หล กส ตรระยะส น ส าหร บน กศ กษา ข าราชการ และบ คคลท วไป ประจ าป 2555 *****************************

Size: px
Start display at page:

Download "หล กส ตรระยะส น ส าหร บน กศ กษา ข าราชการ และบ คคลท วไป ประจ าป 2555 *****************************"

Transcription

1 1 หล กส ตรระยะส น ส าหร บน กศ กษา ข าราชการ และบ คคลท วไป ประจ าป 2555 ***************************** หล กส ตรการอบรม/ ว นและเวลาอบรม หล กส ตร 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2010 ระด บพ นฐาน(Basic) - ระด บกลาง (Intermediate) จ านวน 12 ช วโมง อบรมระหว างว นท 1-2 ก มภาพ นธ 2555 เป นหล กส ตรเว ร ดโปรเซสเซอร ท ท างานบนว นโดว ใช งานได อย างสะดวก ให เหมาะสมก บ เอกสาร สามารถพ มพ ส ญล กษณ ทางคณ ตศาสตร และปร บแต งส ของเอกสารให สวยงาน ซ งสามารถช วยให การ ท าเอกสารง ายข น เช น การน ากราฟเข ามาประกอบการพ มพ ข อความหลายคอล มน ท าจดหมายเว ยน ท า ตาราง และอ นๆ หล กส ตร 2 การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ระด บพ นฐาน(Basic) - ระด บกลาง (Intermediate) จ านวน 12 ช วโมง อบรมระหว างว นท 6 7 ก มภาพ นธ 2555 Microsoft Excel เป นโปรแกรมส าเร จร ปด านตารางค านวณ (Spread Sheet) ท ท างานบน ว นโดว ใช งานได อย างสะดวกและรวดเร ว เหมาะก บงานค านวณ การว เคราะห ข อม ล สามารถน าเสนอข อม ลใน ร ปของข อความผสมต วเลข และกราฟ ก ได อย างสวยงาม ในหล กส ตรน ผ เร ยนจะเข าใจแนวค ดตารางค านวณ การใช ฟ งค ช นพ นฐาน การจ ดการ Work Sheet รวมถ งเร ยนร แนวค ดการจ ดการเซลและกล มเซล หล กส ตร 3 การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 จ านวน 12 ช วโมง อบรม ระหว างว นท 9-10 ก มภาพ นธ 2555 เป นโปรแกรมท ใช สร างภาพ เพ อประกอบการบรรยาย (Presentation) ในล กษณะของภาพ Slide สามารถพ มพ ข อความ หร อน าภาพมาประกอบได และย งใส ส ส นท หลากหลายพร อมท งม เทคน คการ Present ให เล อกอ กมากมาย เช น การใส เส ยง ใส ว ด โอ ฯลฯ

2 หล กส ตร 4 การใช งานโปรแกรม Microsoft Access 2010 ระด บพ นฐาน(Basic) จ านวน 24 ช วโมง อบรมระหว างว นท ก มภาพ นธ 2555 เป นโปรแกรมส าเร จร ปทางด านการจ ดการฐานข อม ล หร อ DBMS (Database Management System) ท ท างานภายใต Microsoft Windows สามารถจ ดเก บข อม ลท ม ความส มพ นธ ก น และด งข อม ลเข ามาใช อย างม ประส ทธ ภาพ ท งย งน าเสนอข อม ลในล กษณะของ GUI ได หลายร ปแบบ อาท ตาราง ฟอร ม หร อรายงาน นอกจากน ย งสามารถใช ในการสร างและพ ฒนาระบบงานท เก ยวข องก บฐานข อม ล ได อ กด วย ซ งผ เร ยนไม จ าเป นจะต องม พ นฐานการใช งาน Access มาก อนเลย เน อหาของหล กส ตรจะอธ บาย ต งแต เร มต นการออกแบบ Database และการสร าง Relationship ของ Table ต างๆ การสร างเง อนไขของ Query เพ อด งข อม ลออกมาตามเง อนไขท ต องการ การสร าง Form เพ อป อนข อม ลเข าไปเก บหร อแสดงบน Screen และส ดท ายการสร าง Report เพ อแสดงข อม ลตามท ต องการ หล กส ตร 5 การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ระด บส ง จ านวน 18 ช วโมง อบรม ระหว างว นท ม นาคม 2555 หล กส ตรน ผ เข าร วมการอบรมจะได เร ยนร การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel ทางด าน การพ ฒนาส ตร ฟ งก ช นท น าสนใจ เพ อพ ฒนาให Excel ม ประส ทธ ภาพในการใช งานก บส ตรและฟ งก ช นให มาก ย งข น และการใช เคร องม อในการช วยว เคราะห และการจ ดการก บฐานข อม ลบน Excel อย างถ กว ธ เพ อเพ ม ประส ทธ ภาพ และความเหมาะสมก บความต องการได รวมถ งใช ฟอร มฐานข อม ล การเร ยงล าด บข อม ล การใช Filter เพ อค นหาข อม ล ตลอดจนการ Import ข อม ลจากโปรแกรมข นมาใช ใน Microsoft Excel หล กส ตร 6 การสร างเว บไซต ส าเร จร ป ด วย joomla จ านวน 18 ช วโมง อบรมระหว างว นท ม นาคม 2555 และ ม นาคม 2555 เป นโปรแกรมในการจ ดการและสร างเว บไซต แบบส าเร จร ป (Content Management System :CMS) โดยท ต วโปรแกรมสามารถน าไปประย กต ได อย างกว างขวางท งงานร ฐบาล และงานเอกชน อาท เช น การเผยแพร ข าวสาร ระบบการลงทะเบ ยนสมาช ก การเก บสถ ต ผ ใช งานการแลกเปล ยนความ ค ดเห น การท าไซต เพ อการค า และงานด านอ นๆ โดยอาศ ยบ คลากรเพ ยงผ ควบค มระบบ ไม ต องม โปรแกรมเมอร ประจ าหล งการต ดต ง สามารถส งข าวหร อด งข าวสารระหว างแหล งข าวในภาษาต างๆ ได โดยไม ต องคอยพ มพ ข อม ลเข าไปเอง 2

3 หล กส ตร 7 การใช งานโปรแกรม SPSS จ านวน 12 ช วโมง อบรมระหว างว นท 4-5 เมษายน 2255 SPSS เป นโปรแกรมส าเร จร ปท ใช ในการว เคราะห ข อม ลทางสถ ต และทางการว จ ยเพ อน าผลการ ว เคราะห ช วยอ านวยความสะดวกในการว เคราะห ข อม ลและแปรผลงานว จ ยหร อว ทยาน พนธ ของน กศ กษา จ งเป นโปแกรมท เหมาะส าหร บผ ท ก าล งท าว ทยาน พนธ หร อน กว จ ยคร /อาจารย ควรทราบและน าไปใช เพ อช วย ในการอ านวยความสะดวกในการว จ ยได หล กส ตร 8 การสร างเว บเพจด วย Dreamweaver จ านวน 18 ช วโมง อบรมระหว างว นท เมษายน 2555 หล กส ตรเจาะล ก ท กค าส ง ท กข นตอน ในการใช งาน Dreamweaver MX ส ดยอดโปรแกรมในการ สร าง Web Site ม ออาช พท ได ร บความน ยมอย างส ง ทดลองปฏ บ ต งานจร งต งแต ข นพ นฐานในการสร าง Home page จนถ งเทคน ค ล กเล นพ เศษ ผ เข าอบรมจะได เร ยนร การสร างหน า HTML, การจ ดหน า Web ด วยเทคน คต างๆ เช น Layout, Frame, Table, Layer หล กส ตร 9 การตกแต งภาพด วยโปรแกรม Photoshop CS จ านวน 12 ช วโมง อบรมระหว าง ว นท ม นาคม 2555 หล กส ตร Photoshop น เป นหล กส ตรท พ ฒนาข นมาส าหร บผ สร างร ปภาพพร อมท งท าการตกแต งใน หลากหลายร ปแบบ ตลอดจนการก าหนด Effect นานาประการเพ อสร างร ปภาพท ม ความเหมาะสมในการ น าไปใช งาน นอกจากน โปรแกรม Adobe PhotoShop ย งได ร บการพ ฒนาโปรแกรม ประเภท Add-on เพ อท าให ผ ใช สามารถตกแต งร ปภาพด วยคอมพ วเตอร ได ง าย หล กส ตร 10 การใช งานโปรแกรม Microsoft Access 2010 ระด บกลาง (Intermediate) จ านวน 24 ช วโมง อบรมระหว างว นท พฤษภาคม 2555 เป นหล กส ตรท ได เร ยนร การใช งาน Access ในข นกลาง เพ อท จะเพ มประส ทธ ภาพของการใช งาน Access ให สามารถท างานได ล กกว าการใช งานแบบท วไป โดยเร ยนร เทคน คของการใช งานในส วนต างๆ ของ Access เทคน คการออกแบบฐานข อม ลแบบส มพ นธ การใช งาน Query การใช Form และ Control ตลอดจน การใช งาน Report แบบต าง ๆ 3

4 หล กส ตร 11 การสร างแอพพล เคช นด วย Flash จ านวน 24 ช วโมง อบรมระหว างว นท พฤษภาคม 2555 หล กส ตรส าหร บผ ท ต องการเป น Web Multimedia Designer ท สามารถสร าง Web ในร ปแบบของ ภาพเคล อนไหว (Animation) พร อมเส ยงประกอบแบบ Surround Stereo ( เส ยงด งว งจากล าโพงซ ายไป ขวา) พร อมสร าง Effect แปลกใหม ให ก บ Web เช น การท าป มหร อ Menu ให กดบน Web ท สามารถ เคล อนไหวได พร อมม เส ยงประกอบเพ อเพ มความน าสนใจ หร อการท าให ม ว ตถ ว งตาม Mouse หร อแม กระท ง การสร างระบบ Password Login ด วย Action Script ใน Flash เป นการสร างงาน Animation หร อ ภาพเคล อนไหวด วยเทคน คต างๆ เช น การซ อน Layer การส ง Masking หร อ การ Tweenin แต ละแบบ เพ อ สร างล กเล นพ เศษให ก บภาพเคล อนไหว การเร ยนในส วนของการท า Interactive และ Advance Action Script เพ อการท า Web,Presentation และ Game โดยจะม การประย กต ใช ค าส ง Action Script ต งแต ระด บเบ องต น หล กส ตร 12 การต ดต อและผล ตส อ VCD, DVD ด วยโปรแกรม Adobe Premiere จ านวน 12 ช วโมง อบรมระหว างว นท พฤษภาคม 2555 หล กส ตรส อ VCD,DVD เป นส อท ม ภาพเคล อนไหว พร อมเส ยงประกอบ ท ได ร บความน ยมใช ในป จจ บ น โดยมาแทนท การใช Video Tape ซ งม การน ามาใช ก นแพร หลาย ไม ว าจะเป นด าน ความบ นเท ง, ด านส อการเร ยนการสอน, ตลอดจนน ามาใช บ นท ก ความทรงจ าต าง ๆ โดยใช กล องแบบ ด จ ตอล ว ด โอ (DV Camera) ซ งสามารถน าภาพท ได มาใช งานบนคอมพ วเตอร และใช โปรแกรมในการ ต ดต อ ใส ต วอ กษร ตลอดจน ผลพ เศษ ต าง ๆ และผล ตเป นส อประเภท VCD หร อ DVD ได อย างสะดวกสบาย หล กส ตรน จะน า ท านไปส การใช โปรแกรมต ดต อว ด โอท ได ร บความน ยมส ง Adobe Premiere เพ อผล ตส อ VCD หร อ DVD เพ อน าไปใช ตามความต องการได ด วยตนเอง หล กส ตร 13 การใช งานโปรแกรม Microsoft Access ระด บส ง (Advanced) จ านวน 24 ช วโมง อบรมระหว างว นท 5-8 ม ถ นายน 2555 หล กส ตรน จะเพ มท กษะในการใช Macro และการเข ยนโปรแกรม Module ด วยภาษา Visual Basic for Application รวมถ งการเข ยนโปรแกรมก บ Control ต าง ๆ และการจ ดการเก บข อผ ดพลาดในโปรแกรม โดยผ เข าร บการอบรมจะสามารถเข าถ งและน าเอาความสามารถต าง ๆ ของ Microsoft Access 2010 ออกมาใช ได อย างเต มท ม ความร ความเข าใจในการออกแบบโปรแกรมการจ ดการฐานข อม ลท ช ดเจนย งข น สามารถประย กต ใช ภาษา VBA เข ยนโปรแกรม Module เพ อเป นกลไกในการเพ มความสามารถของระบบงาน ให เก ดเป นโปรแกรมส าเร จร ปท ม ประส ทธ ภาพ นอกจากน ผ เข าร วมการอบรมจะทราบถ งเทคน คว ธ การในการ สร างแบบ Form และ Report ท ซ บซ อนและม ประส ทธ ภาพมากย งข น 4

5 5 หล กส ตร 14 การบร หารจ ดการเร ยนการสอนแบบออนไลน ด วยโปรแกรม MOODLE จ านวน 18 ช วโมง อบรมระหว างว นท 2-4 พฤษภาคม 2555 หล กส ตรน จะช วยส งเสร มและพ ฒนาว ธ การจ ดการเร ยนการสอนส าหร บผ สอนและผ เร ยน ซ งเป น หล กส ตรท เหมาะก บผ สอน และน กศ กษาในระด บช นป ท 3-4 ท ม ความสนใจด านการศ กษา การจ ดการเร ยน การสอนในระบบออนไลน ซ งเป นส งท ปฏ เสธไม ได ในย คป จจ บ น ในหล กส ตรน จะเน นไปย ง การจ ดการเร ยน การสอนในระบบ e-learning ของผ สอน หล กส ตร 15 การผล ตส อการเร ยนการสอนข นพ นฐาน ด วยโปรแกรม Authorware จ านวน 18 ช วโมง อบรมระหว างว นท พฤษภาคม 1 ม ถ นายน 2555 Authorware เป นโปรแกรมส าหร บน าเสนอผลงาน โดยการใช ค าส งเช อมโยงก บ Multimedia ได หลากหลาย ท งภาพน ง ภาพเคล อนไหว การใส Sound Effect ต างๆ รวมถ งการเช องโยง Icon เข ามาใน ช นงาน สามารถสร างโปรแกรมอย างง ายๆ ได เช น เกมตอบค าถามแบบส ม เกมเศรษฐ เกมจ บผ ดภาพ รวมถ งสามารถสร าง Applications ต างๆ ได อย างม ประส ทธ ภาพ Authorware เป นโปรแกรมท ม ค ณล กษณะ เด น ค อ สร างสรรค ท กส งท กอย าง จาก Web-Based Tutorials ไปจนถ ง Simulations อ นซ บซ อนรวมเส ยง เข าก บว ด โอด วย Authorware ซ งเป นทางออกในการสร างสรรค ส อส าหร บ ELearning ส งผ านแอบพล เคช น ของท านบนเว บ เคร อข ายของหน วยงาน หร อ CD-ROM ต ดตามผลการเร ยนของผ เร ยนได ง าย ผ เข าอบรมจะได เร ยนร ถ งหล กการสร างส อการเร ยนการสอน CAI ด วย Authorware ด วยว ธ ง ายๆ เร มต งแต ศ กษาความร ข นพ นฐานไปจนถ งการใช เคร องม อต างๆ เสร มด วยเทคน คและต วอย าง Workshop ท หลากหลาย พร อมการใส เส ยงด วย Sound Icon สร างการโต ตอบด วย Interaction Icon ตลอดจนการ แพ คเกจช นงานท สามารถน าไปประย กต ต อยอดได ท นท เหมาะส าหร บคณาจารย น กเร ยน น กศ กษา และ ผ สนใจท วไป ท ต องการออกแบบและพ ฒนาส อการเร ยนการสอนหร อส อม ลต ม เด ยเพ อการศ กษา การร บสม คร ส งใบสม ครได ท สถาบ นว จ ยและพ ฒนาอ ตสาหกรรมซอฟต แวร อาคารศ นย ภาษาและคอมพ วเตอร (อาคาร 42) มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน

6 ค าธรรมเน ยมการอบรม (ค าลงทะเบ ยนจะรวมค าอาหารกลางว นและอาหารว าง ค าเอกสารและว สด คอมพ วเตอร เร ยบร อย แล ว) น กศ กษา และบ คลากรภายในมหาว ทยาล ย หล กส ตร 12 ช วโมง ค าลงทะเบ ยน 800 บาท หล กส ตร 18 ช วโมง ค าลงทะเบ ยน 1,000 บาท หล กส ตร 24 ช วโมง ค าลงทะเบ ยน 1,500 บาท บ คคลท วไป หล กส ตร 12 ช วโมง ค าลงทะเบ ยน 1,500 บาท หล กส ตร 18 ช วโมง ค าลงทะเบ ยน 1,800 บาท หล กส ตร 24 ช วโมง ค าลงทะเบ ยน 2,500 บาท ผลท คาดว าจะได ร บ น กศ กษา ข าราชการ และบ คคลท วไป ท ผ านการอบรมจะม ความร ทางด านคอมพ วเตอร และต นต วท จะศ กษาค นคว าเพ มเต ม และสามารถประย กต ใช ก บตนเองและน ากล บไปพ ฒนางานได อย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล อ นจะท าให องค กรเจร ญเต บโตไปอย างไม หย ดน ง 6

7 7

8 8 ตารางก จกรรมประจ าโครงการอบรมคอมพ วเตอร หล กส ตรระยะส น ประจ าป 2555 เด อน ว นท ก มภาพ นธ ม นาคม เมษายน 7 8 พฤษภาคม ม ถ นายน หมายเลขก าก บ หมายถ ง หมายเลขประจ าหล กส ตร

โครงการอบรมคอมพ วเตอร ประจาป 2556

โครงการอบรมคอมพ วเตอร ประจาป 2556 โครงการอบรมคอมพ วเตอร ประจาป 2556 หล กการและเหต ผล ในป จจ บ นเทคโนโลย สารสนเทศเข ามาม บทบาทในการทางานอย างมากมาย การนาคอมพ วเตอร มาใช ในการเร ยน การสอน การบร การ การส อสาร การจ ดการสารสนเทศในองค กรให ม

More information

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ค าน า รายว

More information

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 256 โดย นางสวรรญา น ระโส คร ช านาญการ คศ.2 2 แผนกสาม ญ ส มพ นธ ว ทยาล ยเทคน คนครศร ธรรมราช

More information

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม ใบความร ท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 2 ว ชา ง22202 เทคโนโลย สารสนเทศ 2 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ความร พ นฐานเก ยวก บ Microsoft Excel 2007 เวลา 4 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร

More information

บทท 1 บทน า ขอบเขตของการว จ ย กล มน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 4 จ านวน30-40 คนโรงเร ยนพระยามนธาต ราชศร พ จ ตร

บทท 1 บทน า ขอบเขตของการว จ ย กล มน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 4 จ านวน30-40 คนโรงเร ยนพระยามนธาต ราชศร พ จ ตร บทท 1 บทน า ความเป นมาของการว จ ย การน าเสนองาน เป นส งท จ าเป นส าหร บน กเร ยน น กศ กษา รวมไปถ งท ประกอบอาช พแล ว ในการ น าเสนองานน น ได ม ร ปแบบในการเสนองานมากมายไม ว าจะเป น การเสนองานด วยการอธ บาย

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ แผนการเร ยนร รายคาบท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 1 รายว ชา คอมพ วเตอร เบ องต น 1 (Microsoft Word) รห สว ชา ง 20245 เร อง

More information

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 2 ห วข อเร องการสอน/การเร ยนร แผนบร หารการสอนประจาหน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 1. ความหมายและความสาค ญของเอกสาร 2. ความหมายของโปรแกรมเพ องานเอกสาร

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง การพ ฒนาโปรแกรมคอมพ วเตอร ทางการเง นเพ อควบค มยอดเง น ทดรองราชการ คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร ผ ศ กษาค นคว าได ศ กษาเอกสารและ งานว จ ยท เก ยวข

More information

17 พ.ค.56 ส วนประกอบของโปรแกรม Word 2010

17 พ.ค.56 ส วนประกอบของโปรแกรม Word 2010 โครงการอบรมหล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพฉบ บม อโปรด วย Microsoft Office 2010 ร น 1 ว นท 17-19 พฤษภาคม 2556 เวลา ศ นย ว ทยบร การ จ.ส ราษฎร ธาน มหาว ทยาล ยวล ยล กษณ. หล กการและเหต ผล ป จจ บ นเทคโนโลย สารสนเทศและคอมพ

More information

โครงการผล ต Website ด วยต วค ณเอง ร นท 1

โครงการผล ต Website ด วยต วค ณเอง ร นท 1 หล กการและเหต ผล โครงการผล ต Website ด วยต วค ณเอง ร นท 1 ป จจ บ นอ นเตอร เน ต ได เข ามาม บทบาทและความส าค ญต อช ว ตประจ าว นของคนเรา ท งการศ กษา การ ประชาส มพ นธ ความบ นเท งและอ นๆ ท งย งเป นแหล งค นคว

More information

1) หล กส ตร Microsoft Word/Excel สาหร บงานสาน กงานม ออาช พ (ร นท 7)

1) หล กส ตร Microsoft Word/Excel สาหร บงานสาน กงานม ออาช พ (ร นท 7) โครงการอบรมประจ าไตรมาส 2555 1 1) หล กส ตร Microsoft Word/Excel สาหร บงานสาน กงานม ออาช พ (ร นท 7) งานธ รการเป นงานท สาค ญในองค กรด านการจ ดการเอกสารระบบงานขององค กร รวมท ง ประสานงานท งภายใน/ภายนอกองค

More information

โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา

โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา สาขาว ชาการจ ดการท วไป คณะว ทยาการจ ดการ อ ตล กษณ คณะว ทยาการจ ดการ บ ณฑ ตจ ตอาสา 1 มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง พ.ศ. 2556 ส วนท 1 บทน า หล

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จ ดทาโดย งานเทคโนโลย สารสนเทศ งานแผนงาน สาน กงานเลขาน การกรม กรมการศาสนา

More information

ซอฟต แวร ของระบบสารสนเทศ

ซอฟต แวร ของระบบสารสนเทศ ซอฟต แวร ของระบบสารสนเทศ ซอฟต แวร (Software) หมายถ ง ส วนท ท าหน าท เป นค าส งท ใช ควบค มการท างานของเคร อง คอมพ วเตอร หร ออาจเร ยกว า โปรแกรม ก ได ซ งหมายถ งค าส งหร อช ดค าส ง สามารถใช เพ อส ง ให คอมพ

More information

การออกแบบระบบฐานข อม ลบ คลากรว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วง ด วยโปรแกรม Microsoft Office Access 2007 กนกวรรณ คงบ ตร จ กรศร จ าปางาม

การออกแบบระบบฐานข อม ลบ คลากรว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วง ด วยโปรแกรม Microsoft Office Access 2007 กนกวรรณ คงบ ตร จ กรศร จ าปางาม การออกแบบระบบฐานข อม ลบ คลากรว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วง ด วยโปรแกรม Microsoft Office Access 2007 กนกวรรณ คงบ ตร จ กรศร จ าปางาม โครงงานน เป นส วนหน งของการศ กษาหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส

More information

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ สาระการเร ยนร 1. ความสาค ญและองค ประกอบของคอมพ วเตอร 2. การใช คอมพ วเตอร ในการปฏ บ ต งานสารบรรณ 3. ประโยชน ของคอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ 4. ป ญหาและอ ปสรรคในการใช คอมพ วเตอร

More information

โครงการผล ต Website ด วยต วค ณเอง

โครงการผล ต Website ด วยต วค ณเอง หล กการและเหต ผล โครงการผล ต Website ด วยต วค ณเอง ป จจ บ นอ นเตอร เน ต ได เข ามาม บทบาทและความส าค ญต อช ว ตประจ าว นของคนเรา ท งการศ กษา การ ประชาส มพ นธ ความบ นเท งและอ นๆ ท งย งเป นแหล งค นคว าหาข

More information

ช อหล กส ตร: การบร หารจ ดการและการสร างบทเร ยนอ เล ร นน ง (e-learning Manager&Course Creator) จ านวนช วโมงท อบรม 14 ช วโมง (2ว น)

ช อหล กส ตร: การบร หารจ ดการและการสร างบทเร ยนอ เล ร นน ง (e-learning Manager&Course Creator) จ านวนช วโมงท อบรม 14 ช วโมง (2ว น) ช อหล กส ตร: การบร หารจ ดการและการสร างบทเร ยนอ เล ร นน ง (e-learning Manager&Course Creator) 23-24 ม ถ นายน 2558/08.30-16.30น. ค าอธ บายหล กส ตร การจ ดการเร ยนการสอนออนไลน น บว าเป นการเร ยนการสอนท ได

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล

More information

สาขาว ชาคอมพ วเตอร และเทคโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค (ได ร บงบประมาณจากศ นย ว ทยาศาสตร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗)

สาขาว ชาคอมพ วเตอร และเทคโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค (ได ร บงบประมาณจากศ นย ว ทยาศาสตร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗) รายงานสร ปผลโครงการอบรมบร การว ชาการ เร อง การสร างเอกสารอย างสมบ รณ แบบด วยโปรแกรม Microsoft Word ว นท ๑๕ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ๔๔๑ อาคาร ๔ ช น ๔ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาขาว

More information

ระบบการจ ดการร านอาหาร นายธ รพงศ ช ช น รห สน กศ กษา 4921237015 นายจ รร ฐ ศร โชค รห สน กศ กษา 4921239002

ระบบการจ ดการร านอาหาร นายธ รพงศ ช ช น รห สน กศ กษา 4921237015 นายจ รร ฐ ศร โชค รห สน กศ กษา 4921239002 ระบบการจ ดการร านอาหาร นายธ รพงศ ช ช น รห สน กศ กษา 4921237015 นายจ รร ฐ ศร โชค รห สน กศ กษา 4921239002 ปร ญญาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรหล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ(เทคโนโลย

More information

- 1 - แผนการจ ดการเร ยนร

- 1 - แผนการจ ดการเร ยนร - 1 - แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า 2201-1001 หน วยการเร ยนเร อง โปรแกรม Microsoft Word 2003 จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 1 เวลา 08.10-11.10 ว นศ กร ท 22 ต ลาคม 2553 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 สาระส

More information

ท ทก ๐๕๑๒/ว๒๒๙๒ ส าน กงานสถ ต แห งชาต ศ นย ราชการเฉล มพระเก ยรต ๘๐ พรรษาฯ อาคารร ฐประศาสนภ กด ช น ๒ ถนนแจ งว ฒนะ เขตหล กส กร งเทพฯ ๑๐๒๑๐

ท ทก ๐๕๑๒/ว๒๒๙๒ ส าน กงานสถ ต แห งชาต ศ นย ราชการเฉล มพระเก ยรต ๘๐ พรรษาฯ อาคารร ฐประศาสนภ กด ช น ๒ ถนนแจ งว ฒนะ เขตหล กส กร งเทพฯ ๑๐๒๑๐ ด วนท ส ด ท ทก ๐๕๑๒/ว๒๒๙๒ ส าน กงานสถ ต แห งชาต ศ นย ราชการเฉล มพระเก ยรต ๘๐ พรรษาฯ อาคารร ฐประศาสนภ กด ช น ๒ ถนนแจ งว ฒนะ เขตหล กส กร งเทพฯ ๑๐๒๑๐ เร อง ขอเช ญส งบ คลากรเข าร บการอบรม เร ยน ปล ดส าน กนายกร

More information

ซอฟต แวร ได เป น 2 ประเภท 1. ซอฟต แวร ระบบ 2. ซอฟต แวร ประย กต

ซอฟต แวร ได เป น 2 ประเภท 1. ซอฟต แวร ระบบ 2. ซอฟต แวร ประย กต ซอฟต แวร (SOFTWARE) หมายถ ง ช ด คาส งหร อโปรแกรมท ใช ส งงานให คอมพ วเตอร ทางาน ซอฟต แวร จ งหมายถ ง ลาด บ ข นตอนการทางานท เข ยนข นด วยคาส งของคอมพ วเตอร คาส งเหล าน เร ยงก นเป นโปรแกรม คอมพ วเตอร จาก ท

More information

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา PA33171 โปรแกรมคอมพ วเตอร ประย กต ด านการจ ดการส าน

More information

รายงานความก าวหน าทางเทคโนโลย ของสถาบ นการศ กษา ประจ าเด อนกรกฎาคม 2550 หน าท 1

รายงานความก าวหน าทางเทคโนโลย ของสถาบ นการศ กษา ประจ าเด อนกรกฎาคม 2550 หน าท 1 รายงานความก าวหน าทางเทคโนโลย ของสถาบ นการศ กษา ประจ าเด อนกรกฎาคม 2550 หน าท 1 1. มหาว ทยาล ยร งส ตเป ดต ว RSU MOS Testing Center ส บค นจาก : มหาว ทยาล ยร งส ต http://www.rsu.ac.th มหาว ทยาล ยร งส ต ร

More information

รายงานว จ ยในช นเร ยน

รายงานว จ ยในช นเร ยน รายงานว จ ยในช นเร ยน การจ ดการเร ยนโดยใช ส อPowerPointและใบงานในรายว ชา ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปเพ องานบ ญช รห ส 3201-2011 ระด บช น ปวส. 1 สาขางานการบ ญช ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2555 ชน ดาภา ก ลยาน รายงานว

More information

ม อะไรใหม ใน Microsoft Office Excel 2007

ม อะไรใหม ใน Microsoft Office Excel 2007 ม อะไรใหม ใน Microsoft Office Excel 2007 ซ อนท งหมด ในส วนต ดต อผ ใช ท ม งเน นท ผลล พธ Microsoft Office Excel 2007 จะม เคร องม อและค ณล กษณะท ม ประส ทธ ภาพซ งค ณ สามารถใช เพ อว เคราะห ข อม ล ใช ข อม ลร

More information

เร องท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บภาษา HTML เวลา 2 ช วโมง ผลการเร ยนร ท คาดหว ง 1. ม ความร ความเข าใจเบ องต นเก ยวก บภาษา HTML

เร องท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บภาษา HTML เวลา 2 ช วโมง ผลการเร ยนร ท คาดหว ง 1. ม ความร ความเข าใจเบ องต นเก ยวก บภาษา HTML 1 เร องท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บภาษา HTML เวลา 2 ช วโมง ผลการเร ยนร ท คาดหว ง 1. ม ความร ความเข าใจเบ องต นเก ยวก บภาษา HTML จ ดประสงค การเร ยนร 1. อธ บายล กษณะโดยท วไปของภาษา HTML ได 2. สามารถบอกโครงสร

More information