การประช มว ชาการว ศวกรรมโยธาแห งชาต คร งท

Size: px
Start display at page:

Download "การประช มว ชาการว ศวกรรมโยธาแห งชาต คร งท"

Transcription

1 การประช มว ชาการว ศวกรรมโยธาแห งชาต คร งท 20 The 20 th National Convention on Civil Engineering ว นท 8-10 กรกฎาคม 2558 จ. ชลบ ร 8-10 July 2015, Chonburi, THAILAND ระบบช วยตรวจสอบค ณภาพงานก อสร างสาหร บงานคอนกร ตเสร มเหล ก โดยการใช แอปพล เคช นบนอ ปกรณ เคล อนท Supporting quality inspection system for reinforced concrete work using mobile application นวฉ ตร พ นห ร ญ 1 ประส ทธ พล บ ญมาส บ 2 3* และ เพชร ร ตน ล มส ปร ยาร ตน 1,2,3 ภาคว ชาว ศวกรรมโยธา คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา จ.ชลบ ร บทค ดย อ ค ณภาพของงานก อสร างเป นหน งในเป าหมายส าค ญในการด าเน นงาน ผ ร บเหมาส วนใหญ พยายามปร บปร งค ณภาพงานก อสร างของตนเองโดยการ น าระบบการตรวจสอบค ณภาพงานก อสร างท ม ประส ทธ ผลมาใช อย างไรก ตามระบบท ถ กน ามาใช น นม กด าเน นการโดยการบ นท กลงบนกระดาษและ ท าให ผ ตรวจสอบงานก อสร างต องใช เวลาและเพ มปร มาณงานในการ ด าเน นการให แล วเสร จ ในสภาพการท างานจร ง ผ ตรวจสอบงานก อสร าง จ าเป นต องน าข อม ลท เก ยวข อง เช น แบบร ป รายการประกอบแบบ และ แบบฟอร มการตรวจสอบงานไปย งพ นท ทางานเพ อใช ในการควบค มค ณภาพ การด าเน นการด งกล าวท าให ผ ตรวจสอบไม สามารถปฏ บ ต งานได อย าง สะดวกในการบ นท กผลการตรวจสอบและยากต อการส งผ านข อม ลผลการ ตรวจสอบท เป นป จจ บ นซ งควรถ กแจ งในท นท ไปย งผ ท เก ยวข อง ด งน น ในงานว จ ยน จ งน าเสนอการพ ฒนาระบบช วยในการตรวจสอบ ค ณภาพงานผ านแอปพล เคช นในสมาร ทโฟน งานคอนกร ตเสร มเหล กส าหร บ การก อสร างบ านพ กอาศ ยซ งประกอบด วยองค อาคาร เช น ฐานราก คาน เสา พ นและบ นไดถ กเล อกและน ามาใช ในการพ ฒนาระบบต นแบบ ช ดเคร องม อ สาหร บเข ยนโปรแกรมช อว า MIT App Inventor ซ งถ กพ ฒนาโดย Google ถ กน ามาใช เพ อท จะพ ฒนาแอปพล เคช นบนระบบปฏ บ ต การแอนดรอยด เน องจากเป นช ดเคร องม อท ไม เส ยค าใช จ าย ง ายและใช งานได สะดวก ผ ตรวจสอบงานก อสร างจะสามารถเข าถ งข อม ลในการตรวจสอบงานก อสร าง เช น แบบฟอร มการตรวจสอบงาน และควบค มงานก อสร างได อย างง ายดาย โดยทาการต ดต งระบบต นแบบบนสมาร ทโฟน นอกจากน นแล ว ผ ตรวจสอบ งานย งสามารถบ นท กข อม ลการตรวจสอบและส งผลการตรวจสอบไปย งผ ร บ เช น ผ ว าจ าง หร อ บร ษ ทท ปร กษา โดยการส งจดหมายอ เล กทรอน กส ผ าน เคร อข ายอ นเตอร เน ต คาสาค ญ: ค ณภาพงานก อสร าง, การตรวจสอบ, อ ปกรณ เคล อนท * ผ เข ยนผ ร บผ ดชอบบทความ (Corresponding author) address: Abstract Quality is one of the success keys for executing construction. Most of contractors attempt to improve the quality of their works by implementing effective inspection system. However, those systems normally perform on paper based and require workload of inspectors to complete them. In actual construction conditions, the inspectors must carry related document such as drawing, specification, and checklists to the working area in order to find required information and control work quality. This situation is inconvenience for them to record the inspection results and it is difficult to transfer these real time results, which must be immediately informed to involved parties. Therefore, this study proposed the development of quality inspection supporting system via mobile application using on smartphone. Reinforced concrete work of housing construction that comprises of the components such as foundation, beam, column, slab, and stair, was selected and used to develop the prototype system. In order to develop the Android application, the blocks-based programming tool, which was created by Google, named MIT App Inventor was deployed because it is free, easy, and user friendly. The inspectors can easily access to inspection information such as checklist of these works and also control quality of their works by installing the prototype application on their smartphones. Moreover, they can record the inspection results, and submit the results to the receivers such as employers and consultants by using electronic mail via the Internet network. Keywords: quality, inspection, mobile application 1

2 1. คานา ในการด าเน นงานโครงการก อสร างน นม เป าหมายท ส าค ญค อ ท างาน ครบถ วนตามขอบเขตงาน แล วเสร จตามเวลาท ก าหนด ภายใต งบประมาณ และได ค ณภาพตามมาตรฐาน การด าเน นงานก อสร างให ได ค ณภาพ จาเป นต องทาการควบค ม ด แลและตรวจสอบเพ อให งานก อสร างเป นไปตาม แบบก อสร างและรายการประกอบแบบ รวมถ งล าด บข นตอนและว ธ การ ปฏ บ ต งานต องเป นไปตามมาตรฐานหล กว ชา [1] โดยปกต แล วงานก อสร างจะม ผ ควบค มงานท เป นต วแทนของ 2 ฝ าย ค อ ฝ ายเจ าของงาน และฝ ายผ ร บเหมาก อสร าง ต วแทนของฝ ายเจ าของงานอาจ เป นบร ษ ทท ปร กษาบร หารโครงการก อสร าง ซ งสามารถระง บการทางานของ ฝ ายผ ร บเหมาก อสร างได หากพบว าการปฏ บ ต งานน นไม ถ กต องตามแบบร ป หร อว ธ การ [2] การตรวจงานก อสร างในหน วยงานก อสร างสามารถแบ งการ ตรวจสอบได เป น 4 ล กษณะค อ 1) ตรวจสอบเม อครบก าหนดการตรวจงาน ตามระยะเวลาท ก าหนดไว เช น ท กส ปดาห ท กเด อน 2) ตรวจสอบเม อม เหต ข ดข องระหว างด าเน นการก อสร างหร อระหว างงวด ผ ร บเหมาก อสร าง แจ งให ผ ตรวจงานเข าไปตรวจสอบเพ อขอความค ดเห น หร อเพ อพ จารณา ต ดส นใจ 3) ตรวจสอบเม อครบกาหนดเวลาตามงวดงานแต ละงวด ตามเวลา ท ระบ ไว ในแผนการท างานท ผ ร บเหมาก อสร างเสนอประกอบการท าส ญญา ซ งผ ร บเหมาก อสร างอาจจะย งด าเน นการก อสร างไม แล วเสร จก ได 4) ตรวจสอบระหว างการก อสร าง การตรวจสอบในล กษณะส ดท ายม ประโยชน ค อ สามารถตรวจสอบความก าวหน าของงานอย างใกล ช ดเป นระยะๆ เพ อจะ ได ลดป ญหาอ ปสรรคต างๆ ในการก อสร างให น อยลงและท าให ได ผลงานท ม ค ณภาพ [3] ว ธ การตรวจสอบค ณภาพงานระหว างการก อสร างท น ยมใช โดยท วไปสาหร บโครงการท ม การควบค มมาตรฐานการท างาน ค อ ผ ควบค ม งานจะเข าไปย งพ นท ก อสร างพร อมก บใช เอกสารรายการตรวจสอบงาน ก อสร างท ถ กจ ดทาในร ปแบบกระดาษพร อมท งแบบร ปหร อรายการประกอบ แบบท จ าเป นต องใช ท าการประเม นผลค ณภาพงานก อสร าง จากน นจ งน า เอกสารท บ นท กผลการตรวจสอบแล วจ ดส งให ผ ท เก ยวข อง เช น เจ าของงาน ผ จ ดการโครงการ หร อ ผ ร บเหมา ซ งล กษณะการด าเน นงานข างต นเป นการ ทางานท ย งยากเน องจากเอกสารในการตรวจสอบม ปร มาณมาก ส งผลให เก ด ความล าช าและไม สะดวกในการส อสารระหว างผ ท เก ยวข อง[4] นอกจากน น ในบางโครงการท เป นงานก อสร างขนาดเล ก เช น อาคารบ านพ กอาศ ย อาจ ไม ม การนาเอกสารตรวจสอบค ณภาพงานมาใช เลย โดยผ ควบค มงานจะเข า ตรวจสอบโดยใช ความร และประสบการณ เฉพาะต วท ม อย ในการท างาน ผ ควบค มงานท ม ประสบการณ ท างานน อย ม ความเข าใจในข อก าหนดและ เทคน คการตรวจงานไม เพ ยงพอ อาจไม สามารถท าการตรวจสอบงานได อย างครบถ วนและถ กต อง จากงานว จ ยท ผ านมา ระบบสารสนเทศถ กน ามาใช ในการจ ดการข อม ล ในหน วยงานก อสร าง สร างความสะดวกในการต ดต อส อสาร ลดความล าช า เพ มประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลในการทางาน รวมถ งปร บปร งการควบค ม ค ณภาพงานก อสร างอย างหลากหลาย [3-5] ต วอย างงานว จ ยท เก ยวข องก บ การน าเทคโนโลย สารสนเทศมาประย กต ใช ในการควบค มค ณภาพงาน ก อสร าง ได แก งานว จ ยท พ ฒนาจากสภาพพ นท ของประเทศเกาหล ท ไม สามารถหาพ นท ก อสร างอาคารได มากน กประกอบก บความต องการท อย อาศ ยเพ มข นอย างรวดเร ว ทาให ผ ดาเน นการก อสร างต องร บภาระงานท มาก เก นไปส งผลให งานก อสร างท ได อาจด อยค ณภาพ ด งน นผ ว จ ยจ งได ท าการ รวบรวมข อม ลงานตรวจสอบต างๆ มาจ ดท าเป นเอกสารผ านอ ปกรณ ผ ช วย อ เล กทรอน กส (PDA) และระบบจ ดการข อบกพร องและตรวจสอบค ณภาพ งานก อสร างไร สาย (QIDMS) ซ งสามารถเก บรวบรวมข อม ลข อบกพร องไว บน เว บไซต และท มงาน QIDMS สามารถด าเน นการแก ไขส าหร บป ญหาเพ อ เสนอว ธ แก ป ญหาด งกล าวบนเว บไซต ท าให ได ข อม ลท เป นประโยชน ส าหร บ การก อสร างอาคารอ นๆได [6] และย งม งานว จ ยท ท าการพ ฒนาระบบการ ตรวจสอบหน างานการก อสร างทางสถาป ตยกรรม โดยม จ ดประสงค ใน การศ กษาเพ อรวบรวมข อม ลต างๆในการตรวจสอบหน างานก อสร างด าน สถาป ตยกรรม ผ ว จ ยดาเน นการการแปลงเอกสารการตรวจสอบจากร ปแบบ กระดาษให มาอย ในร ปแบบของเอกสารอ เล กทรอน กส บนระบบออนไลน ผ านการเช อมต อก บอ นเตอร เน ต โดยใช ภาษาโปรแกรม พ เอซพ (PHP) ท า ให การตรวจสอบหน างานก อสร างทางสถาป ตยกรรมม ประส ทธ ภาพมาก ย งข น [7] นอกจากน นย งม การศ กษาการพ ฒนาโปรแกรมบนคอมพ วเตอร ชน ด พกพา (Tablet) ในการเพ มประส ทธ ภาพการตรวจงานก อสร าง โดยพ ฒนา ตามหล กการตรวจงานก อสร างของว ศวกรรมสถานแห งประเทศไทย (วสท.) และสามารถท าให ผ ตรวจงานก อสร างโดยเฉพาะผ ท ขาดความร ในด านการ ตรวจงานก อสร าง ม ความร ความเข าใจในงานก อสร างมากข น เคร องม อใน ระบบสารสนเทศถ กแบ งออกเป นส วนฐานข อม ลออนไลน และส วนการ พ ฒนาโปรแกรมโดยผ ด แลระบบม ส ทธ เพ ม ลบ แก ไขต นแบบในการตรวจ งานน ได เคร องม อตรวจงานก อสร างท พ ฒนาข นสามารถช วยให ผ ใช งาน ทางานได ท งบนเว บไซต และทางานบนคอมพ วเตอร ชน ดพกพาได เคร องม อ ตรวจงานบนเวปไซต น นม ข อม ลท ช วยในการตรวจงานก อสร างและเทคน ค ก อสร างในหมวดต างๆ เช น งานด น งาน ฐานราก งานเสา เป นต น เป น ข อม ลในการช วยต ดส นใจตรวจงานก อสร างท าให ผ ตรวจงานสามารถตรวจ งานก อสร างได อย างตรงจ ด และเคร องบนคอมพ วเตอร พกพาใช ฐานข อม ล เด ยวก บเว บไซต โดยจะแสดงช อโครงการและกล มงานท จะต องตรวจใน หมวดงานน นๆ [8] ข อม ลของงานว จ ยท ผ านมาแสดงให เห นว า การนาเทคโนโลย สารสนเทศ มาใช ในการควบค มค ณภาพงานก อสร างม งเน นไปท การพ ฒนาระบบ คอมพ วเตอร บนอ ปกรณ เคล อนท อาท เช น คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) และอ ปกรณ ผ ช วยอ เล กทรอน กส (PDA) เพ อให เก ดความสะดวกต อผ ควบค ม งานท ต องปฏ บ ต งานอย ในสถานท ก อสร าง แต ในป จจ บ นเทคโนโลย เก ยวก บ แอปพล เคช นบนสมาร ทโฟนม ความสะดวก ง ายต อการใช งาน ท นสม ย และ อ ปกรณ โทรศ พท เคล อนท ท ม ความสามารถม ราคาไม ส ง ผ คนส วนใหญ น ยม เล อกใช รวมไปถ งผ ควบค มงานก อสร าง แต ม งานว จ ยท น าความสามารถของ สมาร ทโฟนมาใช ในการเพ มประส ทธ ภาพในการด าเน นงานก อสร างไม มาก น ก ด งน นการนาระบบสารสนเทศท พ ฒนาข นเพ อใช งานบนอ ปกรณ เคล อนท ท ม ความสามารถส งอย างเช น สมาร ทโฟน จ งเป นการพ ฒนาท คาดว าจะช วย ผ ตรวจสอบงานก อสร างสามารถควบค ม ตรวจสอบและปร บปร งค ณภาพ ของงานก อสร างให ด ข นได 2

3 2. ว ตถ ประสงค ในการศ กษา งานว จ ยน ม ว ตถ ประสงค เพ อน าเสนอการพ ฒนาต นแบบระบบช วย ตรวจสอบค ณภาพงานก อสร าง ส าหร บงานคอนกร ตเสร มเหล ก โดยการใช แอปพล เคช นบนอ ปกรณ เคล อนท งานคอนกร ตเสร มเหล กเสร มเหล กท น ามา จ ดท าเป นรายการตรวจสอบการก อสร างในระบบท พ ฒนาข นพ จารณาจาก รายการงานในหมวดงานโครงสร าง ส าหร บอาคารพ กอาศ ย 2 ช น ประกอบด วย งานวางผ ง งานฐานราก งานคานคอด น งานพ นวางบนด น งานพ นหล อในท บนโครงสร าง งานเสา งานคานช น 2 งานพ นส าเร จร ป และ งานบ นไดคอนกร ต 3. การพ ฒนาระบบช วยตรวจสอบค ณภาพงานก อสร าง สาหร บงานคอนกร ตเสร มเหล ก ในการพ ฒนาระบบช วยตรวจสอบค ณภาพงานก อสร างส าหร บงาน คอนกร ตเสร มเหล ก จ าเป นต องใช พ นฐานความร เก ยวก บการควบค มงาน ก อสร าง และความร เก ยวก บพ ฒนาแอปพล เคช นบนสมาร ทโฟน ข อม ล ความร เก ยวก บการควบค มงานก อสร างถ กส บค นและรวบรวมจากหน งส อ งานว จ ย ข อก าหนดและมาตรฐานของว ศวกรรมสถานแห งประเทศไทย (วสท.) และต วอย างเอกสารท ใช ในการตรวจสอบงานก อสร างจร งของบร ษ ท ท ด าเน นงานก อสร างอาคารบ านพ กอาศ ย โครงร างการท างานของระบบ ต นแบบท พ ฒนาข นแสดงด งร ปท 1 ผ ตรวจสอบงานก อสร างหร อผ ใช ระบบ ต องใช อ ปกรณ สมาร ทโฟนท ใช ระบบปฏ บ ต การแอนดรอยด (Android) และ ท าการต ดต งแอปพล เคช นระบบช วยตรวจสอบค ณภาพงานก อสร างท ม ช อ ภาษาอ งกฤษว า CE BUU Inspect เพ อตรวจสอบงานก อสร างตามรายการท หน วยงานก อสร าง และส งผลการตรวจสอบผ านโครงข ายส ญญาณโทรศ พท ในร ปแบบจดหมายอ เล กทรอน กส ( ) ไปย งผ ท ม ส วนเก ยวข อง เช น เจ าของงาน บร ษ ทท ปร กษา และผ ออกแบบ การพ ฒนา เช น การใช โปรแกรม Eclipse ซ งเป นท น ยมของผ พ ฒนา โปรแกรมเน องจากเป นโปรแกรมท ใช ภาษา JAVA เป นหล ก การใช โปรแกรม Construct2 โดยเป นโปรแกรมระบบท แปลงภาษา JAVA เป นภาษาท มน ษย สามารถเข าใจได และย งสามารถสร างแอปพล เคช นประเภทเกมส ต างๆได และโปรแกรม MIT App Inventor ท ถ กพ ฒนาข นโดยสถาบ นเทคโนโลย แมสซาช เซตส (Massachusetts Institute of Technology: MIT) เป น โปรแกรมส าหร บพ ฒนาแอปพล เคช น (Application) เพ อการใช งานบน ระบบปฏ บ ต การแอนดรอยด (Android) โดยโปรแกรมได ร บการสน บสน น จาก Google ท าให สามารถใช งานโปรแกรมผ านเวปบราวเซอร ก เก ล (Google ) ได ท กท ผ านระบบอ นเทอร เน ต (Internet ) [9] หล กการในการ พ ฒนาแอปพล เคช นของโปรแกรม MIT App Inventor แสดงด งร ปท 2 เร ม จากทาการพ ฒนาระบบบน Google App Inventor Servers โดยออกแบบ ร ปแบบของระบบผ าน App Inventor Designer จากน นผ ใช งานสามารถ ก าหนดร ปแบบการท างานของระบบได โดยท าการใส ค าส ง Code Blocks ใน App Inventor Blocks Editor เม อท าการใส ค าส งในการท างานแล ว เสร จ ผ ใช งานสามารถตรวจสอบการท างานของระบบท พ ฒนาก อนน าไป ต ดต งได โดยการใช โปรแกรมม อถ อจ าลอง Android Emulator เม อระบบ สมบ รณ แล วจ งทาการแปลงไฟล ลงบนสมาร ทโฟน หร อ Android Phone ร ปท 2 หล กการพ ฒนาแอปพล เคช นของโปรแกรม MIT App Inventor [9] ร ปท 1 โครงร างการทางานของระบบช วยตรวจสอบค ณภาพงานก อสร าง 3.1 ซอฟแวร ท ใช ในการพ ฒนา การพ ฒนาระบบระบบช วยในการตรวจสอบม ล กษณะและว ธ การคล าย ก บการเข ยนโปรแกรม ในป จจ บ นสามารถใช โปรแกรมต างๆได มากมายใน โปรแกรม MIT App Inventor เป นโปรแกรมท ใช งานได ง ายและใช เวลา รวดเร วในการพ ฒนาแอปพล เคช นส าหร บผ เร มต น โดยท แอปพล เคช น อาจจะไม ม รายละเอ ยดมากน ก และย งใช ระบบคล ายต วต อ (Jigsaws) ใน การเล อกค าส งต างๆ ท าให ง ายต อการท างาน นอกจากน นข อด อ กประการ หน งของโปรแกรมน ค อ ไม ม ค าใช จ าย งานว จ ยน จ งได เล อกโปรแกรม MIT App Inventor เพ อใช ในการพ ฒนาต นแบบระบบช วยตรวจสอบค ณภาพ งานก อสร าง 3

4 3.2 อ ปกรณ ท ต องใช อ ปกรณ ท ต องใช ในการพ ฒนาและทดสอบระบบช วยตรวจสอบค ณภาพ งานก อสร าง ประกอบด วย อ ปกรณ คอมพ วเตอร ส วนบ คคล และอ ปกรณ สมาร ทโฟน ในช วงการพ ฒนาแอปพล เคช น ผ ว จ ยต องทาการเข ยนโปรแกรม บนอ ปกรณ คอมพ วเตอร ส วนบ คคลท ม การเช อมต อเคร อข ายอ นเตอร เน ตเพ อ เข าถ งเวปบราวเซอร ก เก ล ในการทดสอบระหว างการพ ฒนาสามารถท าได โดยทดสอบผ านโปรแกรมม อถ อจ าลอง (Android emulator) ในอ ปกรณ คอมพ วเตอร ส วนบ คคล เม อท าการพ ฒนาต นแบบระบบเป นท เร ยบร อยแล วจ งท าการทดสอบ การใช งานจร ง อ ปกรณ ท ต องใช ในข นตอนน แบ งเป น 2 ส วน ค อ ส วนของผ ตรวจสอบงานหร อผ ใช งานแอปพล เคช น และส วนของเจ าของงานหร อผ ร บ ข อม ลผลการตรวจสอบ ผ ตรวจสอบงานจะต องม อ ปกรณ สมาร ทโฟนท ต ดต ง แอปพล เคช นแล ว เพ อบ นท กผลการตรวจสอบงานและส งข อม ลผลการ ตรวจสอบค ณภาพงานผ านเคร อข ายโทรศ พท ไปย งผ ร บข อม ลท ม อ ปกรณ ท เช อมต ออ นเตอร เน ตเพ อร บจดหมายอ เล กทรอน กส ( ) 3.3 ข นตอนการพ ฒนาต นแบบระบบช วยตรวจสอบค ณภาพงานก อสร าง ศ กษาข อม ลการตรวจสอบงานโครงสร างและการแบ งหมวดหม รายการตรวจสอบ จากข อม ลเก ยวก บการตรวจสอบค ณภาพงานก อสร างท ได ท าการ รวบรวมมา การด าเน นงานล าด บต อไปค อ การจ ดหมวดหม งาน การเล อก ข อม ลท ม ความเก ยวข องและม ความจ าเป นส าหร บการตรวจสอบงานหมวด ต างๆ ในการตรวจสอบโครงสร างคอนกร ตเสร มเหล ก และการจ ดท าแผนผ ง โครงข ายของข อม ลข น หมวดหม งานก อสร างสาหร บงานคอนกร ตเสร มเหล ก ของงานอาคารพ กอาศ ยในงานว จ ยน ถ กแบ งออกเป น 9 หมวดหล ก ประกอบด วย งานวางผ ง งานฐานราก งานคานคอด น งานพ นวางบนด น งานพ นหล อในท บนโครงสร าง งานเสา งานคานช น 2 งานพ นส าเร จร ป และ งานบ นไดคอนกร ต หมวดงานแต ละหมวดถ กแบ งห วข องานย อยในการตรวจงาน ยกต วอย างเช น ห วข องานย อยของการตรวจสอบหมวดงานพ นวางบนด น ประกอบด วย การเตร ยมพ นท แบบหล อคอนกร ต งานเหล กเสร มคอนกร ต และงานเทคอนกร ต ห วข องานย อยท กห วข อม รายการตรวจสอบงานท พ ฒนาข นจากเอกสารข อม ลข างต น ต วอย างเช น รายการตรวจสอบงานของ ห วข องานย อยการเตร ยมพ นท ส าหร บหมวดงานหล กพ นวางบนด น ได แก การตรวจสอบการปร บพ นท การตรวจสอบระด บของพ นท การตรวจสอบ การฝ งท อลอด (Sleeve) และการตรวจสอบว สด รองพ น ก าหนดแผนผ งโครงข ายข อม ลการตรวจสอบงานก อสร างและ โมด ลการทางานของระบบต นแบบ หล งจากท าการศ กษาและรวบรวมข อม ลแล วเสร จ จ งท าการจ ดท า แผนผ งโครงข ายของข อม ลโดยจ ดหมวดหม งานหล กและห วข องานย อย จ ดเร ยงรายการตรวจสอบ จ ดท าค าอธ บายและร ปภาพประกอบแต ละ รายการตรวจสอบ แผนผ งโครงข ายข อม ลถ กจ ดท าข นเพ อให ไม เก ดความ ส บสนในการจ ดเร ยงข อม ลระหว างการพ ฒนาแอปพล เคช น นอกจากน น ข อม ลรายการตรวจสอบงานก อสร างย งถ กน ามาใช ในการออกแบบร ปแบบ การจ ดวางของแอปพล เคช นและส วนท ต ดต อก บผ ใช งาน (User Interface) ด วย ข นตอนการพ ฒนาอ กส วนหน ง ค อ การก าหนดโมด ลการท างานของ ระบบต นแบบ ในงานว จ ยน ท าการแบ งโมด ลการท างานได เป น 5 โมด ลด ง แสดงในร ปท 3 ประกอบด วย 1) โมด ลเร มต น (Startup Module) ท าหน าท เข าส แอปพล เคช นการ ทางาน ในการเร มต นใช งานแอปพล เคช น ผ ใช งานระบบต นแบบสามารถกด เล อกท ส ญล กษณ ของโปรแกรมซ งได ท าการต ดต งไว บนอ ปกรณ สมาร ทโฟน ผ านหน าจอ จากน นระบบจะแสดงหน าจอแรกในการเข าส โปรแกรม ผ ใช งานสามารถเล อกเข าส โปรแกรมหร อออกจากโปรแกรมได 2) โมด ลส าหร บเล อกงานก อสร างท จะ ท าการตรวจสอบ (Construction Task Selection Module) ท าหน าท น าเสนอหมวดงาน หล กและห วข องานย อยในการตรวจสอบให ผ ใช งานท าการเล อกเข า ตรวจสอบงานก อสร างตามต องการ 3) โมด ลส าหร บจ ดท าผลการตรวจสอบค ณภาพงานก อสร าง (Inspection Result Module) ท าหน าท บ นท กผลการตรวจสอบโดย ผ ใช งานสามารถทาการบ นท กช อโครงการ ว นท ท ทาการตรวจสอบ ชน ดและ ตาแหน งขององค อาคารท ท าการตรวจสอบ และบ นท กผลการตรวจสอบใน แต ละรายการตรวจสอบ เช น ผ านและไม ผ านได กรณ ท รายการตรวจสอบย ง ไม ได ร บการตรวจสอบ ผ ใช งานสามารถระบ เป น N/A ได 4) โมด ลสาหร บแสดงคาอธ บายรายละเอ ยดการตรวจสอบค ณภาพแต ละรายการ (Inspection Description Module) ท าหน าท น าเสนอข อม ล คาอธ บายรายละเอ ยดหร อว ธ การตรวจสอบท ต องใช ในการตรวจสอบสาหร บ แต ละรายการงาน เช น ค าอธ บายส าหร บการตรวจสอบการปร บพ นท ค อ พ นท จะท าการหล อพ นวางบนด นจะต องไม เป นหล ม บ อ และท าการบดอ ด ด นเด มให แน น และควรม ทรายหยาบอ ดแน นปร บระด บความหนาประมาณ 5 เซนต เมตร 5) โมด ลส าหร บจ ดส งข อม ลผลการตรวจสอบไปย งผ ร บ (Result Submission Module) ท าหน าท บ นท กร ปหน าจอผลการตรวจสอบงาน ก อสร าง น าเสนอว ธ การบ นท กภาพถ ายสภาพหน างานก อสร างจร งเพ อ ประกอบผลการตรวจสอบ สร างจดหมายอ เล กทรอน กส ท แนบร ปหน าจอผล การตรวจสอบงานท ได บ นท กไว พร อมภาพถ ายงานก อสร างโดยผ ใช งาน สามารถเพ มเต มข อค ดเห นลงในจดหมายอ เล กทรอน กส และจ ดส งจดหมาย อ เล กทรอน กส ท ม ข อม ลข างต นไปย งผ ท เก ยวข องได พ ฒนาระบบช วยตรวจสอบค ณภาพงานก อสร างผ าน MIT App Inventor เม อได โครงสร างของระบบของข อม ลและข อม ลต างๆครบถ วนแล วจ ง ด าเน นการพ ฒนาแอปพล เคช นเป นล าด บถ ดไป ว ธ การพ ฒนาแอปพล เคช น สามารถท าได ด วยการใช บล อกค าส งท ได ท าการศ กษาจากว ธ การใช งาน โปรแกรม ด าเน นการออกแบบส วนต ดต อผ ใช งาน ด วยโปรแกรม App Inventor Designer ซ งใช สาหร บสร างส วนโปรแกรมต างๆ (Components) ให ม ร ปแบบท เหมาะสมก บการใช งาน และต องพ จารณาออกแบบเร องความ สวยงามร วมด วยเพ อให เก ดความน าสนใจในการน าแอปพล เคช นไปใช ข นตอนการใช งานแอปพล เคช นของต นแบบระบบช วยตรวจสอบค ณภาพ งานก อสร าง แสดงด งร ปท 4 4

5 ร ปท 3 โครงสร างและโมด ลการทางานของระบบช วยตรวจสอบค ณภาพงานก อสร าง จากการพ ฒนาแอปพล เคช นโดยการใช โปรแกรม MIT App Inventor ผ ว จ ยพบข อจาก ดในการพ ฒนา ค อ แอปพล เคช นท พ ฒนาข นไม ควรม ส วนท เป นหน าจอส าหร บต ดต อผ ใช งานเก นกว า 10 หน าจอ เน องจากอาจท าให ระบบท พ ฒนาข นไม เสถ ยรและขนาดไฟล โปรแกรมไม ควรม ขนาดเก น 10 เมกกะไบต (MB) เพราะอาจทาให ไม สามารถแปลงไฟล โปรแกรมให เป นแอป พล เคช นได 4. การทดสอบระบบช วยตรวจสอบ หล งจากพ ฒนาแอปพล เคช นสาหร บช วยตรวจสอบค ณภาพงานก อสร าง ส าหร บงานโครงสร าง กรณ อาคารพ กอาศ ยแล วเสร จจ งด าเน นการทดสอบ การใช งานแอปพล เคช นโดยแบ งการทดสอบเป น 2 ส วนหล ก ค อ การ ทดสอบเบ องต นในห องปฏ บ ต การ และการทดสอบการใช งานโดยว ศวกร และผ ควบค มท ม ประสบการณ ในการตรวจสอบงานก อสร าง การทดสอบแอปพล เคช นต นแบบในห องปฏ บ ต การ ผ ว จ ยได ทดสอบ ผ านโปรแกรมม อถ อจ าลอง (Android Emulator) ในระหว างการพ ฒนา และเม อทาการพ ฒนาระบบต นแบบ CE BUU Inspect แล วเสร จ จ งท าการ สร างไฟล ท ม นามสก ล.apk ข นในส วนจ ดเก บข อม ลภายในอ ปกรณ คอมพ วเตอร ส วนบ คคล จากน นท าการค ดลอกไฟล นามสก ล.apk ลงบน อ ปกรณ สมาร ทโฟนแล วจ งด าเน นการต ดต งแอปพล เคช นต นแบบ เม อ ผ ใช งานท าการต ดต งแอปพล เคช นต นแบบเป นท เร ยบร อย บนหน าจอของ สมาร ทโฟนจะปรากฏส ญล กษณ ของแอปพล เคช น การทดสอบให ห องปฏ บ ต การโดยการใช อ ปกรณ สมาร ทโฟนต างย ห อพบว า ผ ใช งานต องท า การต งค าขนาดต วอ กษรให เป นขนาดมาตรฐานของเคร อง ม ฉะน นอาจท าให แอปพล เคช นไม สามารถแสดงข อม ลรายการตรวจสอบงานก อสร างบาง รายการท ม เน อหายาวเก นไปได ผ ว จ ยย งได ท าการทดสอบต นแบบระบบช วยตรวจสอบค ณภาพงาน ก อสร างก บว ศวกรและผ ควบค มงานท ม ประสบการณ ในการควบค มค ณภาพ งานก อสร างจานวน 31 คน โดยให กล มทดสอบทาการต ดต งแอปพล เคช นลง บนสมาร ทโฟน หล งจากท กล มต วอย างได ทดลองใช งานจ งขอให ท าการ ประเม นผลการใช งานระบบต นแบบ ตามห วข อคาถาม ผลการประเม นในแต ละห วข อแสดงด งตารางท 1 ผลการประเม นการใช งานระบบต นแบบตามห วข อค าถามของว ศวกร และผ ควบค มงาน อย ในระด บปานกลางถ งมาก โดยห วข อคาถามท ได คะแนน น อยท ส ดค อ ข อม ลสาหร บการตรวจสอบค ณภาพงานก อสร างม ความถ กต อง และครบถ วน ได คะแนนเฉล ยเท าก บ 3.48 เน องจากข อม ลส าหร บการ ตรวจสอบค ณภาพงานก อสร างท นามาใช ในการพ ฒนาอาจม น อยเก นไปและ ย งขาดข อม ลในเช งเทคน คท ต องรวบรวมจากหน างานก อสร าง ซ งผ ว จ ยต อง ดาเน นการปร บปร งและแก ไขในส วนน ต อไปในอนาคต ส าหร บห วข อท ได ร บ คะแนนการประเม นมากท ส ดค อ ความสะดวกในการใช งานแอปพล เคช น ได คะแนนเฉล ยเท าก บ 4.03 เน องจากระบบท พ ฒนาข นสามารถใช ใน กระบวนการตรวจสอบค ณภาพงานก อสร างได อย างรวดเร วเม อเปร ยบเท ยบ ก บการใช การตรวจสอบโดยใช เอกสารท อย ในร ปแบบกระดาษ ตารางท 1 ผลการประเม นระบบต นแบบท พ ฒนาข น ล าด บ ห วข อคาถาม คะแนนท ได (คะแนนเต ม 5) 1 ความสะดวกในการใช งานแอปพล เคช น ข อม ลในการตรวจงานม ความถ กต องและครบถ วน การจ ดหมวดหม ของข อม ลสะดวกต อการใช งาน ข อม ลในการตรวจงานม ความท นสม ย ร ปแบบการใช งานและการแสดงผลม ความสวยงาม สามารถใช งานได ในการปฏ บ ต งานจร ง ตรงตามความต องการในการใช งาน ความพ งพอใจในการใช งานโดยรวม 3.90 การพ ฒนาระบบช วยตรวจสอบค ณภาพงานก อสร างส าหร บงานอาคาร พ กอาศ ยท ควรได ร บการพ ฒนาต อ ค อ ท าการเก บรวบรวมข อม ลและองค ความร ท งในเช งว ชาการและเทคน คท ใช การตรวจสอบงานก อสร างท กส วน ต งแต งานโครงสร าง งานสถาป ตยกรรมและงานระบบให ม ความครบถ วน และถ กต อง และน ามาพ ฒนารวมเป นแอปพล เคช นส าหร บใช ในการ ตรวจสอบงาน นอกจากน นย งสามารถพ ฒนาต อไปสาหร บการตรวจสอบงาน ก อสร างประเภทอ นๆ เช น โรงงาน และอาคารช ดพ กอาศ ย 5. บทสร ป การพ ฒนาระบบช วยตรวจสอบค ณภาพงานก อสร างท น าเสนอใน งานว จ ยน เป นต นแบบของการพ ฒนาแอปพล เคช นบนสมาร ทโฟน เพ อช วย สน บสน นการท างานของบ คลากร อาท เช น ผ ควบค มงาน ว ศวกร รวมถ ง เจ าของงาน ในการควบค มและตรวจสอบค ณภาพงานก อสร าง ให ม ความ สะดวก สามารถเข าถ งข อม ลการตรวจสอบได ง าย และเพ มประส ทธ ภาพใน การต ดต อส อสารระหว างผ ท เก ยวข อง ต นแบบระบบท พ ฒนาข นพ จารณา เฉพาะการตรวจสอบงานคอนกร ตเสร มเหล กในหมวดงานโครงสร าง ส าหร บ อาคารพ กอาศ ย โปรแกรมท ใช ในการพ ฒนาแอปพล เคช นต นแบบ ค อ MIT App Inventor ซ งเป นโปรแกรมท ง าย ไม ซ บซ อน เหมาะก บผ เร มต นและไม 5

6 ร ปท 4 ข นตอนการใช งานของระบบช วยตรวจสอบค ณภาพงานก อสร าง 6

7 ม ค าใช จ าย ระบบต นแบบท พ ฒนาแล วเสร จสามารถนาไปต ดต งเพ อใช งานได บนอ ปกรณ สมาร ทโฟนท ทางานด วยระบบปฏ บ ต การแอนดรอยด (Android) ผลจากการทดสอบในห องปฏ บ ต การพบข อจ าก ดเก ยวก บการต งค าการใช งานของอ ปกรณ สมาร ทโฟนบางย ห อ เช น การต งค าขนาดต วอ กษร ส วนผล การทดสอบการใช งานระบบโดยว ศวกรและผ ควบค มงานท ม ประสบการณ ใน การตรวจสอบงานก อสร าง พบว า ผ ใช งานม ระด บความพ งพอใจระบบ ต นแบบอย ในเกณฑ ปานกลางถ งมาก และระบบช วยตรวจสอบค ณภาพงาน ก อสร างน ควรพ ฒนาต อไปโดยพ จารณาความถ กต องและครบถ วนของข อม ล การตรวจสอบให ด ข น เอกสารอ างอ ง [1] อวยช ย ส ภาพจน, การควบค มงานก อสร างอาคาร, สาน กพ มพ ศ นย ส งเสร มว ชาการ, กร งเทพฯ, พ มพ คร งท 5, พ.ศ [2] นพพร โทณะวณ ก และคณะ, การควบค มและตรวจงาน ก อสร าง, สาน กพ มพ มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช, นนทบ ร, พ.ศ [3] S. Leung, S. Mak, and B. L.P. Lee. Using a real-time integrated communication system to monitor the progress and quality of construction works. Automation in Construction, 17(2008), pp [4] K. Kimoto, K. Endo, S. Iwashita, and M. Fujiwara. The application of PDA as mobile computing system on construction management. Automation in Construction, 14(2005), pp [5] C. Gordon, B. Akinci, and J. H. Garrett Jr. Automated planning support for on-site construction inspection. Automation in Construction, 17(2008), pp [6] Y. S. Kim, S. W. Oh, Y. K. Cho, and J. W. Seo. A PDA and wireless web-integrated system for quality inspection and defect management of apartment housing projects. Automation in Construction, 17(2008), pp [7] พ สณห ทร พย ส น, การพ ฒนาระบบการตรวจสอบหน างานก อสร าง ทางสถาป ตยกรรม. ว ทยาน พนธ, มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร, ประเทศไทย, พ.ศ [8] กณพ ว ฒนา, ก ส มา ผลาพรม, ส ท ต ข ตต ยะ และสม ตร ส งพ ร ยะก จ, การพ ฒนาโปรแกรมบนคอมพ วเตอร ชน ดพกพา (Tablet) ในการ เพ มประส ทธ ภาพการตรวจงานก อสร าง, วารสารว ชาการเทคโนโลย อ ตสาหกรรม, ป ท 9, ฉบ บท 2, พ.ศ.2556, หน า [9] MIT App Inventor. [Online]. Available:

น.ส.ส ธ รา เบญจาน กรม

น.ส.ส ธ รา เบญจาน กรม การพ ฒนาโปรแกรมว เคราะห ปร มาณงานและประมาณราคาโครงสร าง บ านคอนกร ตเสร มเหล ก The Analysis and Structural Concrete Home Price Estimate Reinforce Development น.ส.ส ธ รา เบญจาน กรม สาขาว ชาเทคโนโลย อ ตสาหกรรมก

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

ระบบบร หารงานบ คคลส าหร บการบร หารเวลาท างานของพน กงาน กรณ ศ กษา บร ษ ท เจมาร ท จ าก ด (มหาชน)

ระบบบร หารงานบ คคลส าหร บการบร หารเวลาท างานของพน กงาน กรณ ศ กษา บร ษ ท เจมาร ท จ าก ด (มหาชน) ระบบบร หารงานบ คคลส าหร บการบร หารเวลาท างานของพน กงาน กรณ ศ กษา บร ษ ท เจมาร ท จ าก ด (มหาชน) นายส ธก จ อ ดมทร พย สารน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 256 โดย นางสวรรญา น ระโส คร ช านาญการ คศ.2 2 แผนกสาม ญ ส มพ นธ ว ทยาล ยเทคน คนครศร ธรรมราช

More information

กฤษณะ น ลสก ล หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารทร พยากรอาคาร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยศร ปท ม

กฤษณะ น ลสก ล หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารทร พยากรอาคาร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยศร ปท ม 1 การศ กษาการใช โปรแกรมส าเร จร ปในการบร หารจ ดการทร พยากรอาคาร กรณ ศ กษา บร ษ ท ค ง เพาเวอร ส วรรณภ ม COMPUTERIZED MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEM (CMMS) A CASE STUDY : KING POWER SUVARNABHUMI กฤษณะ น ลสก

More information

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 2 ห วข อเร องการสอน/การเร ยนร แผนบร หารการสอนประจาหน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 1. ความหมายและความสาค ญของเอกสาร 2. ความหมายของโปรแกรมเพ องานเอกสาร

More information

ว ระย ทธ ส ขเพชร หล กส ตรว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารงานก อสร าง คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยศร ปท ม บทค ดย อ

ว ระย ทธ ส ขเพชร หล กส ตรว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารงานก อสร าง คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยศร ปท ม บทค ดย อ การศ กษาการจ ดการเพ อลดเศษว สด ในโครงการก อสร างอาคารพ กอาศ ย กรณ ศ กษา โครงการ สม ท เรสซ เดนท MANAGEMENT FOR MINIMIZING WASTE MATERIALS IN CONSTRUCTION PROJECTS: A CASE STUDY OF SMOOTH RESIDENCE ว ระย

More information

นายธน นพ ชร ทองธนาว ฒน

นายธน นพ ชร ทองธนาว ฒน การใช โปรแกรม SPREADSHEET สาหร บคานวณเพ อเร งร ดงานใน S-CURVE นายธน นพ ชร ทองธนาว ฒน โครงงานน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต การบร หารงานก อสร างและสาธารณ ปโภค สาขาว ชาว ศวกรรมโยธา

More information

รายละเอ ยดข อก าหนด (TOR) งานพ ฒนาระบบบร หารจ ดการเอกสารและฐานข อม ลเอกสารอ เล กทรอน กส (e-document และ Virtual Library)

รายละเอ ยดข อก าหนด (TOR) งานพ ฒนาระบบบร หารจ ดการเอกสารและฐานข อม ลเอกสารอ เล กทรอน กส (e-document และ Virtual Library) 1. ความเป นมา รายละเอ ยดข อก าหนด (TOR) งานพ ฒนาระบบบร หารจ ดการเอกสารและฐานข อม ลเอกสารอ เล กทรอน กส (e-document และ Virtual Library) กรมการบ นพลเร อนในฐานะท เป นหน วยงานท ได ร บมอบหมายก าก บด แลก จกรรมการขนส

More information

ระบบการจ ดการร านอาหาร นายธ รพงศ ช ช น รห สน กศ กษา 4921237015 นายจ รร ฐ ศร โชค รห สน กศ กษา 4921239002

ระบบการจ ดการร านอาหาร นายธ รพงศ ช ช น รห สน กศ กษา 4921237015 นายจ รร ฐ ศร โชค รห สน กศ กษา 4921239002 ระบบการจ ดการร านอาหาร นายธ รพงศ ช ช น รห สน กศ กษา 4921237015 นายจ รร ฐ ศร โชค รห สน กศ กษา 4921239002 ปร ญญาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรหล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ(เทคโนโลย

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

การบร หารโครงการ: การน าระบบสารสนเทศมาใช ในการจ ดการส นค าคงคล ง ของบร ษ ทอ ตสาหกรรมเคร องด มต วอย าง โดย นายพงษ พ พ ฒน ข าละม าย

การบร หารโครงการ: การน าระบบสารสนเทศมาใช ในการจ ดการส นค าคงคล ง ของบร ษ ทอ ตสาหกรรมเคร องด มต วอย าง โดย นายพงษ พ พ ฒน ข าละม าย การบร หารโครงการ: การน าระบบสารสนเทศมาใช ในการจ ดการส นค าคงคล ง ของบร ษ ทอ ตสาหกรรมเคร องด มต วอย าง โดย นายพงษ พ พ ฒน ข าละม าย ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาว ศวกรรมศาสตรมหาบ

More information

บทท 9 เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ

บทท 9 เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ บทท 9 เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ การบร หารจ ดการ ความหมายและความสาค ญของการบร หารจ ดการ การบร หารและการจ ดการ ม ความหมายใกล เค ยงก น แต ใช ในบร บทต างก น กล าวค อ การบร หาร (Administration) ใช

More information

สถาบ นพ ฒนาข าราชการฝ ายอ ยการ ต ลาคม ๒๕๕๕

สถาบ นพ ฒนาข าราชการฝ ายอ ยการ ต ลาคม ๒๕๕๕ คานา ตามร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๕ บ ญญ ต ให องค กร อ ยการม หน วยงานธ รการท เป นอ สระในการบร หารงานบ คคล การงบประมาณ และการด าเน นการอ น โดยม อ ยการส งส ดเป นผ บ งค บบ ญชา แต

More information

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) ค ออะไร การตรวจสอบการด าเน นงาน ค อ การตรวจสอบท ม งเน นตรวจสอบผลส มฤทธ ของงาน (Result) เพ อให ทราบว าผลผล ต (Output) และผลล

More information

คานา ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สาน กงาน ก.พ. ม นาคม 2555

คานา ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สาน กงาน ก.พ. ม นาคม 2555 คำน ำ พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการพลเร อน พ.ศ. 2551 วางหล กการปฏ บ ต ราชการว า ต องเป นไปเพ อผลส มฤทธ ต อภารก จของร ฐ ความม ประส ทธ ภาพและความค มค า โดยมาตรา 76 กาหนดให ผ บ งค บบ ญชาม หน าท ประเม นผลการปฏ

More information

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร หารโครงการ 5 1.4 ผลการพ จารณาโครงการ 7 1.5 ข อม ลและเอกสารท

More information

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ โครงการเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการ

More information

Annual Report 2013 เอกสารรายงานประจาป งบประมาณ 2556 หอสม ด มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ องคร กษ

Annual Report 2013 เอกสารรายงานประจาป งบประมาณ 2556 หอสม ด มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ องคร กษ Annual Report 2013 เอกสารรายงานประจาป งบประมาณ 2556 หอสม ด มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ องคร กษ 1 Annual ว ส ยท ศน : Report 2013 ว ส ยท ศน : สาน กหอสม ดกลาง เป นแหล งการเร ยนร ช นนา เพ อสน บสน น มหาว ทยาล

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง การพ ฒนาโปรแกรมคอมพ วเตอร ทางการเง นเพ อควบค มยอดเง น ทดรองราชการ คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร ผ ศ กษาค นคว าได ศ กษาเอกสารและ งานว จ ยท เก ยวข

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

ป จจ ยท ส งผลต อการยอมร บระบบการบร หารทร พยากรมน ษย ผ านเว บไซต : กรณ ศ กษา ห างห นส วนจาก ด เค.เอส.เอส.คอม

ป จจ ยท ส งผลต อการยอมร บระบบการบร หารทร พยากรมน ษย ผ านเว บไซต : กรณ ศ กษา ห างห นส วนจาก ด เค.เอส.เอส.คอม ป จจ ยท ส งผลต อการยอมร บระบบการบร หารทร พยากรมน ษย ผ านเว บไซต : กรณ ศ กษา ห างห นส วนจาก ด เค.เอส.เอส.คอม FACTORS AFFECTING THE ADOPTION OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM THROUGH THE WEBSITE: CASE

More information

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก.

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. ๒ แบบ รบ. ก. - ๑ [ส วนท ๑] ข อม ลเบ องต นของส วนราชการ ๑.๑ ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร ของส วนราชการ ว ส ยท ศน น าสมบ

More information

F 160 การประช มว ชาการป ญญาภ ว ฒน คร งท 5 8 พฤษภาคม 2558 สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน

F 160 การประช มว ชาการป ญญาภ ว ฒน คร งท 5 8 พฤษภาคม 2558 สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน การพ ฒนากลอนประต อ เล กทรอน กส โดยใช เส ยงและระบบรายงานผ ใช ผ านอ นเทอร เน ต THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC BOLT CONTROL WITH KNOCK SOUND AND CHECKING ON INTERNET SYSTEM นฤเทพ ส วรรณธาดา Naruetep Suwantada

More information

(ร าง) หล กเกณฑ และแนวทางการจ างท ปร กษาสาหร บ แผนงาน/โครงการ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

(ร าง) หล กเกณฑ และแนวทางการจ างท ปร กษาสาหร บ แผนงาน/โครงการ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ร าง) หล กเกณฑ และแนวทางการจ างท ปร กษาสาหร บ แผนงาน/โครงการ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปร บปร งล าส ด เม อ 13 ม นาคม 2555-1 - คานา ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน

More information

การลดต นท นงานซ อมและบ าร งร กษาเคร องจ กรโดยว ธ การปร บปร งการจ ดเก บอะไหล กรณ ศ กษา บร ษ ทผล ตช นส วนอ ตสาหกรรมยานยนต นายช ดช ย อ อนเล ศ

การลดต นท นงานซ อมและบ าร งร กษาเคร องจ กรโดยว ธ การปร บปร งการจ ดเก บอะไหล กรณ ศ กษา บร ษ ทผล ตช นส วนอ ตสาหกรรมยานยนต นายช ดช ย อ อนเล ศ การลดต นท นงานซ อมและบ าร งร กษาเคร องจ กรโดยว ธ การปร บปร งการจ ดเก บอะไหล กรณ ศ กษา บร ษ ทผล ตช นส วนอ ตสาหกรรมยานยนต นายช ดช ย อ อนเล ศ สารน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ว ศวกรรมศาสตรมหาบ

More information