย กล มงานมาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส สารบ ญ 1. ขอร บ/ ช อเอกสาร... 1 หน า 2. เสนอราคา... 16 ค ม อการใช งานของผ

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล 1. ข นตอนการใช งานในแต ละโปรแกรม 1.1 WVPODT01 : ค นหารายการแจ งความต องการจ ดหา ว ตถ ประสงค : เพ อค นหารายการแจ งความต องการจ ดหาท หน วยงานท าการบ นท กไว ผ ใช : หน วยงานท ต องการขอซ อ/จ าง เง อนไข : หากม

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

เอกสารอบรมการใช โปรแกรม Moodle ส าหร บคร ผ สอน

เอกสารอบรมการใช โปรแกรม Moodle ส าหร บคร ผ สอน เอกสารอบรมการใช โปรแกรม Moodle ส าหร บคร ผ สอน เอกสารอบรม Moodle 1 คร ส ข ม แป นศร การสร างหร อเพ มรายว ชา การสร างรายว ชาสามารถกระท าได 2 ร ปแบบ ด งน 1. ผ ด แลระบบสร างให จากน นคร ท ได ร บมอบหมายเข าไปสร

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

ค ม อ ระบบบร หารจ ดการข อม ลสารสนเทศ สาน กบร หารงานการศ กษาพ เศษ Special Education Technology (SET) ประจาป การศ กษา 2557

ค ม อ ระบบบร หารจ ดการข อม ลสารสนเทศ สาน กบร หารงานการศ กษาพ เศษ Special Education Technology (SET) ประจาป การศ กษา 2557 ค ม อ ระบบบร หารจ ดการข อม ลสารสนเทศ สาน กบร หารงานการศ กษาพ เศษ Special Education Technology (SET) ประจาป การศ กษา 2557 สารบ ญ หน า เข าส ระบบ ลงทะเบ ยน 1 เข าส ระบบ 2 ข อม ลพ นฐาน ข อม ลพ นฐานสถานศ

More information

ค ม อการใช งานระบบสารสนเทศด านการศ กษาพ เศษและการศ กษาสงเคราะห (Special Education Technology : SET) (พ การเร ยนรวม) ส ำหร บเขตพ นท เท ำน น

ค ม อการใช งานระบบสารสนเทศด านการศ กษาพ เศษและการศ กษาสงเคราะห (Special Education Technology : SET) (พ การเร ยนรวม) ส ำหร บเขตพ นท เท ำน น ค ม อการใช งานระบบสารสนเทศด านการศ กษาพ เศษและการศ กษาสงเคราะห (Special Education Technology : SET) (พ การเร ยนรวม) ส ำหร บเขตพ นท เท ำน น สาน กบร หารงานการศ กษาพ เศษ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ระบบการจ ดการบ คลากรในภาคว ชาคณ ตศาสตร และว ทยาการคอมพ วเตอร

ระบบการจ ดการบ คลากรในภาคว ชาคณ ตศาสตร และว ทยาการคอมพ วเตอร 1 ระบบการจ ดการบ คลากรในภาคว ชาคณ ตศาสตร และว ทยาการคอมพ วเตอร ผ เสนอโครงงาน นายซ ไฮม บ ยา รห สน กศ กษา 5220310031 นางสาวอาน รา มะสาและ รห สน กศ กษา 5220310162 นางสาวฮาม ดะห มะม ง รห สน กศ กษา 5220310171

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด 1.การเข าส ระบบงาน ผ ใช งานสามารถเข าใช งานผ าน WEB Browser เช น โปรแกรม Internet Explorer, FireFox,Chrom เป นต น หร อ ผ านอ ปกรณ ประเภท

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

RMS 2007 โปรแกรมระบบบร หารงานอาช วศ กษา RMS 2007 ค ม อ

RMS 2007 โปรแกรมระบบบร หารงานอาช วศ กษา RMS 2007 ค ม อ RMS 2007 โปรแกรมระบบบร หารงานอาช วศ กษา RMS 2007 ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารงานอาช วศ กษา RMS 2007 ว ทยาล ยการอาช พปะเหล ยน โปรแกรมระบบงานสารบรรณ (e-office) ม การจ ดลาด บความสาค ญในการเข าถ งข อม ล ด งต อไปน

More information

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher 1 การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher PointeCast Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส อบทเร ยนอ เล กทรอน กส จาก โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2000, XP/2002 และ 2003 เพ อให เก ดไฟล ในร ปแบบ

More information

ในกรอบ Please Login ให ใส ข อม ลด งต อไปน 1. ใส ช อผ ใช งานลงในช อง Username 2. ใส รห สผ ใช ลงในช อง Password

ในกรอบ Please Login ให ใส ข อม ลด งต อไปน 1. ใส ช อผ ใช งานลงในช อง Username 2. ใส รห สผ ใช ลงในช อง Password การใช งาน Quartet : หน าจอ Login ด บเบ ลคล กท icon บน Desktop เพ อ เหน าจอ Login ท น าเข าส Quartet ช องลง ทะเบ ยน เข าใช งาน ในกรอบ Please Login ให ใส ข อม ลด งต อไปน 1. ใส ช อผ ใช งานลงในช อง Username

More information

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n U S E R T R A I N I N G A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n ส าหร บ ผ ร บเหมาใหม ข นตอนส าหร บ พ มพ ใบแจ งหน ผ าน Web เข า Link: www.scglogistics.co.th หล งจากท ท าการแต งต ง ผรม.เสร จเร ยบร อยแล

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน

ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน สารบ ญ ระบบบร หารจ ดการเอกสาร 2 1.ความหมายของระบบ 2 2.เข าส ระบบงาน 2 3.ข นตอนการเข าใช ระบบ 4 4.ส ทธ ในการใช งาน 7 5.การบร หารจ ดการเอกสาร 7 - การสร างแฟ มเอกสาร

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

การต ดต ง. 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next. 1.2 กด Agree

การต ดต ง. 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next. 1.2 กด Agree การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 1.3 เล อกไฟล ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส วนเสร มให ครบท กต ว (เล อกเคร

More information

การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 1. การเข าส โปรแกรม 1.1) ด บเบ ลคล กท Icon หน าจอท ม ช อว า Shortcut GFMIS01.exe 1 ภาพท 1 แสดง Icon โปรแกรม GFMIS 1.2) กรอกรห สผ ใช และรห สผ าน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา *********************

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* 1 ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* บทน า โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ค อ ฐานข อม ลท จ ดเก บข อม ล ภารก จ กล มงาน ฐานข อม ล แฟ ม และเอกสาร

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ค ม อการปฎ บ ต งานโปรแกรม Turnitin ส าหร บผ แลระบบ (Administrator)

ค ม อการปฎ บ ต งานโปรแกรม Turnitin ส าหร บผ แลระบบ (Administrator) ค ม อการปฎ บ ต งานโปรแกรม Turnitin ส าหร บผ แลระบบ (Administrator) 1. การล อกอ นเพ อเข าโปรแกรม Turnitin 2.หน าจอโฮมเพจของผ ด แลระบบ (Administrator) บร ษ ท บ คโปรโมช น แอนด เซอร ว ส จ าก ด ปร บปร งล าส

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ค ม อการใช โปรแกรม GPOOOS. v.2.0

ค ม อการใช โปรแกรม GPOOOS. v.2.0 ค ม อการใช โปรแกรม GPOOOS v.2.0 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 หน าเข าส ระบบ, เข าส ระบบ และ หน าเมน หล ก 1 หน าเข าส ระบบ 1 หน าป อนรห สผ ใช 2 หน าเมน หล ก 2 บทท 2 ระบบบร หารรายการส งส นค า 3 เหต ผลการยกเล

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

ในกรอบ Please Login ให ใส ข อม ลด งต อไปน 1. ใส ช อผ ใช งานลงในช อง Username 2. ใส รห สผ ใช ลงในช อง Password

ในกรอบ Please Login ให ใส ข อม ลด งต อไปน 1. ใส ช อผ ใช งานลงในช อง Username 2. ใส รห สผ ใช ลงในช อง Password การใช งาน Quartet : หน าจอ Login ด บเบ ลคล กท icon บน Desktop เพ อ เหน าจอ Login ท น าเข าส Quartet ช องลง ทะเบ ยน เข าใช งาน ในกรอบ Please Login ให ใส ข อม ลด งต อไปน 1. ใส ช อผ ใช งานลงในช อง Username

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

าหร บผ สอน 1. การเข าส ระบบ

าหร บผ สอน 1. การเข าส ระบบ ค ม อการใช งานระบบ E-Learning ส าหร บผ สอน 1. การเข าส ระบบ E-Learning การเข าส ระบบ E-Learning ผ านระบบ LMS ของศ นย การศ กษาท วไปและการเร ยนร ทาง อ เล กทรอน กส ม ข นตอนด งน 1. เป ดโปรแกรม Web browser

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

ระบบฐานข อม ลน กว จ ย หน า 1 สารบ ญ

ระบบฐานข อม ลน กว จ ย หน า 1 สารบ ญ ระบบฐานข อม ลน กว จ ย หน า 1 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบฐานข อม ลน กว จ ย (Researcher Society)... 2 ระบบ... 2 1. การเข าส 2. จ ดการข อม ลค าน าหน าช อ... 4 3. จ ดการข อม ลต าแหน งทางว ชาการ... 6 4. จ ดการข

More information

ค ม อด าเน นการและว ธ การจ ดส งข อม ลในการทบทวนแผนปฏ บ ต การเช งกลย ทธ ผ านระบบสารสนเทศ (MIS) ของหน วยงาน

ค ม อด าเน นการและว ธ การจ ดส งข อม ลในการทบทวนแผนปฏ บ ต การเช งกลย ทธ ผ านระบบสารสนเทศ (MIS) ของหน วยงาน ค ม อด าเน นการและว ธ การจ ดส งข อม ลในการทบทวนแผนปฏ บ ต การเช งกลย ทธ ผ านระบบสารสนเทศ (MIS) ของหน วยงาน 1 ข นตอนการด าเน นการ START การดาวน โหลดไฟล เอกสารข อม ลแผนปฏ บ ต เช งกลย ทธ หน วยงานเข าไปย งเว

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

โครงการศ นย ข อม ลแรงงานแห งชาต ระบบ

โครงการศ นย ข อม ลแรงงานแห งชาต ระบบ ค ม อการใช งาน ระบบ Data Cleansing หน า บทท 1 การเข าใช ระบบ Data Cleansing... 1 1. การเข าส ระบบ Data Cleansing... 1 2. น าเข าข อม ล (Browse file)... 2 3. รายละเอ ยดการกรอกน าข อม ลเข า... 3 4. รายละเอ

More information

ข นตอนของการปฏ บ ต งาน

ข นตอนของการปฏ บ ต งาน ข นตอนของการปฏ บ ต งาน ข นตอนของการปฏ บ ต งานในแต ละกระบวนงาน ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. ได กาหนดข นตอนของการปฏ บ ต งาน ในแต ละกระบวนงานด งต อไปน 1. การให บร การสาหร บน กศ กษาของมหาว ทยาล ย 1.1 อานวยความสะดวกเก

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด สารบ ญ เร อง ค ม อการใช งาน หน า 1. รายงานความก าวหน า... 2 1.1 รายงานผลงาน/

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

สามารถดาวน โหลดค ม อฯ ได ท http://106.0.176.62/specialbasic สาหร บโรงเร ยนท จ ดการศ กษาเร ยนรวม

สามารถดาวน โหลดค ม อฯ ได ท http://106.0.176.62/specialbasic สาหร บโรงเร ยนท จ ดการศ กษาเร ยนรวม 0 สาหร บโรงเร ยนท จ ดการศ กษาเร ยนรวม ค ม อการใช งานระบบสารสนเทศด านการศ กษาพ เศษและ การศ กษาสงเคราะห (Special Education Technology : SET) (พ การเร ยนรวม) สาน กบร หารงานการศ กษาพ เศษ สาน กงานคณะกรรมการการศ

More information

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓ ค าอธ บายระบบ เป นระบบสารสนเทศเพ อการต ดต อประสานงานระหว างส าน กงาน ปปง. ก บบ คคล หร อหน วยงานภายภาคร ฐ ภาคเอกชน บ คคลท วไป และหน วยงานระหว างประเทศต างๆ เพ อขอข อม ลหร อให ข อม ลการท าธ รกรรม โดยแบ งออกเป

More information

ค ม อการใช งาน ระบบอ นทราเน ต ส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส คนพ การ และผ ส งอาย

ค ม อการใช งาน ระบบอ นทราเน ต ส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส คนพ การ และผ ส งอาย ค ม อการใช งาน ระบบอ นทราเน ต ส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส คนพ การ และผ ส งอาย ค ม อการใช งานระบบอ นทราเน ต จ ดท าข นเพ อเป นแนวทางในการเข าใช งานระบบส าหร บผ ใช งาน ท วไป

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบร หารจ ดการเร องร องเร ยน กรมป าไม

ค ม อการใช งาน ระบบบร หารจ ดการเร องร องเร ยน กรมป าไม ค ม อการใช งาน ระบบบร หารจ ดการเร องร องเร ยน กรมป าไม สารบ ญ บทท 1 การใช โปรแกรมเบ องต น... 1-1 บทท 2 ว ธ การส งและต ดตามเร องร องเร ยน : ส าหร บประชาชนท วไป... 2-1 2.1 การส งเร องร องเร ยน... 2-1 2.2

More information

ค ม อการใช งาน การให บร การรายงานทร พยากรสารสนเทศ (Alist Report)

ค ม อการใช งาน การให บร การรายงานทร พยากรสารสนเทศ (Alist Report) 1 ค ม อการใช งาน การให บร การรายงานทร พยากรสารสนเทศ (Alist Report) การเข าใช งานระบบ (Login) เพ อความปลอดภ ยในการใช งาน ผ ใช ต องระบ Username และ Password ส าหร บการเข าใช งานระบบ 1. เป ดเวบไซต เพ อเข

More information