BEST OF OFFICE DECORATION

Size: px
Start display at page:

Download "BEST OF OFFICE DECORATION"

Transcription

1 VOL.10 JANUARY - MARCH 2010 THE MOST ADMIRED COMPLIMENTARY DESIGN MAGAZINE. THE EIGHT HOURS. PROMOTIONAL MATERIAL. NOT FOR SALE. ASSEMBLAGE DESIGN BEST OF OFFICE DECORATION IN FOCUS ZERO PER ZERO POSSIBILITY TNOP DESIGN UNLOCK WALKING IN HIS SHOES

2

3 Editor s view เพ ยงช วพร บตา ป 2010 ก ผ านมาถ งสามเด อนแล ว ไม ร ว าเวลาม อ ตราเร งเปล ยนไปหร อเปล า แต ท ร ค อพวกเราใน Rockworth กำาล งสน กสนานก บ การสรรหาเร องราวใหม ๆ ให ก บ 8HOURS จน ร ส กว าแต ละว นเวลาช างผ านไปเร วเหล อเก น การได ทำาน ตยสารเก ยวก บการออกแบบ ตกแต งและงานด ไซน ต างๆ ไม เพ ยงกระต น อะด นาร น เราท กคร งเม อพบช นงานใหม ๆ ท ท ง สวยแปลกและม ด ไซน หร อแม แต ช วยสร างแรง บ นดาลใจท กคร งท ได ส มภาษณ บ คคลสำาค ญๆ และส งเหล าน ก เป นแรงผล กด นให เราปร บร ปโฉม 8HOURS ใหม เพ อให น ตยสารฉบ บน ด น าอ าน น าส มผ สมากข น พร อมด วยเน อหาสาระท ม ประโยชน เช นเด ม 8 HOURS ฉบ บน ผมยกให เป น Special Issue คร บ เพราะม ความพ เศษๆ มากมาย เราน อมนำา หล กการทรงงาน 9 ประการในพระบาทสมเด จ พระเจ าอย ห ว มาให ค ณผ อ านได ใช เป นแนวทาง ในการทำางานให ประสบความสำาเร จ ส วนท านท พลาด 8 HOURS ในช วงฉบ บแรกๆ คอล มน My Space + My Design ได รวบรวมสำาน กงาน ท ได ร บการตกแต งอย างม ด ไซน ค ดเป นไฮไลท ให ท กท านได ส มผ สก นต งแต ฉบ บแรกจนถ งฉบ บ ท 9 ท ผ านมา เพ อใช เป นไอเด ยในการตกแต ง สำาน กงานร บป 2010 น และเร องพ เศษอ กเร องท ผมอยากแนะนำา ค อน ตยสาร 8 HOURS ได จ ดทำาในร ปแบบ Online เพ อให ค ณผ อ านสามารถเข าถ งเน อหาได รวดเร ว ท กหนท กแห ง สนใจรายละเอ ยดต ดต อ กองบรรณาธ การของเรานะคร บ It s unbelievable that this is the 3rd month of 2010 already! Maybe we at Rockworth are enjoying ourselves finding new and interesting stuff for this issue of 8HOURS. Oh Gosh! Time passes us by so quickly. We have to admit every time we discover new and beautiful designed item, it gives us some adrenaline rush. Those gorgeous looks, intelligent innovations and smart people that we encountered have given us the inspiration to live up our dreams and to make the new look of 8HOURS magazine better and worthwhile for our dearest readers. In this issue, we d love to share with you His Majesty King Bhumibol s 9 working wisdoms. We ve also got good news for those who had missed our previous issues, because all of the inspiration offices will be gathered here again in the column My Space + My Design with every detail in just one publication. You can be sure you ll never be out of date when thinking about decorating your office. And the next buzz is, 8HOURS online version is available right at your fingertip at our website. So, for those who live in the web3.0 generation, you can conveniently reach us from wherever you are. If you need more information, feel free to contact our editorial team. Stay put and see you in the next issue! Chakrit Vorachacreyanan Executive Vice President ROCKWORTH PUBLIC COMPANY LIMITED 3

4 Contents Vol. 10 January - March EDITOR S VIEW 5 RADAR DESIGN NEW l UPCOMING EXHIBITIONS l DESIGN COMPETITIONS 6 IN FOCUS ZERO PER ZERO 8 GREEN STYLE COMPOSITE WOOD 10 MY SPACE + MY DESIGN BEST OF OFFICE DECORATION 16 POSSIBILITY TNOP DESIGN 20 UNLOCK WALKING IN HIS SHOES 22 GISMO Sparkz l ipad l Nikon 23 ROCKWORTH WORK IS PLAY 8HOURS is quarterly magazine, published by Rockworth Public Company Limited Asoke-Dindaeng Rd., Huaykwang, Bangkok Thailand Tel Ext. 216 l Fax l If you prefer us to send this magazine right to you door or receive the online version, please send the request via to : Stroiko March 2010 l Bulgaria งานแฟร สถาป ตยกรรม การก อสร างและเฟอร น เจอร ท ใหญ ท ส ดในประเทศบ ลแกเร ย Stroiko 2000 จ ดข นอย างอล งการท National Palace of Culture ใจกลางเม อง Sofia ในช วงฤด ใบไม ผล ปลายเด อน ม นาคมท กๆ สองป พ นท จ ดแสดงขนาดใหญ กว า 5,000 ตารางฟ ต เพ ยบพร อมไปด วยส งอำานวย ความสะดวกครบคร น ออด ทอเร ยมขนาดใหญ งานส มมนาต างๆ คอกเทลปาร ต เป ดต วส นค า ด งด ดผ ออกงานกว า 700 บร ษ ท และส อมวลชน จากท วโลก เป นแฟร ท น าสนใจสำาหร บผ ท ต องการ อ พเดตความเคล อนไหวของแวดวงสถาป ตยกรรม และการก อสร างในย โรปตะว นออก Stroiko 2000 is Bulgaria s biggest trading fair for architecture, construction and furnishing industry. It takes place every two years in spring and autumn at the end of March and October at the National Palace of Culture in the heart of Sofia city. The fare area covers 5,000 square meters, including full facilities such as grand auditoriums for seminars, press conferences, cocktail parties, and etc. There are more than 700 companies and media from around the world visiting Stroiko 2000 each year to update Eastern Europe s trends and movement in architecture and construction. Salone Internazionale del Mobile April l Milan งานเฟอร น เจอร และด ไซน แฟร ท ย งใหญ และ ทรงอ ทธ พลท ส ดในโลก ถ งแม ว าเศรษฐก จในย โรป จะไม ค อยแจ มใส แต ป ท แล วงาน Salone ก ท บสถ ต ม ผ เข าร วมงานกว าสามแสนคน The Event is Back เป นสโลแกนของผ จ ดท ต องการสร างความม นใจ ให ก บผ เข าร วมงาน และเป นประจำาเหม อนท กป งานค ขนานท จ ดข นพร อมๆ ก นค อ Eurocucina แฟร แสดงเคร องคร วท จ ดข นสองป คร งสล บก บ SaloneUfficio แฟร เฟอร น เจอร สำาน กงาน และ Salone Sattelite งานแสดงผลงานจากน กออกแบบ หน าใหม จากท วโลกท มาประช นไอเด ยสดใหม ก นด วยงานด ไซน นอกจากน ท งเม องม ลานจะเต ม ไปด วยส ส นของน ทรรศการและปาร ต ตลอดส ปดาห Despite the challenging economic climate in Europe, Salone s huge success last year, which drew more than 300,000 visitors, will organize the event under the campaign slogan The Event is Back. The world s biggest and most influential furniture and design fair will be organized with its collateral events Salone Satellite (the International Young Designers Exhibition) and Eurocucina (the International Kitchen Furniture Exhibition,) which is taking turns with Salone Ufficio (the International Workspace Exhibition) every two years. Milan will be filled with parties and exhibitions during the whole week. 4

5 Radar U.I.A FORUM April l Bangkok เป นงานท จ ดค ขนานไปก บงานสถาปน ก 53 โดย ป น สมาคมสถาปน กสยามในพระบรมราช ปถ มภ ได ร บเก ยรต เป นเจ าภาพในการจ ดประช ม U.I.A. Forum ซ งม เน อหาเก ยวก บการสน บสน นและ ส งเสร มบทบาททางว ชาช พให แก สถาปน ก เพ อ พ ฒนาว ชาช พด งกล าวให ม มาตรฐานในระด บสากล ซ งการจ ดประช มด งกล าว ว ทยากรผ ทรงค ณว ฒ หลายท าน ท งในและต างประเทศจะมาร วม ถ ายทอดแนวความค ด ประสบการณ และม มมอง ด านสถาป ตยกรรมแก เหล าว ชาช พเด ยวก น The Association of Siamese Architects under Royal Patronage (ASA) will be hosting U.I.A. Forum in conjunction with the Architect 10. This event aims to support roles of architects and to develop their skills to meet with the world s standard. Renowned international and Thai guest speakers will join the forum to share wisdom, thoughts and experience in architectural designs for today and the future. ASA Architect April 5 May l Bangkok งานแสดงผล ตภ ณฑ ด านสถาป ตยกรรมและประช ม ทางว ชาการใหญ ท ส ดในอาเซ ยน ซ งจ ดข นใน ช วงกลางเด อนเมษาของท กป งานใหญ ท คนใน แวดวงสถาป ตย และธ รก จการก อสร างพลาดไม ได เด ดขาด เพราะเป นงานท อ พเดตเทคโนโลย และ ว สด ใหม ๆ จากท วโลก นอกจากน ผ จ ดได ขยาย งานเพ มอ ก 1 โซน โดยในโซนด งกล าวจะม การ จ ดแสดงอ ปกรณ เทคโนโลย งานระบบ ตลอดจน บร การท เก ยวข องก บการบำาร งร กษาอาคาร รวม ไปถ งบร การบำาร งร กษาและซ อมแซมอาคาร เพ อ ขยายขอบเขตของงานสถาปน กให ครอบคล มถ ง เทคโนโลย ของอาคารท กด าน และสร างโอกาส ให ผ ผล ตและผ แทนจำาหน ายได ม ช องทางในการ พบปะก บกล มเป าหมายได โดยตรง Architect 10 is ASEAN s largest international architectural design exhibition and educational forum organized annually a must-visit event for those in architectural and building businesses as it integrated up-to-date materials and technology from around the world. The additional zone this year includes tools, infrastructure, and building maintenance technology and products. It s also a great meeting place for suppliers and dealers to meet their customers directly. International Contemporary Furniture Fair 2010 (ICFF) May l New York เป นด ไซน แฟร ท เพ งจ ดข นมาไม ก ป แต ประสบ ความสำาเร จอย างรวดเร ว เป นอ กหน งงานใหญ ท ไม ควรพลาดอ กงาน จ ดข นอย างย งใหญ กลาง มหานครน วยอร กเป นประจำาท กป พ นท ราว 150,000 ตารางฟ ตในศ นย แสดงส นค า Javits Center ด งด ดด ไซเนอร สถาปน กและคนในแวดวง ด ไซน กว าสามหม นคนเข าร วมงาน นอกจากน ย งเป นช วงเวลาท บรรดาแกลเลอร น อยใหญ ใน นครหลวงแห งศ ลปะสม ยใหม แห งน โชว ผลงาน น ทรรศการน าต นตาต นใจท วท งเม อง Don t miss another big and successful design fair! ICFF fired success with in a few years as it gets the world s attention to its gigantic 150,000 square feet in Javits Center amidst New York City. Each year more than 30,000 visitors in architectural and design areas are drawn together in this city of art. The whole New York is transformed into an art space where new art scenes from both big and small art galleries are shown. 5

6 IN FOCUS WRITER : T.H. Zero per Zero Zero per Zero ค อกล มน กออกแบบกราฟ กน องใหม จากเกาหล ใต ท ประกอบไปด วย Ji-hwan Kim และ Sol Jin สองบ ณฑ ตจาก Hong Ik University มหาว ทยาล ยท ม ช อเส ยงด านศ ลปะและงานออกแบบ ของโซล ท ผ านมาพวกเขาอาจจะย งม ผลงานออกมา ให เห นไม มากน ก แต คอนเซปต ท โดดเด นแตกต าง ก สร างความน าสนใจให ก บพวกเขามากพอด โปรเจคท ท ทำาให Zero per Zero เป น ท ร จ กในวงกว างมากข นก ค อ City Railway System ท พวกเขาได ออกแบบแผนท เส นทางการเด นของ รถไฟภายในเม องต างๆ อย าง โซล โตเก ยว โอซาก า และ น วยอร ค โดยแฝงอ ตล กษณ ของเม องน นๆ ลงไปได อย างน าสนใจ รถไฟและรถไฟใต ด นเป นการเด นทาง ท เข าใจได ง ายท ส ดสำาหร บน กท องเท ยวต างถ น ท น าสนใจอ กอย างก ค อ แต ละเม องจะม โครงสร าง ของเส นทางเด นรถไฟและก จำานวนสายสถาน แตกต างก นหมด เพราะฉะน น ถ าเราเบสจาก โครงสร างของเส นทางเด นรถ เราก จะได แผนท 6 ของแต ละเม องท ไม เหม อนก นเลย นอกจากน น เราก ย งค ดว าเราสามารถจะใส อ ตล กษณ ของแต ละ เม องลงไปได ด วย เม องท เราเล อกมาทำาแผนท รถไฟล วนเป น เม องท เราเคยเด นทางไปแล วท งน น ก อนหน าท เราจะเด นทาง เราจำาเป นจะต องหาข อม ลเก ยว ก บการเด นทางไว เยอะมากและก จากหลายๆ แห ง หล งจากเด นทาง เราก จะกล บมาหาข อม ล เพ มอ ก ท น เราก จะสามารถเล อกอ ตล กษณ ท สำาค ญบางอย างให ก บเม องน นๆ ได แต ส วนใหญ แล ว ไอเด ยหล กของแผนท เม องต างๆ ม กจะเก ดข น ระหว างท เรากำาล งลงม อออกแบบอย มากกว า ในบรรดาแผนท ท พวกเขาออกแบบแผนท ทางเด นรถไฟของกร งโซลย อมเป นท น าสนใจ มากท ส ด เพราะเป นเม องท พวกเขาใช ช ว ตอย มา เก อบ 30 ป โดยท ง Kim และ Jin เล อกเอาแม น ำา ฮ นท เป นต วแทนของโซลได อย างไม ต องสงส ย แถมย งทอดต วผ ากลางเม องและแบ งเขตเม อง ออกเป นสองส วนได มาเป นพระเอกหล ก ซ งการ นำาเอาแม น ำามาแบ งเขตเม องก ได ทำาให แผนท ของพวกเขาม ลวดลายคล ายก บ Tae-Geuk หร อ หย น-หยาง บนธงชาต เกาหล ใต ด วย ส วนแผนท ทางเด นรถไฟของน วยอร ค ก เอาไอเด ยมาจาก เส อย ด I NYC (ออกแบบโลโก โดย Milton Glaser) ท โด งด ง โดยพวกเขานำาแต ร ปฟอร ม ของห วใจมาใช อ กเม องหน งท Zero per Zero ทำาออกมาได อย างน าสนใจก ค อโอซาก า พวกเขาเอาความจร ง ท ว าโอซาก าเป นเม องศ นย กลางของเม องรอบๆ อย าง เก ยวโต โกเบ นาระ และ วากายาม า ประกอบก บโอซาก าม ช อเส ยงเร องทาโกะยาก ท ม ส วนผสมหล กค อเน อปลาหม ก ด งน น แผนท จ งม พ นฐานแนวค ดจากร ปฟอร มของปลาหม กโดยส วน ห วค อโอซาก าและแขนขาต างๆ ก ค อเม องรอบๆ อย างท บอกว า Zero Per Zero ย งม ผล งานออกมาให เห นไม มากน กถ าเท ยบก บน ก ออกแบบไฟแรงร นเด ยวก น แถม City Railway System โปรเจคท ทองท ไปกวาดเอาท งรางว ล

7 Communication Design Award 2008 และ Design for Asia Award 2008 มาได ก ไม น าจะ ถ กเพ มจำานวนเม องให มากข นไปมากกว าน เป นหล ก สาเหต ก เพราะท ง Kim และ Jin ม เป าหมายหล ก ร วมก นค อการสร างสรรค งานด ๆ ท สามารถคงทน อย ได ทางกาลเวลาอ นยาวนาน และพวกเขาก ม ความส ขก บการได ใช เวลาในการทำางานอย างเต มท มากกว าท จะเป นเจ าของผลงานมากมายท ต วเอง ย งไม พอใจก บม น ความฝ นของเราตอนน ก ค อ อยากจะ พ ฒนา City Railway System ให กลายเป นหน งส อ นำาเท ยวด ๆ อย าง Wallpaper* City Guide แล วเราก จะด ใจมากเลย ถ าคนท ซ อแผนท พวกน ไปช นชอบม นท งในเร องความสวยความงามและ ก สามารถนำาม นออกไปใช ได จร งๆ Zero per Zero is a graphic design duo Ji-hwan Kim and Sol Jin, graduates from Hongik University in Seoul, South Korea. Though the two haven t had numerous projects coming out to public, recently their unique and catchy styles have distinguished them from the crowds. One of the projects that makes Kim and Jin more exposed is a project called City Railway System the railway maps of various cities such as Seoul, Tokyo, Osaka and New York that combines graphic design elements to the general public in an easily accessible and interesting way. City s railways and subways are the easiest means of transportation for tourists who are unfamiliar to the city. As every city has different numbers and structures of lines, the railway system map will be totally different from city to city. So we thought it is possible to infuse the character of the city into the line map. All the cities that we chose to do the line maps are the cities we ve visited. We researched a lot about the place before and after our trips. Then we d be able to select some iconic identities for each city. But most of the time, big ideas of the City Railway System popped up while we were designing it. Among all their designed maps, Seoul s railway system is the most remarkable one as it is the place where the duo has been living for almost 30 years. Kim and Jin chose the Han River to represent the heart of Seoul, which splits the city into two parts and mimics the curvature in the middle of the Tae- Geuk or Yin Yang mark of the national flag of Korea. In the design of the New York City railway map, they brushed up the inspiration from the traditional heartshaped from Milton Glaser s I NY logo as the symbol. Zero per Zero also reflects the character of Osaka in their line map distinctively. They perceive the fact that Osaka is the center city and is closely tied to the surrounding cities of Kyoto, Kobe, Nara, and Wakayama and connect this concept with octopus which is the main ingredient of Takoyaki (Tako in Japanese), the dish Osaka is known for. Osaka metropolitan is visualized as an octopus with the head being Osaka and the legs sprawling out to the other four cities. Compared to other designers their age, Zero per Zero doesn t probably deliver a lot in quantity, but sure to focus on quality projects. The City Railway System was awarded gold from both Communication Design Award 2008 and Design for Asia Award of the same year. For this quality reason, the design duo believed the City Railway System will stick to development of these cities rather than increasing in numbers to other cities. Our dream for now is that we want to develop our City Railway System to be one of the great guide books, just like Wallpaper* City Guide. We d be very happy if people find it visually attractive as well as practically useful. 7

8 Green style เศษไม เพ อไม Composite Wood กระแสของว สด ทดแทนไม ในช วง 3-4 ป ท ผ านมา เร มเป นท สนใจและได ร บความน ยมเพ มมากข น เร อยๆ ท งตลาดในประเทศและต างประเทศ ซ ง ไม เพ ยงจะเพ มม ลค าทางเศรษฐก จเท าน น แต การ ใช ประโยชน จากเศษไม มาแปรร ปเป นว สด ทดแทนไม นอกจากจะเป นการช วยอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต แล ว ย งสร างสรรค ให เก ดเป นช นงานหร อว สด ใหม ๆ สำาหร บวงการออกแบบอ กด วย ว สด ทดแทนไม ท เราเห นก นส วนใหญ เร ยกว า แผ นอ ด ซ งสามารถนำาว สด เหล อใช จากเศษไม และเศษว สด การเกษตร นำามาอ ดกาวเรซ นและ เต มสารพ เศษเพ อเพ มค ณสมบ ต ต างๆ ให เน อไม เช น ใส น ำายาก นปลวกและเช อราต างๆ ทำาให แข งแรงและม ความย ดหย นส งกว าไม อ ดท วไป โดยนำาเศษเหล อใช จากผลผล ตอย างชานอ อย ฟางข าว ปาล มน ำาม น ข ยมะพร าว หญ าแฝก ฝ าย ข าวโพด มาใช เป นว ตถ ด บในการผล ตว สด ทดแทน ไม ได เป นอย างด ไม ว าจะเป น ไม แผ นแปรร ป (Sawn Lumber) ไม ประสาน (Laminated Board) แผ นช นไม อ ด (Particle board) แผ นใยไม อ ด (Fiberboard) แผ นไม อ ดซ เมนต (Wood Particle Cement Board) และไม พลาสต ก (Wood Plastic Composites) สามารถใช ในงานก อสร างท งภายใน และภายนอกอาคาร เช น การป รองใต หล งคาไม ซ ดาร และหล งคาแอสฟ ลต รวมถ งใช ทำาเฟอร น เจอร กร ผน ง กร ฝ า หร อป พ น เน องจากพ นผ วหยาบ ของเศษไม ท อ ดก นด สวยงามแปลกตา เหมาะก บ งานท ต องการให ด เป นธรรมชาต หร อด ด บๆ แบบ อ ตสาหกรรมค ณสมบ ต เด นๆ ของว สด ทดแทนไม เหล าน ค อ ม น ำาหน กเบา สะดวกในการต ดต งได ท ง โครงสร างไม อะล ม เน ยม หร อโครงเหล กเคล อบส สามารถตอกตะป ข ด เจาะ หร อเล อยได เหม อน ไม อ ด แต การต ด หร อเล อยให เร ยบสวย ข ดตกแต ง ผ วให เร ยบร อยด วยกระดาษทรายได ป องก น แมลงก นไม และทนทานก บสภาพภ ม อากาศได ด จ งสามารถนำาไปใช ก บท กส วนของงานก อสร าง โดยใช อ ปกรณ และคร องม อเก ยวก บการก อสร าง เช นเด ยวก บงานไม อ กท งประหย ดค าใช จ าย ในการบำาร งร กษา และค าใช จ ายในงานก อสร าง 8 นอกจากน ว สด ทดแทนไม ย งสามารถผล ตเป น ผล ตภ ณฑ เฟอร น เจอร ของตกแต งบ านได หลากหลาย อาท โต ะ เก าอ ต กรอบร ป โคมไฟ กล องใส ของ ท เส ยบปากกา ฯลฯ ป จจ บ นตลาดส งออกในส วนของเฟอร น เจอร ก บแผ นอ ดเพ อการก อสร าง สามารถนำาเง นเข า ประเทศ ประมาณ 50,000 ล านบาทต อป ซ งน บว า เป นตลาดท ม ม ลค าส งมาก ด งน น เม อไม หายาก มากข นและม ราคาแพงข นท กว น จะเป นโอกาส ของว สด ทดแทนไม เข ามาแทนท ผ ท สนใจ สามารถเข าร บการฝ กอบรมทำา ว สด ทดแทนไม ได ท งานอ ตสาหกรรมว สด ทดแทนไม กล มงานพ ฒนาอ ตสาหกรรมไม และ ป องก นร กษาเน อไม สำาน กว จ ยและการจ ดการ ป าไม และผล ตผลป าไม กรมป าไม กระทรวง ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม โทร ต อ 471

9 As natural wood is less and become even more expensive, recently people are more aware of the using of alternative wood materials. These kinds of products have become more popular in local and international markets as they not only add the value in terms of economy, but also benefit environment and design circles. The substitutes for solid wood are widely known as composite wood which turn wood waste and agricultural residuals into useful products. Pressed together and adding resin and specific chemicals, for examples, termite and mold control chemicals, this will give more strength and flexibility to the product. Residuals from the agricultural process such as bagasse, rice straw, oil palm, coir, vetiver grass, cotton, or corncob can be used as raw materials for various kinds of composite woods-sawn lumber, laminated board, particle board, fiberboard, wood particle cement board, or wood plastic composites. These alternative woods are suitable for all areas of constructions both inside and outside the building, for instance, as a cedar and asphalt roof, furniture, wall decoration, ceiling, or flooring. Because of the material s rough texture, people some time love to use it when it comes to the work with natural and industrial tough looks and feels. Some outstanding characteristics of the composite woods include lightweight quality which is easy to install with wooden, aluminum, or colored metal frameworks. They also can be easily nailed, drilled, punched, cut, or polished with sandpaper just like plywood. Moreover the composite woods are insect-protected, durable in all weather conditions, very economical, and can be made into various forms of furniture and other decoration items, for examples, tables, chairs, cabinets, photo frames, lamps, boxes, stationery containers, etc. Nowadays, the export market for composite woods and by-products is proved to be very fast-growing and brings in about 50,000 million baht to the country. It is obvious that the chance of wood substitute materials is bright as a result of the rarity and high price of natural solid woods. If you are interested in composites manufacturing training, please contact Royal Forestry Department, Ministry of Natural Resources and Environment at Tel ext

10 MY SPACE + MY DESIGN My Space + My Design ฉบ บน พ เศษกว าท ผ านๆ มา เรารวบรวมสำาน กงาน ท ได ร บการตกแต งอย างม ด ไซน จากท ง 9 ฉบ บ ท ม ความโดดเด นไม แพ ก น ซ งค ณผ อ านหลายท าน อาจจะพลาดไปในช วงแรกๆ ซ งแน นอนว า 9 สำาน กงาน 9 สไตล น ย อมเต มเป ยมไปด วย ไอเด ย แนวทางการตกแต ง สำาน กงานซ งจะเป น แรงบ นดาลใจให ก บท กคน In this issue, we proudly present you with the special 9 collections of My Space + My Design from our previous 9 issues. These 9 different designs from different office spaces will definitely give you new ideas and inspiration for designing an ideal working place. Beyond The Ordinary MINI ม น สแควร โชว ร มรถม น ท ใหญ ท ส ดในโลก นำ เอา สถาป ตยกรรมแบบ Bauhaus ท ข นช อในเยอรม น มาเป นแรงบ นดาลใจ โดดเด นด วยร ปทรงเรขาคณ ต เน นลวดลายของผ นผ วรอบนอกอาคาร และการจ ด ช องว างหน าต าง ช องป ดของกำ แพงส วนย นและ ส วนเว าต างๆ ให เป นโครงร างด งงานท ศนศ ลป สม ยใหม ร ปทรงกล องขนาดใหญ ส ดำ ม กระจกใส เป นอ ปกรณ ตกแต ง ต ดขอบด วยแสงไฟส ส ม เม อมองเข ามาจากภายนอก จะเห นความสวยงาม ของส รถม น ต ดก บส ดำ ด โดดเด น บร เวณช นล าง นอกจากเคาน เตอร บร การ 4 จ ด ในส วนช น 2-4 ภายในตกแต งด วยม มท ด อบอ น ม จ ดพ กผ อน อ านหน งส อ หร อเป นจ ดท สามารถน ดเพ อนพบปะ ส งสรรค ก น ช น 6 เป นร านอาหารอ ตาเล ยน บรรยากาศคลาสส ก ท นอกจากสะท อนถ งความ หร หราม สไตล แล ว การก นด มของผ ใช ม น ส วนใหญ ม กเข าร านอาหารอ ตาเล ยนอย แล ว การออกแบบ ท คำ น งถ งว ถ ช ว ตอย างครอบคล มน ทำ ให ม น เป น แบรนด ท เป นว ถ ช ว ต โมเด ร น และท นสม ย ส วนม น สแควร ก กลายเป น lifestyle center สำ หร บคนร กม น ได อย างน าสนใจ 10 The world s biggest MINI Cooper s showroom Mini Square is outstanding in geometrical shape, the patterned texture of the building and the window spaces these of which are inspired by Bauhaus architecture in Germany. All curves and forms come together and reflect such a modern work of art. The entire showroom building is represented in the form of a huge black box. With a little help from the orange neon light on the edge of every glass pane on the ground floor, all the Mini Coopers are flashing there just like jewelry among the 4 service counters. You can find spaces for meeting, reading, and relaxing on the 2nd-4th floors and also a classy Italian restaurant on the 6th floor. The design concept of Mini Square has brought all the essence of stylish life together at one point and has become a real lifestyle center for all the Mini s lovers. Designed by BMW IN-HOUSE DESIGN TEAM Beyond Tradition MERCK ความใส ใจ ต อพน กงาน ค อค ณค าสำ ค ญของ Merck บร ษ ทเวชภ ณฑ และเคม จากประเทศเยอรมน ออฟฟ ศท ม บรรยากาศน าอย ค อก ญแจในการ กระต นให พน กงานเก ดความพ งพอใจ สร างขว ญ และกำ ล งใจให ก บพน กงาน บรรยากาศแห ง ความสำ เร จ ค อแนวความค ดในการออกแบบ สำ น กงานแห งน โดยฝ ม อของบร ษ ทออกแบบ ขนาดย อมท ช อว า Be Gray Interior and Architecture Co., Ltd. พ นท เก อบท งหมดถ ก ตกแต งไปด วยส น ำ เง นและเทา ซ งเป นส ส ญล กษณ ขององค กร ส วนท เหล อใช ส ส มและเหล อง เพ อสร างความสดช นให ก บบรรยากาศภายใน เฟอร น เจอร ท เล อกใช เน นท ฟ งก ช นและความ ทนทานในการใช งาน Wall System ของ Rockworth ถ กนำ มาใช แก ป ญหาในการหาเร องพ นท การ จ ดเก บเอกสารได อย างชาญฉลาด

11 Employee Satisfaction is a core value when it comes to Merck s philosophy towards its employees. Believed that this will raise employees happiness and work attitude, the leader in pharmaceutical and chemical industry has chosen Be Gray Interior and Architecture Co., Ltd. to create Merck s office the atmosphere of success. While most area is covered in Merck s corporate identity colors which are dark blue and gray, the rest is painted in orange and yellow to brighten up the interior. Selected furniture boosts their functions and durability, as well as Rockworth s wall system that is used to solve document storage problem intellectually. Designed by BE GRAY INTERIOR AND ARCHITECTURE Identification of Professional MANULIFE INSURANCE บร ษ ทประก นภ ยท ช ออาจค อนข างใหม สำ หร บ คนไทย แต สำ หร บบร ษ ทแม ท แคนาดา Manulife ม ช อเส ยงยาวนานมากว าศตวรรษ เม อต องการ สร างสำ น กงานแห งใหม ในกร งเทพฯ ผ บร หารวางใจ ให Woods Bagot หร อ The Beaumont Partnership ในป จจ บ น บร ษ ทออกแบบและท ปร กษาทางด าน ด ไซน เป นผ ร บผ ดชอบ Manulife ให ความสำ ค ญ ก บส ขภาพและความปลอดภ ยของพน กงานส งส ด การลงท นสร างสภาพแวดล อมท ด ให ก บพน กงาน ไม เพ ยงแต จะทำ ให พน กงานทำ งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ดเท าน น แต ย งสร างอ มเมจท ด ให ก บบร ษ ทอ กด วย ส เข ยวเย นตาท แสดงถ ง ธรรมชาต และส คอร เปอเรตของบร ษ ทถ กนำ มาใช ในการตกแต งภายใน และเล อกใช เฟอร น เจอร ของ Rockworth เพ อสะท อนความเป นม ออาช พและ ความน าเช อถ อของบร ษ ท Even though this insurance company is new to Thailand, Manulife s headquarters in Canada has built it s firm and successful reputation for over a century. Launching a new office in Bangkok, Manulife is not only concerned about good image, but also good work environment, health and safety for their employees. The design consultancy, Woods Bagot or today known as The Beaumont Partnership, has created the Manulife office with green alongside with the corporate color for the interior part and also filled the space with Rockworth furniture which reflects the company s long-standing credibility and professionalism. Designed by THE BEAUMONT PARTNERSHIP 11

12 MY SPACE + MY DESIGN Social Responsibility DIAGEO MOËT HENNESSY การตกแต งสำ น กงานใหม ของบร ษ ทจ ดจำ หน าย เคร องด มแอลกอฮอล ระด บโลกอย าง ด อาจ โอ โมเอ ท เฮนเนสซ (ประเทศไทย) สะท อนให เห น ถ งแนวความค ดและหล กการของบร ษ ทผ านงาน ด ไซน น นค อความซ อส ตย ส จร ต และโปร งใส การมองเห นก นของท กฝ ายผ านกระจกได ถ กเล อก นำ มาใช น นก เป นการตอกย ำ ถ งการบร หารจ ดการ และการด แลพน กงานอย างโปร งใส ท กรายละเอ ยด ได ร บการใส ใจเพ อค ณภาพช ว ตท ด ในการทำ งาน ไม ว าจะเป นโต ะเก าอ ระบบแอร แสงไฟ ท ม Impossible is Nothing ADIDAS ไม ม อะไรท เป นไปไม ได เป นสโลแกนท เราค นเคย ก นด ของ Adidas แบรนด เส อผ าและอ ปกรณ ก ฬา ช อด งระด บโลก ความสำ เร จของอาด ดาสค อผล โดยตรงจากการร วมม อของพน กงานท ม ความ สามารถ การพ ฒนา และฝ กฝนสร างคนท ม ความ สามารถเป นเป าหมายสำ ค ญของบร ษ ท ความท าทาย ความสน กและการให รางว ลก บพน กงาน เป นส ง กระต นให พน กงานทำ งานอย างม ความส ขและ ต นต วอย ตลอดเวลา HASSELL สำ น กงานออกแบบ จากออสเตรเล ยท ม สาขาอย ในเม องไทยเป นผ แปรเปล ยนภารก จเหล าน นของ Adidas ให กลาย ออกมาเป นกายภาพ ผ ออกแบบใช แถบสามเส น อ นเป นโลโก ท ร จ กก นด มาใช เป นองค ประกอบหล ก ในการออกแบบ สร างบรรยากาศท เอ อต อการ ร วมม อ เคล อนไหวไปด วยก น ส ขาวและดำ ใช เป น โทนหล กเพ อสร างความท นสม ยให ก บอ นท เร ย For the world s trendiest sports and apparels brand like Adidas, Nothing is Impossible. The goal of Adidas is to train and develop its staff as well as enhance the cooperation among them which has led to its success today. Knowing their staff is inspired to use potentials through challenge, fun and rewarding. Adidas decided to hire an Australian interior design firm named Hassel to cast a spell on the new office space in Bangkok. The famous 3 stripes, which is part of Adidas s logo, is used as the main design element in the office to represent the cooperation as well as the black and white tones that give the interior quite a modern look. Designed by HASSELL 12

13 ความเหมาะสม รวมถ งการเจาะบ นไดระหว าง ช นภายในสำ น กงาน ท งหมดน ก เพ ออำ นวย ความสะดวกให ก บพน กงานเพราะความหมาย ของการร บผ ดชอบต อส งคมของด อาจ โอ โมเอ ท เฮนเนสซ (ประเทศไทย) น นครอบคล มอย ท กส งคม ไม ว าจะเป นส งคมเล กๆ อย างในองค กรของตน หร อส งคมใหญ ๆ ระด บประเทศ และน ก เป น บร ษ ทแรกท รณรงค เร อง การด มอย างร บผ ดชอบ As renovating the office for the world s leading liquor company like Diageo Moët Hennessy (Thailand) Ltd. is based on the concept of honesty, integrity and transparency, clear glass has been picked as a core material in all office area so that everyone in every department can see one another clearly. All details, including desks, chairs, air-conditioning and lighting systems, and staircases between each level, are perfectly designed for employees true convenience. All of these attempts do mirror the company s idea of social responsibility, which covers every area in the society from organizational to nation levels. You wouldn t be surprised to learn that it s Diageo Moët Hennessy who initiated the Drink Responsibly campaign, would you? Designed by ORBIT DESIGN Changing Perfect JONES LANG LASALLE การขยายต วของบร ษ ทบร การด านอส งหาร มทร พย ระด บแนวหน าของโลกอย าง โจนส แลง ลาซาลล ท ร บพน กงานเพ มข นกว า 30% ทำ ให พ นท 700 ตารางเมตรเด ม ซ งบรรจ เฟอร น เจอร เคร องใช สำ น กงาน และบ คลากรกว า 100 ช ว ต อาจทำ ให ร ส กค บแคบ แต ท น กล บทำ ให เก ดม ต ใหม ของ ออฟฟ ศขนาดย อมได อย างลงต วด วยการตกแต ง ในแบบ open plan เพ อให เก ดปฏ ส มพ นธ ระหว างคนทำ งานในแต ละระด บรวมถ งท อย ต างแผนก โดยนำ ธ มส Corporate Identity ของ บร ษ ทมาใช และให ความสำ ค ญก บเร องฟ งก ช น ของเฟอร น เจอร อ ปกรณ เคร องใช สำ น กงานและ ระบบต างๆ เพ อความสะดวกในการทำ งานแก พน กงานประจำ สาขาหร อพน กงานจากสาขา อ นๆ ท มาช วยงานเป นคร งคราว อาท โต ะท ม ขนาดเหมาะสมแต ม ด ไซน ท ท นสม ย เก าอ ท สามารถเคล อนย ายได คล องต ว ต เอกสารส วนต ว และต เก บเอกสารแบบ storage system ของ Rockworth ซ งช วยในการประหย ดพ นท สะดวก คล องต วในการใช งาน ขณะท ย งคงความสวยงาม และเป นส วนต วอย การเปล ยนด ไซน คร งน ทำ ให พน กงานร ส กว าออฟฟ ศด โมเด ร นข น ท กคนจ งด กระต อร อร น กระฉ บกระเฉงในการท ได เข ามาอย ออฟฟ ศใหม The 30% growing headcount of Jones Lang LaSalle, the world s leading real estate, has made the space of 700 square meters so very packed. Thanks to the smart choices of design that can mix and match all office furniture for over 100 staffs cleverly. With an open plan to motivate efficient communications between all employees, the design has also brought the corporate color into use, giving the importance to all the office furniture functions and systems for everyone s comfort. For examples, Rockworth s modern office desks, Ergonomic chair and storage systems serve multiple functions, take up little space, and can be adapted to different requirements in workspaces or private areas. This new look, new office can even help cheering up everyone at work. Designed by JONES LANG LASALLE IN-HOUSE DESIGN TEAM 13

14 MY SPACE + MY DESIGN Beautiful Function ACE INA OVERSEAS INSURANCE การออกแบบพ นท ในส วนของ Call Center ซ ง ถ อเป นพ นท ส วนใหญ ของสำ น กงานประก นภ ย ACE ให ม ความสวยงามและเหมาะสมก บล กษณะ งาน ถ อเป นโจทย ท ไม ธรรมดา ต องทำ ให พ นท ด วาไรต สน กสนาน ท มด ไซน จ งเล อก open space เป นคอนเซ ปต หล กในการออกแบบ แม จะ open space แต พน กงานแต ละคน ก ต องม ความเป นส วนต ว ม พาท ช นก น ซ งหากใช พาท ช นเต ยก จะม ป ญหาเร องเส ยงรบกวน ส งเก นไป ก อ ดอ ด จ งต องเอาเร องของด ไซน มาช วยเพ อให คนน งทำ งานร ส กโปร ง ไม น าเบ อ ว ธ หน งท ท ม ออกแบบนำ มาใช ก ค อการใช ส ส นมาช วยเพ มความ สดใสโปร งตา เช น การแบ งส ท พาท ช น โดยเล อกใช ส ท หลากหลาย ไล โทนส ไปตามเฉด ว ธ น แม จะม ความย งยากในตอนต ดต งและจ ดวาง เพราะต อง ไล เร ยงส ให ถ กต อง แต ก เพ มความสวยงามและ หลากหลายให ก บพ นท ได มากท เด ยว สำ หร บ เฟอร น เจอร โต ะ เก าอ และเคร องใช สำ น กงาน ท มงานเล อกจาก ด ไซน ท สวยงาม เร ยบง าย งบประมาณท เหมาะสมและสามารถย ดหย นตาม requirement เพราะความสวยงามและประโยชน ใช สอยเป นสองส งท สำ ค ญ For ACE, a market leader in Accident & Health insurance industry, the space for Call Center is considered most important. To make it beautiful, bold and varieties of functions, the design team has come up with an idea of open space. But within the open space, what is the best solution to keep each staff working with privacy? Low partitions wouldn t do the trick as they cannot barrier disturbed noise. Neither do high partitions as they seem suffocated. Here it comes an ideal solution of putting different tones of bright colors on each partition, which is probably complicated when install, but this completely adds more sense of beauty to the space. ACE design team has trusted in both beauty and functionality, so they just simply chose the simple and flexible design for all furniture to fill in the open space. Designed by THE BEAUMONT PARTNERSHIP Flexible Movement 3M แนวค ดการเพ มประส ทธ ภาพการทำ งาน โดยเน น ความอ สระคล องต วในการทำ งานของพน กงาน ภายใต คอนเซ ปต Work Anywhere Anytime เป น แนวค ดท น าสนใจของสำ น กงาน 3M ร ปโฉมใหม 3M จ ดเตร ยมระบบ Wi-Fi Internet และ ADSL ไว อย างพร อมสรรพ พน กงานจ งสามารถ ทำ งานท ไหนก ได ไม ว าจะอย นอกหร อในออฟฟ ศ โดยต องการให ม ความส ขก บการทำ งาน มากท ส ด บรรยากาศและการจ ดวางเฟอร น เจอร จ งต องด ผ อนคลาย ขณะเด ยวก นก ให ความร ส ก ต นตาและกระฉ บกระเฉงอย ในท ท มงานออกแบบ จ งเอาโซนทำ งานก บโซนร แลกซ มาผสมผสานก น ให เป น flexible movement ใช ช ดโต ะทำ งาน สล บก บโซฟาพ กผ อนเป นจ ดๆ เสม อนเป นการ ก นพ นท ไปในต ว พน กงานสามารถนำ ช ด mobile unit ของแต ละคนมาเส ยบปล กท โต ะทำ งานซ งม function box ท เซ ตระบบ LAN และระบบต างๆ ก ทำ งานได ท นท เก าอ ก สามารถเคล อนไหวได อย าง freestyle โดยเล อกใช workstation ของ Rockworth เพราะม ว สด ให เล อกหลายแบบ โต ะ ทำ งานม กล องซ อนสายไฟ ม รางเก บเร ยบร อย ว สด แข งแรงและร ปแบบโมเด ร น ตอบโจทย ร ปแบบ การทำ งานท บ งบอกถ งบ คล กและเอกล กษณ ท ช ดเจนของบร ษ ท With an effort to improve work productivity, 3M focuses on the freedom and high 14

15 mobility of their employees. Work Anywhere Anytime concept is integrated into the new office design thoughtfully. With the Wi-Fi and ADSL internet access, 3M staff can work and use their laptops anywhere either inside or outside the office. Modern furniture are placed in order to create a relaxing and vibrant atmosphere at work so that employees can work happily. At 3M, they designed a flexible workspace by combining work and relaxing zones together, for example, paralleling the desks with set of relaxed sofas which also automatically defined the space. At each desk, junction box with electricity cord and LAN line has been installed. The employees can bring their personal mobile unit and simply plug it in. The company chose to use Rockworth s workstations as they offer a variety of long-lasting materials and modern designs. A working desk is designed with a built-in box to hide all messy wires as well as a chair that can be moved freestyle. All of these well-thought selection clearly reflect the identity and characteristics of the company. Designed by T INT DESIGN STUDIO Green Concept KASIKORNBANK ธนาคารกส กรไทย เป นองค กรหน งท สร างมาตรฐาน ของตนเองมาอย างต อเน องและยาวนาน ท งใน เร องธ รก จ การบร การ รวมไปถ งเร องของส งคม และส งแวดล อม ท สำ น กแจ งว ฒนะแห งน เป น ส วนหน งของ Operational Headquarters ท ได เล อกอาคารเก ามาร ไซเค ลคร งย งใหญ เพ อ ต องการลดการใช ทร พยากรธรรมชาต ท มออกแบบ ภายในเน นไปท Environmental Design ท ม ความ เช อมต อหร อการปฏ ส มพ นธ ระหว างมน ษย ซ งก จะเก ยวข องก บ Interior Architecture ด วยการทำ Vertical Linkage เพ อให ม การเช อมต อก นโดย ไม ต องอาศ ยเทคโนโลย มากน ก ขณะเด ยวก นก ช วยในเร องการประหย ดพล งงานได ในระด บน ง ม การนำ แสงธรรมชาต เข ามาใช เป น skylight ด านข าง ด านบน ม การทำ platform ท เช อม บ นไดระหว างช น รวมท งเป ดให ม พ นท casual working environment หร อท ท จะมาปฏ ส มพ นธ ก นได เน นเร องความคล องต วของการทำ งาน ในล กษณะท เร ยกว า flat organization ค อไม ม การจ ดเร ยงท ซ บซ อนเก นไป เพราะธรรมชาต ของ องค กรจะต องม การขยายหร อเต บโตข น ซ งตรง ส วนน ต องม ความย ดหย นพอสมควร น บว า green project ช นน เอ อก บการใช ช ว ตของ มน ษย ทำ งานได อย างยอดเย ยม KASIKORNBANK, a long-established financial institution in Thailand has been consistently and continuously operating its business and services through a good governance of both social and environmental contributions. At KASIKORNBANK Operational Headquarters on Chaeng Wattana Road, they ve chosen to refurbish an old building in order to reduce the use of the world s resources. Environmental Design with the human interaction linkage is a heart for interior concept. They apply interior architecture with a vertical linkage to avoid using too much technology and to save energy at the same time. Getting most benefit out of natural daylight, the design team has come to rescue with an idea of skylight. Introducing platform that links each floor s staircases and also providing casual working environment, employees can be more synergic and active under flat organization. This Green project has successfully become more flexible, techno-wise, and goes green at the same time. Designed by PIA 15

16 Possibility WRITER : T.H. Teeranop Wangsillapakun TNOP Design โลโก ของ Yosho ท TNOP ออกแบบต งแต เม อสม ย ย งทำ งานเป น senior designer ให ก บ Segura Inc. น น นอกจากจะเป นผลงานท เขาร กมากท ส ด ช นหน งแล ว ย งด จะบอกอะไรหลายอย างเก ยวก บ กรอบการทำ งานออกแบบและต วตนของเขาได อย างด ในช นงานด งกล าว TNOP นำ เอาต วเลข มาต ดทอนจนกลายเป นฟอร มของต วอ กษรภาษา อ งกฤษท อ านได ว า Yosho พอด บพอด โดยเหต ท เล อกเอาต วเลขมาใช น นก เพราะ Yosho เป น บร ษ ทท ทำ งานด านการส อสารแบบด จ ตอล ทางด าน ส ส นท ใช นอกจะมาจากความชอบในส สดๆ เป น การส วนต วแล ว โทนส ท เล อกมาอย บนโลโก ก ล วน เป นค ส ท ใช ในสายไฟภายในเคร อง Mac Tower ท งหมด ท กองค ประกอบในงานออกแบบของ น กออกแบบคนน ล วนม ท มาท ไปท ผ านการค ด กล นกรองมาอย างแยบยลและสน กสนาน ไม ว าค ณ จะต งคำ ถามอะไรให เขาไป TNOP หร อช อเต มๆ ว า ธ รนพ หว งศ ลปค ณ ก จะสามารถไขข อข องใจด วย คำ ตอบท เร ยบง ายหล กแหลมให ได ท กอย าง แถม ต วงานภาพท ออกมาก สอบผ านด านส นทร ยศาสตร แบบสบายๆ แต ก อย างว านะ ค ณจะม คำ ถามอะไร อ กล ะ ในเม องานออกแบบของเขาท เห นๆ ก น ได พ ดแทนต วของม นเองหมดท กอย างแล ว ก อนท จะมาก อต งสต ด โอออกแบบของต วเอง ช อ TNOP Design ในป 2005 และม ผลงาน กระจายอย ตามท ต างๆ ท วโลกหลายแห ง TNOP เคยผ านงานท J. Walter Thompson (Thailand) เคยได ม โอกาสเร ยนคอร สเก ยวก บ Contemporary art ท สหร ฐฯ และทำ งานให ก บ Segura Inc. ในช คาโกยาวนานถ งแปดป ประสบการณ การ 16 ศ กษาและการทำ งานท งหมดท ผ านมาด จะค อยๆ หล อหลอมให เก ดสไตล การทำ งานท โดดเด นเป น เอกล กษณ ให ก บต วเขา ไม ว าจะเป นเร อง conceptual ท เป นกรอบการทำ งานของเขามาแต เด มแล ว และ ก ได ถ กฝ กให พ ฒนามาอย างต อเน องจากการทำ งาน ก บ Carlos Segura นอกจากน น TNOP ย งมอง งานออกแบบว าต องม ค ณค าและสะท อนเร องราว ในส งคมได ไม ต างจากศ ลปะ เพ ยงแต ก ไม ล ม หน าท พ นฐานของงานออกแบบว าค อการแก ป ญหา และงานของเขาท ออกมาก จะด สน กและเข าถ งได ง ายๆ ด วยในเวลาเด ยวก น ซ งน นก น าจะมาจาก ประสบการณ การทำ งานโฆษณาและอ ปน ส ย ส วนต วท เป นคนสน กสนาน ผมอาจจะไม เหม อนก บด ไซเนอร อ ก หลายคนท ใช ภาษาในงานออกแบบได เก งมาก ย งเม อตอนย ายไปช คาโกใหม ๆ ต องบอกว าภาษา อ งกฤษถ อเป นข อด อยของผม แต ท ายท ส ดแล ว ผมก ค ดได ว า เราเป น visual communicator เราเป นคนทำ งานด านการส อสารทางภาพ เพราะ ฉะน นก ไม ผ ดท เราจะมาเน นด านน ไปเลย อ กอย าง ผมเป นคนท เม อเห นคำ ๆ หน ง ก จะค ดเป นฟอร ม มากกว าค ดไปในเช งภาษา งานของผมก เลยกลาย เป นงานท กล นกรองมาจากห วใจของความค ดท เราอยากส อสารออกไป ม กจะเป นอะไรท ส นๆ น อยๆ เป นกราฟ กหร อร ปฟอร มท ง ายๆ ซ งก น า จะมาจากการท เป นคนชอบพ ดตรงๆ ไม อ อมค อม น น าจะเป นส งท ทำ ให งานผมแตกต างจากคนอ น เร ยกว าเอาข อด อยเร องภาษามาเป นข อด TNOP ย งยอมร บอ กว างานออกแบบของเขา ม องค ประกอบหลายอย างท ทำ ให ผ ชมหลายคน บอกว าด เป นงานของน กออกแบบต างชาต มากกว าจะเป นคนไทย ท งน ก เพราะการได ใช ช ว ต อย ในส งคมอเมร ก นยาวนานถ ง 14 ป ก เท าก บ การเอาต วเองลงไปคล กคล ก บว ฒนธรรมท น น

17 รวมท งเป นการเร ยนร ในส งใหม ๆ ท ค อยๆ ซ มซ บ เข ามาท ละเล กละน อย ม นเหม อนการสะสม ประสบการณ ท ในว นหน งเม อได ทำ งานออกแบบ ช นหน ง เขาก จะหย บประสบการณ การเร ยนร เหล าน นออกมาใช อย างอ ตโนม ต เพ ยงแต เร องหน ง ท TNOP และแฟนๆ ผลงานของเขาน าจะต อง ขอเถ ยงว าไม จร งก ค อ แม จะม กล นอายตะว นตก แต งานออกแบบของเขาก ย งปรากฏให เห นเร องราว ทางว ฒนธรรมไทยอ กมากมาย สไตล แบบไทยหร อเอเช ยนน าจะเป นส งท ออกมาอย างไม ได ต งใจ ม นเก ดมาจากการท เราเก ดท เม องไทย เราได เห นส งต างๆ ในเม องไทย ท เราประท บใจและก ย งคงอย ในใจของเรา มาจน ถ งว นน ส งเหล าน ก จะไม ไปไหน จะอย ในต วเรา อย างตอนเด กๆ ผมจำ ได ว าม กจะตามพ อไปทำ งาน ซ อมประต ม ขในว ดราชบพ ตร ก ได เห นส ส นในว ด ได เห นต นล ลาวด ท ม ดอกส ขาว ได ท งเร องส และก ความสงบ ส งเหล าน ก จะมาปรากฏในงานของผม อย างเร องส จะช ดมาก เพราะผมเป นคนท ชอบใช ส แบบไม ผสมขาวเลย ค อหลายคนชอบพ ดว าผม กล าใช ส มาก ไม เหม อนด ไซเนอร เม องนอกท จะ ต องผสมขาว เหม อนการท เขามองเห นส ผ าน หมอกข น แต ผมไม เป นอย างน น เพราะถ าเห น งานศ ลปะในว ดหร อผ าทอของไทยเราก จะเห นว า ม ส ส นจ ดๆ แบบน หร ออย างประต ท ว ดราชบพ ตร ผมจำ ได ว าเป นประต ส ขาว เป นงานป นป นแต ม รายละเอ ยดเยอะมากเพราะฉะน น ถ าเราค ดว า จะเอามา apply ใช ก บงานเราได ย งไงก อาจจะ ออกมาเป นกล องส ขาวป มน น ค อเอานามธรรม มาใส ในงานของเราก ได หร ออย างงานช ด Propaganda Poster Series ท เร มทำ เม อป 2007 ให ก บ Singapore Design Festival ป น น แต เพ งจะมาเสร จในปลายป 2009 ท ผ านมา ก เป นแคมเปญท ผมอยากจะส อสาร ก บเด กสม ยใหม ว าว ธ ค ดงานด านกราฟ กด ไซน ควรจะม โมเดลย งไง โปรเจคท ช นน ผมได แรง บ นดาลใจมาจาก Modernism ท เน นเร องแมสเสจ อย างเด ยว ใช ว สด ให น อยท ส ด เม อออกมาก เลย เป นการนำ คำ มาเล นเพ ยงอย างเด ยวเน นกราฟ กใหญ และเล นเร องด วย อย างบอกว า Stop abusing fonts แต ถ งจะด น อยๆ ผมก ย งเอากราฟ กมาเล น อย าง ช นน ก ม ท มาจากผ าป กล านนา เร ยกว าใส ส งท มาจาก ประสบการณ ของผมลงไปด วย ค อผมเช อว าคนไทย ม ความสามารถด านงานฝ ม อมากท ส ดในโลกแล ว แต พอเราเอามาใช ก ทำ ให โมเด ร นข น ทำ ให เป นเรา ด วยความเช อท ว าประสบการณ ท แตกต างก น ของแต ละคนจะก อให เก ดเอกล กษณ ในการ ทำ งานท แตกต างก นไป ด งท ผลงานของเขาเอง พ ดแทนประสบการณ ท งหมดท ผ านมาของเขา ทำ ให TNOP ไม สามารถบอกได ว าในอ ก 10 หร อ 20 ป ข างหน า ผลงานออกแบบของเขาจะออกมา ม หน าตาอย างไร ม นข นอย ก บว าเราเอาต วเราเข าไป อย ท ไหนและได เจอ ได เห นอะไรบ าง เขาว า แต ส งหน งท สำ ค ญสำ หร บด ไซเนอร ก ค อการ เร ยนร จากส อ จากส งรอบๆ ต ว และการเด นทาง ด ไซเนอร อาจจะไม จำ เป นต องออกไปเห นโลกกว าง แต คนท เป นด ไซเนอร ต องม commonsense ด ต องแก ป ญหาได เก ง ต องเร ยนร เร องรายละเอ ยด ได ด และก ต องเร ยนร ตลอดเวลา Among his previous works, Yosho s logo seems to be the best-loved design of TNOP or Teeranop Wangsillapakun himself. That was the time when he worked as a senior designer at Segura Inc. in Chicago. The identity of the Yosho logo is a mirror that reflects his thoughts and his inner-self well. TNOP had experimented on diminishing details of numbers until they perfectly fit the word Yosho. The reason why he chose numbers as parts of the design was because Yosho is a programming and multimedia company. All vivid colors were not only selected from personal affection, but also came from the colors of internal wires of Mac Tower. In TNOP s artwork, every single element comes from scrupulousness, ingenuity and fun. Whatever a challenge is, TNOP always comes up with a sharp solution. His works obviously states brilliant messages through visuals. Before setting up his own studio called TNOP Design in 2005, TNOP used to work at J. Walter Thompson (Thailand) and decided to come to the States where he had a chance to study contemporary art. After he graduated, he moved to Chicago to work at Segura Inc. and worked there for 8 years. He admitted 17

18 Possibility that all the knowledge and experience, especially when working with Carlos Segura, have helped developing his very own style of signature. To TNOP, good design should have value and convey a message and story behind its visual form, and at the same time he doesn t forget that design is all about solving problems. TNOP s works can be found almost around the world. They are easy to understand and fun no different to his character at all. Unlike other designers who are gifted with language, I m not. English is my weakness, especially in my early years in Chicago. But finally, I told myself that I am a visual communicator, so there is nothing wrong if I chose to focus on this. And most of the times when I see a word, visuals have come to my mind instead of a meaning. My work becomes the heart of my thoughts what I want to communicate. My graphics always come in short, minimal, and easy form just like myself who speaks my own thoughts out loud no beating around the bush. I ve turned my weakness into strength, and it works. The veteran designer also admitted his works reflect more of the international looks rather than the Thai style. He thought living in the States for 14 years have gradually made him TNOP, but inside the western design influences, he said his works always portray some stories of Thai culture. Thai and Asian styles are something that comes out of me unpretentiously. Everything about Thailand is still there inside of me. I remember I once followed my father to repair a door which is inlaid with mother of pearl at the Rajabopit temple. I was attracted by the temple s and frangipani s colors. I like the white of 18

19 frangipani. It is beautiful and so serene. I think these things appear in my works very often. People said the colors that I use are very daring. Unlike western designers, I don t like mixing the white onto my colors. When we see Thai temples or fabrics, we ll see the art of using bright and solid colors. Or you can see Rajabopit s door made of white plaster with embossed details. I like to apply these memories on my own works, for example, I used emboss printing on the white plain box to create the design. That s the way I put abstract on it. The Propaganda Poster Series that I designed for Singapore Design Festival 2007 is a campaign that I d like to communicate with young designers of how graphic designs should be. I got an inspiration from modernism stresses on the key message and tries to use as less materials as possible. My last solution is that I chose to play with words, such as Stop abusing fonts. Another piece originally derived from Lanna brocade idea, but brushed up with modern sense. You can see that everything from our past experience can be put in our works. Believed that different background and ways of life would take people to different perspectives, TNOP cannot forecast his future in the next 10 or 20 years. He said his future works depend on whatever he sees and wherever he goes. The most important thing for a designer is striving for knowledge through the media, the surroundings and journeys. A designer might not have to see the whole wide world, but he or she necessary has to have a commonsense, be a good problem solver, a detail-oriented person, and has to learn new things all the time. 19

20 Unlock illustrator : หล กการทรงงานของพระเจ าอย ห ว Walking in His shoes การม หล กค ดหร อแนวทางการทำางาน เป นส งหน ง ท จะช วยเพ มศ กยภาพการทำางาน ให ประสบ ความสำาเร จ... พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว พระมหากษ ตร ย ท ท วโลกยกย องให เป น King of King น น ในการดำาเน นงาน หร อปฏ บ ต พระราชกรณ ยก จตลอดระยะเวลา กว า 60 ป พระองค ม หล กการทรงงานใหญ ๆ 9 ประการ ซ งเป นกรอบความค ดท เราท กคน สามารถนำามาเป นแบบอย างในการทำางาน ให ประสบความสำาเร จได เป นอย างด หล กการทรงงาน 9 ประการ ได แก 1. การพ งตนเอง คนเราท กคนไม ว าจะทำาส งใด ควรศ กษาหาข อม ล ใคร ร ด วยต วเองก อน เพ อให เข าใจงานน นๆ อย างแท จร ง หากค ดแต จะพ งพาผ อ นก จะไม ม การพ ฒนาตนเอง 2. ค อยเป นค อยไป การทำางานท คำาน งถ งท กป จจ ยและเง อนเวลา ให ม ความพอด สมด ล รอบคอบ และสอดคล องก บ ล กษณะขององค กร จะทำาให ได งานท ม ค ณภาพ กว าการเร งร ด ไม ม การวางแผน รวมท จ ดเด ยว ปร บเปล ยนพฤต กรรมในการบร หารงาน จากการท ต างคนต างทำา มาส การประสานงาน และถ ายทอด ข อม ลท เห นว าจะเป นประโยชน ต อแผนกหร อบ คคล อ นๆ ในองค กร 4. ระเบ ดจากข างใน เม อองค กรม ความเป นหน งเด ยว ก สน บสน นให เก ดการสร างสรรค ผลงานจากกล มก อนภายใน องค กร เม อภายในเข มแข ง การต งร บข บส ก บ ป ญหาภายนอกองค กรก ไม ใช เร องยาก 5. ไม ต ดตำารา เราไม ควรนำาเอาทฤษฎ หร อหล กว ชาการของผ อ น มาใช โดยปราศจากการพ จารณาให ถ องแท ด วย สต ป ญญาว า ม ความเหมาะสมสอดคล องก บองค กร หร อป ญหาท แท จร งหร อไม 6. ทำาให ง าย ร จ กวางแผน ออกแบบ ค นหาว ธ การดำาเน นงาน ท ม ล กษณะเร ยบง าย ไม ย งยากสล บซ บซ อน ท ง ในด านแนวความค ดและเทคน คว ชาการม ความ สมเหต สมผลจะช วยให ทำางานได รวดเร วข น 7. แก ป ญหาท จ ดเล ก พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วทรงมองป ญหาใน ภาพรวมก อนเสมอ แต การแก ป ญหาของพระองค จะเร มจากจ ดเล กๆ ค อ การแก ป ญหาเฉพาะหน า ท คนม กจะมองข าม 8. ขาดท น ค อ กำาไร การทำางานท ย ดผลสำาเร จแห งความ ค มค า มากกว า ค มท น คำาน งถ งผลประโยชน ส วนรวม มากกว าผลสำาเร จท เป นต วเลข อย าต ค าการทำางาน เป นเพ ยงแค ต วเง น 9. พอเพ ยง และ พออย -พอก น รากสำาค ญของช ว ตท เป นพ นฐานในการพ ฒนา ตนเอง ช มชน และประเทศชาต เป นหล กปร ชญา ท เห นผลได จร งจนนานาอารยประเทศต างช นชม ยกย อง และน อมนำาไปใช หากสามารถน อมนำาหล กการทรงงานอ นทรง ค ณค าน ไปปร บใช ก บการทำางานในช ว ตประจำาว น ก จะช วยให การทำางานเป นไปด วยความราบร น และม ความส ขได อย างแท จร ง

เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา

เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา รายงานพ เศษ : ทศท ศน พลาน ก ล เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา ม อะไรด ในมหกรรมระด บชาต คร งท 17 อ านท วไทย อ านได อ านด มาแล ว! งานปลายป งานมหกรรมระด บชาต คร งท 17 ประจำาป 2555 สำาน กพ มพ ต างๆ จ บสลากบ ธไปเร

More information

NEWSLETTER. เป ดแบรนด Thailand CONNECT. success TCEB CALL CENTER 1105 ช ไทยศ นย กลางแห งการเช อมโยงธ รก จส ความสำาเร จระด บโลก

NEWSLETTER. เป ดแบรนด Thailand CONNECT. success TCEB CALL CENTER 1105 ช ไทยศ นย กลางแห งการเช อมโยงธ รก จส ความสำาเร จระด บโลก NEWSLETTER www.tceb.or.th Issue 32 Sept-Oct, 2013 TCEB CALL CENTER 1105 เป ดแบรนด Thailand CONNECT ช ไทยศ นย กลางแห งการเช อมโยงธ รก จส ความสำาเร จระด บโลก Debut of Thailand CONNECT Promoting Thailand

More information

หล กส ตรการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา

หล กส ตรการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา 1 หล กส ตรการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา หล กส ตรภาษาอ งกฤษเพ อการท องเท ยวและบร การ กล มอาช พพาณ ชยกรรมและบร การ ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ

More information

The best way to keep something bad from happening is to see it ahead of time... and you can't see it if you refuse to face the possibility.

The best way to keep something bad from happening is to see it ahead of time... and you can't see it if you refuse to face the possibility. The best way to keep something bad from happening is to see it ahead of time... and you can't see it if you refuse to face the possibility. ว ธ ท ด ท ส ดในการหย ดย งเร องเลวร ายไม ให เก ดข นค อการเล งเห

More information

Contents สว สด. Windows of Opportunity. Editor s Talk º ºÃÃ³Ò Ô Òà : ÊØþѲ³ ÇÔàÈɾ ¹ Ô

Contents สว สด. Windows of Opportunity. Editor s Talk º ºÃÃ³Ò Ô Òà : ÊØþѲ³ ÇÔàÈɾ ¹ Ô Editor s Talk º ºÃÃ³Ò Ô Òà : ÊØþѲ³ ÇÔàÈɾ ¹ Ô Windows of Opportunity หากต องการประสบความสำเร จในโลกท ม การแข งข นอย างส ง ผ นำย อมเป ดหน าต างร บความท าทายใหม ๆ เป ดร บ ไอเด ยใหม ๆ อย อย างสม ำเสมอ และผ

More information

การศ กษาความเป นไปได ประจาป 2552

การศ กษาความเป นไปได ประจาป 2552 การศ กษาความเป นไปได ของ การทาไซโลข าวไทย ประจาป 2552 ส วนบร หารจ ดการข อม ลและปร กษาแนะนา สาน กบร หารย ทธศาสตร กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม สารบ ญ หน า 1. บทสร ปส าหร บน กลงท น...1 2. ผล ตภ ณฑ...4 3. การตลาด...26

More information

รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ

รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ การพ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานบ คลากร ศ นย การจ ดการศ กษาพ เศษ (จอมทอง) The development of Personnel Management System for Rajamangala University of Technology Lana (Chomthong).

More information

F 160 การประช มว ชาการป ญญาภ ว ฒน คร งท 5 8 พฤษภาคม 2558 สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน

F 160 การประช มว ชาการป ญญาภ ว ฒน คร งท 5 8 พฤษภาคม 2558 สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน การพ ฒนากลอนประต อ เล กทรอน กส โดยใช เส ยงและระบบรายงานผ ใช ผ านอ นเทอร เน ต THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC BOLT CONTROL WITH KNOCK SOUND AND CHECKING ON INTERNET SYSTEM นฤเทพ ส วรรณธาดา Naruetep Suwantada

More information

LIVING OUTDOOR ส มผ สช ว ตกลางแจ งในแบบ เคน-ภ ภ ม พงษ ภาณ. ร วมล นร บ Kiehl's Bath and Shower Liquid Body Cleanser Lavender ขนาด 250 มล.

LIVING OUTDOOR ส มผ สช ว ตกลางแจ งในแบบ เคน-ภ ภ ม พงษ ภาณ. ร วมล นร บ Kiehl's Bath and Shower Liquid Body Cleanser Lavender ขนาด 250 มล. ร วมล นร บ Kiehl's Bath and Shower Liquid Body Cleanser Lavender ขนาด 250 มล. www.facebook.com/aroundmagazine instagram: aroundonline APRIL 2014 OUTDOOR LIVING ส มผ สช ว ตกลางแจ งในแบบ เคน-ภ ภ ม พงษ ภาณ

More information

การประเม นประส ทธ ภาพด านการใช งานของอาคาร กรณ ศ กษา: ศ นย ร บสม ครและบร การข อม ลมหาว ทยาล ยกร งเทพ ว ทยาเขตกล วยน าไท THE ASSESSMENT OF BUILDING

การประเม นประส ทธ ภาพด านการใช งานของอาคาร กรณ ศ กษา: ศ นย ร บสม ครและบร การข อม ลมหาว ทยาล ยกร งเทพ ว ทยาเขตกล วยน าไท THE ASSESSMENT OF BUILDING การประเม นประส ทธ ภาพด านการใช งานของอาคาร กรณ ศ กษา: ศ นย ร บสม ครและบร การข อม ลมหาว ทยาล ยกร งเทพ ว ทยาเขตกล วยน าไท THE ASSESSMENT OF BUILDING PERFORMANCE IN USE: A CASE STUDY OF THE ADMISSION AND

More information

การน าเสนอผลงานแบบบรรยาย สาขาคอมพ วเตอร และสารสนเทศ (COM) ดร.ไก ร ง เฮงพระพรหม

การน าเสนอผลงานแบบบรรยาย สาขาคอมพ วเตอร และสารสนเทศ (COM) ดร.ไก ร ง เฮงพระพรหม การน าเสนอผลงานแบบบรรยาย สาขาคอมพ วเตอร และสารสนเทศ (COM) ดร.ไก ร ง เฮงพระพรหม Learning from negative examples: application in combinatorial optimization ศาสตราจารย ดร.ประภาส จงสถ ตย ว ฒนา อาจารย ประจ

More information

ว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา รห สประจาต ว สาขาว ชา ป การศ กษา บทค ดย อ

ว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา รห สประจาต ว สาขาว ชา ป การศ กษา บทค ดย อ ว ทยาน พนธ การเข าถ งบร การทางส งคมของผ ต ดเช อเอชไอว /ผ ป วยโรคเอดส และครอบคร ว : ศ กษาเฉพาะกรณ ผ ใช บร การศ นย ค มครองสว สด ภาพช มชน ในกร งเทพมหานคร Accessibility to Social Services of People with HIV/AIDS

More information

ช อโครงการ การศ กษาความเป นไปได ด านการตลาดและการเง น ในธ รก จการค าปล กข าวหอมมะล จากท งก ลาร องไห ในเขตมหาว ทยาล ยขอนแก น

ช อโครงการ การศ กษาความเป นไปได ด านการตลาดและการเง น ในธ รก จการค าปล กข าวหอมมะล จากท งก ลาร องไห ในเขตมหาว ทยาล ยขอนแก น รายงานโครงการหมายเลข IE 2010_19 ช อโครงการ การศ กษาความเป นไปได ด านการตลาดและการเง น ในธ รก จการค าปล กข าวหอมมะล จากท งก ลาร องไห ในเขตมหาว ทยาล ยขอนแก น นางสาวจ นทร ส ดา ผ นอากาศ เลขประจาต ว 503040311-5

More information

เว บไซต การใช โปรแกรม Power Point 2010 Website Using PowerPoint 2010

เว บไซต การใช โปรแกรม Power Point 2010 Website Using PowerPoint 2010 เว บไซต การใช โปรแกรม Power Point 2010 Website Using PowerPoint 2010 จ ดทาโดย นางสาวณ ชชา ลาภพ พ ธมงคล นายอน ว ฒน หว างป ญญา นายณ ฐพล เม องปล ม นายณ ฐพร พ มพร อมจ ตร โครงการน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล

More information

ในโลก. World. e-n เบ องหล งภาพ ภาพถ ายสะท นอกจากภาพท ปนอย ของเด กๆ มได ว า สอ แต เด กประมาณ ก อนอาย ครบ เน องมาจาก DISTRICT 3350.

ในโลก. World. e-n เบ องหล งภาพ ภาพถ ายสะท นอกจากภาพท ปนอย ของเด กๆ มได ว า สอ แต เด กประมาณ ก อนอาย ครบ เน องมาจาก DISTRICT 3350. DISTRICT 3350 ROTARY INTERNATIONAL s WEEKLY e-news for 2013-2014 e ROTARY e-n NEWS UPDATE Rotary Year 109 Issue 32 February, Monday 10 Sunday 16, 2014 มาท าความร จ กนายกร บเล อก ป บร หาร ๒๕๕๗-๕๘ (page

More information

รายงานประจำป 2555/2556

รายงานประจำป 2555/2556 รายงานประจำป 2555/2556 (ป บ ญช ส นส ดว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) ANNUAL REPORT 2012/2013 (Fiscal year ended February 20, 2013) 50% of global GDP will be in Asia by 2050 Asian urbanization THB 2 trillion logistic

More information

Program 2: BIZ SMART Power Program หล กส ตร 2: โปรแกรมเสร มสร างภาพล กษณ คนท างานร นใหม (ส ภาพสตร )

Program 2: BIZ SMART Power Program หล กส ตร 2: โปรแกรมเสร มสร างภาพล กษณ คนท างานร นใหม (ส ภาพสตร ) Program 2: BIZ SMART Power Program หล กส ตร 2: โปรแกรมเสร มสร างภาพล กษณ คนท างานร นใหม (ส ภาพสตร ) Wardrobe: เส อผ าเคร องแต งกายสไตล คนท างานร นใหม 6 ช วโมง WD 1-3: เส อผ าเคร องแต งกาย 1-3 WD 4-6: เส

More information

กลย ทธ การส อสาร และการร บร ร ปแบบ โครงการความร บผ ดชอบต อส งคม ของบร ษ ท ไทยเบฟเวอเรจ จ าก ด (มหาชน) โดย นางสาวโชต ร ตน ศร ส ข

กลย ทธ การส อสาร และการร บร ร ปแบบ โครงการความร บผ ดชอบต อส งคม ของบร ษ ท ไทยเบฟเวอเรจ จ าก ด (มหาชน) โดย นางสาวโชต ร ตน ศร ส ข กลย ทธ การส อสาร และการร บร ร ปแบบ โครงการความร บผ ดชอบต อส งคม ของบร ษ ท ไทยเบฟเวอเรจ จ าก ด (มหาชน) โดย นางสาวโชต ร ตน ศร ส ข ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาบร หารธ รก จมหาบ ณฑ

More information

E-word of mouth ม อ ทธ พลต อการต ดส นใจซ อส นค าของผ บร โภคบน อ นเทอร เน ต กรณ ศ กษา E-marketplace ในประเทศไทย

E-word of mouth ม อ ทธ พลต อการต ดส นใจซ อส นค าของผ บร โภคบน อ นเทอร เน ต กรณ ศ กษา E-marketplace ในประเทศไทย E-word of mouth ม อ ทธ พลต อการต ดส นใจซ อส นค าของผ บร โภคบน อ นเทอร เน ต กรณ ศ กษา E-marketplace ในประเทศไทย โดย นางสาวชน ดา พ ฒนก ตต วรก ล การค นคว าอ สระน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ว ทยาศาสตรมหาบ

More information

การจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ น

การจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ น ค ม อ การจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ น แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป แผนปฏ บ ต การและ การต ดตามประเม นผล ส วนแผนพ ฒนาท องถ น ส าน กพ ฒนาและส งเสร มการบร หารงานท องถ น กรมส งเสร มการปกครองท องถ น สารบ ญ บทท

More information

ร านค มบ ญ ต าบลอาฮ จ งหว ดเลย คณาพร ค าม ล

ร านค มบ ญ ต าบลอาฮ จ งหว ดเลย คณาพร ค าม ล การศ กษาการพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการร านค าปล กกรณ ศ กษา ร านค มบ ญ ต าบลอาฮ จ งหว ดเลย คณาพร ค าม ล การศ กษาค นคว าด วยตนเองเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการประกอบการ

More information

การบร หารสถานศ กษาตามปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงของโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 2

การบร หารสถานศ กษาตามปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงของโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 2 การบร หารสถานศ กษาตามปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงของโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 2 EDUCATIONAL ADMINISTRATION ACCORDING TO SUFFICIENCE ECONOMIC PHILOSOPHY OF SCHOOL IN THE OFFICE

More information

บทความท กษะแห งศตวรรษท 21

บทความท กษะแห งศตวรรษท 21 บทความท กษะแห งศตวรรษท 21 น ส ตปร ญญาเอก สาขาหล กส ตรและการสอน ร น 5 1 บทความท กษะแห งศตวรรษท 21 น ส ตปร ญญาเอก ร น 5 สาขาหล กส ตรและการสอน มหาว ทยาล ยมหาสารคาม บทความท กษะแห งศตวรรษท 21 น ส ตปร ญญาเอก

More information

วารสารของกรมส งเสร มอ ตสาหกรรม พ มพ เป นป ท 55 ฉบ บเด อนกรกฎาคม - ส งหาคม

วารสารของกรมส งเสร มอ ตสาหกรรม พ มพ เป นป ท 55 ฉบ บเด อนกรกฎาคม - ส งหาคม วารสารของกรมส งเสร มอ ตสาหกรรม พ มพ เป นป ท 55 ฉบ บเด อนกรกฎาคม - ส งหาคม 2556 & Innovation ลงท นออนไลน รวยได ท ปลายน ว ลงท น IT ให ธ รก จม กำไร การตลาดบนโลกโซเช ยล ง ายถ าร ว ธ Cloud เทคโนโลย ช วยลดต

More information

ค าแนะน าในการเตร ยมต นฉบ บ

ค าแนะน าในการเตร ยมต นฉบ บ ค าแนะน าในการเตร ยมต นฉบ บ เร องท ต พ มพ บทความว จ ย บทความปร ท ศน หร อบทความว ชาการ การเตร ยมต นฉบ บ 1. ภาษา เป นภาษาไทยหร อภาษาอ งกฤษ 2. การพ มพ พ มพ หน าเด ยวบนกระดาษขนาด A4 ด วย ไมโครคอมพ วเตอร โปรแกรม

More information

เว บไซต ส อการเร ยนการสอนผ านเว บไซต ว ชา Microsoft Office Word 2010 E-learning Microsoft Office Word 2010 จ ดทาโดย นายภาณ พงศ น นทร ตนาก ล

เว บไซต ส อการเร ยนการสอนผ านเว บไซต ว ชา Microsoft Office Word 2010 E-learning Microsoft Office Word 2010 จ ดทาโดย นายภาณ พงศ น นทร ตนาก ล เว บไซต ส อการเร ยนการสอนผ านเว บไซต ว ชา Microsoft Office Word 2010 E-learning Microsoft Office Word 2010 จ ดทาโดย นายภาณ พงศ น นทร ตนาก ล โครงการน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช

More information

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business)

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 2 สารบ ญ สารบ ญ Chapter 1 แนะน า Office 365 แนะนาต ว Microsoft Office 365 ก นก อน... 7 บร การท ท านได ร บม

More information

ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได

ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได 1 ใน ETDA e-commerce Pocket Series เราป นหน งส อเล มน เพ อ เถ าแก ย คไอท

More information

แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (56-1) ประจ าป 2556 ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2556

แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (56-1) ประจ าป 2556 ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2556 บร ษ ท พฤกษา เร ยลเอสเตท จ าก ด (มหาชน) แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (56-1) ประจ าป 2556 ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2556 สารบ ญ ข อม ลสร ป ส วนท 1 การประกอบธ รก จ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธ รก จ 1 2. ล กษณะการประกอบธ

More information

หน งส อประกอบการเร ยน

หน งส อประกอบการเร ยน หน งส อประกอบการเร ยน รายว ชาเล อก การเร ยนร ผ านเทคโนโลย ม อถ อ รห สว ชา ทร03039 จ านวน 2 หน วยก ต ระด บ ประถมศ กษา ม ธยมศ กษาตอนต น ม ธยมศ กษาตอนปลาย หล กส ตรการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ

More information