ประจ กษ พยานการเร ยนร (Learning Portfolio) สมหว ง พ ธ ยาน ว ฒน

Size: px
Start display at page:

Download "ประจ กษ พยานการเร ยนร (Learning Portfolio) สมหว ง พ ธ ยาน ว ฒน"

Transcription

1 ประจ กษ พยานการเร ยนร (Learning Portfolio) สมหว ง พ ธ ยาน ว ฒน

2 1. ความหมายของ Portfolio I. คณะกรรมการจ ดทาพจนาน กรมศ พท ศ กษาศาสตร ได บ ญญ ต ศ พท Portfolio ว า ประจ กษ พยาน หร อ แฟ มสะสมผลงาน โดยได ให ความหมายว า

3 1. ความหมายของ Portfolio เอกสารรวบรวมผลของงานด านต างๆท เก บรวบรวมไว เป น ร องรอยการทางานและเป นหล กฐานแสดงผลส มฤทธ หร อความสาเร จ ของงาน เอกสารด งกล าวอาจประกอบด วย ว ฒ บ ตร เก ยรต บ ตร ประกาศน ยบ ตร รายละเอ ยดโครงการและก จกรรมท ดาเน นการ ภาพวาด ภาพระบายส ภาพถ าย ประว ต การศ กษา ประว ต การทางาน ใบร บรอง การทางาน ร ปภาพความสาเร จในการเล นก ฬา ดนตร การร วมก จกรรม ทางว ชาการ รางว ลจากการแข งข น การประกวดต างๆซ งจ ดเป นระบบ เป นหมวดหม ช วยให ผ อ านประจ กษ พยาน หร อ แฟ มสะสมผลงาน เข าใจศ กยภาพของผ จ ดทาแฟ มอย างเป นร ปธรรมมากข น

4 1. ความหมายของ Portfolio II. ตามความหมายของ Advanced Learner s Dictionary of Current English หมายถ ง กระเป าซ ง ปกต ทาด วยหน งส ตว ส าหร บเก บกระดาษ เอกสาร ภาพวาด (Oostarhof:1994) หร อ ส งท บรรจ หล กฐาน เอกสารต างๆไว อย างเป นระบบเพ อแสดงให เห นถ งความร ความสามารถ ท กษะ รวมท ง ค ณล กษณะบางประการของเจ าของประจ กษ พยานหร อ แฟ มสะสมผลงาน (Bird:1990)

5 1. ความหมายของ Portfolio III.จาก Merriam-Webster Online Dictionary (2008) ได ให ความหมายของประจ กษ พยานหร อแฟ ม สะสมผลงานไว ว า ช ดของเอกสาร ภาพ หร อ ผลงานท เก บ รวบรวมไว ในท เด ยวก นในช วงเวลาและถ กน ามาใช เพ อการ ประเม นผลการปฏ บ ต งานหร อการต ดตามความก าวหน าใน การปฏ บ ต งาน

6 2. ประเภทของประจ กษ พยาน แบ งตามล กษณะกายภาพ เป น 2 ประเภท ค อ 1) ประจ กษ พยาน ท เป นการจ ดเก บเอกสารหล กฐานต างๆ เร ยกว า Paper-Based Portfolio และ 2) ประจ กษ พยานอ เล กทรอน กส (Electronic Portfolio or E-Portfolio) ท จ ดโดยใช ฐานข อม ล(Data base) และใช โปรแกรมทางคอมพ วเตอร ในการ พ ฒนาประจ กษ พยาน เช น Macromedia Dreamweaver เป นต น Niguidula (1997) ได แสดงว าม การพ ฒนาประจ กษ พยานอ เล กทรอน กส หร อ E-port เป นประจ กษ พยานด จ ตอล (a digital portfolio)

7 2. ประเภทของประจ กษ พยาน แบ งประเภทของ ประจ กษ พยาน โดยท วไปในวงการนาไปใช เป นส วน หน งของการประเม นผลการเร ยนร โดยคาน งถ งล กษณะและ ว ตถ ประสงค ของประจ กษ พยาน ซ งแบ งได เป น 3 ประเภทใหญ ด งน (ช ยพฤกษ เสร ร กษ และคณะ, 2540 ; อาภรณ บางเจร ญพงศ, 2541; ส ว ทย ม ลคา, 2543) 1. ประจ กษ พยานส วนบ คคล (personal portfolio) 1.1 ประจ กษ พยานเก ยวก บต วผ เร ยน 1.2 ประจ กษ พยานท ด ท ส ด

8 2. ประเภทของประจ กษ พยาน 2. ประจ กษ พยานทางว ชาการ (academic portfolio) 2.1 ประจ กษ พยานสาหร บให ระด บคะแนนในแต ละรายว ชา 2.2 ประจ กษ พยานแบบบ รณาการ 2.3 ประจ กษ พยานกล ม 2.4 ประจ กษ พยานหลายช นเร ยน 2.5 ประจ กษ พยานท ม ความหลากหลายทางสต ป ญญา ประจ กษ พยานของช นเร ยน 2.7 ประจ กษ พยานของโรงเร ยน 2.8 ประจ กษ พยานของจ งหว ด

9 2. ประเภทของประจ กษ พยาน 3. ประจ กษ พยานเช งว ชาช พ (professional portfolio) 3.1 ประจ กษ พยานการสม ครเข าศ กษาต อ 3.2 ประจ กษ พยานเก ยวก บประสบการณ ในการสอน 3.3 ประจ กษ พยานของคร 3.4 ประจ กษ พยานของผ บร หาร 3.5 ประจ กษ พยานของศ กษาน เทศก

10 2. ประเภทของประจ กษ พยาน ถ าแบ งประเภทตามเจ าของประจ กษ พยาน แบ งเป น 4 ประเภท 1) ประจ กษ พยานของผ เร ยน 2) ประจ กษ พยานของคร 3) ประจ กษ พยานของผ บร หาร 4) ประจ กษ พยานของศ กษาน เทศก

11 3. ประจ กษ พยานการเร ยนร 3.1 ความเป นมาของประจ กษ พยานการเร ยนร การประเม นผลผ เร ยนจากการสะสมผลงาน โดยเน นให ผ เร ยนม บทบาทเป น ผ สร างความร จากส งท ได เร ยนร และความเข าใจของตนเอง การประเม นผ เร ยน โดยใช ประจ กษ พยานการเร ยนร หร อแฟ มสะสม ผลงานแทนข อสอบแบบเล อกตอบ การประเม นผลการเร ยนโดยใช ประจ กษ พยานการเร ยนร หร อแฟ มสะสม ผลงาน (portfolio assessment) สมชาย ม งม ตร (2539) พบว า น กเร ยน ป. 5 ท ได ร บการประเม นผล โดยใช ประจ กษ พยานการเร ยนร หร อแฟ มสะสมผลงานของน กเร ยนม ค าเฉล ย ผลส มฤทธ ทางการเร ยนและความคงอย ของการเร ยนร ว ชาภาษาไทยส งกว า น กเร ยนท ได ร บการประเม นผลการเร ยนร แบบด งเด ม

12 3. ประจ กษ พยานการเร ยนร 3.2 ความหมายของประจ กษ พยานการเร ยนร ประจ กษ พยานการเร ยนร หร อแฟ มสะสมผลงานของผ เร ยน หมายถ ง ส งท ใช บรรจ หล กฐาน หร อผลงานท แสดงถ งผลส มฤทธ ทางการ เร ยน ความสามารถ เจตคต ท กษะ ความพยายาม ความก าวหน า และ พ ฒนาการอย างแท จร งของผ เร ยนด านใดด านหน งหร อหลายๆด าน โดยใช ว ธ การเก บรวบรวมอย างม จ ดม งหมาย และม ระบบ ม จ ดม งหมายในการเล อก ผลงาน เกณฑ การประเม นผล และสะท อนความค ดในกระบวนการเร ยนร ของผ เร ยนอ นเป นหนทางให ผ เร ยนร จ กค ดและเพ มพ นความสามารถในการ เร ยนร ต อไปได

13 3. ประจ กษ พยานการเร ยนร 3.3 ความม งหมายของประจ กษ พยานการเร ยนร 1.เพ อให เจ าของประจ กษ พยานการเร ยนร ได ประเม นตนเอง 2. เพ อให คร ผ สอนได ประเม นเจ าของประจ กษ พยานการเร ยนร 3. เพ อให ผ ปกครองและคร ต ดต อส อสารก นในการวางแผน แก ป ญหา และส งเสร มการเร ยนร ของผ เร ยน 4. เพ อประก นค ณภาพการเร ยนร โดยผ เร ยน คร และผ เก ยวข อง

14 3. ประจ กษ พยานการเร ยนร 3.4 ประเภทของประจ กษ พยานการเร ยนร ประจ กษ พยานการเร ยนร ท เน นกระบวนการ (process oriented portfolio) ประจ กษ พยานการเร ยนร ท เน นผลผล ต (product oriented portfolio)

15 3. ประจ กษ พยานการเร ยนร 3.5 ล กษณะของประจ กษ พยานการเร ยนร 1.ม การแสดงจ ดม งหมายท ช ดเจน 2. ม การบ รณาการ 3. ม แหล งข อม ลท หลากหลาย (multisources) 4. สะท อนให เห นถ งสภาพท แท จร ง (authentic) 5. เป นร ปแบบการประเม นท เป นพลว ต (dynamic) 6. สะท อนบ คล กภาพเป นเอกล กษณ (unique) 7. น าไปใช ได ในหลายจ ดประสงค (multipurposes)

16 3. ประจ กษ พยานการเร ยนร 3.6 ส วนประกอบของประจ กษ พยานการเร ยนร 1. จ ดม งหมาย เพ อให บรรล จ ดม งหมายของรายว ชาหร อหล กส ตรท กาหนดไว เพ อให ผ เร ยนสามารถประเม นตนเองได จากการสะท อนความค ดใน งานของตนเอง และพ ฒนาตนเอง เพ อประเม นความร บผ ดชอบของคร จากความสามารถในการสอน ให ผ เร ยนบรรล จ ดหมายของรายว ชาหร อหล กส ตร และจ ดม งหมาย ของการเร ยนการสอน

17 3. ประจ กษ พยานการเร ยนร 3.6 ส วนประกอบของประจ กษ พยานการเร ยนร 2. เน อหา 1) ช นงานท ผ เร ยนค ดเล อก 2) การสะท อนความค ดเห นของผ เร ยน 3) จ ดม งหมายท ช ดเจน 4) ต วอย างในระหว างเร ยนและช วงส ดท าย 5) ต วอย างหล กฐานท แสดงถ งความเจร ญงอกงาม หร อ การเจร ญเต บโตของผ เร ยน

18 3. ประจ กษ พยานการเร ยนร หล กฐานและผลงานแสดงความก าวหน า และการเปล ยนแปลงของผ เร ยน ท แสดงว าผ เร ยนบรรล จ ดม งหมายของประจ กษ พยานการเร ยนร ม 4 ประเภท ได แก (Barton and collin: 1997) 2.1 เอกสารและผลงานท เก ดข นระหว างการเร ยนการสอนในช นเร ยน เช น แบบฝ กห ด และ การบ าน เป นต น 2.2 เอกสารและผลงานท แสดงถ งงานท ผ เร ยนทานอกห องเร ยน เช น การส มภาษณ โครงการพ เศษ เป นต น 2.3 เอกสารท คร และผ ท เก ยวข องใช แสดงให เห นถ งความก าวหน าในการเร ยนร ของ ผ เร ยน เช น แบบบ นท กการส งเกตของคร แบบบ นท กของผ เร ยน เพ อนในช นเร ยน ผ ปกครอง และการสอบในล กษณะต างๆ เป นต น 2.4 เอกสารท ผ เร ยนเตร ยมข นเฉพาะ เพ อบรรจ ลงในประจ กษ พยานการเร ยนร ซ ง ประกอบด วยจ ดม งหมายท ต งไว

19 3. ประจ กษ พยานการเร ยนร 3. การกาหนดเวลา เป นการวางแผนว าจะให ผ เร ยนประเม นประจ กษ พยานการเร ยนร เม อไรและด วยว ธ การใด โดยส งท จะถ กนามากาหนดก ค อ 3.1 การประเม นตนเอง 3.2 การสะท อนความค ดเห น (reflection) 4. การประเม นประจ กษ พยานการเร ยนร เป นการประเม นความ สอดคล องหร อความส มพ นธ ระหว างจ ดม งหมายของประจ กษ พยาน การเร ยนร ก บหล กฐานต างๆในประจ กษ พยานการเร ยนร

20 3. ประจ กษ พยานการเร ยนร 3.7การออกแบบประจ กษ พยานการเร ยนร 1. เป าหมายของประจ กษ พยานการเร ยนร ค ออะไร 2.ผลงานอะไรบ างท ต องการเก บรวบรวมไว ในประจ กษ พยานการเร ยนร 3. เกณฑ มาตรฐานและเกณฑ การประเม นจะใช ได อย างไร 4. อะไรค อเป าหมายหล กและกลไกในการประเม น 5. เกณฑ การประเม นม ความคงเส นคงวาและย ต ธรรมเพ ยงใด 6. ผลการประเม นตรงเป าหมายท ต องการประเม นหร อไม

21 3. ประจ กษ พยานการเร ยนร 3.8 ข นตอนของการสร างประจ กษ พยานการเร ยนร 1. ข นกาหนดจ ดประสงค และประเภทของประจ กษ พยานการ เร ยนร ของผ เร ยน (plan) 2. ข นรวบรวมช นงาน (collect) 3. ข นเล อกช นงาน (select) 4. ข นสะท อนความค ด (reflect) 5. ข นทาให สมบ รณ (perfect) 6. ข นประเม นผลงาน (evaluate) 7. ข นเช อมโยงความส มพ นธ (connect)

22 3. ประจ กษ พยานการเร ยนร 3.9 ว ธ การประเม นประจ กษ พยานการเร ยนร ว ธ ท หน ง การประเม นช นงานแต ละช นในประจ กษ พยานการเร ยนร แล วหาค าเฉล ย ว ธ ท สอง การประเม นตามองค ประกอบหร อสมรรถภาพ หร อตาม ม ต ของงาน ว ธ ท สาม การประเม นประจ กษ พยานการเร ยนร โดยรวม

23 4. แนวค ดเก ยวก นการประเม นการเร ยนร โดยประจ กษ พยานการเร ยนร การเร ยนร ตามแนวการเร ยนร เพ อสร างสรรค ด วยป ญญา (Constructionism) ซ งผ เร ยนเร ยนร ส งต างๆโดยได ลงม อ ทดลองและสร างส งต างๆข นมาน น สอดคล องและเหมาะสม อย างมากก บการประเม นผลโดยใช ประจ กษ พยานการเร ยนร

24 4. แนวค ดเก ยวก นการประเม นการเร ยนร โดยประจ กษ พยานการเร ยนร ข นตอนในการประเม นการเร ยนร โดยใช ประจ กษ พยานการเร ยนร การกาหนดว ตถ ประสงค กาหนดประเภทของประจ กษ พยานการเร ยนร การกาหนดเกณฑ การประเม น การรวบรวมประมวลต วอย างผลงาน (Collecting Samples) การประเม นประจ กษ พยานการเร ยนร หร อแฟ มสะสมผลงาน (Evaluating the Portfolio)

25 ส วนประกอบของประจ กษ พยานการเร ยนร (LP) ตอนท 1 ส วนน า ว ชา การบร หารจ ดการโครงการว จ ย 1.แนะน ารายว ชา ความส าค ญ และความน าสนใจ 2.แนะน าผ สอน 3.แนะน าผ เร ยน และผ จ ดทา LP 4.ว ตถ ประสงค ของการจ ดทา LP 5.ผลล พธ การเร ยนร (LO) ตาม TQF 6.เน อหาสาระของว ชา 7.กาหนดตารางการเร ยนร เพ อบรรล ผลล พธ การเร ยนร

26 ส วนประกอบของประจ กษ พยานการเร ยนร (LP) ว ชา การบร หารจ ดการโครงการว จ ย 5. ผลล พธ การเร ยนร (LO) ตาม TQF 1) ม ค ณธรรมและความกล าหาญทางจร ยธรรมในการบร หารจ ดการ โครงการว จ ย 2) ม ความเป นผ น าในการบร หารจ ดการโครงการว จ ย 3) ม ความสามารถในการประสานงานร วมม อรวมพล งและการทางานเป นท ม 4) ม แรงบ นดาลใจ และจ นตนาการในว ชาการบร หารจ ดการโครงการว จ ย ให ส าเร จอย างม ค ณภาพ ได มาตรฐานและเป นแบบอย างท ด

27 ส วนประกอบของประจ กษ พยานการเร ยนร (LP) ว ชา การบร หารจ ดการโครงการว จ ย 5. ผลล พธ การเร ยนร (LO) ตาม TQF 5) ม ความร ความสามารถและเจตคต ท ด ในการบร หารจ ดการ โครงการว จ ยอย างประก นค ณภาพตามหล กธรรมาภ บาล 6) ม ความค ดร เร มสร างสรรค ม ความค ดเช งระบบในการบร หาร จ ดการโครงการว จ ย 7) ม ท กษะในการใช ภาษา การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศเพ อ การบร หารจ ดการโครงการว จ ย และการน าเสนองานว จ ย 8) ม ความใฝ ร แสวงหาความร และว จ ยเพ อสร างองค ความร ใหม เก ยวก บการบร หารจ ดการโครงการว จ ย

28 ส วนประกอบของประจ กษ พยานการเร ยนร (LP) ว ชา การบร หารจ ดการโครงการว จ ย ตอนท 2 การเร ยนร และการบรรล ผลล พธ การเร ยนร 2.1 เป นการบ นท กก จกรรมการเร ยนร ท งท เป นทางการและไม เป น ทางการ และการบรรล ผลล พธ การเร ยนร พร อมแสดงหล กฐานการ เร ยนร ในแต ละคร ง 2.2 สร ปการบรรล ผลล พธ การเร ยนร แต ละ LO 2.3 ผลท เก ดข นเท ยบก บผลท คาดหว งก อนเร ยน 2.4 ผลตามความร ส กท ได ร บจากการเร ยนว ชาน

29 ส วนประกอบของประจ กษ พยานการเร ยนร (LP) ตอนท 3 การสะท อนค ด เช น 3.1 ป จจ ยท ส งผลในการบรรล หร อไม บรรล LO หร อไม ได ตามท คาดหว ง 3.2 การนาความร ท ได ร บไปประย กต ใช 3.3 การเร ยนร จากการปฏ บ ต จร ง ควบค ก บทฤษฎ 3.4 การม บทบาทและประสบการณ ในการกาหนด LO ของผ เร ยน (goal setting by students) 3.5 การเร ยนร โดยการม ส วนร วม 3.6 การเร ยนร จากการถ ายทอดประสบการณ ของผ สอน 3.7 อ นๆ ว ชา การบร หารจ ดการโครงการว จ ย

30 ส วนประกอบของประจ กษ พยานการเร ยนร (LP) ว ชา การบร หารจ ดการโครงการว จ ย ตอนท 4 การประเม นตนเองแบบรวมสร ปตาม LO (goal based) ประเม นอ สระ (goal free) และข อเสนอแนะ 1.การประเม นรวมสร ปในแต ละ LO 2.การประเม นรวมสร ปโดยอ สระ 3.ข อเสนอแนะต อผ สอนและผ เร ยนในการจ ดการเร ยนการสอนในอนาคต

31 สมหว ง พ ธ ยาน ว ฒน

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร UTQ online e-training Course ใบความร ท 1 เร อง ความสามารถและความจาเป นของ การบร หารจ ดการหล กส ตรระด บสถานศ กษา โครงการยกระด บค ณภาพคร ท งระบบ ภายใต ปฏ บ ต การไทยเข มแข ง (Upgrading Teacher Qualification

More information

การบร หารจ ดการหล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต

การบร หารจ ดการหล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต การบร หารจ ดการหล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต สถาบ นราชภ ฏ พ.ศ. 2546 ได ออกแบบเป นหล กส ตร ท เน นผลล พธ (Outcome based) ม งพ ฒนาปร ชาสามารถของน กศ กษาคร ให เป นคร ช นว ชาช พท ม ความสามารถในการจ

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ)

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ) ตอนท 3 ผลการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา 3.1 ผลการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ โครงการ/ก จกรรม 1. โครงการพ ฒนา ผ เร ยนให ม ส ขภาวะท

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก- การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ สารบ ญ ย อหน า บทน า ขอบเขตของมาตรฐาน ว นท ม ผลบ งค บใช 6 ว ตถ ประสงค

การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก- การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ สารบ ญ ย อหน า บทน า ขอบเขตของมาตรฐาน ว นท ม ผลบ งค บใช 6 ว ตถ ประสงค มาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศ ฉบ บท 6 (ฉบ บปร บปร ง) เร มบ งค บใช 1 กรกฎาคม 2558 ข อส งเกต: โครงการการปร บปร งมาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศของคณะกรรมการมาตรฐาน การศ กษาการบ ญช ระหว างประเทศอย ระหว างดาเน

More information

ฉบ บท 2 (ผ บร หารโรงเร ยน)

ฉบ บท 2 (ผ บร หารโรงเร ยน) ฉบ บท 2 (ผ บร หารโรงเร ยน) เคร องม อการน เทศต ดตามประเม นผลการบร หารจ ดการเร ยนร คอมพ วเตอร พกพา (TABLET)... คาช แจง 1. เคร องม อการน เทศต ดตามประเม นผลการจ ดการเร ยนร คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) ม ว ตถ ประสงค

More information

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) 1 บทท 1 แนวทางการสอนว ชาโครงการโดยใช กระบวนการว จ ย ท าไมต องสอน การท าโครงการโดยใช

More information

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1 1 ผลงานท ประสบผลส าเร จด านการบร หารสถานศ กษา เร อง การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านตะโละม ญอ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 1. ความเป นมา ส งคมโลกในย คป จจ บ น

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

การประเม นโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน โดยใช ส อ ICT โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 นางเบ ญจพรรณ ดวงเด น ต าแหน ง คร ว ทยฐานะคร ช านาญการพ เศษ

การประเม นโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน โดยใช ส อ ICT โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 นางเบ ญจพรรณ ดวงเด น ต าแหน ง คร ว ทยฐานะคร ช านาญการพ เศษ 1 การประเม นโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน โดยใช ส อ ICT โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 นางเบ ญจพรรณ ดวงเด น ต าแหน ง คร ว ทยฐานะคร ช านาญการพ เศษ โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงใหม เขต

More information

การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร

การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร chan2.obec.go.th/wattungpelschool การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. /01/ และท 4แก ไขเพ 4มเต ม(ฉบ บท 4 /) พ.ศ.

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 17(3) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ ด แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ บร หารงานบ คคลส วนท องถ

More information

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา มาตรฐานค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ท ต วบ งช ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ 1.1 ผ เร ยนม ส ขน ส ยในการด แลส

More information

โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา

โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา สาขาว ชาการจ ดการท วไป คณะว ทยาการจ ดการ อ ตล กษณ คณะว ทยาการจ ดการ บ ณฑ ตจ ตอาสา 1 มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง พ.ศ. 2556 ส วนท 1 บทน า หล

More information

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ แผนการจ ดการเร ยนร เพ อเสร มค ณล กษณะอย อย างพอเพ ยง รายว ชา เกษตร ช นประถมศ กษาป ท 6 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร บ รณาการ ท 3 เร อง การเล ยงส ตว เวลา 3 ช วโมง แผนจ ดการเร ยนร

More information

รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน.

รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. 2 รายงานการตรวจสอบการดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข

More information

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง แบบทดสอบการบร หารว ชาการผ บร หารสถานศ กษาช ดท 1 หล กส ตรเตร ยมสอบตาแหน ง รองผ อานวยการสถานศ กษา / ผ อานวยการสถานศ กษา เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง (ธ รภ ทร ต วเตอร )... ข อ 1 ข อใดตรงก บความหมายของ

More information

รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices)

รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices) 1 รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices) เร อง การใช ร ปแบบการบร หารแบบ 4 D เพ อพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาโรงเร ยนว ดถ วทอง ของ โรงเร ยนว ดถ วทอง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต ๑ สาน กงานคณะกรรมการการศ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจ าป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจ าป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น หน าท 1 จาก 18 แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจาป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น 1... 2... 3... 4... 5... ผ ร บการประเม น........ โรงเร ยน......... รายการประเม น

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานของตนเอง (Self report) การประกวดหน วยงานและผ ท ม ผลงานด เด นท ประสบผลสาเร จ เพ อร บรางว ลทรงค ณค า สพฐ.

รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานของตนเอง (Self report) การประกวดหน วยงานและผ ท ม ผลงานด เด นท ประสบผลสาเร จ เพ อร บรางว ลทรงค ณค า สพฐ. 1 รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานของตนเอง (Self report) การประกวดหน วยงานและผ ท ม ผลงานด เด นท ประสบผลสาเร จ เพ อร บรางว ลทรงค ณค า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประเภท คร ผ สอนยอดเย ยม ด านบร หารจ ดการช นเร ยนยอดเย ยม

More information

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ช ดฝ กอบรมผ บร หาร : ประมวลสาระ บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ศาสตราจารย ดร.ปร ชญา เวสาร ชช ก ค าน า หล กการส าค ญของการปฏ ร ปการศ กษาค อการกระจายอ านาจการบร หารการจ ดการศ กษา การเป ดโอกาสให ช มชนเข ามาม ส

More information

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1 โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1... 1. หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพและได มาตรฐานสอดคล องก บความต องการของบ

More information