LOT NUMBER NUMBER จ าก ด นายหฤษฎ ส ตร ญ ป น พ.ศ. 2553

Size: px
Start display at page:

Download "LOT NUMBER NUMBER จ าก ด นายหฤษฎ ส ตร ญ ป น พ.ศ. 2553"

Transcription

1 การบ นท ก LOT NUMBER ด วยระบบจ ดการฐานข อม ม ล MICROSOFT OFFICEE ACCESS LOT NUMBER INPUTTING BY MICROSOFT OFFICE ACCESS บร ษ ท สยาม ไอ-โลจ สต คส จ าก ด นายหฤษฎ วงศ พาน ชเล ศ รายงานน เป นส วนหน งของการศ กษาหล กส ส ตร ปร ญญาบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารธ รก จญ ป น สถาบ นเทคโนโลย ไทย-ญ ญ ป น พ.ศ. 2553

2 ข ห วข อ การบ นท ก LOT NUMBER ด วยระบบจ ดการฐานข อม ล MICROSOFT OFFICE ACCESS SIAM I-LOGISTICS LTD. หน วยก ต 1 หน วยก ต ผ เข ยน นายหฤษฎ วงศ พาน ชเล ศ อาจารย ท ปร กษา อาจารย อลงกรณ ประกฤต พงศ หล กส ตร บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชา บร หารธ รก จญ ป น คณะ บร หารธ รก จ พ.ศ บทค ดย อ รายงานจะกล าวถ งป ญหาท พบในสถานประกอบการค อ กระบวนการบ นท กสม ด Lot Number ท ม ว ธ การและข นตอนท ย งยากในการบ นท ก จ งได ท าการน าระบบจ ดการ ฐานข อม ล MICROSOFT OFFICE ACCESS เข ามาแก ไข โดยจ ดท าเข ยนระบบข นมาแล วม การ ทดลองใช จร งต องพบก บป ญหาในการใช งานมากมาย และท าศ กษาว ธ การแก ไข รวมถ งการ พ ฒนาโดยย ดหล กหาส งท เป นความส ญเปล าหร อม ดะ ในการค นหาป ญหาและแก ป ญหา ผลของการจ ดท าระบบฐานข อม ล สามารถใช งานได จร ง ณ สถานประกอบการ สามารถ ลดข นตอนในการบ นท กได อย างม ประส ทธ ภาพ

3 ค TITLE LOT NUMBER INPUTTING BY MICROSOFT OFFICE ACCESS CREDITS 1 CANDIDATE Mr. HARID WONGPANITLERT ADVISOR ALONGKORN PRAKITTIPONG PROGRAM BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION FIELD OF STUDY BUSINESS JAPANESE FACULTY BUSINESS ADMINISTRATION B.E Abstract This report is made mainly to explain a problem that happens during internship period. This problem is about the much too complex process of recording the Lot Number booklet. Trying to reduce this complexity a specific program was made by using MICROSOFT OFFICE ACCESS to help inputting data for Lot Number effectively. After an actual testing of this program, a series of error were detected during the process but eventually after a few more researches, a practical development is produced by an application of Muda analysis theory which can thoroughly locate and solve current problems. The result of developing this database system is as follow, an effective reduction of recording procedure during an actual organization s operation.

4 ง รายงาน การบ นท ก LOT NUMBER ด วยระบบจ ดการฐานข อม ล MICROSOFT OFFICE ACCESS LOT NUMBER INPUTTING BY MICROSOFT OFFICE ACCESS ผ เข ยน นายหฤษฎ วงศ พาน ชเล ศ คณะว ชา บร หารธ รก จ สาขา บร หารธ รก จญ ป น อาจารย ท ปร กษา อาจารย อลงกรณ ประกฤต พงศ พน กงานท ปร กษา ค ณร กษ ณา ล าเล ศ ช อบร ษ ท สยาม ไอ-โลจ สต คส จ าก ด ประเภทธ รก จ บร การด านโลจ สต คส งานท ปฏ บ ต ปฏ บ ต งานในส วนของของการท าพ ธ การน าเข าส งออกท งหมดท งกระบวนการ งาน เอกสารท วไป งานต ดต อประสานงานก บต วแทนท งน าเข าและส งออก งานส งเอกสาร งานตอบ ร บอ เมล จากล กค า ผลท ได ร บจากการด าเน นงานและประโยชน ท ได ร บ ร และเข าใจกระบวนการท างานของการน าเข าส นค า และการส งออกส นค า สามารถอ าน เอกสารท ใช ในการท าพ ธ การน าเข าส งออกได ม โอกาสในการฝ กใช งานโปรแกรม MICROSOFT OFFICE ACCESS พ ฒนาระบบการท างานให ก บสถานประกอบการได

5 จ ก ตต กรรมประกาศ ขอขอบค ณสถาบ นเทคโนโลย ไทย-ญ ป นและบร ษ ท สยาม ไอ-โลจ สต คส จ าก ด ท ได ให โอกาสในการฝ กงานคร งน ขอบค ณ ค ณว ร ทธ พล คงอ า ท ได ให โอกาสในการฝ กงาน ณ สถานประกอบการ ขอบค ณ ค ณร กษ ณา ล าเล ศ ส าหร บการด แลช วยเหล อส งสอน ขอขอบค ณ ค ณบ ษร นทร เล ศเกร ยงไกรย ง ค ณว ช ย ม เซน ค ณกฤตพล เสาวคณต และ ค ณศร เสาวล กษณ ภ ระหงษ ส าหร บการฝ กสอนงานกระบวนการท างาน การด แลเอาใจใส ช วยเหล อ ให ค าแนะน าปร กษา จนสามารถท าให รายงานเล มน ส าเร จล ล วงไปด วยด ได นายหฤษฎ วงศ พาน ชเล ศ คณะบร หารธ รก จ สาขาบร หารธ รก จญ ป น สถาบ นเทคโนโลย ไทย-ญ ป น 8 ม.ย. 2554

6 ฉ สารบ ญ หน า บทค ดย อ (ภาษาไทย) บทค ดย อ (ภาษาอ งกฤษ) บทสร ป ก ตต กรรมประกาศ สารบ ญ สารบ ญภาพ ข ค ง จ ฉ ซ บทท 1 บทน า ช อและท ต งสถานประกอบการ ล กษณะธ รก จของสถานประกอบการหร อการให บร การหล กขององค กร ร ปแบบการจ ดองค กรและการบร หารองค กร ต าแหน งและหน าท งานท น กศ กษาได ร บมอบหมาย พน กงานท ปร กษาและต าแหน งงานของพน กงานท ปร กษา ระยะเวลาท ปฏ บ ต งาน ว ตถ ประสงค หร อจ ดม งหมายของการปฏ บ ต งาน ผลท คาดว าจะได ร บจากการปฏ บ ต งาน 3 บทท 2 ทฤษฏ และเทคโนโลย ท ใช ในการปฏ บ ต ทฤษฎ ม ดะจากการเคล อนไหว Microsoft Office Access บทท 3 แผนงานการปฏ บ ต งานและข นตอนการด าเน นงาน แผนการฝ กงาน รายละเอ ยดของงาน ข นตอนการด าเน นงานท น กศ กษาปฏ บ ต งาน 13

7 ช บทท 4 ผลการด าเน นงาน การว เคราะห และสร ปผลต าง ๆ ข นตอนและผลการด าเน นงาน ว เคราะห และว จารณ ข อม ลโดยเปร ยบเท ยบผลท ได ร บ ก บว ตถ ประสงค และจ ดม งหมายในการปฏ บ ต งาน 18 บทท 5 บทสร ปและข อเสนอแนะ สร ปผลการด าเน นงาน แนวทางการแก ไขป ญหา 20 บรรณาน กรม 21 ภาคผนวก 22 เก ยวก บผ เข ยนรายงาน 26

8 ซ สารบ ญภาพ ช อภาพ หน า ภาพท 1 Airport Office 1 ภาพท 2 ร ปแบบการจ ดองค กรของบร ษ ท สยาม ไอ-โลจ สต คส จ าก ด (Airport Office) 2 ภาพท 3 Microsoft Office Access ภาพท 4 ภาพจ าลองส าน กงานการใช สม ด Lot Number 15 ภาพท 5 ร ปแบบฟอร มท ใช ส าหร บบ นท กข อม ล Lot Number ผ านโปรแกรม Microsoft Office Access 16

9 1 บทท ท 1 บทน า 1.1 ช อและท ต งของสถานประกอบการ บร ษ ท สยาม ไอ-โลจ สต คส จ าก ด (Airport Office) ห อง 132 อาคาร 302 เขตปลอดอากร ท าอากาศยานส วรรณภ ม (AO2) เลขท 999 หม ท 7 ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล จ งหว ดสม ม ทรปราการ แผนท สถานท ต ง ภาพท 1 Airport Office

10 2 1.2 ล กษณะธ รก จของสถานประกอบการหร ร อการให บร การหล กขององค กร Freight Forwarder, Shipping Brokerage, Inland Transportation, Moving and Installing Cross Borderr service, Warehouse Service ( General W/H & Free Zone W/H ), Charter Aircraft and Vessel. 1.3 ร ปแบบการจ ดองค กรและการบร หารองค กร ภาพท 2 ร ปแบบการจ ดองค กรของบร ษ ท สยาม ไอ-โลจ สต คส จ าก ด (Airport Office)

11 3 1.4 ต าแหน งและหน าท งานท น กศ กษาได ร บมอบหมาย ผ ช วยต าแหน ง Customer Service ช วยเหล องานท งหมดของกระบวนการน าเข าส งออก 1.5 พน กงานท ปร กษาและต าแหน งงานของพน กงานท ปร กษา ผ ควบค มการฝ กงาน ค ณร กษ ณา ล าเล ศ ต าแหน ง Supervisor Airfreight 1.6 ระยะเวลาท ปฏ บ ต งาน เร มต งแต ว นท 20 ม นาคม พ.ศ พฤษภาคม พ.ศ ว นท าการ จ นทร ศ กร และว นเสาร คร งว นเช า 1.7 ว ตถ ประสงค หร อจ ดม งหมายของการปฏ บ ต งาน 1. ศ กษากระบวนการท างานของการน าเข าส นค าและการส งออกส นค า 2. ท าความเข าใจเอกสารท ใช ในการท าพ ธ การน าเข าและส งออก 3. ปร บปร งแก ไขในส วนท เก ดความส ญเปล าในการท างาน 4. ปร บปร งการใช โปรแกรมคอมพ วเตอร 5. ศ กษาการใช เคร องม อส าน กงานให เข าใจ 1.8 ผลท คาดว าจะได ร บจากการปฏ บ ต งาน 1. ร และเข าใจการท างานของการน าเข าส นค า และการส งออกส นค า 2. สามารถอ านเอกสารท ใช ในการท าพ ธ การน าเข าส งออกอย างเข าใจ 3. ม ความสามารถใช โปรแกรมใหม ๆ และน าไปใช งานได จร ง 4. สามารถใช เคร องม อส าน กงานได อย างม ประส ทธ ภาพ 5. สามารถลดความส ญเปล าท เก ดจากการท างานได

12 4 บทท 2 ทฤษฎ และเทคโนโลย ท ใช ในการปฏ บ ต งาน 2.1 ทฤษฎ ม ดะจากการเคล อนไหว โดยทฤษฎ น จะกล าวถ งความส ญเปล าจาก การปฏ บ ต งาน ต วอย างของม ดะจากการเคล อนไหว เช น การจะเข ยนหน งส อด วยปากกา กรณ ท ปากกาน นเป นปากกาท อย ในแท นเส ยบสามารถย บแล วเข ยน ได ท นท แต ถ าเป นปากกาป ดปลอกปากกาไว ก อนอ นต องหย บปากกา เปล ยนม อ ด งปลอกปากกาออก แล วเปล ยนม ออ กคร ง ซ งท าให เห นการเคล อนไหวท เป นม ดะ อ กต วอย างหน งท เห นได ช ดค อ หลอดยาส ฟ น เม อใช จนเหล อน อยแล วเราจ าเป นต องใช น วสองน วบ บก นหลอดเพ อให ยาส ฟ นออกมา หากเราน า ต วหน บ มาหน บก นหลอดยาส ฟ นท ม วนเอาไว ก สามารถลดการเคล อนไหวท เป นม ดะได การแบ งย อยการเคล อนไหวเพ อค นหาม ดะ โดยจะแบ งการเคล อนไหวเป น 3 ชน ด ค อ การเคล อนไหวส ทธ การเคล อนไหวรอง และการ เคล อนไหวท เป นม ดะ 1. การเคล อนไหวส ทธ ค อ การเคล อนไหวท ท าให เก ดม ลค า 2. การเคล อนไหวรอง ค อ โดยต วม นเองไม ท าให เก ดม ลค าเพ ม แต ด วยเง อนไขป จจ บ นไม สามารถยกเล กได เช น การเปล ยนท วางของแต สถานท ม ข อจ าก ด 3. การเคล อนไหวท เป นม ดะ ค อ การเคล อนไหวท ไม ท าให เก ดม ลค าเพ ม เช น การหาของ การรองาน การเด นไปหย บของ หล กการ 4 ประการเพ อประหย ดการเคล อนไหว 1. ลดจ านวนการเคล อนไหวให น อยลง 2. ใช สองม อพร อมก น 3. ลดระยะทางการเคล อนท ให ส นลง 4. ท าให เล อนไหวให สบายข น

13 5 2.2 Microsoft Office Access 2003 ภาพท 3 Microsoft Office Access 2003 โปรแกรมจ ดการระบบฐานข อม ล สามารถเก บรวบรวมข อม ลได อย างม ประส ทธ ภาพ และ น ามาประย กค ใช ได หลากหลาย สามารถเข ยนระบบข ข นมาปร บแต งร ปแบบให ผ ผ ใช สามารถใช งานได ง าย เหมาะส าหร บการใช งานก ก บข อม ลท ซ า เพ อลดข นตอนการท างานท ซ าซ อน เน องจากโปรแกรมม ความ ซ บซ อน จ าเป ปนต องใช ผ ท ม ม ความร ความด านระบบฐานข อม ลเพ อออกแบบระบบข นมา

14 6 ค ณสมบ ต หล กของ Microsoft Access Microsoft Access เป นโปรแกรมจ ดการฐานข อม ลเช งส มพ นธ ท ม เคร องม อมากมายไว ช วยให การท างานหล ก ๆ ร วมก บฐานข อม ล เช น เพ ม/ลบ/แก ไข สอบถาม ค นหา ว เคราะห และน าเสนอข อม ล รวมถ งการร กษาความปลอดภ ยของข อม ลท าได ง ายและม ประส ทธ ภาพส ง เช น สามารถสร าง Table อย างรวดเร วด วเคร องม อท เร ยกว า Table Wizard ( Table ค อส วนของ ข อม ลจร งและสามารถน ามาแสดงผลในร ปแบบตาราง ) หร อสร างเองท งหมดก ได ด วยข นตอน ท ไม ย งยาก โดยสามารถก าหนดความส มพ นธ ระหว าง Table และคงสภาพการอ างอ ง ความส มพ นธ น นไว เพ อให ข อม ลม ความถ กต องและสอดคล องก นตลอดเวลา ซ งถ อเป นห วใจ ส าค ญของระบบฐานข อม ล ม เคร องม อท เร ยกว า Form Wizard ไว ช วยสร าง Form เพ อท าหน าท ต ดต อก บผ ใช และช วย จ ดการข อม ลบนจอภาพแบบม ออาช พ การสอบถาม ค นหา และกรองข อม ลภายใต เง อนไขท ก าหนด ต งแต เง อนไขง าย ๆ ไปจนถ ง เง อนไขท สล บซ บซ อนท าได อย างม ประส ทธ ภาพด วย Query สามารถสร างเอกสารรายงานเพ อน าเสนอข อม ลได อย างรวดเร วโดยเล อกร ปแบบส าเร จของ Access หร อจะสร างด วยต วเองเพ อให ได แบบท ต องการมากท ส ด ม เคร องม อช วยสร างเว บเพจเพ อน าข อม ลจากฐานข อม ล Access มาใช บนอ นเตอร เน ตหร อ อ นทราเน ตในแบบ Dynamic ได อย างรวดเร ว สามารถสร างช ดค าส งเพ อท างานแบบอ ตโนม ต ต งแต งานง าย ๆ ไปจนถ งงานท ม ความซ บซ อน มากข นด วย Macro โดยไม จ าเป นต องม ความร ในการเข ยนโปรแกรมมาก อน ม เคร องม อ Visual Basic Editor ไว ช วยให ผ ใช ระด บโปรแกรมเมอร หร อน กพ ฒนาระบบ สามารถพ ฒนาโปรแกรมประย กต เพ อควบค มระบบท างานและจ ดการฐานข อม ล

15 7 3.1 แผนงานการฝ กงาน บทท 3 แผนงานการปฏ บ ต งานและข นตอนการด าเน นงาน ห วข องาน เด อนท 1 เด อนท 2 Import Customs Process Export Customs Process 3.2 รายละเอ ยดงานท น กศ กษาปฏ บ ต ในการฝ กงาน ส ปดาห ท Import Customs Process ในส ปดาห แรกของการเร ยนร งาน ส งแรกท จ าเป นท จะต องเร ยนร เป นอย างแรกค อ Inco term เป นข อก าหนดการส งมอบส นค าระหว างผ ซ อก บผ ขายท เป นสากล ซ งจะเป นต วบอกถ ง ความร บผ ดชอบค าใช จ ายต าง ๆ เพ อให ทางสถานประกอบการสามารถออกใบแจ งหน ก บผ ท ม ภาระ ค าใช จ ายในเทอมน น ๆ ได อย างถ กต อง เร ยนร การใช เคร อง ถ ายเอกสารในคร งแรกท ใช ได ร บค าแนะน าจากพน กงานผ ฝ กสอน ในการ ใช งานเก ดความผ ดพลาดในการใช งานบ างและไม เข าใจว าจะต องท าแบบท พน กงานผ ฝ กสอนไปท าไม การส งโทรสาร เอกสารน น ตอนแรกได กดหมายเลขแล วกดส งไปธรรมดา ผลปรากฎว าการ ส งโทรสาร คร งน นประสบความล มเหลว ม เอกสารพ มพ ออกมาแจ งว าส งออกไปไม ได ส งท ได เร ยนร ค อ โทรศ พท ภายในส าน กงาน เป นโทรศ พท ท ใช ได ท งโทรภายในและภายนอก โดยหากต องการใช โทรออกไป ภายนอกจ าเป นต องกดหมายเลข 9 น าหน าหมายเลขท ต องการต ดต อเสมอ รวมไปถ งการส งโทรสารอ ด ส าเนา งานหน งท ได ท าค อเข ยนเอกสารใบงานส งของ เอกสารม ล กษณะเป นกระดาษท าส าเนา 3 แผ นซ อนก น ในการเข ยนเก ดความต นเต นเพราะท าผ ดไม ได หากผ ดต องเข ยนใบใหม ท าให การเข ยน คร งแรกน ต องเส ยกระดาษไปถ ง 3 ช ด

16 8 ณ ช วงเวลาน น เป นช วงหล งเหต การณ ส นาม ท ประเทศญ ป นเก ดการแพร กระจายของสาร ก มม นตร งส จากโรงไฟฟ าพล งงานน วเคล ยร ท จ งหว ด ฟ ก ช ม า ท าให FDA หร อ อ.ย. ม มาตรการส ม ตรวจ อาหารผ กและผลไม ท น าเข ามาจากประเทศญ ป นอย างเข มงวด ในส วนท ท าอย น นเก ยวข อง โดยตรงก บการน าเข า ผลไม และอาหารทะเล ส งท ส าค ญท ส ด ณ เวลาน นค อต ดตามข าวสารจากทาง FDA ได ท อย างต อเน องเพ อปร บต วเข าก บสถานการณ งานท ได ร บมอบหมายได ท าบ อยท ส ดค อการบ นท ก Lot Number ซ งเป นเป นการบ นท ก ล าด บของงาน ท เข ามาเพ อใช เป นบ นท กแสดงจ านวนของ งานในเด อนน น ๆ และเป นรห สแทนต วงาน ในงานน น ๆ ด วย โดยจะระบ รายละเอ ยดรห สของพน กงานผ ร บผ ดชอบ รายช อล กค าผ ส งและผ ร บ Invoice Number, Master Airway Bill, House Airway Bill, เท ยวบ น, สายการบ นท ใช, บ นจาก ท ใดไปท ใด, จ านวน, น าหน กและ Shipping การตรวจทานเอกสารท เก ยวข องก บการน าเข าส นค า รายละเอ ยดของเอกสารน นม มากมาย ถ งแม จะม การตรวจทานมาจากต างประเทศแล วก ตามน น ม โอกาสท จะผ ดพลาดเสมอ เป นงานท ต องใช ความร ความเข าใจ ความละเอ ยดในการตรวจส ง จ งไม สามารถท จะตรวจได อย างถ กต องน ก เน องจากย ง ขาดความเข าใจ ในเร องของข อม ลในเอกสาร งานส งเอกสารหร อน าส งเช คเป นงานง าย ๆ ท ได เด นไปย งสถานท ท ไม เคยไป ได ร จ กก บ Shipping ท ประสานงานก บสถานประกอบการเป นคร งแรก เม อใดท ได ร บอ เมล ส งท ควรท าอย างย งค อการแจ งให ผ ส งทราบว า ทางสถานประกอบการ น นได ร บอ เมล แล ว เพ อป องก นความผ ดพลาดท อาจเก ดจากระบบ บางคร งอ เมล น นอาจส งมาไม ถ ง ภาษาท ใช ควรเป นภาษาอ งกฤษเพ อให สะดวกต อการต ดต อส อสารและประสานงาน เน องจากเป นการ ท างานท เก ยวข องก บชาวต างประเทศ

17 9 ส ปดาห ท 2 ป ญหาคอมพ วเตอร ในส าน กงานเส ย เป นป ญหาท ได พบในการท างาน การท างานน นอาศ ย คอมพ วเตอร เป นเคร องม อหล กในการท างาน เช น ร บอ เมล หากเส ยหร อใช การไม ได จะส งผลกระทบ อย างมากในการท างาน จ งได ท าการตรวจเช คคอมพ วเตอร ท เส ยหาย เปล ยนอ ปกรณ เพ อให สามารถ กล บมาใช งานได โดยอาศ ยความสามารถส วนต วในการแก ป ญหา จากการใช งานได ส งเกตเห นเคร องถ ายเอกสารน น ม ว ธ การใช อ นอ กมากมายท ซ อนอย จ งได ท าการศ กษาจาค ม อการใช งานและทดสอบใช งานระบบ Mail Box ซ งสามารถบ นท กเอกสารโดยการ สแกนเข าไปเก บไว เป นไฟล ในเคร องถ ายเอกสารได ท นท เหมาะส าหร บการพ มพ เอกสารท จ าเป นต อง ใช อย เสมอ เช น ใบตรวจเช คข นตอนการท างาน สามารถลดข นตอนการท างานได โดยไม จ าเป นต อง ค นหาเอกสารเพ อมาท าส าเนาอ กคร งเพ ยงแค กดท หน าจอถาพของเคร องถ ายเอกสารก สามารถส งพ มพ จากท ได บ นท กไว ได ท นท การร บโทรศ พท ส งท ได เร ยนร ค อ เม อร บโทรศ พท แล วต องบอกให ล กค าทราบว าท น ค อ Siam i-logistics เป นการย นย นต วตนของเราแก ผ ท โทรเข ามา ผ ท โทรเข ามาก จะแจ งว าต องการเร ยนสาย ก บใครหร อม ธ ระอะไร เราควรถามผ ท โทรเข ามาว าโทรมาจากไหนหร อเป นใครท โทรมา เพ อให เก ด ความสะดวกในการต ดต อส อสาร ก บบ คคลภายในองค กร งานหล ก ๆ ย งคงเป นงานเอกสารท วไป และงานบ นท ก Lot Number หล งจากท ได ท ามาตลอด สองส ปดาห ท าให มองเห นถ งความเป น ม ดะของการเคล อนไหว (ความส ญเปล าจากการเคล อนไหว) การบ นท ก Lot Number จ าเป นต องเป ดสม ดเล มใหญ เพ อบ นท ก ซ งวางอย ห างไกลจากโต ะท างาน เก ด ความล าช าในการท างาน จ งได ท าการศ กษา Microsoft Office Access 2003 เพ อหาว ธ ท จะแก ไขป ญหาน โดยได ร บค าแนะน าจากพน กงานท ปร กษางาน

18 10 ส ปดาห ท 3 ในการร บอ เมล บางคร งจะพบว าอ เมล ท ส งมาน น เป นภาษาท ไม สามารถอ านได จ งได ท าการ ต ดต งภาษาตะว นออก เข าไปย งคอมพ วเตอร เพ อให สามารถอ านภาษาญ ป นได จ งได ขอเอกสารด งกล าว มาทดลองแปลเพ อศ กษาเป นความร เสร มเพ มเต ม ส งท ได ท าเพ มเต มค อ การจ ดเอกสารเข าเล มเร ยงล าด บเอกสาร เพ อให สะดวกต อการค นหา ถ อ เป นงานท ต องใช ความอดทนในการท างานส ง เน องจากเอกสารม จ านวนมาก ป ญหาท พบอ กค อในการค นหาข อม ลท บ นท กใน Lot Number โดยการเป ดเล มแล วไล หาท ละ หน า ลายม อท แตกต างก นว นท ท บ นท กไม เป นมาตรฐาน ท าให ต องใช เวลานานในการค นหาข อม ล ด งกล าว ย งคงศ กษา Microsoft Office Access 2003 อย างต อเน องโดนการซ อหน งส อมาอ านท าความ เข าใจ ทดลองปฏ บ ต ฝ กการใช งาน หาเทคน คในการสร างระบบฐานข อม ลและปร กษาผ ช านาญ ส ปดาห ท 4 เร ยนร การจ ดท าเอกสารเก บเง น การกรอกข อม ลตามแบบฟอร มท ได ม การสร างไว อย แล ว ด วย โปรแกรม Microsoft Office Excel จากการปฏ บ ต งานได ส งเกตเห นว าในการแสดงข อความจ านวนเง น น นจะใช การพ มพ ข อความเส ยงอ านตามต วเลขยอดเง นเป นภาษาอ งกฤษ โดยตนเองเช อว าน าจะม ส ตร ค าส งท สามารถท าให แสดงโดยอ ตโนม ต ได จ งได ส บค นหาจนพบค าส ง =Bahteng() จ าเป นต องม การ ต ดต งก อนการใช งานจ งได ท าการต ดต งและสอนการใช งานให ก บพน กงานผ ฝ กสอนงาน จ ดท ารายการแจ งการน าเข าอาหารทะเลสด แจ งให ก บกรมประมงทราบถ งจ านวนอาหารทะเลท จะน าเข ามาในประเทศโดยอ งจากข อม ลเด มท ม อย แล วปร บแก ไขรายช ออาหารทะเล จ านวนท ต องการ น าเข า เพ มรายการใหม ๆ ท ย งไม ม เพ อขออน ญาตน าเข าอาหารทะเลสดจากต างประเทศ เร ยนร กฎข อบ งค บท อ.ย. ออกประกาศเก ยวก บการน าเข าผ กและผลไม จากประเทศญ ป น จะต องม การขอต วอย างส นค าเพ อท าการตรวจสอบสารก มม นตร งส โดยขอความร วมม อผ น าเข าท ได ท า การตรวจปล อยส นค าไปแล ว งดจ าหน ายจ ายแจก ก อนท ผลตรวจจะร บรองว าปลอดภ ย โดยผลการตรวจ จะม การแจ งท หน าเว บของ อ.ย.

19 Export Customs Process ส ปดาห ท 5 ส ปดาห น ได ย ายส วนงานจาก Import มาเป นงานทางฝ าย Export ม มมองและว ธ การน นจะ แตกต างก น แต ม ความสอดคล องซ งก นและก น ส งท เร ยนร ค อการร จ กร ปแบบการเข ยนอ เมล ส าหร บการท าเร องขอ Booking Space ก บสายการ บ น อ เมล ส าหร บแจ ง Pre-Alert ต างประเทศเพ อแจ งว าจะม Shipment มาถ ง เพ อให ทางผ ร บเตร ยมเร อง การน าเข าได อย างท นท วงท อ เมล ส าหร บรายงานสถานะของ Shipment ให ก บผ น าเข าเพ อให ล กค า ทราบสถานะกระบวนการของการขนส งส นค า ศ กษารายละเอ ยดของเอกสาร House Airway Bill ค อ ใบตราส งส นค าทางอากาศท ออกให โดย Air Freight Forwarder และ Master Airway Bill ค อ ใบตราส งส นค าทางอากาศท ออกให โดยสายการ บ นอย างละเอ ยด ในเอกสารของท งสองน ม หน าท ต างก น House Airway Bill จะใช ส าหร บต ดต อ ระหว างต วแทนผ ออกของก บผ ร บของ แต ส าหร บ Master Airway Bill จะใช ส าหร บต ดต อก บทางสาย การบ น ในเอกสารท งสองจะม ข อม ล เช น ผ ร บ, ผ ส ง, ต วแทนผ ขนส ง, เท ยวบ นสายการบ น, รายละเอ ยดส นค า, น าหน กส นค า, ค าเง นท ใช, Inco Term ท ใช และค าระวางส นค า โดยจะม เช อมโยง ไปย งเอกสารแนบต าง ๆ โดยแสดงหมายเลข Master Airway Bill, House Airway Bill, Invoice ระบ ไว ไม ให เก ดความส บสนและผ ดพลาด ในด านของการจ ดท าระบบฐานข อม ล ได เร มม การปร กษาสอบถามรายละเอ ยดท ต องการเพ อ น าข อม ลมาออกแบบระบบฐานข อม ล ได ทดลองสร างแบบการกรอกข อม ลข นกรอกรายละเอ ยด แล ว สร างความส มพ นธ ระหว างข อม ลข น ในการท าน เก ดป ญหาข นเน องจากไม เข าใจเร องของ ความส มพ นธ ระหว างข อม ล จ งได ม การปร กษาผ ท ม ความร ความเข าใจโดยตรง ซ งย งไม สามารถท าให กรอกข อม ลผ านระบบเคร อข ายตามท ได ตกลงก นไว ในตอนแรกได ส ปดาห ท 6 ท าช ดเอกสารเพ อส งให ล กค าโดยน าเอกสารต วจร งท ได ร บมาจาก Shipping มาถ ายเอกสาร แยก เอกสารเก บเป นบ นท กของสถานประกอบการ 1 ช ด จากน นก จ ดท าช ดเอกสารเพ อส งให ก บล กค า โดยม การประท บตรา ท เอกสารแล วเซ นตรวจทานซ าอ กคร ง ท ตราประท บท ได ประท บไปเร ยบร อยแล ว เป นการตรวจทานอย างหน ง จากการท างานพบว าตราประท บในสถานประกอบการน นม จ านวนมาก

20 12 และต องคอยหย บด ท กคร งว าต องการประท บตรา จ งได จ ดท าส ญล กษณ ต ดท ห วตราประท บเพ อให ง าย ต อการใช งาน ได ม โอกาสท างานเก ยวก บการบรรจ ส นค า ม การต ดส ญล กษณ ก นแตกของส นค า ต ดล กศร แสดงท ศทางของห วกล องท ต องการต งข น เพ อไม ให เก ดความเส ยหายในการขนส ง ส นค าบางประเภท เป นขวดเป นของเหลว จ งจ าเป นต องม การวางท ศทางท ถ กต อง ย งม ส ญล กษณ อ กหลายชน ด เช น ห าม วางซ อน, ส นค าอ นตราย เป นต น ย งม การยกของข นรถ การยกของข นน นม ว ธ การยกโดยการค กเข าแล ว ยกในแนวราบไม ก มลงหย บจะท าให หล งเส ย ส ปดาห ท 7 ส ปดาห น เป นส ปดาห ท เร มท จะท างานในส วนของ ระบบฐานข อม ลอย างเต มต ว ม การเข ยน ระบบข นและทดลองใช งานผ านระบบเคร อข าย โดยการเก บข อม ลฐานข อม ลไว ท เคร องคอมพ วเตอร เคร องใดเคร องหน ง แล วสร างช อดค ดไปย งคอมพ วเตอร เคร องอ นอ ก 3 เคร อง สามารถเร ยกใช ข อม ล และแก ไขระบบได จากคอมพ วเตอร เคร องใดก ได ภายในสถานประกอบการ การท จะบ นท ก Lot Number น นส งท จะผ ดพลาดไม ได ค อ การซ าก นของเลข Lot Number ซ งจะท าให ม ป ญหาต อ ระบบงานท งระบบ จ งได จ ดท าให เป นระบบ AutoNumber และก าหนดให ไม ม ค าซ าในระบบ เป นการ ป องก นป ญหาท จะเก ดข นได แต ส งท พบค อหากม ความผ ดพลาดในระบบ จะท าให ข อม ลท ก าล งบ นท ก อย น น หายไป แต ระบบจะข ามไปย งข อม ลถ ดไปย งไม เป นป ญหาต อผ ใช งาน เม อเก ดข อม ลว าง จ าเป นต องให ผ ด แลระบบเพ มข อม ลท ขาดเข าไปให สมบ รณ จ งได ท าการสอนว ธ การท าให ก บต วแทน พน กงานผ ฝ กสอนงาน เพ อไว ใช แก ป ญหาน ในตอนท เก ดป ญหา สามารถบ นท กข อม ลพร อมก นจาก คอมพ วเตอร หลาย ๆ เคร องพร อมก นได จ ดท าแบบฟอร ม เพ อการกรอกบ นท กข อม ลได ง ายข น สร าง ฐานข อม ลรายช อล กค าโดยแทนช อล กค าด วย รห สต วอ กษรไม เก น 6 อ กษร เวลาท ต องการบ นท กรายช อ ล กค า เพ ยงแค พ มพ รห สโค ดก สามารถเร ยกช อเต มของรายช อน นออกมาบ นท กได ท นท รวมท งย ง สามารถเล อกรายช อล กค าโดยการค นหาเร ยงตามต วอ กษร เช น เม อต องการหาค าว า AAT เม อพ มพ อ กษร A ก จะแสดงล าด บรายช อรห สท แทนด วยต ว A น าหน าท กต วเล อกใช ได ตามต องการ เม อม รายช อ ล กค าใหม จ าเป นต องบ นท กเข าระบบฐานข อม ลเป นอ นด บแรก แล วจ งจะบ นท ก Lot Number ได ม

21 13 ข อม ลบางรายการในการบ นท ก ถ กก าหนดให เป นค าว างไม ได จ งได ก าหนดส ญล กษณ * เพ อแสดงว า ข อม ลในช องน จ าเป นต องกรอกลงไปเป นค าว างไม ได หากปล อยเป นค าว างต วระบบจะแสดงข อความ เต อนให ส ปดาห ท 8 ส ปดาห น ย งคงต ดตามการใช ระบบ ม การสอนการใช งาน ส งเกตพฤต กรรมการใช เพ อน า กล บมาปร บปร งไม ให เก ดความส บสนในการใช งาน ม การเปล ยนป มค าส งเพ อลดข นตอนการท างานลง สามารถท างานจบภายในหน าต างเด ยว ตรวจเช คข อม ลท บ นท กว าม ช องโหว หร อไม เพ อให สามารถใช งานได จร ง ไม เก ดป ญหาตามมา ได กล บมาท าการฝ กงานด านขาออกอย างเต มท อ กคร งหล งจากท ได ท าระบบฐานข อม ล Lot Number เสร จส น ในช วงน เป นช วงใกล ก บว นหย ดยาวท จะมาถ งจ งท าให ม งานเข ามามากมาย ได ฝ ก การตรวจเอกสาร จนเก ดความรอบคอบและร จ กจ ดส งเกตท ม กจะพบบ อย ๆ แจ งเอกสารผ ดพลาดเพ อ ท าการแก ไข ตลอดจนแก ไขจนถ กต องแล วแจ งย นย นเอกสารว าถ กต อง เพ อท าการจ ดพ มพ มาใช งานจร ง ฝ กอ านอ เมล ซ งเป นภาษาอ งกฤษท ได ร บจากล กค า เช คสถานะของสายการบ นผ านทางเว บไซต แล วส งเข าอ เมล จ ดท าร ปแบบและส งให ก บล กค า 3.3 ข นตอนการด าเน นงานท น กศ กษาปฏ บ ต งาน Import Process - ตอบร บการแจ งส นค าเข า จากต างประเทศ และร บเอกสารของสายการบ น - น าเอกสารมาด แล วเช คว า Shipping ของผ น าเข าเป นใคร ถ าล กค าม Shipping ของตนเอง ทางสถานประกอบการก จะ Forward ไปย ง Shipping ของล กค าเพ อให ด าเน นการต อไป หากล กค า ประสงค จะให ทางสถานประกอบการเป นผ ท าพ ธ การเคล ยร ส นค าให - กรณ ท ทางสถานประกอบการเป นผ เคล ยร ส นค า ตรวจสอบเอกสารว าเป นส นค าชน ดใด แล ว แจ งก บทาง Shipping ให ท าส าเนาใบขนขาเข ามาให ล กค าตรวจเช ค - ส งเอกสารให ล กค าตรวจใบขนส นค าขาเข า พร อมท งแจ งภาษ ขาเข าและภาษ ม ลค าเพ ม ท ต อง ช าระให ก บกรมศ ลกากร

22 14 - เม อได ร บการย นย นแล ว ไปด าเน นการพ ธ การขาเข าก บเจ าหน าท ศ ลกากร เพ อท าการออกของ - ต ดต อก บล กค าน ดว นเวลาและสถานท การจ ดส งส นค า - ท าการส งส นค า - จ ดท าเอกสารเก บเง นค าจ ายจากล กค า - ท าการป ดเอกสารเข าระบบ Export Process - ร บข อม ลการส งออกจากล กค า - ค นหาตารางเท ยวบ นจากหน งส อ Air-Sea Guide เพ อเล อกสายการบ นให เหมาะสมก บเวลา ในการส งออก - เม อเล อกเท ยวบ นได แล ว ท าการจองระวางเท ยวบ นในการส งออกก บสายการบ น - ท าการแจ งย นย นเท ยวบ นท ใช ในการขนส งให ก บล กค า พร อมท งส งส าเนา House Airway Bill ให ล กค าตรวจเช ค - ต ดต อประสานงานก บเจ าหน าท Shipping เพ อท าการร บส นค าและออกเอกสาร ส าเนาใบขน ให ล กค าตรวจเช คก อนส งออก - ท าการแจ งส นค าเข าให ต วแทนน าเข าท ปลายทางทราบก อนส นค าจะไปถ ง - เช คสถานะของการขนส งส นค า แล วแจ งให ก บล กค าทราบ - ท าการส ง House Airway Bill ค นให ก บล กค า - ท าการป ดเอกสารเข าระบบ

23 15 บทท 4 ผลการด าเน น นงาน การว เคราะห และสร ปผลต าง ๆ 4.1 ข นตอนและผลการด าเน นงาน ระบบฐานข อม ล Microsoft Office Access ส งน ได ถ กน ามาแทนท การบ นท ก Lot Number ลง สม ดจดบ นท ก การท จะบ นท ก Lot Number แบบเก า ข นแรกเม อได งานมาแล ว ก ต องเด นไปหย บ เล มสม ด Lot Number ซ งอย ห างจากโต ต ะท างาน น ามาบ นท กซ งท าให ต องขย บต วเด นมาย งท โต ะท เก บ บ นท กซ งท าให เก ดความการเคล อนไหวท เป นม ดะ ท งเวลาเข ยนต องหาปากกาส ส เฉพาะของแต ละบ คคล เพ อใช บ นท กมาเข ยนลงสม ด จากน นจ งน าสม ด Lot Number เก บกล บส ท เด ม โต ะ ท างาน โต ะ ท างาน โต ะ ท างาน โต ะ ท างาน ต าแหน งท เก บสม ด Lot Number ภาพท 4 ภาพจ าลองส าน กงานการใช สม ด Lot Number

24 16 หล งจากเปล ยนมาใช Microsoft Office Access ในการบ นท กน น กระบวนการท างานจะ เปล ยนไป เร มจากการเป ดโปรแกรม Microsoft Office Access ซ งได จ ดท า Shortcut ไว ท หน าจอ Desktop สามารถเป ดใช งานได ท นท จากเคร องคอมพ พ วเตอร ของตนเองโดยตรง ภาพท 5 ร ปแบบฟอร มท ใช ส าหร บบ นท กข อม ล Lot Number ผ านโปรแกรม Microsoft Office Access ส าหร บก นจ ดล าด บเลขของ Lot Number จะไม การซ าก นอย างแน นอนซ งถ กก าหนดโดยระบบ ซ งสามารถแก ไขป ญหาการซ าก นของเลข Lot Number ท ใช ในระบบเก าได อย ย างสมบ รณ แบบ การเก บ รายช อบร ษ ทเป นฐานข อม ม ลส าหร บเร ยกใช บ นท ก เพ ยงแค พ มพ โค ดรห สแทนช อเต มของบร ษ ทน น ๆ ก อนอ นต องท าการบ นท กรห สแทนช อ ลงในส วนกรอบทางด านขวาก อนจ งจะสามารถน น าโค ดมาใช แทนช อเต มได ส วนช องท เหล อเป นการบ นท กข อม ลเข าไปโดยตรง ในด านของป ญหาท พบในการใช งานค อ การส ญหายไปของเลข Lot Number ท เก ดข นระหว าง การบ นท ก หากม การบ นท ท กท ผ ดว ธ อาท ท เช น กดไม ใส ค าลงในช องส เหล องท ก าหนดให เป นค าว าง ซ ง จะท าให ข อม ม ลไม สมบ รณ ระบบจะท าการก าจ ดท งเพ อไม ให เก ดข อผ ดพลาดด ป ญหาน ได ด ม การสอน

25 17 ว ธ การแก ไขให ก บทางสถานประกอบการพร อมท งจ ดท าค ม อการใช โดยส งท เก ดข นจะไม กระทบต อ ข อม ลส าค ญเด มแต อย างใด ผลท ได ค อสามารถท างานได อย างสะดวกรวดเร ว เม อบ นท ก Lot Number เสร จก สามารถ ท างานอ นต อได ท นท จากเด มท ใช เวลาประมาณ 3 นาท ในการบ นท กแบบเก า เหล อเพ ยงไม ถ ง 1 นาท ลดการส ญเปล าในการขย บต วไปได หลายข นตอน ต งแต การ ล กจากโต ะท างาน หาปากกาส เด นไปหย บ สม ด เด นกล บมาท โต ะ เป ดสม ด เป ดปลอกปากกา เข ยน ป ดสม ด น าไปเก บท เด ม และเด นกล บมาน ง โต ะ เหล อเพ ยงการ เป ดโปรแกรมขย บเพ ยงใช เม า แล วพ มพ บ นท ก คล กเม าเพ อควบค ม และป ด โปรแกรม แถมย งสามารถค นหาข อม ลได อย างสะดวกรวดเร ว และลดพฤต กรรมการบ นท กข อม ลท ไม เป นมาตรฐาน เช น ลายม อท ต างก น ร ปแบบการเข ยนท ม ความเป นต วของต วเอง การกรอกข อม ลท ไม ครบถ วน เป นต น เม อมาเป นฟอร มแบบเด ยวก นก ท าให ข อม ลเป นมาตรฐาน น าไปส การน าข อม ลไป ต อยอดได หลายอย าง เช น การท าสร ปผลส นเด อน

26 ว เคราะห และว จารณ ข อม ลโดยเปร ยบเท ยบผลท ได ร บก บว ตถ ประสงค และจ ดม งหมาย ในการปฏ บ ต งาน จากการท าระบบฐานข อม ลและท าการปร บปร งในส วนอ น ๆ สามารถตอบสนองจ ดประสงค ได ด งน 1. ศ กษากระบวนการท างานของการน าเข าส นค าและการส งออกส นค า เข าใจกระบวนการของการท างานของการน าเข าส นค าและส งออกส นค า จากการท างานใน ส วนของท งส วน Import และ Export 2. ท าความเข าใจเอกสารท ใช ในการท าพ ธ การน าเข าและส งออก ในการท างานได ม การอ านเอกสาร ต ความและน าข อม ลท ได มาใช ในการบ นท กสม ด Lot Number และส วนอ น ๆ เช น การส งรายละเอ ยดข อม ลส าหร บท าใบขน ให ก บ Shipping, การส ง อ เมล แจ งสถานะการขนส งก บล กค า เป นต น 3. ปร บปร งแก ไขในส วนท เก ดความส ญเปล าในการท างาน ลดกระบวนการข นตอนท เก ดความส ญเปล าในส วนของการบ นท กสม ด Lot Number และลด ข นตอนการค นหาตราประท บโดยท าส ญล กษณ ไว ท ตราประท บ 4. ปร บปร งการใช โปรแกรมคอมพ วเตอร น าส ตร =BahtEng() เข ามาใช ในข นตอนการจ ดท าเอกสารเก บเง นในโปรแกรม Microsoft Office Excel ต ดต งภาษาตะว นออกให ก บเคร องคอมพ วเตอร และเข ยนระบบฐานข อม ลด วย Microsoft Office Access ส าหร บบ นท ก Lot Number ให ก บสถานประกอบการ รวมถ งสอนว ธ การใช งานโปรแกรมด วย 5. ศ กษาการใช เคร องม อส าน กงานให เข าใจ สามารใช เคร องถ ายเอกสาร เคร องโทรสารได อย างม ประส ทธ ภาพ การพ มพ เอกสารท ได ร บ การบ นท กไว จากเคร องถ ายเอกสารโดยตรงโดยระบบ Mailbox

27 สร ปผลการด าเน นงาน บทท 5 บทสร ปและข อเสนอแนะ จากการท ได เร ยนร งานในสถานประกอบการ ท าให ทราบถ งความส าค ญของเอกสารท เก ยวข อง ก บการท าพ ธ การส งออก จากเด มท ได เร ยนในว ชาเร ยน ณ ขนาดน นย งไม เห นความส าค ญของเร องท ได เร ยนร ว าแท จร งแล วรายละเอ ยดมากมายท อย ในเอกสาร เช น House Airway Bill, Master Airway Bill เป นต น ต างเช อมโยงซ งก นและก น ซ งจะขาดส วนใดส วนหน งไปไม ได อ ปกรณ เคร องม อเคร องใช ใน ส าน กงานถ อเป นองค ประกอบส าค ญในการด าเน นงานด านเอกสาร การจะใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพจ าเป นต องศ กษาว ธ การใช และใช ให ถ กก บงานท ท า ไม ท าให เป นบ อเก ดความส นเปล อง ส งใดท สามารถลดได ก ต องลด ส งใดท สามารถน ามาทดแทนได และก อให เก ดความประหย ด สะดวก ก ต องน ามาปร บใช การท ได ฝ กฝนท าระบบฐานข อม ลด วย Microsoft Office Access ท าให ได ม โอกาสได เร ยนร ทดลองท าความเข าใจโปรแกรมอย างจร งจ ง การอ านจากต าราและทดลองท าเองน นเป นเพ ยงส วนหน ง ในการเร ยนร หากขาดโอกาสท ได ท าออกมาใช งานจร งก คงไม อาจท าความเข าใจได ซ งท าให ทาง ผ จ ดท าม ความสามารถใหม เพ มข นจากเด ม โปรแกรมสามารถด าเน นการใช งานได จร งและก อเก ด ประโยชน ในกระบวนการท างานได อย างม ประส ทธ ภาพ แต ย งพบป ญหาเก ยวก บการใช งานอาจเก ด ความผ ดพลาดข นได เสมอเน องจากผ สร างย งไม ช านาญในระบบการป องก น ผ ใช เข าไปแก ไขระบบท า ให เก ดความเส ยหายหร อเก ดป ญหาท ไม อาจคาดเดาได 5.2 แนวทางการแก ไขป ญหา การแก ป ญหาท ผ ดพลาดท เก ดข นก บระบบฐานข อม ล นอกจากจะม การจ ดท าค ม อการใช งาน เบ องต นแก สถานประกอบการแล ว ในต วโปรแกรมม การระบ ช องทางการต ดต อไว ส าหร บต ดต อเพ อท า การแก ไขป ญหาท จะเก ดข น

28 ข อเสนอแนะจากการฝ กงาน อยากให พ ฒนาระบบฐานข อม ลต อยอดให เก ดประโยชน ต อการท างาน เช น การท าสร ปผล รายงานประจ าเด อน เช อมข อม ลก บระบบบ ญช และลดการใช เอกสารลง โดยการพ มพ เอกสารเท าท จ าเป น

29 21 บรรณาน กรม - น ตยสาร ข าว ส.ส.ท. TPA ป ท 15 ฉบ บท 107 เด อนก มพาพ นธ อ นไซท Access 2003 โดย น นทน แขวงโสภา ส าน กพ มพ Provision

30 ภาคผนวก 22

31 ค ม อ การบ นท ก LOT NUMBER ด วยระบบจ ดการฐานข อม ล MICROSOFT OFFICE ACCESS 23

32 ป มควบค มการเล อนล าด บข อม ล ป มเร ยกด ตารางข อม ลท งหมด ช องส าหร บกรอกโค ดช อบร ษ ท แถบแสดงสถานะการบ นท ก ป มส าหร บเพ มช อโคเช อบร ษ ทใหม ป มส าหร บเร ม มบ นท ก Lot Numbe er ใหม ป ดโปรแกรม บ นท กข อม ล ช องส าหร บกรอกโค ดช อบร ษ ท เร ยกด สถานะให เป นป จจ บ น 24

33 ข นตอนการบ นท ก Lot Number ด วย Microsoft Office Access 1. เม อเป ดโปรแกรมมาแล วจะพบหน าต างด งแผนฝ งท ได แสดงในร ป เร มด วยคล กท NEW ENTRY คล กท ช องกรอกข อม ล LOT NUMBER ในช องแรกจากน น กด Enter เพ อไปย งข อม ลถ ดไป 2. กรอกรห สพน กงาน เช น กด Enter เพ อไปย งข อม ลถ ดไป 3. เม อถ งช องส เหล อง ซ งช องส เหล องจะแสดงถ งข อม ลในช องน!! ไม สามารถปล อยให เป นค าว างได!! - กรณ ท ม รห สโค ดบ นท กไว ก อนแล วให พ มพ รห สช อบร ษ ทได ท นท - กรณ ย งไม ได ท าการบ นท กช อรห สโค ดมาก อนให ท าตามข นตอนด งน 3.1 ให ใส โค ดท ม อย แล วบร ษ ทใดก ได กดเล อกได ท ล กศรลงต ดก บช องส เหล อง 3.2 ไปท ช อง COMPANY SIGN UP กดป ม Add Record พ มพ รห สช อบร ษ ทลงใน CompanyID* ช องส เหล อง 3.3 ข ามไปย งข อม ลถ ดไป พ มพ ช อเต มของบร ษ ท จากน นกด Save แล วกด Refresh ตาม 3.4 กล บมากรอกข อม ลท ช องทางซ ายม อส เหล อง พ มพ รห สช อบร ษ ท จากน นข ามไปย งข อม ลถ ดไป 4. ในช องของช อบร ษ ทเต มไว ส าหร บด ตรวจเช คความถ กต องของช อเต มโดยระบบข ามช องน ให หากม ความผ ดพลาดสามารถแก ไขได ท นท ท ช องน กรณ ถ กต องอย แล วให ข ามไปย งช องถ ดไปท นท หากเผลอไปลบจะส งผลให ข อม ลถ กแก ไขไปด วย 5. ต งแต ช อง INV. NUMBER จนถ ง WEIGHT กรอกข อม ลได ตามปกต 6. ช อง SHIPING/BOOKING กรณ เด ยวก บในข อท 3 แต สามารถเว นเป นค าว างได 7. ช อง Profit กรอกตามปกต จากน นกด Save ถ าต องการท าต อให กล บไปท าตามข นตอนท 1 หากไม ต องการเพ มใด ๆ ให ป ดโปรแกรม 25

34 26 เก ยวก บผ เข ยนรายงาน ช อ สก ล นายหฤษฎ วงศ พาน ชเล ศ ว น เด อน ป เก ด 9 พฤศจ กายน 2532 ประว ต การศ กษา ระด บประถมศ กษา ประถมศ กษาตอนปลาย พ.ศ โรงเร ยนพระหฤท ยคอนแวนต ระด บม ธยมศ กษา ม ธยมศ กษาตอนต น พ.ศ โรงเร ยนม ธยมด านส าโรง ม ธยมศ กษาตอนปลาย พ.ศ โรงเร ยนสตร สม ทรปราการ อ ดมศ กษา คณะบร หารธ รก จ สาขาบร หารธ รก จญ ป น พ.ศ สถาบ นเทคโนโลย ไทย ญ ป น ท นการศ กษา - ไม ม - ประว ต การฝ กอบรม - ไม ม - ผลงานท ได ร บการต พ มพ - ไม ม -

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

การเพ มประส ทธ ภาพการจ ดการคล งส นค า กรณ ศ กษา บร ษ ท ภ ม ไทย คอมซ ส จ าก ด

การเพ มประส ทธ ภาพการจ ดการคล งส นค า กรณ ศ กษา บร ษ ท ภ ม ไทย คอมซ ส จ าก ด การเพ มประส ทธ ภาพการจ ดการคล งส นค า กรณ ศ กษา บร ษ ท ภ ม ไทย คอมซ ส จ าก ด ส น นทา ศ ร เจร ญว ฒน การศ กษาค นคว าด วยตนเองเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการโลจ สต

More information

ระบบการจ ดการร านอาหาร

ระบบการจ ดการร านอาหาร ระบบการจ ดการร านอาหาร Restaurant Management System นายปวร ศร เหล องทองค า Pavarit Luangthongkam สารน พนธ ฉบ บน เป นส วนหน งของการศ กษา ตามหล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ บ ณฑ ตว

More information

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 7 เมน การใช งาน... 9 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 28 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)...

More information

การออกแบบระบบฐานข อม ลบ คลากรว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วง ด วยโปรแกรม Microsoft Office Access 2007 กนกวรรณ คงบ ตร จ กรศร จ าปางาม

การออกแบบระบบฐานข อม ลบ คลากรว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วง ด วยโปรแกรม Microsoft Office Access 2007 กนกวรรณ คงบ ตร จ กรศร จ าปางาม การออกแบบระบบฐานข อม ลบ คลากรว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วง ด วยโปรแกรม Microsoft Office Access 2007 กนกวรรณ คงบ ตร จ กรศร จ าปางาม โครงงานน เป นส วนหน งของการศ กษาหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ ค ม อปฏ บ ต งาน การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ โดย นางแอนนา ทร พย ภ ย น กว ชาการศ กษาช านาญการ ห วหน ากล มงานบร การฝ กอบรม ส าน กฝ กอบรม สถาบ นบ ณพ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำ แบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน โครงการศ กษาข อม ลและพ ฒนาองค ความร เพ อรองร บการกำหนดตำแหน งในส วนราชการ ช อหน งส อ ค ม อการจ ดทำาแบบบรรยายล กษณะงาน ISBN 978-616-548-076-5

More information

ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส for windows ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 7 เมน การใช งาน... 10 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 29 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)... 34 1 สร างเอกสาร DOCUMENT...

More information

ค าน า/สารบ ญ : 1 ค าน า

ค าน า/สารบ ญ : 1 ค าน า ค าน า/สารบ ญ : 1 ค าน า คงจะไม ปฏ เสธก นว าป จจ บ น ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เข ามาม บทบาทในช ว ตประจ าว นของเรามากข น และม การพ ฒนาอย างต อเน องรวดเร วมาก ซอฟท แวร คอมพ วเตอร ก เช นก น ม การปร บปร งเปล

More information

ค ม อการใช ระบบ O-NET

ค ม อการใช ระบบ O-NET สถาบ นทดสอบทางการศ กษาแห งชาต (องค การมหาชน) ค ม อการใช ระบบ O-NET ส าหร บศ นย สอบ (กรกฎาคม 2554) 128 อาคารพญาไทพลาซ า ช น 36 เขตราชเทว กร งเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2217-3800 http://www.niets.or.th ต ดต

More information

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย ค ม อและแนวปฏ บ ต การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ค าน า พ นธก จด านการจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและพ นธ ก จด านการว จ ย เป นพ นธก จท ส าค ญของคณะว

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง การพ ฒนาโปรแกรมคอมพ วเตอร ทางการเง นเพ อควบค มยอดเง น ทดรองราชการ คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร ผ ศ กษาค นคว าได ศ กษาเอกสารและ งานว จ ยท เก ยวข

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

จ ดทาโดย นางสาวอ ญชล อ นสมพ นธ

จ ดทาโดย นางสาวอ ญชล อ นสมพ นธ รายงานว จ ย การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา โดยใช ก จกรรมเพ อนช วยเพ อน ของน กศ กษาระด บช น ปวช.2 ห อง TI201 ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ จ ดทาโดย นางสาวอ ญชล อ นสมพ นธ

More information

ค าน า งานธ รการ ส าน กอธ การบด ว ทยาล ยเทคโนโลย ภาคใต (SCT.) ค ม องานสารบรรณ ส าน กอธ การบด หน าท 1/48

ค าน า งานธ รการ ส าน กอธ การบด ว ทยาล ยเทคโนโลย ภาคใต (SCT.) ค ม องานสารบรรณ ส าน กอธ การบด หน าท 1/48 หน าท 1/48 ค าน า การจ ดท าค ม อในการปฏ บ ต งานสารบรรณ และการจ ดระบบเอกสาร น งานธ รการ ส าน กอธ การบด จ ดท าข นเพ อเป นแนวปฏ บ ต ในการปฏ บ ต งานสารบรรณ และการจ ดระบบเอกสาร การ ด าเน นงานของหน วยงานในว

More information

บทท 2 ทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง

บทท 2 ทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง บทท 2 ทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง การจ ดเก บ และการค นหาข อม ลของบร ษ ท FREIGHT FORWARDER ในการเสนอค า FREIGHT ด วยโปรแกรม MICROSOFT OFFICE EXCEL คร งน ต องอาศ ยความร ความเข าใจใน เร อง การจ ดเก บข อม ลโดยใช

More information

เสนอ กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย

เสนอ กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย เสนอ กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย โดย มหาว ทยาล ยขอนแก น มหาว ทยาล ยเช ยงใหม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ก มภาพ นธ 2555 คานา ข อม ลความจาเป นพ นฐาน (หร อท เร ยกก นว า จปฐ. ) ได ดาเน

More information

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กองคล ง กรมพ ฒนาท ด น กองคล ง กรกฎาคม กรกฎาคม 2555 2555 ค าน า คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นได ประกาศใช ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

ระบบบร หารงานบ คคลส าหร บการบร หารเวลาท างานของพน กงาน กรณ ศ กษา บร ษ ท เจมาร ท จ าก ด (มหาชน)

ระบบบร หารงานบ คคลส าหร บการบร หารเวลาท างานของพน กงาน กรณ ศ กษา บร ษ ท เจมาร ท จ าก ด (มหาชน) ระบบบร หารงานบ คคลส าหร บการบร หารเวลาท างานของพน กงาน กรณ ศ กษา บร ษ ท เจมาร ท จ าก ด (มหาชน) นายส ธก จ อ ดมทร พย สารน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

การบร หารโครงการ: การน าระบบสารสนเทศมาใช ในการจ ดการส นค าคงคล ง ของบร ษ ทอ ตสาหกรรมเคร องด มต วอย าง โดย นายพงษ พ พ ฒน ข าละม าย

การบร หารโครงการ: การน าระบบสารสนเทศมาใช ในการจ ดการส นค าคงคล ง ของบร ษ ทอ ตสาหกรรมเคร องด มต วอย าง โดย นายพงษ พ พ ฒน ข าละม าย การบร หารโครงการ: การน าระบบสารสนเทศมาใช ในการจ ดการส นค าคงคล ง ของบร ษ ทอ ตสาหกรรมเคร องด มต วอย าง โดย นายพงษ พ พ ฒน ข าละม าย ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาว ศวกรรมศาสตรมหาบ

More information

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร หารโครงการ 5 1.4 ผลการพ จารณาโครงการ 7 1.5 ข อม ลและเอกสารท

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ. http://cc.rmu.ac.th

MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ. http://cc.rmu.ac.th MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ http://cc.rmu.ac.th สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 การเร ยกใช โปรแกรม Excel 2007 1 ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007

More information

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมประมวลผลค าในการจ ดท าเอกสาร 2. หล กการพ มพ เอกสารด วยระบบส มผ สเบ องต น 3. การจ ดร ปแบบเอกสาร 4. การท

More information

การบร หารความเส ยง ในว ทยาล ยพยาบาลบรมชนน พะเยา

การบร หารความเส ยง ในว ทยาล ยพยาบาลบรมชนน พะเยา การบร หารความเส ยง ในว ทยาล ยพยาบาลบรมชนน พะเยา เฉล มพรรณ เมฆลอย พร บ ญม ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา สถาบ นพระบรมราชชนก ส าน กงานปล ดกระทรวงสาธารณส ข กระทรวงสาธารณส ข ก ค าน า ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน

More information

โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด

โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด A study of accounting revenue expenses The friendship store bombs ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1. นางสาว ท พาน น ลาพ งการ รห ส 551123674 ช น/ห อง ปวช. 3/8

More information

ขนาดใหญ การบร หารจ ดการฐานข อม ล โครงการว จ ยระยะยาวในเด กไทย ประสบการณ คร งแรกท พ ฒนาโดยคนไทย

ขนาดใหญ การบร หารจ ดการฐานข อม ล โครงการว จ ยระยะยาวในเด กไทย ประสบการณ คร งแรกท พ ฒนาโดยคนไทย การบร หารจ ดการฐานข อม ล ขนาดใหญ ประสบการณ คร งแรกท พ ฒนาโดยคนไทย โครงการว จ ยระยะยาวในเด กไทย บ ณฑ ต ถ นค ารพ ย พา ถาวรพ ท กษ จ นทร เพ ญ ช ประภาวรรณ บรรณาธ กรณ พ.ศ.2546 ISBN 974-465-049-4 เอกสารรายงานว

More information

น.ส.ส ธ รา เบญจาน กรม

น.ส.ส ธ รา เบญจาน กรม การพ ฒนาโปรแกรมว เคราะห ปร มาณงานและประมาณราคาโครงสร าง บ านคอนกร ตเสร มเหล ก The Analysis and Structural Concrete Home Price Estimate Reinforce Development น.ส.ส ธ รา เบญจาน กรม สาขาว ชาเทคโนโลย อ ตสาหกรรมก

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

(ร าง) หล กเกณฑ และแนวทางการจ างท ปร กษาสาหร บ แผนงาน/โครงการ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

(ร าง) หล กเกณฑ และแนวทางการจ างท ปร กษาสาหร บ แผนงาน/โครงการ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ร าง) หล กเกณฑ และแนวทางการจ างท ปร กษาสาหร บ แผนงาน/โครงการ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปร บปร งล าส ด เม อ 13 ม นาคม 2555-1 - คานา ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน

More information