บทท 12 ความร พ นฐานเก ยวก บการว เคราะห งบการเง น

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 12 ความร พ นฐานเก ยวก บการว เคราะห งบการเง น"

Transcription

1 บทท 12 ความร พ นฐานเก ยวก บการว เคราะห งบการเง น เม อได ศ กษารายละเอ ยดต าง ๆ เก ยวก บงบการเง นแล ว ในส วนต อไปจะอธ บายรายละเอ ยด ท เก ยวก บการว เคราะห งบการเง น ด งน ความหมายของการว เคราะห งบการเง น การว เคราะห งบการเง น หมายถ ง การค นหาข อเท จจร งจากงบการเง น โดยการค นหา ข อเท จจร งด งกล าวต องอาศ ยเคร องม อต าง ๆ เช น การว เคราะห แนวต ง การว เคราะห แนวนอน และการว เคราะห อ ตราส วน เป นต น การว เคราะห งบการเง นสามารถว เคราะห ได เป น 2 ล กษณะ ค อ 1. การน างบการเง นงบใดงบหน งมาแปลความหมาย เช น การน างบแสดงฐานะการเง น (งบด ล) หร องบก าไรขาดท นเบ ดเสร จ (งบก าไรขาดท น) มาว เคราะห ตามแนวต งหร อว เคราะห โครงสร าง ซ งจะท าให ทราบรายละเอ ยดของแต ละรายการในงบการเง นน นว าม มากน อยเพ ยงใด และท าให สามารถเปร ยบเท ยบก บก จการอ นได การน างบแสดงฐานะการเง นหร องบก าไรขาดท น เบ ดเสร จมาว เคราะห ตามแนวนอนหร อว เคราะห การเปล ยนแปลง จะท าให ทราบว าแต ละรายการ ในงบการเง นน นเพ มข นหร อลดลง หร อการว เคราะห งบกระแสเง นสด จะท าให ทราบว าในระหว างป ก จการได เง นมาและใช เง นไปในก จกรรมใดบ าง 2. การน างบการเง นมากกว าหน งงบมาว เคราะห ร วมก น เช น การน ารายการในงบแสดง ฐานะการเง นและงบก าไรขาดท นเบ ดเสร จมาหาอ ตราส วน ซ งจะท าให ทราบถ งความสามารถ ในการด าเน นงานและความสามารถในการท าก าไร เป นต น ข นตอนการว เคราะห งบการเง น ข นตอนการว เคราะห งบการเง น จะม ข นตอนตรงก นข ามก บการจ ดท างบการเง น ค อ การจ ดท างบการเง นจะเร มต นจากการว เคราะห รายการค า แล วบ นท กบ ญช เพ อรวบรวมผล ไปจ ดท างบการเง น ส วนการว เคราะห งบการเง นม ว ตถ ประสงค เพ อให ทราบถ งรายการค าท เก ดข น ในก จการ ด งน นจ งต องค นหาข อเท จจร งจากงบการเง น โดยม ข นตอนด งน 1. ก าหนดว ตถ ประสงค ในการว เคราะห งบการเง น ก อนท จะท าการว เคราะห งบการเง น ผ ว เคราะห ต องก าหนดว ตถ ประสงค ของการว เคราะห โดยต องพ จารณาว าจะว เคราะห ในฐานะ ท เป นใคร เพราะแต ละคนจะม ว ตถ ประสงค ท แตกต างก น 2. รวบรวมข อม ลท เก ยวข อง เม อก าหนดว ตถ ประสงค ในการว เคราะห งบการเง นแล ว ต อจากน นเป นข นตอนของการรวบรวมข อม ลท เก ยวข อง ซ งได แก งบการเง นและรายละเอ ยด ท เก ยวข อง ท งท เป นข อม ลเช งปร มาณและข อม ลเช งค ณภาพ

2 การว เคราะห งบการเง น 2 3. แปรสภาพข อม ล เม อรวบรวมข อม ลครบถ วนแล ว ข นตอนต อไปเป นข นตอนการน าข อม ล มาแปรสภาพ เช น การปร บงบการเง นให เหมาะสม การท าให เป นร อยละหร อการหาอ ตราส วน เป นต น 4. แปลความหมาย เม อแปรสภาพข อม ลแล ว ข นตอนต อไปเป นข นตอนการน าค าท แปรสภาพมาแปลความหมาย โดยการอ านค า เปร ยบเท ยบก บอด ต เปร ยบเท ยบก บค แข ง หร อเปร ยบเท ยบก บอ ตสาหกรรม เป นต น 5. จ ดท ารายงานการว เคราะห เม อแปลความหมายของข อม ลท แปรสภาพแล ว ข นตอน ส ดท าย ค อ การสร ปผลการว เคราะห ให อย ในร ปแบบท เข าใจได ง าย เพ อใช เป นสารสนเทศ ในการต ดส นใจ ว ตถ ประสงค ของผ ว เคราะห งบการเง น ผ ว เคราะห งบการเง นแต ละคนจะม ว ตถ ประสงค ท แตกต างก น ผ ว เคราะห งบการเง น ได แก 1. ผ ลงท น หมายถ ง ผ เป นเจ าของเง นท นรวมท งท ต องการว เคราะห งบเพ อให ทราบเก ยวก บความเส ผ ลงท นจ งต องการข อม ลท จะช วยให สามารถประเม นได ว าควรจะซ ต อไป ข นอย ก บประเภทของ ปร กษาการลงท น ผ ลงท น ยงและผลตอบแทนจากการลงท น ด งน น อ ขาย หร อถ อเง นลงท นน น รวมท งประเม นความสามารถของก จการในการจ ายเง นป นผลให ก บผ ลงท น 2. ล กจ าง หมายถ ง พน กงานของก จการ ล กจ างต องการว เคราะห งบการเง นเพ อให ทราบความม นคงและความสามารถในการท าก าไรของก จการ ด งน นล กจ างจ งต องการข อม ล ท จะช วยประเม นความสามารถของก จการในการจ ายค าตอบแทน บ าเหน จ บ านาญและโอกาส ในการจ างงาน 3. ผ ให ก หมายถ ง ธนาคารหร อธ รก จท ก จการสามารถก เง นได ผ ให ก ต องการ ว เคราะห งบการเง นเพ อให ทราบความสามารถในการท าก าไรของก จการ ด งน นผ ให ก จ งต องการ ข อม ลท จะช วยประเม นความสามารถของก จการในการจ ายค นเง นต นและดอกเบ ย 4. ผ ขายส นค าและเจ าหน อ น หมายถ ง ธ รก จท ก จการต ดต อซ อส นค าหร อส นทร พย ผ ขายส นค าและเจ าหน อ น กล มคนเหล าน ต องการว เคราะห งบการเง นเพ อให ทราบความสามารถ ในการท าก าไรและสภาพคล องของก จการ ด งน นจ งต องการข อม ลท จะช วยประเม นความสามารถ ของก จการในการจ ายช าระหน 5. ล กค า หมายถ ง ผ ท ก จการขายส นค าให ล กค าต องการว เคราะห งบการเง นเพ อให ทราบความม นคงของก จการ ด งน นล กค าจ งต องการข อม ลท จะช วยประเม นความสามารถในการ ด าเน นงานต อเน องของก จการ 6. ร ฐบาลและหน วยงานราชการ หมายถ ง กรมสรรพากร และกรมพ ฒนาธ รก จการค า เป นต น ร ฐบาลและหน วยงานราชการต องการว เคราะห งบการเง นเพ อให ทราบเก ยวก บการ ด าเน นงานและการจ ดสรรทร พยากรของก จการ ด งน นร ฐบาลและหน วยงานราชการจ งต องการ ข อม ลท จะช วยประเม นความสามารถในท าก าไรและการปฏ บ ต ตามหล กเกณฑ ท ก าหนด

3 การว เคราะห งบการเง น 3 7. น กศ กษา หมายถ ง ผ ท เร ยนว ชาว เคราะห งบการเง น น กศ กษาต องการว เคราะห งบการเง นเพ อฝ กปฏ บ ต ก อนส าเร จการศ กษา ด งน นน กศ กษาจ งต องการข อม ลท กด านท จะฝ ก ว เคราะห งบการเง นเพ อให ม ประสบการณ ก อนออกไปท างาน 8. สาธารณชน หมายถ ง ประชาชนท วไปท สนใจ สาธารณชนต องการว เคราะห งบการเง นเพ อให ทราบเก ยวก บการด าเน นงานของก จการ ด งน นสาธารณชนจ งต องการข อม ล ท จะช วยประเม นผลกระทบในการด าเน นงานท ม ต อส งคม เช น การจ างงานและการร บซ อส นค า จากผ ผล ตในท องถ น 9. ค แข ง หมายถ ง ธ รก จท ด าเน นงานในล กษณะเด ยวก บก จการและม ขนาดของธ รก จ ไม แตกต างก นมากน ก ค แข งต องการว เคราะห งบการเง นเพ อให ทราบจ ดแข งและจ ดอ อนของ ก จการ ด งน นค แข งจ งต องการข อม ลท กด านท จะช วยในการประเม นจ ดแข งและจ ดอ อน ผ ว เคราะห งบการเง นแต ละคนจะม ความเก ยวพ นก บก จการไปคนละล กษณะ ด งน นจ งม ว ตถ ประสงค ในการว เคราะห งบการเง นและม ความต องการข อม ลท แตกต างก น ท มาของข อม ลท ใช ในการว เคราะห งบการเง น เม อก าหนดว ตถ ประสงค ของการว เคราะห งบการเง นแล ว งานข นต อไปค อการรวบรวม ข อม ล ต อไปน เป นข อม ลต าง ๆ ท จะช วยในการว เคราะห งบการเง น ซ งผ ว เคราะห จะต อง พ จารณาว าข อม ลใดท จะช วยให การว เคราะห บรรล ว ตถ ประสงค 1. รายงานประจ าป บางบร ษ ทจะม การจ ดท ารายงานประจ าป เพ อประชาส มพ นธ ให สาธารณชนได ร จ กบร ษ ทมากข น ข อม ลส วนใหญ ท แสดงในรายงานประจ าป ได แก จ ดเด นทางการเง น (Financial Highlights) ในส วนน จะม ข อม ลท แสดงผล การด าเน นงาน ฐานะการเง น และอ ตราส วนทางการเง นท ส าค ญ เช น รายได ค าใช จ าย ก าไรข นต น ก าไรส ทธ ส นทร พย หน ส นและส วนของเจ าของ อ ตราตอบแทนจากส นทร พย อ ตราผลตอบแทนของผ ถ อห น และอ ตราส วน ท นหม นเว ยน เป นต น ภาพรวมการด าเน นงาน (Business Performance) ในส วนน จะน าต วเลขท เป น จ ดเด นทางการเง นมาบรรยายให ทราบรายละเอ ยดของแต ละรายการ คณะกรรมการ ผ บร หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ (Board of Directors, Executives and Audit Committee) ในส วนน จะแสดงรายช อคณะกรรมการ ผ บร หาร และคณะกรรมการตรวจสอบของบร ษ ท ล กษณะการประกอบธ รก จ (Nature of Business) ในส วนน จะแสดง รายละเอ ยดท เก ยวข องก บการประกอบธ รก จ เช น ประเภทของส นค า เป นต น

4 การว เคราะห งบการเง น 4 ภาวะอ ตสาหกรรมและแนวโน ม (Industry Overview and Trend) ในส วนน จะแสดงรายละเอ ยดท เก ยวข องก บอ ตสาหกรรม เช น ความต องการส นค า การแข งข น สภาพแวดล อมท ม อ ทธ พลต ออ ตสาหกรรม รวมท งแนวโน ม ความต องการส นค า ราคาส นค าและป จจ ยการผล ต เป นต น ป จจ ยเส ยง (Risk Factors) ในส วนน จะแสดงถ งป จจ ยท จะม ผลกระทบต อบร ษ ท เช น ราคาหร อการขาดแคลนว ตถ ด บ อ ตราแลกเปล ยน นโยบายของร ฐบาล เทคโนโลย การผล ต กฎระเบ ยบการค าระหว างประเทศ เป นต น การก าก บด แลก จการ (Corporate Governance) ในส วนน จะม ข อม ลเก ยวก บ นโยบายการก าก บด แลก จการ ส ทธ ของผ ถ อห นและผ ถ อห นส วนน อย ภาวะ ผ น าและว ส ยท ศน ความข ดแย งทางผลประโยชน จร ยธรรมทางธ รก จ ค าตอบแทนกรรมการและผ บร หาร ระบบการควบค มและการตรวจสอบภายใน เป นต น โครงสร างการถ อห นและการจ ดการ (Shareholders and Management Structure) ในส วนน จะแสดงรายช อและส ญชาต ผ ถ อห นใหญ ของบร ษ ท จ านวนห นและส ดส วนท ถ อห นในบร ษ ท รายช อคณะกรรมการและผ บร หาร บร ษ ท ต าแหน งและจ านวนห นท ถ อ เป นต น รายการระหว างก น (Related Party Transaction) ในส วนน จะแสดงรายช อ บร ษ ทย อยหร อบร ษ ทในเคร อท ม รายการค าระหว างก น เช น การซ อขายส นค า การซ อเคร องจ กร และรายละเอ ยดของรายการท เก ดข น รวมท งล กษณะ ความส มพ นธ เป นต น รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee s Report) ในส วนน จะแสดงรายละเอ ยดการท างานและความเห นของคณะกรรมการตรวจสอบต อ ธรรมาภ บาลของก จการ รายงานผ สอบบ ญช (Auditor s Report) ในส วนน จะแสดงผลการตรวจสอบบ ญช ของผ สอบบ ญช ร บอน ญาตตามร ปแบบท ก าหนดไว ในมาตรฐานการสอบบ ญช งบการเง นและหมายเหต ประกอบงบการเง น (Financial Statements and Notes) ในส วนน จะแสดงงบแสดงฐานะการเง น งบก าไรขาดท นเบ ดเสร จ งบแสดงการเปล ยนแปลงส วนของเจ าของ งบกระแสเง นสด ท งส วนท เป นของ บร ษ ทและงบการเง นรวมและหมายเหต ประกอบงบการเง น เง นลงท นในบร ษ ทย อยและบร ษ ทอ น (Investment in Subsidiaries and Other Companies) ในส วนน จะแสดงรายช อธ รก จท บร ษ ทไปลงท น ประเภท ธ รก จและส ดส วนการลงท น เป นต น

5 การว เคราะห งบการเง น 5 ข อม ลองค กร (Outline of the Company) ในส วนน จะแสดงรายละเอ ยดท วไป ของบร ษ ท เช น สถานท ต ง อ เมล แอดเดรส โฮมเพจ ประเภทธ รก จ ท น จดทะเบ ยน ช อผ สอบบ ญช และนายทะเบ ยนหล กทร พย เป นต น 2. แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป หร อ แบบ 56-1 ส าน กงานคณะกรรมการก าก บ หล กทร พย และตลาดหล กทร พย : ก.ล.ต. (The Office of the Securities and Exchange Commission: SEC) ได ก าหนดให บร ษ ทจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย ต องจ ดท าแบบแสดง รายการข อม ลประจ าป ตามห วข อต อไปน ปกหน า ในส วนน จะแสดงช อบร ษ ทและสารบ ญ ข อม ลท วไป ในส วนน จะแสดงรายละเอ ยดของบร ษ ท ได แก ล กษณะการ ประกอบการ ท ต ง ประเภทของส นค า และทะเบ ยนบร ษ ท ป จจ ยความเส ยง ในส วนน จะแสดงถ งป จจ ยท จะม ผลกระทบต อบร ษ ท เช น ราคาหร อการขาดแคลนว ตถ ด บ อ ตราแลกเปล ยน นโยบายของร ฐบาล เทคโนโลย การผล ต กฎระเบ ยบการค าระหว างประเทศ เป นต น ล กษณะการประกอบธ รก จ ในส วนน จะแสดงประว ต การด าเน นงานและ พ ฒนาการของบร ษ ท ภาพรวมการด าเน นธ รก จ และโครงสร างรายได เป นต น การประกอบธ รก จของแต ละสายผล ตภ ณฑ ในส วนน จะแสดงล กษณะ ผล ตภ ณฑ หร อบร การ การตลาดและภาวะการแข งข น ล กค าท ส าค ญในแต ละ สายผล ตภ ณฑ ป จจ ยการผล ต และผลกระทบต อส งแวดล อม เช น ใน กระบวนการผล ตส นค าจะม น าเส ยเก ดข น เป นต น ทร พย ส นท ใช ในการประกอบธ รก จ ในส วนน จะแสดงประเภททร พย ส นท ใช ในการด าเน นธ รก จ ล กษณะกรรมส ทธ เช น เช าหร อซ อ ม ลค าและ ภาระผ กพ น เช น ท ด นต ดจ านอง เป นต น ข อพ พาททางกฎหมาย ในส วนน จะแสดงรายละเอ ยดการถ กฟ องร อง หร อ การม คด ความท ย งไม ส นส ด เช น ขณะน บร ษ ทถ กฟ องร องเร ยกค าเส ยหาย กรณ ปล อยน าเส ยท าให แม น าเน าเส ย เป นต น โครงสร างเง นท น ในส วนน จะแสดงรายละเอ ยดเก ยวก บหล กทร พย ของบร ษ ท ผ ถ อห นหล ก ภาระผ กพ นในการออกห นเพ ม และนโยบายเง นป นผล เป นต น การจ ดการ ในส วนน จะแสดงรายช อคณะกรรมการและผ บร หารบร ษ ท ต าแหน งและจ านวนห นท ถ อ ขอบเขตอ านาจหน าท รายช อคณะกรรมการ ตรวจสอบ ข อม ลเก ยวก บนโยบายการก าก บด แลก จการ ส ทธ ของผ ถ อห น และผ ถ อห นส วนน อย ภาวะผ น าและว ส ยท ศน ความข ดแย งทางผลประโยชน

6 การว เคราะห งบการเง น 6 จร ยธรรมทางธ รก จ ค าตอบแทนกรรมการและผ บร หาร ระบบการควบค ม และการตรวจสอบภายใน ความส มพ นธ ก บผ ลงท น และบ คลากร เป นต น การควบค มภายใน ในส วนน จะแสดงรายละเอ ยดการควบค มภายในด านต าง ๆ ของบร ษ ท รายการระหว างก น ในส วนน จะแสดงรายช อบร ษ ทย อยหร อบร ษ ทในเคร อท ม รายการค าระหว างก น เช น การซ อขายส นค า การซ อเคร องจ กรและรายละเอ ยด ของรายการท เก ดข น ล กหน เจ าหน ระหว างก น การก ย มระหว างก น และ ดอกเบ ยระหว างก น เป นต น ข อม ลเหล าน จ าเป นต องใช ในการจ ดท างบการเง น รวมของบร ษ ท ฐานะการเง นและผลการด าเน นงาน ในส วนน จะแสดงงบแสดงฐานะการเง น งบก าไรขาดท นเบ ดเสร จ งบแสดงการเปล ยนแปลงส วนของเจ าของ งบกระแส เง นสด ท งส วนท เป นของบร ษ ทและงบการเง นรวม ค าอธ บายและการว เคราะห ฐานะการเง นและผลการด าเน นงาน อ ตราส วนทางการเง น ส าหร บหมายเหต ประกอบงบจะไม ได แสดงในส วนน ข อม ลอ นท เก ยวข อง การร บรองความถ กต องของข อม ล ในส วนน จะแสดงรายละเอ ยดท กรรมการ ผ ม อ านาจของบร ษ ทเซ นร บรองข อม ลท แสดงไว ท งหมด รายละเอ ยดเก ยวก บผ บร หารและผ ม อ านาจควบค มของบร ษ ท ในส วนน จะแสดง ช อ อาย ค ณว ฒ การศ กษา ส ดส วนการถ อห น และประสบการณ การท างานในช วง 5 ป ท ผ านมาของผ บร หารและผ ม อ านาจควบค มบร ษ ท รายละเอ ยดเก ยวก บกรรมการของบร ษ ทย อย ในส วนน จะแสดงช อกรรมการ และบร ษ ทท กรรมการแต ละคนม อ านาจในการบร หารงาน 3. งบการเง น เป นข อม ลส าค ญท ใช ในการว เคราะห งบการเง น ซ งสามารถได มาจาก หลายแหล ง ด งน 3.1 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จะม งบการเง นของธ รก จท จดทะเบ ยนในประเทศไทย ท งหมด ไม ว าธ รก จน นจะจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทยหร อไม ผ สนใจสามารถ หางบการเง นของบร ษ ทเหล าน ได ท กรมพ ฒนาธ รก จการค า (ช อเด ม ค อ กรมทะเบ ยนการค า) ท อย 44/100 ถนนนนทบ ร 1 ต าบลบางกระสอ อ าเภอเม อง จ งหว ดนนทบ ร โทรศ พท โทรสาร สายด วน 1570 ป จจ บ นกรมพ ฒนาธ รก จการค า ได พ ฒนาระบบข อม ล ซ งท าให สามารถค นหางบการเง นได จากอ นเทอร เน ต

7 การว เคราะห งบการเง น ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย งบการเง นท สามารถหาได จะเป น งบการเง นเฉพาะบร ษ ทท จดทะเบ ยนเท าน น ผ สนใจสามารถหางบการเง นของบร ษ ทเหล าน ได ท ห องสม ดของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand : SET) ท อย 62 ถนนร ชดาภ เษก คลองเตย กร งเทพ โทรศ พท แฟกซ ส าน กงานคณะกรรมการก าก บหล กทร พย และตลาดหล กทร พย ท อย ช น 13 อาคารด ทแฮล มทาวเว อร ส บ 93/1 ถนนว ทย แขวงล มพ น เขตปท มว น กร งเทพฯ โทรศ พท ต อ Business Online (BOL) ป จจ บ นบร ษ ท บ ซ เนส ออนไลน จ าก ด (มหาชน) เป นบร ษ ทท ให บร การทางธ รก จครบวงจรต งแต ให ข อม ลบร ษ ท ตรวจสอบความน าเช อถ อ ว เคราะห ธ รก จ จนถ งการจ ดเก บหน ส น บร ษ ทน ก อต งข นในป พ.ศ ได ร บส มปทาน ข อม ลจากกรมพ ฒนาธ รก จการค า เพ อให บร การข อม ลพ นฐานของบร ษ ทจดทะเบ ยนท งหมดใน ประเทศไทย โดยน าข อม ลงบการเง นไปว เคราะห แล วอ พโหลดไว บนเว บไซต (www.bol.co.th) หากต องการได ข อม ลต องเป นสมาช กหร อเส ยค าใช จ ายตามท บร ษ ทก าหนด แหล งข อม ลจากอ นเทอร เน ต (ให น กศ กษาศ กษาด วยตนเอง) 1. เป นเว บไซต ของกรมพ ฒนาธ รก จการค า เม อเข าถ งได แล วจะ ปรากฏหน าจอด งข างล าง และให ปฏ บ ต ด งน คล กเล อกแถบ e-service แล วเล อกห วข อ ตรวจค นข อม ลงบการเง น

8 การว เคราะห งบการเง น 8 เม อคล กแล วจะปรากฏหน าจอ ด งน ส าหร บท านท ย งไม ได เป นสมาช ก ต องสม ครเพ อให ได Password ก อน ต อจากน น กรมพ ฒนาธ รก จการค าจะให Password เม อได ร บ Password แล วให ใส Username และ Password แล วกดป ม Login (ล อคอ น) จะเข าส การตรวจค นข อม ลงบการเง นของน ต บ คคล โดยปรากฏหน าจอ ด งน

9 การว เคราะห งบการเง น 9 เล อกห วข อ เปร ยบเท ยบงบการเง นของน ต บ คคล 3 ป โดยคล กเล อก น ต บ คคลท ต องการค นหา ซ งประกอบด วย บร ษ ทจ าก ด ห างห นส วนจ าก ด ห างห นส วนสาม ญน ต บ คคล และบร ษ ทมหาชน (กรมพ ฒนาธ รก จการค าพ ง จะเร มด าเน นการน าเข าข อม ลงบการเง น ด งน นข อม ลท พบอาจจะไม สมบ รณ เช น บางก จการย งไม ม ข อม ล เป นต น) สมมต ต องการค นหาข อม ลของบร ษ ท ป นซ เมนต ไทย จ าก ด (มหาชน) ให คล กไปท บร ษ ทมหาชน จะปรากฏหน าจอ ด งน

10 การว เคราะห งบการเง น 10 พ มพ ช อก จการลงไปในช อง ช อบร ษ ทมหาชนจ าก ด จะปรากฏหน าจอด งน และคล กป มค นหา

11 การว เคราะห งบการเง น 11 คล กในช องเลขทะเบ ยน (ใหม ) จะปรากฏหน าจอ ด งน ข อม ลเหล าน เป นข อม ลงบแสดงฐานะการเง นและงบก าไรขาดท นเบ ดเสร จ โดยสร ปเปร ยบเท ยบ 3 ป 2. เป นเว บไซต ของส าน กงานคณะกรรมการก าก บหล กทร พย และ ตลาดหล กทร พย เม อเข าถ งได แล วจะปรากฏหน าจอด งข างล าง และให ปฏ บ ต ด งน คล กเล อกห วข อ งบการเง น

12 การว เคราะห งบการเง น 12 เล อกบร ษ ทท ต องการด ข อม ลงบการเง นและหมายเหต ประกอบงบการเง น โดยคล กล กศรท Drop Down จะปรากฏช อบร ษ ทท จดทะเบ ยนในตลาด หล กทร พย แห งประเทศไทย เร ยงตามต วอ กษร ต อจากน นคล กป ม ค นหา จะปรากฏหน าจอ ด งน หร อ คล กเล อก 56-1 จะปรากฏหน าจอ ด งน คล กป ม ค นหา แล วจะปรากฏหน าจอ ด งน คล กเล อกช วงเวลาท ต องการจะด งบการเง น

13 การว เคราะห งบการเง น 13 หร อ ต องการด แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (56-1) คล กเล อกห วข อ แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป เล อกบร ษ ทท ต องการด ข อม ล โดยคล กล กศรท Drop Down จะปรากฏช อ บร ษ ทท จดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เร ยงตามต วอ กษร ต อจากน นคล กป มค นหา

14 การว เคราะห งบการเง น 14 เม อคล กแล วจะปรากฏหน าจอด งร ป ต อจากน นคล กห วข อท สนใจ ประโยชน ของการว เคราะห งบการเง น 1. ท าให ทราบเหต การณ ต าง ๆ ท เก ดข น เพ อใช เป นข อม ลในการวางแผนหร อพยากรณ อนาคต 2. ท าให ทราบความส มพ นธ ของรายการต าง ๆ เพ อจะได เข าใจฐานะการเง นและผลการ ด าเน นงาน รวมท งสภาพคล องของก จการได ด ย งข น 3. ท าให ทราบถ งความสามารถของผ บร หาร 4. ท าให ทราบถ งสถานการณ ในป จจ บ นและเป นเคร องม อในการประเม นก จการในอนาคตได 5. สามารถเปร ยบเท ยบงบการเง นก บอด ต ค แข ง และอ ตสาหกรรมได 6. สามารถใช เป นข อม ลในการต ดส นใจส าหร บผ ท เก ยวข องก บก จการได ข อจ าก ดของการว เคราะห งบการเง น 1. ต วเลขบางต วในงบการเง นท น ามาว เคราะห เก ดจากการประมาณ เช น ค าเส อม ราคา (ต องประมาณอาย การใช งานและม ลค าซากของส นทร พย ) และหน สงส ยจะส ญ (ต องประมาณอ ตราล กหน ท คาดว าจะไม ช าระเง น) เป นต น 2. งบการเง นไม ค าน งถ งค าของเง นตามเวลา เพราะม ต วเลขหลายต วท ใช ค าเง นในอด ต

15 การว เคราะห งบการเง น ข อม ลส าค ญบางรายการอาจไม เป นต วเง นและไม อย ในงบการเง น ท าให การว เคราะห ได ข อม ลไม ครบถ วน (ส นทร พย และหน ส นนอกงบแสดงฐานะการเง น) 4. การว เคราะห งบการเง นเป นการว เคราะห ข อม ลท เก ดข นในอด ต (น างบการเง นของป ก อน ๆ มาว เคราะห ) 5. การเปร ยบเท ยบอาจไม เหมาะสม เช น เปร ยบเท ยบก บอด ต โดยม สภาพแวดล อมท แตกต างก น การเปร ยบเท ยบก บค แข ง โดยค แข งใช หล กการบ ญช ท แตกต างก น เคร องม อในการว เคราะห งบการเง น เคร องม อในการว เคราะห งบการเง นท น ยมใช ในป จจ บ น ได แก การว เคราะห งบการเง น แนวต ง การว เคราะห งบการเง นแนวนอนและการว เคราะห อ ตราส วน โดยต วอย างงบการเง น ท จะใช เคร องม อต าง ๆ ว เคราะห จะใช งบการเง น ได แก งบแสดงฐานะการเง น และงบก าไร ขาดท น เป นต น 1. การว เคราะห งบการเง นแนวต ง ความส าค ญของการว เคราะห งบการเง นแนวต ง การเปร ยบเท ยบระหว างก จการจะม ป ญหาในเร องขนาดของก จการท แตกต างก น หร อ การใช เง นตราต างสก ล เคร องม อท จะช วยขจ ดป ญหาน ค อการท าต วเลขในงบการเง นให เป น ร อยละของรายการท เก ยวข อง เช น ยอดส นทร พย แต ละรายการค ดเป นร อยละเท าใดของยอด ส นทร พย รวม หร อยอดหน ส นและส วนของผ ถ อห นแต ละรายการค ดเป นร อยละเท าใดของยอดหน ส น และส วนของผ ถ อห น เป นต น ซ งเทคน คท จะน ามาใช เร ยกว า การว เคราะห งบการเง นแนวต ง ความหมายของการว เคราะห งบการเง นแนวต ง การว เคราะห งบการเง นแนวต งหร อแนวด ง (Vertical Analysis) หร อการว เคราะห ขนาดร วม (Common Size Analysis) หมายถ ง การว เคราะห ต วเลขในงบการเง น โดยม การก าหนดให ยอดรวมของหมวดใดหมวดหน งในงบการเง นเป นร อยละ 100 และเท ยบว ายอดรายการอ น ๆ เป นร อยละเท าใดของยอดรวมในหมวดเด ยวก น เพ อให ต วเลขแสดงความหมายท ช ดเจนและ สามารถเปร ยบเท ยบก นได

16 การว เคราะห งบการเง น 16 งบก าไรขาดท น ก าหนดให ยอดรายได รวมเป นร อยละ 100 เม อต องการค านวณว า ยอดรายได และค าใช จ ายแต ละรายการเป นร อยละเท าใด งบแสดงฐานะการเง น ก าหนดให ยอดส นทร พย รวมเป นร อยละ 100 เม อต องการค านวณว ายอดส นทร พย แต ละ รายการเป นร อยละเท าใด ยอดหน ส นและส วนของผ ถ อห นรวมเป นร อยละ 100 ยอดหน ส นและส วนของผ ถ อห นแต ละรายการเป นร อยละเท าใด เม อต องการค านวณว า การค านวณแนวต งในงบก าไรขาดท น ก าหนดให ยอดรายได รวมเป นร อยละ 100 และ น ายอดแต ละรายการในงบก าไรขาดท นมาค านวณว ายอดรายการน นเป นร อยละเท าใดของ ยอดรายได รวม โดยใช ส ตรด งน % = ยอดแต ละรายการในงบก าไรขาดท น ยอดรายได รวม X 100 การค านวณแนวต งในงบแสดงฐานะการเง น ก าหนดให ยอดส นทร พย รวม หร อยอด หน ส นและส วนของเจ าของรวมเป นร อยละ 100 และน ายอดแต ละรายการในงบแสดงฐานะ การเง นมาค านวณว ารายการน น ๆ เป นร อยละเท าใดของยอดรวม โดยใช ส ตรด งน และ ยอดแต ละรายการในหมวดส นทร พย % = X 100 ยอดส นทร พย รวม % = ยอดแต ละรายการในหมวดหน ส นและส วนของผ ถ อห น ยอดหน ส นและส วนของผ ถ อห นรวม X 100

17 การว เคราะห งบการเง น 17 การใช โปรแกรม Microsoft Excel เพ อช วยในการค านวณแนวต ง (ให น กศ กษา ศ กษาด วยตนเอง) ป จจ บ นม โปรแกรมคอมพ วเตอร ท ช วยในการค านวณหลายโปรแกรม โปรแกรม ท ได ร บความน ยมมากโปรแกรมหน ง ได แก โปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ด Microsoft Office การน าโปรแกรมคอมพ วเตอร เข ามาช วยในการค านวณแนวต ง จะท าให ได ผลล พธ ท รวดเร วและลดความผ ดพลาดได ต อไปน เป นต วอย างการค านวณแนวต งโดยใช โปรแกรม Microsoft Excel Version 2003 (ส าหร บ Version 2007) ก สามารถค านวณได โดยใช ว ธ การเด ยวก น) ข นตอนการค านวณแนวต งในงบก าไรขาดท น 1. เป ดโปรแกรม Microsoft Excel โดยคล กท ป ม Start ม มล างซ ายม อ Program ต อจากน นเล อกโปรแกรม Microsoft Excel เพ อท าการเป ดโปรแกรม แล วเล อก

18 การว เคราะห งบการเง น เม อเป ดโปรแกรมแล วให พ มพ หร อค ดลอกงบก าไรขาดท นลงใน Sheet ของโปรแกรม ท เป ดไว โดยต องม การปร บขนาดของ Column ให เหมาะสมก บข อม ล 3. พ มพ ค าว า ร อยละ ลงไปใน Column ท ต องการค านวณ 4. คล กท ช องท ต องการค านวณ ค อ รายการแรกในงบก าไรขาดท น = ช องท ม ยอดท ต องการค านวณ * 100 / ช องท ม ยอดท ก าหนดให เป นร อยละ 100 ยอดท ก าหนดให เป นร อยละ 100 ค อ ยอดรายได รวม แล วใส ส ตรด งน ซ งในท น ด งน นจ งใส ส ตร =C5*100/$C$8 (ในช องท จะ ท าการค านวณต องใส เคร องหมาย = หร อ + ก อนเสมอ เน องจากเป นเง อนไขท โปรแกรม Excel ก าหนดไว ส าหร บต วหารต องใส $ เพ อต องการไม ให ค าน เปล ยนแปลงเม อท าการค ดลอก เพราะ ท กช องต องใช ยอดรายได รวมเป นต วหาร) ต อจากน นกดป ม Enter เพ อร บค า จะปรากฏค าตอบ ในช องด งกล าว 5. หากต องการให ม ทศน ยม ให ใช เมาส คล กท การคล กแต ละคร งจะเพ ม ทศน ยม 1 ต าแหน ง หร อหากต องการลดทศน ยมก คล กป มข าง ๆ

19 การว เคราะห งบการเง น การค ดลอกส ตรจากช องต นแบบไปย งช องอ น ๆ ท าได โดยการใช เมาส คล กช องท ม ส ตรต นแบบ แล วคล กเมาส ขวาจะปรากฏเมน ให เล อก ค ดลอก (Copy) 7. ใช เมาส เล อกช องท ต องการจะค านวณเพ อให ปรากฏแถบด า ต อจากน นคล กขวา แล วเล อก วาง (Paste)

20 การว เคราะห งบการเง น หากท าถ กต องจะปรากฏผลล พธ ตามร ป ข นตอนการค านวณแนวต งในงบแสดงฐานะการเง น 1. เป ดโปรแกรม Microsoft Excel 2. เม อเป ดโปรแกรมแล วให พ มพ หร อค ดลอกงบแสดงฐานะการเง นลงใน Sheet ของ โปรแกรมท เป ดไว โดยต องม การปร บขนาดของ Column ให เหมาะสมก บข อม ล 3. พ มพ ค าว า ร อยละ ลงไปใน Column ท ต องการค านวณ

21 การว เคราะห งบการเง น คล กท ช องท ต องการค านวณ ค อ รายการแรกในงบแสดงฐานะการเง น แล วใส ส ตร ด งน = ช องท ม ยอดท ต องการค านวณ * 100 / ช องท ม ยอดท ก าหนดให เป นร อยละ 100 ซ งในท น ยอดท ก าหนดให เป นร อยละ 100 ค อ ส นทร พย รวม ด งน นจ งใส ส ตร =C5*100/$C$14 ส าหร บ ต วหารต องใส $ เพ อต องการไม ให ค าน เปล ยนแปลงเม อท าการค ดลอก เพราะท กช องต องใช ยอด ส นทร พย รวมเป นต วหาร) ต อจากน นกดป ม Enter เพ อร บค าจะปรากฏค าตอบในช องด งกล าว 5. หากต องการลดทศน ยม ให ใช เมาส คล กท ทศน ยม 1 ต าแหน ง หร อหากต องการลดทศน ยมก คล กป มข าง ๆ การคล กแต ละคร งจะลด

22 การว เคราะห งบการเง น การค ดลอกส ตรจากช องต นแบบไปย งช องอ น ๆ ท าได โดยการใช เมาส คล กช องท ม ส ตรต นแบบ แล วคล กเมาส ขวาจะปรากฏเมน ให เล อก ค ดลอก (Copy) 7. ใช เมาส เล อกช องท ต องการจะค านวณเพ อให ปรากฏแถบด า ต อจากน นคล กขวา แล วเล อก วาง (Paste) 8. หากท าถ กต องจะปรากฏผลล พธ ตามร ป

23 การว เคราะห งบการเง น ส าหร บรายการในหน ส นและส วนของผ ถ อห น ยอดท ก าหนดให เป นร อยละ 100 ค อ หน ส นและส วนของผ ถ อห นรวม แต เน องจากยอดน เท าก บส นทร พย รวม จ งใช ส ตรเด ยวก น โดยไม ต องสร างหร อค ดลอกใหม และสามารถน าไปวางในช องหน ส นและส วนของผ ถ อห นแต ละ รายการได เลย 2. การว เคราะห งบการเง นแนวนอน ความส าค ญของการว เคราะห งบการเง นแนวนอน การว เคราะห งบการเง นโดยใช ข อม ลป ใดป หน งอาจท าให ไม ได ข อม ลท ม ความหมายเพ ยงพอ เน องจากผ ว เคราะห ไม สามารถทราบว าข อม ลท เห นม ค ามากหร อน อย เพราะไม ม เกณฑ ในการ เปร ยบเท ยบ การว เคราะห งบการเง นแนวนอนหร อการว เคราะห การเปล ยนแปลงของงบการเง น เป นการเปร ยบเท ยบยอดต าง ๆ ในงบก าไรขาดท นและงบแสดงฐานะการเง นก บป อ น ซ งจะท าให ผ ว เคราะห ทราบถ งการเปล ยนแปลงของรายการต าง ๆ หลาย ๆ ป จะท าให ทราบแนวโน มของรายการน น และหากท าการว เคราะห ความเปล ยนแปลง ความหมายของการว เคราะห งบการเง นแนวนอน การว เคราะห งบการเง นแนวนอน (Horizontal Analysis) หร อการว เคราะห การเปล ยนแปลง หมายถ ง การว เคราะห ต วเลขในงบการเง น โดยม การเปร ยบเท ยบก บป อ น ๆ ซ งต องก าหนดให ต วเลขป ใดป หน งเป นร อยละ 100 และเท ยบว าป อ น ๆ จะเป นร อยละเท าใด ในการก าหนดป ใด ป หน งให เป นร อยละ 100 สามารถท าได 2 ว ธ ค อ การเปร ยบเท ยบก บป ก อน และการเปร ยบเท ยบ ก บป ฐาน ในกรณ ม ต วเลข 2 ป ท ง 2 ว ธ จะค านวณเหม อนก น ว ธ การว เคราะห งบการเง นแนวนอน การว เคราะห เปร ยบเท ยบก บป ก อน เป นการว เคราะห โดยเท ยบป ก อนให เป นร อยละ 100 แล วหาว ายอดป ป จจ บ นเปล ยนแปลงไปจากป ก อนอย างไร โดยใช ส ตรด งน ยอดป ป จจ บ น - ยอดป ก อน % การเปล ยนแปลง = X 100 ยอดป ก อน

24 การว เคราะห งบการเง น 24 การใช โปรแกรม Microsoft Excel เพ อช วยในการค านวณแนวนอน ( ให น กศ กษาศ กษาด วยตนเอง) ต อไปน เป นต วอย างการค านวณแนวต งโดยใช โปรแกรม Microsoft Excel Version 2003 (ส าหร บ Version 2007 ก สามารถค านวณได โดยใช ว ธ การเด ยวก น) ข นตอนการค านวณแนวนอนในงบก าไรขาดท น 1. เป ดโปรแกรม Microsoft Excel 2. เม อเป ดโปรแกรมแล วให พ มพ หร อค ดลอกงบก าไรขาดท นลงใน Sheet ของโปรแกรม ท เป ดไว โดยต องม การปร บขนาดของ Column ให เหมาะสมก บข อม ล 3. พ มพ ค าว า ร อยละ ลงไปใน Column ท ต องการค านวณ 4. คล กท ช องท ต องการค านวณ ค อ รายการแรกในงบก าไรขาดท น แล วใส ส ตรด งน = (ช องท ม ยอดป ป จจ บ น ช องท ม ยอดป ก อน) * 100 / ช องท ม ยอดป ก อน ด งน นจ งใส ส ตร =(B6-C6)*100/C6 ส าหร บค แรก (B6-C6) ต องใส วงเล บเพราะต องการให หาผลต างก อนแล วจ ง น าผลต างไปค ณ 100 แล วหารด วยยอดป ก อน ต อจากน นกดป ม Enter เพ อร บค า จะปรากฏ ค าตอบในช องด งกล าว 5. การค ดลอกส ตรจากช องต นแบบไปย งช องอ น ๆ ท าได โดยการใช เมาส คล กช องท ม ส ตรต นแบบ แล วคล กเมาส ขวาจะปรากฏเมน ให เล อก ค ดลอก (Copy)

25 การว เคราะห งบการเง น ใช เมาส เล อกช องท ต องการจะค านวณเพ อให ปรากฏแถบด า ต อจากน นคล กขวา แล วเล อก วาง (Paste) 7. หากท าถ กต องจะปรากฏผลล พธ ตามร ป 8. ในช อง G7 จะปรากฏค า #DIV/0! ในท น หมายถ ง หาค าไม ได เน องจากยอดก าไร จากการขายท ด นป ก อนไม ม เม อเก ดรายการน ข นในป ป จจ บ นจ งไม สามารถหาค าได ด งน น ก อนการว เคราะห จ งต องเปล ยนค าในช องให เป น n/a ข นตอนการค านวณแนวนอนในงบแสดงฐานะการเง น 1. เป ดโปรแกรม Microsoft Excel 2. เม อเป ดโปรแกรมแล วให พ มพ หร อค ดลอกงบแสดงฐานะการเง นลงใน Sheet ของ โปรแกรมท เป ดไว โดยต องม การปร บขนาดของ Column ให เหมาะสมก บข อม ล 3. พ มพ ค าว า ร อยละ ลงไปใน Column ท ต องการค านวณ 4. คล กท ช องท ต องการค านวณ ค อ รายการแรกในงบแสดงฐานะการเง น แล วใส ส ตรด งน

26 การว เคราะห งบการเง น 26 = (ช องท ม ยอดป ป จจ บ น ช องท ม ยอดป ก อน) * 100 / ช องท ม ยอดป ก อน ด งน นจ งใส ส ตร =(C5-D5)*100/D5 ส าหร บค แรก (C5-D5) ต องใส วงเล บเพราะต องการให หาผลต างก อนแล วจ ง น าผลต างไปค ณ 100 แล วหารด วยยอดป ก อน ต อจากน นกดป ม Enter เพ อร บค า จะปรากฏ ค าตอบในช องด งกล าว 5. การค ดลอกส ตรจากช องต นแบบไปย งช องอ น ๆ ท าได โดยการใช เมาส คล กช องท ม ส ตรต นแบบ แล วคล กเมาส ขวาจะปรากฏเมน ให เล อก ค ดลอก (Copy) 6. ใช เมาส เล อกช องท ต องการจะค านวณเพ อให ปรากฏแถบด า ต อจากน นคล กขวา แล วเล อก วาง (Paste) 7. หากท าถ กต องจะปรากฏผลล พธ ตามร ป

27 การว เคราะห งบการเง น การว เคราะห อ ตราส วนทางการเง น ความส าค ญของอ ตราส วนทางการเง น ป ญหาประการหน งของงบแสดงฐานะการเง น งบก าไรขาดท นและงบกระแสเง นสด ค อ จ านวนเง นแต ละรายการในงบการเง นเป นจ านวนเท าใดจ งจะถ อว ามากหร อน อย เช น ธ รก จหน งม ส นทร พย หม นเว ยน 10 ล านบาท ผ ว เคราะห ไม สามารถสร ปได ว ายอดน เป นอย างไร หร อไม สามารถน ายอดเหล าน ไปเปร ยบเท ยบก บธ รก จอ น ด งน นจ งควรว เคราะห รายการต าง ๆ โดย น าไปเปร ยบเท ยบก บรายการท เก ยวข องเพ อให ม ความหมายมากข น เช น ควรน าส นทร พย หม นเว ยนไปเปร ยบเท ยบก บหน ส นหม นเว ยน เน องจากส นทร พย หม นเว ยนม ไว เพ อช าระหน ส น หม นเว ยน เป นต น เคร องม อท ช วยในการว เคราะห ในล กษณะน ค อ อ ตราส วนทางการเง น อ ตราส วนทางการเง น ค อ การน ารายการท ม ความส มพ นธ ก นมาเปร ยบเท ยบเพ อให ม ความหมายมากข น โดยรายการท น ามาเปร ยบเท ยบจะเป นรายการในงบเด ยวก นหร อต างงบก น ก ได ส าหร บการเปร ยบเท ยบรายการในงบเด ยวก น เช น การน าก าไรส ทธ เปร ยบเท ยบก บยอดขาย หร อการน ายอดหน ส นเปร ยบเท ยบก บส นทร พย ส วนการเปร ยบเท ยบรายการต างงบก น เช น การน ายอดขายมาเปร ยบเท ยบก บส นทร พย เป นต น เม อน ารายการต าง ๆ มาเปร ยบเท ยบ ก นแล ว ผลล พธ ท ได จะให ความหมายท ม ประโยชน กว าการว เคราะห แต ละรายการแยกจากก น และในการว เคราะห อ ตราส วนควรม การเปร ยบเท ยบก บอ ตราส วนในอด ต อ ตราส วนของค แข ง หร อของอ ตสาหกรรม ซ งจะท าให ม เกณฑ ในการว เคราะห ได ช ดเจนข น การว เคราะห งบการเง นส าหร บผ บร หาร การว เคราะห งบการเง นเป นเคร องม อส าค ญในการบร หารธ รก จ ด งน นผ บร หารจ งควร ใช ประโยชน จากเคร องม อเหล าน โดยจะต องเข าใจและว เคราะห ในด านต าง ๆ ด งน 1. การว เคราะห ฐานะการเง น ผ บร หารสามารถทราบถ งฐานะการเง นของธ รก จได โดย พ จารณาจากการว เคราะห งบแสดงฐานะการเง น ท งแนวต งและแนวนอนด งน

28 การว เคราะห งบการเง น การว เคราะห งบแสดงฐานะการเง นแนวต ง บร ษ ท พอเพ ยง จ าก ด งบแสดงฐานะการเง น ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2552 ส นทร พย บาท ร อยละ เง นสด 27, ล กหน 76, ส นค าคงเหล อ 22, รวมส นทร พย หม นเว ยน 125, เง นให กรรมการก ย มระยะยาว 300, ท ด น 200, อาคารและอ ปกรณ 290, ค าเส อมราคาสะสม (90,000) (10.90) รวมส นทร พย ไม หม นเว ยน 700, รวมส นทร พย 825, หน ส นและส วนของผ ถ อห น เจ าหน 31, ต วเง นจ าย 25, ภาษ เง นได ค างจ าย 8, รวมหน ส นหม นเว ยน 64, เง นก 390, รวมหน ส น 454, ท นห นสาม ญ (ม ลค าห นละ 10 บาท) 300, ก าไรสะสม 71, รวมส วนของผ ถ อห น 371, รวมหน ส นและส วนของผ ถ อห น 825,

29 การว เคราะห งบการเง น 29 แนวทางการว เคราะห งบแสดงฐานะการเง น การว เคราะห ส นทร พย ส นป 2552 บร ษ ท พอเพ ยง จ าก ด ม ส นทร พย หม นเว ยนร อยละ ซ งถ อว าม สภาพ คล องส งเม อเปร ยบเท ยบก บหน ส นหม นเว ยน ส าหร บส นทร พย หม นเว ยนส วนใหญ เป นล กหน ซ งก จการต องพยายามตามเก บเง นให ได ม การให กรรมการก ย มระยะยาวส งส ดค ดเป นร อยละ ของส นทร พย รวม ซ งถ อว าเป นการลงท นท ไม เหมาะสม เพราะบร ษ ทควรน าเง นไป ลงท นในด านอ น ส าหร บการลงท นในอาคารและอ ปกรณ ม ยอดรองลงมา ซ งก จการลงท นใน อาคารและอ ปกรณ โดยม ว ตถ ประสงค เพ อสร างรายได หล กให ก จการ ส าหร บการลงท นใน ท ด นก ม ยอดค อนข างส งถ งแม ในป น จะม การขายท ด นไปแล วบางส วนและท าให ก จการม ก าไรจาก การขายท ด นจ านวน 52,000 บาท ถ อว าการลงท นในท ด นม ความเหมาะสม การว เคราะห หน ส นและส วนของผ ถ อห น ส นป 2552 บร ษ ท พอเพ ยง จ าก ด ม การจ ดหาเง นโดยการก อหน ส งกว าเง นท ได มา จากส วนของผ ถ อห น โดยหน ส นส วนใหญ จะเก ดจากการก ย มระยะยาวส งถ งร อยละ ส งผล ท าให ดอกเบ ยจ ายม จ านวนมาก ในด านส วนของผ ถ อห นบร ษ ทขายห นในราคาตามม ลค า ท าให ไม ม ส วนเก นม ลค าห น ส าหร บก าไรสะสมท บร ษ ทท าได ต งแต เร มด าเน นงานจนถ งป จจ บ นม ร อยละ 8.61 ถ อเป นแหล งเง นท นภายในแต ย งม จ านวนไม มากน ก

30 การว เคราะห งบการเง น การว เคราะห งบแสดงฐานะการเง นแนวนอน บร ษ ท พอเพ ยง จ าก ด งบแสดงฐานะการเง น ณ ว นท 31 ธ นวาคม ส นทร พย ร อยละท เพ ม(ลด) เง นสด 27,000 44,000 (38.64) ล กหน 76,000 54, ส นค าคงเหล อ 22,000 46,000 (52.17) รวมส นทร พย หม นเว ยน 125, ,000 (13.19) เง นให กรรมการก ย มระยะยาว 300, , ท ด น 200, ,000 (19.03) อาคารและอ ปกรณ 290, ,000 0 ห ก ค าเส อมราคาสะสม (90,000) (80,000) รวมส นทร พย ไม หม นเว ยน 700, ,000 (2.37) รวมส นทร พย 825, ,000 (4.18) หน ส นและส วนของผ ถ อห น เจ าหน 31, ,000 (74.17) ต วเง นจ าย 25, ,000 (81.48) ภาษ เง นได ค างจ าย 8,000 10,000 (20.00) รวมหน ส นหม นเว ยน 64, ,000 (75.85) เง นก 390, , รวมหน ส น 454, ,000 (11.84) ท นห นสาม ญ (ม ลค าห นละ 10 บาท) 300, ,000 0 ก าไรสะสม 71,000 46, รวมส วนของผ ถ อห น 371, , รวมหน ส นและส วนของผ ถ อห น 825, ,000 (4.18)

31 การว เคราะห งบการเง น 31 แนวทางการว เคราะห การเปล ยนแปลงในงบแสดงฐานะการเง น การว เคราะห ส นทร พย เง นสดส นป 2552 ลดลงร อยละ แต ถ อว าม การบร หารเง นสดท ด เพราะก จการ ไม จ าเป นต องม เง นสดมากเก นไป ควรน าไปหาผลประโยชน และไม เส ยงต อการท จร ต ล กหน ม แนวโน มเพ มข นเร อยๆ โดยเม อเท ยบก บยอดขายแล วพบว ายอดล กหน เพ มข นสวนทางก บยอดขาย ด งน นควรพ จารณาว าการท ล กหน เพ มข นเป นเพราะล กหน เก าย งไม ช าระหน หร อไม ส นค าคงเหล อ ลดลงกว าคร งในป 2552 ต องระว งส นค าขาดสต อกหร อส นค าม ให เล อกน อย เง นให กรรมการก ย ม ระยะยาวเพ มข น ท ด นลดลงเพราะม การขายออกไปและได ก าไร การว เคราะห หน ส นและส วนของผ ถ อห น เจ าหน ในป 2552 ลดลงอย างมาก โดยบ ญช เจ าหน เก ดจากการซ อส นค าเป นเง นเช อ จ งม กไม เส ยดอกเบ ย และก จการต องระว งว าหากเจ าหน ลดเพราะเจ าหน ไม ยอมให เครด ตถ อว า เส ยช อเส ยงของก จการ ส าหร บต วเง นจ ายลดลงเช นก น แต ถ อว าด เพราะท าให ประหย ดดอกเบ ย ลงได เน องจากต วเง นจ ายม ดอกเบ ย บ ญช เง นก เพ มข นม ผลเส ย ค อ ต องเส ยดอกเบ ยและท าให ก จการม ความเส ยงส ง ในป 2552 ก าไรสะสมเพ มข นเน องจากก จการม ก าไรส ทธ แต โดยภาพรวม แล วก จการย งม ความเส ยงเพราะหน ส นส งกว าส วนของผ ถ อห น

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง น และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต สาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบ งบแสดงฐานะ การเง นรวมและงบแสดงฐานะการเง

More information

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอต อผ ถ อห นของบร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบงบด ล ณ ว นท 31

More information

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบและของบร ษ ท บางจากป โตรเล

More information

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ 1. การรายงานรายได 2. การรายงานค าใช จ าย 3. กาไรขาดท นเบ ดเสร จอ น 4. กาไรต อห น 5. ค ณภาพกาไร ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย 5.1 การรายงานรายได ศ กษาเพ

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

Update มาตรฐานการบ ญช

Update มาตรฐานการบ ญช Update มาตรฐานการบ ญช มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 16 (ปร บปร ง 2552) เร อง ท ด น อาคาร อ ปกรณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 23 (ปร บปร ง 2552) เร อง ต นท นการก ย ม มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 40 (ปร บปร ง 2552) เร อง อส งหาร

More information

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ ฒนาระบบการบร หารการจ ดการสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ ****************************

More information

โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด

โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด A study of accounting revenue expenses The friendship store bombs ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1. นางสาว ท พาน น ลาพ งการ รห ส 551123674 ช น/ห อง ปวช. 3/8

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

(ร าง) หล กเกณฑ และแนวทางการจ างท ปร กษาสาหร บ แผนงาน/โครงการ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

(ร าง) หล กเกณฑ และแนวทางการจ างท ปร กษาสาหร บ แผนงาน/โครงการ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ร าง) หล กเกณฑ และแนวทางการจ างท ปร กษาสาหร บ แผนงาน/โครงการ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปร บปร งล าส ด เม อ 13 ม นาคม 2555-1 - คานา ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน

More information

ร านค มบ ญ ต าบลอาฮ จ งหว ดเลย คณาพร ค าม ล

ร านค มบ ญ ต าบลอาฮ จ งหว ดเลย คณาพร ค าม ล การศ กษาการพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการร านค าปล กกรณ ศ กษา ร านค มบ ญ ต าบลอาฮ จ งหว ดเลย คณาพร ค าม ล การศ กษาค นคว าด วยตนเองเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการประกอบการ

More information

บทท 4 การสรรหาและการค ดเล อกบ คลากร

บทท 4 การสรรหาและการค ดเล อกบ คลากร บทท 4 การสรรหาและการค ดเล อกบ คลากร หล งจากท องค กรได ทราบความต องการด านทร พยากรมน ษย จากการวางแผนทร พยากร มน ษย แล วองค กรจะต องใช มาตรการต างๆ เพ อสรรหาบ คลากรท ม ค ณสมบ ต เหมาะสมก บ ต าแหน งงาน และให

More information

แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ

แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ สารบ ญ ค าน ยมของเชฟรอน...1 สารจากค ณจอห น ว ตส น...2 แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ...3 บทบาทและความร บผ ดชอบ...4 อำนาจและหน าท...4 แนวทางปฎ บ ต...4 การปฏ

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ ค ม อปฏ บ ต งาน การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ โดย นางแอนนา ทร พย ภ ย น กว ชาการศ กษาช านาญการ ห วหน ากล มงานบร การฝ กอบรม ส าน กฝ กอบรม สถาบ นบ ณพ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

ค ม อน กเร ยน แนวความค ดพ นฐาน ในการจ ดการส นค าคงคล ง ค ม อน กเร ยนจานวน 3 คาบ

ค ม อน กเร ยน แนวความค ดพ นฐาน ในการจ ดการส นค าคงคล ง ค ม อน กเร ยนจานวน 3 คาบ 1 ค ม อน กเร ยน ช ดการเร ยน ว ชา การบร หารการจ ดซ อ เร อง การบร หารส นค าคงคล ง สาหร บช น ปวส. 1 แผนกว ชาการตลาด ช ดท 1 แนวความค ดพ นฐาน ในการจ ดการส นค าคงคล ง ค ม อน กเร ยนจานวน 3 คาบ 2 ค ม อน กศ กษา

More information

รายว ชา การจ ดการกล มเพ อพ ฒนาอาช พ

รายว ชา การจ ดการกล มเพ อพ ฒนาอาช พ หน งส อเร ยนว ชาเล อก สาระการประกอบอาช พ รายว ชา การจ ดการกล มเพ อพ ฒนาอาช พ ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดมหาสารคาม สำน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information

การศ กษากลย ทธ การบร หารโครงการในธ รก จอส งหาร มทร พย เพ อการแข งข นอย างย งย น กรณ ศ กษากล มบร ษ ท เจ าพระยามหานคร จ าก ด(มหาชน) ส ร ยา อ มน อย

การศ กษากลย ทธ การบร หารโครงการในธ รก จอส งหาร มทร พย เพ อการแข งข นอย างย งย น กรณ ศ กษากล มบร ษ ท เจ าพระยามหานคร จ าก ด(มหาชน) ส ร ยา อ มน อย การศ กษากลย ทธ การบร หารโครงการในธ รก จอส งหาร มทร พย เพ อการแข งข นอย างย งย น กรณ ศ กษากล มบร ษ ท เจ าพระยามหานคร จ าก ด(มหาชน) ส ร ยา อ มน อย การศ กษาค นคว าด วยตนเองเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต งาน

การประเม นผลการปฏ บ ต งาน Human Resource Management การประเม นผลการปฏ บ ต งาน (Evaluation) แบบทดสอบก อนเข าส บทเร ยน ค าช แจง ขอให ผ เข าร บการอบรมตอบค าถามตามความเข าใจก อนท จะเร มศ กษาเน อหา ในบทและส งค าตอบทาง E-mail ไปท ว ทยากร

More information

ร างรายงานฉบ บสมบ รณ โครงการ การศ กษาสถานการณ การผล ตและบร โภคไก ของประเทศไทย เสนอ. ม ลน ธ ช วว ถ (Biothai)

ร างรายงานฉบ บสมบ รณ โครงการ การศ กษาสถานการณ การผล ตและบร โภคไก ของประเทศไทย เสนอ. ม ลน ธ ช วว ถ (Biothai) ร างรายงานฉบ บสมบ รณ โครงการ การศ กษาสถานการณ การผล ตและบร โภคไก ของประเทศไทย เสนอ ม ลน ธ ช วว ถ (Biothai) ภายใต แผนงานฐานทร พยากรอาหาร พ.ศ. 2550-2553 ม นาคม 2551 บทน า ไก จ ดว าเป นหน งในส ตว เศรษฐก จท

More information

นโยบายและกฎหมาย ของประเทศสมาช กอาเซ ยนเป าหมาย

นโยบายและกฎหมาย ของประเทศสมาช กอาเซ ยนเป าหมาย นโยบายและกฎหมายของประเทศสมาช กอาเซ ยนเป าหมาย 3-3 3 นโยบายและกฎหมาย ของประเทศสมาช กอาเซ ยนเป าหมาย ในบทน เป นการสร ปประเด นนโยบายและกฎหมายท เก ยวข องก บการประกอบธ รก จของ ผ ประกอบการ SMEs ได แก กฎหมายการจ

More information

ส าน กงานตรวจสอบภายใน

ส าน กงานตรวจสอบภายใน การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบภายใน ส าน กงานตรวจสอบภายใน ค าน า ส าน กงานตรวจสอบภายใน มหาว ทยาล ยรามค าแหง ได จ ดการความร เก ยวก บการตรวจสอบ ภายใน โดยรวบรวมจากเอกสาร ต ารา แนวปฏ บ ต ท ด และจากประสบการณ

More information

เอกสารสอบราคาซ อ เลขท

เอกสารสอบราคาซ อ เลขท -1- เอกสารสอบราคาซ อ เลขท 002/2556 โปรแกรมส าเร จร ป 1 รายการ ได แก Microsoft Office Standard 2013 GOL จ านวน 60 ช ด ตามประกาศส าน กงานคณะกรรมการนโยบายว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ลงว นท 12 ก

More information

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก :

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : การบร หารแผนงาน/โครงการ และการบร หารการเง นการบ ญช และพ สด ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ ฉบ บปร บปร งคร งท 4 : 1 ม นาคม 2554 (ปร บบางส วน 5 ก นยายน

More information

การเข ยนโครงการ บทท 3 ล กษณะของโครงการท ด

การเข ยนโครงการ บทท 3 ล กษณะของโครงการท ด บทท 3 การเข ยนโครงการ ล กษณะของโครงการท ด โครงการเป นการจ ดก จกรรมท เป นระบบ เพ อการปฏ บ ต หน าท องค การให บรรล ถ ง เป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพ ซ งโครงการท ด ย อมท าให ประส ทธ ภาพของการด าเน นงาน และ ผลตอบแทนท

More information

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย ค ม อและแนวปฏ บ ต การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ค าน า พ นธก จด านการจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและพ นธ ก จด านการว จ ย เป นพ นธก จท ส าค ญของคณะว

More information

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ส าน กงบประมาณ ก มภาพ นธ ๒๕๕๒ ค าน า ตามน ยแห งพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พ.ศ. 2546 ก าหนดให

More information

บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน

บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งานเป นการแปลงกลย ทธ ท ก าหนดโดยผลผล ต/โครงการเข า ส ภาคปฏ บ ต โดยท ผลผล ต/โครงการภายใต แผนงบประมาณจะม ข อม ลหล กส าหร บการ จ ดท าแผนการปฏ บ ต งานอย

More information

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark คำนำ โครงการเง นหม นเว ยนส งเสร มผลผล ตเพ อโครงการอาหารกลางว น ค อเง นดอกผลของกองท น เพ อ โครงการอาหารกลางว นในโรงเร ยนประถมศ กษา

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

การเพ มประส ทธ ภาพการจ ดการคล งส นค า กรณ ศ กษา บร ษ ท ภ ม ไทย คอมซ ส จ าก ด

การเพ มประส ทธ ภาพการจ ดการคล งส นค า กรณ ศ กษา บร ษ ท ภ ม ไทย คอมซ ส จ าก ด การเพ มประส ทธ ภาพการจ ดการคล งส นค า กรณ ศ กษา บร ษ ท ภ ม ไทย คอมซ ส จ าก ด ส น นทา ศ ร เจร ญว ฒน การศ กษาค นคว าด วยตนเองเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการโลจ สต

More information