แผนการจ ดการเร ยนร ท 10

Size: px
Start display at page:

Download "แผนการจ ดการเร ยนร ท 10"

Transcription

1 แผนการจ ดการเร ยนร ท 10 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 4 เทคโนโลย สารสนเทศ รายว ชา ตารางท างาน ง 4152 ช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 หน วยการเร ยน การประย กต ตารางท างานในงานด านต าง ๆ เวลา 10 ชม. 1. มาตรฐาน 1. เข าใจหล กการและว ธ การของเทคโนโลย สารสนเทศ (มฐ. 4.1 (1)) 2. จ ดเก บและบ าร งร กษาสารสนเทศให ถ กต องและเป นป จจ บ นอย เสมอ (มฐ. 4.1(5)) 3. ใช คอมพ วเตอร ช วยในการประมวลผลข อม ลให เป นสารสนเทศเพ อประกอบการต ดส น (มฐ. 4.1(10)) 4. ใช เทคโนโลย สารสนเทศน าเสนองานในร ปแบบท เหมาะสมตรงตามว ตถ ประสงค ของงาน (มฐ. 4.1(11)) 2. ผลการเร ยนร ท คาดหว ง ประย กต ตารางท างานในงานด านต าง ๆ จ ดประสงค น าทาง 1. บอกความส าค ญของตารางท างานท น าไปประย กต ใช งานในด านต าง ๆได 2. น าความร เก ยวก บโปรแกรมตารางการท างานมาประย กต ใช ในงานด านคณ ตศาสตร 3. น าความร เก ยวก บโปรแกรมตารางท างานมาประย กต ใช ในงานด านการเง น 4. น าความร เก ยวก บโปรแกรมตารางท างานมาประย กต ใช ในงานด านการท าคะแนนน กเร ยน 3. สาระการเร ยนร 1. ตารางท างานมาประย กต ใช ในงานด านคณ ตศาสตร 2. ตารางท างานมาประย กต ใช ในงานด านการเง น 3. ตารางท างานมาประย กต ใช ในงานด านการท าคะแนนน กเร ยน 4. กระบวนการจ ดการเร ยนร 1. ข นเตร ยมการ 1.1. เตร ยมใบงานตามจ านวนกล มน กเร ยน 1.2. เตร ยมใบความร ตามจ านวนกล มน กเร ยน 2. ข นด าเน นการ 2.1 คร น าเข าส บทเร ยนโดยการซ กถามเร องราวเก ยวก บการท าตารางการท างานท น กเร ยนร มาเพ อตรวจสอบความร และประสบการณ ของน กเร ยน

2 น กเร ยนฝ กปฏ บ ต ก จกรรมท 10.1 เร อง ตารางท างานในงานด านคณ ตศาสตร ตาม ข นตอนในก จกรรม 2.3 น กเร ยนฝ กปฏ บ ต ก จกรรมท 10.2 เร อง การประย กต ตารางท างานในงานด านการเง น 2.4 น กเร ยนฝ กปฏ บ ต ก จกรรมท 10.3 เร อง การประย กต ตารางท างานในงานด านการท า คะแนนน กเร ยน 2.5 คร ให น กเร ยนแต ละกล มร วมก นอภ ปรายสร ปประเด นต อไปน - อภ ปรายเก ยวก บล กษณะของงานท สามารถท าตารางท างานไปประย กต - ยกต วอย างงานด านคณ ตศาสตร และด านการเง นท สามารถน าตารางท างานไป ประย กต - ส มต วแทนกล มออกมารายงานหน าช นเร ยน 2.6 ให น กเร ยนท าแบบฝ กห ดบทท ส อการสอน 1. ใบความร บทท 10 การประย กต ตารางท างานในงานด านต าง ๆ 2. ใบก จกรรมท 10.1 ตารางท างานในงานด านคณ ตศาสตร 3. ใบก จกรรมท 10.2 การประย กต ตารางท างานในงานด านการเง น 4. ใบก จกรรมท 10.3 การประย กต ตารางท างานในงานด านการท าคะแนนน กเร ยน 5. แบบฝ กห ดท การว ดและประเม นผล 1. แบบส งเกตพฤต กรรมระหว างท าก จกรรม 2. ว เคราะห ผลการทดสอบ 3. ตรวจแบบฝ กห ด 7. แหล งการเร ยนร และค นคว าเพ มเต ม 1. ห องสม ด 2. อ นเตอร เน ต

3 ใบก จกรรมท 10.1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 4 เทคโนโลย สารสนเทศ รายว ชา ตารางท างาน ง 4152 ช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 หน วยการเร ยน การประย กต ตารางท างานในงานด านต าง ๆ เร อง ตารางท างานในงานด านคณ ตศาสตร น กเร ยนจะต องสร างตารางส ตรค ณแม 2 25 ให ได ด งร ป 333 ข นตอนการสร างตารางส ตรค ณแม 2 25 ตามร ปข างบนม ข นตอนต าง ๆ ด งน 1. ก าหนดให สดมภ A สดมภ Z ม ความกว างเท าก บ 3 2. ในแถวท 1 ผสานสดมภ A สดมภ Z และพ มพ ข อความ ตารางส ตรค ณแม ใส เลข 2 ในเซล B2 ใส เลข 3 ในเซล C2 ใส เลข 1 ในเซล A3 ใส เลข 2 ในเซล A4 4. ป อนข อม ลอ ตโนม ต ในแถวท 2 ต งแต เซล D2 เซล Y2 (ป อนเลข 4 ถ งเลข 25) 5. ป อนข อม ลอ ตโนม ต ในสดมภ A ต งแต เซล A5 เซล A14 (ป อนเลข 3 ถ งเลข 12) 6. ป อนข อม ลส ตร =$A3*B$2 ลงในเซล B3 7. ค ดลอกส ตรในเซล B3 ไปย งเซล B3 ถ งเซล Y14 ด วยว ธ การด งน 7.1 ก าหนดพ นท ท เป นพ นท ต นฉบ บโดยการคล กท เซล B3 7.2 คล กท ส ญร ป ค ดลอก 333

4 ก าหนดพ นท B3:Y14 เป นพ นท ร บข อม ล (สร างแถบด าท พ นท ร บข อม ล) 7.4 คล กท ส ญร ป วาง 7.5 บ นท กข อม ลในช อแฟ ม ก จกรรม

5 ใบก จกรรมท 10.2 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 4 เทคโนโลย สารสนเทศ รายว ชา ตารางท างาน ง 4152 ช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 หน วยการเร ยน การประย กต ตารางท างานในงานด านต าง ๆ เร อง การประย กต ตารางท างานในงานด านการเง น จงค านวณหาจ านวนเง นท จะได ร บจากการฝากเง นจ านวน 10, ,000 บาท เป นเวลา 1 20 ป ก าหนดให ธนาคารจ ายดอกเบ ยในอ ตรา 3.75% ต อป ก าหนดให X = จ านวนเง นท ฝาก i = อ ตราดอกเบ ยเง นฝากต อป ท ธนาคารจ ายให ก บผ ฝาก n = จ านวนป ท ฝาก ส ตรท ใช ในการหาจ านวนเง นท จะได ร บจากการฝากเง นก บธนาคาร เง นรวม = X * ( 1 + i ) ^ n 335 ข นตอนการท างานให ได ด งร ปการค านวณหาจ านวนเง นท ได ร บจากการฝากเง นจ านวน 10,000 ถ ง 100,000 บาท 1. ท เซล A1 พ มพ 3.75 % 2. ผสานเซล B1 K1 และพ มพ ข อความ จ านวนเง นฝาก 335

6 ท เซล A2 พ มพ ข อความ จ านวนป 4. ท เซล A3 พ มพ 1 และท เซล A4 พ มพ 2 5. ป อนข อม ลอ ตโนม ต 3 20 ท เซล A5 A22 6. ท เซล B2 พ มพ และท เซล C2 พ มพ ป อนข อม ลอ ตโนม ต ท เซล D2 K2 8. พ มพ ส ตร =B$2*(1+$A$1)^$A3 ท เซล B3 และกด Enter 9. คล กท เซล B3 เพ อให เป นพ นท ต นฉบ บในการค ดลอกไปท อ น 10. คล กท ส ญร ป ค ดลอก 11. ก าหนดพ นท ท างาน B3:K22 (สร างแถบด าให ครอบคล มพ นท B3:K22) 12. คล กท ส ญร ป วาง 13. บ นท กข อม ลในช อแฟ ม ก จกรรม

7 ใบก จกรรมท 10.3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 4 เทคโนโลย สารสนเทศ รายว ชา ตารางท างาน ง 4152 ช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 หน วยการเร ยน การประย กต ตารางท างานในงานด านต าง ๆ เร อง การประย กต ตารางท างานในงานด านการท าคะแนนน กเร ยน ในการว ดผลการเร ยนว ชาตารางท างาน อาจารย ก าหนดให ม การสอบเพ อว ดผลการเร ยนด งน คร งท 1 สอบกลางภาค คะแนนเต ม 100 คะแนน เก บ 70% คร งท 2 สอบปลายภาค คะแนนเต ม 100 คะแนน เก บ 30% ก าหนดเกณฑ การให ระด บคะแนนด งน 337 คะแนน ระด บคะแนน ต องการตารางท างานเพ อก าหนดระด บคะแนนให ก บน กเร ยน ด งร ป 337

8 338 ข นตอนการท างานให ได ด งร ปข างบนม ด งน 1. พ มพ ข อม ลในพ นท A1:D14 ให ได ตามร ป 2. ท เซล E4 พ มพ ส ตร =C4*0.7+D4*0.3 แล วกด Enter 3. ค ดลอกข อม ลส ตรในเซล E4 ไปย งเซล E5 E14 4. พ มพ 0 ท เซล I4 พ มพ 60 ท เซล I5 พ มพ 70 ท เซล I6 พ มพ 80 ท เซล I7 และพ มพ 90 ท เซล I8 5. พ มพ 0 ท เซล J4 พ มพ 1 ท เซล J5 พ มพ 2 ท เซล J6 พ มพ 3 ท เซล J7 และพ มพ 4 ท เซล J8 6. ท เซล F4 พ มพ ส ตร =VLOOKUP(E4,$I$4:$J$8,2) แล วกด Enter 7. ค ดลอกส ตรในเซล F4 ไปย งเซล F5 F14 8. บ นท กข อม ลในช อแฟ ม ก จกรรม

9 แบบฝ กห ดท 10 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 4 เทคโนโลย สารสนเทศ รายว ชา ตารางท างาน ง 4152 ช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 หน วยการเร ยน การประย กต ตารางท างานในงานด านต าง ๆ 1. จงสร างตารางเพ อค านวณระด บคะแนนเฉล ยในการสอบของเทอมท 1 หร อเทอมท 2 ของ น กเร ยนในห องเร ยนท งหมด แล วบ นท กในช อแฟ ม EX(10.1) 2. จงสร างตารางเพ อประมวลผลการสอบค ดเล อกเพ อร บน กเร ยนใหม โดยว ชาท สอบม 5 ว ชาก าหนดจ านวนน กเร ยนท มาสม ครสอบ 500 คน และสามารถร บน กเร ยนเข าเร ยนได 100 คน จากคะแนนส งส ด 100 คนแรก โดยให ก าหนดคะแนนของน กเร ยนแต ละคนใน แต ละว ชาเอง เม อประมวลผลได แล วให ท าใบประกาศผลสอบคร งน ด วย พร อมบ นท ก ข อม ลในช อแฟ ม EX(10.2) 3. จงใช โปรแกรมเอ กเซลค ดเกรดน กเร ยนจ านวน 100 คน ในว ชา คณ ตศาสตร (เหม อนก บ ก จกรรมท 10.3) โดยม การสอบ 2 คร ง คร งท 1 สอบกลางภาค คะแนนเต ม 100 คะแนน เก บ 40% คร งท 2 สอบปลายภาค คะแนนเต ม 100 คะแนน เก บ 60% และก าหนดเกณฑ การให ระด บคะแนนด งน 339 คะแนน ระด บคะแนน คะแนนท งหมดให น กเร ยนสมม ต ข นเอง เม อท าเสร จให บ นท กในช อแฟ ม EX(10.3) 339

10 แบบส งเกตพฤต กรรมการท างานของผ เร ยนเป นกล ม ค าช แจง ผ สอนส งเกตการท างานของผ เร ยน โดยการท าเคร องหมายถ ก ลงในช องท ตรงก บความเป นจร ง พฤต กรรม การวางแผน ในการท างาน การแบ งงานก น ร บผ ดชอบ การร บฟ งความ ค ดเห นของ สมาช ก การน าเสนอ ผลงาน ความค ด ร เร ม สร างสรรค 340 รวมคะแนน กล มท เกณฑ การประเม น ให คะแนน 3 ถ าการท างานน นอย ในระด บด ให คะแนน 2 ถ าการท างานน นอย ในระด บพอใช ให คะแนน 1 ถ าการท างานน นอย ในระด บต องปร บปร ง 340

11 341 บ นท กผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร ท 10 ลงช อ คร ผ สอน.../.../

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา 2201-2404 การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

More information

การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ช นประถมศ กษาป ท 4 โดยใช ว ธ ท หลากหลาย

การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ช นประถมศ กษาป ท 4 โดยใช ว ธ ท หลากหลาย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา 2557 การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ช นประถมศ กษาป ท 4 โดยใช ว ธ ท หลากหลาย โดย ม สปท ตตา ต งพรถ รก ล กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

More information

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา PA33171 โปรแกรมคอมพ วเตอร ประย กต ด านการจ ดการส าน

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา ง30252 คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จ านวน

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา ง30252 คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จ านวน โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา ง30252 คอมพ วเตอร เพ องาน จานวน 1.0 หน วยก ต ช น ม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2558 ผ สอน นางสาวจ นภา บ บผา... 1.คาอธ บายรายว ชา

More information

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม หมวดท ๑ ข อม ลท วไป

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม หมวดท ๑ ข อม ลท วไป ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะ/ว ทยาเขต/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม ๑. รห สและช อรายว ชา หมวดท ๑ ข อม ลท วไป EIT๑๒o๑ โปรแกรมและการเข ยนแบบ (Drawing

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา สาหร บอาจารย (มคอ.3/1) มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม รายละเอ ยดของรายว ชา คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป. 1. รห สและช อรายว ชา 7010103 ปฏ บ ต การการใช

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร โปรแกรมว ชาการเง นและการธนาคาร คณะ ว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร โปรแกรมว ชาการเง นและการธนาคาร คณะ ว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร โปรแกรมว ชาและการธนาคาร คณะ ว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและรายช อว ชา 3534106 โปรแกรมคอมพ วเตอร ประย กต ทาง (Financial Computer Application)

More information

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท 62 ช อโครงการ การปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษาบ รณาการเข าส แผนงาน ว ชาการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางด ษฎ ป ดตะค รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ระยะเวลาดาเน นการ ป การศ กษา 2554 ตรงก บมาตรฐานด าน ป จจ ย,กระบวนการ,ผลผล

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 5711110 การโปรแกรมคอมพ

More information

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/การเร ยนร ภาคทฤษฎ หน วยท 7 ช อว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ สอนส ปดาห ท 11-12 ช อหน วย การใช งานโปรแกรมนาเสนอMicrosoft Power Point 2010 รวม 6 ช วโมง ช

More information

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร เร อง องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง อ ปกรณ ร บข อม ล 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง หน วยประมวลผลกลางและหน วยความจาหล ก 4 ชม.

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ แผนการเร ยนร รายคาบท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 1 รายว ชา คอมพ วเตอร เบ องต น 1 (Microsoft Word) รห สว ชา ง 20245 เร อง

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาภาษาไทย ท031101 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2547 หน วยท 2 หล กภาษาเบ องต น เวลา 15 ช วโมง

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาภาษาไทย ท031101 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2547 หน วยท 2 หล กภาษาเบ องต น เวลา 15 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาภาษาไทย ท031101 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2547 หน วยท 2 หล กภาษาเบ องต น เวลา 15 ช วโมง แผนผ งแนวค ด เส ยงในภาษา สระ พย ญชนะ วรรณย กต สระแท ม 18 เส ยง เส ยงส น 9 เส ยงยาว 9 สระประสม

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย รห สง 16201

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย รห สง 16201 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย รห สง 16201 คร ผ สอน ม สขว ญหท ย โฉมจ นทร ระด บช น ประถมศ กษาป ท 6 ม ธยมศ กษาป ท. ภาคเร ยนท 1-2 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ

More information

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/การเร ยนร ภาคทฤษฎ หน วยท 5 ช อว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ สอนส ปดาห ท 6-8 ช อหน วย การใช งานโปรแกรมประมวลผลคาMicrosoft Word 2010 รวม 9 ช วโมง ช อเร

More information

School Information System Advance: SISA

School Information System Advance: SISA School Information System Advance: SISA โปรแกรมระบบบร หารจ ดกาข อม ลสถานศ กษา เร ยกย อว า SISA เป นระบบท พ ฒนาการ ท างานแบบบ รณาการ ย งย น เป นล กษณะการกระจายงาน ครอบคล มงานท กฝ ายภายในโรงเร ยน กล าวค

More information

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ แผนการจ ดการเร ยนร เพ อเสร มค ณล กษณะอย อย างพอเพ ยง รายว ชา เกษตร ช นประถมศ กษาป ท 6 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร บ รณาการ ท 3 เร อง การเล ยงส ตว เวลา 3 ช วโมง แผนจ ดการเร ยนร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (2001-0001) ช อหน วย การใช คอมพ วเตอร และระบบ สารสนเทศ

แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (2001-0001) ช อหน วย การใช คอมพ วเตอร และระบบ สารสนเทศ คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (2001-0001) 1 แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (2001-0001) ช อหน วย การใช คอมพ วเตอร และระบบ สารสนเทศ หน วยท 1 สอนคร งท 1 ช วโมงรวม 3 จานวนช วโมง 3 ช วโมง ช อเร

More information

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1 โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1... 1. หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพและได มาตรฐานสอดคล องก บความต องการของบ

More information

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 2 ห วข อเร องการสอน/การเร ยนร แผนบร หารการสอนประจาหน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 1. ความหมายและความสาค ญของเอกสาร 2. ความหมายของโปรแกรมเพ องานเอกสาร

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3)

รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) หล กส ตร ร ฐศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชา ร ฐศาสตร การปกครอง (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2554) รห สว ชา : GE4029 ช อว ชา : คอมพ วเตอร เพ อการทางาน Computer for Working คณะส งคมศาสตร มหาว

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ

รายละเอ ยดของรายว ชา สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ เอกสารหมายเลข มคอ. 3 รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏลาปาง ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ล กษณะและข อม ลโดยท วไปของรายว ชา 1. รห สและช

More information

การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก- การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ สารบ ญ ย อหน า บทน า ขอบเขตของมาตรฐาน ว นท ม ผลบ งค บใช 6 ว ตถ ประสงค

การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก- การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ สารบ ญ ย อหน า บทน า ขอบเขตของมาตรฐาน ว นท ม ผลบ งค บใช 6 ว ตถ ประสงค มาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศ ฉบ บท 6 (ฉบ บปร บปร ง) เร มบ งค บใช 1 กรกฎาคม 2558 ข อส งเกต: โครงการการปร บปร งมาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศของคณะกรรมการมาตรฐาน การศ กษาการบ ญช ระหว างประเทศอย ระหว างดาเน

More information

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระ การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ช นประถมศ กษาป ท 5 จ ดท าโดย นายช นกฤต ต นสต ล

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระ การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ช นประถมศ กษาป ท 5 จ ดท าโดย นายช นกฤต ต นสต ล แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระ การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ช นประถมศ กษาป ท 5 จ ดท าโดย นายช นกฤต ต นสต ล สารบ ญ หน า ก าหนดการสอน หน วยท 1 เร อง มาร จ กก บโปรแกรมตารางงานก นเถอะ จ านวน 7 ช วโมง

More information

แผนการจ ดการเร ยนร. PowerPoint 2010 ช อเร องหร อช องาน เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010

แผนการจ ดการเร ยนร. PowerPoint 2010 ช อเร องหร อช องาน เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010 แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร และระบบสารสนเทศเพ องานอาช พ (2001-2001) ช อหน วย เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office หน วยท 11 สอนคร งท 11 ช วโมงรวม 3 จานวนช วโมง 3 ช วโมง PowerPoint 2010 ช อเร องหร

More information