หล กส ตรท 1 การทางานด านการคานวณโดยใฃ โปรแกรม Microsoft Excel 2007 พ นฐาน

Size: px
Start display at page:

Download "หล กส ตรท 1 การทางานด านการคานวณโดยใฃ โปรแกรม Microsoft Excel 2007 พ นฐาน"

Transcription

1 หล กส ตรท 1 การทางานด านการคานวณโดยใฃ โปรแกรม Microsoft Excel 2007 พ นฐาน ศ กษาการใช โปรแกรมไมโครซอฟต เอกเซล 2007 ในงานทางด านการคานวณ โดยครอบคล ม เน อหาต งแต ความร เบ องต นเก ยวก บการทางานในเว ร กช ท กฎเกณฑ เก ยวก บการกาหนดส ตรคานวณ การใช งานฟ งก ช นของเอกเซล การจ ดร ปแบบเว ร กช ท การนาเสนอด วยกราฟ การพ มพ เว ร กช ทออกทางเคร องพ มพ รวมท ง รายละเอ ยดต างๆท สาค ญและจาเป นในการทางานก บโปรแกรมไมโครซอฟต เอกเซล หล กส ตรท 2 การทางานทางด านการคานวณโดยใช โปรแกรม ไมโครซอฟต เอกเซล 2007 ข นส ง ศ กษาการใช โปรแกรมไมโครซอฟต เอกเซลในงานทางด านการคานวณ โดยครอบคล มเน อหาต งแต ร ปแบบการคานวณและการสร างส ตรคานวณข นใช เอง การประย กต ใช ฟ งก ช นเก ยวก บว นท และเวลา การ ประย กต ใช ฟ งก ช นในการค นหาและอ างอ ง การประย กต ใช ฟ งก ช นข อความและต วอ กษร การประย กต ใช ฟ งก ช นเก ยวก บระบบฐานข อม ล รวมท ง การประย กต ใช คาส งเก ยวก บระบบฐานข อม ล การบร หารจ ดการ และว เคราะห ก บข อม ลโดยการใช ตารางไพวอท เทคน คการรวมข อม ล และการใช เคร องม อว เคราะห และ ต ดส นใจก บสารสนเทศทางธ รก จ หล กส ตรท 3 การนาเสนอผลงานอย างม ออาช พข นส งโดยใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ศ กษาการใช โปรแกรมไมโครซอฟต พาวเวอร พอยท ในงานทางด านการนาเสนอผลงาน โดย ครอบคล มเน อหาต งแต การปร บความเหมาะสมของงานพร เซนเทช น การจ ดการก บสไลด แบบชาร ทองค กร การใช กราฟฟ กอ อปเจกต และเพ มร ปภาพลงในสไลด การใช ไฮเปอร ล งก เพ อเช อมโยงงานนาเสนอ การใช เทคโนโลย ทางด านม ลต ม เด ยในงานนาเสนอ การแทรกไฟล ร ปภาพ ไฟล เส ยง และไฟล ภาพยนตร ในสไลด โดยศ กษาจากกรณ ต วอย าง การสร างสไลด เพลง รวมท ง การสร างสไลด เพลงแบบคาราโอเกะ และ การสร าง สไลด ภาพยนตร ท ผ านการต ดต อ เพ อให งานนาเสนอและการนาเสนอผลงานม ความน าสนใจและเต ม ประส ทธ ภาพในระด บม ออาช พ

2 หล กส ตรท 4 การบร หารและจ ดการระบบฐานข อม ลข นส งโดยใช Microsoft Access 2007 ข นส ง ศ กษาการพ ฒนาแอพพล เคช นใน ไมโครซอฟท แอกเซส โดยใช โปรแกรมภาษา Visual Basic for Application (VBA) โดยเร มต งแต ความเข าใจการทางานพ นฐานก บโมเดลออบเจกต ในโปรแกรม แนวค ด พ นฐานการพ ฒนาแอพล เคช นด วยว ชวลเบส ก ประเภทของข อม ล โครงสร างควบค มท ศทางการทางานของ โปรแกรม การสร างฟ งก ช นข นมาใช เอง การพ ฒนาแอพพล เคช นเพ อการประย กต การทางานก บออบเจกต ฟอร ม รายงาน รวมท ง การทางานก บคอมมานต บาร ในการพ ฒนาเมน บาร และท ลบาร และ การพ ฒนาแอพ พล เคช นในระบบฐานข อม ลเพ อส งออกไปให ผ ใช โปรแกรม ตลอดจน กระบวนการตรวจสอบความ ผ ดพลาดในโปรแกรมท สร างข นมา หล กส ตรท 5 การบร หารและจ ดการระบบฐานข อม ลโดยใช โปรแกรม Microsoft Access 2007 ศ กษาการใช โปรแกรมไมโครซอฟต แอกเซสในกระบวนการออกแบบและจ ดสร างระบบฐานข อม ล แบบม ออาช พ โดยครอบคล มเน อหาต งแต ความร เบ องต นเร องฐานข อม ล การทางานก บตาราง โครงสร าง และการทางานก บค วร การทางานก บฟอร ม และการทางานก บรายงาน รวมท ง การเพ มประส ทธ ภาพในการ จ ดการระบบฐานข อม ล โดยใช ต วอย างระบบฐานข อม ลจร งท สร างข นเพ อประกอบคาอธ บาย ซ งจะช วยให เข าใจง ายและสามารถปฎ บ ต ตามได ท นท หล กส ตรท 6 การสร างรายงานอย างม ออาช พโดยใช โปรแกรม Crystal Reports 11.0 หล กส ตรน ผ อบรมจะได เร ยนร การใช โปรแกรม Crystal Reports ซ งเป นเคร องม อท ใช สาหร บ สร างรายงานในร ปแบบต างๆ ท ม ความย ดหย นส ง เน อหาการเร ยนจะครอบคล มต งแต การสร างรายงาน ข นพ นฐาน การต ดต อก บระบบฐานข อม ล การจ ดเร ยงและการจ ดกล มในรายงาน การค ดกรองเล อกข อม ล ว ธ การสร างรายงานตามร ปแบบท ต องการ การเพ มความสวยงามและเน นส งน าสนใจ การใช งานอ อบเจกต และฟ ลด ร ปแบบพ เศษต างๆในรายงาน ร ปแบบของการเข ยนส ตรการคานวณ การสร างร ปแบบแบบม เง อนไขในรายงาน การนาไฟล รายงานท สร างไว มาแก ไขเพ มเต มรายละเอ ยดหร อเพ มเต มร ปแบบของ รายงาน นอกจากน เน อหาหล กส ตรย งครอบคล มถ ง การส งออกรายงานข อม ลเป นไฟล ในร ปแบบต างๆ

3 หล กส ตรท 7 การสร างสรรค ส อส งพ มพ และเอกสารอ เลกทรอน กส สาหร บงานประชาส มพ นธ ของหน วยงานและองค กร หล กส ตรน ม งส แนวทางการออกแบบส อส งพ มพ ด วยโปรแกรม Adobe Indesign อ นเป นโปรแกรม ท เป นมาตรฐานใหม ในการออกแบบส งพ มพ โดยรวบรวมล กษณะพ เศษของโปรแกรม Adobe Illustrator และ Adobe PageMaker เข าด วยก น ซ งน บเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมส งมาก โดยใช ออกแบบสาหร บ น ตยสารต างประเทศ ในหล กส ตรน ผ เข าอบรมจะได เร ยนร ข นตอนการออกแบบ แต ละข น โดยเร มจาก กระบวนการค ดภาพรวมของหน งส อ การวางโครงสร างของหน งส อท งเล ม การออกแบบต นแบบ เพ อ ควบค ม ธ มของหน งส อ ว ธ การปฏ บ ต และว ธ การแก ไขป ญหาตามลาด บข นตอนของการทางาน หล กส ตรท 8 สร างสรรค งานต ดต อภาพยนตร ด วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro หล กส ตรท ครอบคล มเน อหาด านการต ดต อภาพยนตร โดยใช โปรแกรม Adobe Premiere Pro ซ งเป น โปรแกรมยอดน ยมในธ รก จการต ดต อภาพยนตร ผ เข าอบรมจะได ศ กษาภาพรวมและความร พ นฐานในการ ทางานต งแต การสร างโปรเจกต ตลอดจนการใช Transition, Effect และ Plug-in ต างๆในการทางาน ท านจะ ได ทอลองทาการต ดต อภาพยนตร เร ยนร การบ นท กเส ยง การทาเส ยงพากย ดนตร ประกอบ และการ Mix เส ยงแบบม ออาช พ นอกจากน ท านจะได ศ กษาการทาเทคน คพ เศษ เช น การทาต วอ กษรให เคล อนไหว การ ซ อนภาพ ร วมก บโปรแกรมยอดน ยมต างๆ และศ กษาการนาเสนองาน รวมถ งหล กการและว ธ การในการทา Mastering การบ นท กผลงานลงเทป DV และการแปลงไฟล เพ อทา VCD DVD

4 หล กส ตรท 9 สร างสรรค และต อยอดแผนผ งความค ดโดยใช โปรแกรม Mind Manager Mind Map เป นแผนผ งความค ด ( Diagram) ใช เพ อแสดงคาหร อแนวความค ดของมน ษย ท แผ ออก ออกจากศ นย กลาง ใช การส อความหมายด วยข อความและร ปภาพคล ายๆ การแตกก งก านของต นไม Mind Map ถ กสร างข นเพ อใช เป นจ ดกาเน ด หร อจ ดเร มต นในการทางานต างๆ การจ นตนาการ Mind Map ช วยทา ให ส งต างๆ มองภาพได ง ายข น อาท o สร างจากส งท เป นนามธรรมส ร ปธรรม o ช วยในการเร ยนร ต างๆ ของมน ษย o ใช แก ป ญหาป ญหาต างๆ ในช ว ตประจาว น o ใช ในการทาการต ดส นใจกรณ ม ทางเล อกหลายๆ ทาง MindManager เป นโปรแกรมท ใช ในการสร างแผนผ งหร อแผนท แนวค ด โดยสามารถนาไป ประย กต ใช งานได อย างหลากหลาย รวมท งโปรแกรมม การเช อมโยงก บช ด Microsoft Office ไม ว าจะเป น โปรแกรม Word, PowerPoint และ Project โดยท ผ ใช โปรแกรมสามารถทาการส งออกงานท เสร จแล วเข าไป ในโปรแกรมช ด Microsoft Office ได ท นท รวมท งในโปรแกรมย งม เคร องม อให เล อกใช งานมากมาย ผ ใช งานเพ ยงเล อกว ตถ มาเช อมต อก น ก สามารถสร างแผนผ งความค ดได อย างรวดเร ว นอกจากน แล ว ภายใน โปรแกรมสามารถบ นท กไฟล ออกไปเป นไฟล ภาพได อย างหลากหลายชน ด อาท. gif,.jpg,.png,.bmp,.wmf,.ppt,.doc,.pdf รวมท งสามารถบ นท กไฟล ให กลายเป นเว บเพจ (.html) หล กส ตรท 10 สร างสรรค และออกแบบส อม ลต ม เด ยอ เลกทรอน กส สาหร บการพ ฒนาส อการเร ยนร ของหน วยงาน หล กส ตรน ครอบคล มการสร างสรรค ส อม ลต ม เด ยด วยโปรแกรม Camtasia Studio ซ งเป นโปรแกรม สาหร บสร างส อการเร ยน การสอน และการนาเสนอ ในร ปแบบของ ว ด โอภาพเคล อนไหว แบบม ลต ม เด ย ท ได รวมเอาคาส งในการจ ดทาส อ ต งแต การจ บภาพว ด โอ ต ดต อ รวบรวมว ด โอ แทรกเส ยงบรรยาย เส ยงเพลง ประกอบและปร บแต งเส ยง แทรกองค ประกอบต างๆลงไปในว ด โอเช น ซ มย อ-ขยายว ด โอในจ ดท ต องการ เน น แทรกคาอธ บายลงในว ด โอ สร างแบบทดสอบ สร างไตเต ลซ ด นอกจากน ย งสามารถผล ตผลงาน ออกไปใช งานได หลากหลายร ปแบบเพ อเล อกให เหมาะสมก บส อท จะนาไปใช

5 หล กส ตรท 11 ค ม อโปรแกรมส งเคราะห ช นข อม ลสาหร บประเม นศ กยภาพพ นท เหมาะสมในการปล กพ ชไร อ อยและการว เคราะห หาเส นทางและต นท นการขนส งพ ชไร อ อย โปรแกรมส งเคราะห ช นข อม ลสาหร บประเม นศ กยภาพพ นท เหมาะสมในการปล กพ ชไร อ อยและ ว เคราะห หาเส นทางและต นท นการขนส งพ ชไร อ อย เป นระบบโปรแกรมประย กต ท พ ฒนาข นมาเป น ช ดคาส งอย บนโปรแกรมระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร Arc GIS Desktop 9.2 เพ ออานวยความสะดวกให ก บผ ใช งานสามารถใช งานได ง าย สะดวก รวดเร ว และม ประส ทธ ภาพ ซ งค ณล กษณะของโปรแกรม ม ด งน 1. สามารถกาหนดแบบจาลองทางคณ ตสาสตร ด านการประเม นศ กยภาพพ นท เหมาะสมและด าน การขนส ง ลงไปในโปรแกรมเองได ตามความต องการของผ ใช งาน 2. สามารถกาหนดหาเส นทางท เหมาะสมท ต องการจากจ ดพ นท ปล กอ อยไปย งโรงงานน าตาล หร อ จากจ ดพ นท ปล กอ อยหน งไปย งอ กพ นท หน งได ตามต องการ 3. สามารถว เคราะห หาต นท นการขนส งพ ชไร อ อย ได จากแบบจาลองทางคณ ตศาสตร ด านหการ ขนส ง 4. สามารถประย กต ใช ก บพ ชไร ชน ดอ นได

หล กส ตร บ รณการนาเสนอผลงานอย างม ออาช พโดยใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint เวอร ช น 2013

หล กส ตร บ รณการนาเสนอผลงานอย างม ออาช พโดยใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint เวอร ช น 2013 หล กส ตร บ รณการนาเสนอผลงานอย างม ออาช พโดยใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint เวอร ช น 2013 ภาพรวมของหล กส ตร ศ กษาการใช โปรแกรมไมโครซอฟต พาวเวอร พอยท ในงานทางด านการน าเสนอผลงาน เวอร ช น 2013 ซ ง เป นเวอร

More information

หล กส ตรระยะส น ส าหร บน กศ กษา ข าราชการ และบ คคลท วไป ประจ าป 2555 *****************************

หล กส ตรระยะส น ส าหร บน กศ กษา ข าราชการ และบ คคลท วไป ประจ าป 2555 ***************************** 1 หล กส ตรระยะส น ส าหร บน กศ กษา ข าราชการ และบ คคลท วไป ประจ าป 2555 ***************************** หล กส ตรการอบรม/ ว นและเวลาอบรม หล กส ตร 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2010 ระด บพ นฐาน(Basic) -

More information

โครงสร างรายว ชา ( Course Syllabus) โรงเร ยนส นต ราษฎร ว ทยาล ย ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556

โครงสร างรายว ชา ( Course Syllabus) โรงเร ยนส นต ราษฎร ว ทยาล ย ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 โครงสร างรายว ชา ( Course Syllabus) โรงเร ยนส นต ราษฎร ว ทยาล ย ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 1. รห สว ชา : ง 22104 2. ช อว ชา : การใช โปรแกรมนาเสนอข อม ล 3. จานวนหน วยก ต : 0.5 4. ช อผ สอน : นางสาวก ญจ

More information

ใบความร หน วยท 3 เร อง การใช เทคโนโลย สารสนเทศน าเสนองาน

ใบความร หน วยท 3 เร อง การใช เทคโนโลย สารสนเทศน าเสนองาน ใบความร หน วยท 3 เร อง การใช เทคโนโลย สารสนเทศน าเสนองาน มาตรฐาน / ต วช ว ด มาตรฐาน ง 3.1 เข าใจ เห นค ณค า และใช กระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศ ในการส บค นข อม ล การเร ยนร การส อสาร การแก ป ญหา การทางาน และอาช

More information

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ค าน า รายว

More information

เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation)

เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation) 1 เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation) งานพร เซนเตช นก บ PowerPoint PowerPoint เป นหน งโปรแกรมสาหร บสร างงานพร เซนเตช นท ได ร บความน ยม โดยจะช

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

โครงการอบรมคอมพ วเตอร ประจาป 2556

โครงการอบรมคอมพ วเตอร ประจาป 2556 โครงการอบรมคอมพ วเตอร ประจาป 2556 หล กการและเหต ผล ในป จจ บ นเทคโนโลย สารสนเทศเข ามาม บทบาทในการทางานอย างมากมาย การนาคอมพ วเตอร มาใช ในการเร ยน การสอน การบร การ การส อสาร การจ ดการสารสนเทศในองค กรให ม

More information

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต 2. การเตร ยมการสร างงานนาเสนอ 3. การทางานก บข อความ 4. การจ ดการก บภาพน ง 5. ตกแต งภาพน

More information

เอกสารประกอบการเร ยน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช นประถมศ กษาป ท 6

เอกสารประกอบการเร ยน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช นประถมศ กษาป ท 6 เอกสารประกอบการเร ยน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช นประถมศ กษาป ท 6 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟต เพาเวอร พอยท 2007 เล มท 1 ทาความร จ กก บโปรแกรมนาเสนอ

More information

คำน ำ นางพจน ย ธ ต ธรก ล

คำน ำ นางพจน ย ธ ต ธรก ล คำน ำ เอกสารประกอบการเร ยนกล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (ค อม พ วเต อร ) เร อ ง ก ารใช งาน โป รแกรม ไม โครซ อฟ ต เพ าเวอร พ อยท 2010 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 จ ดทาข นเพ อใช ควบค ก บการเร ยนร เร อง

More information

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 256 โดย นางสวรรญา น ระโส คร ช านาญการ คศ.2 2 แผนกสาม ญ ส มพ นธ ว ทยาล ยเทคน คนครศร ธรรมราช

More information

การใช ระบบปฏ บ ต การ Windows 7 และโปรแกรม Microsoft Office 2007 เบ องต น

การใช ระบบปฏ บ ต การ Windows 7 และโปรแกรม Microsoft Office 2007 เบ องต น การใช ระบบปฏ บ ต การ Windows 7 และโปรแกรม Microsoft Office 2007 เบ องต น ภาพรวมของหล กส ตร ศ กษาการใช โปรแกรมระบบปฏ บ ต การว นโดวส 7 โดยแนะนาให เห นถ ง ค ณสมบ ต คาส งการทางาน และล กษณะการต ดต อก บผ ใช

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการ หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการ หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการ หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห ส 2001 0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ประเภทว ชา พณ ชยกรรม จ ดทาโดย นายส

More information

ก จกรรมส งเสร มสมรรถนะส าค ญในศตวรรษท 21ของผ เร ยน ส าหร บน กเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาตอนต น ช อฐานก จกรรม : Introduce Myself

ก จกรรมส งเสร มสมรรถนะส าค ญในศตวรรษท 21ของผ เร ยน ส าหร บน กเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาตอนต น ช อฐานก จกรรม : Introduce Myself ก จกรรมส งเสร มสมรรถนะส าค ญในศตวรรษท 21ของผ เร ยน ส าหร บน กเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาตอนต น ช อฐานก จกรรม : Introduce Myself อาจารย ณ ฐ กา ล สก ล อาจารย ณ ฐ กา ล สก ล อาจารย ส ธาส น ส ตย เจร ญ ก จกรรม :

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย รห สง 16201

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย รห สง 16201 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย รห สง 16201 คร ผ สอน ม สขว ญหท ย โฉมจ นทร ระด บช น ประถมศ กษาป ท 6 ม ธยมศ กษาป ท. ภาคเร ยนท 1-2 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ

More information

บทท 5 การประย กต ใช โปรแกรมพาวเวอร พอยต ในการสร างงานน าเสนอ

บทท 5 การประย กต ใช โปรแกรมพาวเวอร พอยต ในการสร างงานน าเสนอ บทท 5 การประย กต ใช โปรแกรมพาวเวอร พอยต ในการสร างงานน าเสนอ โปรแกรมไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต (Microsoft PowerPoint) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมน าเสนอข อม ล (Presentation)

More information

ภาพรวมของระบบปฏ บ ต การว นโดวส ว สต า และ MS Office 2007 (Windows Vista and MS Office 2007 Overview)

ภาพรวมของระบบปฏ บ ต การว นโดวส ว สต า และ MS Office 2007 (Windows Vista and MS Office 2007 Overview) ภาพรวมของระบบปฏ บ ต การว นโดวส ว สต า และ MS Office 2007 (Windows Vista and MS Office 2007 Overview) ภาพรวมของหล กส ตร ศ กษาภาพรวมของการใช โปรแกรมระบบปฏ บ ต การว นโดวส ว สต า โดยแนะน าให เห นถ ง ค ณสมบ

More information

จ ดประสงค เช งพฤต กรรม

จ ดประสงค เช งพฤต กรรม สาระสาค ญ Microsoft PowerPoint 2010 เป นโปรแกรมหน งในตระก ล Microsoft Office 2010 เหมาะส าหร บสร างงานน าเสนอข อม ล ซ งถ กน าไปใช อย างกว างขวางท งทางด านธ รก จ การประช ม ส มมนาหร อทางด านการศ กษา เพราะม

More information

๑. หล กการและเหต ผล โครงการพ ฒนาบ คลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตามสมรรถนะ ท กษะและความร ท จาเป นในงานด านคอมพ วเตอร ป ๒๕๕๕

๑. หล กการและเหต ผล โครงการพ ฒนาบ คลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตามสมรรถนะ ท กษะและความร ท จาเป นในงานด านคอมพ วเตอร ป ๒๕๕๕ 1 โครงการพ ฒนาบ คลากร ตามสมรรถนะ ท กษะและความร ท จาเป นในงาน ด านคอมพ วเตอร ป ๒๕๕๘ หล กส ตร การประย กต ใช โปรแกรมสารสนเทศทางภ ม ศาสตร (GIS) และการออกแบบฐานข อม ลทางการเกษตรและสหกรณ ระด บจ งหว ด ๑. หล กการและเหต

More information

โครงงานคณ ตศาสตร. เร อง Logic Game: เกมพ ฒนาท กษะทางด านตรรกศาสตร และ การค ดท เป นระบบ

โครงงานคณ ตศาสตร. เร อง Logic Game: เกมพ ฒนาท กษะทางด านตรรกศาสตร และ การค ดท เป นระบบ 1 โครงงานคณ ตศาสตร เร อง Logic Game: เกมพ ฒนาท กษะทางด านตรรกศาสตร และ การค ดท เป นระบบ โดย นายณ ลทว ฒน มะหา นางสาวว ชราภรณ ช จ ตร นางสาวชน ดาภา ปรารมภ โรงเร ยนขาณ ว ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ

More information

บทท 1 บทน า 1.1 ท มาและความส าค ญของป ญหา

บทท 1 บทน า 1.1 ท มาและความส าค ญของป ญหา 1 บทท 1 บทน า 1.1 ท มาและความส าค ญของป ญหา โครงการก อสร างในป จจ บ น ได ประสบป ญหาทางด านการบร หารจ ดการข อม ล ไม ว า จะเป นการรวบรวมข อม ล การจ ดเก บข อม ล และการแลกเปล ยนส อสารข อม ล ท งภายในและ ภายนอกองค

More information

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 2 ห วข อเร องการสอน/การเร ยนร แผนบร หารการสอนประจาหน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 1. ความหมายและความสาค ญของเอกสาร 2. ความหมายของโปรแกรมเพ องานเอกสาร

More information

โครงการสอน สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย

โครงการสอน สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย 1 โครงการสอน สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย รห สว ชา วท 112002 ช อว ชา การประย กต ใช คอมพ วเตอร (Computer Appication) หน วยก ต 3(2-2) อาจารย ผ สอน อาจารย น กร ยาพรม ล กษณะว ชา ว ชาการประย กต ใช คอมพ

More information

เทคน คการน าเสนอ. ว ธ การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม PowerPoint

เทคน คการน าเสนอ. ว ธ การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม PowerPoint 1 15 เทคน คการน าเสนอ ว ธ การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม PowerPoint 1. ข อความท นามาใช ควรย อให ส นๆ กระช บได ใจความหร อ ค ดเฉพาะห วข อท สาค ญ หร อ แบ ง ห วข อออกไปเป นหลายๆ สไลด โดยปกต ควรจะม ห วข อใน

More information

ใบความร หน วยการเร ยนร ท 5

ใบความร หน วยการเร ยนร ท 5 ใบความร หน วยการเร ยนร ท 5 เร อง การนาเสนองานด วยเทคโนโลย สารสนเทศ หล กการนาเสนอผลงาน การนาเสนอ (Presentation) หมายถ ง ว ธ การ หร อ เคร องม อถ ายทอดข อม ลข าวสารเพ อให ผ ร บการนาเสนอ เข าใจ เห นด วย คล

More information

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม ใบความร ท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 2 ว ชา ง22202 เทคโนโลย สารสนเทศ 2 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ความร พ นฐานเก ยวก บ Microsoft Excel 2007 เวลา 4 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information

หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน

หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน (สมรรถนะท การใช คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน) ( 30 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร เก ยวก บโปรแกรมพ นฐานเบ องต นท ใช ส าหร บส าน กงาน ประกอบด

More information

หล กส ตรอบรมจ ดการร ปภาพด วย Adobe Photoshop ม ออาช พ (ร นท 1)

หล กส ตรอบรมจ ดการร ปภาพด วย Adobe Photoshop ม ออาช พ (ร นท 1) หล กส ตรอบรมจ ดการร ปภาพด วย Adobe Photoshop ม ออาช พ (ร นท 1) ให ค ณสร างสรรค ปร บแต ง งานกราฟฟ กร ปภาพช นเซ ยน ด วยส ดยอดเคร องม อ Photoshop สอนให ประย กต ใช งาน ได จร งด วย Workshop ประสบการณ ตรงจากว

More information