ก าหนดการเด นทาง2-10 เม.ย.2558

Size: px
Start display at page:

Download "ก าหนดการเด นทาง2-10 เม.ย.2558"

Transcription

1 ก าหนดการเด นทาง2-10 เม.ย.2558 ค มท ส ด ทร ปเด ยวเท ยว 2 ประเทศ อ สต นบ ล นครแห ง 2 ทว ป เม องท น กท องเท ยวน ยมไปก นมากท ส ด เม องทรอย อด ตย งใหญ แห งต านานท ม อย จร ง เอเฟซ ส มหานครโรม นโบราณ อาย ยาวนานกว า 2,000 ป ปาม คคาเล ธารน าส ขาวข นบ นไดท งดงามเหม อนระเบ ยงห มะ

2 ค ปปาโดเจ ย แกรนด แคนยอนแห งอนาโตเล ย ชมเม องอ ลมาต อด ตเม องหลวงของคาซ คสถานท ม ฉากหล งเป น เท อกเขาเท ยนชานท ม ห มะปกคล มบนยอดเขาตลอดป ** ต รก ม ไวไฟใช บนรถบ ส ว นท หน ง กร งเทพฯ-อ ลมาต -อ สต นบ ล 0730 น ดหมายคณะพร อมก น ณ ท าอากาศยานส วรรณภ ม ช น 4 แถว R สายการบ น แอร แอสตาน า (Air Astana- KC) ม เจ าหน าท คอยต อนร บ และบร การเร องกระเป าเด นทาง เช คอ นร บบ ตร ท น งบนเคร องบ น 1030 แอร แอสตาน าเท ยวบ นท KC 932 น าท านเห รฟ าส กร งอ ลมาต เส ร ฟอาหารและเคร องด มบนเคร องบ น 1620 เด นทางถ งท าอากาศยานแอสตาน า เปล ยนเคร องบ น 1755 แอร แอสตาน าเท ยวบ นท KC 911 น าท านเห รฟ าส กร งอ สต นบ ล 2040 เด นทางถ งท าอากาศยานอตาเต ร ก ผ านพ ธ การตรวจคนเข าเม อง และศ ลกากร จากน นร บกระเป าส มภาระ เข าท พ ก Golden Way Hotel หร อระด บใกล เค ยง ว นท สอง อ สต นบ ล-ชาน คคาเล เช า ร บประทานอาหารในโรงแรม จากน น ชมม สย ดส ลต านอาห เมต ท ม แรงบ นดาลใจมาจากการต องการเอาชนะหร อสร างม สย ดท ม ขนาด ใหญ กว าว หาร เซนต โซเฟ ย สร างในสม ยของส ลต านอาห เมตท 1 นอกจากความใหญ โตอล งการแล วย ง ประด บกระเบ องอ ซน กอ นเก าแก กว า 21,000 แผ น บร เวณภายในและตามระเบ ยงต างๆ จนคนท วไป น ยมเร ยก ม สย ดแห งน ว า ม สย ดส ฟ า ตามส ของกระเบ องอ ซน กอ นเล องช อ และนอกจากน ย งครอง ความเป นท ส ดท เป น ม สย ดหน งเด ยวในต รก ท ม หอสวดมนต มากถ งหกหอด วยก น การตกแต งภายในก ด ย งใหญ ด วยหน าต าง ท งหมด 260 บาน สล บสล างด วยหน าต างกระจกส อ นว จ ตร และ พ นท ส าหร บละหมาดขนาดกว าง และ จ ต ร สส ลต านอาห เมต หร อฮ ปโปโดรม สร างในสม ยจ กรพรรด เซปต ม อ ส เซเวร ส ฮ ปโปโดรมม บทบาทมากมายใน หน าประว ต ศาสตร ธ โอโดรา ชายาของจ กรพรรด จ สต เน ยน ปรากฏต วข นคร งแรกท ฮ ปโปโดรมในฐานะนางระบ าและเป นท ต องพระท ยของจ กรพรรด ในท นท และท น ก เป นฉากในเหต การณ การ จลาจลเพ อช ยชนะของกล มศาสนาส ฟ าและส เข ยวท ล กลามเป น สงครามกลางเม อง จ ดเด นท เหล อรอด มาถ งท กว นน ค อ โอบ ล สก ฟาโรห ธ ตโมส เสาง และเสาคอล มน คอนสแตนต นท 7 แต แผ นทองส าร ดท ห มเสา เหล าน อย ถ กขนไปย งเวน ส หล งการเข าปล นสะดมของ ละต นในป ค.ศ.1203 ม าทองค า 4 ต วเหน อประต ใหญ ว หาร เซนต มาร คในเวน สก น าไปจากท น จากน นไปชมพระราชว งทอปคาป สร างในสม ยส ลต านเมห เมตท 2 หร อ เมห เมตผ พ ช ตแห งอาณาจ กรออตโตม นสร างข นบนจ ด ท สามารถมองเห นช องแคบบอสฟอร ส โกลเด น ฮอร น และทะเล มาร มาราได อย างช ดเจน พระราชว งแห งน ในอด ตเป นท ประท บของส ลต านแห งราชวงค ออต โตม นหลายพระองค ก อนจะเปล ยนเป นพ พ ธภ ณฑ ในป ค.ศ ชมห องท องพระคล งซ งถ อเป นไฮไลท ส าค ญ จ ดแบ งออกเป นสามห อง ค อ ห องแรก เก บพวกเส อผ า ช ดโบราณของกษ ตร ย และอาว ธโบราณท สวยงาม

3 ห องท สอง เก บพวกเคร องประด บ สร อย ก าไล ต างห และเพชรน ลจ นดาม ดาวเด นเป นกร ชท ด ามประด บด วย มรกตเม ดโตสามเม ด ฝ กท าด วยทองค าประด บเพชร ตรงกลางฝ งอ ญมณ และไข ม ก ห องท สาม จ ดแสดง เคร องประด บ เพชรพลอย ช นท น าสนใจค อ เพชรของช างท าช อน ขนาด 86 กะร ต เจ ยระไนเป นร ปก หลาบ 49 เหล ยม บ าย จากน นเด นทางส ชาน คคาเล (237 KM) น งรถผ านเม องก ลป ล โปล สมรภ ม รบสม ยสงครามโลกคร งท 1 เม อฝ ายส มพ นธม ตรต องการร กค บหน าเข าไปย งช องแคบดาร ดาเนลส เพ อบ บให ต รก ถอนต วออกจาก สงครามโลก และน งเร อเฟอร ร ข ามช องแคบดาร ดาเนลส จากฝ งย โรปไปย งฝ งอนาโตเล ยและให ท าน ถ ายร ปก บม าไม เม องทรอย ม าไม ต วน สร างเพ อใช เข าฉากในภาพยนตร เร องทรอย เม อถ ายท าหน งเสร จก มอบไว ให ก บต รก เป นท ระล ก ค า ร บประทานอาหารใน โรงแรม เข าท พ ก Iris Hotel หร อระด บใกล เค ยง ว นท สาม ชาน คคาเล -ทรอย-เพอร กาม ม-ค ซาดาซ เช า ร บประทานอาหารในโรงแรม จากน นเด นทางไปย งเม อง ทรอย ท ม ช อเส ยงมาแต ในอด ต ถ กสร างข นมาประมาณ 4,000 ป มาแล ว ใน อด ตผ คนส วนใหญ ค ดว าเป นน ยายท แต งข นและ น ามาสร างเป นภาพยนตร แต ในศตวรรษท 19 ได ม การข ด ค นและพบซากเม องโบราณท เป นเม องทรอยในอด ตว าม อย จร ง ต งอย บนฝ งทะเลใกล ๆ ปากช องแคบดาร ดะเนลส ท แยกย โรปก บเอเช ยออกจากก น ต รก จ งได สร างม าไม จ าลอง เพ อด งด ดน กท องเท ยวจากท ว โลกท หลงไหลในมหากาพย อ เล ยต ท เล าว า กษ ตร ย โทรจานพระนามว า เพร ยมแห งทรอยม ล กชาย คนหน ง นามว า ปาร ส โหรท านายว าล กชายคนน จะสร างความย งยากให แก เม องทรอยจนต องเส ยบ านเส ยเม องใน ท ส ด กษ ตร ย เพร ยม ก เลยเอาล กของตนเองไปให ชาวบ านในป าท เขาโอล มป คเป นผ เล ยงไว เม อเต บโตข น ปาร สก กลายเป นชายหน มร ปงาม อย มาว นหน งเทพธ ดา 3 องค ล กสาวของเทพซ อ ส ช อ เฮร า เอเธน า และอโพรไดท ซ งต างแย งช งความเป นคนสวยท ส ด เพ อจะได ร บรางว ลแอปเป ลจากเทพธ ดาเอร ส นางท งสาม ลงมาจากว มานและตรงเข ามาถาม ปาร สว าใครงามท ส ด เพ อให ปาร สเล อกตนเองเทพธ ดา ท งสามก เสนอของตอบแทนให ปาร สหากว าเล อกตนเอง เฮร าส ญญาว า จะท าให ปาร สเป นจ กรพรรด แห ง ย โรปและเอเช ย เอเธน าส ญญาว าจะท าให เขาพ ช ตประเทศกร ก ให ได แต อโพรไดท ส ญญาว าจะยก ผ หญ งท สวยท ส ดในโลกให เขา ปาร สเล อกอโพรไดท และผ หญ งท สวยท ส ดในโลกในขณะน นค อ เฮ เลน ซ งเป นมเหส ของกษ ตร ย เมเนลอส แห งสปาร ต า ต อมาปาร สเด นทางไปหาเมเนลอสและได ม โอกาส ใกล ช ดก บเฮเลน ในจ งหวะท เมเนลอสออกจากเม องไ ปาร สแอบพาเฮเลนหน กล บทรอย เมเนลอสโกรธยก ท พตามมาหว งขย ทรอยให แหลกแต รบก น 10 ป ก ย งไม แพ ชนะ จ งค ดอ บายว าจะยกท พกล บทางเร อและ ท งของขว ญให แก ทรอยช นหน งค อ ม าไม ขนาดย กษ ชาวทรอยหลงเช อลากเอาม าไม น นเข าเม อง ตก กลางค นทหารของเมเนลอสก ลงมาจากม าไม แล วเป ดประต เม องและ ฆ าชาวทรอยเส ยส น น นค อ อวสานของทรอย... น าท านชม เม องเก าทรอย และ ถ ายร ปก บม าไม ตามต านาน จากน น เด นทางไป เพอร กาม ม (216 KM) ศ นย กลางอารยธรรมเฮโลน สต กในแถบเมด เตอร เรเน ยน ท งด าน ว ฒนธรรม การค าขาย และการแพทย น งเคเบ ลคาร ข นไปชม ว หารอะโครโปล ส ซ งเป นท ขนามนาม ถ งประหน งด งด นแดนในสรวงสวรรค ด านในจะเป นเป นบร เวณว หารเทพเจ าซ ส หร อ เซอ ส ป จจ บ นน เหล อแต ส วนฐานเท าน น แท นบ ชาถ กน าไปเก บร กษาไว ในพ พ ธภ ณฑ เพอร กาม มท กร งเบอร ล น ประเทศเยอรม น ว หารทราจ น ท เหล อ บร เวณของซ มประต เอาไว ให และโรงละครเพอร กาม ม โรงละครย ค โบราณท ช นท ส ดในโลก สร างป ท 3 ก อนคร สตกาล จ คนได ถ ง 10,000 คน บ าย เด นทางไปค ซาดาซ (159 KM) เม องท าในอด ต เป นจ ดส งถ ายส นค าท ส าค ญของพ อค าวาณ ชจากย โรปและ แอฟร กาใต และไต เขาข นส ยอดเขาไนต งเกล ชมบ านพระแม มาร ซ งเช อก นว าเป นสถานท ส ดท ายท พระแม มาร อาศ ยอย กระท งส นพระชนม การค นพบสถานท แห งน ค อนข างปาฏ หาร ย ท เด ยว โดยเม อช วงประมาณ ป ค.ศ แม ช ชาวเยอรม นช อแอนน แคเทอร น เอเมอร ช เก ดน ม ตเห นภาพบ านพระแม มาร จ ง

4 เข ยนบรรยาย สถานท ไว ใน หน งส ออย างละเอ ยดราวก บเห นด วยตาต วเอง น บจากน นหลายป ม การ พยายามค นหาบ านแห งน โดยอ างอ ง ตามค าบอกของเอเมอร ช จนกระท งค นพบในป ค.ศ.1891 ป จจ บ นท น กลายเป นสถานท ศ กด ส ทธ เพ อการส กการะของท งชาวม สล มและคร สเต ยน โดยว นท 15 ส งหาคม ท กป จะม พ ธ สวดมนต เพ อระล กถ งว นท พระเยซ น าพระแม มาร ข นส สวรรค ค า ร บประทานอาหารในโรงแรม เข าท พ ก Alish Hotel หร อระด บใกล เค ยง ว นท ส ค ซาดาซ -ปาม คคาเล เช า ร บประทานอาหารในโรงแรม จากน นชมเม องโบราณเอเฟซ ส เป นเม องเก าม อาย ราว 2,000 ป ถ อว าเป นเม องเก าท ม สภาพสมบ รณ มาก ท ส ดแห งหน งของโลก แม ป จจ บ นเม องเอเฟซ สจะท าการข ดแต งบ รณะได แค เพ ยง10 กว าเปอร เซ นต แต ว า เม องน ก เต มเป ยมไปด วยเสน ห แห งอารยธรรมกร ก -โรม นอ นส ดคลาสส ก เด นไปชม โรงละครโอเด ยน ต ง ตระหง านโดดเด น ในอด ตใช แสดงดนตร และเป นท ประช มสภาเม อง... จ ต ร สโดม เช ยน ม แท นบ ชาแบบโรม น ร ปสล กเฮอร ค วล ส ประต เฮราคล ส ร ปสล กไนก เทพธ ดาแห งช ยชนะ... ถนนค เรต ส ถนนหล ก กลางเม อง... ว หารฮาเดร ยน สร างข นราว ค.ศ. 138 ป จจ บ นเหล อเพ ยง ส วนด านหน าของอาคารเท าน น แต ด วย องค ประกอบท งดงาม โดยเฉพาะร ปสล กต างๆ อาท ร ปสล ก เร องราวการสร างเม องเอเฟส ร ปสล กเมด ซ า... ห องน าสาธารณะแบบโรม นเป นส วมโล งๆ ม แป นถ ายเป นแผ นห นเจาะร พอเหมาะเร ยงเป นแถวต ดๆ ก น และม ร องรอยของห องอบไอน า ลานน าพ เป ดคลอสร างบรรยากาศและม การแสดงดนตร ในห องน าสาธารณะ ชาวโรม นในย คน นจ งน ยมใช ห องน าสาธารณะเป นสถานท พบปะพ ดค ย เร องการบ านการเม อง ซ บซ บน นทา บ นเท เร งใจ หร อใช เป นท จ บก นของหน มสาว... ห องสม ดเซลซ สสร างข นในป ค.ศ. 117 ภายในใช เป นท เก บม วนหน งส อท ท า จากไม ปาไปร สกว า 12,000 ม วน ห องสม ดม ล กษณะเป นอาคาร 2 ช น โดดเด นด วยเสากร กอ นเป น แบบแผน สวยงามตามสถาป ตยกรรมแบบคลาสส ก ส วนฝ งตรงข างห องสม ดเป นท ต ง ส าน กนางโลม ซ งม อ โมงค ล บ ใต ด นจากห องสม ดเด นทะล ไปได... ส ดท าย ไฮไลท โรงละครเอเฟซ ส ม ขนาดใหญ เป นอ นด บ 3 ของโรง ละครโบราณในต รก จ คนได กว า 30,000 คน เป นโรงละครโค งม ลานแสดงตรงกลางล อมรอบด วยท น งชมไล ระด บข นไปจนส งล บ ป จจ บ นย งใช งานได ด อย และย งม การ จ ดการแสดงอย บ างเป นคร งคราว เพราะม ฮวง จ ยด ท ห นหน าออกส ทะเลเพ อให ลมธรรมชาต ช วยพ ดเส ยงย อนเข ามา บ าย เด นทางม งหน าส ปาม คคาเล (152 KM) เม องในจ งหว ดเดน ซล อย ทางภาคตะว นตกเฉ ยงใต ของต รก หน งใน แหล งท องเท ยวช อด งของต รก ปรากฏการณ มห ศจรรย อ นน าท งของธรรมชาต ท หาด ไม ได ง ายๆ ผ านชมนคร โบราณฮ ราโพล สตามต านานกล าวว าสร างข นในราว 190 ป ก อนคร สตกาล ใกล ๆ ก บธารน าแร ร อนต นธารแห ง ปาม คคาเล (ในป จจ บ น) ฮ ราโพล สเป นเม องศ กด ส ทธ ศ นย กลางทางศาสนา ป จจ บ นน แม จะเหล อเพ ยงซาก แต ย งคงม เสน ห และชมปราสาทป ยฝ ายม จ ดเด นท หน าผาส ขาวข นหน าตาเหม อนธารน าแข งข นบ นได เก ด จากน าแร ร อนท ม ส วนผสมของแคลเซ ยมออกไซด ผ ดข นจากใต ด น ตกตะกอนเป นห นป นห มเน นเขา ท งล ก มาน บพ นป จนกลายเป นช นห นลดหล นเหม อนระเบ ยงห มะ งดงามจนได ร บการประกาศให เป นมรดกโลก ทางว ฒนธรรมและชาต ในป ค.ศ ค า ร บประทานอาหารในโรงแรม

5 เข าท พ ก Tripolis Hotel หร อระด บใกล เค ยง ว นท ห า ปาม คคาเล -ค ปปาโดเจ ย เช า ร บประทานอาหารในโรงแรม เด นทางส ค ปปาโดเจ ย (690 KM) หน งในมรดกโลก ท ประกาศโดยองค การย เนสโก เม องเก ดจากการก ด กร อนของ ลาวาภ เขาไฟ ลม ฝน ห มะ ท าให ร ปพรรณส ณฐานเปล ยนเป นทรงกรวย เป นเวลา 1,600 ป มาแล วท ความมห ศจรรย ทางธรรมชาต ของค ปปาโดเจ ยได ปรากฏแก สายตาของชาวโลก ระหว างเด นทางผ านเม องอ กซาไร ผ านชมคาราวานซาไรจ ดพ กโบราณระหว างทางของชาวเต ร กในสม ยออตโตม น เพ อต ดต อท าการค าขาย ก นระหว างเม อง ซ งเส นทางน เป นส วนหน งของเส นทางสายไหม บ าย ชมนครใต ด น เซร ตล ผลงานช นเอก ข มทร พย แห งความล บ ท ท าให ผ คนหลงเสน ห ในความแตกต าง และความล กล บซ บซ อน หล กฐานทางประว ต ศาสตร ระบ ว าสร างมาต งแต ย คไบเซนไทน และจากข อ ส นน ษฐานถ งสาเหต ในการสร างว าเพ อเหต ผลทางการศ กสงครามเป นส าค ญ เม องใต ด นท น ไม ได ข ดล กลงไป แค ช นสองช น แต ว าข ดล กไปหลายช น และม การแยกย อยเป นห องต างๆ มากมาย อาท ห องนอน ห องร บแขก ห องน งเล น ห องอาหาร ห องเก บอาหารท ม โพรงม ช องเอาไว ก กเก บอาหาร ห องไวน ห องคร ว จนถ งห องส วม เลยท เด ยว และด วยการออกแบบท ด ม ทางออกฉ กเฉ นท เป นทางระบายอากาศไปในต ว ท าให อากาศข างใน ถ ายเทได เป นอย างด ไม อ บเหม น ค า ร บประทานอาหารในโรงแรม เข าส ท พ ก Tourist Hotel หร อระด บใกล เค ยง ว นท หก ค ปปาโดเจ ย-อ งการ า ส าหร บท านท สนใจน งบอลล นชมความงามของเม องค ปปาโดเก ย กร ณาสอบถามรายละเอ ยด เน องจาก ต องท าการส ารองท น งบอลล นล วงหน าอย างน อย 2-3 ว น รายการน ไม รวมในค าท วร ค าข นบอลล น 210 USD ต อท าน ส าหร บท านท ซ อรายการบอลล น เวลาประมาณ 0500 น. เจ าหน าท ของบร ษ ทบอลล นจะมาร บท ล อบบ ของ โรงแรม เพ อไปย งจ ดปล อยบอลล น เพ อรอเวลาข นบอลล นชมความงดงามของเม องท ม ล กษณะเป นถ าท เก ดจากการท บถมก นของลาวาภ เขาไฟเป นพ นๆ ป ใช เวลาบ นประมาณ 1 ช วโมง เช า ร บประทานอาหารในโรงแรม จากน นน าท านเย ยมชม พ พ ธภ ณฑ กลางแจ งเกอเรเม ซ งเป นศ นย กลางของศาสนาคร สต ในช วงป ค.ศ.9 โดยเป นความค ดของชาวคร สต ท ต องการเผยแผ ศาสนาโดยการข ดถ าเป นจ านวนมากเพ อสร างโบสถ และ ย งเป นการป องก นการร กรานจากชนเผ าล ทธ อ นท ไม เห นด วยก บศาสนาคร สต ว าก นว าม โบสถ ถ าซ อนอย มากถ ง 365 แห งเลยท เด ยว เน องจากคนโบราณสร างโบสถ ตามจ านวนว นในหน งป ป จจ บ นโบสถ ท ง 365 แห งไม สามารถเข าชมได หมด ทางการเป ดให เข าชม เพ ยงบางส วนเท าน น อาท โบสถ แอปเป ล ท ม ภาพเข ยนเฟรสโกส ส นฉ ดฉาดในช วงศตวรรษท 11 พรรณนาถ งน กบ ญและบาทหลวง บางส วน เล าถ งค มภ ร ไบเบ ลและช ว ตของพระเยซ โบสถ ง ม ภาพเฟรสโกของพระเยซ ท ในม อม หน งส อ... จากน นไปชม หม บ านอ ชห ซาร หม บ านท ม ภ เขาขนาดใหญ ท ม ร พร นไปจนท ว ในสม ยก อนม ไว เป นป อม ปราการเอาไว สอดส องข าศ ก ล กษณะคล ายจอมปลวกหร อรวงผ งขนาดใหญ รวมๆ ม ห นร ปกรวยคว า ร ป

6 กระโจม กระจ ดกระจายอย รอบๆ ชมว วอ นสวยงามของค ปปาโดเก ย และย งมองเห นล กษณะของธรรมชาต ท เป นเหม อนแคนยอน คล นห น และหม ห นร ปทรงแปลกตา บ าย เด นทางส กร งอ งการ า (270 KM) เม องใหญ อ นด บสองรองจาก อ สต นบ ล ต งอย บร เวณคาบสม ทรอนาโต เล ย จ งเป นเม องท ม ความส าค ญท งทางธ รก จและอ ตสาหกรรม เป นศ นย กลางของร ฐบาลต รก และเป นท ต ง ของสถานท ตประเทศต างๆ อ งการ าย งเป นศ นย กลางของทางหลวงและเส นทางรถไฟท าให เป นศ นย รวม ของการค าขาย ส นค าท ม ช อเส ยงค อ ผล ตภ ณฑ จากขนโมแฮร ท ได จากแพะอ งโกรา ขนอ งกาโรท ได จาก กระต ายอ งโกร า แมงอ งโกร า ล กแพร น าผ ง และอง น ต วเม องอ งการ าประกอบด วยส วนท เร ยกว าอ ล ส ซ ง เป นเม องเก าท ถ กสร างข นต งแต ก อนย คจ กรวรรด ออตโตม น และเยน เชฮ ร ซ งเป นเม องใหม ท ถ กสร างข น ตามแผนการสร างเม องของร ฐบาลสาธารณร ฐต รก แต การพ ฒนาเศรษฐก จหล งสงครามโลกคร งท 2 ท าให ม ผ คนจ านวนมากหล งไหลเข ามาป กหล กบร เวณพ นท รอบนอกเม องและเก ดบ านเร อนท ถ กสร างข นอย าง ไม ม ระเบ ยบเป นจ านวนมาก ค า ร บประทานอาหาร ในภ ตตาคาร เข าส ท พ ก Sergah Hotel หร อระด บใกล เค ยง ว นท เจ ด อ งการ า-อ สต นบ ล-อ ลมาต เช า ร บประทานอาหารในโรงแรม จากน นเด นทาง เข าส กร งอ สต นบ ล (440 KM) เม องท ผ งต วคล มอย บน 2 ทว ป ผสมผสานท งว ฒนธรรม ตะว นตกและตะว นออกจนเป นเสน ห เฉพาะต วท ผ ดแผกจากเม องไหนๆ ในโลก ม อด ตท โดดเด น เป นฐานท ม นของนครคอนสแตนต โนเป ลอ นเกร ยงไกร อาณาจ กรโรม นตะว นออกอ นย งใหญ ถ กสถาปนาข นท น อาณาจ กรไบแซนไทน ก ร งเร องและเส อมลงท น เช นก น เร อยมาจนถ งอาณาจ กรออตโตม นท ร งโรจน ไม แพ จ กรวรรด ไหน น งรถผ านเม องก ลล โปล สมรภ ม รบสม ย สงครามโลกคร งท 1 เม อฝ ายส มพ นธม ตรต องการ ร กค บหน าเข าไปย งช องแคบดาร ดาเนลส เพ อบ บให ต รก ถอนต วออกจากสงครามโลก บ าย ชมมหาว หารเซนต โซเฟ ย หน งในเจ ดส งมห ศจรรย ของโลกย คกลางท สร าง มายาวนานเก อบ 1,500 ป จ กรพรรด จ สต เน ยน แห งอาณาจ กรไบแซน ไทน ทรงพระบ ญชาให สองสถาปน กแห งย คท าการบ รณะ โบสถ หล งเก า โดย ออกแบบและปร บปร งให ย งใหญ อล งการอย างท ไม เคยม ใครท ามาก อนใน โลก งบประมาณไม อ น เซนต โซเฟ ยด ารงสถานะเป นโบสถ คร สต มากว า 900 ป ก อนจะมาถ งจ ดเปล ยนเม อ 29 พฤษภาคม ค.ศ.1453 เม อกร งคอนสแตนต โนเป ลถ กต แตกโดยส ลต านเมห เมตท 2 และย ดเม องหลวงแห งไบ แซนไทน ได ก ทรงเสด จไปย งเซนต โซเฟ ยเพ อท าการละหมาด พร อมท งบ ญชาให เปล ยนสถานะจากโบสถ คร สต เป นม ดย ดของชาวม สล ม โดยให ฉาบป นป ดท บภาพโมเสกอ นสวยงามให หมด และไปป ดท าย ท สไปซ มาร เกต ร านรวงเต มไปด วยส ส น ตลาดน จะขายเคร องเทศเป นหล ก นอกจากน นก ม ส นค าอ นๆ และราคา ด เหม อนจะย อมเยาว นอกจากเคร องเทศแล ว ก ย งจะม เซราม ก จาน ชาม ถ วยชา แจก น โถ เคร องดนตร พ นเม อง โคมไฟ เคร องด ดบาราก ทองค า เคร องเง น เคร องประด บต างๆ ของท ระล กพวกพวงก ญแจ กระเบ อง เพนท ต ดผน ง ของก นเล นอย างชา กาแฟ ถ วแมคคาดาเม ย พ ตาช โอ ขนมหวานต รก อย างเตอร ก สด ไลท ตา ป ศาจ เคร องรางส ดฮ ตฯลฯ 1800 เด นทาง ไปท าอากาศยานอตาเต ร ก เช คอ นร บบ ตรท น ง 2155 แอร แอสตาน าเท ยวบ นท KC 912 น าท านเห รฟ าส กร งอ ลมาต บร การอาหารและเคร องด มบนเคร องบ น

7 ว นท แปด อ ลมาต -กร งเทพฯ 0605 เด นทางถ งท าอากาศยานอ ลมาต ผ านพ ธ การตรวจคนเข าเม องและศ ลกากร จากน นร บประทานอาหารในโรงแรม และให ท านพ กผ อนอ ร ยาบถตามอ ธยาศ ย จนได เวลาน ดหมาย น า ท านเด นทางส ช มบ ลล กซ สถานท พ กผ อนตากอากาศท สวยงาม น งเคเบ ลคาร ข นไปบนเน นเขาท ม ความ ส งกว า 2,200 เมตร ชมท ศน ยภาพโดยรอบ มองเห นเท อกเขาเท ยนซานท ยอดเขาม ห มะปกคล มตลอดป ผ านชมลานสเก ตน าแข งท ได มาตรฐานและม ช อเส ยง เป นสนามแข งข นก ฬาโอล มป คฤด หนาวเม อป ค.ศ ท ผ านมา ช วงฤด หนาวเช นน ผ คนท ช นชอบการเล นสเก ตจะพาก นมาสเก ตก นเป นท สน กสนาน พร อม ชมการแสดงระบ าพ นเม องท สวยงาม บ าย น าท านส จ ต ร สร พ บบล ค ชมอน สาวร ย แห งอ สรภาพ ซ งต งอย กลางจ ต ร ส สร างข นเม อป ค.ศ เป นอน สรณ แห งการท ได เป นอ สระจากสหภาพโซเว ยตในป.ศ. ค 1991 คร งโซเว ยตล มสลายแตกออกเป น 15 ประเทศใหม และให ท านได ถ ายร ปก บอาคารบร เวณจ ต ร ส เป นอาคารส ขาวสร างด วยห นอ อนม ขนาดใหญ มาก เป นท าเน ยบของประธานาธ บด และอาคารร ฐสภาหล งแรกของประเทศก อนท จะย ายเม องหลวงไปย งเม อง แอสตานา จากน นน าท านชมสวนสาธารณะแพนฟ ลอฟ กลางเม องอ ลมาต ได ช อตามนายพลอ วาน แพน ฟ ลอฟ ว รบ ร ษสงครามโลกคร งท 2 เป นสวนสาธารณะขนาดใหญ ม ต นไม ใหญ ร มร นมาก เป นปอดของเม อง เป นสถานท พ กผ อนหย อนใจของชาวเม อง เป นสวนสน กของเด ก ๆ เป นสถานท ถ ายร ปของค บ าวสาว และชม โบสถ เซนคอฟ เป นโบสถ ขนาดใหญ สร างด วยไม ท งหล ง และไม ใช ตะป เลยแม แต ต วเด ยว ศ ลปะแบบร สเซ ย นออร โธดอกซ ทาส สดใสท งหล งด วยส เหล อง เข ยว ชมพ ฟ า บนยอดเป นโดมส ทอง โดดเด นอย ในสวน สาธณะแพนฟ ลอฟ และชมพ พ ธภ ณฑ เคร องดนตร พ นเม อง ท จ ดแสดงเคร องดนตร พ นเม องท กชน ดต งแต ศตวรรษม 17 และชมพ พ ธภ ณฑ ฑสถานแห งชาต อย ไม ไกลจากอน สาวร ย แห งอ สรภาพ เป นอาคารส ขาว ขนาดใหญ ม หล งคาร ปโดมส น าเง นขนาดใหญ โตมาก สร างในป ค.ศ ให ท านได ส มผ สร บร เร องราวทาง ประว ต ศาสตร ของคาซ คสถานย อนกล บไปเม อ 2,800 ป ท น าสนใจมาก พร อมท งชมส งของต าง ๆ มากมาย อาท ภาพเข ยน เคร องทอง เคร องเง น เคร องม อก อสร างท าด วยไม หน ง เช อก เส อผ า อาว ธต าง ๆ พรม หน งส อบ นท กต าง ๆ เคร องดนตร และอ ปกรณ ต าง ๆ ท ใช ในการท ากระโจมแบบชาวมองโกล ซ งให ความ อบอ นได ด ในหน าหนาวและเย นสบายในหน าร อน และไปป ดท ายท กร นบาซาร หร อ ตลาดส เข ยว ท ได ช อ ตลาดส เข ยว เพราะต วอาคารม หล งคาส เข ยว ท น เป นตลาดด งของเม อง บรรยากาศในตลาดค กค กม ส ส น ผ คน เด นซ อหาของก นขว กไขว คนขายก ร องเร ยกหาล กค า ก นเซ งแซ แถมย งย นให ช มฟร ก นอย างไม อ น โดยเฉพาะ ถ วชน ดต าง ๆ อาท อ ลมอนด วอลน ต พ สตาช โอ ฮาเซลน ต ฯลฯ ผลไม อบแห ง-ตากแห งต าง ๆ เช น ล ก พล บ เชอร ร แอปร คอต พ ช พล ม อ นทผาล ม สตรอเบอร ร ฯลฯ แถมราคาย งถ กกว าเม องไทยสอง เท าต ว นอกจากน ย งม ก มจ ไส กรอกเน อม า เน อแพะ เน อ แกะ นมม า นมอ ฐ ฯลฯ ค า ร บประทานอาหาร ในภ ตตาคาร 2100 เด นทางส ท าอากาศยานอ ลมาต เช คอ นร บบ ตรท น ง ว นท เก า กร งเทพฯ 0100 แอร แอสตาน าเท ยวบ นท KC 931 น าท านเห รฟ าส กร งเทพฯ บร การอาหารและเคร องด มบนเคร องบ น 0855 เด นทางถ งท าอากาศยานส วรรณภ ม กร งเทพฯ ว นเด นทาง/ค าบร การ ผ ใหญ / เด กพ กก บผ ใหญ เด ก เสร มเต ยง เด ก ไม เสร มเต ยง พ กเด ยว 2-10 เม.ย.58 49, ,

8 อ ตราค าบร การรวม ค าต วเคร องบ นสายการบ นแอร แอสตาน า รวมภาษ สนามบ นและธรรมเน ยมเช อเพล ง กร งเทพฯ-แอสตาน า-อ ส ต นบ ล-อ ลมาต -กร งเทพฯ ค าท พ กห องค ด งท ระบ ในรายการหร อระด บเด ยวก น ค าอาหาร ด งท ระบ ในรายการ ค าเข าชม ด งท ระบ ในรายการ ค ารถน าเท ยว ด งท ระบ ในรายการ ค าน าด มบนรถว นละ 1 ขวด (0.5 Lt) ค าประก นอ บ ต เหต ในระหว างการเด นทาง อ ตราค าบร การไม รวม ค าธรรมเน ยมว ซ าคาซ คสถาน ท านละ 700 บาท ค าท ปคนข บรถ และไกด ท องถ น ท านละ 40 USD ค าใช จ ายส วนต ว เช น ค าอาหาร-เคร องด ม นอกเหน อรายการท วร ค าซ กร ด ค าม น บาร ค าโทรศ พท ฯลฯ ค าปร บ ส าหร บน าหน กกระเป าเด นทางท เก นจากสายการบ นก าหนด (20 ก โลกร ม) ค าท าหน งส อเด นทาง ค าภาษ ห ก ณ ท จ าย และค าภาษ ม ลค าเพ ม ค าธรรมเน ยมเช อเพล งท ทางสายการบ นอาจม การเร ยกเก บเพ มเต มในภายหล ง เอกสารในการเด นทาง และย นว ซ า **หน งส อเด นทางไทยไม ต องย นว ซ าเม อเข าประเทศต รก สามารถอย ได ไม เก น 30 ว น** ใช หน งส อเด นทางท ม อาย เหล อใช งานอย างน อย 6 เด อน น บจากว นเด นทางกล บถ งประเทศไทย **หน งส อเด นทางไทย ต องใช ว ซ าเข าประเทศคาซ คสถาน ท วร ท าเป น Transit Visa สามารถอย ได ไม เก น 5 ว น** ส งเอกสารล วงหน า 10 ว นก อนเด นทาง ใช หน งส อเด นทางท ม อาย เหล อใช งานอย างน อย 6 เด อน น บจากว นเด นทางกล บถ งประเทศไทย ร ปถ ายส ขนาด 2 น ว พ นหล งเป นส ฟ า หร อ ส ขาว ไม ม ลวดลาย การส ารองท น ง กรอกรายละเอ ยดในใบส ารองท น ง และส งอ เมลหร อแฟกซ กล บมาย งบร ษ ท แนบส าเนาหน งส อเด นทางมาพร อมก บใบส ารองท น ง การช าระเง น ม ดจ า ท านละ 20,000 บาท ภายใน 3 ว น น บจากว นจอง ช าระยอดเต มก อนการเด นทาง อย างน อย 20 ว นท าการ การเปล ยนแปลงและการยกเล ก แจ งล วงหน าก อนว นเด นทางอย างน อย 45 ว นท าการ ไม ร บเง นม ดจ า แจ งล วงหน าก อนว นเด นทางอย างน อย 30 ว นท าการ ร บเง นม ดจ า ยกเล กก อนว นเด นทาง 25 ว นท าการ ห กค าต วเคร องบ นและค าธรรมเน ยม ยกเล กก อนว นเด นทางภายใน 20 ว นท าการ ไม ค นเง นท งหมด ข อก าหนดและเง อนไขอ นๆ เด ก หมายถ ง เด กท ม อาย ระหว าง 5-11 ขวบ กร ปย นย นการเด นทางตามราคาท ระบ เม อม ผ เด นทางครบ 20 ท าน ข นไป ทางบร ษ ทขอสงวนส ทธ ในการยกเล ก หร อเปล ยนก าหนดการเด นทาง หากม ผ ร วมเด นทางในคณะท วร ไม ครบตามท ก าหนดไว อ ตราค าบร การค ดค านวนจากอ ตราแลกเปล ยน และราคาต วเคร องบ นในป จจ บ น บร ษ ทขอสงวนส ทธ ใน การปร บเปล ยนราคาค าบร การในกรณ ท ม การข นราคาค าต วเคร องบ น ธรรมเน ยมเช อเพล ง ค าประก น ว นาศภ ย ภาษ สนามบ น หร อม การประกาศลดค าเง นบาท หร ออ ตราแลกเปล ยนได ปร บข นในช วงใกล ว น เด นทาง

9 สถานท ตเก บค าธรรมเน ยมว ซ าโดยปร ยาย หากม การย นว ซ าแล วไม ม การค นในท กกรณ ในกรณ ท ท านจะใช หน งส อเด นทางราชการ (เล มส น าเง น) เด นทางก บคณะท วร บร ษ ทสงวนส ทธ ท จะไม ร บผ ดชอบหากท านถ กปฏ เสธการเข าหร อออกนอกประเทศใดประเทศหน ง หากท านถ กเจ าหน าท ตรวจคนเข าเม องของประเทศน นๆ ปฏ เสธการเข าเม อง ออกเม อง ด วยเหต ผล ใดๆ ก ตาม ถ อเป นเหต ผลซ งอย นอกเหน ออ านาจและความร บผ ดชอบของบร ษ ท ทางบร ษ ทขอสงวนส ทธ ท จะไ เง นท งหมดหร อบางส วน บร ษ ทขอสงวนส ทธ ท จะไม ร บผ ดชอบต อค าใช จ ายใดๆ ในกรณ ท เก ดเหต ส ดว ส ย เช น การยกเล กหร อล าช าของ สายการบ น อ บ ต เหต ภ ยธรรมชาต การน ดหย ดงาน การจลาจล หร อส งของส ญหายตามสถานท ต างๆ ท เก ดเหน อ านาจควบค มของบร ษ ท ใน 1 ว น คนข บรถจะท างานและพ กผ อนระหว างข บรถรวมแล วไม เก น 12 ช วโมง หากม การเส ยเวลา ระหว างว น โปรแกรมอาจต องปร บเปล ยน ในระหว างท องเท ยวน หากท านไม ใช บร การใดๆ ไม ว าจะบางส วนหร อท งหมด ถ อว าท านสละส ทธ ไม สามารถเร ยกร องขอค นค าบร การได หากท านไม เด นทางกล บพร อมคณะท วร ต วเคร องบ นขากล บซ งย งไม ได ใช ไม สามารถน ามาขอค นเง นได ค าบร การท ท านช าระก บทางบร ษ ท เป นการช าระแบบเหมาขาด และทางบร ษ ทได ช าระให ก บบร ษ ท ต วแทนแต ละแห งแบบเหมาขาดเช นก น ด งน นหากท านม เหต อ นใดท ท าให ท านไม ได ท องเท ยวพร อมคณะ ตามรายการท ระบ ไว ท านจะขอค นเง นไม ได ท านท จะออกต วภายในประเทศ เช น เช ยงใหม ภ เก ต ฯลฯ กร ณาแจ งบร ษ ทก อน เพ อย นย นว าท วร ย นย น การเด นทางได หากท านออกต วโดยไม ได ร บการย นย นจากบร ษ ทแล วท วร น นยกเล ก บร ษ ทไม สามารถ ร บผ ดชอบค าใช จ ายน นได บร ษ ทขอสงวนส ทธ ท จะเปล ยนแปลงรายการท วร ตามความเหมาะสม และสถานการณ ต างๆ ท งน อย ในด ลยพ น จของห วหน าท วร เป นส าค ญ

10 โปรดกรอกรายละเอ ยดเป นภาษาอ งกฤษให ครบถ วน เพ อประโยชน ส งส ดในการย นขอว ซ าของท าน 1. ช อ-สก ล ตามหน งส อเด นทาง (นาย/ นาง/ น.ส./ ด.ช./ ด.ญ.) ว น/ เด อน/ ป เก ด... อาย...ป สถานท เก ด ช อ-สก ลเด ม (ในกรณ เปล ยนช อ) ท อย ป จจ บ น เลขท... ซอย... ถนน... ตาบล/แขวง... อาเภอ/เขต... จ งหว ด... รห สไปรษณ ย โทรศ พท บ าน... ม อถ อ อาช พป จจ บ น... ตาแหน ง... สถานท ทางาน... ท อย เลขท... อาคาร... ซอย... ถนน... ตาบล/แขวง... อาเภอ/เขต... จ งหว ด... รห สไปรษณ ย... โทรศ พท... โทรสาร สถานภาพ ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หย า ( ) ม าย ( ) อย ก นฉ นสาม -ภรรยา โดยไม ได จดทะเบ ยนสมรส ( ) แยกก นอย โดยไม ได หย า ถ าสมรสแล วกร ณากรอกรายละเอ ยดของค สมรส ท งในกรณ ท ม ทะเบ ยนสมรสและไม ม ทะเบ ยนสมรส ช อ-สก ล... ว น/เด อน/ป เก ด... ท อย... รห สไปรษณ ย... โทรศ พท ท สามารถต ดต อได... ม อถ อ ระบ จานวนบ ตร-ธ ดา ท ม อาย ต ากว า 18 ป จานวน... คน เร ยงตามลาด บอาย (...) (...) (...) (...) 9. รายละเอ ยดหน งส อเด นทางเล มเก า (ถ าม ) เลขท... ว นท ออกหน งส อเด นทาง... ว นหมดอาย... สถานท ออกหน งส อเด นทาง กรณ เป นเด ก น กเร ยน/น กศ กษา ให ระบ ช อสถาบ นการศ กษา... ระด บช น... ท อย รห สไปรษณ ย.... โทรศ พท... โทรสาร กรณ ท ม ผ เด นทางไปด วยก น ระบ ช อ-สก ล... ม ความส มพ นธ เป น... หมายเลขบ ตรประจาต วประชาชน... ว น/เด อน/ป เก ด

ปป นสาวงามหว หน เซ นเจ น ช อปป งห างหลอหว ชมเม องจ าลอง หม บ านว ฒนธรรม ชมโชว อล งการ

ปป นสาวงามหว หน เซ นเจ น ช อปป งห างหลอหว ชมเม องจ าลอง หม บ านว ฒนธรรม ชมโชว อล งการ เกาะฮ องกง ส กการะเจ าแม กวนอ ม ชมเขาว คตอเร ยพอยด ข ามสะพานต ออาย ท ร พล สเบย มาเก า-โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด สแควร -ว ดเจ าแม กวนอ ม-อล งการเวเนเช ยน เม องจ ไห ถนนแห งความร ก Lover Road ร ปป นสาวงามหว หน

More information

www.jproyaltravels.com

www.jproyaltravels.com ความพ เศษของโปรแกรม ความพ เศษของเรา 1. พาไหว พระขอพร พร อม น าสวด อย างถ กต องได โชคลาภแน นอน 2. เป าฮ อ ไวน แดง 3. ด โชว 4. นอนเซ นเจ น 1 ค น จ ไห 1 ค น 5. เท ยวครบจ ดเต ม อาหารครบท กม อ ว นแรก สนามบ

More information

ปป 6นสาวงามหว หน เซ นเจ 6น ช อปป 6งห างหลอหว หยวนหม งหยวนชมโชว อล งการ

ปป 6นสาวงามหว หน เซ นเจ 6น ช อปป 6งห างหลอหว หยวนหม งหยวนชมโชว อล งการ เกาะฮ องกง ส กการะเจ าแม กวนอ ม ชมเขาว คตอเร ยพอยด ข ามสะพานต ออาย ท ร พล สเบย มาเก า-โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด สแควร -ว ดเจ าแม กวนอ ม-อล งการเวเนเช ยน เม องจ ไห ถนนแห งความร ก Lover Road ร ปป 6นสาวงามหว

More information

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน เกาะฮ องกง ส กการะเจ าแม กวนอ ม ชมเขาว คตอเร ยพอยด ข ามสะพานต ออาย ท ร พล สเบย มาเก า-โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด สแควร -ว ดเจ าแม กวนอ ม-อล งการเวเนเช ยน เม องจ ไห ถนนแห งความร ก Lover Road ร ปป นสาวงามหว หน

More information

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน เกาะฮ องกง ส กการะเจ าแม กวนอ ม ชมเขาว คตอเร ยพอยด ข ามสะพานต ออาย ท ร พล สเบย มาเก า-โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด สแควร -ว ดเจ าแม กวนอ ม-อล งการเวเนเช ยน เม องจ ไห ถนนแห งความร ก Lover Road ร ปป นสาวงามหว หน

More information

โปรแกรม 4 ว น 3 ค น : เด นทางโดยสายการบ นรอย ลจอร แดนแอร ไลน พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน

โปรแกรม 4 ว น 3 ค น : เด นทางโดยสายการบ นรอย ลจอร แดนแอร ไลน พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน โปรแกรม 4 ว น 3 ค น : เด นทางโดยสายการบ นรอย ลจอร แดนแอร ไลน เกาะฮ องกง ส กการะเจ าแม กวนอ ม ชมเขาว คตอเร ยพอยด ข ามสะพานต ออาย ท ร พล สเบย มาเก า-โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด สแควร -ว ดเจ าแม กวนอ ม-อล งการเวเนเช

More information

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน เกาะฮ องกง ส กการะเจ าแม กวนอ ม ชมเขาว คตอเร ยพอยด ข ามสะพานต ออาย ท ร พล สเบย มาเก า-โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด สแควร -ว ดเจ าแม กวนอ ม-อล งการเวเนเช ยน เม องจ ไห ถนนแห งความร ก Lover Road ร ปป นสาวงามหว หน

More information

สาร จากผ บร หาร ด วยเลย

สาร จากผ บร หาร ด วยเลย สาร จากผ บร หาร ด วยเลย สว สด คร บ เป นการพบก นคร งแรกสำาหร บป 2556 และขอถ อโอกาสน อวยพรเน องในว นป ใหม ไทยไปพร อมก น เร มต นป ใหม น ท านล กค าและผ อ านหลายๆ ท าน คงจะต องต งเป าหมายท จะทำาส งหน งส งใดให

More information

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน เกาะฮ องกง ส กการะเจ าแม กวนอ ม ชมเขาว คตอเร ยพอยด ข ามสะพานต ออาย ท ร พล สเบย มาเก า-โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด สแควร -ว ดเจ าแม กวนอ ม-อล งการเวเนเช ยน เม องจ ไห ถนนแห งความร ก Lover Road ร ปป นสาวงามหว หน

More information

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน เกาะฮ องกง ส กการะเจ าแม กวนอ ม ชมเขาว คตอเร ยพอยด ข ามสะพานต ออาย ท ร พล สเบย มาเก า-โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด สแควร -ว ดเจ าแม กวนอ ม-อล งการเวเนเช ยน เม องจ ไห ถนนแห งความร ก Lover Road ร ปป นสาวงามหว หน

More information

ไห ถนนค ร ก-หว หน -โชว หยวนหม งหยวน- ช อปป งส นค าแบรนด เนมย านนาธาน จ มซาจ ย

ไห ถนนค ร ก-หว หน -โชว หยวนหม งหยวน- ช อปป งส นค าแบรนด เนมย านนาธาน จ มซาจ ย เกาะฮ องกง ส กการะเจ าแม กวนอ ม ชมเขาว คตอเร ยพอยด ข ามสะพานต ออาย ท ร พล สเบย มาเก า-โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด สแควร -เจ าแม กวนอ มร มทะเล-อล งการเวเนเช ยน น งกระเช านองป ง 360 องศา ส กการะพระใหญ ว ดโป หล

More information

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+โชว หยวนหม งหยวน

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+โชว หยวนหม งหยวน เกาะฮ องกง ส กการะเจ าแม กวนอ ม ชมเขาว คตอเร ยพอยด ข ามสะพานต ออาย ท ร พล สเบย มาเก า-โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด สแควร -เจ าแม กวนอ มร มทะเล-อล งการเวเนเช ยน เต มอ มก บสวนสน กด สน ย แลนด - HongKong City Gate

More information

หล กการส าค ญของการล กเส อ (สาม ญ) ก จกรรมการเร ยนร

หล กการส าค ญของการล กเส อ (สาม ญ) ก จกรรมการเร ยนร 1 แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ล กเส อ เนตรนาร ช นประถมศ กษาป ท 5 หน วยท 1 เร อง ว ชาการล กเส อ เวลา 16 ช วโมง แผนการเร ยนร ท 1 เร อง ความหมายและว ตถ ประสงค หล กการสาค ญของการล กเส อ (สาม ญ) เวลา 1 ช วโมง

More information

ฮ องกง-มาเก า-เวเนเช ยน-จ ไห 4 ว น 3 ค น โดยสายการบ นฮ องกงแอร ไลน (HX)

ฮ องกง-มาเก า-เวเนเช ยน-จ ไห 4 ว น 3 ค น โดยสายการบ นฮ องกงแอร ไลน (HX) บร ษ ท ศ ภก จท วร จ าก ด Supphakit Tour Co.,Ltd. ใบอน ญาตประกอบธ รก จน าเท ยว เลขท 11/06823 เลขท 111/315 หม บ าน ด เอมเมอร ลด (ซอย 3 ) ซอย เรวด 50 ถนนต วานนท ต าบลตลาดขว ญ อ าเภอเม อง จ งหว ดนนทบ ร 11000

More information

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน เกาะฮ องกง ส กการะเจ าแม กวนอ ม ชมเขาว คตอเร ยพอยด ข ามสะพานต ออาย ท ร พล สเบย มาเก า-โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด สแควร -ว ดเจ าแม กวนอ ม-อล งการเวเนเช ยน เม องจ ไห ถนนแห งความร ก Lover Road ร ปป นสาวงามหว หน

More information

ค ม อการบร หารงานล กเส อ ในสถานศ กษา

ค ม อการบร หารงานล กเส อ ในสถานศ กษา ค ม อการบร หารงานล กเส อ ในสถานศ กษา โดย นายก นตพ ชญ ม เคร อ ผ กาก บกล มล กเส อโรงเร ยน โรงเร ยนว ดว งขนายทาย การาม อาเภอท าม วง จ งหว ดกาญจนบ ร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากาญจนบ ร เขต ๑ สาน กงานคณะกรรมการการศ

More information

โดย จ นตนา สนามช ยสก ล และคณะ พ.ศ. 2552

โดย จ นตนา สนามช ยสก ล และคณะ พ.ศ. 2552 รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ ช ดโครงการการส บสานและอน ร กษ ว ฒนธรรม พ นบ านไทหล มเพ อส งเสร มเศรษฐก จช มชน และการท องเท ยวเช งว ฒนธรรมของช มชน อาเภอหล มเก า จ งหว ดเพชรบ รณ โดย จ นตนา สนามช ยสก ล และคณะ พ.ศ.

More information

เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การบร หารว ฒนธรรมข ามชาต (3571304) (Cross-Cultural Management)

เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การบร หารว ฒนธรรมข ามชาต (3571304) (Cross-Cultural Management) เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การบร หารว ฒนธรรมข ามชาต (3571304) (Cross-Cultural Management) พรรณปพร จ นทร ฉาย โรงเร ยนการท องเท ยวและการบร การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 2556 เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การบร

More information

โปรแกรม 3 ว น 2 ค น : เด นทางโดยสายการบ นศร ล งก นแอร ไลน พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน ว นแรก กร งเทพฯ ฮ องกง-จ ไห (- /-/-)

โปรแกรม 3 ว น 2 ค น : เด นทางโดยสายการบ นศร ล งก นแอร ไลน พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน ว นแรก กร งเทพฯ ฮ องกง-จ ไห (- /-/-) เกาะฮ องกง ส กการะเจ าแม กวนอ ม ชมเขาว คตอเร ยพอยด ข ามสะพานต ออาย ท ร พล สเบย มาเก า เวเนเช ยน โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด สแควร -เจ าแม กวนอ มร มทะเล-ว ดเจ าแม กวนอ ม จ ไห -ถนนค ร ก-หว หน -โชว หยวนหม งหยวน-ช

More information

The book is owned by ค ณ Noname Typed to Word Document by ค ณ Noname Converted to PDF Format by webmaster@samgler.org

The book is owned by ค ณ Noname Typed to Word Document by ค ณ Noname Converted to PDF Format by webmaster@samgler.org The book is owned by ค ณ Noname Typed to Word Document by ค ณ Noname Converted to PDF Format by webmaster@samgler.org This PDF file is intended for educational purpose and private use only. Our goal is

More information

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go. รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.th เว บไซต http://klang.cgd.go.th/bgk คำนำ จ งหว ดบ งกาฬ เป

More information

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น 1 ค าน า ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ ฒนาเด กปฐมว ย พ.ศ. 2551 ก าหนดให เด กปฐมว ย ได ร บ การพ ฒนาอย างม ค ณภาพตามแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐตามท บ ญญ ต ไว ในร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กร ไทย โดยม งเน นให

More information

เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา

เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา รายงานพ เศษ : ทศท ศน พลาน ก ล เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา ม อะไรด ในมหกรรมระด บชาต คร งท 17 อ านท วไทย อ านได อ านด มาแล ว! งานปลายป งานมหกรรมระด บชาต คร งท 17 ประจำาป 2555 สำาน กพ มพ ต างๆ จ บสลากบ ธไปเร

More information

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน เกาะฮ องกง ส กการะเจ าแม กวนอ ม ชมเขาว คตอเร ยพอยด ข ามสะพานต ออาย ท ร พล สเบย มาเก า เวเนเช ยน โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด สแควร -เจ าแม กวนอ มร มทะเล-ว ดเจ าแม กวนอ ม จ ไห -ถนนค ร ก-หว หน -โชว หยวนหม งหยวน-ช

More information

ล กษณะงาน/โครงการ ใหม

ล กษณะงาน/โครงการ ใหม โครงการ เตร ยมความพร อมเผช ญสถานการณ ภ ยพ บ ต ทางธรรมชาต แผนงาน สร างและกระจายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ งและเป นธรรม สนองกลย ทธ สพป.กจ.๑ ท ๒ ปล กฝ งค ณธรรมความสาน กในความเป นไทยและว ถ ช ว ต ตามหล กปร ชญาของเศรษฐก

More information

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน เกาะฮ องกง ส กการะเจ าแม กวนอ ม ชมเขาว คตอเร ยพอยด ข ามสะพานต ออาย ท ร พล สเบย มาเก า เวเนเช ยน โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด สแควร -เจ าแม กวนอ มร มทะเล-ว ดเจ าแม กวนอ ม จ ไห -ถนนค ร ก-หว หน -โชว หยวนหม งหยวน-ช

More information

ค ม อการจ ดการภ ยพ บ ต ท องถ น ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ทว ดา กมลเวชช

ค ม อการจ ดการภ ยพ บ ต ท องถ น ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ทว ดา กมลเวชช ค ม อการจ ดการภ ยพ บ ต ท องถ น ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ทว ดา กมลเวชช ว ทยาล ยพ ฒนาการปกครองท องถ น สถาบ นพระปกเกล า ค ม อการจ ดการภ ยพ บ ต ท องถ น ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ทว ดา กมลเวชช ข อม ลทางบรรณาน กรมของหอสม

More information

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน เกาะฮ องกง ส กการะเจ าแม กวนอ ม ชมเขาว คตอเร ยพอยด ข ามสะพานต ออาย ท ร พล สเบย มาเก า เวเนเช ยน โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด สแควร -เจ าแม กวนอ มร มทะเล-ว ดเจ าแม กวนอ ม จ ไห -ถนนค ร ก-หว หน -โชว หยวนหม งหยวน-ช

More information

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน

พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน เกาะฮ องกง ส กการะเจ าแม กวนอ ม ชมเขาว คตอเร ยพอยด ข ามสะพานต ออาย ท ร พล สเบย มาเก า เวเนเช ยน โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด สแควร -เจ าแม กวนอ มร มทะเล-ว ดเจ าแม กวนอ ม จ ไห -ถนนค ร ก-หว หน -โชว หยวนหม งหยวน-ช

More information

มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น

มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น ศ นย พ ฒนาเด กเล ก หมายถ ง สถานท ด แลและให การศ กษาเด ก อาย ระหว าง 3-5 ป ม ฐานะเท ยบเท าสถานศ กษา เป นศ นย พ ฒนาเด กเล กท องค กรปกครองส

More information