สาเนา /3. การร บสม คร..

Size: px
Start display at page:

Download "สาเนา /3. การร บสม คร.."

Transcription

1 สาเนา ประกาศจ งหว ดพ จ ตร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป ในส งก ดสาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ จ ตร ด วย จ งหว ดพ จ ตรประสงค จะร บสม ครบ คคลเพ อจ ดจ างเป นพน กงานราชการ ประเภทพน กงาน ราชการท วไป ฉะน น อาศ ยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบร หารพน กงานราชการ เร อง หล กเกณฑ ว ธ การ และเง อนไขการสรรหาและเล อกสรรพน กงานราชการ และแบบส ญญาจ างของพน กงานราชการ ลงว นท 11 ก นยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบร หารพน กงานราชการ เร อง การกาหนดล กษณะงานและ ค ณสมบ ต เฉพาะของกล มงาน และการจ ดทากรอบอ ตรากาล งพน กงานราชการ พ.ศ.2554 ลงว นท 28 ก มภาพ นธ 2554 จ งประกาศร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรร โดยม รายละเอ ยดด งต อไปน.- 1. ช อตาแหน ง กล มงาน และรายละเอ ยดการจ างงาน ตามบ ญช รายละเอ ยดแนบท าย 2. ค ณสมบ ต ท วไป และค ณสมบ ต เฉพาะสาหร บตาแหน งของผ ม ส ทธ สม ครเข าร บการเล อกสรร 2.1 ค ณสมบ ต ท วไป (1) ม ส ญชาต ไทย (2) ม อาย ไม ต ากว า 18 ป (น บถ งว นป ดร บสม คร) (3) ไม เป นบ คคลล มละลาย (4) ไม เป นผ ม กายท พพลภาพจนไม สามารถปฏ บ ต หน าท ได ไร ความสามารถหร อจ ตฟ นเฟ อน ไม สมประกอบ หร อเป นโรคตามท กาหนดไว ในกฎหมายว าด วยระเบ ยบข าราชการพลเร อน (5) ไม เป นผ ดารงตาแหน งข าราชการการเม อง กรรมการพรรคการเม องหร อเจ าหน าท ใน พรรคการเม อง (6) ไม เป นผ เคยต องร บโทษจาค กโดยคาพ พากษาถ งท ส ดให จาค ก เพราะกระทาความผ ด ทางอาญาเว นแต เป นโทษสาหร บความผ ดท ได กระทาโดยประมาท หร อความผ ดลห โทษ ไม เป นผ บกพร องในศ ลธรรม อ นด จนเป นท ร งเก ยจของส งคม (7) ไม เป นผ เคยถ กลงโทษให ออก ปลดออกหร อไล ออกจากร ฐว สาหก จ หร อหน วยงานอ น หมายเหต ผ ท ผ านการเล อกสรรในว นท ทาส ญญาจ าง จะต องไม เป นข าราชการหร อล กจ าง ส วนราชการ พน กงานหร อล กจ างของหน วยงานอ นของร ฐ ร ฐว สาหก จ หร อพน กงานหร อล กจ างของราชการส วน ท องถ นและจะต องนาใบร บรองแพทย ซ งออกให ไม เก น 1 เด อน และแสดงว าไม เป นโรคท ต องห ามตามกฎ ก.พ. ฉบ บท 3 (พ.ศ. 2535) มาย นด วย 2.2 ค ณสมบ ต เฉพาะสาหร บตาแหน ง ตามบ ญช รายละเอ ยดแนบท าย /3. การร บสม คร..

2 การร บสม คร 3.1 ว น เวลา และสถานท ร บสม คร ให ผ ประสงค จะสม คร ขอและย นใบสม ครด วยตนเองได ท กล มงานทร พยากรบ คคล สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ จ ตร ต งแต ว นท 3 ส งหาคม 2558 จนถ งว นท 7 ส งหาคม 2558 ในว นและ เวลาราชการ สอบถามรายละเอ ยดได ท กล มงานทร พยากรบ คคล โทร หล กฐานท ต องย นพร อมใบสม คร 1. ร ปถ ายหน าตรง ไม สวมหมวกและไม สวมแว นตาดา ขนาด 1 น ว โดยถ ายไม เก น 1 ป (น บถ งว นป ดร บสม คร) จานวน 3 ร ป 2. สาเนาปร ญญาบ ตร หร อสาเนาว ฒ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง หร อสาเนา ประกาศน ยบ ตรว ชาช พเทคน ค หร อ สาเนาว ฒ ประกาศน ยบ ตรว ขาช พ และสาเนาระเบ ยนแสดงผลการเร ยน (Transcript) ท แสดงว าเป นผ ม ว ฒ การศ กษาตรงก บตาแหน งท สม คร จานวนอย างละ 1 ฉบ บ โดยจะต องสาเร จ การศ กษา และได ร บอน ม ต จากผ ม อานาจอน ม ต ภายในป ดร บสม คร ค อ ว นท 7 ส งหาคม 2558 (กรณ ท ไม สามารถนาหล กฐานการศ กษาด งกล าวมาย นพร อมใบสม ครได ให นาหน งส อร บรองค ณว ฒ ท สถานศ กษาออกให โดย ระบ สาขาว ชาท สาเร จการศ กษา และได ร บอน ม ต จากผ ม อานาจอน ม ต ซ งจะต องอย ภายในกาหนดว นป ดร บสม ครมา ย นแทนก ได ) 3. สาเนาบ ตรประจาต วประชาชน และสาเนาทะเบ ยนบ านจานวนอย างละ 1 ฉบ บ 4. สาเนาหล กฐานอ น ๆ เช น ใบสาค ญการสมรส (เฉพาะผ สม ครเพศหญ งเปล ยน ช อ-นามสก ล ในกรณ ท ช อ-นามสก ลในหล กฐานการสม ครไม ตรงก น) อย างละ 1 ฉบ บ 5. หน งส อร บรองการผ านงาน จานวน 1 ฉบ บ (ถ าม ) ท งน ในสาเนาหล กฐานท กฉบ บให ผ สม ครเข ยนคาร บรองสาเนาถ กต องและลงช อกาก บไว 3.3 ค าสม ครสอบ ตามบ ญช รายละเอ ยดแนบท าย เม อสม ครสอบแล วค าธรรมเน ยมจะไม จ ายค นให เว นแต ในกรณ ท เป นผ ขาด ค ณสมบ ต เฉพาะสาหร บตาแหน ง แต ท งน จะต องดาเน นการขอค นก อนว นประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข าร บการประเม น 3.4 เง อนไขในการร บสม คร ผ สม ครเข าร บการเล อกสรรจะต องร บผ ดชอบในการตรวจสอบและร บรองตนเองว าเป น ผ ม ค ณสมบ ต ท วไปและค ณสมบ ต เฉพาะสาหร บตาแหน งตรงตามประกาศร บสม ครจร งและจะต องกรอกรายละเอ ยด ต าง ๆ ในใบสม คร พร อมท งย นหล กฐานในการสม ครให ถ กต องครบถ วน ในกรณ ท ม ความผ ดพลาดอ นเก ดจาก ผ สม ครไม ว าด วยเหต ใด ๆ หร อว ฒ การศ กษาไม ตรงตามค ณว ฒ ของตาแหน งท สม ครสอบ อ นม ผลทาให ผ สม ครสอบ ไม ม ส ทธ สม ครสอบตามประกาศร บสม ครด งกล าว ให ถ อว าการร บสม ครและการได เข าร บการเล อกสรรคร งน เป น โมฆะสาหร บผ น น และ สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ จ ตร จะไม ค นค าธรรมเน ยมในการสม ครสอบด วย 4. การประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข าร บการประเม นสมรรถนะ และกาหนดว น เวลา สถานท ในการประเม นสมรรถนะ จ งหว ดพ จ ตร จะประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข าร บการประเม นสมรรถนะ และกาหนดว น เวลา สถานท ในการประเม นสมรรถนะ ณ สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ จ ตร และทาง ให ทราบ ภายหล ง /5. หล กเกณฑ...

3 หล กเกณฑ และว ธ การเล อกสรร ผ สม ครต องได ร บการประเม นสมรรถนะ และด วยว ธ การประเม นความร ความสามารถ ท กษะและสมรรถนะ ด งน.- หล กเกณฑ การเล อกสรร คะแนนเต ม ว ธ การประเม น การประเม นคร งท 1 ตาแหน งน กจ ดการงานท วไป และ ตาแหน งน กว เคราะห นโยบายและแผน ความร ความสามารถท วไปและความร ความสามารถเฉพาะตาแหน ง ความร ความสามารถและท กษะท สอดคล องก บตาแหน ง การประเม นคร งท 1 ตาแหน งนายช างเทคน ค และ ตาแหน งน กโภชนาการ ความร ความสามารถท วไปและความร ความสามารถเฉพาะตาแหน ง สอบข อเข ยน สอบปฏ บ ต สอบข อเข ยน การประเม นคร งท 2 ความเหมาะสมก บตาแหน ง 100 สอบส มภาษณ จ งหว ดพ จ ตร จะดาเน นการประเม นคร งท 1 ก อน และผ ผ านการเม นประเม นคร งท 1 จะได ร บ การประเม นคร งท 2 ต อไป 6. เกณฑ การต ดส น ผ ท จะถ อว าเป นผ ท ผ านการเล อกสรรจะต องเป นผ ท ได คะแนน ประเม นความร ความสามารถท วไป ท กษะ และสมรรถนะ แต ละคร งไม ต ากว าร อยละ 60 ผ ท จะถ อว าเป นผ ม ส ทธ เข าร บการประเม นคร งท 2 (ส มภาษณ ) จะต องเป นผ ท สอบได คะแนน ในการประเม นสมรรถนะคร งท 1 สอบข อเข ยนไม ต ากว าร อยละ 60 และ สอบปฏ บ ต ไม ต ากว าร อยละ60 การจ ดจ างจะเป นไปตามล าด บคะแนนท สอบได กรณ ม การประเม นความร ความสามารถ ท กษะและสมรรถนะ 2 คร ง จะเร ยงลาด บท จากผ ท ได คะแนนการประเม นความร ความสามารถ ท กษะ และ สมรรถนะคร งท 1 และคร งท 2 รวมก นมากกว าเป นผ อย ในลาด บท ส งกว า ถ าได คะแนนเท าก น จะให ผ ท ได คะแนน จากการประเม นความร ความสามรรถนะ ท กษะ และสมรรถนะ คร งท 1 มากกว าเป นผ อย ในลาด บท ส งกว า และหาก คะแนนในการประเม นความร ความสามารถ ท กษะ และสมรรถนะ คร งท 1 เท าก น จะพ จารณาจากลาด บท ในการ สม ครเข าร บการค ดเล อก /7.การประกาศ...

4 การประกาศรายช อและการข นบ ญช รายช อผ ผ านการเล อกสรร จ งหว ดพ จ ตร จะประกาศรายช อผ ผ านการเล อกสรรตามลาด บคะแนนสอบ ณ สาน ก งาน สาธารณส ขจ งหว ดพ จ ตร และทาง โดยบ ญช รายช อด งกล าวให เป นอ นยกเล กหร อส นผลไป เม อเล อกสรรครบกาหนด 2 ป น บแต ว นข นบ ญช หร อน บแต ว นประกาศร บสม ครในตาแหน งท ม ล กษณะงาน เด ยวก นน ใหม แล วแต กรณ 8. การจ ดทาส ญญาจ างผ ผ านการเล อกสรร ผ ผ านการเล อกสรรจะต องทาส ญญาจ างตามท จ งหว ดพ จ ตรกาหนด ประกาศ ณ ว นท 28 กรกฎาคม พ.ศ (ลงช อ) ว ว ฒ คาเพ ญ (นายว ว ฒ คาเพ ญ) นายแพทย สาธารณส ขจ งหว ดพ จ ตร ปฏ บ ต ราชการแทนผ ว าราชการจ งหว ดพ จ ตร

5 บ ญช รายละเอ ยดแนบท ายประกาศร บสม ครพน กงานราชการท วไป 1. ช อตาแหน ง กล มงาน รายละเอ ยดการจ าง 1.1 ตาแหน งนายช างเทคน ค กล มงาน เทคน ค ปฏ บ ต งานทางเทคน ค ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก ยวก บการ ซ อม สร าง ประกอบ ด ดแปลง ออกแบบ ต ดต ง เคร องจ กร เคร องยนต เคร องม อ และอ ปกรณ ต าง ๆ ให เป นไปตมแบบแปลนและ รายละเอ ยดท กาหนด ควบค มระบบงานท ใช เคร องจ กร เคร องม อ และอ ปกรณ ต าง ๆ หลายชน ดรวมก น คานวณ รายการและประมาณราคาเก ยวก บงานด งกล าว ช วยงาน ตรวจสอบ การประกอบว ชาช พว ศวกรรม ควบค ม ตามกฎหมายว าด วยว ชาช พว ศวกรรมตามท ได ร บร บมอบหมาย สารวจท องท เพ อกาหนดเขตและสถานท เก ยวก บการ ประก นภ ย และปฏ บ ต หน าท อ นท เก ยวข อง อ ตราว าง 1 อ ตรา (โรงพยาบาลโพทะเล) ค าตอบแทน 13,800.- บาท (ปวส.), 13,010.- บาท (ปวท.), 11,280.- (ปวช.) 1. ได ร บประกาศน ยบ ตรว ชาช พหร อค ณว ฒ อย างอ นท เท ยบได ไม ต ากว าน ใน สาขาว ชาใดสาขาว ชาหน ง ทางช างยนต ทางช างกลโรงงาน ทางช างโลหะ ทางช างไฟฟ า ทางช างไฟฟ ากาล ง ทางช างก อสร าง ทางช างยนต ทางช างโยธา ทางช างอ เล กทรอน กส ทางช างว ทย ทางโทรคมนาคม หร อสาขาว ชาใดสาขาว ชา หน งหร อหลายสาขาว ชาและทางใดทางหน งหร อหลายทางด งกล าวข างต น 2. ได ร บประกาศน ยบ ตรว ชาช พเทคน ค หร อค ณว ฒ อย างอ นท เท ยบได ไม ต ากว าน ใน สาขาว ชาเทคน คสถาป ตยกรรม เทคน คว ศวกรรมเคร องกล เทคน ค ว ศวกรรมไฟฟ า เทคน คว ศวกรรมโยธา เทคน คว ศวกรรมสารวจ เทคน คว ศวกรรม อ เล กทรอน กส เทคน คเคร องเย นและปร บอากาศ เทคน คว ศวกรรมคอมพ วเตอร สาขาว ชาหน งว ชาใดทางช างอ ปกรณ การแพทย ทางฟ ส กส อ ตสาหกรรมและ อ ปกรณ การแพทย หร อสาขาว ชาใดสาขาว ชาหน งหร อหลายสาขาว ชาด งกล าว ข างต น 3. ได ร บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง ในสาขาว ชาเคร องกล สาขาว ชาเทคน คโลหะ สาขาว ชาเทคน คสถาป ตยกรรม สาขาว ชาการก อสร าง สาขาว ชาไฟฟ ากาล ง สาขาว ชาอ เล กทรอน กส สาขาว ชาโยธา สาขาว ชาหน งว ชาใดทางช างอ ปกรณ ทางการแพทย ทางฟ ส กส อ ตสาหกรรมและอ ปกรณ การแพทย หร อสาขาว ชาใด สาขาว ชาหน งหร อหลายสาขาว ชาด งกล าวข างต น ค าสม ครสอบ ผ สม ครสอบต องเส ยค าสม ครสอบ 100. บาท

6 1.2 ช อตาแหน ง น กจ ดการงานท วไป กล มงาน บร หารท วไป ปฏ บ ต งานตามแต จะได ร บคาส งโดยไม จาก ดขอบเขตหน าท เช น การศ กษาว เคราะห เก ยวก บข อม ลสถ ต การรายงาน ช วยวางแผนและต ดตามงาน การต ดต อน ดหมาย จ ดงานร บรองและงานพ ธ ต าง ๆ เตร ยมเร องและเตร ยมการสาหร บการประช ม จดบ นท ก และเร ยบเร ยงรายงานการประช มทางว ชาการ และรายงาน อ น ๆ ทาเร องต ดต อก บหน วยงานและบ คคลต าง ๆ ท งในประเทศและต างประเทศ ต ดตามผลการปฏ บ ต งานตามมต ท ประช มหร อผลการปฏ บ ต งานตามคาส งห วหน าส วนราชการ หร อม ล กษณะงานท ต องปฏ บ ต เก ยวก บการควบค ม และบร หารงานหลายด านด วยก น เช น งานสารบรรณ งานบร หารทร พยากรบ คคล งานจ ดระบบงาน งานบร หาร งบประมาณ งานการเง นและบ ญช งานพ สด งานบร หารอาคารสถานท งานเอกสาร งานระเบ ยบแบบแผน งานรวบรวมข อม ลสถ ต งานส ญญา เป นต น และปฏ บ ต หน าท อ นท เก ยวข อง อ ตราว าง 1 อ ตรา (โรงพยาบาลสามง าม) ค าตอบแทน 18,000.- บาท ได ร บปร ญญาตร หร อค ณว ฒ อย างอ นท เท ยบได ไม ต ากว าน ในท กสาขา ค าสม ครสอบ ผ สม ครสอบต องเส ยค าสม ครสอบ 200. บาท 1.3 ช อตาแหน งน กโภชนาการ กล มงาน บร หารท วไป ปฏ บ ต งานทางโภชนาการ ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก ยวก บการศ กษา ว เคราะห ว จ ย ป ญหาโภชนาการด านต าง ๆ เพ อปร บปร งแก ไขและส งเสร มภาวะโภชนาการของประชาชน สารวจ และรวบรวมข อม ลด านโภชนาการของประชาชนภาคต าง ๆ เพ อหาสาเหต ของโรคขาดสารอาหาร วางแผนป องก น และบาบ ดโรคขาดสารอาหาร ว จ ยด านอาหารและโภชนาการเพ อกาหนดเคร องช ว ดทางโภชนาการและพ ฒนา เทคโนโลย ต าง ๆ ให เหมาะสม ทดลองตาร บอาหารใหม ตามหล กว ชาอาหารและโภชนาการ ส งเสร มการผล ตอาหาร ท จาเป นแก การปร บปร งภาวะโภชนาการ ค นคว า ทดลองและพ ฒนาส ตรอาหาร ซ งม ค ณค าด านโภชนาการ กาหนด รายการอาหารควบค มและให คาแนะนาในการประกอบอาหารเฉพาะโรค จ ดสอนฝ กอบรมเจ าหน าท อาสาสม คร หม บ านและประชาชนท วไป และเผยแพร ความร ปะชาน เทศด านโภชนาการทางส อมวลชนโดยว ธ ต าง ๆ และปฏ บ ต หน าท อ นท เก ยวข อง อ ตราว าง 1 อ ตรา (โรงพยาบาลท บคล อ) ค าตอบแทน 18,000.- บาท ได ร บปร ญญาตร หร อค ณว ฒ อย างอ นท เท ยบได ไม ต ากว าน ในสาขาว ชาใด สาขาว ชาหน งทางว ทยาศาสตร การอาหาร ทางการอาหาร ทางเทคโนโลย การอาหาร ทางเทคโนโลย การอาหาร และโภชนาการทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ ทางโภชนาการและการ จ ดการความปลอดภ ยในอาหาร ค าสม ครสอบ ผ สม ครสอบต องเส ยค าสม ครสอบ 200 บาท

7 1.4 ช อตาแหน งน กว เคราะห นโยบายและแผน กล มงาน บร หารท วไป ปฏ บ ต งานเก ยวก บการว เคราะห นโยบายและการวางแผน ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการศ กษาว เคราะห ว จ ย ประสานแผน ประมวลแผน พ จารณา เสนอแนะ เก ยวก บนโยบายและ เป าหมายของส วนราชการหร อนโยบาย แผนงานและโครงการทางเศรษฐก จ ส งคม การเม อง การบร หารหร อความ ม นคงในระด บประเทศ รวมถ งประเด นป ญหาทางเศรษฐก จ การเม องและส งคมท งในและต างประเทศ เพ อประกอบการกาหนดนโยบาย จ ดทาแผนหร อโครงการของส วนราชการ หร อใช เป นข อม ลสาหร บกาหนด ย ทธศาสตร การพ ฒนาในระด บประเทศ แล วแต กรณ และปฏ บ ต หน าท อ นท เก ยวข อง อ ตราว าง 1 อ ตรา (สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ จ ตร) ค าตอบแทน 18,000.- บาท ได ร บปร ญญาตร หร อค ณว ฒ อย างอ นท เท ยบได ไม ต ากว าน ในท กสาขาว ชา ค าสม ครสอบ ผ สม ครสอบต องเส ยค าสม ครสอบ 200 บาท

ประกาศโรงเร ยนบ านห วยล ก เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป... ด วยโรงเร ยนบ านห วยล ก อาเภอเว ยงแก น จ งหว ดเช ยงราย สาน

ประกาศโรงเร ยนบ านห วยล ก เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป... ด วยโรงเร ยนบ านห วยล ก อาเภอเว ยงแก น จ งหว ดเช ยงราย สาน ประกาศโรงเร ยนบ านห วยล ก เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป... ด วยโรงเร ยนบ านห วยล ก อาเภอเว ยงแก น จ งหว ดเช ยงราย สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 ประสงค จะร บสม

More information

ประกาศสาน กงานค มประพฤต จ งหว ดยโสธร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป

ประกาศสาน กงานค มประพฤต จ งหว ดยโสธร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป ประกาศสาน กงานค มประพฤต จ งหว ดยโสธร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป ด วยส าน กงานค มประพฤต จ งหว ดยโสธรประสงค จะร บสม ครบ คคลเพ อจ ดจ างเป น พน กงานราชการประเภท พน กงานราชการท วไป

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นพน กงานมหาว ทยาล ย คร งท ๒/๒๕๕๘

ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นพน กงานมหาว ทยาล ย คร งท ๒/๒๕๕๘ ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นพน กงานมหาว ทยาล ย คร งท ๒/ ด วยมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ ประสงค จะร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป น พน กงานมหาว

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏนครศร ธรรมราช เร อง ร บสม ครสอบแข งข นเพ อจ างบ คคลเป นล กจ างช วคราว ประจ าป การศ กษา 2558

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏนครศร ธรรมราช เร อง ร บสม ครสอบแข งข นเพ อจ างบ คคลเป นล กจ างช วคราว ประจ าป การศ กษา 2558 0 ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏนครศร ธรรมราช เร อง ร บสม ครสอบแข งข นเพ อจ างบ คคลเป นล กจ างช วคราว ประจ าป การศ กษา 2558 -------------------------- ด วยมหาว ทยาล ยราชภ ฏนครศร ธรรมราช ประสงค ร บสม ครสอบแข งข

More information

ประกาศ สหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อก เพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเป นเจ าหน าท สหกรณ ฯ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ประกาศ สหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อก เพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเป นเจ าหน าท สหกรณ ฯ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ประกาศ สหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อก เพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเป นเจ าหน าท สหกรณ ฯ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ด วยสหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด จะดาเน นการสอบค ดเล อก เพ อบรรจ

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเข าท างานในต าแหน งพน กงานมหาว ทยาล ย สายสน บสน น ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๘ (คร งท ๑)

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเข าท างานในต าแหน งพน กงานมหาว ทยาล ย สายสน บสน น ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๘ (คร งท ๑) ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเข าท างานในต าแหน งพน กงานมหาว ทยาล ย สายสน บสน น ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๘ (คร งท ๑) ด วยมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ จะด าเน นการสอบค ดเล อกบ คคลเข

More information

ประกาศโรงพยาบาลเล ดส น เร อง ร บสม ครล กจ างช วคราว -------------------------------- ด วยโรงพยาบาลเล ดส นม ความประสงค ร บสม ครบ คคลเข าปฏ บ ต งานเป

ประกาศโรงพยาบาลเล ดส น เร อง ร บสม ครล กจ างช วคราว -------------------------------- ด วยโรงพยาบาลเล ดส นม ความประสงค ร บสม ครบ คคลเข าปฏ บ ต งานเป ประกาศโรงพยาบาลเล ดส น เร อง ร บสม ครล กจ างช วคราว -------------------------------- ด วยโรงพยาบาลเล ดส นม ความประสงค ร บสม ครบ คคลเข าปฏ บ ต งานเป นล กจ างช วคราว จ านวน ๒๐ ต าแหน ง ด งน ๑. ต าแหน งน

More information

๑. ต าแหน งท จะสอบค ดเล อก

๑. ต าแหน งท จะสอบค ดเล อก ~ ๑ ~ ประกาศมหาว ทยาล ย มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งเป นบ คลากรของมหาว ทยาล ย ในส วนงาน ตาแหน ง สายปฏ บ ต การว ชาช พและบร หารท วไป -----------------------

More information

ประกาศกรมศ ลกากร เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นล กจ างช วคราวกรณ พ เศษ -----------------------------------

ประกาศกรมศ ลกากร เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นล กจ างช วคราวกรณ พ เศษ ----------------------------------- ประกาศกรมศ ลกากร เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นล กจ างช วคราวกรณ พ เศษ ----------------------------------- ด วยกรมศ ลกากร ม ความประสงค จะร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป น ล กจ างช วคราวกรณ

More information

ร างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) จ างเหมาก อสร าง อาคารสน บสน นบร การ เป นอาคาร คสล. ๕ ช น พ นท ใช สอยประมาณ ๔,๗๑๔ ตารางเมตร พร อมคร ภ ณฑ

ร างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) จ างเหมาก อสร าง อาคารสน บสน นบร การ เป นอาคาร คสล. ๕ ช น พ นท ใช สอยประมาณ ๔,๗๑๔ ตารางเมตร พร อมคร ภ ณฑ ร างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) จ างเหมาก อสร าง อาคารสน บสน นบร การ เป นอาคาร คสล. ๕ ช น พ นท ใช สอยประมาณ ๔,๗๑๔ ตารางเมตร พร อมคร ภ ณฑ โรงพยาบาลช มแพ จ งหว ดขอนแก น ๑ หล ง ด วยว ธ การทางอ

More information

รายละเอ ยดข อกาหนดและขอบเขตการจ างออกแบบ โครงการก อสร างส วนแสดง Kid Zone จานวน 1 รายการ สวนส ตว อ บลราชธาน ป งบประมาณ 2559

รายละเอ ยดข อกาหนดและขอบเขตการจ างออกแบบ โครงการก อสร างส วนแสดง Kid Zone จานวน 1 รายการ สวนส ตว อ บลราชธาน ป งบประมาณ 2559 รายละเอ ยดข อกาหนดและขอบเขตการจ างออกแบบ โครงการก อสร างส วนแสดง Kid Zone จานวน 1 รายการ สวนส ตว อ บลราชธาน ป งบประมาณ 2559 สวนส ตว อ บลราชธาน เป นสถานท ท องเท ยว ม ส วนแสดงส ตว ท หลากหลาย ข บเคล อนการ

More information

ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ

ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ ๒๕๕๕ ค าน า ระบบพน กงานราชการ (Government Employee System) เป นการจ างงานระบบ ส ญญาจ างในหน วยงานภาคร ฐ ท ม งเน นให ภาคร ฐม ร ปแบบการจ างงานท หลากหลาย ม หล กเกณฑ และว ธ

More information

1. ค ณสมบ ต ของผ ม ส ทธ สม คร

1. ค ณสมบ ต ของผ ม ส ทธ สม คร ประกาศการทางพ เศษแห งประเทศไทย เร อง ประกาศร บสม ครพน กงานต าแหน ง พน กงานบ ญช ระด บ 4 ในส งก ดกองบ ญช ฝ ายการเง นและบ ญช ---------------------------------------- การทางพ เศษแห งประเทศไทย (กทพ.) ม ความประสงค

More information

ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส

ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส 1. ความเป นมา ด วยสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน กรมธ รก จพล งงานได ร บจ

More information

ประกาศร บสม ครพน กงานต าแหน ง พน กงานตรวจสอบ ระด บ 4 ในส งก ด ส าน กตรวจสอบ

ประกาศร บสม ครพน กงานต าแหน ง พน กงานตรวจสอบ ระด บ 4 ในส งก ด ส าน กตรวจสอบ ประกาศการทางพ เศษแห งประเทศไทย เร อง ประกาศร บสม ครพน กงานต าแหน ง พน กงานตรวจสอบ ระด บ 4 ในส งก ด ส าน กตรวจสอบ ---------------------------------------- การทางพ เศษแห งประเทศไทย (กทพ.) ม ความประสงค จะร

More information

โครงการร บตรงใช คะแนน GAT/PAT

โครงการร บตรงใช คะแนน GAT/PAT 0 มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ (มจพ.) King Mongkut s University of Technology North Bangkok (KMUTNB) มหาว ทยาล ยแห งการสร างสรรค ประด ษฐกรรมส นว ตกรรม เป ดร บสม ครน กศ กษาใหม ประจาป การศ

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งเป นล กจ างช วคราว

ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งเป นล กจ างช วคราว ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งเป นล กจ างช วคราว ด วยว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถม ความประสงค ขยายระยะเวลาร บสม ครบ คคล เพ อบรรจ

More information

กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ประกาศร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ประกาศร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ประกาศร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ----------------------------------ในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมการศาสนา ม ความประสงค ร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ

More information

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ.

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ข อกาหนดการจ าง (Term Of Reference) โครงการศ กษาเพ อจ ดทาแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๖๐) ------------------------------------------------------

More information

แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗

แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ องค การบร หารส วนตาบลไร มะขาม อาเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร คานา ป จจ บ นการบร หารทร พยากรมน ษย เป นส งท จาเป นอย างมากในการท จะทาองค กรไปส ความสาเร

More information

1. ต าแหน งและอ ตราท เป ดร บสม คร

1. ต าแหน งและอ ตราท เป ดร บสม คร ประกาศ ศ นย ปฏ บ ต การตารวจจ งหว ดชายแดนภาคใต เร อง ร บสม ครและสอบแข งข นบ คคลภายนอกผ ม ว ฒ ปร ญญาตร เพ อบรรจ และแต งต งเป นข าราชการต ารวจช นประทวน พ.ศ. 2552 -------------------------------------------

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน ประกาศองค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง เร อง ประกาศใช แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป (พ.ศ.2558 2560). ด วย

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ )

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) โดย เทศบาลตาบลแวงใหญ อาเภอแวงใหญ จ งหว ดขอนแก น โทร./โทรสาร ๐-๔๓๔๙-๖๑๒๔-๕ www.wykklocal.go.th คานา การจ ดทาแผนการพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลตาบลแวงใหญ เพ อให สอดคล องก

More information

ประกาศบร ษ ท ท าอากาศยานไทย จาก ด (มหาชน) เร อง การร บสม ครบ คคล ---------------------- ด วย บร ษ ท ท าอากาศยานไทย จาก ด (มหาชน) (ทอท.

ประกาศบร ษ ท ท าอากาศยานไทย จาก ด (มหาชน) เร อง การร บสม ครบ คคล ---------------------- ด วย บร ษ ท ท าอากาศยานไทย จาก ด (มหาชน) (ทอท. ประกาศบร ษ ท ท าอากาศยานไทย จาก ด (มหาชน) เร อง การร บสม ครบ คคล ---------------------- ด วย บร ษ ท ท าอากาศยานไทย จาก ด (มหาชน) (ทอท.) ม ความประสงค จะร บสม ครบ คคลท วไป เพ อค ดเล อกเป นพน กงาน ทอท. ซ

More information

..ด วยเหต ผลข างต นจ งเสนอจ ดท าก จกรรม... ให ก บ...

..ด วยเหต ผลข างต นจ งเสนอจ ดท าก จกรรม... ให ก บ... ต วอย างแบบฟอร มการเข ยนโครงการเพ อขออน ม ต จ ดประช ม อบรม ส มมนา บรรยายพ เศษ หร อ ศ กษาด งาน ควรม ร ปแบบและห วข อด งต อไปน เป นอย างน อย ต วอย าง แบบขออน ม ต โครงการ PM-ITECH 101 แผนงาน... โครงการ...

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว ดร อยเอ ด

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว ดร อยเอ ด แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว ดร อยเอ ด แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว

More information

ค ม อการจ ดทา Webpage งานพ สด

ค ม อการจ ดทา Webpage งานพ สด ค ม อการจ ดทา Webpage งานพ สด http://www.ubu.ac.th/web/libsupplies นางสาวพ มใจ คาฝอย ผ ปฏ บ ต งานบร หาร สาน กงานเลขาน การ สาน กว ทยบร การ มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ส งหาคม 2557 คานา ค ม อการจ ดทาเว บเพจงานพ

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเข าท างานในต าแหน งพน กงานตามส ญญา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ป งบประมาณ ๒๕๕๔

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเข าท างานในต าแหน งพน กงานตามส ญญา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ป งบประมาณ ๒๕๕๔ ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเข าท างานในต าแหน งพน กงานตามส ญญา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ป งบประมาณ ๒๕๕๔ ด วยมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ จะด าเน นการสอบค ดเล อกบ คคลเข าท

More information

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส วนหน งของกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรม กรมส งเสร มว ฒนธรรม

More information

พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๗ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป นป ท ๔๐ ในร ชกาลป จจ บ น

พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๗ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป นป ท ๔๐ ในร ชกาลป จจ บ น พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๗ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป นป ท ๔๐ ในร ชกาลป จจ บ น ประกาศว า พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล

More information