ระบบการจ ดการคล งส นค า : กรณ ศ กษา บร ษ ท e-computer จาก ด Warehouse Management System : a case study of e-computer company

Size: px
Start display at page:

Download "ระบบการจ ดการคล งส นค า : กรณ ศ กษา บร ษ ท e-computer จาก ด Warehouse Management System : a case study of e-computer company"

Transcription

1 ระบบการจ ดการคล งส นค า : กรณ ศ กษา บร ษ ท e-computer จาก ด Warehouse Management System : a case study of e-computer company จ กรพงษ ท บท ม 1 2 จ ฑามาศ ศ ร อ งก รวาณ ช และ ณภ ทรกฤต จ นทวงศ สาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 1 2 บทค ดย อ การว จ ยน ม เพ อพ ฒนา ระบบการจ ดการคล งส นค า โดยระบบครอบคล มการจ ดการข อม ลส นค า การจ ดการใบ ร บส นค า ใบเบ กส นค า และการแสดง รายงานส นค าคงคล ง ว ธ การพ ฒนาระบบม 6 ข นตอน ได แก 1) รวบรวมความ ต องการของระบบ 2)ว เคราะห ระบบ 3)ออกแบบระบบ 4) พ ฒนาระบบ 5)ทดสอบระ บบ 6)ต ดต งระบบ และจ ดทา เอกสารการใช งาน ระบบน ถ ก พ ฒนา โดย โปรแกรม Microsoft visual Stidio ภาษา Visaul Basic.net และใช ฐานข อม ล Microsoft SQL SERVER 2008 คำสำค ญ : การจ ดการคล งส นค า ส นค าคงคล ง Abstract This research aims to develop a Warehouse Management System The system covers Product Information Management, Inventory Management and Reporting. This research has 6 stages : 1)collect the need of system 2)analyze 3)design 4)development 5) testing 6) installation and documentation. This system was developed by Microsoft Visual Studio, Visual Basic.NET and Microsoft SQL SERVER 2008 Keywords : Warehouse Management System, Inventory 1. บทนา ป จจ บ นเทคโนโลย สารสนเทศม ความสาค ญต อ การทางานและช ว ตประจาว นเป นอย างมากเพราะทาให เก ดความสะดวกและความรวดเร วใน การดาเน น ก จกรรม ต างๆ เทคโนโลย สารสนเทศท นา มาใช ในงานธ รก จ สามารถ ใช ได ท งธ รก จขนาดเล กไปจนถ งธ รก จขนาดใหญ และในการ ทาธ รก จท ม การผล ตส นค าเก อบท กร ปแบบม กจะม การ จ ดการ ส นค าคงคล ง ซ ง หากไม ม การนา เทคโนโลย สารสนเทศมาใช การจ ดการส นค าคงคล งจะม ป ญหาความ ย งยากอย างมาก ท งในเร อง การจ ดเก บ การค นหา ข อม ล และส นค าต างๆ เพราะต องใช เวลาในการค นหานาน ผ ว จ ยได ศ กษางานท บร ษ ท e-computer จ าก ด ซ งเป น บร ษ ทท ทา ธ รก จเก ยวก บการจ ดการส นค าคงคล ง แต การ จ ดการส นค าคงคล งจะใช ว ธ การบ นท กข อม ลในสม ด ไม ว าจะ เป นการร บส นค า หร อการค นหาส นค า ม การใช คอมพ วเตอร ช วยเฉพาะการทางานท ม การค ดเง น หร อคานวณหาค าต างๆ โดยใช โปรแกรม MS Excel การทางานของ บร ษ ท e- computer จ าก ด จ งม ความย งยากและใช เวลามากในการ ค นหาข อม ลและส นค าต างๆ

2 ด งน นผ ว จ ยจ งพ ฒนาระบบการจ ดการคล งส นค า ข นมาเพ อให การจ ดเก บข อม ลต างๆ ทาได ง าย และ ช วย ให สามารถ ค นหา ตรวจสอบ ข อม ลต างๆ ได สะดวก รวดเร ว ย งข น โดยการพ ฒนาระบบน จะใช กรณ ศ กษา ของบร ษ ท e-computer จ าก ด โดยระบบท พ ฒนาข นมา น จะใช โปรแกรม Microsoft Visual Studio ภาษา Visual Basic.NET และฐานข อม ล Microsoft SQL SERVER 2008 การ พ ฒนา น ถ อ เป น การพ ฒนา โปรแกรมประย กต บน ระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows หร อท เร ยกว า Windows Application 2.ว ตถ ประสงค การว จ ย เพ อศ กษาและพ ฒนาระบบการจ ดการคล งส นค า 3. ขอบเขตการว จ ย ระบบการจ ดการคล งส นค า กรณ ศ กษา บร ษ ท e- computer จาก ด ม ขอบเขตการดาเน นงานแบ ง ออกเป น 3 ส วน ค อ 3.1 ส วนข อม ลนาเข า ( Input) ข อม ลนาเข าของระบบ การจ ดการคล งส นค า กรณ ศ กษา บร ษ ท e-computer จ าก ด ม ข อม ลนาเข าระบบ ด งน ข อม ลผ ใช งานระบบ ข อม ลหน วยของส นค า ข อม ลคล งส นค า ข อม ลส นค าในคล ง ข อม ลการค นหาส นค า 3.2 ส วนการประมวลผลข อม ล ( Process) ม การ ประมวลผลข อม ล ด งน ประมวลผลข อม ลใบร บส นค า ประมวลผลข อม ลใบเบ กส นค า 3.3 ส วนการแสดงผล/รายงาน ( Output) สามารถออกรายงาน ด งน ออกรายการใบร บส นค า ออกรายงานใบเบ กส นค า ออกรายงานส นค าแต ละชน ด ออกรายงานจานวนส นค าในคล ง 4. ว ธ การว จ ย การพ ฒนาระบบการจ ดการคล งส นค า สามารถแบ ง ว ธ การออกเป น 6 ข นตอน ด งน 4.1 เป นการรวบรวมความต องการใช ระบบจาก บร ษ ท e-computer จ าก ด โดยเก บรวบรวมข อม ลมาจาก ผ ใช งาน ระบบ 4.2 ข นตอนการว เคราะห ระบบ จากความ ต องการท ได จากข อ 4.1 ผ พ ฒนาได นามาจ ดทาเป นแผนผ งกระแสข อม ล (Data Flow Diagram) เป นการนาข อม ลท รวบรวมได จาก ข นตอนกา รเก บรวบรวมข อม ล มา จ ดเป นกล มข อม ลท เก ยวข องส มพ นธ ก นอย ในช ดเด ยวก น จ ดล มของ กระบวนการทา งานท งขอบเขตของระบบงาน เพ อนามาใช สาหร บการสร างแผนผ งกระแสข อม ล แสดง ข นตอนการ ทางานของระบบท ปร บปร งใหม ได ท ระด บ 0 (Level 0) เป นแผนผ งบ ร บท ระบบน ม เอนท ต เด ยว ค อ ผ ใช งานหร อ user ด งแสดงในร ปท 1

3 0 / user แผนผ งกระแสข อม ล ด งในร ปท 2 ร ปท 1 แผนผ งการทางานของระบบ ร ปท 2 ผ งกระแสข อม ล

4 ภาพโครงสร างฐานข อม ลระบบ ด งในร ปท 3 ร ปท 4 หน าจอแสดงเข าระบบ ร ปท 3 โครงสร างฐานข อม ล 4.3 ออกแบบระบบงาน ผ พ ฒนาได ออกแบบ โดย แบ งออกเป น 2 ส วน การออกแบบข อม ลนา เข า ออกแบบ หน าจอต างๆ ท บ นท กข อม ล ออกแบบผลล พธ ได ออกแบบรายงาน ต างๆ 4.4 พ ฒนาระบบ โดยการเข ยนโปรแกรมตาม หล กการและโครงสร างต างๆ ท ได ทา การออกแบบไว โดย ใช โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 ภาษา Visual Basic.NEt และโปรแกรมจ ดการฐานข อม ล Microsoft SQL Server ทดสอบระบบ เป นการนาโปรแกรมท ได จากการ พ ฒนามาทาการทดสอบโดยว ธ การ Black Box Testing ซ งเป นการทดสอบฟ งก ช นการทา งานเพ อหาข อผ ดพลาด ส วนของไวยากรณ และหล กการทางาน 4.6 การต ดต ง และจ ดทาเอกสารค ม อการใช งานเป น การจ ดทาเอกสารท ใช ประกอบการปฏ บ ต งาน 5. ผลกำรว จ ย การพ ฒนาระบบการจ ดการคล งส นค า ซ งม การ จ ดการข อม ลของ ส นค า จ ดการใบร บส นค า และ ใบเบ ก ส นค า และออกรายงานต างๆ ของระบบคล งส นค า ผลการ พ ฒนาโปรแกรม แสดงได ในร ปท 4 ถ งร ปท 13 ด งน ร ปท 5 หน าโปรแกรมการใช งานต างๆ ร ปท 6 หน าโปรแกรมการให ส ทธ ผ ใช ระบบ ร ปท 7 หน าโปรแกรมการกาหนดหน วยส นค า ร ปท 8 หน าโปรแกรมการกาหนดคล งส นค า

5 ร ปท 9 หน าโปรแกรมการย นย นรายการส นค า ร ปท 10 หน าโปรแกรมการยกเล กรายการส นค า ร ปท 11 หน าโปรแกรมต วอย างการออกใบร บส นค า 6. สร ปผลกำรพ ฒนำ ผลการพ ฒนาระบบการจ ดการคล งส นค า เม อทดลอง ใช งาน พบว าระบบสามารถใช งานได ก บเคร อง คอมพ วเตอร ส วนบ คคล ท ใช ระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows สามารถทางานเก ยวก บการจ ดการข อม ล ส นค า การร บส นค า การเบ กส นค า และการแสดงรายงาน ส นค าคงคล งได 7.เอกสำรอ ำงอ ง [1] ศ ภช ย สมพาน ช. พ ฒนาระบบงานฐานข อม ล ก บ Visual Studio กร งเทพมหานคร, 2553 [2] ศ ภช ย สมพาน ช. SQLServer กร งเทพมหานคร, 2552 [3] Visual Studio [ระบบออนไลน ] แหล งท มา เข าถ งได [4] Visual Basic [ระบบออนไลน ] แหล งท มา เข าถ งได [5] Visual Basic [ระบบออนไลน ] แหล งท มา เข าถ งได indexo.html ร ปท 12 หน าโปรแกรมต วอย างการออกใบเบ กส นค า ร ปท 13 ต วอย างการออกรายงานคล งส นค า

ระบบสน บสน นการต ดส นใจ หร อ DSS เป นซอฟต แวร หร อต ว โปรแกรมท ช วยในการต ดส นใจเก ยวก บการบร หารจ ดการ การ รวบรวมข อม ล การว เคราะห ข อม ล และการสร

ระบบสน บสน นการต ดส นใจ หร อ DSS เป นซอฟต แวร หร อต ว โปรแกรมท ช วยในการต ดส นใจเก ยวก บการบร หารจ ดการ การ รวบรวมข อม ล การว เคราะห ข อม ล และการสร ระบบสน บสน นการต ดส นใจ หร อ DSS เป นซอฟต แวร หร อต ว โปรแกรมท ช วยในการต ดส นใจเก ยวก บการบร หารจ ดการ การ รวบรวมข อม ล การว เคราะห ข อม ล และการสร างต วแบบท ซ บซ อน ภายใต ซอฟต แวร เด ยวก น เพ อแก ป ญหาท

More information

ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารความเส ยงโรงพยาบาล (A Hospital Information System for Risk Management)

ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารความเส ยงโรงพยาบาล (A Hospital Information System for Risk Management) ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารความเส ยงโรงพยาบาล (A Hospital Information System for Risk Management) ภว ต โลกว ทย * ป ณณว ชญ วงศ ว ว ฒนานนท ** *สาขาว ชาสารสนเทศทางส ขภาพ สถาบ นว ทยาศาสตร ส ขภาพ มหาว ทยาล ยรามค

More information

บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล

บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล คณะว ทยาศาสตร เป นหน วยงานหน งของมหาว ทยาล ยแม โจ ส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ต งแต ว นท 1 กรกฎาคม 2546 เด มส งก ด ทบวงมหาว ทยาล ยได ร บการจ

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ

รายละเอ ยดของรายว ชา สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ เอกสารหมายเลข มคอ. 3 รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏลาปาง ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ล กษณะและข อม ลโดยท วไปของรายว ชา 1. รห สและช

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ ง23101 จานวน 1 หน วยก ต (2คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

More information

บทท 1 บทน า 1.1 ท มาและความส าค ญของป ญหา

บทท 1 บทน า 1.1 ท มาและความส าค ญของป ญหา 1 บทท 1 บทน า 1.1 ท มาและความส าค ญของป ญหา โครงการก อสร างในป จจ บ น ได ประสบป ญหาทางด านการบร หารจ ดการข อม ล ไม ว า จะเป นการรวบรวมข อม ล การจ ดเก บข อม ล และการแลกเปล ยนส อสารข อม ล ท งภายในและ ภายนอกองค

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

กำรสก ดสำรสนเทศของเอกสำรโครงงำนน กศ กษำแบบอ ตโนม ต บนฐำนของกฏ The Automatic Rule based Information Extraction of Student Project Documents

กำรสก ดสำรสนเทศของเอกสำรโครงงำนน กศ กษำแบบอ ตโนม ต บนฐำนของกฏ The Automatic Rule based Information Extraction of Student Project Documents The 3 rd ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC 2 ) 2015 กำรสก ดสำรสนเทศของเอกสำรโครงงำนน กศ กษำแบบอ ตโนม ต บนฐำนของกฏ The Automatic Rule based Information Extraction of Student Project Documents

More information

แนวการสอน จานวนหน วยก ต 3(2-2-5) ช อว ชา ระบบสน บสน นการต ดส นใจทางธ รก จ Business Decision Support Systems รห สว ชา BC20301 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

แนวการสอน จานวนหน วยก ต 3(2-2-5) ช อว ชา ระบบสน บสน นการต ดส นใจทางธ รก จ Business Decision Support Systems รห สว ชา BC20301 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ช อว ชา ระบบสน บสน นการต ดส นใจทางธ รก จ Business Decision Support Systems รห สว ชา BC20301 แนวการสอน 1 คณะว ทยาการจ ดการ จานวนหน วยก ต 3(2-2-5) สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ 1. หล

More information

ใบความร ท 3 หน วยการเร ยนร เป ดปมชมฐานข อม ล รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น. เร อง เป ดโปรแกรม Microsoft office Access 2007

ใบความร ท 3 หน วยการเร ยนร เป ดปมชมฐานข อม ล รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น. เร อง เป ดโปรแกรม Microsoft office Access 2007 ใบความร ท 3 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง เป ดโปรแกรม Microsoft office Access 2007 หน วยการเร ยนร เป ดปมชมฐานข อม ล เร มต นใช งาน Microsoft Office Enterprise 2007 หล งจากทาการต

More information

การเข ยนเค า เค าโครง 3.ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 4. สมมต ฐานของการว จ ย 5. ขอบเขตของการว จ ย 6. ข อตกลงเบ องต น 7. คาจาก ดความท ใช ในการว จ ย

การเข ยนเค า เค าโครง 3.ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 4. สมมต ฐานของการว จ ย 5. ขอบเขตของการว จ ย 6. ข อตกลงเบ องต น 7. คาจาก ดความท ใช ในการว จ ย 1 การเข ยนเค าโครงการว จ ย การเข ยนเค า เค าโครงการว จ ย รศ. ไพท รย เวทการ คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏลาปาง การเข ยนเค าโครงการว จ ยเป นเสม อนพ มพ เข ยวท ระบ รายละเอ ยดของส งท ด าเน นการ ว าจะท าอะไร

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา 1 รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ. 3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย สารสนเทศ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา ศท 0044020 เทคโนโลย สารสนเทศเพ อส งคมเคร อข

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา สาหร บอาจารย (มคอ.3/1) มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม รายละเอ ยดของรายว ชา คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป. 1. รห สและช อรายว ชา 7010103 ปฏ บ ต การการใช

More information

การพ ฒนาบทเร ยนออนไลน แบบประมวลสารสนเทศในอ เล ร นน ง รายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช นม ธยมศ กษาป ท 2

การพ ฒนาบทเร ยนออนไลน แบบประมวลสารสนเทศในอ เล ร นน ง รายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช นม ธยมศ กษาป ท 2 การพ ฒนาบทเร ยนออนไลน แบบประมวลสารสนเทศในอ เล ร นน ง รายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช น Development online learning of Information Processing in e-learning on Information and Communication Technology

More information

ท ทก ๐๕๑๒/ว๒๒๙๒ ส าน กงานสถ ต แห งชาต ศ นย ราชการเฉล มพระเก ยรต ๘๐ พรรษาฯ อาคารร ฐประศาสนภ กด ช น ๒ ถนนแจ งว ฒนะ เขตหล กส กร งเทพฯ ๑๐๒๑๐

ท ทก ๐๕๑๒/ว๒๒๙๒ ส าน กงานสถ ต แห งชาต ศ นย ราชการเฉล มพระเก ยรต ๘๐ พรรษาฯ อาคารร ฐประศาสนภ กด ช น ๒ ถนนแจ งว ฒนะ เขตหล กส กร งเทพฯ ๑๐๒๑๐ ด วนท ส ด ท ทก ๐๕๑๒/ว๒๒๙๒ ส าน กงานสถ ต แห งชาต ศ นย ราชการเฉล มพระเก ยรต ๘๐ พรรษาฯ อาคารร ฐประศาสนภ กด ช น ๒ ถนนแจ งว ฒนะ เขตหล กส กร งเทพฯ ๑๐๒๑๐ เร อง ขอเช ญส งบ คลากรเข าร บการอบรม เร ยน ปล ดส าน กนายกร

More information

ตอนท 4 หล กส ตรคอมพ วเตอร ส ำหร บน กเร ยนระด บประถมศ กษำ บทท 15 โครงสร ำงหล กส ตร

ตอนท 4 หล กส ตรคอมพ วเตอร ส ำหร บน กเร ยนระด บประถมศ กษำ บทท 15 โครงสร ำงหล กส ตร ตอนท 4 หล กส ตรคอมพ วเตอร ส ำหร บน กเร ยนระด บประถมศ กษำ บทท 15 โครงสร ำงหล กส ตร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ทำไมต องเร ยนกำรงำนอำช พและเทคโนโลย

More information

สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ

สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มคอ.5 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาเขต/คณะ/ ภาคว ชา รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 43501201 การใช

More information

ค ม อใช ส ำหร บผ ใช งำนท วไป เว บระบบบ รณำกำรฐำนข อม ล

ค ม อใช ส ำหร บผ ใช งำนท วไป เว บระบบบ รณำกำรฐำนข อม ล ค ม อใช ส ำหร บผ ใช งำนท วไป เว บระบบบ รณำกำรฐำนข อม ล ศ นย คอมพ วเตอร มหำว ทยำล ยขอนแก น 2 คำน ำ ระบบบ รณาการฐานข อม ลจ ดทาข นเพ อเป นศ นย กลางข อม ลของมหาว ทยาล ยขอนแก น โดยใช ว ธ การนาข อม ลจากคณะ/หน

More information

ระบบบร หารจ ดการโครงการเพ องานประก นค ณภาพการศ กษา

ระบบบร หารจ ดการโครงการเพ องานประก นค ณภาพการศ กษา ระบบบร หารจ ดการโครงการเพ องานประก นค ณภาพการศ กษา Development of a Project Management System for Quality Assurance ร จ รา จ นทร ส วรรณ (Ruchira Jansuwan) 1 และสมชาย ปราการเจร ญ (SomchaiPrakancharoen)

More information

1. เพ อสร างส อความร ระบบสาน กงานอ ตโนม ต ด วยแผ นพ บ 2. เพ อการนาส อแผ นพ บใช ประโยชน ในสาน กงานและองค กร 3. เพ อศ กษาระบบสาน กงานอ ตโนม ต

1. เพ อสร างส อความร ระบบสาน กงานอ ตโนม ต ด วยแผ นพ บ 2. เพ อการนาส อแผ นพ บใช ประโยชน ในสาน กงานและองค กร 3. เพ อศ กษาระบบสาน กงานอ ตโนม ต 1 บทท 1 บทน า ความเป นมาของโครงการ ป จจ บ นเทคโนโลย ได เข ามาม บทบาทในช ว ตประจาว นของแต ละบ คคลเป นอย างมาก ซ งม ความจาเป นในการท จะนาส งเหล าน เข ามาเพราะเน องจากว าเทคโนโลย ค อการส อสารท เข าถ งก นได

More information

หน วยกำรเร ยนร ท 5 ซอฟต แวร

หน วยกำรเร ยนร ท 5 ซอฟต แวร ก คำน ำ ค ม อน กเร ยน ประกอบการเร ยนด วยบทเร ยนออนไลน รายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและ การส อสาร รห สว ชา ง22101 สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 กล มสาระการเร ยนร การงาน อาช พและเทคโนโลย เล มน จ ดทาข นเพ อใช

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา เอกสารหมายเลข มคอ.3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 5751401 ว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แบบเสนอโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร กองท นเพ อการว จ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต

แบบเสนอโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร กองท นเพ อการว จ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต แบบ สวกท. - 01 แบบเสนอโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร กองท นเพ อการว จ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ---------------------------------- 1. ช อโครงการว จ ย 1.1 (ภาษาไทย).................... 1.2 (ภาษาอ งกฤษ)..................

More information

การว เคราะห จ ดลาด บความต องการการใช งาน โปรแกรมคอมพ วเตอร ในสาน กงานเพ อ น กพ ฒนาทร พยากรมน ษย มหาว ทยาล ยรามคาแหง

การว เคราะห จ ดลาด บความต องการการใช งาน โปรแกรมคอมพ วเตอร ในสาน กงานเพ อ น กพ ฒนาทร พยากรมน ษย มหาว ทยาล ยรามคาแหง การว เคราะห จ ดลาด บความต องการการใช งาน โปรแกรมคอมพ วเตอร ในสาน กงานเพ อ น กพ ฒนาทร พยากรมน ษย มหาว ทยาล ยรามคาแหง ความเป นมาและความสาค ญของป ญหา เทคโนโลย สารสนเทศในป จจ บ น ม ความเจร ญก าวหน า ไปอย างรวดเร

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ.3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ คณะ / ภาคว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 3601101A การใช โปรแกรมสาเร จร ปทางธ

More information

การพ ฒนาต นแบบ MRP โดยใช โปรแกรม Microsoft Excel ในโรงงานผล ตช นส วนรถยนต : กรณ ศ กษา นายฉมาธร ก ยศร ก ล

การพ ฒนาต นแบบ MRP โดยใช โปรแกรม Microsoft Excel ในโรงงานผล ตช นส วนรถยนต : กรณ ศ กษา นายฉมาธร ก ยศร ก ล การพ ฒนาต นแบบ MRP โดยใช โปรแกรม Microsoft Excel ในโรงงานผล ตช นส วนรถยนต : กรณ ศ กษา นายฉมาธร ก ยศร ก ล บ ณฑ ตศ กษาสาขาว ชาเทคโนโลย โลจ สต กส คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย มหานคร 140 ถนนเช อมส

More information

1. เพ อการพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยนเร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 เบ องต น

1. เพ อการพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยนเร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 เบ องต น สร ปผลการพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยนรายว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย พ นฐาน เร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 พ นฐาน ช นม ธยมศ กษาป ท 1 โรงเร ยนจ าปาโมงว ทยาคาร อาเภอบ านผ อ จ งหว ดอ ดรธาน ผลการพ ฒนาโปรแกรมบทเร

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา ง30252 คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จ านวน

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา ง30252 คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จ านวน โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา ง30252 คอมพ วเตอร เพ องาน จานวน 1.0 หน วยก ต ช น ม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2558 ผ สอน นางสาวจ นภา บ บผา... 1.คาอธ บายรายว ชา

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3)

รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ มคอ. 3 รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) คณะ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ภาคว ชา คณ ตศาสตร และคอมพ วเตอร หล กส ตร ว ทยาการคอมพ วเตอร หมวดท 1. ข อม ลท วไป 1. รห สว ชาและช อว ชา 4124601A

More information

ไพบ ลย พวงวงศ ตระก ล และ ส ช น อาจหาญ วารสารคร ศาสตร อ ตสาหกรรม ป ท 11 ฉบ บท 2 ก มภาพ นธ พฤษภาคม 2555

ไพบ ลย พวงวงศ ตระก ล และ ส ช น อาจหาญ วารสารคร ศาสตร อ ตสาหกรรม ป ท 11 ฉบ บท 2 ก มภาพ นธ พฤษภาคม 2555 โปรแกรมบร หารจ ดการระบบเอกสารการประก นค ณภาพ Document Management Program for Quality Assurance ไพบ ลย พวงวงศ ตระก ล 1 และ ส ช น อาจหาญ 2 Paiboon Pongwongtragull 1 and Suchin Adhan 2 1 อาจารย 2 ผ ช วยศาสตราจารย

More information