Role of Integrative Medicine in Office Syndrome

Size: px
Start display at page:

Download "Role of Integrative Medicine in Office Syndrome"

Transcription

1 Role of Integrative Medicine in Office Syndrome พรรณบ ปผา ช ว เช ยร แผนกโรคไต กองอาย รกรรม โรงพยาบาลพระมงก ฎเกล า บทนา Office Syndrome เป นกล มอาการท พบได บ อยในคนว ยทางาน ซ ง เก ดจากสภาพแวดล อมในท ทางานไม เหมาะสม หร อการน งทางานเป นระยะ เวลานานๆ โดยไม ม การเคล อนไหวของร างกาย หร อเก ดจากการทางานซาๆ เป น ระยะเวลานานๆ จะส งผลต อส ขภาพกายและส ขภาพจ ตได ซ งอาจนาไปซ งการเก ด ภาวะ Chronic Fatique Syndrome (CFS) จากข อม ลขององค การอนาม ยโลก พบว าประเทศต างๆ ต องส ญเส ยรายได เพ มข นท กป เน องจากป ญหาโรคเร อร งของ ประชากร ทาให ประส ทธ ภาพในการทางานลดลง จากสถ ต พบว าโรคห วใจและหลอดเล อดเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บ 1 ของโลก เน องจากป จจ ยเส ยงท ทาให เก ดโรคห วใจและหลอดเล อดน นม สถ ต การ เก ดเพ มข นได แก ความด นโลห ตส ง ไขม นในเล อดส ง การส บบ หร โรคอ วนและ เบาหวาน นอกจากน ย งม ป จจ ยด านพ นธ กรรมและส งแวดล อมมาเก ยวข องมากข น สหพ นธ สมาคมแพทย โรคห วใจนานาชาต ( World Heart Federation) ได เห น ความสาค ญของป ญหาน โดยในแต ละป ได กาหนดคาขว ญต างๆ เพ อเป นก จกรรม กระต นให ประชาชนได ม ความร ความเข าใจและพยายามด แลส ขภาพให ด เพ อ ประโยชน ในการป องก นการเก ดโรคห วใจ ในป พ.ศ.2552 ได กาหนดคาขว ญ ค อ "Workplace Wellness" เน องจากคนในว ยทางานจะใช เวลาส วนใหญ อย ในท ท างาน ด งน นการม พฤต กรรมการดารงช ว ตท ถ กส ขล กษณะในท ทางานจะเป นการ เสร มสร างส ขภาพให ด เพ อการม ร างกายแข งแรงปราศจากโรคห วใจ และ สามารถลดป จจ ยเส ยงต างๆ โรคห วใจอาจไม สามารถร กษาให หายขาดแต สามารถ ควบค มโรคได ด วยการปฏ บ ต ต วปร บเปล ยนพฤต กรรมการดารงช ว ต การใช ยา และห ตการต างๆ อย างไรก ตามส งท ด ท ส ดค อ การป องก นและร กษาส ขภาพให ด เพ อจะได ไม เก ดโรคข นในอนาคต

2 อาการแสดง อาการท ทาให ต องมาพบแพทย ส วนใหญ เก ดจากการปวดหล ง รองลงมาค อปวดคอ ไหล และปวดศ รษะตามลาด บ อาการทางกายอ นๆ ซ งสามารถ พบได ค อ การอ กเสบของเส นเอ น รวมท งเก ดภาวะพ งผ ดหนา ทาให เก ดอาการชา บร เวณน ว และข อม อ เร ยกว า capal tunnel syndrome หร อทาให เก ดอาการน ว ล อคเร ยกว า trigger finger (tenovaginitis) รวมท งอาจม อาการปวดกล ามเน อ แขนขาเร อร ง การนอนหล บไม ด ทาให ม อาการอ อนเพล ยอารมณ ไม สดช น สาเหต การเก ดอาการด งกล าวม กมาจากสภาพแวดล อมในท ทางานไม เหมาะสม โต ะทางานไม เป นระเบ ยบไม สะดวกต อการหย บส งของ ใช เก าอ ไม เหมาะสมไม ม พน กพ งท รองร บอย างม ประส ทธ ภาพ ประกอบก บอ ร ยาบถในการทางานไม เหมาะสมท งน งหล งค อม การทางานหน าจอคอมพ วเตอร นานๆ มากกว า 6 ช วโมง ต อว นโดยไม เปล ยนอ ร ยาบถ นอกจากน ป ญหาความเคร ยดก ส งผลทาให เก ดภาวะ น เช นก น สาหร บพฤต กรรมท ทาให เก ดอาการม ด งน ค อ 1. การใช แป นกดคอมพ วเตอร ท ไม ม แผ นรองร บข อม อ 2.การน งไขว ห าง นาหน กต วจะถ กกดท บลงข างใดข างหน ง เม อกดท บเป น เวลานาน สามารถทาให กระด กส นหล งบ ดคดได เก ดเป น spinal stenosis 3.การน งกอดอก จะทาให หล งช วงบน สะบ ก และห วไหล ถ กย ดยาวออกหล งช วง บนค อมและง มไปด านหน า ทาให กระด กคอย นไปด านหน าม ผลต อเส นประสาทท ไปเล ยงแขน อาจทาให ม ม อ และแขนชาและอาจจะอ อนแรงได 4.การน งหล งงอ หร อหล งค อม เช น การน งอย หน าคอมพ วเตอร นานๆ เป นช วโมง ๆ จะทาให กล ามเน อเกร งค าง เก ดการค งของกรดแลคต คทาให ม อาการ เม อยล า ปวด และม ป ญหาเร องกระด ก ผ ดร ป (scoliosis) ตามมา

3 5.การน งเบาะเก าอ ไม เต มก นจะทาให กล ามเน อหล งทางานหน กเพราะว าฐานใน การร บนาหน กต วไม ได สมด ล 6.การย นพ กลงนาหน กด วยขาข างเด ยวนานเก นไป การย นท ถ กต องควรลง นาหน กท ขาท ง 2 ข างให เท าก น โดยให เท าแยกกว างกว าสะโพก จ งจะทาให เก ด ความสมด ลของโครงสร างร างกาย 7.การย นแอ นพ ง/หล งค อม ควรย นหล งตรง แขม วท องเล กน อย เพ อเป นการร กษา แนวกระด กช วงล างไม ให แอ นและไม ทาให ปวดหล ง 8.การใส ส นส งเก นกว าน วคร งจะทาให กระด กส นหล งช วงล างแอ นมากกว าปกต ซ ง นาไปส อาการปวดหล งได 9.การสะพายกระเป าหน กข างเด ยว ไม ควรสะพายกระเป าหน กข างใดข างหน งเป น เวลานาน ควรเปล ยนเป นการคล องไว ท แขนบ าง โดยใช ร างกายท งสองข างให เท าๆ ก น อย าใช แค ข างใดข างหน งนานๆหร อบ อยเก นไปเพราะจะทาให เก ดการ ทางานหน กอย ข างเด ยว ส งผลให กระด กส นหล งคดได 10.การห วของหน กๆ ด วยน วบ อยๆ จะม ผลทาให เก ดพ งผ ดตามข อน วม อ ทาให เก ดอาการน วล อคได (trigger finger) 11.การนอนขดต ว หร อนอนต วเอ ยง ท านอนหงายเป นท าท ถ กต องท ส ดควรนอน ให ศ รษะอย ในแนวระนาบหมอนหน นศ รษะต องไม แข งหร อน มเก นไป ควรม หมอน รองใต เข า เพ อลดความแอ นของกระด กหล งช วงล างหากจาเป นต องนอนตะแคงให หาหมอนข างก ายโดยให ขาก ายท งหมดอย บนหมอนข าง เพ อร กษาแนวกระด กให อย ในแนวตรง การร กษาและป องก น 1.การร กษาตามอาการท เก ดข น การใช ยาแก ปวดลดการอ กเสบ ยาคลาย กล ามเน อ การทากายภาพบาบ ด (rehabilitation) แต การร กษาว ธ น อาจทาให อาการด ข นช วคราว สามารถกล บมาเป นซาได เน องจากสาเหต ท แท จร งย งไม ได ร บ การแก ไข

4 2. การร กษาตามสาเหต เน องจากภาวะด งกล าวเก ดจากส งแวดล อมในท ทางาน และการปฏ บ ต ต วท ไม เหมาะสม (behavior therapy & psychomanagement) เพราะฉะน นจ งควรจ ดสถานท ให เหมาะสม เช น ความสว างภายในท ทางาน หน าจอคอมพ วเตอร ควรอย ในระด บเด ยวก บสายตาหร อต ากว าเล กน อย โต ะและ เก าอ ควรม ขนาดพอด ได มาตรฐานและม พน กพ ง การทางานต ดต อก นท ก 1ช วโมง ควรม การพ กอย างน อย 5 นาท เป นต น สน บสน นให ม การห วเราะบาบ ดหร อ ก จกรรมท ได พบปะส งสรรค หร อร องเพลงคลายเคร ยดบ อยๆ 3. การประย กต ใช แพทย แผนจ นในการบาร งส ขภาพและชะลอความแก เร ยกว า integrative medicine แพทย แผนจ นม กเน นการป องก นโรคมากกว าร กษา ว ธ การ ฝ งเข มน บเป นการร กษาโรคท ด เพราะทาง ายราคาไม แพง ปลอดภ ย สามารถทาให ผ ป วยหายหร อบรรเทาความท กข ทรมานจากผลข างเค ยงของยา NSAID และ muscle relaxant ท งย งม ประโยชน มากในการเพ มภ ม ค มก นของร างกาย ป องก น ไม ให เก ดโรคได หลายอย าง ว ธ ท คนจ นใช ในการบาร งส ขภาพม หลายอย าง เช น ฝ งเข ม(acupuncture) รมยา (moxibustion) ก นยาสม นไพรพวกยาอาย ว ฒนะ การรามวยจ น แกว งแขน ฝ กหายใจอย างช กง (Qigong) เป นต น เพ อให เก ดการ ไหลเว ยนของลมปราณและเล อดอย างคล องไม ต ดข ดตามแนวของเส นลมปราณ ด งร ปท 1 และ 2 ซ งจะทาให เก ดม กาล งภายใน ค อม Qi แข งแกร งข น ในโรงพยาบาลพระมงก ฎเกล าท คล น กนอกเวลาอาย รศาสตร โรคไตและ ฝ งเข ม ซ งเป ดมาต งแต พ.ศ.2552 ท ห องตรวจโรคผ ป วยนอกส ต ฯ ต กเพชรฯ ช น 1 ม ผ ป วยมากกว า 30 % มาร บการร กษาด วยภาวะ office syndrome และ chronic fatique syndrome2 ผ ท อ อนเพล ยมากร วมก บการนอนไม หล บ ต องใช การรมยา (moxibustion) ร วมด วย เป นการทาเข มให อ นด วยสม นไพรโกฐจ ฬา ร มภาเป นการบาร งลมปราณ Qi ร วมด วยโดยทาท จ ดกวนหยวน3 (อย ท ก งกลาง ท องน อยใต สะด อ 3 ช น),จ ด ช ไห (อย ท ก งกลางท องใต สะด อ 1.5 ช น) เป นทะเล ของลมปราณ Qi,จ ดจงหว าน (อย ท ก งกลางท องเหน อสะด อ 4 ช น) ซ งเป นจ ดรวม

5 ของช ในร างกาย ทาให ส ขภาพด ไม ป วยง าย และจ ดเท ยนซ (2 ช น ข างสะด อ) ใช ลดอาการท องอ ด ท องร องโครกคราก ท องผ ก หร อปวดท อง แต ห ามใช ในหญ ง ต งครรภ ถ าผ ป วยอย ในท านอนคว าใช จ ดม งเหม น (ใต spinous process ของ กระด ก L2) เป นท ให กาเน ด อ น-หยาง ซ งเปร ยบเป นประต ทางเข าออกของ ลมปราณไต ศาสตร แพทย จ นถ อเป นท นช ว ตท 1 ซ งได มาต งแต เก ด และเป นท เก บ สะสม Qi ด วย การรมยาเพ ออ นเส นจ งล วบาร งไตจะทาให เส นลมปราณทะล ทะลวง ด เพ อจานวนและความแข งให ก บเม ดเล อดและเซลต างๆได ถ าจะป องก นจ งฟง ค อ อ มพฤกอ มพาต(CVA) จ ด จ ซานหล (อย ท หน าแข งใต tibial tuberosity 1 ช น ห างจากขอบกระด ก tibia ด าน lateral 1 น วม อ) เป นจ ดสาค ญท ใช บาร งเสร มสร าง ส ขภาพก บ เฉ ยนก (อย ตรงรอยบ มโคนน วก อยด าน ulnar และ distal ต อข อต อ metacarpophalangeal ท ห า ตรงแนวบรรจบของฝ าม อและหล งม อ ถ ากาม อ จ ด จะอย ตรงปลายรอยพ บของโคนน วก อย) ทาคร งละ 3 จ วงในคนไข ท ม ความเส ยง ต อการป วยเป นจ งฟง หมายเหต : ช น ค อ ความกว างของน วโป ง, จ วง ค อ ก อนของยาจ นขนาดเท าปลาย น วช ผ ป วยมากกว า 90 เปอร เซ นต พอใจผลการร กษา โดยใช TCM ร วมด วย และม ประมาณ 20 เปอร เซ นต ท ไม ขอใช ยาเลย ขอทาแต ฝ งเข ม acupunture และ ครอบแก ว cupping เท าน น ในทางแผนตะว นตกมองว า ผลของการฝ งเข มส วน ใหญ ผ านทางระบบประสาท โดยผ านทาง sensory stimulation ในป จจ บ นกลไก การลดปวดท อธ บายด ท ส ดใน musculoskeletal pain ค อม การย บย ง nociceptive pathwayท ระด บ dorsal horn (segmental effect) โดยม การ กระต น descending inhilibitory pathway นอกจากน เป นท แน ช ดว าการฝ งเข มม ผลต อระบบประสาทส วนกลาง โดยจากหล กฐานของ Functional MRI และ Positron Emission Tomography (PET) พบว าการฝ งเข มม ผลต อศ นย สมองท ควบค มความปวดรวมท ง limbic structure และ insula 4 ในการร กษากล มอาการ

6 ปวดด วยการฝ งเข ม พบว าท ใช บ อยส ดค อภาวะ musculoskeletal pain ในทาง แผนจ นกล มอาการปวด(ป เจ ง)5 เป นความร ส กไม สบายโดยท อาจเป นการบาดเจ บ ของร างกายของเน อเย อ หร ออาจไม ม การบาดเจ บของเน อเย อ แต เป นความร ส กไม สบายร ปแบบหน ง โดยสร ปจากค มภ ร โบราณและจากการศ กษาทางคล น ก สามารถ สร ปสาเหต ของความเจ บปวดได 3 ข อ ค อ 1. การไหลเว ยนของเส นลมปราณไม คล องจ งปวด 2. ไปหล อเล ยงไม พอจ งปวด (blood and Qi deficiency) 3.เส นลมปราณม สภาวะหดเกร งแล วทาให ปวด ในการร กษาความเจ บปวด เน องจากม กลไกในการทาให ปวดต างก น หล กการ ร กษาจ งต างก นค อ 1.ถ าเก ดจากเส นลมปราณไหลเว ยนไม คล องจ งปวด การร กษาค อต อง ทะลวงให เส นลมปราณไหลเว ยนให คล องด วยการฝ งเข ม ปล อยเล อด หร อ คลอบ แก วเป นการกาจ ดเล อดค งออกจากท ปวด 2.ถ าเก ดจากไปหล อเล ยงไม พอจ งปวด การร กษาต องปร บเล อดลมไปหล อ เล ยงให พอด วยการนอนหล บพ กผ อนให มาก และฝ กการสะสมเพ มกาล งภายใน ด วยQigong 7,8 3.ถ าเก ดจากเส นลมปราณหดเกร ง การร กษาต องคลายออกด วยการบ บนวด หร อข ดแบบก วซาหร อทากายภาพบาบ ด การเจ บปวดในท ศนคต แบบการแพทย แผนจ น พบว าอาการเจ บปวดท แสดงออกมาอาจจะคล ายก น แต สาเหต และกลไก ของความเจ บปวดอาจจะแตกต างก น ส วนสาเหต ท ทาให เก ดการเจ บปวดตาม แพทย แผนจ น ได แก 1.เก ดจากสภาพภายนอกท ง 6 (ลมฟ าอากาศ) เช น หนาวจ ด ร อนจ ดเก นไป

7 2.เก ดจากสาเหต ภายใน อาจเก ดจากอารมณ ท ง 7 (ความโกรธ, ด ใจ, ความ เศร าโศกเส ยใจ, ความค ดถ ง, ว ตกก งวลและคร นค ด, ความหวาดกล ว, ความ ตระหนกตกใจ) 3.ไม ใช สาเหต ท งภายนอกและภายใน เช น เก ดจากแมลงขบก ด หร อเก ด จากอ บ ต เหต จากเวชปฏ บ ต พบว า สาเหต การเจ บปวดท เก ดจากลม ความเย น เสมหะ ความช น เหมาะอย างย งท จะร กษาด วยการรมยา หร อทาเข มอ นด วยแสง Ultraviolet โดยหล กการร กษาพ นฐานกล าวว า เม อป วยจากความเย นต องใช ความร อนร กษา ท กล าวข างต นต องการช ให เห นประเด นความแตกต างโดยส นเช ง 6 ระหว างแพทย แผนตะว นตกและแพทย แผนจ นในเร องของ musculoskeletal pain ท งในเร องสาเหต และนอกจากน แนวการร กษาท งสองย งม ความแตกต างก น อย างไรก ตามในการร กษา musculoskeletal pain โดยเฉพาะอาการปวดเร อร ง เป นเร องละเอ ยดอ อน ฉะน นถ าเราสามารถนาท งสองแผนมาประย กต ร กษาผ ป วย จะทาให จ ดพ เศษของ ศจ.แพทย จ น อ ง หล 9 มหาว ทยาล ยการแพทย เฉ งต ท ใช แทง เข มสาหร บแก ปวด 1.จ ดท กดเจ บ 2.จ ดตามเส นลมปราณตามส ตรของการแพทย แผนจ น (Tradition Chinese Medicine, TCM) 3.จ ดบนกระด กฝ าม อของน วช สร ป ผลการร กษาโดยการนา TCM มาร วมด วย เร ยกว าได ผลอย างด เป นท พอใจมากกว า 90 เปอร เซ นต และถ าได ฝ กเด นจงกรมว ป สสนา หร อ ทาโยคะ และ ช กง เป นประจาก จะหายขาดได รวมท งส ขภาพกายและจ ตใจจะด ข นอย างมากโดย ไม ต องใช ยา เอกสารอ างอ ง

8 1. Kuruvilla AC. Caliendo J. Altern Complementary Tfer. 2000;6(6): Togel B. Greve B.Current therapeutic strategies for hyperhidrosis Eur J Dermatol. 2002;12(3) : โกว ท ค มภ รภาพ ตาราเร ยนการแพทย แผนจ นด วยตนเอง จ ดฝ งเข ม กร งเทพ. บร ษ ท พ มพ ด จาก ด Adrain White and Editorial Board of Acupuncture in Medicine. Western medical acupuncture: a definition. Acupunct Med. 2009;27: เฝ งล ห ว. การร กษากล มอาการปวดด วยการฝ งเข ม. วารสารการแพทย ฝ งเข ม. 2552; 7(2): ว ร ตน เตชะอาภรณ ก ล การประย กต การฝ งเข มก บการร กษาแผนตะว นตกใน การร กษา Musculoskeletal pain วารสารการแพทย ฝ งเข ม.2552; 7(3): หยางเผยเช น. ส ขภาพแข งแรงด วยว ชาช กง "กวงอ มจ อไจ กง" ร ปแบบง าย. พ มพ คร งท 5 กร งเทพ.เบสท กราฟฟ ค เพรส จาก ด พรรณบ ปผา ช ว เช ยร. Role of Acupuncture in medicine. Common Problems in Internal Medicine. กร งเทพ, นาอ กษรการพ มพ 2553: ศจ. อ ง หล, พญ.ต องตา อ ชช น การฝ งเข มระง บอาการปวดและผลข างเค ยง ของการร กษาโรคมะเร ง Thai Acupunture and Herbal Med Asso. 2010;8(2):1-10

จ ดท าโดย นางสาวส ดธ ดา กร งไกรวงศ นางร ตนาภรณ อมรร ตนไพจ ตร

จ ดท าโดย นางสาวส ดธ ดา กร งไกรวงศ นางร ตนาภรณ อมรร ตนไพจ ตร จ ดท าโดย นางสาวส ดธ ดา กร งไกรวงศ นางร ตนาภรณ อมรร ตนไพจ ตร การยศาสตร ในสถานท ท างาน สารบ ญ หน า 1. บทน า 1 2. การบาดเจ บ / การเจ บป วยท พบโดยท วไป 4 3. หล กการพ นฐานทางด วนการยศาสตร 8 ก. หน วยท ท างาน

More information

ช อหน งส อ CBR Guidelines ขององค การอนาม ยโลก ฉบ บภาษาไทย (Community Based Rehabilitation)

ช อหน งส อ CBR Guidelines ขององค การอนาม ยโลก ฉบ บภาษาไทย (Community Based Rehabilitation) 1 ช อหน งส อ CBR Guidelines ขององค การอนาม ยโลก ฉบ บภาษาไทย (Community Based Rehabilitation) ท ปร กษา Mr. Mike Davies MS.Silvana Mehra ท ปร กษางานด าน CBR ขององค การ CBM และ ผ อานวยการแผนกพ ฒนาโครงการ

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

ค ม อการจ ดท าหล กส ตรการพยาบาลเฉพาะทาง

ค ม อการจ ดท าหล กส ตรการพยาบาลเฉพาะทาง ค ม อการจ ดท าหล กส ตรการพยาบาลเฉพาะทาง คณะอน กรรมการพ ฒนาและร บรองหล กส ตรการพยาบาลเฉพาะทาง สภาการพยาบาล 8 เมษายน 2552 ก ค าน า ในป จจ บ นน ป ญหาส ขภาพของประชาชนไทย ม ความซ บซ อนมากข น ต องอาศ ยความก

More information

โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) รายงานประจาป 2556 ANNUAL REPORT

โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) รายงานประจาป 2556 ANNUAL REPORT โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) รายงานประจาป 2556 ANNUAL REPORT 2013 โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) ANNUAL REPORT 2013

More information

แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข

แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข ท ปร กษา 1. ดร.นายแพทย พรเทพ ศ ร วนาร งสรรค อธ บด กรมควบค มโรค 2. นายแพทย นพพร

More information

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น 1 ค าน า ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ ฒนาเด กปฐมว ย พ.ศ. 2551 ก าหนดให เด กปฐมว ย ได ร บ การพ ฒนาอย างม ค ณภาพตามแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐตามท บ ญญ ต ไว ในร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กร ไทย โดยม งเน นให

More information

มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น

มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น ศ นย พ ฒนาเด กเล ก หมายถ ง สถานท ด แลและให การศ กษาเด ก อาย ระหว าง 3-5 ป ม ฐานะเท ยบเท าสถานศ กษา เป นศ นย พ ฒนาเด กเล กท องค กรปกครองส

More information

หน วยท 4 งานโครงสร าง

หน วยท 4 งานโครงสร าง 66 หน วยท 4 งานโครงสร าง โครงสร างของอาคารเป นส งท จะกาหนดร ปร าง เค าโครง ขนาด รวมท งความม นคงแข งแรง ของต วอาคารซ งน บว าเป นส งท ส าค ญมาก อาคารท เก ดความบกพร องด านการตกแต งอาจแก ไขใน ภายหล งได โดยไม

More information

ฉบ บเด อนเมษายน 1. จากใจ บก. 2. ม มส ขภาพ 3. ม มสาระความร 4. ภ ยใกล ต ว 5. ม มเทคโนโลย 6. ม มธรรมะ 7. ภาพข าวเล าเร อง

ฉบ บเด อนเมษายน 1. จากใจ บก. 2. ม มส ขภาพ 3. ม มสาระความร 4. ภ ยใกล ต ว 5. ม มเทคโนโลย 6. ม มธรรมะ 7. ภาพข าวเล าเร อง ฉบ บเด อนเมษายน 1. จากใจ บก. 2. ม มส ขภาพ 3. ม มสาระความร 4. ภ ยใกล ต ว 5. ม มเทคโนโลย 6. ม มธรรมะ 7. ภาพข าวเล าเร อง สว สด ค ะท านผ อ านท กท าน เด อน เมษายน เป นเด อนท ม ว นหย ดยาว 2 ช วงด วยก นบางท

More information

ความปลอดภ ยในงานว ศวกรรม

ความปลอดภ ยในงานว ศวกรรม ความปลอดภ ยในงานว ศวกรรม ประธานคณะท างาน นายพ พ ฒน นพท ปก งวาล คณะท างาน นายอ ครพงษ นวลอ อน นายด ารงค เปรมสว สด นายพ ทธพงษ อ างทอง 1-1 หมวดท 1 การบร หารความปลอดภ ย ในงานว ศวกรรม 1-2 บทท 1 ว ศวกรรมความปลอดภ

More information

ย ทธศาสตร ต วช ว ด และแนวทางการจ ดเก บข อม ล กระทรวงสาธารณส ข ป งบประมาณ พ.ศ. 2558

ย ทธศาสตร ต วช ว ด และแนวทางการจ ดเก บข อม ล กระทรวงสาธารณส ข ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ย ทธศาสตร ต วช ว ด และแนวทางการจ ดเก บข อม ล กระทรวงสาธารณส ข ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กระทรวงสาธารณส ข (ฉบ บปร บปร ง ว นท 30 ก นยายน 2557) ย ทธศาสตร ต วช ว ด และแนวทางการจ ดเก บข อม ล กระทรวงสาธารณส ข ประจาป

More information

ล กษณะงาน/โครงการ ใหม

ล กษณะงาน/โครงการ ใหม โครงการ เตร ยมความพร อมเผช ญสถานการณ ภ ยพ บ ต ทางธรรมชาต แผนงาน สร างและกระจายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ งและเป นธรรม สนองกลย ทธ สพป.กจ.๑ ท ๒ ปล กฝ งค ณธรรมความสาน กในความเป นไทยและว ถ ช ว ต ตามหล กปร ชญาของเศรษฐก

More information

ค ม อการจ ดการภ ยพ บ ต ท องถ น ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ทว ดา กมลเวชช

ค ม อการจ ดการภ ยพ บ ต ท องถ น ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ทว ดา กมลเวชช ค ม อการจ ดการภ ยพ บ ต ท องถ น ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ทว ดา กมลเวชช ว ทยาล ยพ ฒนาการปกครองท องถ น สถาบ นพระปกเกล า ค ม อการจ ดการภ ยพ บ ต ท องถ น ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ทว ดา กมลเวชช ข อม ลทางบรรณาน กรมของหอสม

More information

รายว ชาการทาป ยหม ก รายว ชาหล กการเกษตรอ นทร ย

รายว ชาการทาป ยหม ก รายว ชาหล กการเกษตรอ นทร ย รายว ชาการทาป ยหม ก รายว ชาหล กการเกษตรอ นทร ย แบบทดสอบก อนเร ยน ป ยหม ก ค อ ป ยอ นทร ย ซากชน ดหน ง ซ งเก ดจากการย อยสลายของพ ช ซากส ตว ม ลส ตว และขยะม ลฝอยต างๆ ท สามารถย อยสลายต วได ปกต แล วป ยอ นทร

More information

บทท 4 การบร หาร และการจ ดการศ กษาพ เศษ 4.1 หล กการบร หารการศ กษาพ เศษ

บทท 4 การบร หาร และการจ ดการศ กษาพ เศษ 4.1 หล กการบร หารการศ กษาพ เศษ บทท 4 การบร หาร และการจ ดการศ กษาพ เศษ 4.1 หล กการบร หารการศ กษาพ เศษ การบร หารงานการศ กษาพ เศษ ม หล กการเช นเด ยวก บการบร หารงานการศ กษาท วไป ท งน ม งานหล กอย สามประการค อ บ คลากร งาน และสภาพแวดล อมของสงคม

More information

นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม

นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม 1 พ ฒนาการใช โปรแกรม Microsoft office Power Point 2010 ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 โดยใช แบบฝ กท กษะ นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม โรงเร ยนอ สส มช ญศร ราชา ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2556 2 สารบ ญ บทท หน

More information

สร ปผลการตรวจราชการสาธารณส ข ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบท 1 เขตบร การส ขภาพท 12 โดย นพ.ยอร น จ ระนคร สาธารณส ขน เทศก เขตบร การส ขภาพท 12

สร ปผลการตรวจราชการสาธารณส ข ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบท 1 เขตบร การส ขภาพท 12 โดย นพ.ยอร น จ ระนคร สาธารณส ขน เทศก เขตบร การส ขภาพท 12 สร ปผลการตรวจราชการสาธารณส ข ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบท 1 เขตบร การส ขภาพท 12 โดย นพ.ยอร น จ ระนคร สาธารณส ขน เทศก เขตบร การส ขภาพท 12 9 1 การพ ฒนาส ขภาพ ตามกล มว ย 2 การพ ฒนาระบบและ จ ดระบบบร การฯ

More information

แบบฟอร ม 1 ใบสม ครขอร บรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต แบบฟอร มใบสม ครรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต (Thailand Public Service Awards) ประจ าป พ.ศ.

แบบฟอร ม 1 ใบสม ครขอร บรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต แบบฟอร มใบสม ครรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต (Thailand Public Service Awards) ประจ าป พ.ศ. แบบฟอร ม 1 ใบสม ครขอร บรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต แบบฟอร มใบสม ครรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต (Thailand Public Service Awards) ประจ าป พ.ศ. 2557 ประเภท รางว ลภาพรวมมาตรฐานการบร การท เป นเล ศ รางว ลบ รณาการการบร

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร โดยใช การจ ดการเร ยนร แบบส บเสาะหาความร (7E) เร อง แรงและการเคล อนท ของช นม ธยมศ กษาป ท 1

แผนการจ ดการเร ยนร โดยใช การจ ดการเร ยนร แบบส บเสาะหาความร (7E) เร อง แรงและการเคล อนท ของช นม ธยมศ กษาป ท 1 (นว ตกรรมว ธ สอนว ทยาศาสตร ) แผนการจ ดการเร ยนร โดยใช การจ ดการเร ยนร แบบส บเสาะหาความร (7E) เร อง แรงและการเคล อนท ของช นม ธยมศ กษาป ท 1 1 โดย นางจ ร ญญา หง าฝา ว ทยฐานะคร ชานาญการ โรงเร ยนเทศบาล 2 (คลองจ

More information

โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535

โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535 โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535 กรณ o การประกอบก จการหอพ กและอาคารห องเช า o การประกอบก จการโรงส ข าว o โรงไฟฟ าช วมวลขนาดก าล งการผล ตต ากว า

More information

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต ค ม อการบร หารความเส ยง และการควบค มภายในท วท งองค การ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต คณะกรรมการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 คานา เน องด วยมหาว ทยาล ยร งส ตได นาระบบบร หารความเส ยงมาใช

More information

ค ม อ แกนนำด แลผ ป วยเบำหวำน จ ดท าโดย. โครงการถ ายทอดองค ความร ต าร บอาหารผ กพ นบ านต านเบาหวาน Page 1 ต.แม พ ล อ.ล บแล จ.

ค ม อ แกนนำด แลผ ป วยเบำหวำน จ ดท าโดย. โครงการถ ายทอดองค ความร ต าร บอาหารผ กพ นบ านต านเบาหวาน Page 1 ต.แม พ ล อ.ล บแล จ. ค ม อ แกนนำด แลผ ป วยเบำหวำน จ ดท าโดย โครงการถ ายทอดองค ความร ต าร บอาหารผ กพ นบ านต านเบาหวาน Page 1 ต.แม พ ล อ.ล บแล จ.อ ตรด ตถ 5 โรคร าย มห นตภ ยเง ยบท ค กคามช ว ตคนไทย เบาหวาน ความด นโลห ตส ง มะเร

More information

นางอ บลร ตน มาลาศร อาย 38 ป ตาแหน งบรรณาร กษ ระด บ 6 ส งก ด ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. นครสวรรค โทร 0-5622-2450

นางอ บลร ตน มาลาศร อาย 38 ป ตาแหน งบรรณาร กษ ระด บ 6 ส งก ด ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. นครสวรรค โทร 0-5622-2450 รายงานการไปฝ กอบรม ด งาน ประช ม /ส มมนา ตามระเบ ยบมหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช ว าด วยการให ท นฝ กอบรม ด งาน และประช มส มมนาแก ข าราชการมหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช ช อผ เข าร วมส มมนา นางอ บลร ตน มาลาศร

More information

โครงการท าเท ยบเร อบ านคลองร ว

โครงการท าเท ยบเร อบ านคลองร ว เอกสารเผยแพร ก มภาพ นธ 2557 เอกสารประกอบการประช มร บฟ งความค ดเห นของประชาชนและผ ม ส วนได เส ย ในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบส งแวดล อม (Public Scoping) (ค.1) การศ กษาและจ ดท ารายงาน การว

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

ป จจ ยการร บร เร องความปลอดภ ยในการทางาน ท ม ผลต อพฤต กรรมในการทางาน ของพน กงานระด บปฏ บ ต การ ประจ าการไฟฟ าส วนภ ม ภาค จ.

ป จจ ยการร บร เร องความปลอดภ ยในการทางาน ท ม ผลต อพฤต กรรมในการทางาน ของพน กงานระด บปฏ บ ต การ ประจ าการไฟฟ าส วนภ ม ภาค จ. ป จจ ยการร บร เร องความปลอดภ ยในการทางาน ท ม ผลต อพฤต กรรมในการทางาน ของพน กงานระด บปฏ บ ต การ ประจ าการไฟฟ าส วนภ ม ภาค จ.เช ยงใหม Factors of Safety in Workplace and their Influence at the Operational

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

เทคน คการทำแผนและประเม นผล การปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ของช มชน

เทคน คการทำแผนและประเม นผล การปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ของช มชน เล มท 2 การปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ของช มชน แผนงาน/ โครงการปร บเปล ยน พฤต กรรมส ขภาพ ข อม ลส ขภาพ/ ข อม ลพฤต กรรม ส ขภาพ กองส ขศ กษา กรมสน บสน นบร การส ขภาพ กระทรวงสาธารณส ข เล มท 2 การปร บเปล ยนพฤต กรรมส

More information