บทท 3 ว ธ การด าเน นงาน

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 3 ว ธ การด าเน นงาน"

Transcription

1 33 บทท 3 ว ธ การด าเน นงาน 3.1 ระบบงานเด ม โดยปกต แล วการเร ยนการสอนภายในโรงเร ยนจะเป นไปในล กษณะม การเร ยนการสอน ภายในห องเร ยน โดยท คร ผ สอนย นอย หน าช นเร ยน น กเร ยนน งเร ยนท โต ะและม การใช กระดานเพ อ อธ บายและยกต วอย างเร องราวต างๆ ท เก ยวก บบทเร ยนเพ อส อให น กเร ยนเข าใจเน อหามากข น ในการ เร ยนการสอนภายในห องเร ยนสามารถจ าแนกออกได ด งน - อาจารย ม หน าท เตร ยมแผนการสอนตามเน อหาว ชาน นๆ โดยม การสอนแบบใช กระดาน เพ อบรรยายบทเร ยนและสอนในหน งส อ และอาจม การส งการบ านหล งจากท การเร ยนการสอนจบลง ในแต ละคร ง และจ ดท าข อสอบส าหร บการสอบเพ อท าการเก บคะแนนและประเม นผลการเร ยนของ น กเร ยน - น กเร ยน ม หน าท เข าเร ยนตามว ชาท ทางโรงเร ยนได ก าหนดให เร ยนและท าการบ านส ง คร ผ สอนภายในระยะเวลาท ก าหนด รวมถ งการเข าสอบเก บคะแนนเพ อว ดผลการเร ยน 3.2 ป ญหาของระบบเด ม การจ ดเก บเอกสารท อย ในร ปแบบของแฟ มเอกสารต างๆ ไม เป นระเบ ยบ และย งยาก ในการค นหา การจ ดเก บเอกสารท อย ในร ปแบบของแฟ มเอกสารอาจเก ดความเส ยหายหร อส ญ หายได เก ดการส นเปล องทร พยากรท น ามาใช ในการจ ดเก บ

2 38 จากป ญหาในการด าเน นงานการเร ยนการสอนแบบเด ม สามารถสร ปผลให อย ในร ปแผนภ ม ก างปลา เพ อแสดงให เห นถ งป ญหาหล กในการด าเน นงานและป ญหาย อยๆในประเด นต างๆ ได ด งน ขาดเร ยน น กเร ยน ไม ต งใจเร ยน คร ผ สอน ม คร ผ สอนไม เพ ยงพอก บจ านวนน กเร ยน มาเร ยนสาย ไม กล าถามคร ผ สอน ไม ม เวลาให ค าปร กษานอกเวลาเร ยนได ไม ทบทวนบทเร ยน ภายในห องเร ยนไม ม แหล งค นคว า ข อม ลเพ มเต ม อากาศภายในห องเร ยนไม ถ ายเทไม ม สมาธ ในการเร ยน จ ดเก บไม เป นระเบ ยบ ระบบการเร ยนการสอนในห องเร ยน ส นเปล องทร พยากรส อการเร ยนการสอน สถานท ส อการเร ยนการสอน ภาพท 3-1 ภาพแสดงผ งก างปลา แสดงระบบการเร ยนการสอน 3.3 ข อเสนอแนะ การน าระบบการเร ยนการสอนออนไลน ( E-Learning ) เข ามาใช ในการเร ยนเพ มเต ม เพ อด งด ดความสนใจของน กเร ยนในการเร ยนมากข น และย งสามารถเร ยนร เองได แม ไม ได อย ใ น ห องเร ยนก ตาม

3 ม การส อสารด านเคร อข ายระหว างคร ผ สอนและน กเร ยนโดยพ นฐานการใช คอมพ วเตอร ในการเร ยนการสอนออนไลน ( E-Learning ) ซ งเป นการสน บสน นให น กเร ยนม ความร ใน ด านเทคโนโลย เพ มมากข น 3.4 System Flowchart ระบบเด ม Flowchart แสดงการสม ครเร ยน ภาพท 3-2 Flowchart แสดงข นตอนการสม ครเร ยน ค าอธ บาย : เร มการท างานของการสม คร น กเร ยนท าการกรอกใบสม ครเพ อเข าเร ยนก บทาง โรงเร ยน แล วย นเอกสารการสม ครเร ยนให ก บเจ าหน าท ท ร บสม ครเร ยน จากน น เจ าหน าท ก จะจ ดเก บ ข อม ลการสม ครเร ยนของน กเร ยนด วยร ปแบบของเอกสาร จบการท างาน

4 40 Flowchart แสดงการเข าเร ยน ภาพท 3-3 Flowchart แสดงข นตอนการเข าเร ยน ค าอธ บาย : เร มการท างาน น กเร ยนเข าห องเร ยนประจ าช นเร ยน จากน น คร ผ สอน หร อคร ประจ า ช นเร ยนท าการเช คช อน กเร ยนท เข าเร ยน จบการท างาน

5 41 Flowchart แสดงการท าแบบทดสอบ ภาพท 3-4 แสดงข นตอนการท าแบบทดสอบ ค าอธ บาย : เร มการท างาน น กเร ยนเข าห องสอบแต ละช นเร ยนหร อห องเร ยน จากน น คร ผ สอน ท าการแจกแบบทดสอบให ก บน กเร ยนท เข าสอบ และน กเร ยนท าแบบทดสอบภายในห องเร ยน น กเร ยน ส งข อสอบค น จบการท างาน

6 42 Flowchart แสดงการจ ดการแบบทดสอบ ภาพท 3-5 Flowchart แสดงข นตอนการจ ดการแบบทดสอบ ค าอธ บาย : เร มการท างาน อาจารย เล อกแบบทดสอบตามรายว ชาท ตนสอบ จากน นท าการน ตรวจข อสอบของน กเร ยนเป นรายคน แล วท าการบ นท กคะแนนแต ละคน แต ละช น ตามรายว ชา จ ดเก บ แบบทดสอบ จบการท างาน

7 Context Diagram ระบบงานเด ม ภาพท 3-7 Context Diagram แสดงการท างานของระบบงานเด ม ค าอธ บาย : Context Diagram แสดงการท างานของระบบงานเด ม อาจารย ผ สอน ระบบการเร ยนการสอนประกอบไปด วย External Entity ท เก ยวข อง 2 ประเภท ค อ น กเร ยน 1. น กเร ยน ข อม ลน กเร ยนน าเข าส ระบบน นจะม ข อม ลน กเร ยน ข อม ลเข าเร ยน ข อม ลการเร ยน ข อม ล การท าแบบทดสอบ และระบบส งข อม ลออกมาให แก น กเร ยนจะม ข อม ลการสม ครเข าเร ยน ประว ต ข อม ลการเข าเร ยน คะแนนการท าแบบทดสอบ 2. อาจารย ผ สอน ข อม ลท คร ผ สอนน าเข าส ระบบน นจะม ข อม ลน กเร ยน แบบทดสอบ และระบบจะส ง ข อม ลออกมาให แก น กเร ยนจะม รายงานแบบทดสอบของน กเร ยน ข อม ลแบบทดสอบ

8 Data Flow Diagram Level 1 ระบบงานเด ม ภาพท 3-7 Data Flow Diagram ระบบงานเด ม

9 Flowchart ระบบงานใหม Flowchart แสดงการเข าด บทเร ยนของน กเร ยน ภาพท 3-8 Flowchart แสดงข นตอนการเข าด บทเร ยนของน กเร ยน ค าอธ บาย : น กเร ยนจะเข าด บทเร ยน ข นตอนแรก น กเร ยนต องกรอก Username และ password เพ อเข าส ระบบ ระบบจะท าการตรวจสอบว า Username และ password ท น กเร ยนกรอกเข ามาน น ถ กต องหร อไม หากไม ถ กต องระบบก จะให กรอกข อม ล Username และ password ใหม อ กคร ง หาก

10 46 ถ กต อง ระบบก จะเข าไปท หน าแสดงรายว ชา จากน น น กเร ยนก ท าการเล อกรายว ชาท ด บทเร ยน จากน น ระบบก จะให เล อกบทเร ยน และเข าส บทเร ยน จบการท างาน Flowchart แสดงการท าแบบทดสอบ ภาพท 3-9 Flowchart แสดงข นตอนการท าแบบทดสอบ ค าอธ บาย : ข นตอนแรก น กเร ยนต องกรอก Username และ password เพ อเข าส ระบบ ระบบจะท าการ ตรวจสอบว า Username และ password ท น กเร ยนกรอกเข ามาน น ถ กต องหร อไม หากไม ถ กต องระบบก

11 47 จะให กรอกข อม ล Username และ password ใหม อ กคร ง หากถ กต อง ระบบก จะเข าไปท หน าแสดง แบบทดสอบ จากน น น กเร ยนก ท าการเล อกห วข อท จะท าแบบทดสอบ และน กเร ยนก เร มท า แบบทดสอบ เม อน กเร ยนท าแบบทดสอบเสร จแล ว ระบบก จะท าการตรวจแบบทดสอบ และท าการ บ นท กคะแนน แสดงคะแนน และจบการท างาน Flowchart แสดงการจ ดการบทเร ยน ภาพท 3-10 Flowchart แสดงข นตอนการจ ดการบทเร ยน

12 48 ค าอธ บาย : ข นตอนแรก คร ผ สอนก จะท าการกรอก Username และ password เพ อเข าส ระบบ และ ระบบจะท าการตรวจสอบว า Username และ password ท กรอกเข ามาน นถ กต องหร อไม หากไม ถ กต อง ระบบก จะกล บไปหน ากรอก Username และ password อ กคร ง หากถ กต องระบบก จะเข าส หน าจ ดการ บทเร ยน และหากไม จ ดการบทเร ยนก สามารถออกจากระบบได ท นท หากจ ดการบทเร ยน ก จะสามารถ เล อก เพ ม ลบ แก ไข บทเร ยน ระบบจะแสดงข อม ลบทเร ยน และบ นท กการเปล ยนแปลง จบการท างาน

13 49 Flowchart แสดงการจ ดการน กเร ยน ภาพท 3-11 Flowchart แสดงข นตอนการจ ดการน กเร ยน

14 50 ค าอธ บาย : ข นตอนแรก คร ผ สอนก จะท าการกรอก Username และ password เพ อเข าส ระบบ และระบบจะท าการตรวจสอบว า Username และ password ท กรอกเข ามาน นถ กต องหร อไม หากไม ถ กต อง ระบบก จะกล บไปหน ากรอกUsername และ password อ กคร ง หากถ กต องระบบก จะเข าส หน า จ ดการน กเร ยน และหากไม จ ดการน กเร ยนก สามารถออกจากระบบได ท นท หากจ ดการน กเร ยน ก จะ สามารถเล อก เพ ม ลบ แก ไข น กเร ยน ระบบจะแสดงข อม ลน กเร ยน และบ นท กการเปล ยนแปลง จบการ ท างาน

15 51 Flowchart แสดงการจ ดการแบบทดสอบ ภาพท 3-12 Flowchart แสดงข นตอนการจ ดการแบบทดสอบ

16 52 ค าอธ บาย : ข นตอนแรก คร ผ สอนก จะท าการกรอก Username และ password เพ อเข าส ระบบ และ ระบบจะท าการตรวจสอบว า Username และ password ท กรอกเข ามาน นถ กต องหร อไม หากไม ถ กต อง ระบบก จะกล บไปหน ากรอก Username และ password อ กคร ง หากถ กต องระบบก จะเข าส หน าจ ดการ แบบทดสอบ และหากไม จ ดการแบบทดสอบก สามารถออกจากระบบได ท นท หากจ ดการแบบทดสอบ ก จะสามารถเล อก เพ ม ลบ แก ไข แบบทดสอบ ระบบจะแสดงแบบทดสอบ และบ นท กการเปล ยนแปลง จบการท างาน

17 53 Flowchart แสดงการเข าชมเว บไซต ของบ คคลท วไป ภาพท 3-13 Flowchart แสดงข นตอนการเข าชมเว บไซต ของบ คคลท วไป ค าอธ บาย : เร มการท างาน บ คคลท วไปสามารถเข าชมเว บไซต ของทางโรงเร ยนได และสามารถ เข าเว บบอร ดของทางโรงเร ยนได หากไม ต องการโพสต ข อความก สามารถออกจากระบบได ท นท หาก ต องการโพสต ข อความระบบก จะเข าหน าเว บบอร ด แล วก โพสต ข อความได จากน นระบบก จะแสดง ข อม ลเว บบอร ด และจบการท างาน

18 54 Flowchart แสดงการจ ดการข อม ลเว บบอร ด ภาพท 3-14 Flowchart แสดงข นตอนการจ ดการข อม ลหน าเว บบอร ด

19 55 ค าอธ บาย : เข าหน าเว บของผ ด แลระบบหน าแรก จากน นผ ด แลระบบจะท าการล อกอ นโดยการ กรอก Username และ password จากน นระบบจะท าการตรวจสอบข อม ล Username และ password ท ผ ด แลระบบกรอกเข ามา หากไม ถ กต องระบบจะกล บไปหน ากรอกข อม ลอ กคร ง หากถ กต องแล วก จะ สามารถเข าหน าจ ดการข อม ลเว บบอร ดได หากไม ต องการแก ไขข อม ลก สามารถออกจากระบบโดยไม บ นท ก แต หากต องการจ ดการข อม ลระบบสามารถเพ ม ลบ แก ไขเว บบอร ดได หากท าการแก ไขเสร จ แล ว ก ท าการบ นท กข อม ล และออกจากระบบ จบการท างาน

20 56 Flowchart แสดงการจ ดการข อม ลแบบทดสอบ ภาพท 3-15 Flowchart แสดงข นตอนการจ ดการข อม ลหน าแบบทดสอบ

21 57 ค าอธ บาย : เข าหน าเว บของผ ด แลระบบหน าแรก จากน นผ ด แลระบบจะท าการล อกอ นโดยการ กรอก Username และ password จากน นระบบจะท าการตรวจสอบข อม ล Username และ password ท ผ ด แลระบบกรอกเข ามา หากไม ถ กต องระบบจะกล บไปหน ากรอกข อม ลอ กคร ง หากถ กต องแล วก จะ สามารถเข าหน าจ ดการข อม ลแบบทดสอบได หากไม ต องการแก ไขข อม ลก สามารถออกจากระบบโดย ไม บ นท ก แต หากต องการจ ดการข อม ลระบบสามารถเพ ม ลบ แก ไขแบบทดสอบได หากท าการแก ไข เสร จแล ว ก ท าการบ นท กข อม ล และออกจากระบบ จบการท างาน

22 58 Flowchart แสดงการจ ดการข อม ลก จกรรม ภาพท 3-16 Flowchart แสดงข นตอนการจ ดการข อม ลหน าก จกรรม

23 59 ค าอธ บาย : เข าหน าเว บของผ ด แลระบบหน าแรก จากน นผ ด แลระบบจะท าการล อกอ นโดยการ กรอก Username และ password จากน นระบบจะท าการตรวจสอบข อม ล Username และ password ท ผ ด แลระบบกรอกเข ามา หากไม ถ กต องระบบจะกล บไปหน ากรอกข อม ลอ กคร หากถ กต องแล วก จะ ง สามารถเข าหน าจ ดการข อม ลก จกรรมได หากไม ต องการแก ไขข อม ลก สามารถออกจากระบบโดยไม บ นท ก แต หากต องการจ ดการข อม ลระบบสามารถเพ ม ลบ แก ไขก จกรรมได หากท าการแก ไขเสร จแล ว ก ท าการบ นท กข อม ล และออกจากระบบ จบการท างาน

24 60 Flowchart แสดงการจ ดการข อม ลคร ผ สอน ภาพท 3-17 Flowchart แสดงข นตอนการจ ดการข อม ลหน าคร ผ สอน

25 61 ค าอธ บาย : เข าหน าเว บของผ ด แลระบบหน าแรก จากน นผ ด แลระบบจะท าการล อกอ นโดยการ กรอก Username และ password จากน นระบบจะท าการตรวจสอบข อม ล Username และ password ท ผ ด แลระบบกรอกเข ามา หากไม ถ กต องระบบจะกล บไปหน ากรอกข อม ลอ กคร ง หากถ กต องแล วก จะ สามารถเข าหน าจ ดการข อม ลคร ผ สอนได หากไม ต องการแก ไขข อม ลก สามารถออกจากระบบโดยไม บ นท ก แต หากต องการจ ดการข อม ลระบบสามารถเพ ม ลบ แก ไขคร ผ สอนได หากท าการแก ไขเสร จ แล ว ก ท าการบ นท กข อม ล และออกจากระบบ จบการท างาน

26 62 Flowchart แสดงการจ ดการข อม ลน กเร ยน ภาพท 3-18 Flowchart แสดงข นตอนการจ ดการข อม ลหน าน กเร ยน

27 63 ค าอธ บาย : เข าหน าเว บของผ ด แลระบบหน าแรก จากน นผ ด แลระบบจะท าการล อกอ นโดยการ กรอก Username และ password จากน นระบบจะท าการตรวจสอบข อม ล Username และ password ท ผ ด แลระบบกรอกเข ามา หากไม ถ กต องระบบจะกล บไปหน ากรอกข อม ลอ กคร หากถ กต องแล วก จะ ง สามารถเข าหน าจ ดการข อม ลน กเร ยนได หากไม ต องการแก ไขข อม ลก สามารถออกจากระบบโดยไม บ นท ก แต หากต องการจ ดการข อม ลระบบสามารถเพ ม ลบ แก ไขน กเร ยนได หากท าการแก ไขเสร จแล ว ก ท าการบ นท กข อม ล และออกจากระบบ จบการท างาน

28 64 Flowchart แสดงการจ ดการข อม ลบทเร ยน ภาพท 3-19 Flowchart แสดงข นตอนการจ ดการข อม ลหน าบทเร ยน

29 65 ค าอธ บาย : เข าหน าเว บของผ ด แลระบบหน าแรก จากน นผ ด แลระบบจะท าการล อกอ นโดยการ กรอก Username และ password จากน นระบบจะท าการตรวจสอบข อม ล Username และ password ท ผ ด แลระบบกรอกเข ามา หากไม ถ กต องระบบจะกล บไปหน ากรอกข อม ลอ กคร ง หากถ กต องแล วก จะ สามารถเข าหน าจ ดการข อม ลบทเร ยนได หากไม ต องการแก ไขข อม ลก สามารถออกจากระบบโดยไม บ นท ก แต หากต องการจ ดการข อม ลระบบสามารถเพ ม ลบ แก ไขบทเร ยนได หากท าการแก ไขเสร จแล ว ก ท าการบ นท กข อม ล และออกจากระบบ จบการท างาน 3.8 Context Diagramระบบงานใหม ภาพท 3-20 Context Diagram ระบบงานใหม

30 66 ค าอธ บาย Context Diagram ระบบงานใหม ผ ด แลระบบ ระบบการเร ยนการสอนประกอบไปด วย External Entity ท เก ยวข องก น 2 ประเภท ค อ คร ผ สอน 1. คร ผ สอน ข อม ลท คร ผ สอนน าเข าส ระบบน น จะม Username password เพ ม ลบ แก ไขบทเร ยน เพ ม ลบ แก ไขบททดสอบ เพ ม ลบ แก ไขข อม ลน กเร ยน เพ ม ลบ แก ไขบททดสอบ และระบบจะส ง ข อม ลออกมาให แก คร ผ สอนน นจะม รายละเอ ยดการเพ ม ลบ แก ไขบทเร ยน รายละเอ ยดการเพ ม ลบ แก ไขข อม ลน กเร ยนรายละเอ ยดการเพ ม ลบ แก ไขแบบทดสอบ 2. ผ ด แลระบบ ข อม ลท ผ ด แลระบบน าเข าส ระบบน นจะม ข อม ล Username password เพ ม ลบ แก ไข ข อม ลน กเร ยน เพ ม ลบ แก ไขข อม ลคร ผ สอน เพ ม ลบ แก ไขข อม ลภาพก จกรรม เพ ม ลบ แก ไขข อม ล แบบทดสอบ เพ ม ลบ แก ไขค าถาม เพ ม ลบ แก ไขค าตอบ เพ ม ลบ แก ไขข าวและระบบจะส งข อม ล ออกมาให แก ผ ด แลระบบน นจะม รายละเอ ยดการเพ ม ลบ แก ไขข อม ลคร ผ สอน รายละเอ ยดการเพ ม ลบ แก ไขข อม ลน กเร ยน รายละเอ ยดการเพ ม ลบ แก ไขค าถาม รายละเอ ยดการเพ ม ลบ แก ไขค าตอบ รายละเอ ยดการเพ ม ลบ แก ไขข อม ลภาพก จกรรม รายละเอ ยดการเพ ม ลบ แก ไขข อม ลแบบทดสอบ รายละเอ ยดการเพ ม ลบ แก ไขข าว 3. น กเร ยน ข อม ลน กเร ยนน าเข าส ระบบน นจะม ข อม ลUsername password และระบบจะส งข อม ล ออกมาให แก น กเร ยนน นจะม รายละเอ ยดบทเร ยน รายละเอ ยดแบบทดสอบ คะแนน

31 Data flow Diagram Level 1 ระบบงานใหม 1 จ ดการบทเร ยน 2 จ ดการแบบทดสอบ 3 จ ดการน กเร ยน 4 เข าด บทเร ยน 5 ท าแบบทดสอบ คร ผ สอน น กเร ยน D1 D2 D4 D1 D3 D3 D5 D6 D5 D4 D3 D1 D2 ข อม ลรายว ชา ข อม ลบทเร ยน ข อม ลคร ผ สอน ข อม ลแบบทดสอบ ข อม ลรายว ชา ข อม ลคร ผ สอน ข อม ลน กเร ยน ข อม ลช นป ข อม ลน กเร ยน ข อม ลรายว ชา ข อม ลบทเร ยน ข อม ลคร ผ สอน ข อม ลแบบทดสอบ ข อม ลรายว ชา กรอกข อม ลบทเร ยน รายละเอ ยดข อม ลบทเร ยนบทเร ยน Username,Password ข อม ลคร ผ สอน Username,Password ข อม ลคร ผ สอน กรอกข อม ลแบบทดสอบ รายละเอ ยดข อม ลแบบทดสอบ ข อม ลรายว ชา Username,Password ข อม ลคร ผ สอน กรอกข อม ลน กเร ยน รายละเอ ยดข อม ลน กเร ยน ข อม ลช นป ข อม ลรายว ชา รายละเอ ยดบทเร ยน ข อม ลคร ผ สอน รายละเอ ยดแบบทดสอบ คะแนน รายละเอ ยดแบบทดสอบ Username,Password รายละเอ ยดบทเร ยน Username,Password รายละเอ ยดข อม ลน กเร ยน กรอกข อม ลน กเร ยน Username,Password Username,Password กรอกข อม ลแบบทดสอบ รายละเอ ยดข อม ลแบบทดสอบ รายละเอ ยดข อม ลบทเร ยน Username,Password กรอกข อม ลบทเร ยน ข อม ลรายว ชา ข อม ลคร ผ สอน ข อม ลน กเร ยน ข อม ลน กเร ยน กรอกข อม ลบทเร ยน กรอกข อม ลแบบทดสอบ กรอกแบบทดสอบ กรอกข อม ลบทเร ยน

32 ภาพท 3-21 Data flow Diagram Level 1 ระบบการเร ยนการออนไลน 68

33 69 ค าอธ บายการท างานของ Data flow Diagram Level 1 โพรเซส1 เม อคร ผ สอนจะท าการจ ดการบทเร ยน คร ผ สอนจะต องกรอก USERNAME และ PASSWORD เข าไปในโปรเซส เพ อเข าส ระบบ จากน นกรอกข อม ลบทเร ยนเข าไปในระบบจ ดการ ข อม ลบทเร ยน ในระบบก จะม ข อม ล บทเร ยน ข อม ลรายว ชา ข อม ลคร ผ สอน และระบบจะส ง รายละเอ ยดการจ ดการบทเร ยนกล บมาย งคร ผ สอน โพรเซส2 เม อคร ผ สอนจะท าการจ ดการแบบทดสอบ คร ผ สอนจะต องกรอกUSERNAME และ PASSWORD เข าไปในระบบ เพ อเข าส ระบบ จากน นคร ผ สอนกรอกข อม ลแบบทดสอบเข าไปในระบบ การจ ดการข อม ลแบบทดสอบ ในระบบก จะม ข อม ลแบบทดสอบ ข อม ลรายว ชา ข อม ลคร ผ สอน และ ระบบจะส งรายละเอ ยดการจ ดการแบบทดสอบกล บมาย งคร ผ สอน โพรเซส3 เม อคร ผ สอนจะท าการจ ดการน กเร ยน คร ผ สอนจะต องกรอกUSERNAME และ PASSWORD เข าไปในระบบ เพ อเข าส ระบบ จากน นคร ผ สอนกรอกข อม ลน กเร ยนเข าไปในระบบการ จ ดการน กเร ยน ในระบบก จะม ข อม ลน กเร ยน ข อม ลช นป ข อม ลคร ผ สอน และระบบจะส งรายละเอ ยด การจ ดการข อม ลน กเร ยนกล บมาย งคร ผ สอน โพรเซส 4 เม อน กเร ยนจะท าการเข าด บทเร ยน น กเร ยนจะต องกรอกUSERNAME และ PASSWORD เข าไปในระบบ เพ อเข าส ระบบ ในระบบก จะม ข อม ลน กเร ยน ข อม ลรายว ชา ข อม ล บทเร ยน ข อม ลคร ผ สอน จากน นระบบก จะท าการส งรายละเอ ยดกล บมาย งน กเร ยน โพรเซส5 เม อน กเร ยนจะท าการท าแบบทดสอบ น กเร ยนจะต องกรอก USERNAME และ PASSWORD เข าไปในระบบ เพ อเข าส ระบบ ในระบบก จะม ข อม ลแบบทดสอบ ข อม ลคร ผ สอน ข อม ลน กเร ยน และระบบก จะท าการส งรายละเอ ยดแบบทดสอบมาย งน กเร ยน และน กเร ยนท า แบบทดสอบระบบก จะส งคะแนนท ท าแบบทดสอบกล บมาย งน กเร ยน โพรเซส 6 เม อผ ด แลระบบจะท าการจ ดการบทเร ยน ผ ด แลระบบจะต องกรอก USERNAME และ PASSWORD เข าไปในระบบ เพ อเข าส ระบบ ในระบบก จะม ข อม ลผ ด แลระบบ ข อม ลค าถาม ข อม ลค าตอบ ผ ด แลระบบท าการกรอกข อม ลค าถา มเข าไปในระบบ ระบบก จะค นหาข อม ลใน ฐานข อม ลค าถาม ระบบก จะส งรายละเอ ยดข อม ลค าถามกล บมาย งผ ด แลระบบ และผ ด แลระบบท าการ

34 70 กรอกข อม ลค าตอบเข าไปในระบบ ระบบก จะค นหาข อม ลในฐานข อม ลค าตอบ ระบบก จะส ง รายละเอ ยดข อม ลค าตอบกล บมาย งผ ด แลระบบ โพรเซส 7 เม อผ ด แลระบบจะท าการจ ดการก จกรรม ผ ด แลระบบจะต องกรอกUSERNAME และ PASSWORD เข าไปในระบบ เพ อเข าส ระบบ ในระบบก จะม ข อม ลผ ด แลระบบ ข อม ลภาพ ก จกรรม ข อม ลรายละเอ ยดภาพก จกรรม ผ ด แลระบบท าการกรอกก จกรรม ภาพก จกรรม เข าไปใน ระบบ ระบบก จะท าการจ ดเก บข อม ลภาพก จกรรม และรายละเอ ยดภาพก จกรรม เข าไปในฐานข อม ล ระบบก จะส งรายละเอ ยดก จกรรมกล บมาย งผ ด แลระบบ โพรเซส 8 เม อผ ด แลระบบจะท าการจ ดการน กเร ยน ผ ด แลระบบจะต องกรอก USERNAME และ PASSWORD เข าไปในระบบ เพ อเข าส ระบบ จากน นผ ด แลระบบกรอกข อม ลน กเร ยนเข าไปในระบบ การจ ดการน กเร ยน ในระบบก จะม ข อม ลน กเร ยน ข อม ลช นป ข อม ลผ ด แลระบบ และระบบจะส ง รายละเอ ยดการจ ดการข อม ลน กเร ยนกล บมาย งผ ด แลระบบ โพรเซส 9 เม อผ ด แลระบบจะท าการจ ดการคร ผ สอน ผ ด แลระบบจะต องกรอก USERNAME และ PASSWORD เข าไปในระบบ เพ อเข าส ระบบ จากน นผ ด แลระบบกรอกข อม ลคร ผ สอนเข าไปใน ระบบการจ ดการคร ผ สอน ในระบบก จะม ข อม ลคร ผ สอน ข อม ลผ ด แลระบบ และระบบจะส ง รายละเอ ยดการจ ดการข อม ลคร ผ สอนกล บมาย งผ ด แลระบบ โพรเซส 10 เม อผ ด แลระบบจะท าการจ ดการแบบทดสอบ ผ ด แลระบบจะต องกรอก USERNAME และ PASSWORD เข าไปในระบบ เพ อเข าส ระบบ จากน นผ ด แลระบบกรอกข อม ล แบบทดสอบเข าไปในระบบการจ ดการแบบทดสอบ ในระบบก จะม ข อม ลแบบทดสอบ ข อม ลรายว ชา ข อม ลผ ด แลระบบ และระบบจะส งรายละเอ ยดการจ ดการข อม ลแบบทดสอบกล บมาย งผ ด แลระบบ โพรเซส 11 เม อผ ด แลระบบจะท าการจ ดการข าว ผ ด แลระบบจะต องกรอก USERNAME และ PASSWORD เข าไปในระบบ เพ อเข าส ระบบ จากน นผ ด แลระบบกรอกข อม ลข าวเข าไปในระบบการ จ ดการข าว ในระบบก จะม ข อม ลข าว ข อม ลประเภทข าว ข อม ลผ ด แลระบบ และระบบจะส งรายละเอ ยด การจ ดการข อม ลข าวกล บมาย งผ ด แลระบบ

35 71 โพรเซส 12 เม อผ ด แลระบบจะท าการจ ดการบทเร ยน ผ ด แลระบบจะต องกรอก USERNAME และ PASSWORD เข าไปในระบบ เพ อเข าส ระบบ จากน นผ ด แลระบบกรอกข อม ลบทเร ยนเข าไปใ น ระบบการจ ดการบทเร ยน ในระบบก จะม ข อม ลบทเร ยน ข อม ลรายว ชา ข อม ลผ ด แลระบบ และระบบจะ ส งรายละเอ ยดการจ ดการข อม ลบทเร ยนกล บมาย งผ ด แลระบบ 3.10 Data flow Diagram Level 2 ระบบงานใหม ระบบจ ดการบทเร ยน - โปรเซสท 1.1 ตรวจสอบข อม ลคร ผ สอน - โปรเซสท 1.2 ปร บปร งบทเร ยน - โปรเซสท 1.3 บ นท กการปร บปร งบทเร ยน ภาพท 3-22 Data flow Diagram Level 2 แสดงการจ ดการบทเร ยน

36 ระบบจ ดการแบบทดสอบ - โปรเซสท 2.1 ตรวจสอบข อม ลคร ผ สอน - โปรเซสท 2.1 ตรวจสอบข อม ลแบบทดสอบ - โปรเซสท 2.3 ปร บปร งแบบทดสอบ - โปรเซสท 2.4 บ นท กการเปล ยนแปลงบททดสอบ ภาพท 3-23 Data flow Diagram Level 2 แสดงการจ ดการแบบทดสอบ

37 ระบบจ ดการน กเร ยน - โปรเซสท 3.1 ตรวจสอบข อม ลคร ผ สอน - โปรเซสท 3.2 ตรวจสอบข อม ลน กเร ยน - โปรเซสท 3.3 ปร บปร งข อม ลน กเร ยน -โปรเซสท 2.4 บ นท กการเปล ยนแปลงข อม ลน กเร ยน ภาพท 3-24 Data flow Diagram Level 2 แสดงการจ ดการน กเร ยน

38 การจ ดการเว บบอร ด - โปรเซสท 4.1 ตรวจสอบข อม ลผ ด แลระบบ - โปรเซสท 4.2 ตรวจสอบเว บบอร ด - โปรเซสท 4.3 ปร บปร งข อม ลเว บบอร ด - โปรเซสท 4.4 บ นการเปล ยนแปลงข อม ลเว บบอร ด ภาพท 3-25 Data flow Diagram Level 2 แสดงการจ ดการเว บบอร ด

39 ระบบจ ดการก จกรรม - โปรเซสท 5.1 ตรวจสอบข อม ลผ ด แลระบบ - โปรเซสท 5.2 ตรวจสอบภาพก จกรรม -โปรเซสท 5.3 ปร บปร งภาพก จกรรม - โปรเซสท 5.4 บ นท กการเปล ยนแปลงภาพก จกรรม ภาพท 3-26 Data flow Diagram Level 2 แสดงการจ ดการภาพก จกรรม

40 ระบบการจ ดการน กเร ยน - โปรเซสท 6.1 ตรวจสอบข อม ลผ ด แลระบบ - โปรเซสท 6.2 ตรวจสอบข อม ลน กเร ยน - โปรเซสท 6.3 ปร บปร งข อม ลน กเร ยน - โปรเซสท 6.4 บ นท กการเปล ยนแปลงข อม ลน กเร ยน ภาพท 3-27 Data flow Diagram Level 2 แสดงการจ ดการน กเร ยน

41 ระบบจ ดการคร ผ สอน - โปรเซสท 7.1 ตรวจสอบข อม ลผ ด แลระบบ - โปรเซสท 7.2 ตรวจสอบข อม ลคร ผ สอน - โปรเซสท 7.3 จ ดการข อม ลคร ผ สอน - โปรเซสท 7.4 บ นท กการเปล ยนแปลงข อม ลคร ผ สอน ภาพท 3-28 Data flow Diagram Level 2 แสดงการจ ดการคร ผ สอน

42 ระบบจ ดการแบบทดสอบ - โปรเซสท 8.1 ตรวจสอบข อม ลผ ด แลระบบ - โปรเซสท 8.2 ตรวจสอบข อม ลแบบทดสอบ - โปรเซสท 8.3 ปร บปร งแบบทดสอบ - โปรเซสท 8.4 บ นท กการเปล ยนแปลงแบบทดสอบ ภาพท 3-29 Data flow Diagram Level 2 แสดงการจ ดการแบบทดสอบ

43 ระบบจ ดการข าว -โปรเซสท 9.1 ตรวจสอบข อม ลผ ด แลระบบ - โปรเซสท 9.2 ตรวจสอบข าว - โปรเซสท 9.3 ปร บปร งข อม ลข าว -โปรเซสท 9.4 บ นท กการเปล ยนแปลงข อม ลข าว ภาพท 3-30 Data flow Diagram Level 2 แสดงการจ ดการข าว

44 ระบบจ ดการบทเร ยน - โปรเซสท 10.1 ตรวจสอบข อม ลผ ด แลระบบ - โปรเซสท 10.2 ปร บปร งบทเร ยน - โปรเซสท 10.3 บ นท กการปร บปร งบทเร ยน ภาพท 3-31 Data flow Diagram Level 2 แสดงการจ ดการบทเร ยน

45 ระบบจ ดการเร ยน - โปรเซสท 11.1 ตรวจสอบ Username และ password น กเร ยน - โปรเซสท 11.2 เล อกว ชา - โปรเซสท 11.3 เข าด บทเร ยน ภาพท 3-32 Data flow Diagram Level 2 แสดงจ ดการเร ยน

46 ระบบการท าแบบทดสอบ - โปรเซสท 12.1 ตรวจสอบ Username และ Password น กเร ยน - โปรเซสท 12.2 เล อกแบบทดสอบ - โปรเซสท 12.3 ท าแบบทดสอบ - โปรเซสท 12.4 บ นท กการท าแบบทดสอบ ภาพท 3-33 Data flow Diagram Level 2 แสดงการท าแบบทดสอบ

47 E-R Diagram Model ภาพท 3-34 แสดง ER-Model

48 84 ค าอธ บายความส มพ นธ ภาพท 3-35 แสดงความส มพ นธ ระหว างรายว ชาก บบทเร ยน ความส มพ นธ ระหว างรายว ชาก บบทเร ยนเป นแบบหน งต อกล มค อ รายว ชาหน งรายว ชาม บทเร ยนได หลายบทเร ยนและในทางกล บก นบทเร ยนแต ละบทเร ยนอย ในหน งรายว ชา ภาพท 3-36 แสดงความส มพ นธ ระหว างบทเร ยนก บคร ผ สอน ความส มพ นธ ระหว างบทเร ยนก บคร ผ สอนเป นแบบกล มต อหน งค อ บทเร ยนหลายบทเร ยนถ ก สร างโดยคร ผ สอนหน งคน และในทางกล บก น คร ผ สอนหน งคนสามารถสร างบทเร ยนได หลาย บทเร ยน ภาพท 3-37 แสดงความส มพ นธ ระหว างคร ผ สอนก บแบบทดสอบ

49 85 ความส มพ นธ ระหว างคร ผ สอนก บแบบทดสอบเป นแบบหน งต อกล มค อ คร ผ สอนหน งคนสาม มารถจ ดการแบบทดสอบได หลายแบบทดสอบ และในทางกล บก น แบบทดสอบแต ละแบบทดสอบ สามารถจ ดการได โดยคร ผ สอนหน งคน ภาพท 3-38 แสดงความส มพ นธ ระหว างรายว ชาก บแบบทดสอบ ความส มพ นธ ระหว างรายว ชาก บแบบทดสอบเป นแบบหน งต อกล มค อ รายว ชาหน งรายว ชาม หลายแบบทดสอบ และในทางกล บก น แบบทดสอบแต ละแบบทดสอบม ในหน งรายว ชา ภาพท 3-39 แสดงความส มพ นธ ระหว างผ ด แลระบบก บข าว ความส มพ นธ ระหว างผ ด แลระบบก บข าวเป นแบบหน งต อกล มค อ ผ ด แลระบบหน งคนสามารถ จ ดการข าวได หลายข าว และในทางกล บก น ข าวแต ละข าวถ กจ ดการโดยผ ด แลระบบเพ ยงหน งคน ภาพท 3-40 แสดงความส มพ นธ ระหว างประเภทข าวก บข าว ความส มพ นธ ระหว างประเภทข าวก บข าวเป นแบบหน งต อกล มค อ ประเภทข าวหน งประเภทข าว สามารถม ข าวได หลายข าว ในทางกล บก น ข าวแต หละข าวอย ในหน งประเภท

50 86 ภาพท 3-41 แสดงความส มพ นธ ระหว างผ ด แลระบบก บก จกรรม ความส มพ นธ ระหว างผ ด แลระบบก บก จกรรมเป นหน งต อกล มค อ ผ ด แลระบบหน งคนสามารถ จ ดการก จกรรมได หลายก จกรรม ในการกล บก น ก จกรรมแต ละก จกรรมสามารถจ ดการได โดยผ ด แล ระบบเพ ยงหน งคน ภาพท 3-42 แสดงความส มพ นธ ระหว างก จกรรมและรายละเอ ยดก จกรรม ความส มพ นธ ระหว างก จกรรมและรายละเอ ยดก จกรรมเป นแบบหน งต อกล มค อ ก จกรรมหน ง ก จกรรมม หลายรายละเอ ยดก จกรรมและในทางกล บก น รายละเอ ยดก จกรรมแต ละอย างอย ในหน ง ก จกรรม ภาพท 3-43 แสดงความส มพ นธ ระหว างช นป ก บน กเร ยน ความส มพ นธ ระหว างช นป ก บน กเร ยนเป นแบบหน งต อกล มค อ หน งช นป ม น กเร ยนอย หลายคน และในทางกล บก น น กเร ยนหน งคนอย ระด บช นป หน งช นป ในการศ กษาน น

51 87 ภาพท 3-44 แสดงความส มพ นธ ระหว างถามก บตอบ ความส มพ นธ ระหว างถามก บตอบเป นแบบหน งต อกล มค อ ในหน งค าถามสามรถตอบได หลาย ค าตอบและในทางกล บก นค าตอบแต ละค าตอบใช ในการตอบค าถามหน งค าถาม 3.12 Data Dictionary ตารางท 3-1 น กเร ยน ( student ) ฟ ลด ( Attribute ) ค าอธ บาย(Descriptions) ชน ด( Data type ) ค ย ( Key ) อ างอ ง( Reference ) s_id รห สน กเร ยน Varchar(6) PK s_name ช อ-สก ลน กเร ยน Varchar(50) sex_id เพศ Varchar(5) s_birth ว นเด อนป เก ด Varchar(30) class_id ช นเร ยน Varchar(5) FK ช นป s_tel โทรศ พท Varchar(10) s_address ท อย Varchar(250) s_dad บ ดา Varchar(50) s_mom มารดา Varchar(50) s_user ช อผ ใช Varchar(20) s_pass รห สผ าน Varchar(10) s_image ร ปภาพ Varchar(250)

52 88 ตารงท 3-2 ช นป ( class ) ฟ ลด ( Attribute ) ค าอธ บาย (Descriptions ) ชน ด (Datatype) ค ย (Key) อ างอ ง (Reference) class_id รห สช นป Varchar(10) PK class_nane ช อช นป Varchar(10) ตารางท 3-3 คร ผ สอน ( teacher ) ฟ ลด ( Attribute ) ค าอธ บาย (Descriptions ) ชน ด(Datatype) ค ย (Key) อ างอ ง ( Reference) t_id รห สคร ผ สอน Varchar(10) PK t_name ช อ-สก ลคร ผ สอน Varchar(100) t_sex เพศ Varchar(5) t_position ต าแหน ง Varchar(50) t_ อ เมล Varchar(100) t_tel โทรศ พท Varchar(10) t_image ร ปภาพ Varchar(300) t_address ท อย Varchar(200) class_id ช นป Int(5) FK ช นป t_user ช อผ ใช Varchar(10) t_pass รห สผ าน Varchar(30)

53 89 ตารงท 3-4 ผ ด แลระบบ ( admin ) ฟ ลด ( Attribute) ค าอธ บาย ( Descriptions ) ชน ด ( Datatype) ค ย (Key) อ างอ ง (Reference ) a_id รห สผ ด แลระบบ int(5) PK a_name ช อผ ด แลระบบ Varchar(50) a_address ท อย Varchar(50) a_tel โทรศ พท Varchar(10) a_user ช อผ ใช Varchar(10) a_pass รห สผ าน Varchar(10) ตารางท 3-5 รายว ชา ( Course ) ฟ ลด ( Attribute ) ค าอธ บาย (Descriptions ) ชน ด ( Datatype) ค ย (Key) อ างอ ง (Reference ) c_id รห สว ชา int(10) PK c_name ช อว ชา Varchar(100) class_id ช นป Int(5) FK ช นป ตารางท 3-6 แบบทดสอบ ( test ) ฟ ลด ( Attribute ) ค าอธ บาย (Descriptions ) ชน ด (Data type) ค ย (Key) อ างอ ง( Reference ) test_id รห สแบบทดสอบ Int(10) PK test_name ช อแบบทดสอบ Varchar(200) c_id รห สว ชา Int(10) t_id รห สคร ผ สอน Int(10) FK คร ผ สอน

54 90 ตารางท 3-7 ค าตอบ (test_list ) ฟ ลด (Attribute ) ค าอธ บาย (Descriptions ) ชน ด (Datatype ) ค ย (Key) อ างอ ง ( Reference ) list_id รห สค าตอบ int(10) PK list_name ช อค าตอบ Varchar(200) choice1 ต วเล อกท 1 Varchar(200) choice2 ต วเล อกท 2 Varchar(200) choice3 ต วเล อกท 3 Varchar(200) choice4 ต วเล อกท 4 Varchar(200) ans ค าตอบ Varchar(1) test_id รห สแบบทดสอบ Int(10) FK แบบทดสอบ ตารางท 3-8 คะแนนแบบทดสอบ (score) ฟ ลด ( Attribute ) ค าอธ บาย(Descriptions) ชน ด ( Data type) ค ย (Key) อ างอ ง ( Reference) score_id รห สคะแนน Int(10) PK score คะแนน Int(10) score_date ว นท บ นท กคะแนน datetime s_id รห สน กเร ยน Int(10) test_id รห สแบบทดสอบ Int(10) FK แบบทดสอบ ตารางท 3-9 เพศ (sex) ฟ ลด ( Attribute ) ค าอธ บาย(Descriptions) ชน ด (Data type) ค ย ( Key ) อ างอ ง ( Reference) sex_id รห สเพศ Varchar(5) PK sex_name เพศ Varchar(5)

55 91 ตารางท 3-10 บทเร ยน (lesson ) ฟ ลด ( Attribute) ค าอธ บาย(Descriptions) ชน ด ( Data type) ค ย ( Key) อ างอ ง (Reference ) l_id รห สบทเร ยน Int(10) PK l_name ช อบทเร ยน Varchar(100) l_lesson เน อหา text t_id รห สคร ผ สอน Int(10) c_id รห สว ชา Varchar(10) class_id รห สช นป Int(10) FK ช นป ตารางท 3-11 ข าวประชาส มพ นธ ( news ) ฟ ลด ( Attribute ) ค าอธ บาย(Descriptions) ชน ด ( Data type) ค ย ( Key) อ างอ ง (Reference ) n_id รห สข าว Int(10) PK n_name ช อข าว Varchar(250) n_date ว นท datetime n_detail รายละเอ ยด text n_by ผ ประกาศ Varchar(50) n_file ไฟล Varchar(40) ตารางท 3-12 ค าถามกระท ถาม-ตอบ (web_quiz ) ฟ ลด (Attribute ) ค าอธ บาย(Descriptions) ชน ด (Data type ) ค ย ( Key ) อ างอ ง (Reference ) w_id รห สค าถาม int(10) PK w_sub ค าถาม Varchar(200) w_detail รายละเอ ยดค าถาม text w_name ช อค าถาม Varchar(50) w_date ว นท datetime

56 92 ตารางท 3-12 ค าตอบกระท ถาม- ตอบ (web_ans) ฟ ลด ( Attribute ) ค าอธ บา (Descriptions ) ชน ด (Data type) ค ย ( Key ) อ างอ ง (Reference ) web_id รห สค าตอบ Int(10) PK web_name ช อค าตอบ Varchar(50) web_detail รายละเอ ยด text web_date ว นท datetime w_id รห สค าถาม Int(10) FK ค าถาม ตารางท 3-14 ภาพก จกรรม (activity) ฟ ลด (Attribute ) ค าอธ บาย(Descriptions) ชน ด (Data type) ค ย (Key ) อ างอ ง (Reference ) a_id รห สภาพ Int(8) PK a_name ช อภาพ Varchar(80) a_date ว นท Varchar(20) a_detail รายละเอ ยดภาพ ก จกรรม text ตารางท 3-15 คอมเม นภาพก จกรรม (activity_comment) ฟ ลด (Attribute ) ค าอธ บาย(Descriptions) ชน ด (Data type ) ค ย ( Key ) อ างอ ง (Reference ) act_id รห สภาพคอมเม น Int(10) PK act_name ช อภาพ Varchar(250) act_detail รายละเอ ยด text act_date ว นท datetime a_id รห สภาพก จกรรม Int(10) FK ภาพก จกรรม

57 93 ตารางท 3-16 รายละเอ ยดภาพก จกรรม (detailactivity) ฟ ลด ( Attribute) ค าอธ บา(Descriptions) ชน ด ( Data type) ค ย ( Key ) อ างอ ง (Reference ) d_picture รห สภาพ Int(80) PK d_pic ภาพ Varchar(250) d_name ช อภาพ Varchar(100) a_id รห สภาพก จกรรม Int(8) FK ภาพก จกรรม

58 Site Map ภาพท 3-45 แสดง Site Map

59 การออกแบบหน าจอ ( Output Design ) ภาพท 3 46 หน าจอหล ก ภาพท 3 47 หน าจอ Login

60 96 ภาพท 3 48 หน าจอการจ ดการแบบทดสอบ ภาพท 3 49 หน าจอการลบแบบทดสอบ

61 97 ภาพท 3 50 หน าจอการแก ไขแบบทดสอบ ภาพท 3 51 หน าจอการเพ มบทเร ยนออนไลน

62 98 ภาพท 3 52 หน าจอการแก ไขบทเร ยน ภาพท 3 53 หน าจอการลบบทเร ยน

63 99 ภาพท 3 54 หน าจอการจ ดการน กเร ยน ภาพท 3 55 หน าจอหล กส าหร บคร ผ สอน

64 100 ภาพท 3 56 หน าจอเว บบอร ด ภาพท 3 57 หน าจอแสดงบทเร ยน

65 101 ภาพท 3 58 หน าจอแสดงเน อหาท เร ยน ภาพท 3 59 ท าแบบทดสอบ

66 102 ภาพท 3 60 หน าจอแสดงคะแนน ภาพท 3 61 หน าจอออกรายงานรายช อน กเร ยน

67 ภาพท 3 62 หน าจอออกรายงานบทเร ยน 103

Register ระบบงานทะเบ ยนและว ดผล

Register ระบบงานทะเบ ยนและว ดผล Register ระบบงานทะเบ ยนและว ดผล ค ม อการใช งาน ผ เข ยน ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส ว นท เข ยน 22/05/2555 ร น Enterprise สารบ ญ สารบ ญ... 2 ค ณสมบ ต ของระบบ... 4 แนะน าโปรแกรม... 4 ค ณสมบ ต ของระบบ...

More information

ประเภทการเด นทาง, ท พ กอาศ ย

ประเภทการเด นทาง, ท พ กอาศ ย ค ม อใช งาน สารบ ญ เร มต นใช งาน 1 ผ ด แลระบบ 4 การเข าส ระบบ 5 ส วนประกอบของหน าจอ 6 การใช งานพ นฐาน 7 ข อม ลพ นฐาน 10 ช นเร ยน 11 ระด บการศ กษา 11 ระด บช น/แผนกว ชา 12 กล มการเร ยน 13 ประเภทเวลา 14 ประเภทการลา

More information

ส าหร บน กเร ยน โดย โดย นายบ ญส ง ประจ ตร โรงเร ยนประทาย อ าเภอประทาย จ งหว ดนครราชส มา องค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา

ส าหร บน กเร ยน โดย โดย นายบ ญส ง ประจ ตร โรงเร ยนประทาย อ าเภอประทาย จ งหว ดนครราชส มา องค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา 1 ค ม อการใช งานบทเร ยนออนไลน แบบเว บเควสท เร องโรคท ท าให คนไทยเส ยช ว ต รายว ชาส ขศ กษา(เพ มเต ม) ช นม ธยมศ กษาป ท 6 ส าหร บน กเร ยน โดย โดย นายบ ญส ง ประจ ตร โรงเร ยนประทาย อ าเภอประทาย จ งหว ดนครราชส

More information

ค ม อ. การพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอน โดยการสร างบทเร ยนออนไลน ด วย Moodle คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ค ม อ. การพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอน โดยการสร างบทเร ยนออนไลน ด วย Moodle คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม 0 ค ม อ การพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอน โดยการสร างบทเร ยนออนไลน ด วย Moodle คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม 1 การสม ครสมาช กใหม อาจารย น กศ กษา และบ คคลท วไป ท ย งไม ม ช อผ ใช (username) และรห

More information

e-citizen ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล

e-citizen ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล e-citizen ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล ค ม อการใช งาน ผ เข ยน ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ศธ. ว นท เข ยน 25/05/2555 ร น 10 สารบ ญ สารบ ญ... 2 เร มต นใช ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล... 3 1. การเร ยกโปรแกรม

More information

โครงการระบบจ ดการความเส ยงของ กปภ. ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง (User Manual Vol. 1) การประปาส วนภ ม ภาค

โครงการระบบจ ดการความเส ยงของ กปภ. ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง (User Manual Vol. 1) การประปาส วนภ ม ภาค โครงการระบบจ ดการความเส ยงของ กปภ. ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง (User Manual Vol. ) การประปาส วนภ ม ภาค เวอร ช น.0. จ ดท าโดย บร ษ ท ย บอ นซอย จ าก ด บทน า โครงการระบบจ ดการความเส ยงของการประปาส วนภ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม LocalSchool V.5

ค ม อการใช งานโปรแกรม LocalSchool V.5 1 ข นตอนการต ดต ง ของโปรแกรม Localschool V.5 การต ดต ง 1. เม อ ดาวน โหลดโปรแกรม Localschool V.5 จาก Localpt.net 2. ให สร างห องเก บข อม ลไว ท ไดร ฟ D: 3. ไฟล ท ดาวน โหลดมาเก บไว จะเป นไฟล นามสก ล.rar โดยทาการแตกไฟล

More information

เอกสารประกอบการอบรมการใช โปรแกรม Moodle เพ อพ ฒนาการเร ยนการสอนแบบ E-learning

เอกสารประกอบการอบรมการใช โปรแกรม Moodle เพ อพ ฒนาการเร ยนการสอนแบบ E-learning เอกสารประกอบการอบรมการใช โปรแกรม Moodle เพ อพ ฒนาการเร ยนการสอนแบบ E-learning ว ทยาล ยการอาช พพ ทธมณฑล ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา 2 ค าน า ระบบการจ ดการเร ยนการสอนของ moodle เป นโปรแกรมส าเร จร ปประเภท

More information

ค ม อการใช ระบบ O-NET

ค ม อการใช ระบบ O-NET สถาบ นทดสอบทางการศ กษาแห งชาต (องค การมหาชน) ค ม อการใช ระบบ O-NET ส าหร บศ นย สอบ (กรกฎาคม 2554) 128 อาคารพญาไทพลาซ า ช น 36 เขตราชเทว กร งเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2217-3800 http://www.niets.or.th ต ดต

More information

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ฉบ บค ณคร ค าน า ในค ม อเล มน จะอธ บายว ธ การใช งานโปรแกรมเป นข นตอน ซ งในแต ละข นตอนจะม การแบ งเน อหา ออกเป นเร อง ๆ หากค ณคร สามารถท าตามเอกสารท

More information

e-citizen ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล

e-citizen ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล e-citizen ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล ค ม อการใช งาน ผ เข ยน ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ศธ. ว นท เข ยน 22/06/2553 ร น 10 สารบ ญ สารบ ญ... 2 เร มต นใช ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล... 3 1. การเร ยกโปรแกรม

More information

ใบงาน นายอน พงษ ใจกล า รห สน กศ กษา 56814401021 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา ห อง 1

ใบงาน นายอน พงษ ใจกล า รห สน กศ กษา 56814401021 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา ห อง 1 ใบงาน นายอน พงษ ใจกล า รห สน กศ กษา 56814401021 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา ห อง 1 1. จงบอก ประเภทของคอมพ วเตอร ช วยสอน ประเภทของคอมพ วเตอร ช วยสอน คอมพ วเตอร ช วยสอนสามารถน ามาใช ในการเร ยนการสอน ได หลายร

More information

ค ม อการใช งาน Moodle ๑.๓.๑ สำาหร บผ สอน

ค ม อการใช งาน Moodle ๑.๓.๑ สำาหร บผ สอน ค ม อคร สอนทางไกลผ านดาวเท ยมสำาหร บโรงเร ยนปลายทาง ภ า ค ผ น ว ก ค ม อการใช งาน Moodle ๑.๓.๑ สำาหร บผ สอน Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment) เป นโปรแกรมช วยสร างห องเร ยน อ

More information

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการเร ยนร Moodle เพ อการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง (สาหร บผ เร ยน)

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการเร ยนร Moodle เพ อการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง (สาหร บผ เร ยน) ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการเร ยนร Moodle เพ อการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง (สาหร บผ เร ยน) อ.นวลพรรณ ไชยมา ภาคว ชาการศ กษา คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตเพชรบ รณ

More information

บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส 1-1 บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส 1-1 บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส 1-1 1.1 ร จ กระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ค อ โปรแกรมระบบงานท สน บสน นการท างานเก ยวก บการจ ดการเอกสาร ข อม ล ทร พยากร

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการ การเร ยนการสอนออนไลน BUU LMS สาหร บอาจารย ฝ ายนว ตกรรมการเร ยนการสอนอ เล กทรอน กส

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการ การเร ยนการสอนออนไลน BUU LMS สาหร บอาจารย ฝ ายนว ตกรรมการเร ยนการสอนอ เล กทรอน กส ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการ การเร ยนการสอนออนไลน BUU LMS สาหร บอาจารย ฝ ายนว ตกรรมการเร ยนการสอนอ เล กทรอน กส สารบ ญ แนะนาระบบบร หารจ ดการการเร ยนการสอนออนไลน BUU LMS... 3 การเข าใช งาน BUU LMS... 5

More information

ค ม ม อการใช งานโปรแกรม

ค ม ม อการใช งานโปรแกรม ค ม ม อการใช งานโปรแกรม สารบ ญ หน า เก ยวก บ Moodle 1 การเข าระบบ-ออกจากระบบ 1-2 แก ไขข อม ลส วนต ว 2-3 การเปล ยนรห สผ าน 4 การจ ดการรายว ชา 5 กระดานข าว/กระดานเสวนา 5-6 ข นตอนการเพ มก จกรรมกระดานเสวนา

More information

ค ม อการใช งาน: สาหร บผ สอน

ค ม อการใช งาน: สาหร บผ สอน Page 1 คำนำ ระบบจ ดการเร ยนร ท ม การค ดกรองจร ตและให คาปร กษา เป นระบบจ ดการการเร ยนการสอนผ านเว บ ท ถ กพ ฒนาข นจากม ดเด ล (Moodle: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) เพ อ ช วยในการจ

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

ค ม อโปรแกรมบร หารงานสถานศ กษา MIS-SCHOOL (MIS-SCHOOL : Management Information System School )

ค ม อโปรแกรมบร หารงานสถานศ กษา MIS-SCHOOL (MIS-SCHOOL : Management Information System School ) ค ม อโปรแกรมบร หารงานสถานศ กษา MIS-SCHOOL (MIS-SCHOOL : Management Information System School ) สาหร บอาจารย ผ สอน/อาจารย ท ปร กษา(GRADE PROGRAM) ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย อ กษรพ ทยา ค ม อโปรแกรมบร

More information

หน วยท 1. ค ม อคร ผ สอน การใช งาน KBR LMS (Kruboonrean Learning Management System)

หน วยท 1. ค ม อคร ผ สอน การใช งาน KBR LMS (Kruboonrean Learning Management System) ค ม อคร ผ สอน การใช งาน KBR LMS (Kruboonrean Learning Management System) หน วยท 1 ประโยชน ของ e-learning KBR LMS 1. สะดวกในการแก ไขเน อหา การเร ยนการสอนผ านระบบ e-learning ผ สอนสามารถการแก ไขเน อหาให ท

More information

ก LMS. ก ก ก Moodle. Moodle (www.moodle.org) ATutor (www.atutor.ca) Claroline (www.claroline.net)

ก LMS. ก ก ก Moodle. Moodle (www.moodle.org) ATutor (www.atutor.ca) Claroline (www.claroline.net) ก LMS ก ก ก Moodle LMS ย อมาจาก Learning Management System เป นระบบท ใช บร หารจ ดการการเร ยนร ท อ านวยความ สะดวกในการจ ดกล มเน อหาและก จกรรมการเร ยนร การส อสารโต ตอบระหว างผ สอน (Instructor/Teacher) ก

More information

ค ม อการใช โปรแกรมสว สด การช มชนท องถ น (CODI WELFARE V2.2.2) ฉบ บปร บปร ง ตามโครงการปร บแก 3 ระบบ Phase 2 (Codi net, Codi sapa, Codi welfare V2.2.

ค ม อการใช โปรแกรมสว สด การช มชนท องถ น (CODI WELFARE V2.2.2) ฉบ บปร บปร ง ตามโครงการปร บแก 3 ระบบ Phase 2 (Codi net, Codi sapa, Codi welfare V2.2. ค ม อการใช โปรแกรมสว สด การช มชนท องถ น (CODI WELFARE V2.2.2) ฉบ บปร บปร ง ตามโครงการปร บแก 3 ระบบ Phase 2 (Codi net, Codi sapa, Codi welfare V2.2.2) จ ดท าโดย บร ษ ท แฟลชเว ร ค ท ม คอนซ ลต ง จ าก ด ว

More information

ค ม อการใช งานระบบ e-learning ด วยโปรแกรม Moodle2.6 (ส าหร บผ สอน)

ค ม อการใช งานระบบ e-learning ด วยโปรแกรม Moodle2.6 (ส าหร บผ สอน) -ก- ค ม อการใช งานระบบ e-learning ด วยโปรแกรม Moodle2.6 (ส าหร บผ สอน) ภ กด พรหมเก ด รองผ อ านวยการฝ ายว ชาการ ว ทยาล ยอาช วศ กษากาญจนบ ร สถาบ นการอาช วศ กษาภาคกลาง 4 -ก- ค าน า ป จจ บ นระบบเทคโนโลย สารสนเทศได

More information

School Information System Advance: SISA

School Information System Advance: SISA School Information System Advance: SISA โปรแกรมระบบบร หารจ ดกาข อม ลสถานศ กษา เร ยกย อว า SISA เป นระบบท พ ฒนาการ ท างานแบบบ รณาการ ย งย น เป นล กษณะการกระจายงาน ครอบคล มงานท กฝ ายภายในโรงเร ยน กล าวค

More information

ค ม อการใช งาน ส อการเร ยนการสอนผ านเว บว ชาการโปรแกรมเช งว ตถ 2

ค ม อการใช งาน ส อการเร ยนการสอนผ านเว บว ชาการโปรแกรมเช งว ตถ 2 ค ม อการใช งาน ส อการเร ยนการสอนผ านเว บว ชาการโปรแกรมเช งว ตถ 2 (Web-Based Instruction on Object-Oriented Programming 2) นายส ร ย นต เงาะเศษ ต าแหน ง คร ว ทยฐานะ คร ช านาญการ ว ทยาล ยเทคน คขอนแก น ส าน

More information

ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง

ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง ค ม อการใช งาน ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง ศ วดล ผลว ชนะ ค าน า ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ งเป นช ดการท างานท ประกอบด วยส วนประกอบหล ก 3 ส วนท ท างานร วมก น

More information

ค ม อจ ดทำำข อม ลพ นฐำนทำงกำรศ กษำ ภำคเร ยนท 2 ป กำรศ กษำ 2554 Data Center 2011 Term 2 ***ใช Browser Mozilla Firefox ***

ค ม อจ ดทำำข อม ลพ นฐำนทำงกำรศ กษำ ภำคเร ยนท 2 ป กำรศ กษำ 2554 Data Center 2011 Term 2 ***ใช Browser Mozilla Firefox *** ค ม อจ ดทำำข อม ลพ นฐำนทำงกำรศ กษำ ภำคเร ยนท 2 ป กำรศ กษำ 2554 Data Center 2011 Term 2 ***ใช Browser Mozilla Firefox *** การจ ดทำาข อม ลพ นฐานทางการศ กษา ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ผ านระบบ Data Center

More information

ร จ กก บLMS บทท 1. LMS(Learning Management System) ค ออะไร?

ร จ กก บLMS บทท 1. LMS(Learning Management System) ค ออะไร? บทท 1 ร จ กก บLMS LMS(Learning Management System) ค ออะไร? LMS(Learning Management System) ค อ ระบบจ ดการการเร ยนการสอนผ านเคร อข าย ท ม เคร องม อและ ส วนประกอบท ส าค ญส าหร บผ สอน ผ เร ยนและผ ด แลระบบ

More information