แนะน าโปรแกรม Drop box

Size: px
Start display at page:

Download "แนะน าโปรแกรม Drop box"

Transcription

1 Dropbox ค ออะไร? แนะน าโปรแกรม Drop box Dropbox เป นเคร องม อท ท าให ค ณสามารถ เร ยกใช ไฟล งานต างๆ ของค ณ ได ท กท ท กเวลา ไม ว าค ณจะอย ท แห งไหน ใช คอมพ วเตอร Notebook, PC หร อ ม อถ อ ค ณก สามารถเข าถ งไฟล งานของค ณได อย างง ายดาย และตรงก นเสมอ ไม ว าจะม การเพ ม ลด แก ไข ไฟล ใดๆ ใน Folder ของ Dropbox ค ณสมบ ต ของ Dropbox Dropbox ม ข อด ต างๆ มากมาย ท ช วยให ช ว ตประจ าว น หร อการท างานของค ณสะดวกย งข น ด งน ท าให ตรงก น (Synchronize) Dropbox จะท าไฟล ใน Folder Dropbox ให ตรงก นเสมอ (Synchronize) โดยม พ นท ฟร ให มากถ ง 2GB และใช ได ท งบน Windows, Mac, Linux, ม อถ อ และ Web-based. ไม ว าไฟล ๆ น น จะถ กแก ไขเพ มเต มเม อใด Dropbox จะร และ Update ให ก บเคร องอ นๆ อ ตโนม ต ท นท แบ งป นไฟล (File Sharing) แชร โฟลเดอร ต างๆ ให ก บคนอ นๆ เพ อให ท างานร วมก นได (Collaboration) นอกจากน ย งสร าง Public Link ให ผ ใช คนอ นๆ สามารถเข าถ งได อย างง ายดาย ส ารองข อม ล (Online Backup) Dropbox ท าให ค ณหมดห วงเร อง ส ารองข อม ล เพราะ Dropbox ท าให ค ณอย างอ ตโนม ต โดยค ณไม ต องก งวล ใดๆ เลย เข าผ านเว บไซต (Web Access) ไฟล อ กช ดน ง จะเก บไว บน Internet เพ อให ค ณเข าถ งไฟล ได ท กสถานท ท Internet สามารถเช อมต อได และม ความปลอดภ ยส ง

2 การใช งาน Dropbox ใช งานในล กษณะเว บแอปพล เคช น ผ านทาง Website ใช งานในล กษณะเป นแอปพล เคช นบนเดสก ท อป ระบบปฏ บ ต การท ง Windows, Mac OS X, และ Linux ใช งานบนอ ปกรณ เคล อนท ม เวอร ช นท ท างานบนโทรศ พท สมาร ทโฟน ท งระบบปฏ บ ต การ ios, Android, Windows Phone7 และ Blackberry ท าไมถ งเป นท น ยม - ง ายและสะดวกในการใช งาน ท างานได เร ว - ม เมน ท เข าใจได ง าย ไม สล บซ บซ อน - ม เอกสารหร อค ม อท ช วยท าให เร ยนร การใช งานได อย างรวดเร ว - ร ปแบบของเอกสารไม เปล ยน - ร ปแบบของเอกสารในกล ม Microsoft office ไม เปล ยน - Dropbox เป นระบบท ให บร การในล กษณะคลาวด เซอร ว ส - สามารถเข ยนและอ านข อม ลได เร วเปร ยบเสม อนเราบ นท กไฟล ท เคร องคอมพ วเตอร ของเรา - ใช ได ฟร โดย ผ ใช Dropbox ใหม ท กคนได ร บพ นท 2 GB ในการใช งานฟร

3 การต ดต งและใช งาน Dropbox หน าเว บไซต ของ Dropbox : 1. เมน Sign in ส าหร บ ลงทะเบ ยนเข าใช งานผ าน Website 2. ผ ใช งานสามารถสม ครสมาช ก ใหม ได ด วย เมน Create an Account เม อคล ก Create an Account จะเข าส หน าเว บเพจส าหร บสม ครการสมาช ก การสม ครสมาช ก ผ ใช งานต อง กรอกข อม ลส าหร บการสม คร ได แก ช อ นามสก ล และ Password เล อกท า เคร องหมายถ กหน า ข อความ I agree to Dropbox term แล วกดป ม Create Account

4 เม อท าการลงทะเบ ยนเร ยบร อย เว บไซต จะท าการดาวน โหลด Dropbox มาย งเคร องของเราเพ อท าการ ต ดต งและใช งาน จะได ไฟล ช อ Dropbox exe ซ งเป น Dropbox เวอร ช นล าส ด (ณ ขณะท าค ม อการใช งาน) Double Click ท ไฟล เพ อท า การต ดต ง จะข นหน าจอย นยอม ให ต ดต ง จากน นกดป ม Run

5 หน าต างการต ดต งโปรแกรม คล กป ม Install ระบบจะท า การต ดต งโปรแกรม Dropbox ลงบนเคร องคอมพ วเตอร หน าต างสอบถาม Username และ Password ของ Dropbox Dropbox จะสอบถามผ ใช งาน ว าผ ใช งานสม ครใช งาน แล วใช หร อไม หากม แล วให กด I already have Dropbox account คล ก Next หล งจาก น นให กรอก Username และ Password ของผ ใช งานลงไป หน าต างสอบถามรายละเอ ยดการต ดต ง Dropbox Dropboxจะให ผ ใช สามารถใช พ นท ได ฟร 2 GB หากต องการ มากกว าน นจะต องเส ยค าใช จ าย ตามอ ตราท ก าหนด คล ก Next เล อกร ปแบบการต ดต งเป น Typical แล วคล ก Install ระบบจะท าการต ดต งโปรแกรม จนเสร จส น

6 หน าต างแนะน าโปรแกรม Dropbox เม อต ดต ง Dropbox เร ยบร อย จะเข าส หน าต างแนะน าการใช งานหากไม ต องการด ให คล กป ม Skip tour จากน นคล กป ม Finish เป นการเสร จส นการ ต ดต ง

7 การใช งาน Dropbox เล อกเป ดใช งาน Dropbox ได จาก 3 ทาง ค อ 1 Start > All program > Folder Dropbox >Dropbox 2 เล อกเป ดโฟลเดอร Dropbox จาก My Document 3 เล อกDouble click Icon Dropbox จาก ด านขวาของ Taskbar

8 การใช งานเบ องต น เร มต น Dropbox จะสร าง โฟลเดอร ช อ Dropbox ใน My Document โดยม ความจ ให 2 GB โดยภายใน จะม โฟลเดอร ย อยค อ Photos Public และไฟล Getting start.pdf ซ งเป นไฟล สอนการใช งาน Dropbox การจ ดการไฟล บน Dropbox 1 ไฟล และโฟลเดอร ใน Dropbox สามารถสร าง, ลบ รวมถ งแก ไขช อได อย างอ สระ 2 ข อม ลท อย ในโฟลเดอร Dropbox ภายในเคร อง ก บ ข อม ลท อย ในในเว บไซต Dropbox จะเหม อนก นท งไฟล และโฟลเดอร Dropbox0t ท าการเช อมโยงข อม ลระหว างก นโดยอ ตโนม ต เม อม การเร ยกใช งานDropbox โดย คอมพ วเตอร จะต องเช อมต อก บอ นเทอร เน ต

9 การแชร ไฟล ให ก บบ คคลท วไป 1. น าเข าไฟล ท ต องการแชร ลงใน Folder Public 2 รอให สถานะการ Upload เปล ยนเป นส เข ยว จากน นคล งขวาท ไฟล เล อก Dropbox >Copy public link

10 3.จากน นสามารถน า Link ท ได ส งให ผ ร บผ านทาง หร อช องทางอ น โดยการ คล กเมาส ขวา เล อก paste หร อกด Ctrl+V การแชร Folder 1. เล อกโฟล เดอร ท ต องการ คล กขวา แล วเล อก Dropbox Share this Folder

11 2. โปรแกรมจะเป ด หน าจอ Website Dropbox ข นมาให ผ ใช งานกรอก ของผ ท ต องการให ใช Folder ร วมก น จากน นกด Share Folder โปรแกรมจะส ง Link ไปย ง ผ ร บให อ ตโนม ต นายช ต ว มลเจร ญ น กว ชาการส งแวดล อมปฏ บ ต การ

Dropbox ค ออะไร? ค ณสมบ ต ของโปรแกรม

Dropbox ค ออะไร? ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Dropbox ค ออะไร? Dropbox ค อ เคร องม อท ทาให เราสามารถ เร ยกใช ไฟล งานต างๆ ของเรา ได ท กท ท กเวลา ไม ว าเรา จะอย ท แห งไหน ใช คอมพ วเตอร Notebook, PC หร อ ม อถ อ เราก สามารถเข าถ งไฟล งานของเราได อย าง

More information

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา 1 สารบ ญ แนะน า SharePoint... 2 ประโยชน ของ Microsoft SharePoint... 2 ต วอย าง แถบ Ribbon... 4 ความต องการของเคร องคอมพ

More information

การใช งาน Google Drive

การใช งาน Google Drive การใช งาน Google Drive เร ยบเร ยงข อม ลโดย นายประจ กษ ป ณยว จน พรก ล น กว ชาการคอมพ วเตอร หน วยเทคโนโลย สารสนเทศ หน วยเทคโนโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม 239 ถ.ห วยแก ว ต.ส เทพ อ.เม อง

More information

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 Microsoft Office 365 อ พเดตอย เสมออ กด วย เช นเด ยวก บการอ พเดตฟ เจอร ต างๆ โดยอ ตโนม ต ไม ว าท ใด Office ก พร อมให ค ณใช เม อต องการ Office 365 ค อ Office แบบเด ยวก นก บท เราค นเคยและใช งานอย ท กว น และเน

More information

ค ม อการใช งาน DPU Office 365 สาหร บบ คลากรและอาจารย

ค ม อการใช งาน DPU Office 365 สาหร บบ คลากรและอาจารย การใช งาน SkyDrive การใช งาน SkyDrive เป นการใช งานเก ยวก บเอกสารและการเก บข อม ลต างๆ ย ง สามารถเผยแพร เอกสาร ไฟล ต างๆให สมาช กสามารถเข ามาดาวโหลดและศ กษาเพ มเต มได ในหน า My Documents (A) ค อหน าสาหร

More information

Google Documents ค ออะไร

Google Documents ค ออะไร เอกสารประกอบการอบรมปฏ บ ต การโปรแกรมจ ดการเอกสารออนไลน ด วย Google Docs - หน า 1 Google Documents ค ออะไร Google Documents หร อท เร ยกก นส นๆ ว า Google Docs เป นบร การ ออนไลน ท ให ค ณสามารถจ ดการเอกสารได

More information

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ฉบ บเมน ค ณคร ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร สารบ ญ เน อหา หน า 1. ว ธ สร างบทเร ยน 1-3 2. ลงทะเบ ยนให น กเร ยน 4-7 3. ว ธ เพ มข อสอบเข าคล ง 8-28

More information

ค ม อการใช งาน ส าหร บน กศ กษาและบ คลากร สถาบ นเทคโนโลย ปท มว น

ค ม อการใช งาน ส าหร บน กศ กษาและบ คลากร สถาบ นเทคโนโลย ปท มว น ค ม อการใช งาน ส าหร บน กศ กษาและบ คลากร สถาบ นเทคโนโลย ปท มว น จ ดท าโดย ศ นย ภาษาและคอมพ วเตอร สารบ ญ เน อหา หน า เร มต นการใช งาน Office365... เข าส หน าเร มต น Office365... การเป ดใช อ เมลด วย Outlook

More information

ค ม อการใช งาน ส าหร บน กศ กษา มหาว ทยาล ยวล ยล กษณ

ค ม อการใช งาน ส าหร บน กศ กษา มหาว ทยาล ยวล ยล กษณ ค ม อการใช งาน ส าหร บน กศ กษา มหาว ทยาล ยวล ยล กษณ งานบร การระบบเคร อข ายและส อสาร Call Center 075673400 (3400) สารบ ญ บร การ Office 365 ส าหร บน กศ กษามหาว ทยาล ยวล ยล กษณ การเข าใช งานส าหร บผ ใช งาน

More information

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร เมน จ ดการบทเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ใช สาหร บ เพ ม ลบ แก ไข ว ชาหร อบทเร ยน และการสร างส อการสอนออนไลน การแนบไฟล ประกอบการเร ยน การสอนต าง ๆ อาท ไฟล ม เด ย VDO ไฟล Microsoft Word, PowerPoint,

More information

บทท 5 การประย กต ใช โปรแกรมพาวเวอร พอยต ในการสร างงานน าเสนอ

บทท 5 การประย กต ใช โปรแกรมพาวเวอร พอยต ในการสร างงานน าเสนอ บทท 5 การประย กต ใช โปรแกรมพาวเวอร พอยต ในการสร างงานน าเสนอ โปรแกรมไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต (Microsoft PowerPoint) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมน าเสนอข อม ล (Presentation)

More information

ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสตล

ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสตล ค าน า เอกสารฉบ บน เป นเอกสารในล กษณะของค ม อการใช งานระบบร บ-ส งหน งส อ อ เล กทรอน กส (E-Filing) ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสต ล ซ งระบบน ถ กสร างข นเพ อใช ร บ-ส งหน งส อ ระหว างส าน กงานการศ กษาเอกชนจ

More information

สร าง Presentation Online ด วย Prezi

สร าง Presentation Online ด วย Prezi สร าง Presentation Online ด วย Prezi P [สร าง Presentation rezi เป นโปรแกรมท าพร เซนต เตช นออนไลน ท ม เอกล กษณ เด นส ดค อการซ มเข าซ มออกได นอกจากน ย งม ล กษณะพ เศษษ อ นๆ ด งเช น Prezi เป น Non-linear

More information

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ข นตอนการสม คร และเข าใช Gmail 1. ทาการเข าเว บไซต ของ Gmail โดยพ มพ www.gmail.com ท Address Bar ของโปรแกรม Browser (ในท น ค อ Internet Explorer) 2. ทาการสม ครใช งาน Gmail

More information

การเข าใช งานสาหร บผ ใช งาน Office 365 คร งแรก... 4 เข าส หน าเร มต น office 365... 6 การเป ดใช อ เมล ด วย Outlook WebApp... 7 ก Outlook...

การเข าใช งานสาหร บผ ใช งาน Office 365 คร งแรก... 4 เข าส หน าเร มต น office 365... 6 การเป ดใช อ เมล ด วย Outlook WebApp... 7 ก Outlook... การเข าใช งานสาหร บผ ใช งาน Office 365 คร งแรก... 4 เข าส หน าเร มต น office 365... 6 การเป ดใช อ เมล ด วย Outlook Webpp... 7 ก Outlook... 8... 9 ก... 11 ก... 15 ก... 18 ก... 18... 19... 20 แ ป... 20 การใช

More information

ก จกรรมท 3 การต ดต งและถอดถอนโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 97

ก จกรรมท 3 การต ดต งและถอดถอนโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 97 ก จกรรมท 3 การต ดต งและถอดถอนโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 97 1. จ ดประสงค ให ผ เร ยนสามารถ 1.1 ต ดต งโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 97 1.2 ถอดถอนโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 97 2. แนวค ด โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 97 (Microsoft

More information

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2010 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Outlook 2010 การเข ามาทางานโดยไม ได กาหนดช อบ ญช อ เมล (E-Mail Account) ค ณจะพบพ นท การทางานของ Outlook แบบว างๆ เร มจากหน าจอ Outlook Today (Outlook ว นน ) แสดงกาหนดการน

More information

I Love Library Network Edition Manual Library Viewer

I Love Library Network Edition Manual Library Viewer Manual For User 2010 I Love Library Network Edition Manual Library Viewer 1 Manual I Love Library Network Viewer www.ilovelibrary.com ห องสม ดอ เล กทรอน กส I Love Library Network I Love Library Network

More information

หล งจากลงทะเบ ยน ระบบจะส งอ เมล เพ อให ตอบย นย นการใช งาน เม อตอบย นย นแล ว ถ งสามารถน า Username และ Password น น มา Log-in เพ อใช งานได

หล งจากลงทะเบ ยน ระบบจะส งอ เมล เพ อให ตอบย นย นการใช งาน เม อตอบย นย นแล ว ถ งสามารถน า Username และ Password น น มา Log-in เพ อใช งานได FAQ One2Up ค ออะไร? One2up เป นเว บไฟล แชร ง ท เอาไว แชร ไฟล ขนาดใหญ ไม ว าจะเป นว ด โอ ภาพถ าย โปรแกรม ท มงานขอมอบ ข อเสนอส ดเร าใจ อ พโหลดคร งละ 2GB. ฝากไฟล ฟร ไม ม ลบ ตราบเท าท ไฟล ย งม การใช งาน ไม

More information

เร อง Office365. ห วข อท 1 ทำควำมร จ กก บ Office365. 1. ทำควำมร จ กก บ Offfice365

เร อง Office365. ห วข อท 1 ทำควำมร จ กก บ Office365. 1. ทำควำมร จ กก บ Offfice365 เร อง Office365 ห วข อท 1 ทำควำมร จ กก บ Office365 1. ทำควำมร จ กก บ Offfice365 Office365 ค อ Office เวอร ช นออนไลน โดยเปล ยนร ปแบบจำกกำรใช โปรแกรมบน PC ไปเปล ยนใช โปรแกรมบน Cloud computing อ กท งย งม

More information

สารบ ญ ว ธ การสม คร / ลงทะเบ ยน... 1 ว ธ การเข าส ระบบ... 3 เมน หล ก... 5 การเต มเครด ต... 6 - ประว ต การส งซ อ... 6 - แจ งย นย นการชาระเง น...

สารบ ญ ว ธ การสม คร / ลงทะเบ ยน... 1 ว ธ การเข าส ระบบ... 3 เมน หล ก... 5 การเต มเครด ต... 6 - ประว ต การส งซ อ... 6 - แจ งย นย นการชาระเง น... 1 สารบ ญ ว ธ การสม คร / ลงทะเบ ยน... 1 ว ธ การเข าส ระบบ... 3 เมน หล ก... 5 การเต มเครด ต... 6 - ประว ต การส งซ อ... 6 - แจ งย นย นการชาระเง น... 6 ว ธ การส งข อความ... 7 - การส งท วไปผ านทางหน าเว ปไซต...

More information

DocnFlow 2.0 ความสามารถ/ค ณสมบ ต ท น าสนใจ

DocnFlow 2.0 ความสามารถ/ค ณสมบ ต ท น าสนใจ DocnFlow 2.0 ความสามารถ/ค ณสมบ ต ท น าสนใจ ก มภาพ นธ 2556 บร ษ ท เอ นท เอ น โล ช น โพรไวเดอร จ าก ด DocnFlow ซอฟต แวร เพ อการจ ดการเอกสาร และข อม ลอ เล กทรอน กส DocnFlow เวอร ช น 2.0 จะประกอบไปด วยค ณสมบ

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 7 เมน การใช งาน... 9 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 28 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)...

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบร การอ เล กทรอน กส

ค ม อการใช งาน ระบบบร การอ เล กทรอน กส ค ม อการใช งาน ระบบบร การอ เล กทรอน กส สารบ ญ 1. กล าวนา (Introduction)... 5 1.1 ฟ งก ช นการท างานของระบบ... 5 1.2 แผนผ งเวปไซต (Site Map)... 6 2. เร มต นการใช งานระบบ... 7 2.1 ส วนประกอบของหน าเว บเพจ...

More information

ค ม อ. การพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอน โดยการสร างบทเร ยนออนไลน ด วย Moodle คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ค ม อ. การพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอน โดยการสร างบทเร ยนออนไลน ด วย Moodle คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม 0 ค ม อ การพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอน โดยการสร างบทเร ยนออนไลน ด วย Moodle คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม 1 การสม ครสมาช กใหม อาจารย น กศ กษา และบ คคลท วไป ท ย งไม ม ช อผ ใช (username) และรห

More information

ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส for windows ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 7 เมน การใช งาน... 10 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 29 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)... 34 1 สร างเอกสาร DOCUMENT...

More information

ระบบฐานข อม ลด านการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา (CHE QA ONLINE SYSTEM)

ระบบฐานข อม ลด านการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา (CHE QA ONLINE SYSTEM) สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ระบบฐานข อม ลด านการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา (CHE QA ONLINE SYSTEM) ค ม อฉบ บน ม ไว สาหร บ # คณะกรรมการตรวจประเม น @ 2005 CITCOMS Innovation Center, Naresuan University

More information

เอกสารประกอบการอบรม. Microsoft Office Word 2007 Advance งานบร การและฝ กอบรม ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา. User [พ มพ ช อบร ษ ท] 7/0/2554

เอกสารประกอบการอบรม. Microsoft Office Word 2007 Advance งานบร การและฝ กอบรม ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา. User [พ มพ ช อบร ษ ท] 7/0/2554 เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word 2007 Advance งานบร การและฝ กอบรม ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา User [พ มพ ช อบร ษ ท] 7/0/2554 สารบ ญ เทคน คการจ ดท าเอกสารอย างม ออาช พ ด วย Microsoft

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information