การจ ดการความร กระบวนการว จ ยทางระบาดว ทยา

Size: px
Start display at page:

Download "การจ ดการความร กระบวนการว จ ยทางระบาดว ทยา"

Transcription

1 การจ ดการความร กระบวนการว จ ยทางระบาดว ทยา ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดส พรรณบ ร พ.ศ. 2557

2 การจ ดการความร กระบวนการว จ ยทางระบาดว ทยา ความหมายของระบาดว ทยา ความหมายของระบาดว ทยาท น กศ กษา ส วนใหญ ท องจาก น ค อ เป นว ชาท ศ กษาเก ยวก บการเก ด การกระจาย และป จจ ยท เก ยวข องของโรคหร อภ ย ส ขภาพท เก ดก บกล มประชากร หลายคนจารายละเอ ยดตามรากศ พท ว า Epidemiology มาจากรากภาษากร ก 3 คา ค อ Epi = upon Dermos = people Logos = study คาว า Epidemiology แปลเป นภาษาไทยได ว า ระบาดว ทยา หร อ ว ทยาการระบาด จากความหมายท แปลมาน น ทาให ผ คนเข าใจว าเป นศาสตร ท ว าด วยโรคระบาดหร อ โรคต ดเช อ แต ในความเป นจร งแล ว ระบาดว ทยาไม ได จาก ดอย เพ ยงเร องของโรคระบาดและ โรคต ดเช อ เพ ยงแต ในข นเร มต นของการก อร างสร างองค ความร น นมาจากพ นฐานท เก ยวข อง ก บโรคต ดเช อและโรคระบาด

3 ในป จจ บ นม การประย กต ศาสตร ทางด านน ไปในอ กหลายด านท งโรคไม ต ดต อ โรค จากการประกอบอาช พ โรคจากส งแวดล อม ระบาดว ทยาคล น ก รวมถ งกระบวนการว จ ย เพ อทา ให การด แลส ขภาพของประชาชนม ประส ทธ ภาพและได ผลด จ ดม งหมายของระบาดว ทยา ในความจร งแล วระบาดว ทยาม จ ดม งหมายของการด าเน นงานเพ อเน นการปกป อง ให กล มประชากรม ส ขภาพด ม ให เจ บป วย เม อม การเจ บป วยเก ดข นก พยายามป องก นม ให ม การแพร ระบาดในวงกว าง จ ดการให การระบาดสงบลงอย างรวดเร ว และเก ดผลกระทบต อการ ดาเน นช ว ตและความสงบส ขของส งคมให น อยท ส ด เม อจ ดม งหมายม ความครอบคล มกว างขวางเช นน ระบาดว ทยาจ งกลายเป นศาสตร ท ส าค ญส าหร บการด าเน นงานทางด านสาธารณส ข คนท ท างานทางด านสาธารณส ขท กคนต อง เร ยนร ระบาดว ทยา และในพระราชบ ญญ ต ว ชาช พการสาธารณส ขช มชน พ.ศ ได บ ญญ ต บทบาทหน าท ของน กสาธารณส ขท จะเป นผ ประกอบว ชาช พการสาธารณส ขช มท ม น ยเก ยวของ ก บระบาดว ทยาอย างช ดเจน ว ธ การศ กษาทางระบาดว ทยา การศ กษาทางระบาดว ทยา ม ว ธ การในการศ กษาท ใกล เค ยง หร อสามารถนามา ประย กต ใช การหาคาตอบคาถาม หร อสามารถนากระบวนการทางการว จ ยมาใช ในการศ กษาทาง ระบาดว ทยาได เช นเด ยวก น ซ งร ปแบบทางระบาดว ทยาส วนใหญ ท สามารถน ามาใช ใน กระบวนการว จ ยม ด งน

4 1. ระบาดว ทยาเช งพรรณนา (Descriptive Epidemiology) เป นการศ กษาล กษณะการเก ดโรคในช มชน เพ อให ทราบว าเก ดโรคอะไร เก ดก บใคร ท ไหนและเก ดเม อไร เม อน ามาประมวลและว เคราะห แล ว ท าให ทราบว าโรคอะไรท เป นป ญหา แล วเร ยงล าด บความส าค ญของป ญหาเพ อใช วางแผนป องก นและควบค มโรคหร อแผนงาน สาธารณส ขท งในระยะส นและระยะยาวอย างม ประส ทธ ภาพ ท งน จ าเป นต องม ข อม ลเก ยวก บ การเก ดโรคอย างครบถ วน ถ กต อง และรวดเร ว 2. ระบาดว ทยาเช งว เคราะห (Analytic Epidemiology) เป นข นตอนต อจากการศ กษาระบาดว ทยาเช งพรรณนา กล าวค อ เป นการศ กษา เพ อให ทราบว าเก ดข นได อย างไรโดยน าข อม ลท รวบรวมได มาว เคราะห ให ทราบถ ง ล กษณะเฉพาะของป ญหาเพ อหาความส มพ นธ ของป จจ ยท เป นสาเหต ของการเก ดโรคการศ กษา น อาจใช การส ารวจในช มชน การสอบสวนการระบาดว ทยา หร อการศ กษาว จ ย การศ กษาระบาด ว ทยาเช งว เคราะห สามารถแบ งได เป น 2.1 Prospective Study ค อ การศ กษาไปข างหน า โดยเปร ยบเท ยบอ บ ต การจากกล มท ได ส มผ สก บเหต ป จจ ยเส ยง และกล มท ไม ได ส มผ ส 2.2 Retrospective Study ค อ การศ กษาย อนหล งโดยเร มจากผลท เก ดข นโดย ศ กษาย อนหล งไปหาสาเหต หร อป จจ ยเส ยงต อการเป นโรคน น องค ประกอบต างๆ ก บโรค 2.3 Cross-Sectional Study ค อ การศ กษา ณ จ ดเวลาใดเวลาหน งเพ ออธ บายถ งความส มพ นธ ของ 3 ระบาดว ทยาเช งทดลอง (Experimental Epidemiology) เป นการศ กษาโดยใช การทดลองทางคล น ก ค อ การทดลองในช มชนเพ อหาความส มพ นธ ของป จจ ยสาเหต เช น ทดสอบผลของยา ว คซ นป องก นโรค หร อว ธ ป องก นโรคอ นๆ

5 ร ปแบบการศ กษาทางระบาดว ทยา การศ กษาทางด านระบาดว ทยา การศ กษาเช งทดลอง (Experimental Study) การศ กษาเช งส งเกต (Observational Study) ในคล น ค (Clinical Trials) ในภาคสนาม (Field Trials) ไม ม กล มเปร ยบเท ยบ การศ กษาเช งพรรณนา (Descriptive Studies) ม กล มเปร ยบเท ยบ การศ กษาเช งว เคราะห (Analytic studies) การศ กษา ณ จ ดเวลาใดเวลาหน ง (Cross-sectional at time) การศ กษาไปข างหน า (Prospective in time) การศ กษาย อนหล ง (Retrospective in time) เช น การสารวจ (Survey) ไม ต อเน องจะได ความช ก เช น การเฝ าระว งโรค(Surveillance) ต อเน องจะได อ บ ต การณ เช น การว เคราะห รายงานผ ป วย การศ กษาย อนหล ง การศ กษาไปข างหน า การศ กษา ณ จ ดเวลาใดเวลาหน ง การศ กษาย อนหล ง +ไปข างหน า (Case-Control Study or Retrospective) (Cohort or Prospective Study) (Cross-sectional Study) (Historical Cohort Study)

6 ประโยชน ของระบาดว ทยา 1. ประโยชน ในการศ กษาระบาดว ทยาของโรคและภ ยและการเปล ยนแปลงของการ เก ด การกระจายและส งก าหนด รวมถ งช วยก นค นหาสาเหต และป จจ ยเส ยงในโรคท พบใหม หร อโรคท ย งไม ทราบสาเหต ระบาดว ทยาของโรคน เป นพ นฐานท ส าค ญของการด าเน นงาน สาธารณส ขท กด าน 2. ประโยชน ในการก าหนดแนวทางในการป องก นและควบค มโรค รวมท งการ กาหนดกลว ธ ใหม ๆหร อปร บปร งกลว ธ ท ม อย เด มให ม ประส ทธ ภาพมากข น 3. ประโยชน ในด านแผนงานสาธารณส ข ต งแต การค นหาป ญหา การจ ดล าด บ ความสาค ญ การวางแผนแก ไข และการประเม นผลงาน 4. ประโยชน ต อการจ ดบร การด านการแพทย และอนาม ย ท งงานส งเสร มส ขภาพ อนาม ยส งแวดล อม การป องก นควบค มโรค การร กษาและฟ นฟ สภาพ รวมถ งงานด านส ขศ กษา ประชาส มพ นธ 5. ประโยชน ต องานว จ ยทางว ทยาศาสตร ส ขภาพ โดยเฉพาะในเร องการออกแบบ ศ กษาทางระบาดว ทยาจะช วยให งานว จ ยทางว ทยาศาสตร ส ขภาพม ความถ กต องสมบ รณ ย งข น น กว จ ยควรใช ข อม ลระบาดว ทยาเพ อ 1. ใช ศ กษาด การเปล ยนแปลงของ การเก ด การกระจาย และแนวโน มของการเก ด โรค 2. เป นแนวทางในการจ ดก จกรรม หร อร ปแบบการทดลอง เข น การจ ดบร การ สาธารณส ขท งทางด านการส งเสร มส ขภาพ การป องก น ควบค มโรค การร กษาและฟ นฟ สภาพ 3. เป นแนวทางในการศ กษาว จ ย และค นหาสาเหต ท แท จร งของป ญหาการเก ด โรคภ ย ไข เจ บ เพ อบอกว ธ การแก ไขอย างม ประส ทธ ภาพระบาดว ทยาเป นเคร องม อส าค ญท จะ ช วยแก ป ญหาสาธารณส ข กล าวโดยสร ปแล ว ระบาดว ทยา ค อ ศาสตร แห งการแสวงหาป ญหา เร มต นจะต องม ข อม ลน ามาพ ฒนาให เป นข าวสารความร ใหม ส ดท ายก จะน าความร เหล าน นมาท าให เก ดป ญหา เพ อเอาไปใช ในการแก ป ญหาการดาเน นงานสาธารณส ขต อไป

7 เช นเด ยวก บการว จ ย ท เป นกระบวนการค นคว าหาข อเท จจร ง หร อการพยายาม ค นหาคาตอบ จากปรากฏการณ ตามธรรมชาต ต างๆ ท เก ดข นในส งคม อย างม ระบบระเบ ยบและ ม จ ดม งหมายท แน นอน เพ อให ได ความร ท เช อถ อได การประย กต ใช การกระจายของโรค ภ ย ไข เจ บ ส งานว จ ย ในทางระบาดว ทยาม อธ บายการเก ดโรค ภ ย ไข เจ บ ในแต ละคร ง ว าม สาเหต จาก ป จจ ยท แตกต างก นออกไป เม อม โรคเก ดข นเป นจ านวนมาก จ งม ต วแปรท ส าค ญทางระบาด ว ทยาเก ดข นเร ยกว า การกระจายของโรค ภ ย ไข เจ บ การกระจายของโรค ภ ย ไข เจ บ หมายถ ง ล กษณะของการเก ดโรค ภ ย ไข เจ บ ของ ช มชนท เก ยวข องในเร องของ บ คคล สถานท และเวลา ในการว จ ย เพ อศ กษาเพ อทาความเข าใจโรค ภ ย ไข เจ บ น นผ ว จ ยสามารถนาแนวค ด การกระจายของโรค ภ ย ไข เจ บ มาเป น กรอบต วแปรของการศ กษาเพ อท าความเข าใจ และหา แนวทางในการป องก นป ญหา ซ งสามารถ จาแนกได ตามกล มต วแปร ด งน 1.กล มต วแปรทางด านล กษณะบ คคล บ คคลในทางระบาดว ทยา หมายถ ง ล กษณะต าง ๆ ของบ คคลท ม ผลต อการเก ดโรค และความร นแรงของโรค โดยม ล กษณะเส ยงต อการเก ดโรค จาแนกได ด งน อาย (Age) โรคภ ยไข เจ บเก ดข นก บคนท กกล มอาย แต จะม จ านวนความถ ของจ านวนผ ป วย ไม เท าก นท งการป วยและการตาย การเก ดโรคในแต ละกล มอาย จะแตกต างก น เช น - โรคท พบในแต ละช วงว ย -โรคท พบมากในเด ก เช น โรคอ จจาระร วง, บ ด, ไอกรน, บาดทะย ก, คอต บ, คางท ม, ห ด, ไข เล อดออก, ไข หว ดใหญ, ปอดบวม เป นต น -โรคท พบมากในว ยหน มสาว เช น โรคเอดส, กามโรค, ต บอ กเสบ, มาลาเร ย,บาดทะย ก, อห วาตกโรค, โรคไทฟอยด, โรคจากการประกอบอาช พ, โรคจาก ส งแวดล อมเป นพ ษ การบาดเจ บ จากอ บ ต เหต เป นต น

8 -โรคท พบมากในว ยชรา เช น โรคอ จจาระร วง, บ ด, โรคส ขภาพจ ตเส อม, โรคปอดบวม,เบาหวาน.ความด นโลห ตส ง,โรคห วใจ เป นต น - การแสดงความส มพ นธ ระหว างอาย และโรค ความส มพ นธ ระหว างอาย และโรคอาจแสดงให เห นได เช น การหาอ ตรา ป วยเฉพาะกล มอาย (Age-Specific Rates) ของโรคในกล มประชากรท จ ดเวลาใดเวลาหน ง หร อ จากการเฝ าส งเกต ประชากรกล มอาย เด ยวไปเร อยๆ ด การเปล ยนแปลงของโรคภ ยไข เจ บ เม อ ประชากรกล มเด ยวก นน นม อาย มาก ข น - การแปลความหมายเก ยวก บอาย และโรค ความส มพ นธ ระหว างอาย และโรคอาจอธ บายได โดย 1. ระยะเวลาท ได ร บองค ประกอบท ทาให เก ดโรคจากส งแวดล อมก บอาย เช น อาย มากย งม โอกาสได ร บสารพ ษมากข น 2. กลไกในการสร างความต านทานโรคก บอาย เช น ว ยชรา กลไกในการ สร างความต านทานของโรคเส อมลง ภาวะโภชนาการของร างกายไม ปกต ในเด กความต านทาน ของร างกายย งไม พ ฒนาเต มท ม ความไวร บในการต ดเช อได ส ง 3. การเปล ยนแปลงฮอร โมนของร างกาย เช น สตร ในว ยหมดประจาเด อน อาจทาให เก ดความผ ดปกต ของร างกายและจ ตใจ ทาให เก ดการป วยข น เพศ (Sex) การเก ดโรคภ ยไข เจ บ จะเก ยวข องก บเพศท งการป วยและการตาย ซ งข นอย ก บ พฤต กรรมเส ยง โครงสร างของร างกายในกล มอาย ของแต ละเพศ ความแตกต างของฮอร โมนเพศ เช อชาต (Ethnic group) การเก ดโรคบางชน ดหาก อาจอธ บายล กษณะป จจ ยทางด านร างกายไม ช ดเจน ความแตกต างระหว างเช อชาต จะทาให เห นความส มพ นธ ของป จจ ยพ นฐานท ทาให เก ดโรค น นๆ ได เช นพบว าคนจ นเป นโรคมะเร งของหลอดอาหารมากกว าคนไทย ชาวญ ป นท อย ใน ประเทศญ ป นจะเป นโรคมะเร งกระเพาะอาหารมากกว าชาวญ ป นในฮาวายและอเมร กา ซ งอาจจะ ม สาเหต จาก พ นธ กรรมต างก น

9 พฤต กรรมการดารงช ว ตและส งแวดล อมต างก น อาช พ (Occupation) เป นป จจ ยเส ยงของการเก ดโรคบางโรค โดยเฉพาะเน องจากม พฤต กรรมเส ยงอย เป นประจา เช น ทางานในโรงงานทอผ า ม โอกาสเส ยงต อการเป นโรคบ สส โนส ส หร อทางาน อ ตสาหกรรมท เก ยวข องก บการท าซ เมนต ทาแก ว เซราม ค ครกห น ก อาจเส ยงต อการเป นโรคซ ล โคส ส หร อผ ท ม อาช พเป นผ บร หารก อาจจะเส ยงต อโรคห วใจโคโรนาร มากกว าผ ท ต องใช แรงงาน เป นต น ภาวะทางส งคมและเศรษฐก จ ในสภาพความเป นจร งของส งคม จะม ประชาชนจ านวนมาก และม อย อย าง หลากหลาย ซ งม ต วแปรหลายต วท อาจม ผลข นอย ก บภาวะทางเศรษฐก จและสภาพส งคมของแต ละคน หร อ กล มคน เช น คนท ฐานะยากจนก จะอย ก บส งคมอ กระด บหน ง ซ งจะม สภาพความ เป นอย ท แตกต างก นก บคนท ฐานะด มาก ด งน น ภาวะของการเก ดโรคจ งม ล กษณะเฉพาะ เช น คนท ม ฐานะยากจนในเขต เม องม กจะเป นโรคจ ต ประสาท โรคขาดอาหาร โรคผ วหน ง โรคต ดต อ ได ง ายกว าคนในเขต ชนบท ภาวะทางส งคมและเศรษฐานะม ผลต อการเข าถ งบร การทางการแพทย เช นคน ยากจนอาจจะไปใช บร การทางการแพทย น อยกว าคนม ฐานะ ต วอย างการศ กษาส ขภาพฟ นของ เด กจาก National center for Health Statistics ของอเมร กา พบความส มพ นธ ระหว างเศรษฐานะ ก บฟ นของเด ก ค อแนวโน มเด กฟ นผ จะมากในกล มพ อแม ท ม รายได ต า และแนวโน มจ านวนเด ก ท อ ดฟ นจะส งข นในเด กท พ อแม ม รายได ส ง สถานภาพสมรส การสมรสซ งจะอย ในภาวะค โสด ม าย หย าร าง สามารถท าให เก ดโรคภ ยไข เจ บได เช นในผ หญ งท แต งงานอาจจะส มพ นธ ก บภาวะส ขภาพจากการต งครรภ การม บ ตร การให นม บ ตร ซ งป จจ ยเหล าน ม ความส าค ญแตกต างก นไปตามแต ละโรค หร อผ หญ งท แต งงานแล วเป น มะเร งปากมดล กมากกว าผ หญ งท เป นโสด ในทางตรงข ามกล บพบมะเร งเต านมในผ หญ งท เป น โสดมากกว าผ หญ งท แต งงาน เป นต น

10 ครอบคร ว ล กษณะครอบคร ว เช น ขนาดครอบคร ว พบว าม กม ความส มพ นธ ก บฐานะทาง เศรษฐก จ เช นครอบคร วฐานะยากจนแต ม บ ตรมากก ย อมม ผลกระทบต อภาวะส ขภาพของบ คคล ในครอบคร ว ต วแปรอ น ๆ เช น - กล มเล อด ม - บ คล กภาพ 2. ต วแปรทางด านสถานท สถานท ม หลายต วแปรท เก ยวข องและใช ศ กษาในทางระบาดว ทยาและการว จ ย ซ ง ในทางระบาดว ทยาล จะหมายถ งสถานท เร มป วยด วยโรคภ ยไข เจ บ ท าให ทราบอ บ ต การณ ของ โรค แล วใช เปร ยบเท ยบก บสภาวะอนาม ยของช มชนในท ต างๆ และเป นเคร องช แนวทาง การศ กษาหาสาเหต ของโรคด วย การเปร ยบเท ยบระหว างประเทศ การกระจายของโรคภ ยไข เจ บ ระหว างประเทศม ต วแปรท เก ยวข อง เช น สภาพ ภ ม ประเทศสภาพแวดล อม ความเจร ญ ขนบธรรมเน ยมและประเพณ ม กจะพบว าโรคต ดเช อจะม มากในประเทศเขตร อนและด อยพ ฒนา สาหร บประเทศท พ ฒนาแล วจะพบโรคไร เช อมาก อย างไรก ตาม ในการเปร ยบเท ยบระหว างประเทศให คาน งถ งข อแตกต างท อาจจะ เก ดข นและม ผลต อการเปร ยบเท ยบน น เช น ความถ กต องของการว น จฉ ยโรคในแต ละพ นท การเปร ยบเท ยบระหว างในเม องและชนบท ร ปแบบของการเก ดโรคในเขตเม องและเขตชนบท ข นอย ก บส งแวดล อมท ต างก น เช น ว ถ ช ว ต สภาพส งคมและภาวะเศรษฐก จ ในโรคต ดต อทางการส มผ สหร อระบบ ทางเด นหายใจม กพบมากในเขตเม องส าหร บในเขตชนบทเป นโรคท ต ดต อจากส ตว มาย งคน โรคจากการประกอบอาช พเกษตรกรรม เช น โรคจากพ ษ ยาปราบศ ตร พ ชและแมลง

11 เปร ยบเท ยบระหว างภาคฯ หร อต างจ งหว ด การเปล ยนแปลงความถ ของการเก ดโรคในเขตต างๆ จะช วยในการพ จารณาหา สาเหต ของโรค ได ว าม การกระจายหนาแน นอย ในพ นท ใดของภาคน นๆ ซ งอาจแสดงได โดยใช แผนท แบ งเขตส วนของจ งหว ดแสดงการกระจายของโรค เปร ยบเท ยบการกระจายในเขตพ นท ธรรมชาต ล กษณะภ ม ประเทศและธรรมชาต ในท องถ น จะท าให ม โรคเก ดข นแตกต างก น เช น มาลาเร ย พบมากในป าดงด บ โรคสคร บไทฟ ส พบในป าละเมาะ โรคทร ค โนส ส พบมากใน ชาวเขา อห วาตกโรคพบมาก บร เวณจ งหว ดร มชายทะเล การเปร ยบเท ยบการกระจายของโรคในช มชนท จาก ด การเปร ยบเท ยบโรคภ ยไข เจ บ เพ อด การกระจายของโรคในพ นท จ าก ด เช น ตลาด โรงเร ยนห องเร ยน สถานท ท างาน จะสามารถท าให พบแหล งต นตอของการเก ดโรคได ช ดเจน ย งข น 3. ต วแปรทางด านเวลา การศ กษาเก ยวก บการเก ดโรคท ม ส วนส มพ นธ ก บเวลา จะเป นต วช ว ดท ช วยบอกให น กว จ ยทราบล กษณะการเก ดโรค เช น เก ดข นมากผ ดปกต เก ดข นเป นประจา หร อเก ดข นจานวน น อยและเป นไปอย างต อเน องการศ กษาแนวโน มของเวลาม กจะม ร ปแบบการต ดตามในกล มอาย ท ศ กษา โดยใช เวลาระยะยาวหลายป เพ อด การเปล ยนแปลง ซ งจะบอกล กษณะเฉพาะของโรค น นๆ สามารถใช ประโยชน ได ในการวางแผนและบร หารจ ดการงานสาธารณส ข การ เปล ยนแปลงเก ยวก บเวลา แบ งออกได เป น 3 อย าง ค อ

12 การเปล ยนแปลงระยะยาว (Secular Trends) Secular Trends เป นการเปล ยนแปลงท เก ดข นในช วงระยะเวลายาวน บเป น 10 ป เก ดข นได ท งโรคต ดเช อและโรคไร เช อ โดยท วไปโรคไร เช อม กแสดงให เห นได ช ดกว าโรคต ด เช อในการแปลความหมาย สามารถบ งช ได 2 แบบ 1.การเปล ยนแปลงอาจเน องจาก เทคน คในการรายงาน ความก าวหน าในการ ว น จฉ ยโรค การค นหาผ ป วยใหม ได ด กว าว ธ การเด ม การเปล ยนแปลงน ยามหร อร ปแบบของการ เก ดโรค 2. การเปล ยนแปลงอาจแสดงเป นด ชน ในการว ดสถานการณ โรค การเปล ยนแปลงเป นรอบ (Cyclic Fluctuation) Cyclic Fluctuation เป นการเปล ยนตามฤด กาล ซ งพบในโรคต ดเช อ เช น โรค ท องร วงพบมากในฤด ร อน ไข เล อดออกพบมากต นฤด ฝน โรคไข หว ดใหญ พบในฤด ฝนและ หนาว ส าหร บโรคไร เช อหร อโรคเร อร ง ม กไม พบการเปล ยนแปลงตามฤด กาล เน องจากม ระยะ ฟ กต วนาน หาว นเร มป วยยาก การว เคราะห การเก ดโรคท ม แนวโน มเปล ยนแปลงไปตามฤด กาลน นม ประโยชน มากในโรคท ม แมลงน าโรค เน องจากอ ณหภ ม และความช นม ผลต อการแพร พ นธ และแพร เช อ โรค ทาให เก ดการระบาดของโรคได เช นโรคไข เล อดออก เป นต น การเปล ยนแปลงระยะส น (Short-term fluctuations) Short-term fluctuations เป นการเปล ยนแปลงการเก ดโรคของช มชนในช วงเวลาอ นส น อาจเป น ว น ส ปดาห หร อเด อน เช น การร บประทานอาหารเป นพ ษในงานเล ยงท าให ม การเก ด โรคข นภายใน 2-3 ช วโมง ซ งการศ กษาต วแปรน จะท าให การคาดคะเนเวลาร บเช อเข าส ร างกาย ได และหาเช อโรคท เป นสาเหต ได

13 บรรณาน กรม กระทรวงสาธารณส ข. (2542). ค ม อการดาเน นงานระบาดว ทยา. พ มพ คร งท 1 โรงพ มพ องค การร บส งส นค าและคร ภ ณฑ กาญจนา ย งขาว. (2554). ระบาดว ทยาเช งปฏ บ ต การสาหร บท มเฝ าระว งสอบสวนเคล อนท เร ว โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพระด บตาบล.สาน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ด นครราชส มา. คานวณ อ งช ศ กด. (2549). หล กว ชาและการประย กต ระบาดว ทยาสาหร บผ บร หารสาธารณส ข หน งส อประกอบการเร ยนหล กส ตร Mini M.M. in Health สถาบ นพ ฒนาการ สาธารณส ขอาเซ ยน มหาว ทยาล ยมห ดล. Miquel Porta. (2008). A Dictionary of Epidemiology. 5 th Edition. New York : Oxford University Press. R. Bonita, R. Beaglehole, T. Kjellstrom. (2006). Basic Epidemiology. 2 nd Edition. Geneva: World Health Organization; 2006

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง รายงานฉบ บส ดท าย โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง จ ดท าโดย ส าน กพ ฒนามาตรฐาน กรมโยธาธ การและผ งเม อง ศ กษาโดย คณะสถาป ตยกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล

More information

ช อหน งส อ CBR Guidelines ขององค การอนาม ยโลก ฉบ บภาษาไทย (Community Based Rehabilitation)

ช อหน งส อ CBR Guidelines ขององค การอนาม ยโลก ฉบ บภาษาไทย (Community Based Rehabilitation) 1 ช อหน งส อ CBR Guidelines ขององค การอนาม ยโลก ฉบ บภาษาไทย (Community Based Rehabilitation) ท ปร กษา Mr. Mike Davies MS.Silvana Mehra ท ปร กษางานด าน CBR ขององค การ CBM และ ผ อานวยการแผนกพ ฒนาโครงการ

More information

โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535

โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535 โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535 กรณ o การประกอบก จการหอพ กและอาคารห องเช า o การประกอบก จการโรงส ข าว o โรงไฟฟ าช วมวลขนาดก าล งการผล ตต ากว า

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551 - ธ นวาคม 2551 แผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) ค าน า โครงการการจ ดท าแผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) โดยกระบวนการม ส วนร วม จากท กภาคส วน เป นโครงการท ม เป าหมาย ค อ ท

More information

ค ด..มอง..คาดการณ..เก ยวก บ.. การศ กษาเพ อการพ ฒนาท ย งย นในบร บทไทย

ค ด..มอง..คาดการณ..เก ยวก บ.. การศ กษาเพ อการพ ฒนาท ย งย นในบร บทไทย ศ นย แห งความเป นเล ศด านการศ กษาเพ อการพ ฒนาท ย งย นในภ ม ภาคเอเช ยและแปซ ฟ ก สถาบ นส งแวดล อมไทย ความร เพ อประชาชน ช ด การศ กษาเพ อการพ ฒนาท ย งย น ล าด บท 1 ค ด..มอง..คาดการณ..เก ยวก บ.. การศ กษาเพ

More information

ย ทธศาสตร ต วช ว ด และแนวทางการจ ดเก บข อม ล กระทรวงสาธารณส ข ป งบประมาณ พ.ศ. 2558

ย ทธศาสตร ต วช ว ด และแนวทางการจ ดเก บข อม ล กระทรวงสาธารณส ข ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ย ทธศาสตร ต วช ว ด และแนวทางการจ ดเก บข อม ล กระทรวงสาธารณส ข ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กระทรวงสาธารณส ข (ฉบ บปร บปร ง ว นท 30 ก นยายน 2557) ย ทธศาสตร ต วช ว ด และแนวทางการจ ดเก บข อม ล กระทรวงสาธารณส ข ประจาป

More information

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท.

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. สาน กส งเสร มและพ ท กษ ผ ด อยโอกาส สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย กระทรวงการพ

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

รายงานการว จ ย การพ ฒนาแนวทางการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พของ ศ นย ฝ กอาช พช มชนในภาคกลาง

รายงานการว จ ย การพ ฒนาแนวทางการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พของ ศ นย ฝ กอาช พช มชนในภาคกลาง รายงานการว จ ย การพ ฒนาแนวทางการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พของ ศ นย ฝ กอาช พช มชนในภาคกลาง สถาบ นพ ฒนาการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยภาคกลาง ส าน กงานปล ดกระทรงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ ก คาน า

More information

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ หน า ๑๔ เล ม ๑๒๘ ตอนพ เศษ ๖๗ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ ม ถ นายน ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ แห งพระราชบ ญญ ต

More information

ค ม อการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร ฉบ บสมบ รณ

ค ม อการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร ฉบ บสมบ รณ ก ค ม อการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร ฉบ บสมบ รณ โดย ครรช ต พ ทธโกษา ท ปร กษาด านการว จ ยทางว ทยาศาสตร สาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต ธ นวาคม 2554 ข คาน า ค ม อการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร ฉบ บสมบ รณ ท ท านถ

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) โครงการประเม นผลการพ ฒนาอ ตสาหกรรม

รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) โครงการประเม นผลการพ ฒนาอ ตสาหกรรม รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) โครงการประเม นผลการพ ฒนาอ ตสาหกรรม เสนอต อ สาน กงานเศรษฐก จอ ตสาหกรรม กระทรวงอ ตสาหกรรม โดย บร ษ ท ไลคอน จาก ด บร ษ ทท ปร กษาไทยภายใต ศ นย ข อม ลท ปร กษาไทย กระทรวงการคล

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ช ดฝ กอบรมผ บร หาร : ประมวลสาระ บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ศาสตราจารย ดร.ปร ชญา เวสาร ชช ก ค าน า หล กการส าค ญของการปฏ ร ปการศ กษาค อการกระจายอ านาจการบร หารการจ ดการศ กษา การเป ดโอกาสให ช มชนเข ามาม ส

More information

แบบฟอร ม 1 ใบสม ครขอร บรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต แบบฟอร มใบสม ครรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต (Thailand Public Service Awards) ประจ าป พ.ศ.

แบบฟอร ม 1 ใบสม ครขอร บรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต แบบฟอร มใบสม ครรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต (Thailand Public Service Awards) ประจ าป พ.ศ. แบบฟอร ม 1 ใบสม ครขอร บรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต แบบฟอร มใบสม ครรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต (Thailand Public Service Awards) ประจ าป พ.ศ. 2557 ประเภท รางว ลภาพรวมมาตรฐานการบร การท เป นเล ศ รางว ลบ รณาการการบร

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข

แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข ท ปร กษา 1. ดร.นายแพทย พรเทพ ศ ร วนาร งสรรค อธ บด กรมควบค มโรค 2. นายแพทย นพพร

More information

การส มมนาเพ อทบทวนและก าหนด แ น ว ท า ง ก า ร จ ด ท า แ ผ น แ ม บ ท ด านการส งเสร มความเสมอภาคระหว าง หญ งชาย

การส มมนาเพ อทบทวนและก าหนด แ น ว ท า ง ก า ร จ ด ท า แ ผ น แ ม บ ท ด านการส งเสร มความเสมอภาคระหว าง หญ งชาย รายงานผล การส มมนาเพ อทบทวนและก าหนด แ น ว ท า ง ก า ร จ ด ท า แ ผ น แ ม บ ท ด านการส งเสร มความเสมอภาคระหว าง หญ งชาย ๒๕๕๔ สาน กงานก จการสตร และสถาบ นครอบคร ว กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย

More information

แนวทางการให ว คซ น MR เข มท 2 เพ อเร งภ ม ค มก นต อโรคห ด ในเด กอาย 2.5 ป ถ ง 7 ป ท วประเทศ ป 2558

แนวทางการให ว คซ น MR เข มท 2 เพ อเร งภ ม ค มก นต อโรคห ด ในเด กอาย 2.5 ป ถ ง 7 ป ท วประเทศ ป 2558 แนวทางการให ว คซ น MR เข มท 2 เพ อเร งภ ม ค มก นต อโรคห ด ในเด กอาย 2.5 ป ถ ง 7 ป ท วประเทศ ป 2558 ----------------------------- ตามท กระทรวงสาธารณส ขได ก าหนดให ว คซ นรวมป องก นโรคห ด-คางท ม-ห ดเยอรม

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร การบ ญญ ต ให สถานศ กษาเป น น ต บ คคล ในกฎหมายว าด วยระเบ ยบบร หารราชการ กระทรวงศ กษาธ การน บเป นการปฏ ร ปการศ กษาคร งส าค ญของประเทศไทย ซ งสอดคล องก บ เจตนารมณ ของพระราชบ ญญ ต การศ

More information

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต ค ม อการบร หารความเส ยง และการควบค มภายในท วท งองค การ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต คณะกรรมการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 คานา เน องด วยมหาว ทยาล ยร งส ตได นาระบบบร หารความเส ยงมาใช

More information

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย 0 1 1. สถานการณ และสภาพป ญหา ในช วงประมาณสามทศวรรษท ผ านมา อ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลทรายของไทยได

More information

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร UTQ online e-training Course ใบความร ท 1 เร อง ความสามารถและความจาเป นของ การบร หารจ ดการหล กส ตรระด บสถานศ กษา โครงการยกระด บค ณภาพคร ท งระบบ ภายใต ปฏ บ ต การไทยเข มแข ง (Upgrading Teacher Qualification

More information

สร ปผลการตรวจราชการสาธารณส ข ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบท 1 เขตบร การส ขภาพท 12 โดย นพ.ยอร น จ ระนคร สาธารณส ขน เทศก เขตบร การส ขภาพท 12

สร ปผลการตรวจราชการสาธารณส ข ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบท 1 เขตบร การส ขภาพท 12 โดย นพ.ยอร น จ ระนคร สาธารณส ขน เทศก เขตบร การส ขภาพท 12 สร ปผลการตรวจราชการสาธารณส ข ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบท 1 เขตบร การส ขภาพท 12 โดย นพ.ยอร น จ ระนคร สาธารณส ขน เทศก เขตบร การส ขภาพท 12 9 1 การพ ฒนาส ขภาพ ตามกล มว ย 2 การพ ฒนาระบบและ จ ดระบบบร การฯ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ คานา คณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรคณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ได ค าน งถ งความส าค ญ ของทร พยากรมน ษย ท เป นส วนส าค ญในการน านโยบายไปปฏ

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information