เทคน คการสร าง Movie ด วย Macromedia Captivate 1.0

Size: px
Start display at page:

Download "เทคน คการสร าง Movie ด วย Macromedia Captivate 1.0"

Transcription

1 1 เทคน คการสร าง Movie ด วย Macromedia Captivate 1.0 ป จจ บ นส อเร ยนร หร อส อการน าเสนอม ร ปแบบท หลากหลาย ท งส อแบบข อความ ร ปภาพ เส ยง ภาพเคล อนไหว ส อม ลต ม เด ย ท บรรจ อย ในแผ นซ ด หร อเผยแพร ผ านทางอ นเทอร เน ต ซ งโปรแกรมท น า มาสร างส อเร ยนร หร อส อน าเสนอแบบม ลต ม เด ยท เราร จ กน นม มากมายหลายโปรแกรม เช น Office TLE Impress, Microsoft PowerPoint, Macromedia Authorware, Macromedia Flash ฯลฯ โปรแกรมเหล าน จะต อง ใช เวลาในการเร ยนร เพ อพอสมควรจ งจะสร างงานออกมาได ท าความร จ ก Macromedia Captivate 1.0 โปรแกรม Macromedia Captivate 1.0 เป นผล ตภ ณฑ น องใหม จากค าย Macromedia ท ถ กพ ฒนาข น มาเพ อสน บสน นการสร าง Movie ในร ปแบบส อเร ยนร หร อส อการน าเสนอแบบม ลต ม เด ย เช น การน าเสนอ ผลงาน การจ บหน าจอภาพเพ อน าไปสร างส อเร ยนร การสร างแบบทดสอบ รวมไปถ งการต ดต อว ด โอเพ อใช ส าหร บงานน าเสนอหร อผล ตส อเร ยนร โดยโปรแกรม Macromedia Captivate 1.0 เป นโปรแกรมท ใช สร าง ช นงานได ง ายและเร ว จ ดเด นของโปรแกรม Macromedia Captivate1.0 สร างส อเร ยนร หร อส อน าเสนอม ลต ม เด ยได อย างง ายดาย ต ดต อว ด โอได ท งภาพน งและภาพเคล อนไหว สร างส อเร ยนร โดยการจ บหน าจอภาพ (Screen capture movie) ประกอบเส ยงบรรยาย เหมาะส าหร บการน าไปใช เป นส อการเร ยนการสอน สร างแบบทดสอบได ง าย น าเข าไฟล จากแหล งต างๆ ได หลากหลาย ไฟล ร ปภาพ (Image) เช น JPG, BMP, GIF ไฟล เส ยง (Sound) เช น MP3, WAV เส ยงบรรยายผ านไมโครโฟน ไฟล ว ด โอ (Video) เช น AVI สไลด จากโปรแกรม Microsoft Power Point (.PPT) ส งออกไฟล ได หลายร ปแบบ Flash movie File (.swf) ล กษณะเช นเด ยวก บโปรแกรม Macromedia Flash HTML File (.html) ส าหร บการน าไปใช ก บเว บไซต EXE File (.exe) ส าหร บการน าไปใช แบบ Stand alone ค อ การแสดงผลโดยไม ต องต ดต งโปรแกรม Macromedia captivate

2 2 การเป ดใช งานโปรแกรม Macromedia Captivate 1.0 การเร ยกใช งาน Macromedia Captivate 1.0 คล กท Start, Programs, Macromedia, Macromedia Captivate ส วนประกอบหน าจอแรกของโปรแกรม Macromedia Captivate Open a recent movie แสดงไฟล ล าส ดท เคยบ นท กไว ในโปรแกรม เป ดไฟล ท เคยบ นท กไว Record new movie (ส าหร บการเร มต นใช งานแนะน าให ใช งานตรงส วนน ) ส าหร บสร าง movie บ นท ก movie (จ บหน าจอภาพ) Other movie types ส าหร บน าเข า Movie สร าง Movie จากแม แบบ สร างเมน การใช งาน Getting started movies แนะน าข นตอนการสร าง Movie ด วยโปรแกรม Macromedia Captivate เร มต งแต การบ นท ก การแก ไขตกแต ง การส งออก การน าเข าไฟล เส ยง การสร างส วนตอบโต การใส ล กเล นเพ อเพ มความน าสนใจ ตามล าด บ

3 3 เร มต นใช งาน Macromedia Captivate 1.0 เป นท ทราบก นแล วว าจ ดเด นของโปรแกรม Macromedia Captivate 1.0 ม ความสามารถในการสร าง Movie ได หลากหลายร ปแบบ เพ อไม ให เป นการเส ยเวลา มาเร มการสร าง Movie ก นเลยนะคร บ เร มแรกให คล กตรง Record or create a new movie จะปรากฏหน าต าง New movie options หน าต าง New Movie Options Record new movie ส าหร บการ Capture movie หน าจอภาพเหมาะส าหร บการสร างส อ การสอน Application ส าหร บการ Capture movie ท งหน าจอภาพ Custom size ส าหร บการ Capture movie แบบก าหนดหน าจอภาพได Full Screen ส าหร บการ Capture movie ท งหน าจอภาพ Create other movie type ส าหร บการสร าง Movie ชน ดอ นๆ Blank movie ส าหร บการสร าง Movie ในแบบฉบ บของท านเอง ค อเป นท ว างให ท านน าร ปแบบต างๆ มาใส เอง (ในต วอย างน ให คล กเล อก Blank movie) Image movie ส าหร บการสร าง Movie ด วยร ปภาพท เตร ยมไว แล ว

4 4 หน าต าง Blank movie User defined ก าหนดขนาดตามความต องการ เช น ต วอย างเล อกขนาด 600 x 100 Preset size ก าหนดขนาดตามความละเอ ยด (Resolution) ของจอภาพ Main Tools bar Storyboard Time Line Work Area Object Tools Alignment Tools หน าต างการสร าง Movie Main Tools bar เป นเคร องม อหล กท ใช งานบ อย Storyboard เป นม มมองสไลด (Frame) ในตอนน ม แค 1 สไลด (1Frame) Work Area เป นพ นท การสร าง Movie Time Line เป นส วนก าหนดเวลาในการ Play Movie Object Tools เป นเคร องม อส าหร บการสร างว ตถ Alignment Tools เป นเคร องม อในการใช จ ดต าแหน งว ตถ ใน Work Area

5 5 1. การสร าง Text Animation คล กท Object Tools ท ช อ Text Animation ปรากฏหน าต าง New text Animation บ ตรรายการ Text Animation Effect เล อกร ปแบบการแสดงผลข อความ Text พ มพ ข อความท ต องการ Change font เปล ยนร ปแบบ ขนาด หร อส ของต วอ กษร บ ตรรายการ Options Timing ก าหนดเวลาการแสดงผลของ Movie Loop คล กถ กท Loop ก าหนดให เล นวนซ า Transition ก าหนด Effect ในการเปล ยนฉากแต ละสไลด (Frame)

6 6 บ ตรรายการ Audio Record new Import ก าหนดการบ นท กเส ยงจากไมโครโฟน น าเข าไฟล เส ยง เช น MP3, WAV เม อก าหนด New text animation เร ยบร อยแล วให คล กป ม OK การเร ยกด ผลงาน คล กป ม Preview บน Main Tools bar Play this slide Play ในสไลด ป จจ บ น Movie Play สไลด ท งหมด From this slide Play จากสไลด ป จจ บ นจนหมดสไลด Next 5 slides Play สไลด ถ ดไป 5 สไลด In Web Browser Play ใน Browser

7 7 ด ผลงาน (Preview) การบ นท กไฟล โปรแกรม Macromedia Captivate Playback Control การบ นท กไฟล โปรแกรม Macromedia Captivate ค อการเก บ ไฟล ท เราสร างไว เพ อประโยชน ส าหร บการแก ไขในภายหล ง โดยโปรแกรม Macromedia Captivate ม นามสก ลไฟล *.CP โดยว ธ การบ นท ก ให ไปท เมน File, Save หร อคล กป ม Save บน Main Tools Bar ด งต วอย างร ปข างล างต งช อไฟล ว า text-animation ต งช อไฟล นามสก ลไฟล การบ นท กไฟล ไฟล ท ได หล งจากการบ นท ก

8 8 2. การ Capture movie หน าจอภาพ การ Capture movie หน าจอภาพเป นการใช งานท น าสนใจมากท เด ยว เพราะสามารถน าไปใช เป น ส อเร ยนร แบบม ลต ม เด ย ท ด งด ดความสนใจได เป นอย างด ซ งข นตอนการ Capture movie หน าจอภาพท าได ด งน 1. คล ก Start, Programs, Macromedia, Macromedia Captivate 2. คล ก Record or create a new movie จะปรากฏหน าต าง New movie options 3. คล ก Full screen เพ อ Capture movie ท งหน าจอภาพ 4. คล ก OK

9 9 5. ปรากฏหน าต างด งร ปข างล าง Monitor 1 แสดงสถานะจอภาพท ก าล งใช งาน Record narration เป นการบ นท กเส ยงบรรยายพร อมๆ ก บการ Screen capture movie Recording size บอกขนาดการ Capture movie หน าจอภาพ Options เป นการปร บแต งเพ มเต ม ปกต จะใช ค าท โปรแกรมก าหนดมาให Record เม อกดป มน จะเป นการเร มบ นท กการ Capture movie หน าจอภาพ 6. คล กป ม Record เพ อเร มบ นท ก การ Capture movie หน าจอภาพ 7. กดป ม <End> บนแป นพ มพ เม อส นส ดการ Capture 8. ปรากฏสไลด Movie (Movie Frame) ซ งจ านวนสไลด จะข นอย ก บจ านวนคร งท คล กเมาส เช น ในต วอย างคล กเมาส 10 คร งก จะได จ านวนสไลด เท าก บ10 สไลด หร อ 10 เฟรม สไลด Movie (Movie Frame)

10 10 9. คล กป ม Edit เพ อแก ไขสไลด คล กแล วลากเพ อปร บแต ง Timeline โปรแกรมจะสร างข อความให อ ตโนม ต สามารถด บเบ ลคล กเพ อแก ไขข อความได 10. การปร บแต ง Timeline ปกต แต ละสไลด จะม ค า Timeline อย ท 4 ว นาท ในร ปข างล างจะเป น Slide 4 (4.0s) สามารถปร บแต งเพ มหร อลดค า Slide Timeline ได ว ตถ ท วางบนสไลด จะวางเร ยงก นเป นเลเยอร (Layer) ถ าต องการปร บแต ง Timeline ว ตถ ใดก ให คล กท ว ตถ น นแล วลากซ ายขวา Play Timeline Stop Timeline Layer 4 Layer 3 Layer 2 Layer 1 Play Sound

11 การแก ไขข อความในสไลด ปกต โปรแกรมจะสร างข อความในสไลด ให อ ตโนม ต ด บเบ ลคล กแล วแก ไขข อความ ด งร ปข างล าง เราสามารถแก ไขข อความได โดย 12. การลบสไลด การลบสไลด ท าได โดยคล กสไลด ท ต องการลบ แล วกดป ม <Delete> บนแป นพ มพ

12 การเพ มสไลด จ ดประสงค เพ อท าสไลด ไตเต ล การเพ มสไลด ท าได โดยคล กท เมน Insert, Blank Slide หล งจากเพ มสไลด เราก สร าง Text animation (ด งท กล าวไปแล วในห วข อท 1) เป นสไลด ไตเต ลก อนท จะเข าเน อหา 14. การใส ส พ นหล งให ก บสไลด การใส ส พ นหล งให ก บสไลด ท าได โดยคล กท เมน Slid, Properties เล อกส พ นหล ง ส พ นหล งท เล อก Text animation

13 การด ผลงานสไลด Movie การด สไลด Movie ท าได โดยคล กท ป ม Preview เช นเล อก Preview In Web Browser Play this slide Play ในสไลด ป จจ บ น Movie Play สไลด ท งหมด From this slide Play จากสไลด ป จจ บ น Next 5 slides Play สไลด ถ ดไป 5 สไลด In Web Browser Play ใน Browser สไลด จะโชว เป นภาพเคล อนไหวตามล าด บสไลด เม อด ผลงานเสร จแล วให คล กป ม Close แล วบ นท กไฟล เก บไว เพ อแก ไขในภายหล ง Preview In Web Browser

14 14 ส าหร บตอนท 2 เป นต วอย างความสามารถของโปรแกรม Macromedia Captivate1.0 ท ใช Capture movie หน าจอภาพ ในตอนต อไปผมจะแนะน าเทคน คการส งออก (Publish) ไฟล.CP ไปเป นไฟล ร ปแบบอ น เช น Flash movie File (.swf), HTML File (.html), EXE File (.exe) อย าล มต ดตามตอนต อไปนะคร บ การส งออก (Publish) ไฟล *.CP 1. เป ดไฟล *.CP ท เคยสร างไว แล ว 2. คล กเมน File, Publish จะปรากฏหน าต าง Publish ร ปแบบการ Publish ต วอย างน เล อก Publish เป น Flash (SWF) และ HTML หล งจากท Publish ก จะได ไฟล 2 ไฟล ค อ.SWF ก บ.HTML

15 Flash (SWF) ส งออกเป น Flash movie File (.swf) ส าหร บใช งานบนเว บไซต Breeze ส งออก Online บนอ นเทอร เน ต Standalone ส งออกเป นไฟล *.exe ส าหร บส อเร ยนร เป ดด ได โดยไม ต องต ดต งโปรแกรม ส งออกเป น Handouts ส งออกเป นใบปล ว (ส งออกโปรแกรม Microsoft Word) FTP ส งออกเป น File Transfer Protocal Movie Title ต งช อไฟล ท ส งออก Folder ระบ ต าแหน งการเก บไฟล ท ส งออก Output Options Zip File ส งออกเป นไฟล *.ZIP Full screen ส งออกแบบเต มจอภาพ Export HTML ส งออกเป นไฟล *.HTML Movie Information แสดงข อม ลเก ยวก บไฟล ท ส งออก เช น ขนาดของการแสดงผล (Resolution), จ านวนสไลด ท ง หมด (Slides), การใส เส ยงประกอบสไลด (Slide with audio), ค ณภาพของเส ยง (Audio Quality), e-learning Output, แถบควบค ม Movie (Playback Control) Preferences การก าหนดร ปแบบการส งออกเพ มเต ม 15 Loop movie แสดงผลแบบวนล ป บ ตรรายการ Start and End Movie start options ก าหนดการแสดงผลเร มต น

16 16 Movie end options ก าหนดการแสดงผลส นส ด บ ตรรายการ Preferences Output options Visual and sound effect ก าหนดการบ บอ ดไฟล เช น Advanced Compression ก าหนดค ณภาพของเส ยงและร ปภาพ Show progress bar บ ตรรายการ Playback Control Position เล อกต าแหน งการวาง Playback Control

17 17 Style เล อกร ปแบบ Playback Control Show progress bar แสดง Playback bar Control บ นท กเส ยงผ านไมโครโฟน น าเข าไฟล เส ยง บ ตรรายการ Background Audio บ นท กเส ยงผ านไมโครโฟน (Record new)

18 18 น าเข าไฟล เส ยงเช น *.MP3 (Import) Publish เม อก าหนดร ปแบบการส งออกเร ยบร อยแล วก มาถ งข นตอนส ดท ายค อ คล กป ม Publish เพ อส งออกไฟล ในต วอย างน ส งออกเป นไฟล.SWF ก บ.HTML(HTM) เหมาะ ส าหร บการน าไปใช บนเว บไซต

19 19 Preview บน Internet Explorer ในต วอย างน ผมส งออกเป นไฟล.SWF ก บ.HTML(HTM) เพ อน าไปใช บนเว บไซต ส วนการส ง ออกเป นไฟล ร ปแบบอ นๆ ก สามารถท าได ในล กษณะเด ยวก นคร บ

20 20

ค ม อการใช Adobe Captivate 3

ค ม อการใช Adobe Captivate 3 17 ค ม อการใช Adobe Captivate 3 อ.เสกสรรค ส วรรณส ข โรงเร ยนบ านศ ภช ย www.b-spc.ac.th 18 Adobe Captivate 3.0 ป จจ บ นส อเร ยนร หร อส อการนาเสนอม ร ปแบบท หลากหลาย ท งส อแบบข อความ ร ปภาพ เส ยง ภาพเคล อนไหว

More information

ค ม อการใช Adobe Captivate 4

ค ม อการใช Adobe Captivate 4 ก ค ม อการใช Adobe Captivate 4 สมยงค จ นทร งาม ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยภ ม ข ค าน า ในป จจ บ นเทคโนโลย คอมพ วเตอร และอ นเทอร เน ตได พ ฒนาเต บโตอย างรวดเร ว และได ก าวมา เป นเคร องม อช นส าค ญท เปล

More information

Adobe Captivate 3 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยภ ม. ค ม อการใช Adobe Captivate 3.0 สมยงค จ นทร งาม

Adobe Captivate 3 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยภ ม. ค ม อการใช Adobe Captivate 3.0 สมยงค จ นทร งาม 0 ค ม อการใช Adobe Captivate 3 สมยงค จ นทร งาม ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยภ ม ค ม อการใช Adobe Captivate 3.0 สมยงค จ นทร งาม 1 Adobe Captivate 3.0 ป จจ บ นส อเร ยนร หร อส อการน าเสนอม ร ปแบบท หลากหลาย

More information

การผล ตส อ E-learning แบบ Interactive ด วย Adobe Captivate

การผล ตส อ E-learning แบบ Interactive ด วย Adobe Captivate ด วย Adobe Captivate * ป จจ บ นส อเร ยนร หร อส อการนำเสนอม ร ปแบบท หลากหลาย ท งส อแบบข อความ ร ปภาพ เส ยง ภาพเคล อนไหว ส อม ลต ม เด ย ท บรรจ อย ในแผ นซ ด หร อเผยแพร ผ านทางอ นเทอร เน ต ซ ง โปรแกรม ท นำมาสร

More information

ค ม อการใช Adobe Captivate 4

ค ม อการใช Adobe Captivate 4 ค ม อการใช Adobe Captivate 4 โดยคร ดรณ จ ร ณ ประว งญาณว ฒน โรงเร ยนส นกาแพง จ งหว ดเช ยงใหม 2 ค ม อการใช Adobe Captivate 4 ความเป นมาของ Captivate Robo Demo ค อช อของซอฟต แวร สร างบทเร ยนเช งโต ตอบ สร

More information

โดย มาสเตอร ผด งศ กด แสงสวงค ม สท พวรรณ วงศ เว ยน หน วยงานศ นย คอมพ วเตอร ฝ ายส าน กผ อ านวยการ

โดย มาสเตอร ผด งศ กด แสงสวงค ม สท พวรรณ วงศ เว ยน หน วยงานศ นย คอมพ วเตอร ฝ ายส าน กผ อ านวยการ โรงเร ยนอ สส มช ญธนบ ร ค ม อ การใช งานโปรแกรม Adobe Captivate 5.0 โดย มาสเตอร ผด งศ กด แสงสวงค ม สท พวรรณ วงศ เว ยน หน วยงานศ นย คอมพ วเตอร ฝ ายส าน กผ อ านวยการ 1 Adobe Captivate 5.0 ป จจ บ นส อเร ยนร

More information

ค ม อการใช งาน Adobe Captivate 4 โดย อ.คมกฤช เจร ญ

ค ม อการใช งาน Adobe Captivate 4 โดย อ.คมกฤช เจร ญ ค าน า ในป จจ บ นเทคโนโลย คอมพ วเตอร และระบบเคร อข ายอ นเทอร เน ตได พ ฒนาเต บโตอย าง รวดเร ว และได ก าวมาเป นเคร องม อช นส าค ญท เปล ยนแปลงร ปแบบการเร ยนการสอน การฝ กอบรม รวมท งการถ ายทอดความร โดยพ ฒนา

More information

โปรแกรม. Camtasia Studio ท ศน ย เพชรส ช วง ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ

โปรแกรม. Camtasia Studio ท ศน ย เพชรส ช วง ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ โปรแกรม Camtasia Studio ท ศน ย เพชรส ช วง ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ สารบ ญ ข นตอนการเข าส โปรแกรม Camtasia Studio 1-2 ส วนประกอบโปรแกรม Camtasia 2-6 โปรแกรมต างๆใน Camtasia Studio 7-8 ข นตอนการใช งาน

More information

บทท 1 ทาความร จ กเบ องต นก บ. โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เน อหา เข าส เน อหา. การเข าส โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007

บทท 1 ทาความร จ กเบ องต นก บ. โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เน อหา เข าส เน อหา. การเข าส โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 บทท โปรแกรม Microsoft PowerPoint 007 เน อหา. ส วนประกอบและหน าท ของส วนประกอบแต ละส วน ในหน าต างโปรแกรม. การใช ม มมองการทางานของโปรแกรม เข าส เน อหา โปรแกรม Microsoft PowerPoint 007 เป นโปรแกรมหน งท อย

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Adobe Presenter 7 Page 1 สารบ ญ

ค ม อการใช งานโปรแกรม Adobe Presenter 7 Page 1 สารบ ญ ค ม อการใช งานโปรแกรม Adobe Presenter 7 Page 1 สารบ ญ 1. แนะน าโปรแกรม Adobe Presenter... 3 2. การต งค าข อม ลผ น าเสนอด วยเมน Preferences... 4 3. การต งค าการน าเสนอด วยเมน Setting... 7 3.1 Appearance

More information

เอกสารประกอบการส มมนาเช งปฏ บ ต การเทคโนโลย สารสนเทศ

เอกสารประกอบการส มมนาเช งปฏ บ ต การเทคโนโลย สารสนเทศ เอกสารประกอบการส มมนาเช งปฏ บ ต การเทคโนโลย สารสนเทศ Microsoft PowerPoint 1. การใช งาน Microsoft Excel ร วมก บ Microsoft PowerPoint ถ าจะใช งาน Microsoft Excel ร วมก บ Microsoft PowerPoint โดยท เวลาแทรกกราฟท

More information

การสร างบทเร ยน e-learning ด วย Captivate

การสร างบทเร ยน e-learning ด วย Captivate การสร างบทเร ยน e-learning ด วย Captivate สว สด ป ใหม 2555 ค ะ เม อป ท แล ว เราได พ ดถ ง ถ งเวลาของ e-learning แล วหร อย ง บางหน วยงานหร อบางท านอาจม ข อสร ปหร อม ค าตอบแล ว ส าหร บฉบ บน จะกล าวถ งการสร

More information

หน วยท 6 การใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint

หน วยท 6 การใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint 1 หน วยท 6 การใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กก บ Microsoft Office PowerPoint 2003 การสร างพร เซนเตช น (Presentation) ด วยตนเอง การใช งานแถบเคร องม อร ปวาด และการจ ดการก บว ตถ (Object) การตกแต งพ

More information

การสร างหน งส ออ เล กทรอน กส. e-book

การสร างหน งส ออ เล กทรอน กส. e-book การสร างหน งส ออ เล กทรอน กส e-book การสร างเว บเพจและหน งส ออ เล กทรอน กส 2 "Ncesoft Flip Book Maker" เป นซอฟต แวร ท ใช ในการสร างหน งส ออ เล กทรอน กส โดยสามารถน า ไฟล เอกสารแบบ PDF ท ม อย มาแปลงเป นหน

More information

เทคน คการสร างส อและน าเสนอผลงาน Microsoft Office PowerPoint 2007

เทคน คการสร างส อและน าเสนอผลงาน Microsoft Office PowerPoint 2007 เทคน คการสร างส อและน าเสนอผลงาน Microsoft Office PowerPoint 2007 บ ญเล ศ อร ณพ บ ลย ศ นย บร การความร ทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สารบ ญ ส อน าเสนอผลงาน... 1 ค ณค าของส อน าเสนอ... 1 เทคน คการออกแบบส อน

More information

เร อง โปรแกรม Microsoft Power Point 2010 จ ดประสงค การเร ยนร 3.3.1 ม ความร ความเข าใจโปรแกรม Microsoft Power Point 2010 3.3.1.1 บอกความหมายของโปรแกรม

เร อง โปรแกรม Microsoft Power Point 2010 จ ดประสงค การเร ยนร 3.3.1 ม ความร ความเข าใจโปรแกรม Microsoft Power Point 2010 3.3.1.1 บอกความหมายของโปรแกรม เร อง โปรแกรม Microsoft Power Point 00 จ ดประสงค การเร ยนร.. ม ความร ความเข าใจโปรแกรม Microsoft Power Point 00... บอกความหมายของโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได... บอกประโยชน ของโปรแกรม Microsoft Power

More information

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 โปรแกรมน ใช ส าหร บน าเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2010

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2010 บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2010 โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

หน วยท 9. เร อง การใช โปรแกรมน าเสนอผลงาน (Powerpoint) ส ปดาห ท 13 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 9. เร อง การใช โปรแกรมน าเสนอผลงาน (Powerpoint) ส ปดาห ท 13 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 9 เร อง การใช โปรแกรมน าเสนอผลงาน (Powerpoint) ส ปดาห ท 13 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2. แนวทางการท าสไลด และน าเสนองานพร เซนเตช น 3. การสร

More information

[การนาเสนองานด วย POWERPOINT อย างม ประส ทธ ภาพ] ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร

[การนาเสนองานด วย POWERPOINT อย างม ประส ทธ ภาพ] ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ รศ กด จ นทะศร [การนาเสนองานด วย POWERPOINT อย างม ประส ทธ ภาพ] ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร การนาเสนองานด วย PowerPoint อย างม ประส ทธ ภาพ คงปฏ เสธไม ได ว าป จจ บ นเพาเวอร พอยท (PowerPoint)

More information

เร อง โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007

เร อง โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เร อง โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 007 โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint ค อ โปรแกรมท ช วยงานน าเสนองาน (Present) ให สวยงามด วยร ปแบบท ท นสม ย และง ายต อ การใช

More information

Microsoft PowerPoint 97

Microsoft PowerPoint 97 MS-PowerPoint97 หน า 1 Microsoft PowerPoint 97 Microsoft PowerPoint 97 ค ออะไร MS-PowerPoint 97 เป นซอฟต แวร ท น ยมใช ในด านการน าเสนองาน การแสดงงานในด าน ต าง ๆ โดยล กษณะการน าเสนอเร องราวของ PowerPoint

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

PowerPoint 2007 สารบ ญ

PowerPoint 2007 สารบ ญ คณะว ทยาศาสตร POWERPOINT 2007 ii สารบ ญ ท าความร จ ก PowerPoint 2007... 1 Microsoft PowerPoint ค ออะไร... 1 หล กการท างานของ PowerPoint... 1 สร ปความสามารถพ นฐานของ PowerPoint 2007... 2 เร องท ต องร ของม

More information

Ulead Video Studio 11

Ulead Video Studio 11 Ulead Video Studio 11 Ulead Video Studio 11 เป นโปรแกรมต ดต อว ด โอท ม การใช งานไม ยากจนเก นไป แม ผ ท เร มใช งานก สามารถท จะสร างว ด โอได เหม อนก บผ ท ม ประสบการณ ต ดต อว ด โอมานาน โปรแกรมน ม เคร องม อต

More information

เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation)

เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation) 1 เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation) งานพร เซนเตช นก บ PowerPoint PowerPoint เป นหน งโปรแกรมสาหร บสร างงานพร เซนเตช นท ได ร บความน ยม โดยจะช

More information

การพ ฒนาส อการเร ยนร ด วยโปรแกรม Microsoft Producer

การพ ฒนาส อการเร ยนร ด วยโปรแกรม Microsoft Producer 1 การพ ฒนาส อการเร ยนร ด วยโปรแกรม Microsoft Producer เทคโนโลย ทางด านไอซ ท (ICT) ถ อได ว าเป นเคร องม อส าค ญในการพ ฒนาการเร ยนร ของ น กศ กษาในป จจ บ น โดยเฉพาะอย างย งเคร อข ายอ นเทอร เน ต (Internet)

More information

1 ค ม อการใช โปรแกรม Sony Vegas V. 7.0 โดย นายเก บโบก แห ง http://www.thaivegas.com 01 การต ดต งโปรแกรม Sony Vegas ในป จจ บ น โปรแกรม Sony Vegas ได อ

1 ค ม อการใช โปรแกรม Sony Vegas V. 7.0 โดย นายเก บโบก แห ง http://www.thaivegas.com 01 การต ดต งโปรแกรม Sony Vegas ในป จจ บ น โปรแกรม Sony Vegas ได อ 1 ค ม อการใช โปรแกรม Sony Vegas V. 7.0 โดย นายเก บโบก แห ง http://www.thaivegas.com 01 การต ดต งโปรแกรม Sony Vegas ในป จจ บ น โปรแกรม Sony Vegas ได อ พเดทต วเอง ไปถ งเวอร ช น 9.0 แล ว สามารถหาดาวน โหลดได

More information

สารบ ญ ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ 1/1

สารบ ญ ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ 1/1 สารบ ญ บทน า... 2 ข นตอนการสร างส อการเร ยนการสอนโดยใช Adobe Presenter... 2 บทท 1 การแก ไข Presentation โดยใช ฟ งก ช นของ Adobe Presenter... 3 1. การเปล ยน Presentation Title... 3 2. การเพ ม Presentation

More information

การสร างบทเร ยนอ เล กทรอน กส ด วยโปรแกรม Adobe Presenter 2007

การสร างบทเร ยนอ เล กทรอน กส ด วยโปรแกรม Adobe Presenter 2007 การสร างบทเร ยนอ เล กทรอน กส ด วยโปรแกรม Adobe Presenter 2007 เป นเคร องม อท สามารถสร างส อ e-learning และงาน presentation ท ม ความค ณภาพส งได อย างรวดเร ว โดยท Adobe presenter ใช Microsoft PowerPoint

More information