The SAS system for windows v9.0

Size: px
Start display at page:

Download "The SAS system for windows v9.0"

Transcription

1 The SAS system for windows v9.0 SAS เป นค าย อมาจาก Statistical Analysis System เข ยนโดย SAS Institute Incorporation Carry, North Carolina, U.S.A. ว ตถ ประสงค - เพ อใช ประโยชน แก น กว จ ยและน กว เคราะห สถ ต โดยตรง ความสามารถ SAS เป นโปรแกรมส าเร จร ปขนาดใหญ ส าหร บว เคราะห ข อม ลทางสถ ต ท ม ประส ทธ ภาพ ม ความสามารถหลายด าน ในท น จะกล าวเฉพาะ การว เคราะห ความแปรปรวน (Analysis of variance) ของข อม ลท ได จากแผนการทดลอง ต าง ๆ เช น - Completely Randomized Design; CRD - Randomized Complete Block Design; CRD - การว เคราะห Treatment แบบ Factorial การใช โปรแกรม SAS 9.0 for MS Windows by Aj. Sriubol Thongpradistha, RMUTSV หน าท 1 / 17

2 ค ณสมบ ต ท ส าค ญ 1. ว เคราะห ข อม ลทางสถ ต ได แม นย า 2. ม ว ธ การใช งานง าย ไม ม พ นฐานด านเข ยนโปรแกรม 3. ค นหาความผ ดพลาดในการป อนข อม ล และรายงานผลข อม ลท ผ ดพลาดพร อมบอก หมายเลขค าส งเกต องค ประกอบของหน าต างของ SAS system ในระบบ SAS จะแสดง 3 หน าต าง ค อ 1. PGM (Program Editor) : ใช เข ยนค าส ง SAS และแก ไขท ว ๆ ไป 2. Log : ส วนท แสดงล าด บการท างานของช ดค าส งและความผ ดพลาด 3. Output : แสดงส งท ได จากการประมวลผลของช ดค าส ง SAS ข อควรระว งในการใช PGM และ OUTPUT - การใช PGM หากต องการ run file อ น ต อจากท ได run ไปแล ว ให ตรวจด ว าท menu แฟ ม ม ค าว า END หร อไม หากม ให กด แล วต าแหน งน นจะกลายเป น SEND แสดง ว าสามารถ OPEN file อ น ๆ มาได เพราะหากไม ท าเช นน file ท งหมดจะต อก น หากม การ run ก จะได output หลายค า - การใช OUTPUT จะต องไปท menu Globals แล วเล อก Output ด ว าม ข อความอ นหร อไม หากม และไม ต องการ ให ไปท menu Edit แล วเล อก Clear Text การใช โปรแกรม SAS 9.0 for MS Windows by Aj. Sriubol Thongpradistha, RMUTSV หน าท 2 / 17

3 การค ดลอกโปรแกรมลงใน WORD หากท าการพ มพ ข อม ลออกด วย SAS จะต องใช กระดาษเป น 2 เท าของ Word ทางท ด ควร จะค ดลอกลง Word ด กว า ว ธ การท า - เม อแน ใจว า clear ข อม ลใน PGM และ OUTPUT ของ SAS แล ว ท าการ RUN โปรแกรม เคร องจะแสดงไปท หน าต าง OUTPUT โดยอ ตโนม ต - จากน นให ไปท ให ไปท menu Edit แล วเล อก Select all จะเก ดเป นแถบส ด าท งหมด - ไปท menu Edit อ กคร ง แล วเล อก Copy - หากเป ด Word อย แล วก ให ใช ค าส ง menu Edit อ กคร ง แล วเล อก Paste และต องต งค า หน ากระดาษของ Word ด งน ขอบซ าย และขวา เท าก บ 0.8 เพ อไม ต องจ ดร ปแบบมากมาย ความหมายของ Function Keys กรณ จ าค ย ไม ได สามารถเร ยกด โดยการกด F9 ซ งจะพบว า โครงสร างของค าส ง SAS 1. SAS Keyword - เป นช อเฉพาะของ SAS ท บอกให ทราบว า เป นค าส งชน ดใด และใช เป นค าส งส าหร บใน โปรแกรม SAS ท างาน เช น INPUT, DATA, PROC และ BY เป นต น โดยท แต ละค าส งอาจจะม SAS Keyword 1, 2 หร อมากกว าก ได 2. SAS Name - หมายถ ง ต วแปร (Variable Name) เป นช อต วแปรหร อช อช ดข อม ลท ต งข นเองในการท างาน กฎการต งช อ SAS Name - ประกอบด วย ต วเลข หร อต วอ กษร A Z, 0 9, _ (under score) - ช อท ม ความยาวไม เก น 6 ต ว การใช โปรแกรม SAS 9.0 for MS Windows by Aj. Sriubol Thongpradistha, RMUTSV หน าท 3 / 17

4 - ข นช อด วยต วอ กษร หร อ - ประกอบด วยช องว างไม ได เช น Name, AGE, Score, NM เป นต น หล กในการเข ยนค าส ง SAS 1. ค าส ง SAS เป นค าส งล กษณะ free format สามารถพ มพ ค าส งเร มต น ท คอล มน ใด ก ได ความยาวเก น 1 บรรท ดก ได 2. ในหน งบรรท ดอาจม หลาย ๆ ค าส ง แต ละค าต องค นด วย เคร องหมาย semicolon ; 3. แต ละค าในค าส งหน ง ๆ ต องเว นห างก นอย างน อย 1 ช องว าง หร อ 1 เคาะ เพ อแสดงการ แยกค า และค าหน งใช อ กษรหร อส ญล กษณ ไม เก น 8 ต ว 4. เม อจบค าส งหน ง ๆ ต องใส เคร องหมาย ; ท กคร ง แสดงว าจบค าส ง ส าหร บรายละเอ ยด อ น ๆ แล วแต โครงสร างของแต ละค าส ง ค าส ง SAS ท จ าเป นต องใช ในการเข ยนโปรแกรม 1. DATA data set name ต องใช ท กคร ง อาจระบ ช อของช ดข อม ล 2. INPUT Variables ต องใช ท กคร ง ส าหร บก าหนดช อ, ต าแหน งและชน ดของต วแปร 3. Program statement ใช เม อต องการด ดแปลงข อม ล 4. CARDS statement ใช ค าส งน ท กคร ง เพ อบ นท กข อม ลลงในโปรแกรม การใช โปรแกรม SAS 9.0 for MS Windows by Aj. Sriubol Thongpradistha, RMUTSV หน าท 4 / 17

5 PROCESS ANOVA for CRD โครงสร างของโปรแกรม SAS /* Comment */ TITLE COMPLETELY RANDOMIZED BLOCK DESIGN for ต วแปร ค าส งเกต ; DATA แผนการทดลอง; DO ต วแปร TRT =.,.,. ; DO ต วแปร REP = 1 TO n; INPUT ต วแปร ค าส งเกต OUTPUT; CARDS; ช ดข อม ล ; PROC ANOVA; CLASS ต วแปร TRT ; MODEL ต วแปร ค าส งเกต = ต วแปร TRT ; MEANS ต วแปร TRT /ว ธ เปร ยบเท ยบค าเฉล ย; MEANS ต วแปร TRT /ว ธ เปร ยบเท ยบค าเฉล ย ALPHA = 0.01; RUN; ต วอย างท 5.5 จากการทดลองอาหารข นจาก 3 บร ษ ท (A,B,C) ท ม ผลต อการให นมของโคนม ผ ทดลองน า โคท ม ระยะการให นมเด ยวก น และความใกล เค ยงก นในเร องอาย และน าหน ก และความสมบ รณ อ น ๆ จ านวน 12 ต วเข าทดลอง โดยโคนมต วใดจะได ร บอาหารข นจากบร ษ ทใดน นเป นไปอย างส ม ท า การทดลอง 3 เด อน ได ข อม ลปร มาณน านมเฉล ยต อว นเป นก โลกร ม rep1 rep2 rep3 rep4 A B C การใช โปรแกรม SAS 9.0 for MS Windows by Aj. Sriubol Thongpradistha, RMUTSV หน าท 5 / 17

6 การว เคราะห ข อม ล กด F3 หร อร ป (submit) จะได ผลด งน การใช โปรแกรม SAS 9.0 for MS Windows by Aj. Sriubol Thongpradistha, RMUTSV หน าท 6 / 17

7 การใช โปรแกรม SAS 9.0 for MS Windows by Aj. Sriubol Thongpradistha, RMUTSV หน าท 7 / 17

8 การแปรผล สมม ต ฐาน Ho : mean A = mean B = mean C HA : ม mean อย างน อย 1 ค ท ไม เท าก บ เม อ mean A B และ C เป นปร มาณน านมเฉล ยของกล มโคท ได ร บ ส ตรอาหาร A B และC 1. ด ว า Pr > F ไหม ท alpha = 0.01 ถ า ค าในช อง Pr > F ม ค ามากกว า 0.01 น นค อ > 0.01 ยอมร บ HO ค าเฉล ยค น นไม ม ความแตกต างก นทางสถ ต ท ระด บความเช อม นร อยละ 99 (P> 0.01) ท alpha = 0.05 ถ า ค าในช อง Pr > F ม ค าน อยกว า 0.05 น นค อ ยอมร บ HA ค าเฉล ยค น นม ความแตกต างก นทางสถ ต อย างม น ยส าค ญท ระด บความเช อม นร อย ละ 95 (P 0.05) 2. อ กษรท เหม อนก นของค าเฉล ย หมายถ ง ไม ม ความแตกต างก นทางสถ ต ท ระด บความ เช อม นร อยละ 95 (P>0.05) การเข ยนผลการทดลอง ข อก าหนดในการเข ยนตารางหร อร ปท ได จากการว เคราะห ค าทางสถ ต - เข ยนค าเฉล ยท ม อ กษรภาษาไทย (ต วยก) ก าก บไว เท าน น โดยน าค าเฉล ยต าง ๆ จากผลการ ว เคราะห ค าทางสถ ต ข างต นโปรแกรมได จ ดกล มค าเฉล ยไว ท Duncan grouping (ท ระด บ ความเช อม นร อยละ 95) เป นอ กษรภาษาอ งกฤษก สามารถน ามาแปลงเป นอ กษรไทยด ง แสดงในตารางท 1 - ให ก าก บอ กษรจากน อยไปหามากไว ท ค าเฉล ยท ม ค ามากไปหาน อย - จะต องหากค าส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ต อท ายค าเฉล ยท ได จากผลการว เคราะห ค า ทางสถ ต เพราะจะได ทราบถ งความคลาดเคล อนของผลการทดลองแต ละซ าด งแสดงใน ตารางท 1 - จะต องเข ยนหมายเหต อธ บายค าเฉล ยท ม ต วอ กษรเหม อนก นหร อแตกต างก นในแนวนอน หร อแนวสดมภ ด งน การใช โปรแกรม SAS 9.0 for MS Windows by Aj. Sriubol Thongpradistha, RMUTSV หน าท 8 / 17

9 ค าเฉล ยท ม ต วอ กษรเหม อนก นในแนวสดมภ ไม ม ความแตกต างก นทางสถ ต ท ระด บความเช อม นร อยละ 95 (P>0.05) ค าเฉล ยท ม ต วอ กษรแตกต างก นในแนวสดมภ ม ความแตกต างก นทางสถ ต อย างม น ยส าค ญท ระด บความเช อม นร อยละ 95 (P 0.05) - ต องแสดงผลการว เคราะห ความแปรปรวนเอาไว ท ภาคผนวกและแสดงความเก ยวโยงมาย ง ตารางท แสดงไว ในผลการทดลอง ตารางท 1 ผลของส ตรอาหารข นต อปร มาณน านมโค ส ตรอาหารข น ปร มาณน านมเฉล ยต อว น (ก โลกร ม) A ข ± 1.04 B ก ± 0.65 C ก ± 2.33 หมายเหต ค าเฉล ยท ม ต วอ กษรเหม อนก นในแนวสดมภ ไม ม ความแตกต างก นทางสถ ต ท ระด บความเช อม นร อยละ 95 (P>0.05) ADVANCED กรณ ท ไม ต องการเข ยนโปรแกรมก บข อม ลท ม เป นช ดเด ยวก น แต ม การว เคราะห ANOVA ก บผลการทดลองค าอ น เช น นอกจาก ปร มาณน านมแล วย งม การช งน าหน ก หร อปร มาณไขม น เป น ต น หร อในการทดลองทาง AGRO INDUSTRY ท ม ต องการว เคราะห ส งทดลองแยกเป น ว น ช วโมง แต ย งใช TRT และ REP เหม อนเด ม (หน วยการทดลองเด ยวก น) ส งท เปล ยนแปลงค อ ค า INPUT และข อม ลท ต องเพ ม เช น ต องการว เคราะห น าหน กโค พร อมก บปร มาณน านม (หร อก ต วก ได ) น าหน กโค (ก โลกร ม) rep1 rep2 rep3 rep4 A B C การใช โปรแกรม SAS 9.0 for MS Windows by Aj. Sriubol Thongpradistha, RMUTSV หน าท 9 / 17

10 ร ปแบบการป อนแบบอ น ม ค าส งง าย แต ต องเส ยเวลาในการป อน โดยการระบ Rep และ TRT เช น การใช โปรแกรม SAS 9.0 for MS Windows by Aj. Sriubol Thongpradistha, RMUTSV หน าท 10 / 17

11 PROCESS ANOVA for RCBD โครงสร างของโปรแกรม SAS /* Comment */ TITLE Randomized Complete Block Design for ต วแปร ค าส งเกต ; DATA แผนการทดลอง; DO ต วแปร TRT =.,.,. ; DO ต วแปร BLOCK = 1 TO n; INPUT ต วแปร ค าส งเกต OUTPUT; CARDS; ช ดข อม ล ; PROC ANOVA; CLASS ต วแปร TRT ต วแปร BLOCK ; MODEL ต วแปร ค าส งเกต = ต วแปร TRT ต วแปร BLOCK ; MEANS ต วแปร TRT /ว ธ เปร ยบเท ยบค าเฉล ย; MEANS ต วแปร TRT /ว ธ เปร ยบเท ยบค าเฉล ย ALPHA = 0.01; RUN; การใช โปรแกรม SAS 9.0 for MS Windows by Aj. Sriubol Thongpradistha, RMUTSV หน าท 11 / 17

12 ต วอย างท 5.7 การว เคราะห ข อม ล กด F3 หร อร ป การแปรผล จะเหม อนการทดลองแบบ CRD (submit) การใช โปรแกรม SAS 9.0 for MS Windows by Aj. Sriubol Thongpradistha, RMUTSV หน าท 12 / 17

13 PROCESS ANOVA for Factorial Experiments in CRD โครงสร างของโปรแกรม SAS /* Comment */ TITLE Factorial Experiments for ต วแปร ค าส งเกต ; DATA แผนการทดลอง; DO ต วแปร A =. ;. ;. ; DO ต วแปร B =. ;. ;. ; DO BLOCK = 1 TO n; INPUT ต วแปร ค าส งเกต OUTPUT; END CARDS; ช ดข อม ล ; PROC ANOVA; CLASS ต วแปร A ต วแปร B ; MODEL ต วแปร ค าส งเกต = ต วแปร A ต วแปร B ต วแปร A *ต วแปร B ; MEANS ต วแปร A ต วแปร B ต วแปร A *ต วแปร B /การเปร ยบเท ยบค าเฉล ย; MEANS ต วแปร A ต วแปร B ต วแปร A *ต วแปร B /ว ธ เปร ยบเท ยบค าเฉล ย ALPHA = 0.01; RUN; การใช โปรแกรม SAS 9.0 for MS Windows by Aj. Sriubol Thongpradistha, RMUTSV หน าท 13 / 17

14 การว เคราะห ข อม ล กด F3 หร อร ป การแปรผล จะเหม อนการทดลองแบบ CRD (submit) การใช โปรแกรม SAS 9.0 for MS Windows by Aj. Sriubol Thongpradistha, RMUTSV หน าท 14 / 17

15 PROCESS ANOVA for Factorial Experiments in RCBD โครงสร างของโปรแกรม SAS /* Comment */ TITLE Factorial Experiments for ต วแปร ค าส งเกต ; DATA แผนการทดลอง; DO ต วแปร A =. ;. ;. ; DO ต วแปร B =. ;. ;. ; DO BLOCK = 1 TO n; INPUT ต วแปร ค าส งเก ต OUTPUT; END CARDS; ช ดข อม ล ; PROC ANOVA; CLASS ต วแปร A ต วแปร B ต วแปร BLOCK ; MODEL ต วแปร ค าส งเกต = ต วแปร A ต วแปร B ต วแปร A *ต วแปร B ต วแปร BLO MEANS ต วแปร A ต วแปร B ต วแปร A *ต วแปร B /การเปร ยบเท ยบค าเฉล ย; MEANS ต วแปร A ต วแปร B ต วแปร A *ต วแปร B /ว ธ เปร ยบเท ยบค าเฉล ย ALPHA = 0.01; RUN; CK; การใช โปรแกรม SAS 9.0 for MS Windows by Aj. Sriubol Thongpradistha, RMUTSV หน าท 15 / 17

16 TITLE 'Factorial Experiments for Hydroponic'; DATA FACT_RCB; DO Breed ='GR','RO','GO'; DO Solution = 'Hoagland','Knop'; DO Calcium = '0','20','40'; DO Block = 1 TO 3; INPUT P Cd Cu OUTPUT; CARDS; ; PROC PRINT; PROC ANOVA; CLASS Breed Solution Calcium Block; MODEL P Cd Cu TSS = Breed Solution Calcium Breed*Solution Breed*Calcium Solution*Calcium Breed*Solution*Calcium Block; MEANS Breed Solution Calcium Breed*Solution Breed*Calcium Solution*Calcium Breed*Solution*Calcium/DUNCAN; RUN; การใช โปรแกรม SAS 9.0 for MS Windows by Aj. Sriubol Thongpradistha, RMUTSV หน าท 16 / 17

17 ข อก าหนดในการเข ยนตาราง ANOVA ในภาคผนวก 1) การน าผลตาราง ANOVA มาใช ในภาคผนวกต องเป นไปตามมาตรฐานสากล 2) เข ยนช อตารางว า ตารางผนวกท... 3) ก าหนดช อตารางว า การว เคราะห ความแปรปรวนของ... 4) ระบ ค าความน าเช อถ อ (C.V.) ซ งได มาจากผลการว เคราะห ทางสถ ต ในส วนของ Coeff Var ซ งค าการทดลองท ให ความน าเช อถ อ จะต องม ค าน ไม เก นร อยละ 20 5) ต วเลขในตารางว เคราะห ความแปรปรวนไม เก นทศน ยม 2 ต าแหน ง ยกเว นในช อง Pr > F ให ก าหนดตามท ได จากโปรแกรม SAS 6) จะต องก าหนดเคร องหมาย ns (ไม ม ความแตกต างก นทางสถ ต ), * (ม ความแตกต างก นทาง สถ ต อย างม น ยส าค ญ) และ ** (ม ความแตกต างก นทางสถ ต อย างม น ยส าค ญย ง) ต วอย างการเข ยนตารางผนวก แผนการทดลองแบบ CRD ตารางผนวกท 1 การว เคราะห ความแปรปรวนของส ตรอาหารต าง ๆ ต อปร มาณน านมโค แหล งของความแปรปรวน DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F ส ตรอาหาร * ความคลาดเคล อน รวม ความน าเช อถ อ = ร อยละ 8.03 หมายเหต * ส ตรอาหารให ค าเฉล ยปร มาณน านมม ความแตกต างก นทางสถ ต อย างม น ยส าค ญท ระด บความเช อม นร อยละ 95 (P 0.05) ผลการว เคราะห ค าเฉล ย แสดงด งตารางท 1 การใช โปรแกรม SAS 9.0 for MS Windows by Aj. Sriubol Thongpradistha, RMUTSV หน าท 17 / 17

บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน

บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน โปรแกรมตารางท างานท อ างถ งน เป นโปรแกรมท ช อ ไมโครซอฟต Excel 7 ท ท างานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ WINDOWS ซ งจ าเป นต องม อ ปกรณ ต าง ๆ ของเคร องคอมพ วเตอร อย างต า

More information

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร โดย นางสาวร ตนา ผเด จพล

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร โดย นางสาวร ตนา ผเด จพล 1 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร Microsoft โดย นางสาวร ตนา ผเด จพล อ ทยานว ทยาศาสตร พระจอมเกล า ณ หว ากอ จ งหว ดประจวบค ร ข นธ ส าน กบร การงานการศ กษานอกโรงเร ยน ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ

More information

หน วยท 6. เร อง การใช งานโปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel) ส ปดาห ท 9 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 6. เร อง การใช งานโปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel) ส ปดาห ท 9 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 6 เร อง การใช งานโปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel) ส ปดาห ท 9 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ร จ กก บ Microsoft Excel 2. การเข าส โปรแกรม 3. ส วนประกอบต าง ๆ ของ Microsoft Excel 4. การจ ดการเว

More information

บทท 11 โปรแกรมท ใช ในการค านวณ (Microsoft Excel 2000)

บทท 11 โปรแกรมท ใช ในการค านวณ (Microsoft Excel 2000) บทท 11 โปรแกรมท ใช ในการค านวณ (Microsoft Excel 2000) ไมโครซอฟต เอ กเซล 2000 (Microsoft Excel 2000) เป นโปรแกรมประย กต ท ม ล กษณะ เป นตารางค านวณท ม ล กษณะ เป นตารางค านวณอ เล กทรอน กส (Spreadsheet หร

More information

การค านวณค าทางสถ ต ส าหร บงานว เคราะห ทดสอบ

การค านวณค าทางสถ ต ส าหร บงานว เคราะห ทดสอบ การค านวณค าทางสถ ต ส าหร บงานว เคราะห ทดสอบ โดย นางสาวส ทธ น ม ส ข ผ ช วยเจ าหน าท ห องปฏ บ ต การ กล มงานว เคราะห ค ณภาพส งแวดล อม ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 13 (ชลบ ร ) --------------------------------------------------------------------

More information

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร 1 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร Microsoft 2 ค าน า เอกสารประกอบการเร ยนการสอนเล มน เป นค ม อให ก บผ การเร ยนได ม ท กษะมากข น ในเร อง ของฮาร ดแวร ซอฟต แวร ฐานข อม ล และอ น เช น เคร องม อ ส ญล กษณ

More information

เร องท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บภาษา HTML เวลา 2 ช วโมง ผลการเร ยนร ท คาดหว ง 1. ม ความร ความเข าใจเบ องต นเก ยวก บภาษา HTML

เร องท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บภาษา HTML เวลา 2 ช วโมง ผลการเร ยนร ท คาดหว ง 1. ม ความร ความเข าใจเบ องต นเก ยวก บภาษา HTML 1 เร องท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บภาษา HTML เวลา 2 ช วโมง ผลการเร ยนร ท คาดหว ง 1. ม ความร ความเข าใจเบ องต นเก ยวก บภาษา HTML จ ดประสงค การเร ยนร 1. อธ บายล กษณะโดยท วไปของภาษา HTML ได 2. สามารถบอกโครงสร

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม ใบความร ท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 2 ว ชา ง22202 เทคโนโลย สารสนเทศ 2 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ความร พ นฐานเก ยวก บ Microsoft Excel 2007 เวลา 4 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร

More information

การใช งาน MS-Excel *********

การใช งาน MS-Excel ********* การใช งาน MS-Excel ********* ส วนประกอบของโปรแกรม ส ญล กษณ ของโปรแกรม ส าหร บบางคนเวลาท จ ะเร ยกโปรแกรมข น มาใช บางคนจะเคยช นท จ ะเร ยกจาก Programs --> Microsoft Excel จร งๆ แล วถ าเราเห นส ญล กษณ นท ไ

More information

การว เคราะห ความแปรปรวน

การว เคราะห ความแปรปรวน การว เคราะห ความแปรปรวน อาจารย ผ องอาไพ เสนแสง อาจารย ผ สอน เบอร โทร : 084-809-0022 E-mail : t_pongamai@hotmail.com การว เคราะห ความแปรปรวน Analysis of Variance หร อ ANOVA การว เคราะห ความแปรปรวน ค อ เทคน

More information

ม อะไรใหม ใน Microsoft Office Excel 2007

ม อะไรใหม ใน Microsoft Office Excel 2007 ม อะไรใหม ใน Microsoft Office Excel 2007 ซ อนท งหมด ในส วนต ดต อผ ใช ท ม งเน นท ผลล พธ Microsoft Office Excel 2007 จะม เคร องม อและค ณล กษณะท ม ประส ทธ ภาพซ งค ณ สามารถใช เพ อว เคราะห ข อม ล ใช ข อม ลร

More information

องต น 1. ข นตอนการเข าใช งาน โปรแกรม

องต น 1. ข นตอนการเข าใช งาน โปรแกรม Microsoft Excel โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS. Excel ม ช อเส ยงในด านการค านวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต างๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน

More information

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ 1 Microsoft Office ไมโครซอฟท ออฟฟ ต (Microsoft Office) เป นช ดโปรแกรมส าน กงาน พ ฒนาโดยไมโครซอฟท ซ -ง สามารถใช งานได ในระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟท ว นโดวส และแอปเป ล แม คอ นทอช ไมโครซอฟท ออฟ ฟ ตย งม การส งเสร

More information

Microsoft Excel 2010

Microsoft Excel 2010 1 ตอนท 1 Microsoft Excel 2010 หน าจอของ Excel 2010 ม ส วนประกอบหล กท ควรร จ ก ด งน ส วนบนของหน าจอค อแถบร บบ น ซ งประกอบไปด วย แท บต าง ๆ โดยปกต จะม จ านวน 7 แท บ ได แก หน าแรก แทรก เค าโครงหน ากระดาษ

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ. http://cc.rmu.ac.th

MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ. http://cc.rmu.ac.th MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ http://cc.rmu.ac.th สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 การเร ยกใช โปรแกรม Excel 2007 1 ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007

More information

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร เมน จ ดการบทเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ใช สาหร บ เพ ม ลบ แก ไข ว ชาหร อบทเร ยน และการสร างส อการสอนออนไลน การแนบไฟล ประกอบการเร ยน การสอนต าง ๆ อาท ไฟล ม เด ย VDO ไฟล Microsoft Word, PowerPoint,

More information

รห สว ชา 2201-1001 ว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา

รห สว ชา 2201-1001 ว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา 2 รห สว ชา 2201-1001 ว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ บ ต เก ยวก บความหมายและความส าค ญของโปรแกรมประมวลผลค า ปฏ บ ต การพ มพ และจ ดการข อความการพ มพ เอกสารร ปแบบต าง ๆ การบ นท ก การจ

More information

2. ค ณสมบ ต ท ส าค ญของ Microsoft Excel

2. ค ณสมบ ต ท ส าค ญของ Microsoft Excel 1 ใบความร ท 1 ประกอบโปรแกรมบทเร ยน เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel (คร งท 1) ว ชา คอมพ วเตอร รห สว ชา ง 22206 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 2... 1. มาร จ กก บ Microsoft Excel โปรแกรม Microsoft

More information

บทท 7 การเก บรวบรวมและจ ดการข อม ล ด วย Excel 2007

บทท 7 การเก บรวบรวมและจ ดการข อม ล ด วย Excel 2007 บทท 7 การเก บรวบรวมและจ ดการข อม ล ด วย Excel 2007 เก ยวก บ Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภท ตารางค านวณ หร อ Spreadsheet ม กใช ใน การค านวณทางธ รก จ ซ งจะช วยลดข นตอนความย งยากและลดเวลาการค

More information

บทค ดย อ. ช องานว จ ย ความสามารถในการใช โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2003 ของน กเร ยน ระด บช นประถมศ กษาป ท 6โรงเร ยนเซนต หล ยส ฉะเช งเทรา

บทค ดย อ. ช องานว จ ย ความสามารถในการใช โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2003 ของน กเร ยน ระด บช นประถมศ กษาป ท 6โรงเร ยนเซนต หล ยส ฉะเช งเทรา ช องานว จ ย ความสามารถในการใช โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2003 ของน กเร ยน ระด บช นประถมศ กษาป ท 6โรงเร ยนเซนต หล ยส ฉะเช งเทรา ช อผ ท าว จ ย นายจ รพงษ พ ทธรสเจร ญ บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม งศ กษาเก ยวก

More information

คร ผ สอน นายคธาว ช ทว ก ล

คร ผ สอน นายคธาว ช ทว ก ล คร ผ สอน นายคธาว ช ทว ก ล เกณฑ การให คะแนน การต ดส นผลการเร ยน แบ งเป นอ ตราส วน 60:40 คะแนนเก บ 60 คะแนน คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน คะแนน 0 49 เกรด 0 คะแนน 50 54 เกรด 1 คะแนน 55

More information

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม บทท 1 การต ดต งโปรแกรม โปรแกรม My Stock 4.0 สามารถต ดต งใช งานได ในระบบปฏ บ ต การ Windows Windows XP, Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 การต ดต งโปรแกรมจะม ไฟล ต ด ต งอย 2 ไฟล ค อไฟล โปรแกรม My Stock

More information

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น ว ชา โปรแกรมประย กต ด านการเง นและบ ญช (4123603) ดร. น ฐพงศ ส งเน ยม ------------------------------------------------------------------------------------ Credit

More information

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม บทท 1 การต ดต งโปรแกรม โปรแกรม BP Stock 4.0 สามารถต ดต งใช งานได ในระบบปฏ บ ต การ Windows Windows XP, Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 การต ดต งโปรแกรมจะม ไฟล ต ด ต งอย 2 ไฟล ค อไฟล โปรแกรม BP Stock

More information

เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น

เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น 2 บทท 1 การใช งานเบ องต น การเร ยกใช โปรแกรม Word 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft Word หร อกรณ ท ม ไอคอนของโปรแกรม

More information

บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word 2003

บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word 2003 บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word 2003 ว ตถ ประสงค 1. สามารถจ ดร ปแบบของเอกสารได 2. สามารถใช งานจดหมายและเมล ได 3. สามารถจ ดร ปแบบตารางได 4. สามารถใช งานส ตรค านวณในตารางได 5. สามารถจ

More information

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 7 เมน การใช งาน... 9 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 28 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)...

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information