ก าหนดการเด นทาง2-10 เม.ย.2558

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ก าหนดการเด นทาง2-10 เม.ย.2558"

Transcription

1 ก าหนดการเด นทาง2-10 เม.ย.2558 ค มท ส ด ทร ปเด ยวเท ยว 2 ประเทศ อ สต นบ ล นครแห ง 2 ทว ป เม องท น กท องเท ยวน ยมไปก นมากท ส ด เม องทรอย อด ตย งใหญ แห งต านานท ม อย จร ง เอเฟซ ส มหานครโรม นโบราณ อาย ยาวนานกว า 2,000 ป ปาม คคาเล ธารน าส ขาวข นบ นไดท งดงามเหม อนระเบ ยงห มะ

2 ค ปปาโดเจ ย แกรนด แคนยอนแห งอนาโตเล ย ชมเม องอ ลมาต อด ตเม องหลวงของคาซ คสถานท ม ฉากหล งเป น เท อกเขาเท ยนชานท ม ห มะปกคล มบนยอดเขาตลอดป ** ต รก ม ไวไฟใช บนรถบ ส ว นท หน ง กร งเทพฯ-อ ลมาต -อ สต นบ ล 0730 น ดหมายคณะพร อมก น ณ ท าอากาศยานส วรรณภ ม ช น 4 แถว R สายการบ น แอร แอสตาน า (Air Astana- KC) ม เจ าหน าท คอยต อนร บ และบร การเร องกระเป าเด นทาง เช คอ นร บบ ตร ท น งบนเคร องบ น 1030 แอร แอสตาน าเท ยวบ นท KC 932 น าท านเห รฟ าส กร งอ ลมาต เส ร ฟอาหารและเคร องด มบนเคร องบ น 1620 เด นทางถ งท าอากาศยานแอสตาน า เปล ยนเคร องบ น 1755 แอร แอสตาน าเท ยวบ นท KC 911 น าท านเห รฟ าส กร งอ สต นบ ล 2040 เด นทางถ งท าอากาศยานอตาเต ร ก ผ านพ ธ การตรวจคนเข าเม อง และศ ลกากร จากน นร บกระเป าส มภาระ เข าท พ ก Golden Way Hotel หร อระด บใกล เค ยง ว นท สอง อ สต นบ ล-ชาน คคาเล เช า ร บประทานอาหารในโรงแรม จากน น ชมม สย ดส ลต านอาห เมต ท ม แรงบ นดาลใจมาจากการต องการเอาชนะหร อสร างม สย ดท ม ขนาด ใหญ กว าว หาร เซนต โซเฟ ย สร างในสม ยของส ลต านอาห เมตท 1 นอกจากความใหญ โตอล งการแล วย ง ประด บกระเบ องอ ซน กอ นเก าแก กว า 21,000 แผ น บร เวณภายในและตามระเบ ยงต างๆ จนคนท วไป น ยมเร ยก ม สย ดแห งน ว า ม สย ดส ฟ า ตามส ของกระเบ องอ ซน กอ นเล องช อ และนอกจากน ย งครอง ความเป นท ส ดท เป น ม สย ดหน งเด ยวในต รก ท ม หอสวดมนต มากถ งหกหอด วยก น การตกแต งภายในก ด ย งใหญ ด วยหน าต าง ท งหมด 260 บาน สล บสล างด วยหน าต างกระจกส อ นว จ ตร และ พ นท ส าหร บละหมาดขนาดกว าง และ จ ต ร สส ลต านอาห เมต หร อฮ ปโปโดรม สร างในสม ยจ กรพรรด เซปต ม อ ส เซเวร ส ฮ ปโปโดรมม บทบาทมากมายใน หน าประว ต ศาสตร ธ โอโดรา ชายาของจ กรพรรด จ สต เน ยน ปรากฏต วข นคร งแรกท ฮ ปโปโดรมในฐานะนางระบ าและเป นท ต องพระท ยของจ กรพรรด ในท นท และท น ก เป นฉากในเหต การณ การ จลาจลเพ อช ยชนะของกล มศาสนาส ฟ าและส เข ยวท ล กลามเป น สงครามกลางเม อง จ ดเด นท เหล อรอด มาถ งท กว นน ค อ โอบ ล สก ฟาโรห ธ ตโมส เสาง และเสาคอล มน คอนสแตนต นท 7 แต แผ นทองส าร ดท ห มเสา เหล าน อย ถ กขนไปย งเวน ส หล งการเข าปล นสะดมของ ละต นในป ค.ศ.1203 ม าทองค า 4 ต วเหน อประต ใหญ ว หาร เซนต มาร คในเวน สก น าไปจากท น จากน นไปชมพระราชว งทอปคาป สร างในสม ยส ลต านเมห เมตท 2 หร อ เมห เมตผ พ ช ตแห งอาณาจ กรออตโตม นสร างข นบนจ ด ท สามารถมองเห นช องแคบบอสฟอร ส โกลเด น ฮอร น และทะเล มาร มาราได อย างช ดเจน พระราชว งแห งน ในอด ตเป นท ประท บของส ลต านแห งราชวงค ออต โตม นหลายพระองค ก อนจะเปล ยนเป นพ พ ธภ ณฑ ในป ค.ศ ชมห องท องพระคล งซ งถ อเป นไฮไลท ส าค ญ จ ดแบ งออกเป นสามห อง ค อ ห องแรก เก บพวกเส อผ า ช ดโบราณของกษ ตร ย และอาว ธโบราณท สวยงาม

3 ห องท สอง เก บพวกเคร องประด บ สร อย ก าไล ต างห และเพชรน ลจ นดาม ดาวเด นเป นกร ชท ด ามประด บด วย มรกตเม ดโตสามเม ด ฝ กท าด วยทองค าประด บเพชร ตรงกลางฝ งอ ญมณ และไข ม ก ห องท สาม จ ดแสดง เคร องประด บ เพชรพลอย ช นท น าสนใจค อ เพชรของช างท าช อน ขนาด 86 กะร ต เจ ยระไนเป นร ปก หลาบ 49 เหล ยม บ าย จากน นเด นทางส ชาน คคาเล (237 KM) น งรถผ านเม องก ลป ล โปล สมรภ ม รบสม ยสงครามโลกคร งท 1 เม อฝ ายส มพ นธม ตรต องการร กค บหน าเข าไปย งช องแคบดาร ดาเนลส เพ อบ บให ต รก ถอนต วออกจาก สงครามโลก และน งเร อเฟอร ร ข ามช องแคบดาร ดาเนลส จากฝ งย โรปไปย งฝ งอนาโตเล ยและให ท าน ถ ายร ปก บม าไม เม องทรอย ม าไม ต วน สร างเพ อใช เข าฉากในภาพยนตร เร องทรอย เม อถ ายท าหน งเสร จก มอบไว ให ก บต รก เป นท ระล ก ค า ร บประทานอาหารใน โรงแรม เข าท พ ก Iris Hotel หร อระด บใกล เค ยง ว นท สาม ชาน คคาเล -ทรอย-เพอร กาม ม-ค ซาดาซ เช า ร บประทานอาหารในโรงแรม จากน นเด นทางไปย งเม อง ทรอย ท ม ช อเส ยงมาแต ในอด ต ถ กสร างข นมาประมาณ 4,000 ป มาแล ว ใน อด ตผ คนส วนใหญ ค ดว าเป นน ยายท แต งข นและ น ามาสร างเป นภาพยนตร แต ในศตวรรษท 19 ได ม การข ด ค นและพบซากเม องโบราณท เป นเม องทรอยในอด ตว าม อย จร ง ต งอย บนฝ งทะเลใกล ๆ ปากช องแคบดาร ดะเนลส ท แยกย โรปก บเอเช ยออกจากก น ต รก จ งได สร างม าไม จ าลอง เพ อด งด ดน กท องเท ยวจากท ว โลกท หลงไหลในมหากาพย อ เล ยต ท เล าว า กษ ตร ย โทรจานพระนามว า เพร ยมแห งทรอยม ล กชาย คนหน ง นามว า ปาร ส โหรท านายว าล กชายคนน จะสร างความย งยากให แก เม องทรอยจนต องเส ยบ านเส ยเม องใน ท ส ด กษ ตร ย เพร ยม ก เลยเอาล กของตนเองไปให ชาวบ านในป าท เขาโอล มป คเป นผ เล ยงไว เม อเต บโตข น ปาร สก กลายเป นชายหน มร ปงาม อย มาว นหน งเทพธ ดา 3 องค ล กสาวของเทพซ อ ส ช อ เฮร า เอเธน า และอโพรไดท ซ งต างแย งช งความเป นคนสวยท ส ด เพ อจะได ร บรางว ลแอปเป ลจากเทพธ ดาเอร ส นางท งสาม ลงมาจากว มานและตรงเข ามาถาม ปาร สว าใครงามท ส ด เพ อให ปาร สเล อกตนเองเทพธ ดา ท งสามก เสนอของตอบแทนให ปาร สหากว าเล อกตนเอง เฮร าส ญญาว า จะท าให ปาร สเป นจ กรพรรด แห ง ย โรปและเอเช ย เอเธน าส ญญาว าจะท าให เขาพ ช ตประเทศกร ก ให ได แต อโพรไดท ส ญญาว าจะยก ผ หญ งท สวยท ส ดในโลกให เขา ปาร สเล อกอโพรไดท และผ หญ งท สวยท ส ดในโลกในขณะน นค อ เฮ เลน ซ งเป นมเหส ของกษ ตร ย เมเนลอส แห งสปาร ต า ต อมาปาร สเด นทางไปหาเมเนลอสและได ม โอกาส ใกล ช ดก บเฮเลน ในจ งหวะท เมเนลอสออกจากเม องไ ปาร สแอบพาเฮเลนหน กล บทรอย เมเนลอสโกรธยก ท พตามมาหว งขย ทรอยให แหลกแต รบก น 10 ป ก ย งไม แพ ชนะ จ งค ดอ บายว าจะยกท พกล บทางเร อและ ท งของขว ญให แก ทรอยช นหน งค อ ม าไม ขนาดย กษ ชาวทรอยหลงเช อลากเอาม าไม น นเข าเม อง ตก กลางค นทหารของเมเนลอสก ลงมาจากม าไม แล วเป ดประต เม องและ ฆ าชาวทรอยเส ยส น น นค อ อวสานของทรอย... น าท านชม เม องเก าทรอย และ ถ ายร ปก บม าไม ตามต านาน จากน น เด นทางไป เพอร กาม ม (216 KM) ศ นย กลางอารยธรรมเฮโลน สต กในแถบเมด เตอร เรเน ยน ท งด าน ว ฒนธรรม การค าขาย และการแพทย น งเคเบ ลคาร ข นไปชม ว หารอะโครโปล ส ซ งเป นท ขนามนาม ถ งประหน งด งด นแดนในสรวงสวรรค ด านในจะเป นเป นบร เวณว หารเทพเจ าซ ส หร อ เซอ ส ป จจ บ นน เหล อแต ส วนฐานเท าน น แท นบ ชาถ กน าไปเก บร กษาไว ในพ พ ธภ ณฑ เพอร กาม มท กร งเบอร ล น ประเทศเยอรม น ว หารทราจ น ท เหล อ บร เวณของซ มประต เอาไว ให และโรงละครเพอร กาม ม โรงละครย ค โบราณท ช นท ส ดในโลก สร างป ท 3 ก อนคร สตกาล จ คนได ถ ง 10,000 คน บ าย เด นทางไปค ซาดาซ (159 KM) เม องท าในอด ต เป นจ ดส งถ ายส นค าท ส าค ญของพ อค าวาณ ชจากย โรปและ แอฟร กาใต และไต เขาข นส ยอดเขาไนต งเกล ชมบ านพระแม มาร ซ งเช อก นว าเป นสถานท ส ดท ายท พระแม มาร อาศ ยอย กระท งส นพระชนม การค นพบสถานท แห งน ค อนข างปาฏ หาร ย ท เด ยว โดยเม อช วงประมาณ ป ค.ศ แม ช ชาวเยอรม นช อแอนน แคเทอร น เอเมอร ช เก ดน ม ตเห นภาพบ านพระแม มาร จ ง

4 เข ยนบรรยาย สถานท ไว ใน หน งส ออย างละเอ ยดราวก บเห นด วยตาต วเอง น บจากน นหลายป ม การ พยายามค นหาบ านแห งน โดยอ างอ ง ตามค าบอกของเอเมอร ช จนกระท งค นพบในป ค.ศ.1891 ป จจ บ นท น กลายเป นสถานท ศ กด ส ทธ เพ อการส กการะของท งชาวม สล มและคร สเต ยน โดยว นท 15 ส งหาคม ท กป จะม พ ธ สวดมนต เพ อระล กถ งว นท พระเยซ น าพระแม มาร ข นส สวรรค ค า ร บประทานอาหารในโรงแรม เข าท พ ก Alish Hotel หร อระด บใกล เค ยง ว นท ส ค ซาดาซ -ปาม คคาเล เช า ร บประทานอาหารในโรงแรม จากน นชมเม องโบราณเอเฟซ ส เป นเม องเก าม อาย ราว 2,000 ป ถ อว าเป นเม องเก าท ม สภาพสมบ รณ มาก ท ส ดแห งหน งของโลก แม ป จจ บ นเม องเอเฟซ สจะท าการข ดแต งบ รณะได แค เพ ยง10 กว าเปอร เซ นต แต ว า เม องน ก เต มเป ยมไปด วยเสน ห แห งอารยธรรมกร ก -โรม นอ นส ดคลาสส ก เด นไปชม โรงละครโอเด ยน ต ง ตระหง านโดดเด น ในอด ตใช แสดงดนตร และเป นท ประช มสภาเม อง... จ ต ร สโดม เช ยน ม แท นบ ชาแบบโรม น ร ปสล กเฮอร ค วล ส ประต เฮราคล ส ร ปสล กไนก เทพธ ดาแห งช ยชนะ... ถนนค เรต ส ถนนหล ก กลางเม อง... ว หารฮาเดร ยน สร างข นราว ค.ศ. 138 ป จจ บ นเหล อเพ ยง ส วนด านหน าของอาคารเท าน น แต ด วย องค ประกอบท งดงาม โดยเฉพาะร ปสล กต างๆ อาท ร ปสล ก เร องราวการสร างเม องเอเฟส ร ปสล กเมด ซ า... ห องน าสาธารณะแบบโรม นเป นส วมโล งๆ ม แป นถ ายเป นแผ นห นเจาะร พอเหมาะเร ยงเป นแถวต ดๆ ก น และม ร องรอยของห องอบไอน า ลานน าพ เป ดคลอสร างบรรยากาศและม การแสดงดนตร ในห องน าสาธารณะ ชาวโรม นในย คน นจ งน ยมใช ห องน าสาธารณะเป นสถานท พบปะพ ดค ย เร องการบ านการเม อง ซ บซ บน นทา บ นเท เร งใจ หร อใช เป นท จ บก นของหน มสาว... ห องสม ดเซลซ สสร างข นในป ค.ศ. 117 ภายในใช เป นท เก บม วนหน งส อท ท า จากไม ปาไปร สกว า 12,000 ม วน ห องสม ดม ล กษณะเป นอาคาร 2 ช น โดดเด นด วยเสากร กอ นเป น แบบแผน สวยงามตามสถาป ตยกรรมแบบคลาสส ก ส วนฝ งตรงข างห องสม ดเป นท ต ง ส าน กนางโลม ซ งม อ โมงค ล บ ใต ด นจากห องสม ดเด นทะล ไปได... ส ดท าย ไฮไลท โรงละครเอเฟซ ส ม ขนาดใหญ เป นอ นด บ 3 ของโรง ละครโบราณในต รก จ คนได กว า 30,000 คน เป นโรงละครโค งม ลานแสดงตรงกลางล อมรอบด วยท น งชมไล ระด บข นไปจนส งล บ ป จจ บ นย งใช งานได ด อย และย งม การ จ ดการแสดงอย บ างเป นคร งคราว เพราะม ฮวง จ ยด ท ห นหน าออกส ทะเลเพ อให ลมธรรมชาต ช วยพ ดเส ยงย อนเข ามา บ าย เด นทางม งหน าส ปาม คคาเล (152 KM) เม องในจ งหว ดเดน ซล อย ทางภาคตะว นตกเฉ ยงใต ของต รก หน งใน แหล งท องเท ยวช อด งของต รก ปรากฏการณ มห ศจรรย อ นน าท งของธรรมชาต ท หาด ไม ได ง ายๆ ผ านชมนคร โบราณฮ ราโพล สตามต านานกล าวว าสร างข นในราว 190 ป ก อนคร สตกาล ใกล ๆ ก บธารน าแร ร อนต นธารแห ง ปาม คคาเล (ในป จจ บ น) ฮ ราโพล สเป นเม องศ กด ส ทธ ศ นย กลางทางศาสนา ป จจ บ นน แม จะเหล อเพ ยงซาก แต ย งคงม เสน ห และชมปราสาทป ยฝ ายม จ ดเด นท หน าผาส ขาวข นหน าตาเหม อนธารน าแข งข นบ นได เก ด จากน าแร ร อนท ม ส วนผสมของแคลเซ ยมออกไซด ผ ดข นจากใต ด น ตกตะกอนเป นห นป นห มเน นเขา ท งล ก มาน บพ นป จนกลายเป นช นห นลดหล นเหม อนระเบ ยงห มะ งดงามจนได ร บการประกาศให เป นมรดกโลก ทางว ฒนธรรมและชาต ในป ค.ศ ค า ร บประทานอาหารในโรงแรม

5 เข าท พ ก Tripolis Hotel หร อระด บใกล เค ยง ว นท ห า ปาม คคาเล -ค ปปาโดเจ ย เช า ร บประทานอาหารในโรงแรม เด นทางส ค ปปาโดเจ ย (690 KM) หน งในมรดกโลก ท ประกาศโดยองค การย เนสโก เม องเก ดจากการก ด กร อนของ ลาวาภ เขาไฟ ลม ฝน ห มะ ท าให ร ปพรรณส ณฐานเปล ยนเป นทรงกรวย เป นเวลา 1,600 ป มาแล วท ความมห ศจรรย ทางธรรมชาต ของค ปปาโดเจ ยได ปรากฏแก สายตาของชาวโลก ระหว างเด นทางผ านเม องอ กซาไร ผ านชมคาราวานซาไรจ ดพ กโบราณระหว างทางของชาวเต ร กในสม ยออตโตม น เพ อต ดต อท าการค าขาย ก นระหว างเม อง ซ งเส นทางน เป นส วนหน งของเส นทางสายไหม บ าย ชมนครใต ด น เซร ตล ผลงานช นเอก ข มทร พย แห งความล บ ท ท าให ผ คนหลงเสน ห ในความแตกต าง และความล กล บซ บซ อน หล กฐานทางประว ต ศาสตร ระบ ว าสร างมาต งแต ย คไบเซนไทน และจากข อ ส นน ษฐานถ งสาเหต ในการสร างว าเพ อเหต ผลทางการศ กสงครามเป นส าค ญ เม องใต ด นท น ไม ได ข ดล กลงไป แค ช นสองช น แต ว าข ดล กไปหลายช น และม การแยกย อยเป นห องต างๆ มากมาย อาท ห องนอน ห องร บแขก ห องน งเล น ห องอาหาร ห องเก บอาหารท ม โพรงม ช องเอาไว ก กเก บอาหาร ห องไวน ห องคร ว จนถ งห องส วม เลยท เด ยว และด วยการออกแบบท ด ม ทางออกฉ กเฉ นท เป นทางระบายอากาศไปในต ว ท าให อากาศข างใน ถ ายเทได เป นอย างด ไม อ บเหม น ค า ร บประทานอาหารในโรงแรม เข าส ท พ ก Tourist Hotel หร อระด บใกล เค ยง ว นท หก ค ปปาโดเจ ย-อ งการ า ส าหร บท านท สนใจน งบอลล นชมความงามของเม องค ปปาโดเก ย กร ณาสอบถามรายละเอ ยด เน องจาก ต องท าการส ารองท น งบอลล นล วงหน าอย างน อย 2-3 ว น รายการน ไม รวมในค าท วร ค าข นบอลล น 210 USD ต อท าน ส าหร บท านท ซ อรายการบอลล น เวลาประมาณ 0500 น. เจ าหน าท ของบร ษ ทบอลล นจะมาร บท ล อบบ ของ โรงแรม เพ อไปย งจ ดปล อยบอลล น เพ อรอเวลาข นบอลล นชมความงดงามของเม องท ม ล กษณะเป นถ าท เก ดจากการท บถมก นของลาวาภ เขาไฟเป นพ นๆ ป ใช เวลาบ นประมาณ 1 ช วโมง เช า ร บประทานอาหารในโรงแรม จากน นน าท านเย ยมชม พ พ ธภ ณฑ กลางแจ งเกอเรเม ซ งเป นศ นย กลางของศาสนาคร สต ในช วงป ค.ศ.9 โดยเป นความค ดของชาวคร สต ท ต องการเผยแผ ศาสนาโดยการข ดถ าเป นจ านวนมากเพ อสร างโบสถ และ ย งเป นการป องก นการร กรานจากชนเผ าล ทธ อ นท ไม เห นด วยก บศาสนาคร สต ว าก นว าม โบสถ ถ าซ อนอย มากถ ง 365 แห งเลยท เด ยว เน องจากคนโบราณสร างโบสถ ตามจ านวนว นในหน งป ป จจ บ นโบสถ ท ง 365 แห งไม สามารถเข าชมได หมด ทางการเป ดให เข าชม เพ ยงบางส วนเท าน น อาท โบสถ แอปเป ล ท ม ภาพเข ยนเฟรสโกส ส นฉ ดฉาดในช วงศตวรรษท 11 พรรณนาถ งน กบ ญและบาทหลวง บางส วน เล าถ งค มภ ร ไบเบ ลและช ว ตของพระเยซ โบสถ ง ม ภาพเฟรสโกของพระเยซ ท ในม อม หน งส อ... จากน นไปชม หม บ านอ ชห ซาร หม บ านท ม ภ เขาขนาดใหญ ท ม ร พร นไปจนท ว ในสม ยก อนม ไว เป นป อม ปราการเอาไว สอดส องข าศ ก ล กษณะคล ายจอมปลวกหร อรวงผ งขนาดใหญ รวมๆ ม ห นร ปกรวยคว า ร ป

6 กระโจม กระจ ดกระจายอย รอบๆ ชมว วอ นสวยงามของค ปปาโดเก ย และย งมองเห นล กษณะของธรรมชาต ท เป นเหม อนแคนยอน คล นห น และหม ห นร ปทรงแปลกตา บ าย เด นทางส กร งอ งการ า (270 KM) เม องใหญ อ นด บสองรองจาก อ สต นบ ล ต งอย บร เวณคาบสม ทรอนาโต เล ย จ งเป นเม องท ม ความส าค ญท งทางธ รก จและอ ตสาหกรรม เป นศ นย กลางของร ฐบาลต รก และเป นท ต ง ของสถานท ตประเทศต างๆ อ งการ าย งเป นศ นย กลางของทางหลวงและเส นทางรถไฟท าให เป นศ นย รวม ของการค าขาย ส นค าท ม ช อเส ยงค อ ผล ตภ ณฑ จากขนโมแฮร ท ได จากแพะอ งโกรา ขนอ งกาโรท ได จาก กระต ายอ งโกร า แมงอ งโกร า ล กแพร น าผ ง และอง น ต วเม องอ งการ าประกอบด วยส วนท เร ยกว าอ ล ส ซ ง เป นเม องเก าท ถ กสร างข นต งแต ก อนย คจ กรวรรด ออตโตม น และเยน เชฮ ร ซ งเป นเม องใหม ท ถ กสร างข น ตามแผนการสร างเม องของร ฐบาลสาธารณร ฐต รก แต การพ ฒนาเศรษฐก จหล งสงครามโลกคร งท 2 ท าให ม ผ คนจ านวนมากหล งไหลเข ามาป กหล กบร เวณพ นท รอบนอกเม องและเก ดบ านเร อนท ถ กสร างข นอย าง ไม ม ระเบ ยบเป นจ านวนมาก ค า ร บประทานอาหาร ในภ ตตาคาร เข าส ท พ ก Sergah Hotel หร อระด บใกล เค ยง ว นท เจ ด อ งการ า-อ สต นบ ล-อ ลมาต เช า ร บประทานอาหารในโรงแรม จากน นเด นทาง เข าส กร งอ สต นบ ล (440 KM) เม องท ผ งต วคล มอย บน 2 ทว ป ผสมผสานท งว ฒนธรรม ตะว นตกและตะว นออกจนเป นเสน ห เฉพาะต วท ผ ดแผกจากเม องไหนๆ ในโลก ม อด ตท โดดเด น เป นฐานท ม นของนครคอนสแตนต โนเป ลอ นเกร ยงไกร อาณาจ กรโรม นตะว นออกอ นย งใหญ ถ กสถาปนาข นท น อาณาจ กรไบแซนไทน ก ร งเร องและเส อมลงท น เช นก น เร อยมาจนถ งอาณาจ กรออตโตม นท ร งโรจน ไม แพ จ กรวรรด ไหน น งรถผ านเม องก ลล โปล สมรภ ม รบสม ย สงครามโลกคร งท 1 เม อฝ ายส มพ นธม ตรต องการ ร กค บหน าเข าไปย งช องแคบดาร ดาเนลส เพ อบ บให ต รก ถอนต วออกจากสงครามโลก บ าย ชมมหาว หารเซนต โซเฟ ย หน งในเจ ดส งมห ศจรรย ของโลกย คกลางท สร าง มายาวนานเก อบ 1,500 ป จ กรพรรด จ สต เน ยน แห งอาณาจ กรไบแซน ไทน ทรงพระบ ญชาให สองสถาปน กแห งย คท าการบ รณะ โบสถ หล งเก า โดย ออกแบบและปร บปร งให ย งใหญ อล งการอย างท ไม เคยม ใครท ามาก อนใน โลก งบประมาณไม อ น เซนต โซเฟ ยด ารงสถานะเป นโบสถ คร สต มากว า 900 ป ก อนจะมาถ งจ ดเปล ยนเม อ 29 พฤษภาคม ค.ศ.1453 เม อกร งคอนสแตนต โนเป ลถ กต แตกโดยส ลต านเมห เมตท 2 และย ดเม องหลวงแห งไบ แซนไทน ได ก ทรงเสด จไปย งเซนต โซเฟ ยเพ อท าการละหมาด พร อมท งบ ญชาให เปล ยนสถานะจากโบสถ คร สต เป นม ดย ดของชาวม สล ม โดยให ฉาบป นป ดท บภาพโมเสกอ นสวยงามให หมด และไปป ดท าย ท สไปซ มาร เกต ร านรวงเต มไปด วยส ส น ตลาดน จะขายเคร องเทศเป นหล ก นอกจากน นก ม ส นค าอ นๆ และราคา ด เหม อนจะย อมเยาว นอกจากเคร องเทศแล ว ก ย งจะม เซราม ก จาน ชาม ถ วยชา แจก น โถ เคร องดนตร พ นเม อง โคมไฟ เคร องด ดบาราก ทองค า เคร องเง น เคร องประด บต างๆ ของท ระล กพวกพวงก ญแจ กระเบ อง เพนท ต ดผน ง ของก นเล นอย างชา กาแฟ ถ วแมคคาดาเม ย พ ตาช โอ ขนมหวานต รก อย างเตอร ก สด ไลท ตา ป ศาจ เคร องรางส ดฮ ตฯลฯ 1800 เด นทาง ไปท าอากาศยานอตาเต ร ก เช คอ นร บบ ตรท น ง 2155 แอร แอสตาน าเท ยวบ นท KC 912 น าท านเห รฟ าส กร งอ ลมาต บร การอาหารและเคร องด มบนเคร องบ น

7 ว นท แปด อ ลมาต -กร งเทพฯ 0605 เด นทางถ งท าอากาศยานอ ลมาต ผ านพ ธ การตรวจคนเข าเม องและศ ลกากร จากน นร บประทานอาหารในโรงแรม และให ท านพ กผ อนอ ร ยาบถตามอ ธยาศ ย จนได เวลาน ดหมาย น า ท านเด นทางส ช มบ ลล กซ สถานท พ กผ อนตากอากาศท สวยงาม น งเคเบ ลคาร ข นไปบนเน นเขาท ม ความ ส งกว า 2,200 เมตร ชมท ศน ยภาพโดยรอบ มองเห นเท อกเขาเท ยนซานท ยอดเขาม ห มะปกคล มตลอดป ผ านชมลานสเก ตน าแข งท ได มาตรฐานและม ช อเส ยง เป นสนามแข งข นก ฬาโอล มป คฤด หนาวเม อป ค.ศ ท ผ านมา ช วงฤด หนาวเช นน ผ คนท ช นชอบการเล นสเก ตจะพาก นมาสเก ตก นเป นท สน กสนาน พร อม ชมการแสดงระบ าพ นเม องท สวยงาม บ าย น าท านส จ ต ร สร พ บบล ค ชมอน สาวร ย แห งอ สรภาพ ซ งต งอย กลางจ ต ร ส สร างข นเม อป ค.ศ เป นอน สรณ แห งการท ได เป นอ สระจากสหภาพโซเว ยตในป.ศ. ค 1991 คร งโซเว ยตล มสลายแตกออกเป น 15 ประเทศใหม และให ท านได ถ ายร ปก บอาคารบร เวณจ ต ร ส เป นอาคารส ขาวสร างด วยห นอ อนม ขนาดใหญ มาก เป นท าเน ยบของประธานาธ บด และอาคารร ฐสภาหล งแรกของประเทศก อนท จะย ายเม องหลวงไปย งเม อง แอสตานา จากน นน าท านชมสวนสาธารณะแพนฟ ลอฟ กลางเม องอ ลมาต ได ช อตามนายพลอ วาน แพน ฟ ลอฟ ว รบ ร ษสงครามโลกคร งท 2 เป นสวนสาธารณะขนาดใหญ ม ต นไม ใหญ ร มร นมาก เป นปอดของเม อง เป นสถานท พ กผ อนหย อนใจของชาวเม อง เป นสวนสน กของเด ก ๆ เป นสถานท ถ ายร ปของค บ าวสาว และชม โบสถ เซนคอฟ เป นโบสถ ขนาดใหญ สร างด วยไม ท งหล ง และไม ใช ตะป เลยแม แต ต วเด ยว ศ ลปะแบบร สเซ ย นออร โธดอกซ ทาส สดใสท งหล งด วยส เหล อง เข ยว ชมพ ฟ า บนยอดเป นโดมส ทอง โดดเด นอย ในสวน สาธณะแพนฟ ลอฟ และชมพ พ ธภ ณฑ เคร องดนตร พ นเม อง ท จ ดแสดงเคร องดนตร พ นเม องท กชน ดต งแต ศตวรรษม 17 และชมพ พ ธภ ณฑ ฑสถานแห งชาต อย ไม ไกลจากอน สาวร ย แห งอ สรภาพ เป นอาคารส ขาว ขนาดใหญ ม หล งคาร ปโดมส น าเง นขนาดใหญ โตมาก สร างในป ค.ศ ให ท านได ส มผ สร บร เร องราวทาง ประว ต ศาสตร ของคาซ คสถานย อนกล บไปเม อ 2,800 ป ท น าสนใจมาก พร อมท งชมส งของต าง ๆ มากมาย อาท ภาพเข ยน เคร องทอง เคร องเง น เคร องม อก อสร างท าด วยไม หน ง เช อก เส อผ า อาว ธต าง ๆ พรม หน งส อบ นท กต าง ๆ เคร องดนตร และอ ปกรณ ต าง ๆ ท ใช ในการท ากระโจมแบบชาวมองโกล ซ งให ความ อบอ นได ด ในหน าหนาวและเย นสบายในหน าร อน และไปป ดท ายท กร นบาซาร หร อ ตลาดส เข ยว ท ได ช อ ตลาดส เข ยว เพราะต วอาคารม หล งคาส เข ยว ท น เป นตลาดด งของเม อง บรรยากาศในตลาดค กค กม ส ส น ผ คน เด นซ อหาของก นขว กไขว คนขายก ร องเร ยกหาล กค า ก นเซ งแซ แถมย งย นให ช มฟร ก นอย างไม อ น โดยเฉพาะ ถ วชน ดต าง ๆ อาท อ ลมอนด วอลน ต พ สตาช โอ ฮาเซลน ต ฯลฯ ผลไม อบแห ง-ตากแห งต าง ๆ เช น ล ก พล บ เชอร ร แอปร คอต พ ช พล ม อ นทผาล ม สตรอเบอร ร ฯลฯ แถมราคาย งถ กกว าเม องไทยสอง เท าต ว นอกจากน ย งม ก มจ ไส กรอกเน อม า เน อแพะ เน อ แกะ นมม า นมอ ฐ ฯลฯ ค า ร บประทานอาหาร ในภ ตตาคาร 2100 เด นทางส ท าอากาศยานอ ลมาต เช คอ นร บบ ตรท น ง ว นท เก า กร งเทพฯ 0100 แอร แอสตาน าเท ยวบ นท KC 931 น าท านเห รฟ าส กร งเทพฯ บร การอาหารและเคร องด มบนเคร องบ น 0855 เด นทางถ งท าอากาศยานส วรรณภ ม กร งเทพฯ ว นเด นทาง/ค าบร การ ผ ใหญ / เด กพ กก บผ ใหญ เด ก เสร มเต ยง เด ก ไม เสร มเต ยง พ กเด ยว 2-10 เม.ย.58 49, ,

8 อ ตราค าบร การรวม ค าต วเคร องบ นสายการบ นแอร แอสตาน า รวมภาษ สนามบ นและธรรมเน ยมเช อเพล ง กร งเทพฯ-แอสตาน า-อ ส ต นบ ล-อ ลมาต -กร งเทพฯ ค าท พ กห องค ด งท ระบ ในรายการหร อระด บเด ยวก น ค าอาหาร ด งท ระบ ในรายการ ค าเข าชม ด งท ระบ ในรายการ ค ารถน าเท ยว ด งท ระบ ในรายการ ค าน าด มบนรถว นละ 1 ขวด (0.5 Lt) ค าประก นอ บ ต เหต ในระหว างการเด นทาง อ ตราค าบร การไม รวม ค าธรรมเน ยมว ซ าคาซ คสถาน ท านละ 700 บาท ค าท ปคนข บรถ และไกด ท องถ น ท านละ 40 USD ค าใช จ ายส วนต ว เช น ค าอาหาร-เคร องด ม นอกเหน อรายการท วร ค าซ กร ด ค าม น บาร ค าโทรศ พท ฯลฯ ค าปร บ ส าหร บน าหน กกระเป าเด นทางท เก นจากสายการบ นก าหนด (20 ก โลกร ม) ค าท าหน งส อเด นทาง ค าภาษ ห ก ณ ท จ าย และค าภาษ ม ลค าเพ ม ค าธรรมเน ยมเช อเพล งท ทางสายการบ นอาจม การเร ยกเก บเพ มเต มในภายหล ง เอกสารในการเด นทาง และย นว ซ า **หน งส อเด นทางไทยไม ต องย นว ซ าเม อเข าประเทศต รก สามารถอย ได ไม เก น 30 ว น** ใช หน งส อเด นทางท ม อาย เหล อใช งานอย างน อย 6 เด อน น บจากว นเด นทางกล บถ งประเทศไทย **หน งส อเด นทางไทย ต องใช ว ซ าเข าประเทศคาซ คสถาน ท วร ท าเป น Transit Visa สามารถอย ได ไม เก น 5 ว น** ส งเอกสารล วงหน า 10 ว นก อนเด นทาง ใช หน งส อเด นทางท ม อาย เหล อใช งานอย างน อย 6 เด อน น บจากว นเด นทางกล บถ งประเทศไทย ร ปถ ายส ขนาด 2 น ว พ นหล งเป นส ฟ า หร อ ส ขาว ไม ม ลวดลาย การส ารองท น ง กรอกรายละเอ ยดในใบส ารองท น ง และส งอ เมลหร อแฟกซ กล บมาย งบร ษ ท แนบส าเนาหน งส อเด นทางมาพร อมก บใบส ารองท น ง การช าระเง น ม ดจ า ท านละ 20,000 บาท ภายใน 3 ว น น บจากว นจอง ช าระยอดเต มก อนการเด นทาง อย างน อย 20 ว นท าการ การเปล ยนแปลงและการยกเล ก แจ งล วงหน าก อนว นเด นทางอย างน อย 45 ว นท าการ ไม ร บเง นม ดจ า แจ งล วงหน าก อนว นเด นทางอย างน อย 30 ว นท าการ ร บเง นม ดจ า ยกเล กก อนว นเด นทาง 25 ว นท าการ ห กค าต วเคร องบ นและค าธรรมเน ยม ยกเล กก อนว นเด นทางภายใน 20 ว นท าการ ไม ค นเง นท งหมด ข อก าหนดและเง อนไขอ นๆ เด ก หมายถ ง เด กท ม อาย ระหว าง 5-11 ขวบ กร ปย นย นการเด นทางตามราคาท ระบ เม อม ผ เด นทางครบ 20 ท าน ข นไป ทางบร ษ ทขอสงวนส ทธ ในการยกเล ก หร อเปล ยนก าหนดการเด นทาง หากม ผ ร วมเด นทางในคณะท วร ไม ครบตามท ก าหนดไว อ ตราค าบร การค ดค านวนจากอ ตราแลกเปล ยน และราคาต วเคร องบ นในป จจ บ น บร ษ ทขอสงวนส ทธ ใน การปร บเปล ยนราคาค าบร การในกรณ ท ม การข นราคาค าต วเคร องบ น ธรรมเน ยมเช อเพล ง ค าประก น ว นาศภ ย ภาษ สนามบ น หร อม การประกาศลดค าเง นบาท หร ออ ตราแลกเปล ยนได ปร บข นในช วงใกล ว น เด นทาง

9 สถานท ตเก บค าธรรมเน ยมว ซ าโดยปร ยาย หากม การย นว ซ าแล วไม ม การค นในท กกรณ ในกรณ ท ท านจะใช หน งส อเด นทางราชการ (เล มส น าเง น) เด นทางก บคณะท วร บร ษ ทสงวนส ทธ ท จะไม ร บผ ดชอบหากท านถ กปฏ เสธการเข าหร อออกนอกประเทศใดประเทศหน ง หากท านถ กเจ าหน าท ตรวจคนเข าเม องของประเทศน นๆ ปฏ เสธการเข าเม อง ออกเม อง ด วยเหต ผล ใดๆ ก ตาม ถ อเป นเหต ผลซ งอย นอกเหน ออ านาจและความร บผ ดชอบของบร ษ ท ทางบร ษ ทขอสงวนส ทธ ท จะไ เง นท งหมดหร อบางส วน บร ษ ทขอสงวนส ทธ ท จะไม ร บผ ดชอบต อค าใช จ ายใดๆ ในกรณ ท เก ดเหต ส ดว ส ย เช น การยกเล กหร อล าช าของ สายการบ น อ บ ต เหต ภ ยธรรมชาต การน ดหย ดงาน การจลาจล หร อส งของส ญหายตามสถานท ต างๆ ท เก ดเหน อ านาจควบค มของบร ษ ท ใน 1 ว น คนข บรถจะท างานและพ กผ อนระหว างข บรถรวมแล วไม เก น 12 ช วโมง หากม การเส ยเวลา ระหว างว น โปรแกรมอาจต องปร บเปล ยน ในระหว างท องเท ยวน หากท านไม ใช บร การใดๆ ไม ว าจะบางส วนหร อท งหมด ถ อว าท านสละส ทธ ไม สามารถเร ยกร องขอค นค าบร การได หากท านไม เด นทางกล บพร อมคณะท วร ต วเคร องบ นขากล บซ งย งไม ได ใช ไม สามารถน ามาขอค นเง นได ค าบร การท ท านช าระก บทางบร ษ ท เป นการช าระแบบเหมาขาด และทางบร ษ ทได ช าระให ก บบร ษ ท ต วแทนแต ละแห งแบบเหมาขาดเช นก น ด งน นหากท านม เหต อ นใดท ท าให ท านไม ได ท องเท ยวพร อมคณะ ตามรายการท ระบ ไว ท านจะขอค นเง นไม ได ท านท จะออกต วภายในประเทศ เช น เช ยงใหม ภ เก ต ฯลฯ กร ณาแจ งบร ษ ทก อน เพ อย นย นว าท วร ย นย น การเด นทางได หากท านออกต วโดยไม ได ร บการย นย นจากบร ษ ทแล วท วร น นยกเล ก บร ษ ทไม สามารถ ร บผ ดชอบค าใช จ ายน นได บร ษ ทขอสงวนส ทธ ท จะเปล ยนแปลงรายการท วร ตามความเหมาะสม และสถานการณ ต างๆ ท งน อย ในด ลยพ น จของห วหน าท วร เป นส าค ญ

10 โปรดกรอกรายละเอ ยดเป นภาษาอ งกฤษให ครบถ วน เพ อประโยชน ส งส ดในการย นขอว ซ าของท าน 1. ช อ-สก ล ตามหน งส อเด นทาง (นาย/ นาง/ น.ส./ ด.ช./ ด.ญ.) ว น/ เด อน/ ป เก ด... อาย...ป สถานท เก ด ช อ-สก ลเด ม (ในกรณ เปล ยนช อ) ท อย ป จจ บ น เลขท... ซอย... ถนน... ตาบล/แขวง... อาเภอ/เขต... จ งหว ด... รห สไปรษณ ย โทรศ พท บ าน... ม อถ อ อาช พป จจ บ น... ตาแหน ง... สถานท ทางาน... ท อย เลขท... อาคาร... ซอย... ถนน... ตาบล/แขวง... อาเภอ/เขต... จ งหว ด... รห สไปรษณ ย... โทรศ พท... โทรสาร สถานภาพ ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หย า ( ) ม าย ( ) อย ก นฉ นสาม -ภรรยา โดยไม ได จดทะเบ ยนสมรส ( ) แยกก นอย โดยไม ได หย า ถ าสมรสแล วกร ณากรอกรายละเอ ยดของค สมรส ท งในกรณ ท ม ทะเบ ยนสมรสและไม ม ทะเบ ยนสมรส ช อ-สก ล... ว น/เด อน/ป เก ด... ท อย... รห สไปรษณ ย... โทรศ พท ท สามารถต ดต อได... ม อถ อ ระบ จานวนบ ตร-ธ ดา ท ม อาย ต ากว า 18 ป จานวน... คน เร ยงตามลาด บอาย (...) (...) (...) (...) 9. รายละเอ ยดหน งส อเด นทางเล มเก า (ถ าม ) เลขท... ว นท ออกหน งส อเด นทาง... ว นหมดอาย... สถานท ออกหน งส อเด นทาง กรณ เป นเด ก น กเร ยน/น กศ กษา ให ระบ ช อสถาบ นการศ กษา... ระด บช น... ท อย รห สไปรษณ ย.... โทรศ พท... โทรสาร กรณ ท ม ผ เด นทางไปด วยก น ระบ ช อ-สก ล... ม ความส มพ นธ เป น... หมายเลขบ ตรประจาต วประชาชน... ว น/เด อน/ป เก ด

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ลาด บท รายการ ๑ การจ ดก จกรรมพ ธ เป ดโครงการฯ ผ เข าร วมก จกรรม ประกอบด วยผ อานวยการเขต ห วหน าฝ ายการศ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address)

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) ด วยประกาศของกรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย เม อเด อนก มภาพ นธ 2556 ได ก าหนดให ผ ถ อห น ท จะมอบฉ นทะให บ คคลอ นเข

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล 1 ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ห วข อ: ข นตอนมาตรฐานการตรวจร บว ตถ ด บ ว ธ ปฏ บ ต 1. ห วหน าคร ว จะเช คสต อคว ตถ

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

ประกาศโรงเร ยนบ านท งน ย ม ตรภาพท 49 เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นล กจ างช วคราวตาแหน งพ เล ยงเด กพ การเร ยนร วม

ประกาศโรงเร ยนบ านท งน ย ม ตรภาพท 49 เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นล กจ างช วคราวตาแหน งพ เล ยงเด กพ การเร ยนร วม ประกาศโรงเร ยนบ านท งน ย ม ตรภาพท 49 เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นล กจ างช วคราวตาแหน งพ เล ยงเด กพ การเร ยนร วม ด วยโรงเร ยนบ านท งน ย ม ตรภาพท 49 อาเภอควนกาหลง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ

More information

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เร อง รายงานขออน ม ต จ างปร บปร งหล งคาห องสารบบฯสาขาส นทราย ปรากฏว า ม ผ สนใจย นซองสอบราคา จ านวน ๗ ราย ๑. ห างห นส วนจ าก ด ไอท ว วซ พพลาย เสนอราคา ๒๘๐,๐๐๐ ๒. ห างห

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 1 จ างท ากระเป าใส เอกสารพร อมสกร นโลโก เพ อใช ในการจ ด 1,720.00 บาท ตกลงราคา หสม.ว สต าการ เมนท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด การขอตราต ดรถยนต 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด หร อจากท ายเอกสารฉบ บน 2. ย นแบบฟอร มพร อมเอกสารแนบ กรณ บ คลากรท ประจ าการ ย นเร องผ านคณะ/สถาบ นหร อหน วยงานท

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ร เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com Web Online ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ต ดต อสอบถามการใช งาน โทร. 0-2669-6576 ฝ ายสารสนเทศ เร มต นการใช งาน

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

Lab 07 : การจองต วเคร องบ นออนไลน ผ านเว บไซต นกแอร พท 260 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารทางการท องเท ยว. อาจารย อภ พงศ ป งยศ apipong.ping@gmail.

Lab 07 : การจองต วเคร องบ นออนไลน ผ านเว บไซต นกแอร พท 260 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารทางการท องเท ยว. อาจารย อภ พงศ ป งยศ apipong.ping@gmail. Lab 07 : การจองต วเคร องบ นออนไลน ผ านเว บไซต นกแอร พท 260 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารทางการท องเท ยว อาจารย อภ พงศ ป งยศ apipong.ping@gmail.com 2 Outline ร จ กก บนกแอร (NokAir) ข นตอนการจองต วผ านเว

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนเมษายน 2552 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนเมษายน 2552 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนเมษายน 2552 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 ล าด บ งานจ ดซ อจ ดจ าง วงเง นงบประมาณ ว ธ ซ อ/จ าง ผ เสนอราคา ผ ได ร บการค ดเล อก เหต ผลท ค ดเล อก

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1 ค ม อการใช งานระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน (AQS) มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน งานด งต อไปน! ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1. ท านสามารถเข าส ระบบการประเม

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน นการเบ กจ ายเง นได ท นภายในว นส นป งบประมาณ และหน วยงานย

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing

หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing API User) ข นตอนการแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของส าน กห กบ ญช (Clearing

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร ล กษณะการจ ดจ าหน าย การจ ดจ าหน าย (Distribution) หมายถ ง โครงสร างของช องทางท ใช เพ อเคล

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง เร อง ก าหนดบร เวณห ามก อสร าง ด ดแปลง หร อเปล ยนการใช อาคารบางชน ด หร อบางประเภท ในพ นท บางส วนในเขตองค การบร หารส วนต าบลหนองก ง อ าเภอเม องกาฬส นธ จ งหว ดกาฬส

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

2. เพ อลดข นตอนความย งยากในการบ นท ก เพ ม และ ต ดออก

2. เพ อลดข นตอนความย งยากในการบ นท ก เพ ม และ ต ดออก ช อเร อง พ ฒนาระบบคงคล งบรรจ ภ ณฑ และฉลากเวชสาอางให ม ประส ทธ ภาพ เจ าของผลงาน นางสาวปาจร ย พละเจร ญ หล กการและเหต ผล การพ ฒนาการระบบคงคล งบรรจ ภ ณฑ และฉลากเวชสาอางให ม ประส ทธ ภาพ เก ดจากความต องการท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information