ว ชาการขายตรง : Direct sale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ว ชาการขายตรง : Direct sale"

Transcription

1 1

2 2 สาระส าค ญ ในการเร ยนร เร องการขายตรงม ได เร ยนร เพ ยงเพ อศ กษาในภาคทฤษฎ เพ ยงอย างเด ยวแต ควรเร ยนร ให เจาะล กถ งความส าเร จในการขายตรงอ นมาจากการได ปฏ บ ต การขายตรงม ได แตกต างก นจากการขาย แบบอ นมากน กเพ ยงแต การขายตรงเป นการม งเข าหาล กค าเป นส าค ญส วนการขายแบบท วไปย อมไม ม ข อจาก ดในการขาย ด งน นการศ กษาเร ยนร เร องการขายตรงจ งควรทราบถ งความเป นมา องค ประกอบและ ประโยชน ของการขายตรงให ช ดเจน เพ อการเร ยนร อย างละเอ ยดต อไป สาระการเร ยนร 1. ความหมายของการขายตรง 2. ความสาค ญของการขายตรงก บสภาวะตลาดการขายตรง 3. ประโยชน ของการศ กษาการขายตรง 4. องค ประกอบของธ รก จขายตรง 5. การขายตรงตามบ ญญ ต ของสมาพ นธ การขายตรงโลกและสมาคมการขายตรงไทย 6. ป จจ ยท ทาให ธ รก จขายตรงประสบความสาเร จ สมรรถนะประจาหน วย ม ความร ความเข าใจเก ยวก บความหมายและความสาค ญของการขายตรงความสาค ญของการขาย ตรงก บสภาวะตลาดการขายตรง ประโยชน ของการศ กษาการขายตรง องค ประกอบของธ รก จขายตรง การขายตรงตามบ ญญ ต ของสมาพ นธ การขายตรงโลกและสมาคมการขายตรงไทยและป จจ ยท ทาให ธ รก จ ขายตรงประสบความสาเร จ สมรรถนะการเร ยนร

3 3 1. บอกความหมายของการขายตรงได 2. อธ บายความสาค ญของการขายตรงก บสภาวะตลาดการขายตรงได 3. อธ บายประโยชน ของการศ กษาการขายตรงได 4. อธ บายถ งองค ประกอบของธ รก จขายตรงได 5. อธ บายถ งการขายตรงตามบ ญญ ต ของสมาพ นธ การขายตรงแห งโลกและสมาคม การขายตรงไทยได 6. ว เคราะห ป จจ ยท ทาให ธ รก จขายตรงประสบความสาเร จได ผ งความค ด (Mind Mapping) ความหมาย ความสาค ญของการ ขายตรง องค ประกอบของ การขายตรง ความร เก ยวก บการ ขายตรง ประโยชน / บทบ ญญต ของ การขายตรง ป จจ ยท ทาให ธ รก จ ขายตรงประสบ ความสาเร จ

4 4 แบบทดสอบก อนเร ยน หน วยท 1 คาช แจง : จงทาเคร องหมาย X ลงบนต วอ กษร ก ข ค หร อ ง หน าข อความท ถ กต องท ส ดเพ ยงข อเด ยว 1. ข อใดกล าวถ ง การขายตรง ได ถ กต องท ส ด ก. การขายตรงเป นอาช พอ สระของคนท กอาช พ ข. การขายตรงผ ขายต องทาการฝ กอบรมก อนการเสนอขาย ค. การขายตรงผ ขายต องม ความเข าใจในส นค าก อนพบล กค า ง. การขายตรงเป นการเสนอขายส นค าให ก บผ บร โภคไม จาก ดสถานท และเวลา 2. ข อใดกล าวไม ถ กต องในเร องการขายตรง ก. ผ ขายตรงม กม กรรมส ทธ ในส นค าท จาหน าย ข. การขายตรงม งเน นให ส นค าถ งผ บร โภครวดเร ว ค. การขายตรงเป นระบบช องทางการจาหน ายทางตรงอย างเป นอ สระ ง. ส นค าของขายตรงส วนใหญ ม งเน นค ณภาพเน องจากม ได ม ร านค าถาวร 3. ข อใดกล าวถ กต องเก ยวก บความหมายของการขายตรง ก. การขายตรงเป นการขายท ม งเน นผลตอบแทนของผ ขายเป นอ นด บแรก ข. การขายตรงเป นการสนองความสะดวกให ผ เป นต วแทนขายมากกว าผ ซ อ ค. การขายตรงเป นการเสนอขายส นค าถ งท อย อาศ ยของล กค าอย างไม ม ข อจาก ด ง. การขายตรงเป นการเสนอข อม ลส นค าหร อบร การให ล กค าท เน นความพ งพอใจของผ ขาย เป นสาค ญ 4. ข อใดท บ งบอกถ งการขายตรงเป นการส งเสร มอาช พและรายได เป นอย างด ก. รายได ท เพ มข นเก ดจากความขย น ข. ส งผลต อความม นคงทางครอบคร ว ค. ได ร บการยกย องจากเพ อนร วมงาน ง. ส มพ นธภาพทางส งคมเป นท น าเช อถ อ

5 5 5. กล มส นค าในธ รก จขายตรงขายตรงข อใดไม ถ กต อง ก. ป ย ข. เคร องจ กรกล ค. เคร องสาอาง ง. อาหารเสร ม 6. ล กษณะของธ รก จขายตรงข อใดไม ถ กต อง ก. พน กงานขายสามารถวางแผนการทางานด วยตนเอง ข. ธ รก จขายตรงไม ม ข อจาก ดในเร องของเวลาหร อการสาธ ต ค. ส นค าส วนใหญ ของธ รก จขายตรงไม จาเป นต องสาธ ตการใช ง. พน กงานขายส วนใหญ เป นผ ประชาส มพ นธ ส นค ามากกว าการโฆษณาส นค า 7. ข อใดไม ใช ประโยชน ของการศ กษาเร องการขายตรง ก. เพ อเป ดโอกาสให ผ ขายได พบก บผ บร โภคโดยตรง ข. เพ อให ผ ขายได ม นใจว าอาช พการขายม ความม นคง ค. เพ อเป นทางเล อกให บ คคลท วไปให สนใจเล อกอาช พการขายตรง ง. เพ อให ผ ศ กษาได เข าใจว าส นค าขายตรงหากม ค ณภาพส นค าม กขายได 8. ข อใดต อไปน เป นธ รก จขายตรงของไทย ก. เอวอน ข. ย น ซ ต ค. ก ฟฟาร น ง. ค งเซนเคนโก 9. ข อใดต อไปน เป นธ รก จขายตรงประเภทหลายช น ก. ม สท น ข. ย น ซ ต ค. เอวอน ง. สโรร กษ

6 6 10. ข อใดม ใช องค ประกอบของธ รก จขายตรง ก. ผล ตภ ณฑ ข. ผ ประกอบการ ค. แผนการตลาด ง. ป จจ ยทางธ รก จ 11. หน วยงานของภาคร ฐท รองร บความน าเช อถ อให ก บธ รก จขายตรงได มากท ส ดได แก ข อใด ก. สาน กงานสาธารณส ข ข. สาน กงานอาหารและยา ค. สาน กงานค มครองผ บร โภค ง. สาน กงานมาตรฐานอ ตสาหกรรม 12. สมาคมท ช วยเป นส อกลางและให การด แลธ รก จขายตรงได แก ข อใด ก. สมาคมหอการค าไทย ข. สมาคมการขายตรงไทย ค. สมาคมผ ประกอบการท วไป ข. สมาคมผ ประกอบการส งออกและนาเข า 13. ข อใดม ใช ก จกรรมทางธ รก จขายตรงท ม งเน นความส มพ นธ ทางส งคม ก. การออกหาล กค าในสถานท ต าง ๆ ข. การเข าฟ งแผนการตลาดระบบใหม ค. การเข าประช มประจาเด อนของบร ษ ทขายตรง ง. การพบปะส งสรรค ของต วแทนขายท บ านอย างเป นก นเอง 14. ป จจ ยท ทาให ธ รก จขายตรงประสบความล มเหลวค อข อใด ก. ธ รก จขายตรงตระหน กถ งการสร างความส มพ นธ ทางส งคม ข. ผ ประกอบอาช พขาดความอดทนและความพยายามต อเน อง ค. ธ รก จขายตรงขาดการเน นการส อสารและเทคโนโลย ท ท นสม ย ง. ผ ประกอบการธ รก จขายตรงใจกว างและยอมร บความค ดเห นจากบ คคลอ นเสมอ

7 7 15. ความสาเร จของการขายตรงไม เก ยวข องก บข อใด ก. การม ค แข งข นน อยราย ข. ยอดขายและสมาช กเพ มข น ค. เป นธ รก จทาได ง ายและท นต า ก. การม ต วแทนขายท ม ความสามารถ แบบทดสอบก อนเร ยน หน วยท 1 ข อท คาตอบท เล อก คะแนน ข อท คาตอบท เล อก คะแนน ข อท คาตอบท เล อก คะแนน รวมคะแนนท งหมดท ได

8 8 การขายตรงเป นการขายท ม ล กษณะในการดาเน นธ รก จท ม ความโดดเด นม ความช ดเจนในการทา ธ รก จสามารถสร างรายได อย างรวดเร วส าหร บต วแทนขายตรง หากม ความม งม นหร อม ความขย น การทาธ รก จขายตรง ม กส งผลสะท อนให ครอบคร วและท องถ นตลอดจนเศรษฐก จของประเทศด ข น ส งเหล าน ส งผลให ภาพโดยรวมของประชาชนในประเทศน น ๆ ม ความเป นอย ท ด ข นเป นอาช พท ทาได ไม จาก ดเพศและว ยผ ท ไม ม งานทาหร อม งานประจาสามารถทาได การทาความเข าใจเร องการขายตรงและ บทบาทของหน วยงานท เก ยวข องก บการขายตรงจ งเป นส งส าค ญและจะเป นประโยชน ต อผ เร ยน ในการศ กษาเร องการขายตรงมากข นต อไป 1. ความหมายของการขายตรง การขายตรงเป นธ รก จท ม มานาน เป นธ รก จท เต บโตต อเน องม ส นค าจานวนมากท เข าส ระบบน ในขณะท การขายท วไปย งคงม ระบบการจ ดจาหน ายและการเข าถ งล กค าตามล กษณะการขาย เช น การขาย ส ง การขายปล ก การส งออก การนาเข า การท องเท ยว หร อธ รก จการบร การต าง ๆ เป นต น และในจานวน ธ รก จมากมายน นม ธ รก จอ กประเภทหน งท ผ สนใจธ รก จสามารถเร มต นทาได โดยไม ต องลงท นมากไม ว า เร องของเง นท น ผล ตภ ณฑ หร อสถานท น นค อธ รก จประเภทการขายตรงซ งจ ดเป นธ รก จท ม การดาเน นการ มานาน อ กท งม จานวนผ คนมากมายได สนใจทาธ รก จขายตรงมากข นเพราะสามารถควบค มเวลา สถานท และม อ สระในการทางานอย างไม จาก ด การศ กษาหาความร เร องการขายตรงหากม ผ สนใจประกอบอาช พ อ สระด านน ในป จจ บ นน เป นเร องง าย เพ ยงเร ยนร และหากม ความต งใจจะส งผลให ผ ประกอบการด าน การขายตรงสามารถทาอาช พน ได อย างประสบผลส าเร จ แต ในด านการขายตรงจาเป นอย างย งท จะต อง ทราบ ถ งความหมายความส าค ญ ตลอดจนบทบ ญญ ต ของการขายตรงอย างถ กต อง ประเด นสาค ญจะต อง พยายามสร างความพ งพอใจให ผ บร โภคมากท ส ดและนาเสนอส งท ด ท ส ดให ผ บร โภคยอมร บให ได ว า การขายตรงนอกจากจะทาให ผ บร โภคได ใช ผล ตภ ณฑ ท ด ม ค ณภาพแล วย งสามารถเป นเจ าของธ รก จได โดยม ต องลงท นมากและม โอกาสประสบความสาเร จเช นเด ยวก บธ รก จอ น

9 9 การศ กษาว ชาการขายตรงจ งเป นธ รก จท น าสนใจย ง เพราะป จจ บ นสภาวะการแข งข นของธ รก จ ประเภทน ม การแข งข นส งหากธ รก จขายตรงนาเสนอส นค าหร อบร การท ด ท งม แผนการตลาดหร อช องทาง การตลาดท ด กว าย อมสามารถร กษาตลาดได ในขณะเด ยวก นผ บร โภคย งสามารถเล อกซ อส นค าท ม ค ณภาพ เช อถ อได และหากสนใจในธ รก จขายตรงย งสามารถเล อกธ รก จขายตรงท เหมาะก บตนเองได อย างเหมาะสม ย งข น น กการตลาดหร อผ สนใจการขายตรง จ งควรคาน งอย เสมอว าจะทาอาช พขายตรงให ประสบ ความส าเร จและเข าถ งผ บร โภคตลอดจนความสามารถในการสร างท มขายท ด ได น นควรทาอย างไร จ งจะได เปร ยบค แข งข นทางธ รก จขายตรง การขายตรง (Direct Selling) หมายถ ง งานท ผ ขายใช เวลาว างจากการทางานนอกเหน อจากงาน ประจามาทาการขาย เพ อเสร มสร างรายได ด วยการเสนอขายส นค าประเภทอ ปโภคบร โภคหร อหร อส นค า อ น ๆ โดยว ธ การนาส นค าไปเสนอล กค าโดยตรง หร อเสนอด วยว ธ การหาสมาช กบร โภคส นค าภายใต เคร องหมายส นค า (Logo) เด ยวก นในราคาม ส วนลดและกลายเป นม รายได เพ มจากผลต างจากการบร โภค ส นค าเคร องหมายเด ยวก นและจากการนาส นค าไปขาย ผ ขายจะเป นผ บร โภคส นค าในราคาถ กลง อ นจะเป น การประหย ดค าใช จ ายจากการซ อส นค ามาบร โภคจากของบร ษ ทตนเอง (ในฐานะเป นสมาช กหร อผ ร วม ห น) และเม อนาไปขายต อในราคาตามหน ากล องผล ตภ ณฑ น นก ได กาไรอ กต อหน ง หร อเม อผ เป นสมาช ก/ ผ ร วมห นน าว ธ การไปหาสมาช ก/ผ ร วมห นต อไปจะได เปอร เซ นต จากการหาสมาช กมาซ อส นค า จากคล งส นค า (บร ษ ท) ตลอดจนจาหน ายผล ตภ ณฑ น น เก ดเป นธ รก จท เร ยกว า การขายตรง (สมศร ม ชฌ เศรษฐ. 2546:30) การขายตรง หมายถ ง การขายส นค าท ผ ขายต ดต อเสนอขายส นค าให ก บผ ใช ส นค าหร อผ บร โภค โดยไม ผ านคนกลางหร อร านค าคนกลาง ยกต วอย าง เช น การจ ดจาหน าย หน งส อสาราน กรมท เจาะจง เป นรายว ชา ม ความละเอ ยด ประณ ต เฉพาะต วหร อเคร องส าอางท จาเป นต องม การบร การ ก ารแนะนา เป นรายบ คคล บางชน ด ย งต องทาควบค ก บบร การอ น ๆ เช น ม การนวดหน าให ก อนแล วจ งทาการขาย ส นค า ซ งล กษณะน เป นการทาให เก ดการขายต อเน องในระยะยาวหร อเป นการขายเคร องใช ภายใน คร วเร อนก ม กจะม การสาธ ตและแนะนาว ธ ใช ก อนการเสนอขาย เป นต น (สมชาต ก จยรรยง. 2547:13)

10 10 การขายตรง หมายถ ง ระบบท ม การทาการตลาดส นค าหร อบร การในล กษณะของการนาเสนอขาย ต อผ บร โภคโดยตรง ณ ท อย อาศ ยหร อสถานท ทางานของผ บร โภคหร อของผ อ นหร อสถานท อ นท ม ใช สถานท ประกอบการค าอ นเป นปกต ธ ระ โดยผ านต วแทนขายตรงหร อผ จาหน ายอ สระช นเด ยวหร อหลาย ช นแต ไม รวมถ งน ต กรรมตามท กาหนดในกฎกระทรวง (กรรณ การ อ ฐมโนลาภและไพฑ รย กาล งด. 2551:32) จากความหมายของการขายตรง สร ปได ว า การขายตรง ค อ ว ธ จาหน ายส นค าหร อบร การต อไปย ง ผ บร โภคโดยตรง ณ สถานท ท ผ บร โภคอย อาศ ย ท ทางานหร อสถานท ท ได น ดหมายไว แล ว ท งน ส นค าและ บร การด งกล าวของธ รก จจะต องม ระบบการจ ดจาหน ายโดยไม ผ านคนกลางเป นสาค ญ โดยระบบการขาย ตรงจะอธ บาย ได ด งน ผ ผล ต/ ผ จาหน าย/ผ นาเข า ส นค า ขายตรง สาขา/ศ นย จาหน าย ต วแทนขาย/ ผ บร โภค ภาพท 1.1 แสดงถ งการจ ดจาหน ายส นค าของธ รก จขายตรง

11 11 1. ผ ผล ตหร อ/จาหน ายส นค า/ผ น าเข าส นค าขายตรงจะจ ดหาส นค าไว และลาเล ยงส นค า ไปสาขา/ศ นย จาหน ายจากน นจะม งตรงไปย งต วแทนขายตรง/ผ บร โภค 2. สาขา/ศ นย จาหน าย ทาหน าท ให บร การแจ งข าวสารการจ ดประช ม /อบรม เก บร กส นค าเพ อรอ การเบ กหร อจาหน ายไปย งผ บร โภครวมท งบร การหร อประสานความร วมม อก บต วแทนขายตรงกรณ ต องการเบ กส นค าให ล กค า 3. ต วแทนขายตรงทาหน าท เสม อนเป นต วแทนจาหน ายส นค าขายตรงของโรงงานผ ผล ตหร อผ จาหน าย โดยจะทาหน าท เสนอขาย สาธ ต ส นค าหร อบร การแก ผ บร โภคไม จาก ดสถานท จนกระท งผ บร โภค พ งพอใจและซ อส นค าจากต วแทนขายตรง 4. ผ บร โภคเป นผ ท ม ความสามารถในการซ อส นค าหร อบร การ อาจต ดส นใจเองหร อม พน กงานขาย แนะนา หากธ รก จใดม ข อเสนอส นค าและบร การท ด จนผ บร โภคร ส กพ งพอใจผ บร โภคจะทาการซ อ เพ อสนองความต องการขณะเด ยวก นหากพ งพอใจในส นค าหร อรายละเอ ยดอ นอ นจะเป นผลประโยชน ผ บร โภคก อาจจะสม ครเป นต วแทนขายได เองต อไป 2. ความส าค ญของการขายตรงและสภาวะตลาดการขายตรง การขายตรงม บทบาทในช ว ตประจาว นเพราะสามารถเล อกเป นอาช พได ง ายและจ ดเป นธ รก จ หร อเป นอาช พท สามารถทาได ไม จาก ดเพศและว ย ในส วนสภาวะตลาดการขายตรงต งแต อด ตจนถ งป จจ บ น ย งคงม การแข งข นก นส งและม ส นค าหลากหลายท งส นค าอ ปโภค บร โภค เคร องสาอางผล ตภ ณฑ อาหาร เสร ม เคร องใช ในคร วเร อน กล มส นค าเคร องใช ส าน กงาน เป นต น แต ละธ รก จท ม ระบบการขายตรง ต างม งสร างความแตกต างท งค ณภาพส นค า แผนการตลาด ผลประโยชน ความก าวหน าในตาแหน ง หร อในสายงานของธ รก จขายตรง เพ อสร างความน าสนใจและด งด ดผ คนท วไปท ต องการม รายได มากกว า อาช พหล กท ทาอย ให ม ความเป นอย ท ด ข นด งน นธ รก จท ม ระบบการขายตรงจาเป นท จะต องส อสาร หร อสร างความเข าใจตลอดจนสร างภาพล กษณ ท ช ดเจนให ผ บร โภคได เข าใจถ งการขายตรงและสามารถ ทาให ผ บร โภคมากมายได เปล ยนท ศทางของการเป นผ ซ อมาเป นผ ขายเพ อเป าหมายความส าเร จท ค มค า หากม ความเข าใจท ด ในขณะเด ยวก นก ม ผ ขายตรงหร อต วแทนขายตรงจานวนมากท ไม ได คาดหว งว าธ รก จ ขายตรงจะให อนาคตยาวนานเพราะเห นว าเป นเพ ยงอาช พเสร มหร องานอด เรกเท าน น ขณะท ป จจ บ น

12 12 การขายตรงจ ดเป นย ทธว ธ ท เจาะจงถ งผ บร โภคท เป นกล มเป าหมายของแต ละผล ตภ ณฑ ซ งม ความ เหมาะสมก บสภาพตลาดป จจ บ น เพราะสามารถตอบสนองความต องการของล กค าได ด จะเห นได ว า ท กธ รก จล วนม ความส าค ญก บการพ ฒนาประเทศและธ รก จขายตรงก จ ดเป นธ รก จหน งท ย งคงได ร บ ความน ยม ซ งสามารถอธ บายตามสภาวะตลาดการขายตรงท สาค ญ ด งน 1. การขายตรงส งเสร มให เก ดอาช พและรายได ธ รก จการขายตรงจ ดเป นธ รก จนานาชาต ม ธ รก จ ข ามชาต หลายประเทศท ดาเน นธ รก จน และกระจายอย ท วโลก รวมท งประเทศไทยท จ ดเป นแหล งศ นย กลาง ของอาเซ ยนในการเป ดต วของธ รก จขายตรงหลายบร ษ ท การขายตรงม ร ปแบบแตกต างก นไม ว าเป นการ ขายตรงแบบช นเด ยวหร อการขายตรงแบบหลายช น ท งสองแบบม ว ธ การนาเสนอส นค าหร อบร การล กค า และแผนการตลาดท แตกต างก น ขณะท ในป จจ บ นส นค าในระบบขายตรงย งม การเต บโตส งและส นค า ท ได ร บความน ยมค อกล มส นค าเพ อส ขภาพและความงาม ตลอดจนผล ตภ ณฑ เสร มอาหารหลายบร ษ ท ขายตรงท ได ร บความน ยมต อเน องม ท งบร ษ ทท ผ ประกอบการเป นคนไทย เช น ส พร เด รม ก ฟฟาร น สโรร กษ เป นต น หร อบร ษ ทต างชาต เช น ค งเซนเคนโก ย น ซ ต น ทร เมท สต เป นต น ประเด นท น าสนใจ ของธ รก จขายตรง ค อ บ คคลท กเพศ ท กว ย ท กระด บการศ กษาและท กสาขาว ชาช พ ล วนสามารถทาอาช พ น ได พร อมท งศ กยภาพและความสามารถของบ คคลท สนใจเข ามาเป นน กขายอ สระท กคนอาจม จ ดประสงค ท ต างก นหร อคล ายก นได เช น บางคนอาจทาเป นอาช พเสร มทาในขณะท บางคนทางานประจา บางคนม งาน ประจาแต เห นความเป นไปได ทางธ รก จและเช อม นในการเต บโตของธ รก จขายตรงได ต ดส นใจลาออก จากงานประจา ในขณะท บางส วนต องการเข ามาทาอาช พขายตรง เพ อส งคมและเพราะเห นว าเป นอาช พ ท ท าทายความสามารถ และเห นว าเป นการส งเสร มให เก ดการยอมร บในบทบาทหน งทางธ รก จท ส งเสร ม ให ม บ คล กภาพหร อการต องการได ร บการยกย อง แต ประเด นหล กท เป นเป าหมายของอาช พย งคงเห นว าเป น ช องทางของรายได ท เพ มข นหลายเท าต ว ซ งสร ปว าการขายตรงเป นอาช พท อาจเล กทาได หากถ งเป าหมาย ท ต งใจไว หร อม ความเต มท ก บอาช พน เพ ยงพอและหากเล กอาช พขายตรงน นย อมทาได ซ งม ได ส งผล กระทบต อรายได ใด ๆ หากผ ขายสามารถบร หารเวลาด วยตนเองได อย างเป นระบบต อเน อง สามารถทาเป นอาช พเสร มหร องานอด เรกได เป นอย างด ส งสาค ญค อย งม ผ เป นสมาช กหลายธ รก จขายตรง ท ย งคงม งม นและทาต อไปเร อย ๆ เพราะเห นว ารายได ท ได ร บจ ดเป นมรดกตกทอดถ งล กหลานและ ม ผลประโยชน ต อเน องจร ง

13 13 2. ธ รก จขายตรงต องม ล กษณะเด นแตกต างจากธ รก จการขายท วไป ได แก 2.1 การขายตรงเป นช องทางท สามารถกระจายผ ผล ต/ผ จ ดจาหน ายไปย งผ ขาย/ผ บร โภค โดยตรง โดยไม ต องผ านคนกลาง 2.2. การขายตรงเป นว ธ การผ านร านค าปล ก โดยผ ขายตรงจะทาหน าท แทนร านค าปล กภายใต กรรมส ทธ ของการดาเน นธ รก จของบร ษ ทน น ๆ 2.3. การขายตรงม ว ธ การจ ดจาหน ายอย างรวดเร วผ านส อหลายช องทาง เช นทางอ นเตอร เน ต โทรศ พท หร อโทรท ศน ส อว ทย หน งส อพ มพ น ตยสาร สาขาจาหน าย คล งส นค าในต างจ งหว ด โดยเฉพาะ ต วแทนขายตรง น กธ รก จอ สระ เป นต น 2.4 การขายตรงผ ขายจะม อ สระในการท าธ รก จตามความสามารถของแต ละบ คคล และธ รก จน จ ดเป นธ รก จของการลอกเล ยนการทางาน ด วยการใช ว ธ การถ ายทอดและสอนงาผลของงาน ม กข นอย ก บความสามารถความพยายามของผ ขายตรงแต หากเป นการขายตรงประเภทหลายช น ม กจะม งเน นการสร างท มขายเป นหล กม ได ม งเน นการขายส นค า 2.5 การขายตรงเป นธ รก จท ตกทอดถ งทายาทรวมถ งยอดขายท ต อเน องม กม การสะสม จนสามารถสร างรายได ในเวลาอ นรวดเร ว หากม ความม มานะ ขย นและอดทน บ คคลท ประกอบอาช พ เหล าน สามารถประสบความสาเร จม ฐานะทางการเง นและส งคมมากข น 2.6 การขายตรงสามารถทาควบค ก บงานประจาได และสามารถบร หารเวลาด วยตนเอง 2.7 การขายตรงไม ต องลงท นมาก ไม ต องม สถานท หร อม ส นค าจานวนมาก เพ ยงม ต วอย างส นค า ม เทคน คในการน าเสนอ สาธ ต ม ความสามารถในการแนะน า ม หล กศ ลปะในการจ งใจ (Motive) หร อช กชวนให ผ บร โภคได ทดลองใช ก สามารถประสบความสาเร จได 2.8 การขายตรงม หลายบร ษ ท ม การแข งข นส งอ กท งม ส นค าหลายประเภทหากต องการทาอาช พ การขายตรงผ สนใจเพ ยงศ กษาความเป นมาของบร ษ ท โครงสร างองค กร ความม นคงน าเช อถ อของธ รก จ ส นค าและบร การ ค แข งข น แผนการตลาด (Marketing plan) ระบบช องทางการจาหน าย (Distribution cannel) ว ธ การทางาน รายได หร อผลประโยชน และความก าวหน าในอาช พก สามารถทาได ท กโอกาส

14 การขายตรงม บ ญญ ต กฎหมายรองร บ เพ ยงทาความเข าใจและทาการศ กษาธ รก จขายตรงให ด ซ งสามารถตรวจสอบได ว าธ รก จขายตรงเหล าน น ได ร บอน ญาตจากสาน กงานค มครองผ บร โภคเป นธ รก จ ขายตรงท ถ กต องตามกฎหมายหร อเป นสมาช กสมาคมการขายตรงไทยไม 2.10 การขายตรงเป นอาช พท สามารถช วยเหล อผ คนภายในประเทศให ม ค ณภาพช ว ตม ความ เป นอย ท ด ข นได ด ง ประเทศญ ป น ประเทศเกาหล ใต โดยร ฐบาลของท งสองประเทศน ได ประกาศให อาช พ การขายตรงเป นอาช พท 2 ของพลเม องในประเทศ รวมท งได ยกระด บธ รก จขายตรงให เป นธ รก จ ท ม บทบาทสาค ญในการช วยให ประชาชนภายในประเทศได ม งานม รายได รวมท งม ส วนสาค ญในการพย ง สภาวะเศรษฐก จโลกได อ กด านหน ง 3. การขายตรงเป นธ รก จการขายส นค าหล ก การขายตรงจ ดเป นธ รก จท ม ล กษณะม งเน นการขาย ส นค า ส นค าขายตรงส วนใหญ ม ท ง เคร องส าอาง ผล ตภ ณฑ อาหารเสร ม เคร องใช ในคร วเร อน เป นต น อน งธ รก จขายตรงท ม ม ช อเส ยงขณะน ได แก ม สท น เอวอน ค งเซนเคนโก ก ฟฟาร นแอมเวย เป นต น ธ รก จ เหล าน จะเน นการสร างฝ นให เป นจร งในแง ม มธ รก จ กระต นและจ งใจให เก ดเป าหมายในอนาคตและ การคาดหว ง นอกจากน ธ รก จขายตรงย งสามารถทาประโยชน ให ก บผ เก ยวข องในวงการขายตรงน ได อย างมากมาย ไม รายได หร อผลตอบแทนอ นท จะได ร บ ส งเหล าน ล วนได มาจากการนาเสนอข อม ลท ด เย ยม การส อสารเทคโนโลย และเทคน คการสร างประส ทธ ภาพในการบอกต อท งหมดทาให เก ดพล งการข บ เคล อนท ด และก อให เก ดเป นพลว ตรเพ มข นในอ ตราท ส งในเวลาอ นรวดเร วม ด งน 1. ส นค าประเภทอ ปโภคบร โภค หมายถ ง ส นค าใช ในช ว ตประจาว นต องใช ต อเน อง เช น น ายา ล างจาน สบ ยาส ฟ น น ายาเอนกประสงค ข าวสาร เป นต น 2. ส นค าประเภทเคร องส าอางและกล มผล ตภ ณฑ อาหารเสร ม หมายถ ง กล มส นค าท ม งเน น ความงาม ม งเน นส ขภาพ เช น แป ง คร มบาร งผ วหน าผ วกาย อายแชโดว น ายาทาเล บ ว ตาม น น าม นจม กข าว คลอโรฟ ล เคร องด มประเภทส ขภาพ ประเภทเสร มคลอลาเจนหร อประเภทเสร มก ลต าเพ มผ วขาว เป นต น 3. ส นค าประเภทการเกษตร หมายถ ง กล มส นค าม งเน นการเจร ญเต บโตหร อกระต นให พ ชผล ทางการเกษตรงอกงามหร อม ผล ตผลท ด ข น เช น ป ย อาหารพ ช อาหารส ตว เป นต น 4. ส นค าเบ ดเตล ดต าง ๆ หมายถ ง ส นค าท เป นของใช ท วไป เช น พวงก ญแจ กรอบร ป สต กเกอร เคร องประด บ ของตกแต งบ าน ซ งจะเห นได ช ดจากผล ตภ ณฑ ของม สท น ฟรายเดย เป นต น

15 15 ภาพท 1.2 ส นค าอ ปโภคบร โภคแอมเวย ท มา ภาพท 1.3 ส นค าเคร องสาอางเอวอน ท มา

16 16 ภาพท 1.4 ส นค าอาหารเสร มของย น ซ ต ท มา ภาพท 1.5 ส นค ากล มเบ ดเตล ดของม สท น

17 17 ท ศทางการดาเน นงานของต วแทนขายตรงก บการเข าพบล กค า ภาพท 1.6 ท ทางานของล กค า ภาพท 1.7 บ านของล กค า ภาพท 1.8 ต วแทนขายตรง ภาพท 1.9 ผ หญ งทางานหร อแม บ าน ภาพท 1.10 บ คคลท วไปท สนใจ

18 18 คล งส นค า สาขาย อย บร ษ ท ขายตรง ผ บร โภค ต วแทน ขายตรง ภาพท 1.11 ท ศทางของการขายตรง เป าหมาย ค อความส าเร จ ความขย นและม มานะเพ อสร างอนาคต การเร มธ รก จขายตรง ภาพท 1.12 ส งท ต วแทนขายตรงต องเผช ญและทาต อเน องจ งจะก าวไปส ความสาเร จ (Top Of Mind)

19 19 ต วอย าง กรณ ศ กษาถ งล กษณะของการขายตรงหากเท ยบก บองค ประกอบของธ รก จขายตรง องค ประกอบของธ รก จขายตรงก บความอย รอดในย คป จจ บ น ธ รก จด านการขายและการตลาดป จจ บ นม ร ปแบบการขายท อาจจะเร ยกได ว า สารพ ดร ปแบบ ด งน น การทาตลาดของส นค าหร อการขายส นค าในป จจ บ นจ งกล บมาให ความสาค ญเร องช อง ทางการจ ดจาหน ายหร อการจ ดการช องทาง (Channel Management) การขายตรงจะเป นเร อง ของการตลาดขายตรง (Direct Marketing) แต ในความเป นจร งอาจจะม หลากหลายร ปแบบต าง ๆ มากมาย เช น การทาตลาด ขายตรงแบบถ งม อล กค า เช น พน กงานขายโทรศ พท ไปถ งล กค า หร อท เร ยกว า Telemarketing รวมถ งการส งแค ตตาล อกถ งล กค า (Catalog Mail) หร ออาจจะ ท นสม ยมากข นในย คของ IT ด วยการขายผ านทาง ซ งในป จจ บ น อาจจะม การขาย อ กร ปแบบหน งในล กษณะท เร ยกว าเป นการใช ว ธ การผสมผสานระหว างการขายทางโทรศ พท การให ข อม ลล กค า การบร การ ล กค า ซ งเร ยกว า Call Center สาหร บ ช องทางผ านระบบการ ขายตรง ในป จจ บ นจ งเป นท น ยมส งมากและม ท ง การขายตรงช นเด ยว (Single Direct Sales) และการขายตรงหลายช น (Multiple Direct Sales) ท งน ทางด าน ดร.ดน ย เท ยนพ ฒ ได ให ทรรศนะเก ยวก บธ รก จขายตรง (Direct Sales) ซ งอาจจะไม เหม อนในตาราด วยการแบ งออกเป น 1. เป นการขายในร ปแบบ Door To Door 2. เป นการขายแบบ Face To Face อย างไรก ด เม อมองย อนกล บไปด พ ฒนาการของ Direct Sales ต งแต ป 1998 The Direct Selling Association ได สร ปให เห นว า ม จานวนคนกว า 28 ล านคนท วโลกท ทา ธ รก จท เก ยวข องก บ Direct Sales โดยเม อ100 ป ท ผ านมา ส นค าค อนข างเร ยบง ายม ผลการ ตอบแทนจาก ด แต พอระยะหล ง 50 ป ต อมา ผล ตภ ณฑ ม มากข น การให ผลตอบแทนส งข น โอกาสทางธ รก จมากข นและม การขยายต วในล กษณะเคร อข าย พอมาก อนป 2000 ส นค า เป นนว ตกรรมใหม ม ค าตอบแทนหลายช นและโอกาสทางธ รก จขยายต วได ท วโลก เป นการ ขายตรงช นเด ยวและหลายช น จนป จจ บ นส นค าถ กพ ฒนาให ม ความหลากหลายมากข นม ผ ผล ตส นค า OEM ในธ รก จอ นๆ ท ไม เคยทา Direct Sales มาก อนเข ามาทาตลาดด านน และ สามารถ ประสบความสาเร จในระด บโลก ต วอย าง เช น บร ษ ทในกล มโซน ทาตลาด ไดเร ก

20 20 และสามารถ ประสบความสาเร จในระด บโลก ต วอย าง เช น บร ษ ทในกล มโซน ทาตลาด ไดเร กเซล เคร องสาอางย ห อ โซน ว ในญ ป น จนประสบความสาเร จ และให ความสนใจ ในตลาดเม องไทยจ งเข ามาทาธ รก จไดเรกเซลนป น (2546) สาหร บธ รก จขายตรง เป นล กษณะของการทาการขายในร ปแบบท ม ล กษณะด งน - Face-To-Face สามารถจ บเข าค ยก นได - กล มเป าหมาย (Target Group) ช ดเจนง ายต อการทาธ รก จ - ระบบเคร อข าย (Network) เหมาะสมเป นอย างย งท จะร กและช วยทาให ตลาด ขายตรงเต บโตอย างรวดเร ว ทาไมธ รก จ Direct Sales ของญ ป นจ งประสบความสาเร จส งการทาธ รก จขายตรง ของผ ผล ตส นค า หร อผ จ ดจาหน ายในธ รก จของญ ป นประสบความสาเร จส ง ท งน ก เน องมาจาก 1. พ นฐานของคนญ ป นเป นคนม ระเบ ยบ หากม การทางานเล ยนแบบก นจะชานาญ มากและทาได ด กว าคนชาต อ น 2. การขายผ าน Modern Trade หร อห าง สม ยใหม เช น Tesco Big C Carrefour Makroช องทางเหล าน ม ค าใช จ ายส ง เช น % GP ท ส งมาก ม ค าเข าจาหน าย (Entrance Fee) ม ค าส งเสร มการขาย ค า Roll Back (ลดต ากว าราคาท น) ค าเช าพ นท แพงมาก ทาให บ คคลท วไป ม โอกาสท จะเป นเจ าของธ รก จยากแต ธ รก จขายตรงสร างโอกาสได ท มา หน งส อพ มพ สยามธ รก จ ฉบ บท 881 ประจาว นท ถ ง ประโยชน ของการศ กษาการขายตรง การศ กษาด านการขายตรงจ ดเป นส งส าค ญอ นจะน าพาให ผ ศ กษาได เข าใจการขายตรงได อย างช ดเจนถ กต อง อ กท งเป นเหต ผลในการสน บสน นและศ กษาหาความร เก ยวก บว ชาช พการขายตรง ส งสาค ญทาให สามารถส มผ สได ว า ความต องการท แท จร งของผ บร โภค และต วแทนขายม ความร ส กหร อ ท ศนคต แตกต างก นอย างไร รวมท งเป นการศ กษาถ งท ศทางทางการตลาดของธ รก จขายตรงหลายประเภท

21 21 โดยอาจม ผลต อการดาเน นงานท ด ของธ รก จการขายตรงในอนาคตและในส วนของประโยชน ท จะได ร บ จากการศ กษาการขายตรง ม ด งน ค อ 1. เพ อเป ดโอกาสให ผ ขายได พบก บผ บร โภคโดยตรง ท งน ท งสองฝ ายได พ ดค ยแลกเปล ยน ท ศนคต ความร เร องส นค า การใช ค ณภาพผล ตภ ณฑ หร อบร การ ตลอดจนสามารถสร างความเช อม นให เก ด ก บผ บร โภคอย างใกล ช ดเป นโอกาสให เก ดการตระหน กในการซ อส นค าได ง ายข น 2. เพ อส งเสร มให ผ ขายได ม นใจและภาคภ ม ใจในว ชาช พการขายตรง อาช พขายตรง เป นอาช พท ม บทบ ญญ ต ของสมาคมการขายตรงรองร บ ด งน นผ ท สนใจทาธ รก จน จ งม นใจได ว าจะสามารถ ประกอบอาช พการขายตรงได อย างภ ม ใจและม ความม นใจในการเข าพบเพ อเสนอขายส นค าต อล กค า เพ ยงแต ต องพ จารณาเล อกบร ษ ทขายตรงท น าเช อถ อเท าน น 3. เพ อเป นทางเล อกให บ คคลท วไปให สนใจเล อกอาช พการขายตรง อาช พขายตรงทาได ง าย เร มทาเม อใดก ได ข นอย ก บความสนใจ อ กท งสามารถทาเป นอาช พเสร มหร อเป นงานประจาอ กท งทาให บ คคลเหล าน นเช อในธ รก จขายตรงว าเป นอาช พท ส จร ต ม ความอ สระและสามารถสร างอนาคตท ด แก ตนเองและครอบคร วได 4. เพ อเป นการส งเสร มธ รก จขายตรงให เป นท ร จ กในวงส งคม โดยม หน วยงานภาคร ฐ ค อส าน กงานคณะกรรมการค มครองผ บร โภคร วมก บสมาคมพ ฒนาการขายตรงไทย ร วมก นจ ดอบรม มาตรฐานว ชาช พขายตรง ซ งได จ ดต อเน องท กป โดยหว งให อาช พการขายตรงได เป นท ยอมร บเป นสากล และเป นท ได ร บการยอมร บในภาคธ รก จอ น ๆ รวมถ งการสน บสน นให น กเร ยน น กศ กษาในสถาบ น ได เร ยนร เร องการขายตรง จนสามารถน าไป เป นแนวทางในการศ กษาต อระด บท ส งข นหร อ เพ อการส งเสร มให น กเร ยน น กศ กษาได ใช เวลาว างให เก ดประโยชน โดยการสม ครเป นต วแทนขายตรง 5. เพ อลดป ญหาของการว างงานและเป นการส งเสร มให ประชาชนม รายได มากข น การขายตรง จากท ได กล าวมาแล ว จ ดเป นอาช พท ทาได ท กคนไม ว าผ ท ม งานประจาหร อว างงานก สามารถทาได ง าย โดยไม ต องลงท นมาก การขายตรงม กมาจากความต งใจและความม งม นในการจะทาการขายส นค าหร อ ช กชวนผ อ นเข าส ธ รก จ โดยเฉพาะการช กชวนผ บร โภคท ได ใช ส นค าอย แล วให เข าส ธ รก จและป จจ บ น ม ธ รก จขายตรงเต บโตข นเป นจานวนมากและน ยมใช หล กการน เสมอ

22 22 ภาพท 1.13 ภาพแสดงหน วยงานของภาคร ฐและภาคเอกชนจ ดอบรมมาตรฐานว ชาช พขายตรง ท มา 5. เพ อให ผ ศ กษาเข าใจในเร องของระบบการกระจายส นค าขายตรง ธ รก จขายตรงม กม การจ ดต ง สาขา สาน กงานในต างจ งหว ดหร อแม แต ต วแทนอ สระสามารถแสดงต วตนม ส ญล กษณ รห สหร อเลขหมาย ม โลโก ผล ตภ ณฑ ขายตรง ต ดอย ท บร เวณส าน กงาน ร านค าอ กท งพร อมในการนาเสนอและจาหน าย ให ผ บร โภคหร อล กค าได ตลอดเวลา จ งจ ดเป นความคล องต วและความสามารถของธ รก จการขายตรงว า ส นค าท กต วสามารถกระจายส นค าเข าส กล มเป าหมายได ง าย นอกจากน นย งสามารถลดต นท นทางด านการ โฆษณาการประชาส มพ นธ หร อการส งเสร มการตลาดได เป นอย างด เน องจากบร ษ ทได ม งบประมาณ ในการโฆษณา และงบประมาณอ น ๆ รองร บไว แล วเพ อความสะดวกของสมาช กหร อต วแทนขายตรง ในการจาหน ายผล ตภ ณฑ

23 23 6. เพ อเป นการสร างความเข าใจในภาพรวมของธ รก จการขายตรง ธ รก จขายตรงม ใช ธ รก จ หลอกลวงหร อธ รก จล กโซ เพราะธ รก จขายตรงท ด และถ กต องส วนใหญ จะเข าส แวดวงธ รก จมานาน ม ช อเส ยงและเป นท ได ร บการยอมร บจากธ รก จขายตรงด วยก นท งในและต างประเทศโดยสามารถ ตรวจสอบหร อตรวจย อนกล บได จากหน วยงานภาคร ฐ ค อ ส าน กงานคณะกรรมการค มครองผ บร โภค หร อสมาคมการขายตรงแห งประเทศไทยซ งหากผ สนใจต องการเป นต วแทนจาหน ายหร อน กธ รก จอ สระ ขายตรงจะต องค นหาข อม ลและศ กษาระบบธ รก จขายตรงน น ๆ อย างละเอ ยดก อนต ดส นใจสม ครเพ อเป น ต วแทน 7. เพ อให ผ ศ กษาได เข าใจว าส นค าขายตรงหากม ค ณภาพส นค าม กขายได ส นค าหลายประเภท ในระบบขายตรงต องใช บ คคลท ม ช อเส ยงสร างความน าเช อถ อก อนเสมอ ซ งจ ดเป นกลย ทธ การ ประชาส มพ นธ และกลย ทธ การขายท ได ร บความน ยมอย างต อเน อง และเม อเวลาผ านไปการตลาดด เข าถ ง ล กค าได ส นค าม ค ณภาพส นค าท กต วภายใต ช อย ห อน น ๆ จะเก ดค ณค าในต วส นค าเอง โดยในระยะ ของการเต บโตทางการตลาดต อมา หากช อส นค าต ดตลาดแล ว ต วแทนขายจะเป นเพ ยงผ จ ดหาและย นส งท ด อ นเก ดจากค ณค าของผล ตภ ณฑ เท าน น นอกจากน นแล วส นค าขายตรงบางส วนบางบร ษ ทย งสน บสน น ส นค าหน งตาบลหน งผล ตภ ณฑ ของแต ละท องถ นในประเทศได เป นอย างด จนกระท งได ร บการยอมร บ จากตลาดโลก เช น ข าวหอมมะล ท จ ดจาหน ายโดย บร ษ ท ก ฟฟาร น สกายไลน จาก ด เป นต น ภาพท 1.14 ภาพแสดงถ งการขายตรงได เข าถ งกล มว ยร นโดยเฉพาะน กเร ยน

24 24 ต วอย าง กรณ ศ กษาการปร บเปล ยนกลย ทธ ให ท นผ บร โภค การแข งข นของธ รก จในป จจ บ นม การแข งข นท หลากหลาย บางธ รก จแข งข น ด วยการบร การ บางธ รก จแข งข นด วยการพ ฒนาส นค าให ม ความหลากหลาย แปลกใหม หร อ บางธ รก จแข งข นด านราคา ด านการส งเสร มการขาย เป นต น ไม ว าธ รก จต าง ๆ จะแข งข นด วยกลย ทธ ในด านใด ก จะต องต งอย บนพ นฐานความต องการของผ บร โภค บร ษ ท นาโน เซ ร ช จาก ด ได นาข อม ลเก ยวก บการมองภาพของธ รก จขายตรงในสายตา ผ บร โภคโดยเปร ยบเท ยบความค ดเห นของผ บร โภคไทยในป ในประเด น ท น าสนใจค อ ซ งได ทาการศ กษาข อม ลในช วงเด อนเด ยวก น ค อในเด อนก มภาพ นธ 2554 และเด อนก มภาพ นธ 2555 ในพ นท กร งเทพมหานคร จานวน 200 ราย ในการนาเสนอ ข อม ลส วนน เพ อต องการให เห นถ งแนวค ดของผ บร โภคท เปล ยนแปลงไปในแต ละ ช วงเวลา หากธ รก จไม ปร บต วย อมส งผลกระทบต อการวางแผน จ ดการ การกาหนดกลย ทธ อย างแน นอนร จ ดเด นด งจ ดเด นมาใช ร จ ดด อยปร บจ ดด อยให ด ข น การร ข อม ลในส งเหล าน ล วนแล วเพ อก อให เก ดประโยชน ต อธ รก จ โดยเฉพาะอย างย งส าหร บธ รก จขายตรงเอง หากพ จารณาว าจ ดแข งอย ท ตรงไหน ผ ท เก ยวข องหร อผ ท คล กคล อย ในแวดวงคงม คาตอบ ให ได แล ว ผ บร โภคมองเห นถ งจ ดเด นของธ รก จขายตรงเช นเด ยวก นหร อไม จากการ สอบถามกล มผ บร โภคท มองถ งจ ดแข งของธ รก จขายตรงน น เห นในเร องของ ประส ทธ ภาพของต วส นค า ค ดเป น 22.4% ลาด บรองลงมาส าหร บจ ดแข งของธ รก จ ขายตรง ค อ ต วแทนขาย/คนขาย ค ดเป น 18.5% และ ช อเส ยงของบร ษ ทน น ๆ ค ดเป น 16.1% ตามลาด บ ความแตกต างของแนวค ดของผ บร โภคในป 2555 เก ดข น จากการ สอบถามผ บร โภคเก ยวก บจ ดเด นของส นค าในธ รก จ ขายตรงพบว า ผ บร โภคมองว า จ ดเด นของส นค าในระบบธ รก จขายตรง ค อ ต วแทนขาย/คนขาย ค ดเป น 28.5% ลาด บ รองลงมาค อมองว าประเด นเก ยวก บ การให บร การต อล กค าเป นจ ดเด น ค ดเป น 23.0% และ มองในประเด นเร องการได ร บผลตอบแทนจากการขายส นค า ค ดเป น 22.5% ตามลาด บ

25 25 จากข อม ลทาให เห นว า ส งท โดดเด นในธ รก จค อ ต วแทนขาย/คนขายส นค าในธ รก จ ขายตรง ท ไม ว าจะเป นอย างไร จ ดน เป นจ ดท ผ บร โภคเห นว าเป นจ ดเด นเสมอ ด งน น หน วยงานในระบบธ รก จขายตรงเองจะต องให ความส าค ญก บการพ ฒนาบ คลากร อย างจร งจ ง โดยมองไปถ งท ศนคต ท จะเก ดข นก บผ บร โภคให เป นท ศนคต เช งบวกมากกว า เช งลบ ถ งแม ว าจ ดเด นของธ รก จขายตรงจะม ความช ดเจนอย แล วในม มมองของผ บร โภค อย างไรเส ยจ ดด อยท เก ดข นก ไม ควรมองข ามเป นส งท ควรจะต องทาการปร บอย างเร งด วน เพ อเสร มสร างความเข มแข งให ก บธ รก จมากย งข นในป 2554 ข อม ลท ได ร บจากผ บร โภค มองถ งจ ดด อยของธ รก จขายตรงจ ดด อย ค อ ราคา ค ดเป น 25.4% ลาด บรองลงมา ค อ ประส ทธ ภาพของต วส นค า ค ดเป น 16.1% และ ร ปแบบของส นค า เช น ความสวยงาม ความท นสม ยเป นต นค ดเป น 12.7% ตามลาด บ เช นเด ยวก บผ บร โภค ในป 2555 เม อสอบถามผ บร โภคเก ยวก บจ ดด อยของส นค าในธ รก จขายตรง ก พบว า ผ บร โภคโดยส วน ใหญ มองเร อง ราคา เป นจ ดด อยของธ รก จขายตรงค ดเป น 29.0% ลาด บรองลงมา ค อ มองประเด น ประส ทธ ภาพของส นค า ค ดเป น 14.5% และมองในประเด นเก ยวก บ ร ปแบบของส นค า (ความสวยงามความท นสม ย) ค ดเป น13.0% ตามลาด บ เป นความจร ง ท หล กเล ยงไม ได สาหร บจ ดด อยของธ รก จขายตรง และจะต องได ร บการปร บปร งหร อสร าง ความเข าใจอย างเร งด วนค อ ราคาของส นค าของธ รก จขายตรง ประส ทธ ภาพ ของส นค าและ ร ปแบบของส นค าจะทาอย างไรให ผ บร โภคมองประเด นต างๆในเช งบวกไม ได ท มา Thaimlm news Community อ างอ งหน งส อพ มพ สยามธ รก จ

26 26 4. องค ประกอบของธ รก จขายตรง องค กรท ด าเน นธ รก จขายตรงต องม การพ ฒนาส งเสร มความร ให ก บผ ด าเน นธ รก จน โดยต องพยายามค ดค นหาผล ตภ ณฑ ใหม ๆ ป อนส ตลาดอย างต อเน องขณะเด ยวก นส นค า ควรม การสร าง ภาพล กษณ ของส นค าหร อม เอกล กษณ ของธ รก จท ม งเน นค ณภาพส งแต ต นท นต าประกอบก บ ควรจะเป น ส นค าท ด ม ค ณภาพผนวกก บม ความแตกต างจากค แข งข นส งหร อให เห นว าส นค าของบร ษ ทม ความจาเป น ต อผ บร โภคหากสามารถปฏ บ ต ได ย อมเป นท ต องการของตลาดและอาจส งผลกาไรท ส งข นต อธ รก จหร อ ผ เป นต วแทนขายในทางตรงก นข ามถ าส นค าท ผล ตออกมาไม เป นท ต องการหร อขาดค ณสมบ ต ท กล าวมา เม อเข าส ตลาดก จะไม ได ร บการตอบสนองความต องการและไม สามารถขยายตลาดไปได ส ดท ายทาให ธ รก จขายตรงเหล าน นไม ประสบผลส าเร จ ท งน จาเป นอย างย งท จะต องศ กษาองค ประกอบท ส าค ญของ ธ รก จขายตรง ด งน ค อ 4. ผล ตภ ณฑ (Product) หมายถ ง ส งท เสนอแก ตลาดเพ อการร จ กการเป นเจ าของการใช หร อ การบร โภค และสามารถสนองความพ งพอใจความจาเป นและความต องการตลาดได ( Kotler and Armstrong. 1999:28) ผล ตภ ณฑ หมายถ ง ส งท เสนอแก บ คคลเพ อสนองความจ าเป นหร อความต องการ ของเขา ผล ตภ ณฑ จะรวมถ งส นค า บร การ บ คคล สถานท ก จกรรม องค กรและความค ดการเสนอผล ตภ ณฑ เพ อจะสนองความต องการของบ คคล ผล ตภ ณฑ เก ดจากกรรมว ธ การผล ต (Production) การผล ตผล ตภ ณฑ จะเก ยวข องก บการตลาด แต ไม ถ อว าเป นหน าท การตลาดการท ธ รก จจะผล ตส นค าใดออกมาต องคาน งถ งว า จะสามารถขายได หร อสามารถสนองความการของล กค าได หร อไม (ศ ร วรรณ เสร ร ตน. 2541:6) ผล ตภ ณฑ หมายถ ง ส งใด ๆ ท เสนอเพ อให เก ดความสนใจ ร จ กเก ดความต องการเป นเจ าของ ต องการใช หร อต องการบร โภค เพ อตอบสนองความต องการและความจาเป นของผ ซ อ (ปราณ กองท พย และคณะ. 2554:91)

27 27 จากความหมายของผล ตภ ณฑ สร ปได ว า ผล ตภ ณฑ ค อ ส งต าง ๆ ท รวมแล วจ ดว าเป นส งท เป นประโยชน แก ผ บร โภคสามารถจ บต องได และจ บต องไม ได อ กท งเป นส งท สามารถสนองตอบความ ต องการหร อความจาเป นของผ บร โภค จนกระท งผ บร โภคยอมร บอย างพ งพอใจในการจะได มาเป น กรรมส ทธ ของตน ท งน สามารถอธ บายโดยละเอ ยด ด งน 4.1. ผล ตภ ณฑ ท จ บต องได (Tangible Goods) ค อ ผล ตภ ณฑ ท มองเห นม ร ปล กษณ ทาง กายภาพช ดเจน บ งบอกได และม ค ณสมบ ต รายละเอ ยด ช อ ย ห อ ตราผล ตภ ณฑ เช น คร มบาร งผ วเอวอน ม ล กษณะร ปล กษณ เป นกระป ก หร อเป นหลอด ขวด เป นต น 4.2 ผล ตภ ณฑ ท จ บต องไม ได (Intangible goods) ค อ ผล ตภ ณฑ ท มองไม เห นสามารถ ส มผ สได จากการได ร บการเอาใจใส จากผ เสนอขายจากพน กงานจากธ รก จ หร อท เร ยกว าการบร การ โดยผ บร โภคจะได ร บความพ งพอใจจากการใช บร การเหล าน น เช น การบร หารหล งการขายเม อซ อ ผล ตภ ณฑ เอวอนหร อแอมเวย แล วไม ได ร บความพอใจเก ดอาการแพ หร อไม ตรงตามท ระบ ไว ล กค าสามารถ ค นส นค าภายใน 30 ว นตามเง อนไขบร ษ ท การได ร บการเสนอหร อเป นท ปร กษากรณ ล กค าม ข อสงส ยตลอด 24 ช วโมงในล กษณะของศ นย ล กค าส มพ นธ (Call Center) เป นต น 4.3 สนองความต องการ (Want) ค อ ผล ตภ ณฑ ส นค า บร การท กประเภทของธ รก จ ท สามารถสนองล กค าหร อทดแทนในส งท ล กค าคาดหว งได ประเด นสาค ญหากสนองความพ งพอใจล กค า ได และล กค ายอมร บ ย อมจะเก ดการตอบสนองโดยการซ อ เช น ล กค าต องการซ อโลช นผสมสารก นแดด ล กค าสามารถศ กษารายละเอ ยด สอบถามหร อได ทดลองจากต วแทนขายจนม นใจ ก จะต ดส นใจซ อส นค าได จากต วแทนขาย ท งน ในหลายบร ษ ทขายตรงม กใช ว ธ การคล ายก น เช น ม สท น เอวอน ค งเซนเคนโก เป นต น 4.4 สนองความจ าเป น (Needs) ค อ ผล ตภ ณฑ ส นค า บร การท กประเภทของธ รก จท สามารถ สนองล กค าได เป นอย างด เย ยมทาให ล กค าได สมปรารถนาอย างแท จร งม ความพ งพอใจ ภ ม ใจและเป นส งท ล กค าได เล อกเป นกรณ พ เศษ โดยเปร ยบเท ยบแล วว าพ จารณาจากธ รก จอ นใดย อมไม เหม อนผล ตภ ณฑ ของธ รก จน ท ล กค าเล อก เช น ล กค า ต องการซ อผล ตภ ณฑ อาหารเสร มบาร งร างกายโดยม ข อม ลพ นฐานว า เช อถ อได ม ผลการใช จากบ คคลท ร จ กเคยใช มาก อน ม ช อเส ยง ม ค ณภาพมาตรฐาน ล กค าย อมจะเล อกซ อได อย างรวดเร วข น

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร ล กษณะการจ ดจ าหน าย การจ ดจ าหน าย (Distribution) หมายถ ง โครงสร างของช องทางท ใช เพ อเคล

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5

แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5 216 แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5 รายว ชา ท 30206 การใช ห องสม ด เร อง การทารายงาน ช นม ธยมศ กษาป ท 4 จ ดประสงค การเร ยนร เพ อประเม นผลความก าวหน าการเร ยนร ของน กเร ยนในเร อง การทารายงาน คาแนะนา

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information