แบบศ กษาพรรณไม ในสวนพฤกษศาสตร โรงเร ยน

Size: px
Start display at page:

Download "แบบศ กษาพรรณไม ในสวนพฤกษศาสตร โรงเร ยน"

Transcription

1 โครงการอน ร กษ พ นธ กรรมพ ชอ นเน องมาจากพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร แบบศ กษาพรรณไม ในสวนพฤกษศาสตร โรงเร ยน ช อพ นธ ไม รห สพรรณไม ภาพวาดทางพฤกษศาสตร แสดงมาตราส วนร ปภาพด วย บร เวณท ส ารวจ ว นท ส ารวจ ผ ส ารวจ ช น ผ ร วมส ารวจ 1 ช น ผ ร วมส ารวจ 2 ช น ผ ร วมส ารวจ 3 ช น ผ ร วมส ารวจ 4 ช น ผ ร วมส ารวจ 5 ช น โรงเร ยน ถนน ต าบล อ าเภอ จ งหว ด รห สไปรษณ ย ก (ฉบ บปร บปร ง 2553)

2 ข อม ลพ นบ าน (ข อม ลเก ยวก บการใช ประโยชน และข อม ลอ น ๆ จากการสอบถามคนในท องถ น) ช อพ นเม อง (ช อในท องถ นท เก บต วอย างพ นธ ไม )... การใช ประโยชน ในท องถ น (ระบ ส วนท อาหาร ยาร กษาโรค... ก อสร าง เคร องเร อน เคร องใช... ยาฆ าแมลง ยาปราบศ ตร พ ช... ความเก ยวข องก บประเพณ ว ฒนธรรม หร อความเช อทางศาสนา... อ น ๆ (เช น การเป นพ ษ อ นตราย)... ใช และว ธ การใช ) : ท มาของข อม ล: ผ ให ข อม ลช อ... อาย... ท อย.... ว นท บ นท กข อม ล... สถานท บ นท ก

3 ข อม ลพรรณไม ล กษณะว ส ย (habit) ล กษณะว ส ยอ น ๆ ไม ต น (tree) ไม พ ม (shrub) ไม ล มล ก (herb) เร อนยอด ทรงพ ม (crown shape) กลม (rounded) ร ปร ม (umbellate) ไม เล อย (climber) ไม รอเล อย (scandent) ร ปไข (oval) ทรงกระบอก (cylindric) ไผ (bamboo) ความส ง... ม. ความกว างทรงพ ม... ม. ถ นอาศ ย (habitat) เฟ ร น (fern) กล วยไม (orchid) ร ปกรวย (conical) อ น ๆ... ปาล ม (palm) พ ชบก (terrestrial) พ ชอ งอาศ ย (epiphyte) กาฝาก (parasite) ล าต น (stem) ชน ดของล าต น ล าต นใต ด น (underground stem) : พ ชน า (aquatic) : พ ชใต น า (submerged plant) พ ชลอยน า (floating plant) พ ชโผล เหน อน า (emerged plant) พ ชชายน า (marginal plant) เหง า (rhizome) ห วแบบม นฝร ง (tuber) ห วแบบห วหอม (bulb) ห วแบบเผ อก (corm) ล าต นเหน อด น (aerial stem) : ต งตรงเองได ต งตรงเองไม ได : ใช ล าต นเก ยวพ น (twining) ใช ม อเกาะ (tendril) ใช ตะขอ (hook) หร อหนามย ดเกาะ ใช รากย ดเกาะ (climbing root) ทอดนอนตามพ นด น : ทอดนอน (procumbent) ทอดช ยอด (decumbent) เกาะเล อย (creeping) -2 -

4 เปล อกล าต น ส... ล กษณะ : เร ยบ แตกเป นเส น ยาง ไม ม ม : ใบ (leaf) ชน ดของใบ ขร ขระ ม หนาม แตกเป นสะเก ด อ น ๆ... ส ขาวใส ส ขาวข น ส อ น ๆ... ใบเด ยว (simple leaf) ใบประกอบ (compound leaf) : แบบน วม อ (palmate) แบบขนนก (pinnate) : ขนนกช นเด ยว (pinnate) ขนนกสองช น (bipinnate) ขนนกสามช น (tripinnate) ขนนกปลายค (odd-pinnate) ขนนกปลายค (even-pinnate) ส... ขนาดแผ นใบ กว าง... ซม. ยาว... ซม. จ านวนใบย อย (กรณ เป นใบประกอบ)... ใบ ขนาดแผ นใบย อย กว าง... ซม. ยาว... ซม. ล กษณะพ เศษของใบ... การเร ยงต วของใบบนก ง (phyllotaxy) สล บ (alternate) สล บระนาบเด ยว (distichous) เว ยน (spiral) ตรงข าม (opposite) ตรงข ามสล บต งฉาก (decussate) เป นวงรอบ (whorled) -3 -

5 ร ปร างแผ นใบ (leaf shape) ร ปแถบ (linear) ร ปล มแคบ (subulate) ร ปเข ม (acicular) ร ปขอบขนาน (oblong) ร ปร (elliptic) ร ปใบหอก (lanceolate) ร ปใบหอกกล บ (oblanceolate) ร ปไข กล บ (obovate) ร ปวงกลม (orbicular) ร ปห วใจ (cordate) ร ปไต (reniform) ร ปเค ยว (falcate) อ นๆ ร ปส เหล ยมข าวหลามต ด (rhomboid) ร ปห วล กศร (sagittate) ร ปเง ยงใบหอก (hastate) ร ปช อน (spathulate) ร ปสามเหล ยม (deltoid) ปลายใบ (leaf apex) เร ยวแหลม (acuminate) แหลม (acute) ต งหนาม (mucronate) แหลมเข ม ม รยางค แข ง (aristate) ยาวคล ายหาง (caudate) ม วน (cirrate) มน (obtuse) ห วใจกล บ (obcordate) เว าต น (emarginate) ต ด (truncate) เว าบ ม (retuse) เบ ยว (oblique) ร ปล ม (cuneate) มน (obtuse) ต ด (truncate) ร ปห วใจ (caudate) ร ปเง ยงล กศร (sagittate) ร ปเง ยงใบหอก (hastate) รอบข อ (perfoliate) แบบก นป ด (peltate) ร ปต งห (auriculate) โคนใบ (leaf base) ร ปไข (ovate) ต งแหลม (cuspidate) อ นๆ... สอบเร ยว (attenuate) อ นๆ

6 ขอบใบ (leaf margin) เร ยบ (entire) เป นคล น (undulate) หย กมน (crenate) หย กซ ฟ น (dentate) จ กฟ นเล อย (serrate) จ กฟ นเล อยถ (serrulate) หย กไม เป นระเบ ยบ (erose) ม ขนคร ย (ciliate) หย ก (lobed) เว าล ก (cleft) เป นแฉก (parted) หย กล ก (divided) อ นๆ... ดอก (flower) ชน ดของช อดอก ดอกเด ยว (solitary) ดอกช อ (inflorescence) : ช อกระจะ (raceme) ช อเช งลด (spike) ช อเช งลดม กาบ (spadix) ช อแบบหางกระรอก (catkin) ช อเช งหล น (corymb) ช อแยกแขนง (panicle) ช อกระจ กแยกแขนง (thyrse) ช อซ ร ม (umbel) ช อซ ร มเช งประกอบ (compound umbel) ช อกระจ กแน น (head; capitulum) ช อวงแถวเด ยว (cincinnus; helicoid cyme) ช อวงแถวค ช อฉ ตร (verticillate cyme) (scorpioid cyme) ช อกระจ ก (simple dichasium) ช อกระจ กเช งประกอบ (compound dichasium) ช อดอกย อย (spikelet) อ นๆ... ต าแหน งท ออกดอก ปลายยอด (terminal) ซอกใบ (axillary) ตามล าต นหร อก ง (cauliflorous) กล บเล ยง (calyx) แยกจากก น (polysepalous) ม จ านวน... กล บ ส... โคนเช อมต ดก น (gamosepalous) ปลายแยกเป น... แฉก ส

7 กล บดอก (corolla) แยกจากก น (polypetalous) : โคนเช อมต ดก น (gamopetalous) : ม จ านวน... กล บ ส... ปลายแยกเป น... แฉก ส... ร ปดอกพ เศษ (พบในพ ชเฉพาะกล ม) ร ปกากบาท (cruciform) ร ปดอกถ ว (papilionaceous) ร ปดอกกล วยไม (orchid) เป นหลอด ร ปดอกเข ม (tubular) (salverform) ร ปล น (ligulate) ร ปปากเป ด (bilabiate) ร ปกรวย (funnelform) ร ปคนโฑ ร ปโถ (urceolate) ร ปกงล อ (rotate) ร ประฆ ง (campanulate) อ นๆ... อ นๆ... เกสรเพศผ (stamen) ม จ านวน... อ น ส และล กษณะ... เกสรเพศเม ย (pistil) ม จ านวน... อ น ส และล กษณะ... ร งไข (ovary) : ร งไข เหน อวงกล บ (superior ovary) ร งไข ก งใต วงกล บ (half-inferior ovary) กล น (scent) : ไม ม ม... ร งไข ใต วงกล บ (inferior ovary) ผล (fruit) ชน ดของผล ผลเด ยว (simple fruit) ผลกล ม (aggregate fruit) ผลรวม (multiple fruit) ผลสด (fleshy fruit) ผลแห ง (dry fruit) ผลแห งแก แล วไม แตก (dry indehiscent fruit) ผลม เน อหน งถ งหลายเมล ด (berry) ผลเมล ดเด ยวแข ง (drupe) ผลเปล อกแข งเมล ดเด ยว (nut) ผลแห งเมล ดล อน (achene) ผลธ ญพ ช ผลเปล อกแข งม กาบร ปถ วย (caryopsis) (acorn) ผลแบบแอปเป ล (pome) ผลแบบส ม (hesperidium) ผลป กเด ยว (samara) ผลแห งแก แล วแยกออกจากก น (schizocarp) ผลแห งแก แล วแตก (dry dehiscent fruit) อ นๆ... ผลแบบแตง (pepo) อ นๆ... ผลแห งแตกกลางพ (loculicidal capsule) ผลแตกเป นช อง (poricidal capsule) ฝ กแบบถ ว (legume) ผลแห งแตกแบบฝาเป ด ผลแห งแตกตามรอยประสาน (septicidal capsule) (circumscissile capsule; pyxidium) ฝ กแตกแนวเด ยว (follicle) ฝ กแตกแบบผ กกาด (silique) ฝ กห กข อ (loment) อ นๆ

8 ส ของผล ผลอ อนส... ผลแก ส... ร ปร างผล... ล กษณะพ เศษของผล... เมล ด (seed) จ านวนเมล ด... ส ของเมล ด... ร ปร างเมล ด... วาดภาพ หร อต ดภาพวาดส วนต างๆ ของพ ช ส วนของ... ส วนของ... ส วนของ... ส วนของ... ส วนของ... แสดงมาตราส วนร ปภาพด วย -7 -

9 สร ปล กษณะและข อม ลพรรณไม (สร ปล กษณะและข อม ลพรรณไม ต งแต หน า 2-7 และข อม ลพ นบ านหน า 1 โดยเข ยนเป นเร ยงความบรรยาย) ช อพ นธ ไม รห สพรรณไม - 8 -

10 ข อม ลพฤกษศาสตร ช อว ทยาศาสตร. ช อวงศ... ช อสาม ญ... ช อพ นเม องอ น ๆ... ถ นก าเน ด... การกระจายพ นธ : ในประเทศไทย... ในประเทศอ น ๆ... น เวศว ทยา... เวลาออกดอก... เวลาต ดผล... การขยายพ นธ... การใช ประโยชน ประว ต พ นธ ไม (การน าเข ามาปล กในประเทศไทย)... เอกสารอ างอ ง

11 บ นท กข อม ลเพ มเต ม เช น ประว ต พ นธ ไม (ประว ต การน าเข ามาปล กในโรงเร ยน) เวลาการออกดอก หร อต ดผลนอกฤด กาล หร ออ น ๆ

โครงการอน ร กษ พ นธ กรรมพ ชอ นเน องมาจากพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร (อพ.สธ.)

โครงการอน ร กษ พ นธ กรรมพ ชอ นเน องมาจากพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร (อพ.สธ.) โครงการอน ร กษ พ นธ กรรมพ ชอ นเน องมาจากพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร (อพ.สธ.) ค ม อการประเม นความถ กต องทางว ชาการ หน วยปฏ บ ต การพฤกษศาสตร ก นยายน ๒๕๕๑ ค าช แจง ค ม อการประเม นความถ

More information

แนวทาง รายงานผลการศ กษา

แนวทาง รายงานผลการศ กษา แนวทาง รายงานผลการศ กษา 3 ซม. ต วอย างปก 2.5 ซม. ตราส ญล กษณ โครงการฯ ขนาด 2.5 x 3.5 เซนต เมตร จ ดวางตาแหน งไว ก งกลางหน ากระดาษ ส ตามต นฉบ บ 3.5 ซม. โครงการอน ร กษ พ นธ กรรมพ ชอ นเน องมาจากพระราชดาร สมเด

More information

เน อหาว ชาต างๆท เร ยน ภาคเร ยนท 1/2553 ป.1

เน อหาว ชาต างๆท เร ยน ภาคเร ยนท 1/2553 ป.1 เน อหาว ชาต างๆท เร ยน ภาคเร ยนท 1/2553 ป.1 กล มสาระการเร ยนร ว ชาภาษาไทย กลางภาคเร ยนท 1 ฉบ บท 1 (ความเข าใจทางภาษา) 1. อ านเร อง ข อความแล วตอบค าถาม 2. เล อกค าลงมาเต มลงในช องว าง 3. ค าตรงข าม 4.

More information

แผนแม บท โครงการอน ร กษ พ นธ กรรมพ ชอ นเน องมาจากพระราชดาร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร มหาว ทยาล ยมห ดล

แผนแม บท โครงการอน ร กษ พ นธ กรรมพ ชอ นเน องมาจากพระราชดาร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร มหาว ทยาล ยมห ดล แผนแม บท โครงการอน ร กษ พ นธ กรรมพ ชอ นเน องมาจากพระราชดาร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร มหาว ทยาล ยมห ดล การบาร งร กษาแปลงสารวจถาวรเพ อศ กษาพล ว ทยาเขตกาญจนบ ร 567,800 314,000 1) อย ภายใต โครงการ"การศ

More information

รายงานการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาเด กและเยาวชนในโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ประจ าป การศ กษา

รายงานการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาเด กและเยาวชนในโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ประจ าป การศ กษา รายงานการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาเด กและเยาวชนในโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ประจ าป การศ กษา 2555 ส าน กงานโครงการสมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก

More information

บทเร ยนส าเร จร ป เล ม 1 รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห สว ชา ง21102 หน วยการเร ยนร ท 2 จ ดเร ยงให สวย เร อง การท าความสะอาดบ านบ าน

บทเร ยนส าเร จร ป เล ม 1 รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห สว ชา ง21102 หน วยการเร ยนร ท 2 จ ดเร ยงให สวย เร อง การท าความสะอาดบ านบ าน 1 บทเร ยนส าเร จร ป เล ม 1 รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห สว ชา ง21102 หน วยการเร ยนร ท 2 จ ดเร ยงให สวย เร อง การท าความสะอาดบ านบ าน ความหมายและความส าค ญ การใช อ ปกรณ ในการท าความสะอาดบ าน อ ปกรณ

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

รายว ชาการทาป ยหม ก รายว ชาหล กการเกษตรอ นทร ย

รายว ชาการทาป ยหม ก รายว ชาหล กการเกษตรอ นทร ย รายว ชาการทาป ยหม ก รายว ชาหล กการเกษตรอ นทร ย แบบทดสอบก อนเร ยน ป ยหม ก ค อ ป ยอ นทร ย ซากชน ดหน ง ซ งเก ดจากการย อยสลายของพ ช ซากส ตว ม ลส ตว และขยะม ลฝอยต างๆ ท สามารถย อยสลายต วได ปกต แล วป ยอ นทร

More information

การจ ดทาหน วยเร ยนร บ รณการหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา งานอาช พ 3 รห สว ชา ง 33101 ระด บช นม ธยมศ

การจ ดทาหน วยเร ยนร บ รณการหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา งานอาช พ 3 รห สว ชา ง 33101 ระด บช นม ธยมศ การจ ดทาหน วยเร ยนร บ รณการหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา งานอาช พ 3 รห สว ชา ง 33101 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 6 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2555 หน วยการเร ยนร ท

More information

Mahidol Wittayanusorn School. Biology Department. Plant. Anatomy and Physiology Name. Class..Number. Teacher s name..

Mahidol Wittayanusorn School. Biology Department. Plant. Anatomy and Physiology Name. Class..Number. Teacher s name.. Mahidol Wittayanusorn School Plant Anatomy and Physiology Name. Class..Number. Teacher s name.. a คำนำ การท าปฏ บ ต การทางช วว ทยาเป นพ นฐานจ าเป นส าหร บการศ กษาทางช วว ทยา ด งน น บทปฏ บ ต การช วว ทยาจ

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

สร ปโครงการการจ ดการศ กษาเพ อการม งานทา ระด บด เย ยม (Best practice) โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก อาเภอเม อง จ งหว ดตาก

สร ปโครงการการจ ดการศ กษาเพ อการม งานทา ระด บด เย ยม (Best practice) โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก อาเภอเม อง จ งหว ดตาก สร ปโครงการการจ ดการศ กษาเพ อการม งานทา ระด บด เย ยม (Best practice) โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก อาเภอเม อง จ งหว ดตาก 1. ข อม ลพ นฐาน/ความเป นมาของโครงการ โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก เด มช อ โรงเร ยนสอนคนห

More information

โครงการจ ดทาต นท นผลผล ตและถ ายทอดความร เพ อลดต นท นการผล ตอ อยของเกษตรกร ในป เพาะปล ก 2557/58

โครงการจ ดทาต นท นผลผล ตและถ ายทอดความร เพ อลดต นท นการผล ตอ อยของเกษตรกร ในป เพาะปล ก 2557/58 เอกสารประกอบการฝ กอบรม โครงการจ ดทาต นท นผลผล ตและถ ายทอดความร เพ อลดต นท นการผล ตอ อยของเกษตรกร ในป เพาะปล ก 2557/58 ส าน กงานค ณะกรร มการอ อยแ ละน าต าลทราย 2-2 คานา มหาว ทยาล ยข อนแ ก น อ อยเป นพ ชอ

More information

ส อการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 1

ส อการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 1 ส อการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 1 กระดาษค านวณ - Spreadsheet กระดาษ ค านวณ โปรแกรมกระดาษค านวณ หร อ Spreadsheet เป นโปรแกรมช

More information

การงานอาช พและเทคโนโลย ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม กล มสาระการเร ยนร

การงานอาช พและเทคโนโลย ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม กล มสาระการเร ยนร โรงเร ยนว งไกลก งวล (ระด บประถมศ กษา) ถนนเพชรเกษม อำาเภอห วห น จ งหว ดประจวบค ร ข นธ ส งก ดสำาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม กล มสาระการเร

More information

โครงการอบรมเยาวชนภาคฤด ร อน โดย นางสาวภคภรณ อมรร ตน

โครงการอบรมเยาวชนภาคฤด ร อน โดย นางสาวภคภรณ อมรร ตน โครงการอบรมเยาวชนภาคฤด ร อน โดย นางสาวภคภรณ อมรร ตน ผ ขอร บการประเม นเพ อแต งต ง ต าแหน ง น กว ชาการศาสนาช านาญการ ต าแหน งเลขท 64 กล มเผยแผ ศาสนา ส าน กพ ฒนาค ณธรรมจร ยธรรม กรมการศาสนา ค าน า กรมการศาสนา

More information

การงานอาช พและเทคโนโลย ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม กล มสาระการเร ยนร

การงานอาช พและเทคโนโลย ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม กล มสาระการเร ยนร โรงเร ยนว งไกลก งวล (ระด บประถมศ กษา) ถนนเพชรเกษม อำาเภอห วห น จ งหว ดประจวบค ร ข นธ ส งก ดสำาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม กล มสาระการเร

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา

ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา ส าน กงานโครงการสมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ส าน

More information

โครงการเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา : พ ฒนาการบ ญช เด กและเยาวชน สร างโรงเร ยนต นแบบ

โครงการเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา : พ ฒนาการบ ญช เด กและเยาวชน สร างโรงเร ยนต นแบบ 1 โครงการเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา : พ ฒนาการบ ญช เด กและเยาวชน สร างโรงเร ยนต นแบบ 1. ช อโครงการ โครงการเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร

More information

กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ประกาศร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ประกาศร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ประกาศร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ----------------------------------ในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมการศาสนา ม ความประสงค ร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ

More information

แผนการจ ดประสบการณ การเร ยนร แบบโครงการ เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ย

แผนการจ ดประสบการณ การเร ยนร แบบโครงการ เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ย แผนการจ ดประสบการณ การเร ยนร แบบโครงการ เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ย จ ดม งหมาย เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ท ง 5 ด าน ได แก ท กษะการส งเกต ท กษะการจ าแนก ท กษะการแสดงปร

More information

โดย สมาคมข าราชการและพน กงานจ างส วนท องถ นจ งหว ดยโสธร สมาคมข าราชการส วนต าบลและเทศบาล(แห งประเทศไทย) และภาค **********************************

โดย สมาคมข าราชการและพน กงานจ างส วนท องถ นจ งหว ดยโสธร สมาคมข าราชการส วนต าบลและเทศบาล(แห งประเทศไทย) และภาค ********************************** โครงการ ประช มส มมนาเช งว ชาการเพ อพ ฒนาศ กยภาพผ บร หาร สมาช กสภา ข าราชการ และพน กงานจ าง ขององค กรปกครองส วนท องถ น เร อง พ ฒนาได อย างถ กต องและถ กใจ องค กรปกครองส วนท องถ นไทยครองใจประชาชน โดย สมาคมข

More information

ท นส งเสร มการศ กษาโครงการ การศ กษาส มพ นธ ไทย จ น แก บ คคลท วไป ร นท 11

ท นส งเสร มการศ กษาโครงการ การศ กษาส มพ นธ ไทย จ น แก บ คคลท วไป ร นท 11 ม ลน ธ ดาเน นชาญวน ชย 1 ท นส งเสร มการศ กษาโครงการ การศ กษาส มพ นธ ไทย จ น แก บ คคลท วไป ร นท 11 หล กการและเหต ผล ป จจ บ นโลกม การเปล ยนแปลงของสภาวะแวดล อมภายนอกตลอดเวลา เช น การเปล ยนแปลงด านส งคมว ฒนธรรม

More information

รายงานผลการด าเน นงาน

รายงานผลการด าเน นงาน รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาพ นท ว างเปล าอ นเน องมาจากพระราชด าร บร เวณโรงเร ยนนายร อยพระจ ลจอมเกล า อ าเภอเม อง จ งหว ดนครนายก ฤด นาป 2552 ศ นย ว จ ยข าวปท มธาน ส าน กว จ ยและพ ฒนาข าว กรมการข

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ -----------------

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ----------------- ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ----------------- โดยท เป นการสมควรปร บปร งระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายใน ส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐ ให เหมาะสมย

More information

แฟ มสะสมผลงานคร (Portfolio) และรายงานการประเม นตนเอง (SAR)

แฟ มสะสมผลงานคร (Portfolio) และรายงานการประเม นตนเอง (SAR) แฟ มสะสมผลงานคร (Portfolio) และรายงานการประเม นตนเอง (SAR) ป การศ กษา โดย นาย/นาง /นางสาว... ต าแหน ง... โรงเร ยนราชประชาสมาส ย ฝ ายม ธยม ร ชดาภ เษก ในพระบรมราช ปถ มภ โรงเร ยนมาตรฐานสากล (World Class Standard

More information

รายการประมาณราคา ป งบประมาณ 2557 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

รายการประมาณราคา ป งบประมาณ 2557 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน รายการประมาณราคา ป งบประมาณ 2557 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สารบ ญ รายการ หน า ส วนท 1 ค างานต นท น ก. กล มงานท 1 A. 1. งานโครงสร างว ศวกรรม A1. 1.1 งานข ดด น 1 A2. 1.2 งานเสาเข ม 2 6 A3. 1.3

More information

ช อโครงงาน การใช ระบบบ ญช รายร บ-รายจ าย ควบค มธ รก จผล ตพรมเช ดเท านางบ ญแทน จ าจ าร ญ. Copyright (C) NTV College

ช อโครงงาน การใช ระบบบ ญช รายร บ-รายจ าย ควบค มธ รก จผล ตพรมเช ดเท านางบ ญแทน จ าจ าร ญ. Copyright (C) NTV College ช อโครงงาน การใช ระบบบ ญช รายร บ-รายจ าย ควบค มธ รก จผล ตพรมเช ดเท านางบ ญแทน จ าจ าร ญ ป ญหาด านเครด ตก าล งจะกลายเป นป ญหาส าค ญอ กป ญหาหน งส าหร บ ส งคมไทย เน องจากในช วงท ผ านมาสถาบ นการเง นท งหลายต

More information

แบบทดสอบว ทยาศาสตร ช นประถมศ กษาป ท 2 ช ดท 1 93 แบบทดสอบว ทยาศาสตร ช นประถมศ กษาป ท 2 ช ดท 2 99

แบบทดสอบว ทยาศาสตร ช นประถมศ กษาป ท 2 ช ดท 1 93 แบบทดสอบว ทยาศาสตร ช นประถมศ กษาป ท 2 ช ดท 2 99 1 สารบ ญ เร อง หน า คานา สารบ ญ หน วยการเร ยนร ท 1 เร องต วเรา 1 แบบฝ กห ด 5 แบบทดสอบหน วยท 1 7 หน วยการเร ยนร ท 2 เร องช ว ตส ตว 11 แบบฝ กห ด 15 แบบทดสอบหน วยท 2 17 หน วยการเร ยนร ท 3 เร องช ว ตพ ช 21

More information

รายงานรายละเอ ยดประมาณการรายร บงบประมาณรายจ ายท วไป ประจาป งบประมาณ 2553 เทศบาลตาบลบ านฉาง อาเภอบ านฉาง จ งหว ดระยอง

รายงานรายละเอ ยดประมาณการรายร บงบประมาณรายจ ายท วไป ประจาป งบประมาณ 2553 เทศบาลตาบลบ านฉาง อาเภอบ านฉาง จ งหว ดระยอง รายงานรายละเอ ยดประมาณการรายร บงบประมาณรายจ ายท วไป ประจาป งบประมาณ 2553 เทศบาลตาบลบ านฉาง อาเภอบ านฉาง จ งหว ดระยอง ประมาณการรายร บรวมท งส น 45,000,000 บาท แยกเป น รายได จ ดเก บ หมวดภาษ อากร รวม 9,610,000

More information