School Information System Advance: SISA

Size: px
Start display at page:

Download "School Information System Advance: SISA"

Transcription

1 School Information System Advance: SISA โปรแกรมระบบบร หารจ ดกาข อม ลสถานศ กษา เร ยกย อว า SISA เป นระบบท พ ฒนาการ ท างานแบบบ รณาการ ย งย น เป นล กษณะการกระจายงาน ครอบคล มงานท กฝ ายภายในโรงเร ยน กล าวค อ ท กส วนฝ ายท ม ส วนเก ยวข องในสถานถานศ กษาต องช วยก นท างาน ต งแต ระด บผ บร หาร ห วหน าภาค ห วหน าแผนก คร เจ าหน าท ท กคนต อม ส วนเก ยวข องในการบ นท กข อม ลร บทราบข อม ลท กคน และม การ ตรวจสอบย อนกล บได ใครม หน าท ส วนไหนต องเข าไปร บผ ดชอบและให ข อม ลในส วนน นเข าส ระบบ จ ดเด นของโปรแกรม สามารถม ผ ใช จ านวนก คนก ได โดยไม จ าก ดจ านวน คร -อาจารย สามารถเข ามาด ข อม ลได ท กท ท กเวลา โดยผ านเคร อข ายอ นเทอร เน ต ผ บร หารสามารถร บทราบข อม ล ท ม อย จร งในป จจ บ นได ท กว น ตลอดเวลา เช น ยอดรายร บ, จ านวน น กเร ยนเข า-ออก, การมาท างานของคร ฯลฯ ผ านเว บไซต ระบบ Pc, Mobile, SMS ใช งานง าย ออกแบบมาเพ อให ผ ใช เข าใจและท างานได ง ายย งข น สะดวก รวดเร ว กว าการบร หารแบบเก า สามารถท างานแบบ Online ผ านระบบ Internet ช วยท าให ท างานท ไหน เวลาใด ก ได เพ ยงม ระบบเคร อข ายท เช อมก บคอมพ วเตอร ท ใช งานเท าน น ลดค าใช จ าย ประหย ดค าใช จ ายกว า เพราะสามารถลดภาระค าใช จ ายในการบร หารบ คลากร เน องจากคนเด ยวสามารถท างานได หลายอย างและรวดเร ว ประหย ดค าใช จ ายด านเอกสาร ลด ปร มาณการใช กระดาษ ลดเวลาท างาน ลดข นตอนในการท างานท ย งยากซ บซ อนท ท าอย ประจ าได เป นผลท าให คร ม เวลา ในการพ ฒนาการสอนและพ ฒนาด านอ นๆ มากข น ลดความซ าซ อนข อม ล เน องจากข อม ลต างๆ ถ กเช อมโยงก นท งระบบเป นฐานข อม ลเด ยวก น ถ กต อง โปร งใส สามารถตรวจสอบได เพ มประส ทธ ภาพในการบร หาร ด วยการจ ดเก บข อม ลอย างเป นระบบท าให สามารถน าข อม ลมา ว เคราะห และประมวลผลได ง าย ช วยเป นเคร องม อในการต ดส นใจและวางแผน ปลอดภ ยและน าเช อถ อ ด วยเทคโนโลย การเข ารห สข อม ล และการจ ดเก บข อม ลการเข าใช งานของ User ลงในฐานข อม ล ท าให ระบบสามารถตอบสนองการท างานย อนหล งได ว าเป นใคร เข าไปท า อะไร ว นไหน เวลาใด

2 ตามท ได กล าวมาแล วว า การบร หารงานท กฝ ายในโรงเร ยน ม การน าระบบมาใช ในการจ ดการข อม ล ครอบคล มท กหน วยงาน ม การตรวจสอบย อนกล บเสมอ ต วอย าง บางส วนของระบบในเร องของการด แล ช วยเหล อและต ดตามน กเร ยน ด งน จากภาพ น กเร ยนท กคนเม อมาโรงเร ยนต อง scan บ ตรเข าเร ยนหากน กเร ยนคนไหนไม มาโรงเร ยน หร อ มาเร ยนแต ไม สแกนบ ตร หร อไม มาเร ยนแต ฝาเพ อนสแกนบ ตร หร อมาเร ยนบางคาบ กรณ ท ไม มาเร ยนจร งๆ ระบบจะส งSMS ถ งผ ปกครอง นอกจากน นแล วเป นการต ดตราอ กคร ง คร จะข ามาด ข อม ลในระบบ หากน กเร ยน ย งไม มาเร ยนคร ท าหน าท โทรตามไปท ผ ปกครองน กเร ยน เพ อสอบถาม การขาดเร ยนด วยสาเหต ใด ซ งสามารถ เป ดประว ต น กเร ยน จากระบบได ท นท และเม อโทรถามเร ยบร อยแล ว คร ต องบ นท กข อม ลลงไปในระบบด วย ผล การต ดตามน กเร ยนท งหมดน น ระบบจะท าการค านวณแสดงให เห นเป นเปอร เซ นต เพ อทางโรงเร ยนจะได ทราบ ว าต ดตามไปแล วเท าไร ต ดตามล าช าหร อไม หากต ดเร ยบร อยท งหมดคร คนน นจะได 100% เต มถ อว า เป นผ ปฏ บ ต หน าท ได ด

3 การพ ฒนาโปรแกรมระบบบร หารจ ดการโรงเร ยนแบบบ รณาการ ผ ท ได ร บประโยชน โดยตรงค อ น กเร ยน ผ ปกครอง คร ผ บร หารโรงเร ยน และประเทศชาต เป น สร ปได ด งน 1. น กเร ยนม ความร บผ ดชอบต อตนเองและหน าท โดยน กเร ยนจะต องถ กฝ กให เป นน ส ย และเป นคนท กระต อร อร นร บทราบข อม ลข าวสารด วยตนเอง ด งน น กเร ยนต องพกบ ตรน กเร ยนมาโรงเร ยนท กว น มาถ งโรงเร ยนต อง Scan บ ตรเข าเร ยน หาก น กเร ยนไม มาเร ยน หร อไม มาเร ยนแต ฝากเพ อน Scan บ ตร หร อ มาโรงเร ยน Scan บ ตรแต ไม เข าเร ยน โดดเร ยนเป นบางช วโมง ระบบจะส งข อความผ านระบบ SMS ไปถ งโทรศ พท ม อถ อ ของผ ปกครอง อ กท งย งถ กบ นท กพฤต กรรมถ กห กคะแนนตามเง อนไขของโรงเร ยนเม อ คะแนนใกล หมด ระบบจะส งจดหมายเช ญผ ปกครองมาร บทราบ ด งน นน กเร ยนจ งถ กฝ กให ม ความร บผ ดชอบต อตนเองและหน าท ของตนเอง น กเร ยนต องเข าไปด ข อม ล คะแนนเก บ ผลการเร ยน เวลาเร ยน คะแนนความประพฤต การ ช าระเง น และข อม ลข าวสารของโรงเร ยน ของต วเอง ข อม ลเหล าน จะท าให น กเร ยนสามารถ ประเม นตนเองได ว าจะเร ยนจบหร อไม และจะต องท าคะแนนอย างไรให ม ผลการเร ยนเพ มข น 2. คร และเจ าหน าท ท างานด วย ความโปร งใสและเป นธรรม คร ผ สอน/คร ท ปร กษา ซ งม หน าท หล ก 2 อย างค อการสอนน กเร ยนให ได ร บความร และประเม นผลการเร ยน อ กหน าท หน งค อการด แล ช วยเหล อน กเร ยน จ งออกแบบระบบมาเพ อช วยให การท างานของคร ม ความโปร งใสและเป นธรรม ด งน เม อคร ท าการสอบเก บคะแนนย อยแต ละคร งต องบ นท กในระบบ หล งจากน นน กเร ยน ผ ปกครอง ผ บร หารก จะสามารถเข าไปด ข อม ลและตรวจสอบได ท นท

4 การด แลช วยเหล อน กเร ยน เม อน กเร ยนขาดเร ยน คร ต องต ดตามน กเร ยนว าท าไมจ งไม มาเร ยน โดยท กเช าคร ท ปร กษาต องเข าไปด ได ท ระบบจะท าการรายงานให ทราบม น กเร ยนคนใดไม มา เร ยน ม เบอร โทรต ดต อพร อมประว ต น กเร ยน คร สามารถโทรต ดต อก บผ ปกครองและบ นท ก การสนทนาลงในระบบ เม อผ บร หารเข าไปด จะสามารถทราบได ว าคร คนใดท ได ต ดตาม หร อไม ได ต ดตามน กเร ยนท ขาดเร ยน ซ งเป นการต ดตามการท างานของคร อ กคร ง ผลการ ปฏ บ ต งานของคร เหล าน สามารถน าไปพ จารณาผลงานปลายป ได เช นก น 3. ผ ปกครองม ความเช อม น ต อโรงเร ยนในการด แลบ ตรหลาน การท ผ ปกครองสามารถร บทราบข อม ล ของบ ตรหลานได อย างรวดเร ว เช น เม อน กเร ยนไม ไปเร ยน ผ ปกครองสามารถร บทราบท นท โดย ระบบจะส งข อความขาดเร ยน SMS ผ านโทรศ พท ม อถ อผ ปกครองเป นท ยอมร บช นชม ท ผ ปกครอง ท างานอย ต างประเทศได ให ค ากล าวชมก บโรงเร ยน เพราะนอกจากจะได ร บข าวสารผ านระบบม อถ อ แล ว ย งสามารถเข ามาด ข อม ลของน กเร ยนได ท นท เช น น กเร ยนมาถ งโรงเร ยนหร อไม ขาด ลา มาสาย ว นไหนบ าง อย โรงเร ยนม ความประพฤต เป นอย างไร ม คะแนนเก บระหว างภาค คะแนนสอบ และผลการเร ยนแต ละเทอมเท าไหร ให เง นมา ได ช าระค าลงทะเบ ยน ค าอ ปกรณ หร อไม ท าก จกรรมอะไรบ าง และข อม ลอ นๆ เก ยวก บบ ตรหลานของตนเอง 4. ผ บร หารโรงเร ยนม ความเป นเล ศในการบร หารงาน เน องจากภาระหน าท ของ ผ บร หารโรงเร ยนซ ง ได เด นทางไปประช ม อบรม ส มมนา บ อยคร ง ไม ค อยประจ าอย ท โรงเร ยน จ งได ออกแบบให สามารถท างานผ านระบบ Internet เว บไซต ระบบ Pc Mobile, SMS ด งน นไม ว าผ บร หารจะอย ท ไหน เวลาใด ก สามารถร บทราบข อม ล ท ม อย จร งในป จจ บ นได ท กว น ตลอดเวลา เช น จ านวนน กเร ยนเข า- ออก, รายงานการมาปฏ บ ต งานของคร, ยอดรายร บ ฯลฯ อ กท งสามารถเข าไปด การท างานของคร - เจ าหน าท ในท กส วนฝ ายได ท าให การบร หารงาน การส งงาน ง าย สะดวกและรวดเร ว ลดป ญหาน กเร ยนออกกลางเทอม ซ งเป นประโยชน อย างมากต อประเทศชาต เพราะท กว นน การออกของ น กเร ยนท าให เก ดป ญหาส งคมตามมามากมาย เน องจากผ ใหญ ไม สามารถร บทราบป ญหาของเด กมาก อน พอทราบอ กท ก ไม สามารถช วยเหล อได จ งม ระบบการด แลช วยเหล อ ต ดตามน กเร ยนและสามารถค ดกรอง กล มน กเร ยนท ม ป ญหา ก อนท จะออกโดยระบบจะแสดงกล มน กเร ยนท ม ผลการเร ยนต าลง ขาดเร ยน ต ดต อก นหลายว น และม พฤต กรรมเปล ยนไป ให ท ปร กษาสามารถเร ยกค ยได ตรงต วน กเร ยน แต ก อน โรงเร ยนม น กเร ยนออกกลางเทอมประมาณ 30% หล งจากท าโครงการน น กเร ยนออกน อยลงไม ถ ง 10%

5 โปรแกรมระบบบร หารจ ดกาข อม ลสถานศ กษา เป น Web Application ท ช วยอ านวยความสะดวกในการให บร การสถานศ กษาสามารถจ ดการระบบ ของฐานข อม ลในหน วยงานอย างม ประส ทธ ภาพ ให เป นอ นหน งอ นเด ยวก น โดยปราศจากการซ าซ อนของ ข อม ลท เก ดข นจากต างฝ ายต างเก บข อม ล อาท ข อม ลน กศ กษา ข อม ลรายว ชา ข อม ลการลงทะเบ ยน เป นต น SISA Technology เป นการเล อกใช เทคน คและว ธ การในการเล อกใช ภาษาพร อมท งฐานข อม ลเพ อน ามาพ ฒนา เป น แบบ Open Source เพ อให โรงเร ยนประหย ดงบประมาณในการซ อ โปรแกรมควบค มระบบ (OS) และ โปรแกรมฐานข อม ล (Database) โดยใช โปรแกรมด งน PHP Web Application Java Ajex Data Base Oracle, Postgres, Mysql SISA Module การท างานท เป นส วนส าค ญหล กในการบร หารจ ดการข อม ล ระบบสถานศ กษา หร อ SISA น ได แบบโมด ลหล กๆ ตามความต องการของสถานศ กษาได ท งหมด 15 Module ด งน 1. ระบบการจ ดการผ ใช (ผ ด แลระบบ) และจ ดการข อม ลโรงเร ยน 2. ระบบบ คลากร 3. ระบบร บสม คร 4. ระบบว ชาการ 5. ระบบทะเบ ยนและว ดผล 6. ระบบการเง น 7. ระบบงานปกครอง 1. ระบบการจ ดการผ ใช (ผ ด แลระบบ) ก าหนดส ทธ การใช งานของผ ใช ท งหมด ด แลและให ค าแนะน าท วไป จ ดการข อม ลโรงเร ยน การบ นท กข อม ลผ บร หารโรงเร ยนเพ อน าไปแสดงใบรายงานต างๆ 3. ระบบบ คลากร จ ดเก บประว ต บ คคลากร ก าหนดปฏ ท นงาน ก าหนดเวลาปฏ บ ต งาน 8. ระบบก จกรรม 9. ระบบ SMS 10. ระบบอาจารย ท ปร กษา 11. ระบบอาจารย ประจ าว ชา 12. ระบบน กเร ยนและผ ปกครอง 13. ระบบ E-Form 14. ระบบ E-Document

6 ข อม ลการร ดบ ตรคร ก าหนดท างานว นหย ด สร ปการร ดบ ตร สร ปเวลาท าการ พ มพ รายช อบ คคล 4. ระบบร บสม คร ร บสม ครและมอบต ว ออกรห สน กศ กษา สร ปการร บสม คร สร ปยอดผ สม ครแยกตามโรงเร ยน/จ งหว ด 5. ระบบว ชาการ จ ดโครงสร างหล กส ตร จ ดหล กส ตรการเร ยนการสอน จ ดหล กส ตรร เกรดและตารางร เกรด ร บน กศ กษาเข ามากลางเทอม จ ดการคะแนนเก บแต ละว ชา จ ดตารางสอน - ตารางสอบ ตรวจสอบ คะแนน ย นย นผลการเร ยน เท ยบโอน - การร เกรด การออกรายงานต างๆ ของฝ ายว ชาการ 6. ระบบทะเบ ยนและว ดผล จ ดน กศ กษาเข าห องเร ยน ตรวจสอบประว ต น กศ กษา ตรวจสอบว ฒ น กศ กษาใหม ใบร บรองและใบประกาศน ยบ ตร ตรวจสอบการจบการศ กษาและพ มพ ใบ รบ. การออกรายงานต างๆ ฝ ายทะเบ ยนและว ดผล 7. ระบบการเง น ต งค าการร บช าระ

7 ร บช าระค าบ าร งการศ กษา ร บช าระค าอ นๆ ช าระเง นร เกรด สร ปรายงานการเง น 8. ระบบงานปกครอง จ ดการข อม ลพฤต กรรม จ ดการข อม ลมาเร ยน รายงานข อม ลพฤต กรรม รายงานการมาเร ยน รายงานการขาดเร ยน ระบบช วยเหล อน กศ กษา ระบบค ดกรองน กศ กษา ระบบต ดตามน กเร ยนจากท ปร กษา ตรวจสอบการต ดตามของท ปร กษา จ ดการข อม ลการร ดบ ตร พ มพ จดหมายขาดเร ยนถ งผ ปกครอง 9. ระบบก จกรรม จ ดการประเภทก จกรรม/ชมรม การบ นท กน กเร ยนเข าท าก จกรรม/ชมรม การให คะแนนก จการ การสร ปคะแนนน กเร ยนท าก จกรรม/ชมชม 10. ระบบ SMS แจ งการขาดเร ยน ส งข อความถ งน กเร ยน ส งข อความถ งผ ปกครอง ส งข อความถ งบ คลากร ส งข อความถ งบ คคลภายนอก 11. ระบบอาจารย ท ปร กษา รายงานข อม ลน กเร ยน บ นท กการขาดเร ยนของน กเร ยน

8 บ นท กการต ดตามเพ มเต ม บ นท กการต ดตามน กเร ยน ส งข อความถ งบ คคลภายนอก 12. ระบบอาจารย ประจ าว ชา การบ นท กคะแนนเก บ การส งเกรด รายงานสร ปเกรดแต ละว ชา รายงานสร ปสถ ต ระบบตรวจสอบเวลาเร ยนแต ละว ชาของน กเร ยน 13. ระบบน กเร ยนและผ ปกครอง รายงานข อม ลส วนต ว รายงานผลการการเร ยน รายงานคะแนนเก บ รายงานเวลาเร ยนแต ละว ชา ตารางเร ยน ข อม ลก จกรรม รายงานว นขาดเร ยน รายงานคะแนนความประพฤต รายงานผลการต ดตามน กเร ยน รายงานค าใช จ าย รายงานข อม ลการช าระเง น 14. ระบบ E-Form การจ ดพ มพ รข อม ลน กศ กษา/ข อม ลบ คลากร การจ ดประเภทแบบฟอร มเอกสาร การจ ดเก บแบบฟอร มเอกสาร การน าแบบฟอร มเอกสารมาใช งาน 15. ระบบ E-Document บ นท กภายใน หน งส อร บภายนอก ประกาศและค าส ง

ค ม อโปรแกรมบร หารงานสถานศ กษา MIS-SCHOOL (MIS-SCHOOL : Management Information System School )

ค ม อโปรแกรมบร หารงานสถานศ กษา MIS-SCHOOL (MIS-SCHOOL : Management Information System School ) ค ม อโปรแกรมบร หารงานสถานศ กษา MIS-SCHOOL (MIS-SCHOOL : Management Information System School ) สาหร บอาจารย ผ สอน/อาจารย ท ปร กษา(GRADE PROGRAM) ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย อ กษรพ ทยา ค ม อโปรแกรมบร

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร เร อง องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง อ ปกรณ ร บข อม ล 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง หน วยประมวลผลกลางและหน วยความจาหล ก 4 ชม.

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 2 ห วข อเร องการสอน/การเร ยนร แผนบร หารการสอนประจาหน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 1. ความหมายและความสาค ญของเอกสาร 2. ความหมายของโปรแกรมเพ องานเอกสาร

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ แผนการเร ยนร รายคาบท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 1 รายว ชา คอมพ วเตอร เบ องต น 1 (Microsoft Word) รห สว ชา ง 20245 เร อง

More information

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ค าน า รายว

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information

- 1 - แผนการจ ดการเร ยนร

- 1 - แผนการจ ดการเร ยนร - 1 - แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า 2201-1001 หน วยการเร ยนเร อง โปรแกรม Microsoft Word 2003 จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 1 เวลา 08.10-11.10 ว นศ กร ท 22 ต ลาคม 2553 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 สาระส

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา 2201-2404 การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 256 โดย นางสวรรญา น ระโส คร ช านาญการ คศ.2 2 แผนกสาม ญ ส มพ นธ ว ทยาล ยเทคน คนครศร ธรรมราช

More information

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ สาระการเร ยนร 1. ความสาค ญและองค ประกอบของคอมพ วเตอร 2. การใช คอมพ วเตอร ในการปฏ บ ต งานสารบรรณ 3. ประโยชน ของคอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ 4. ป ญหาและอ ปสรรคในการใช คอมพ วเตอร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส INFOMA : WebFlow TM บร ษ ทเอ กซ เซล ล งค จ าก ด อาคาร ไอ ทาวเวอร ช น 11 888 ถนนว ภาวด ร งส ต แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพฯ 10900 โทร 0-2554-9700 แฟ กซ 0-2554-9779

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา PA33171 โปรแกรมคอมพ วเตอร ประย กต ด านการจ ดการส าน

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

ว จ ยในช นเร ยน โดย นางสาวจ ฑามาศ เอกตะ สาขาว ชา ท กษะพ นฐาน คณะบร หารธ รก จ โรงเร ยนพาย พเทคโนโลย และบร หารธ รก จ ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2553

ว จ ยในช นเร ยน โดย นางสาวจ ฑามาศ เอกตะ สาขาว ชา ท กษะพ นฐาน คณะบร หารธ รก จ โรงเร ยนพาย พเทคโนโลย และบร หารธ รก จ ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2553 1 ว จ ยในช นเร ยน เร อง การพ ฒนาพฤต กรรมน กศ กษาท ม ท กษะด านคอมพ วเตอร ส ง ในว ชาคอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 1 โดยว ธ เพ อนช วยเพ อน โรงเร ยนพาย พเทคโนโลย และบร หารธ รก จ โดย

More information

นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม

นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม 1 พ ฒนาการใช โปรแกรม Microsoft office Power Point 2010 ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 โดยใช แบบฝ กท กษะ นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม โรงเร ยนอ สส มช ญศร ราชา ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2556 2 สารบ ญ บทท หน

More information

รายงานผลการว จ ยในช นเร ยน เร อง การใช โปรแกรม PowerPoint 2007 ร วมก บแนวค ด 4Ps ในการน าเสนองานปร ญญาน พนธ ของน กศ กษาว ชาส มมนาการท องเท ยว

รายงานผลการว จ ยในช นเร ยน เร อง การใช โปรแกรม PowerPoint 2007 ร วมก บแนวค ด 4Ps ในการน าเสนองานปร ญญาน พนธ ของน กศ กษาว ชาส มมนาการท องเท ยว รายงานผลการว จ ยในช นเร ยน เร อง การใช โปรแกรม PowerPoint 2007 ร วมก บแนวค ด 4Ps ในการน าเสนองานปร ญญาน พนธ ของน กศ กษาว ชาส มมนาการท องเท ยว ประก จ ณ สมบ รณ น กศ กษากล มว ชา ทท.4203 ส มมนาการท องเท ยว

More information

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม ใบความร ท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 2 ว ชา ง22202 เทคโนโลย สารสนเทศ 2 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ความร พ นฐานเก ยวก บ Microsoft Excel 2007 เวลา 4 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

การประย กต ใช โปรแกรม Excel ในการออก MD (Movement Document and Aquatic Animal Fry Movement Document)

การประย กต ใช โปรแกรม Excel ในการออก MD (Movement Document and Aquatic Animal Fry Movement Document) การประย กต ใช โปรแกรม Excel ในการออก MD (Movement Document and Aquatic Animal Fry Movement Document) ความส าค ญของหน งส อก าก บการจ าหน ายส ตว น าและล กพ นธ ส ตว น า กรมประมงกาหนดให ม ระบบการตรวจสอบย อนกล

More information

ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได

ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได 1 ใน ETDA e-commerce Pocket Series เราป นหน งส อเล มน เพ อ เถ าแก ย คไอท

More information

จดหมายข าว สขร. เป ดเผยเป นหล ก ปกป ดเป นข อยกเว น. www.oic.go.th. Office of the Official Information Commission Newsletter

จดหมายข าว สขร. เป ดเผยเป นหล ก ปกป ดเป นข อยกเว น. www.oic.go.th. Office of the Official Information Commission Newsletter สำำน กงานคณะกรรมการข อม ลข าวสารของราชการ www.oic.go.th จดหมายข าว สขร. Office of the Official Information Commission Newsletter ป ท 4 ฉบ บท 61 เด อนเมษายน ม ถ นายน 2557 เป ดเผยเป นหล ก ปกป ดเป นข อยกเว

More information