ระบบเบ กจ ายงบประมาณรายจ ายจร ง

Size: px
Start display at page:

Download "ระบบเบ กจ ายงบประมาณรายจ ายจร ง"

Transcription

1 ระบบเบ กจ ายงบประมาณรายจ ายจร ง กล มงานข อม ลและสารสนเทศ ก มภาพ นธ 2553

2 ค าน า ค ม อฉบ บน จ ดท าข นเพ อเป นแนวทางในการรายงานการใช จ ายเง นงบประมาณประจ าป ของหน วยงาน ในส งก ดกรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ท งส าน ก/กองในส วนกลาง ศ นย ฝ กและอบรมเด กและเยาวชน และสถานพ น จและค มครองเด กและเยาวชน เพ ออ านวยความสะดวกในการปฏ บ ต งาน ท งในส วนของหน วย เบ กจ าย และส วนกลางส าหร บบร หารจ ดการงบประมาณท ม ประส ทธ ผล ตลอดจนช วยลดข นตอนและสร างว น ย ทางการคล ง สอดคล องก บมาตรการและแนวทางการต ดตามงบประมาณประจ าป ของร ฐบาล การออกแบบได ใช เทคโนโลย Webbased Application ซ งสามารถใช งานทางอ นเตอร เน ตผ านเว บ เว บไซต กรม (www.djop.moj.go.th) โดยม ขอบเขตงานค อ การจ ดสรรงบประมาณ การอน ม ต งวด การโอน งบประมาณ และการใช จ ายเง น จ าแนกตามผลผล ต งบรายจ าย โดยการจ ดท าค ม อได แบ งเป น 2 ส วน ค อ ส วน ของผ ด แลระบบ (ส วนแผนงานงบประมาณและต ดตามประเม นผล) และส วนของหน วยเบ กจ าย (ส าน ก/กองใน ส วนกลาง ศ นย ฝ กและอบรมฯ และสถานพ น จฯ) ในการปฏ บ ต งานหากม ข อเสนอแนะหร อพบข อข ดข องในการน าเข าข อม ล กร ณาแจ งกล มงานข อม ล และสารสนเทศ ส าน กพ ฒนาระบบงานย ต ธรรมเด กและเยาวชน ทางโทรศ พท หมายเลข หร อ เพ อปร บปร งต อไป กล มงานข อม ลและสารสนเทศ ก มภาพ นธ 2553

3 สารบ ญ หน า ว ธ การใช งาน การบ นท กข อม ล งบประมาณท ได ร บจ ดสรร... 4 อน ม ต งวด... 7 บ นท กรายการจ ายจร ง... 9 รายงานรายจ ายจร ง รายงานรายจ ายจร งรายเด อน ผลการเบ กจ าย ภาคผนวก

4 ค ม อการใช งานระบบรายงานรายจ ายจร ง ส าหร บหน วยเบ กจ าย ค ม อฉบ บน เป นค ม อการใช งานส าหร บหน วยเบ กจ าย ได แก สถานพ น จฯ ศ นย ฝ กและอบรมฯ และส าน ก/ กอง ในส วนกลาง เพ อให หน วยเบ กจ ายรายงานผลการใช จ ายจร งในแต ละเด อน ว ธ การใช งาน 1. เข า คล กป ม 2. เล อกเมน ระบบสารสนเทศ กล มงานข อม ลและสารสนเทศ... 1

5 3. การ log in ใส ช อผ ใช งาน/รห สผ าน โดยใช user ของหน วยงาน 4. เล อกเมน ระบบเบ กจ ายงบประมาณรายจ ายจร ง กล มงานข อม ลและสารสนเทศ... 2

6 จะปรากฏหน าจอ ท กรอบด านซ าย จะปรากฏรายการด งน ช อหน วยงาน : ตามท ผ ใช งาน log in ป งบประมาณ : โดยระบบจะแสดงป งบประมาณป จจ บ น แต ผ ใช งานสามารถเล อก ป งบประมาณอ นได เมน : บ นท กข อม ล : รายงาน : ค ม อการใช งาน ช อหน วยงาน ป งบประมาณ เมน บ นท กข อม ล ส าหร บเร ยกด รายงาน ค ม อการใช งานส าหร บหน วยเบ กจ าย ค ม อการใช งานส าหร บส วนกลาง กล มงานข อม ลและสารสนเทศ... 3

7 การบ นท กข อม ล งบประมาณท ได ร บจ ดสรร เล อกเมน งบประมาณท ได ร บจ ดสรร ข อม ลท ปรากฏจะเป นงบประมาณท แต ละหน วยได ร บ โดยส วนกลาง เป นผ น าเข าข อม ล หน วยเบ กจ ายสามารถด ได โดยคล กป ม แต แก ไขไม ได ท งน หากพบข อม ลรายการใด คลาดเคล อนให แจ งส วนแผนงานงบประมาณและต ดตามประเม นผล จ านวนงบประมาณท ได ร บจ ดสรร ในแต ละงบรายจ าย ผ ใช งานสามารถด รายละเอ ยดของแต ละงบรายจ าย ซ งจากร ปเป นการเร ยกด งบประมาณท ได ร บจ ดสรร ของงบบ คลากร และงบด าเน นงาน ซ งผ ใช งานสามารถพ มพ ข อม ลด งกล าวได โดยคล กป ม ข อม ลด งกล าว จะถ กส ง (Export) ไปท ไฟล MS.Excel และผ ใช งานสามารถปร บแต งและพ มพ จากไฟล MS.Excel ได กล มงานข อม ลและสารสนเทศ... 4

8 คล กเพ อส งพ มพ รายละเอ ยด กล มงานข อม ลและสารสนเทศ... 5

9 เม อคล ก พ มพ ระบบแปลงไฟล ข อม ลในร ปแบบ MS. Excel สามารถคล ก Open เพ อเป ดไฟล หร อ คล ก Save เพ อจ ดเก บไฟล ข อม ล ซ งผ ใช งานสามารถปร บแต งและส งพ มพ ในโปรแกรม Ms.Excel ได คล กเพ อเป ดด ไฟล MS. Excel คล กเพ อจ ดเก บไฟล ล กษณะข อม ลในร ปแบบ MS.Excel กล มงานข อม ลและสารสนเทศ... 6

10 อน ม ต งวด เป นการบ นท กข อม ล การได ร บ หร อ การปร บลด เง นงวดของแต ละงวด ซ งหน วยเบ ก - จ ายเป นผ น า เข าข อม ล ว ธ การบ นท กข อม ลเมน อน ม ต งวด 1. เล อกเมน อน ม ต งวด 2. เล อกเด อนท ต องการปร บปร งข อม ลเพ ม/ลด โดยการคล ก ด งร ป กล มงานข อม ลและสารสนเทศ... 7

11 3. ใส ข อม ลในช อง เพ ม/ลด ตามรห สก จกรรมและงบรายจ าย รห สงบประมาณ รห สก จกรรม เด อนท ต องการ เป นข อม ลสะสมการ เพ ม ลด เง นงวด ของป งบประมาณ จ านวนเง นท ได ร บการ เพ ม/ลดตามรห ส ก จกรรมและงบรายจ าย สามารถคล กได อย างใด คล กเพ อบ นท ก 4. หากผ ใช งานต องการแก ไขข อม ลท ได บ นท กแล ว สามารถแก ไขได โดยการคล กป ม ต องการแก ไข ด งร ป ซ งหน าจอจะแสดงเฉพาะรายการของเด อนท ได ม การน าเข าข อม ลแล ว ในเด อนท รายการข อม ล ในแต ละเด อน ท ม การบ นท ก คล กเพ อแก ไข กล มงานข อม ลและสารสนเทศ... 8

12 5. ใส ข อม ลท ต องการแก ไข จากน นกดป ม บ นท กรายการจ ายจร ง เป นการบ นท กข อม ลการใช จ ายงบประมาณของแต ละเด อน จ าแนกตามรห สงบประมาณและ รห สก จกรรม ซ งสามารถศ กษาได จากภาคผนวก ว ธ การบ นท กข อม ล 1. เล อกเมน บ นท กรายการรายจ ายจร ง จากน นคล ก บ นท กข อม ล ในแต ละงบรายจ ายท ต องการบ นท ก ซ งหน าจอจะแสดงข อม ลเป นรายเด อน เร มต งแต เด อนต ลาคม และเด อนถ ดไป เม อม การบ นท กข อม ลของเด อน ก อนหน าแล ว กล มงานข อม ลและสารสนเทศ... 9

13 2. ใส ข อม ลรายละเอ ยดในแต ละงบรายจ าย ตามรห สก จกรรม จากน นกด ระบบจะแจ งผลการบ นท กข อม ล ด งร ป กล มงานข อม ลและสารสนเทศ... 10

14 3. หากผ ใช งานต องการแก ไขข อม ลท ได ท าการบ นท กในเมน บ นท กรายการรายจ ายจร ง ให คล กเมน บ นท กรายการจร ง และเล อก แก ไข ในเด อนท ต องการแก ไขข อม ลด งร ป ซ งหน าจอจะแสดงเฉพาะรายการของ เด อนท ได ม การน าเข าข อม ลแล ว เล อกเมน บ นท กรายการรายจ ายจร ง เล อก แก ไข ในงบรายจ าย ท ต องการแก ไขข อม ล ระบบจะแสดงข อม ลเด มท ได ท าการบ นท กไว ผ ใช งานสามารถแก ไขข อม ล และคล ก เพ อจ ดเก บข อม ลท แก ไขใหม ด งร ป ข อม ลเด มท ได บ นท ก กล มงานข อม ลและสารสนเทศ... 11

15 กล มงานข อม ลและสารสนเทศ... 12

16 รายงานรายจ ายจร งรายเด อน เป นเมน ส าหร บเร ยกด รายงานรายจ ายจร ง ซ งผ ใช งานสามารถเร ยกด ตามเด อนท ต องการการได การเร ยกด ข อม ลรายจ ายจร ง โดยการเล อกช วง เด อน และ คล ก ตกลง ด งร ป ในกรณ ท ต องการพ มพ ให กดป ม ข อม ล ด งกล าวจะถ กส ง (Export) ไปท ไฟล MS.Excel ซ งผ ใช งานสามารถปร บแต งและพ มพ จากไฟล MS.Excel ได คล กเพ อส งพ มพ ล กษณะรายงานท ปรากฏ คล กเพ อเป ดด ไฟล MS. Excel คล กเพ อจ ดเก บไฟล กล มงานข อม ลและสารสนเทศ... 13

17 ล กษณะข อม ลในร ปแบบ MS.Excel การเร ยกด ผลการเบ กจ าย เล อกเมน ผลการเบ กจ าย กล มงานข อม ลและสารสนเทศ... 14

18 โปรแกรมจะแสดงผลในร ปแผนภ ม ด งร ป โดยผ ใช งานสามารถน า mouse ไปคล กท ร ปกราฟเพ อด รายละเอ ยดได และเม อเสร จส นการใช งาน ให คล ก ออกจากระบบ = = = = = = = = = = = = = = = = = = กล มงานข อม ลและสารสนเทศ... 15

19 ภาคผนวก รห สงบประมาณและรห สก จกรรม ประจ าป งบประมาณ 2553 รห สงบประมาณ ช อผลผล ต รห สก จกรรม ช อก จกรรม ผ เยาว ในคด ครอบคร วได ร บ การส บเสาะพ น จและก าก บ การปกครอง 16006XXXXE1898 ส บเสาะและก าก บการปกครองผ เยาว ในคด ครอบคร วตามค าส งศาล เด กและเยาวชนในคด อาญา ได ร บการส บเสาะและพ น จ และควบค มด แลในสถาน 16006XXXXE1900 ควบค มด แลเด กและเยาวชนก อนศาล ม ค าพ พากษา แรกร บ 16006XXXXE1899 ส บเสาะและพ น จเด กและเยาวชนเพ อ การรายงานและประมวลผล ข อเท จจร งในคด อาญา เด กและเยาวชนได ร บการ ควบค มด แลบ าบ ด แก ไข ฟ นฟ และพ ฒนาพฤต น ส ย 16006XXXXE1901 ควบค มด แล บ าบ ดแก ไข ฟ นฟ และ พ ฒนาพฤต น ส ยเด กและเยาวชนหล ง ศาลม ค าพ พากษา เด กและเยาวชนท อย ในการ ด แลของสถานพ น จฯ และ ศ นย ฝ กและอบรมฯ ได ร บ การควบค มด แลฟ นฟ สมรรถภาพ 16006XXXXE1902 ควบค ม ป องก น บ าบ ด แก ไขฟ นฟ สมรรถภาพเด กและเยาวชนท เก ยวข องก บยาและสารเสพต ด

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART)

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART) 1.การเข าส ระบบงาน ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART) ร ปท 1.1 หน าจอการเข าส ระบบงานบร หารแผนงานและงบประมาณ ส าหร บผ ขอเบ กจ าย/ย มงบประมาณ ผ ใช งานระบบจะต องม username และรห สผ านเพ

More information

โปรแกรมบร หารและควบค มงบประมาณ

โปรแกรมบร หารและควบค มงบประมาณ 6-1 โปรแกรมบร หารและควบค มงบประมาณ การเร ยกใช โปรแกรม การเร ยกใช งานโปรแกรมผ ใช งานจะต องเป ดโปรแกรมเบราเซอร และพ มพ URL : http://hr. udoncity.go.th จะปรากฏหน าจอด งร ป ร ปท 1 การเร ยกใช งานโปรแกรมบร หารและควบค

More information

ระบบสำรสนเทศท นตส ขภำพ

ระบบสำรสนเทศท นตส ขภำพ 1 ระบบสำรสนเทศท นตส ขภำพ 2 1. กำร Login เข ำส ระบบฯ จากหน าหล กของเว บไซต การเข าส ระบบฯ ให คล กท เมน ระบบสารสนเทศท นตส ขภาพ จากน น ระบบฯ จะแสดงหน าจอให สาหร บกรอกช อผ ใช งาน และรห สผ าน ตามภาพ หล งจากทาการเข

More information

แผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

แผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 แผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ กรมพ น จและค มครองเด ก ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 24 ส วนแผนงานงบประมาณและต ดตามประเม นผล 1 เมษายน 24 แผนย ทธศาสตร กรมพ น จและค มครองเด ก แผนปฏ บ ต

More information

โครงการระบบจ ดการความเส ยงของ กปภ. ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง (User Manual Vol. 1) การประปาส วนภ ม ภาค

โครงการระบบจ ดการความเส ยงของ กปภ. ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง (User Manual Vol. 1) การประปาส วนภ ม ภาค โครงการระบบจ ดการความเส ยงของ กปภ. ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง (User Manual Vol. ) การประปาส วนภ ม ภาค เวอร ช น.0. จ ดท าโดย บร ษ ท ย บอ นซอย จ าก ด บทน า โครงการระบบจ ดการความเส ยงของการประปาส วนภ

More information

กองท นเง นให ก ย มเพ อการศ กษา (กยศ.) STUDENT LOAN FUND

กองท นเง นให ก ย มเพ อการศ กษา (กยศ.) STUDENT LOAN FUND กองท นเง นให ก ย มเพ อการศ กษา (กยศ.) STUDENT LOAN FUND ส าหร บสถานศ กษา กองท นเง นให ก ย มเพ อการศ กษา เลขท 63 ซ.ทว ม ตร ถนนพระราม9 เขตห วยขวาง กร งเทพมหานคร 10310 โทร 02-610-4888 http://www.studentloan.or.th

More information

าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต

าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต P a g e 1 ระบบ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 ได พ ฒนาระบบงานสารบรรณ การร บ ส งเอกสาร ภายใต เคร อข ายเทคโนโลย สารสนเทศการส อสารและการเร

More information

ค ม อการใช งาน ป 2558 ระบบรายงานแผนปฏ บ ต การป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด

ค ม อการใช งาน ป 2558 ระบบรายงานแผนปฏ บ ต การป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด ค ม อการใช งาน ระบบรายงานแผนปฏ บ ต การป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด ป 2558 ส วนแผนงานและงบประมาณ ส าน กย ทธศาสตร ส าน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด ค าน า ค ม อการใช งานระบบรายงานแผนปฏ บ ต การป

More information

ค ม อการใช โปรแกรมสว สด การช มชนท องถ น (CODI WELFARE V2.2.2) ฉบ บปร บปร ง ตามโครงการปร บแก 3 ระบบ Phase 2 (Codi net, Codi sapa, Codi welfare V2.2.

ค ม อการใช โปรแกรมสว สด การช มชนท องถ น (CODI WELFARE V2.2.2) ฉบ บปร บปร ง ตามโครงการปร บแก 3 ระบบ Phase 2 (Codi net, Codi sapa, Codi welfare V2.2. ค ม อการใช โปรแกรมสว สด การช มชนท องถ น (CODI WELFARE V2.2.2) ฉบ บปร บปร ง ตามโครงการปร บแก 3 ระบบ Phase 2 (Codi net, Codi sapa, Codi welfare V2.2.2) จ ดท าโดย บร ษ ท แฟลชเว ร ค ท ม คอนซ ลต ง จ าก ด ว

More information

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร หารโครงการ 5 1.4 ผลการพ จารณาโครงการ 7 1.5 ข อม ลและเอกสารท

More information

ค ม อการกรอกข อม ลและการใช ประโยชน แบบฟอร มอ เล กทรอน กส สาหร บโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน ๑

ค ม อการกรอกข อม ลและการใช ประโยชน แบบฟอร มอ เล กทรอน กส สาหร บโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน ๑ ค ม อการกรอกข อม ลและการใช ประโยชน แบบฟอร มอ เล กทรอน กส สาหร บโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน ๑ ระบบสารบรรณเอกสารโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน ๑ ( Ultra Smart Document ) ภายใต ระบบสารสนเทศเพ อการบร

More information

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 18.. 5 ค าน า นโยบายของร

More information

การเข าใช งานโปรแกรม เข าทางหน าเว บไซด กรมการพ ฒนาช มชน http://www.cdd.go.th

การเข าใช งานโปรแกรม เข าทางหน าเว บไซด กรมการพ ฒนาช มชน http://www.cdd.go.th การเข าใช งานโปรแกรม การเข าใช งานโปรแกรม เข าทางหน าเว บไซด กรมการพ ฒนาช มชน http://www.cdd.go.th เมน ระบบรายงานข อม ลภายใน ห วข อ บร หารงบประมาณและก จกรรมฯ (BPM) หร อ http://110.164.192.180/n_bpm55-1

More information

Car Insurance system

Car Insurance system ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารงานประก นภ ยรถยนต Car Insurance system User manual Vol. 15.0.1 Pf-Software.Net (info@pf-software.net) lineid : pittaya.chumrus หน า 1 สารบ ญ หน าท 1. ข นตอนการท างาน 4 2. เร

More information

STUDENT LOAN FUND ส าหร บสถานศ กษา

STUDENT LOAN FUND ส าหร บสถานศ กษา กองท นเง นให ก ย มเพ อการศ กษา (กยศ.) STUDENT LOAN FUND ส าหร บสถานศ กษา กองท นเง นให ก ย มเพ อการศ กษา เลขท 63 ซ.ทว ม ตร ถนนพระราม9 เขตห วยขวาง กร งเทพมหานคร 10310 โทร 02-610-4888 http://www.studentloan.or.th

More information

ค ม อแนวทางการปฏ บ ต งาน การจ ดการข อร องเร ยนของกรมบ ญช กลาง

ค ม อแนวทางการปฏ บ ต งาน การจ ดการข อร องเร ยนของกรมบ ญช กลาง สารบ ญ หน า บทท 1 บทน า 1-2 บทท 2 ประเด นท เก ยวข องก บการร องเร ยน 3-7 ค ม อแนวทางการปฏ บ ต งาน การจ ดการข อร องเร ยนของกรมบ ญช กลาง บทท 3 กระบวนการจ ดการเร องร องเร ยน 8-9 บทท 4 บทสร ป 10-11 E-mail และเบอร

More information

๓. ขอบเขตของการด าเน นงาน

๓. ขอบเขตของการด าเน นงาน ขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ก จกรรมจ ดจ างพ ฒนาระบบเอกสารอ เล กทรอน กส ภายใต โครงการพ ฒนาระบบเอกสารอ เล กทรอน กส ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ องค การบร หารการพ ฒนาพ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย

More information

ตารางแสดงวงเง นงบประมาณท ได ร บจ ดสรรและรายละเอ ยดค าใช จ าย ในการจ างพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร

ตารางแสดงวงเง นงบประมาณท ได ร บจ ดสรรและรายละเอ ยดค าใช จ าย ในการจ างพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร ตารางแสดงวงเง นงบประมาณท ได ร บจ ดสรรและรายละเอ ยดค าใช จ าย ในการจ างพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร 1. ช อโครงการ ด แลบาร งร กษาระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส (e-office) /หน วยงานเจ าของโครงการ สาน กบร หารกลาง 2. วงเง

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://sesa17.tk กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ และประกอบด วยห วข อเมน หล กด งต อไปน งบประมาณ ประกอบด

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ รอบ 12 เด อน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2556

รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ รอบ 12 เด อน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2556 รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ รอบ 12 เด อน (1 ต ลาคม 2555-30 ก นยายน 2556) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2556 ส าน กงานสถ ต แห งชาต กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สารบ ญ หน า 1.

More information

~, ~~Vf1f1~ Ivct'ct'~ (G'l1~11f1~11'U'1Vf6'l~1~~1m1'U 16/l~hm~m~'lJty"llfl6'l1~ www.cgd.go.th)

~, ~~Vf1f1~ Ivct'ct'~ (G'l1~11f1~11'U'1Vf6'l~1~~1m1'U 16/l~hm~m~'lJtyllfl6'l1~ www.cgd.go.th) ....,. m~'uty"/jfwn~ f1'u'u'v'l1~11~ b fl'vl~. @)O~OO ~, ~~Vf1f1~ Ivct'ct'~ L~e:J~ I"ine:Jfl11'IJ'UYimL6'l~tl~'U'lJ1~11t1fl11'IJru"ll " '''' e-l1'ugfmisweb Online ~~ViG'1~~1~"';}CJI"ine:Jfl11'IJ'UYimL6'l~tl-r'Utl1~11t1fl11'IJfll"ll

More information

ค ม อการค านวณต นท นก จกรรมย อยและผลผล ตย อยโดยใช โปรแกรม CGD_Costing V.2555 (User Manual)

ค ม อการค านวณต นท นก จกรรมย อยและผลผล ตย อยโดยใช โปรแกรม CGD_Costing V.2555 (User Manual) ค ม อการค านวณต นท นก จกรรมย อยและผลผล ตย อยโดยใช โปรแกรม CGD_Costing V.2555 (User Manual) กรมบ ญช กลาง ส าน กมาตรฐานด านการบ ญช ภาคร ฐ กล มงานมาตรฐานและนโยบายการบ ญช ภาคร ฐ ธ นวาคม 2554 สารบ ญ หน า บทน

More information

การบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ก

การบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ก รายงานการตรวจสอบการบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพ ขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) เป นองค กรท จ ดต งข นตาม พระราชบ ญญ ต หล กประก นส ขภาพแห งชาต พ.ศ.2545

More information

ค ม อการใช งาน. ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารและต ดส นใจสาหร บผ บร หาร (Executive Information System : EIS)

ค ม อการใช งาน. ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารและต ดส นใจสาหร บผ บร หาร (Executive Information System : EIS) ค ม อการใช งาน ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารและต ดส นใจสาหร บผ บร หาร (Executive Information System : EIS) -------------------------------------------------------------- สถาบ นฯ ได ว าจ างบร ษ ท เมนซา บ ส

More information

ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง

ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง ค ม อการใช งาน ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง ศ วดล ผลว ชนะ ค าน า ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ งเป นช ดการท างานท ประกอบด วยส วนประกอบหล ก 3 ส วนท ท างานร วมก น

More information

คล กท ป ม เม อต องการยกเล กการลบข อม ล คล กท ป ม เม อต องการลบข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป

คล กท ป ม เม อต องการยกเล กการลบข อม ล คล กท ป ม เม อต องการลบข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป คล กท ป ม เม อต องการยกเล กการลบข อม ล คล กท ป ม เม อต องการลบข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป คล กท ป ม เพ อย นย นการลบข อม ล คล ก Tab บ คคลในครอบคร ว จะแสดงหน าจอด งร ป ลบข อม ล ว ธ ท 1 1. จากตารางข อม ลในครอบคร

More information

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด สารบ ญ เร อง ค ม อการใช งาน หน า 1. รายงานความก าวหน า... 2 1.1 รายงานผลงาน/

More information

ข นตอนการปฏ บ ต งาน การจ ดการข อร องเร ยน

ข นตอนการปฏ บ ต งาน การจ ดการข อร องเร ยน ข นตอนการปฏ บ ต งาน การจ ดการข อร องเร ยน ส าหร บศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ******************************************************************************* ว ตถ ประสงค - เพ อให การด าเน นงานจ ดการข

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ประจ าป การศ กษา 2557

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ประจ าป การศ กษา 2557 รายงานสร ปผลการด าเน นงาน การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ประจ าป การศ กษา 2557 ว นเสาร ท 23 ส งหาคม 2557 ณ ห อง 102 อาคารปฏ บ ต การคอมพ วเตอร และภาษา 1 (S1) มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง ค าน า มหาว ทยาล

More information