Klinická a funkční účinnost inhalačních kortikosteroidů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Klinická a funkční účinnost inhalačních kortikosteroidů"

Transcription

1 Léčba inhalačními kortikosteroidy zlepšuje plicní funkce u dětí do dvou let věku s rizikovými faktory vzniku astmatu Alejandro Manuel Teper a Carlos Daniel Kofman Význam přehledu Referovat o posledních studiích sledujících u malých dětí s astmatem účinek inhalačních kortikosteroidů na plicní funkce. Aktuální výsledky Inhalační kortikosteroidy (IKS) jsou považovány za nejúčinnější léčbu perzistujícího astmatu u dětí. Dokážeme li udržet dětské astma dostatečně pod kontrolou, je možné předejít rozvoji závažnějšího onemocnění nebo vzniku nevratné obstrukce dýchacích cest v pozdějších letech života. Zatímco někteří autoři popsali při užití inhalačních kortikosteroidů u malých dětí zlepšení nálezů, jiní naopak nezjistili žádný klinický či funkční přínos. Různé studie ukázaly, že užití inhalačních kortikosteroidů zlepšuje klinický výsledek, nedávno bylo v jedné studii prokázáno i zlepšení plicních funkcí u malých dětí s astmatem. Nedostatek shody ve výsledcích a rozpory, pokud jde o účinnost inhalačních kortikosteroidů u pacientů z této věkové skupiny, je možné vysvětlit užitím studií s různým uspořádáním. Souhrn Na základě převažujících důkazů se zdá, že léčba kojenců a malých dětí s opakujícími se atakami hvízdání a rizikovými faktory rozvoje astmatu inhalačními kortikosteroidy umožňuje lepší kontrolu nemoci a zlepšuje plicní funkce. Klíčová slova astma, inhalační kortikosteroidy, plicní funkce, kojenci s častými epizodami hvízdání Treatment with inhaled corticosteroids improves pulmonary function in children under 2 years old with risk factors for asthma. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2006;6: Lippincott Williams & Wilkins, Inc. Respiratory Center, Hospital de Nin ~ os Ricardo Gutiérrez, Buenos Aires, Argentina Adresa pro korespondenci: Alejandro Manuel Teper MD, Vidt 1956 Piso 1, (1425) Buenos Aires, Argentina E mail: Zkratka IKS inhalační kortikosteroidy Úvod Více než třetina dětí vykazuje před dosažením věku tří let známky obstrukce průdušek [1]. Mnohé z těchto problémů bývají spojeny se snížením plicních funkcí při narození [2] nebo s hyperreaktivitou průdušek vznikající sekundárně po prodělání virového infektu [3]. Tyto omezené, přechodné a relativně benigní epizody nevyžadují protizánětlivou léčbu. Je-li u dětí mladších než tři roky podniknuta časná intervence pro obstrukci průdušek, pak mnohé z nich podstoupí dlouhotrvající kúru inhalačními kortikosteroidy, třebaže se u nich nikdy nevyvine perzistující astma [4]. Naproti tomu děti, u kterých se epizody hvízdání objevují i v pozdějším věku [5] a u nichž jsou přítomny rizikové faktory, jako výskyt astmatu v rodinné anamnéze, ekzém, vysoké koncentrace IgE v séru nebo eosinofilie, se považují za astmatiky [6]. Léčba opakovaných obstrukcí průdušek u dětí mladších než dva roky je složitá vzhledem k obtížnosti stanovení spolehlivé diagnózy, omezené dostupnosti objektivních hodnotících proměnných, malému počtu zpráv o účinnosti a bezpečnosti protizánětlivých látek při užití v této věkové kategorii a obtížnosti inhalačního podávání medikace takto malým dětem. Nesteroidní protizánětlivá léčba Studie Furfarové a spol. [7] a Tascheové a spol. [8] prokázaly, že u dětí mladších než tři roky trpících bronchiální obstrukcí nepředstavuje kromoglykan sodný užitečnou léčbu. V nejnovější studii uveřejněné Straubem a spol. [9 ] se porovnával účinek montelukastu (4 mg) a placeba u 24 malých dětí s hvízdáním, alergií a pozitivní rodinnou anamnézou astmatu. Ukázalo se, že protizánětlivá léčba montelukastem má pozitivní účinek na plicní funkce, zánět v dýchacích cestách a skóre příznaků u velmi malých dětí s časným výskytem astmatu. Klinická a funkční účinnost inhalačních kortikosteroidů Inhalační kortikosteroidy bývají považovány za nejúčinnější léčbu perzistujícího astmatu u dětí [10 15]. Dosažením náležité kontroly dětského astmatu je možné zabránit rozvoji vážnějšího onemocnění nebo nevratné obstrukce v pozdějších letech [16]. Zatím však neexistuje žádný konsensus, pokud jde o to, kdy a jak léčit kojence a malé děti s příznaky astmatu. Proto zatím nebyla stanovena nejbezpečnější a nejúčinnější léčba vhodná pro kojence a malé děti s opakujícími se atakami hvízdání. Zatímco někteří autoři popsali při užití inhalačních kortikosteroi- Curr Opin Allergy Clin Immunol/CS 2006;3:

2 Léčba inhalačními kortikosteroidy u dětí Teper a Kofman dů u malých dětí zlepšení [17 20], ostatní nezjistili žádný klinický [21] či funkční [22] přínos této léčby. V některých studiích se ukázalo, že léčba budesonidem nebo fluticason propionátem může zlepšit kontrolu astmatu u malých dětí [23 25]. V souladu s tím prokázali Bisgaard a spol. [26] účinnost dávek 50 a 100 μg fluticason propionátu podávaných dvakrát denně po dobu tří měsíců pomocí dávkovacího aerosolového inhalátoru (MDI metered dose inhaler) nebo spaceru dětem ve věku jeden až tři roky. Prokázali rovněž, že účinek léčby byl závislý na dávce (nejúčinnější byla dávka 200 μg denně). Pacienti léčení inhalačními kortikosteroidy vykazovali známky klinického zlepšení ve smyslu poklesu bronchiální hyperreaktivity a zvětšení průsvitu dýchacích cest. Ostatní studie [27,28] ukázaly, že výsledky měření plicních funkcí u malých dětí s opakovanými atakami hvízdání dobře korelují s celkovým hodnocením zdravotního stavu lékařem ve studii, ovšem nikoli s hodnocením matky. Z toho by se dalo vyvodit, že v budoucnosti by studie, zabývající se hodnocením odpovědi těchto pacientů na léčbu, měly zahrnovat i vyšetření dětským pneumologem a měření plicních funkcí. V jedné pozorovací prospektivní kohortní studii zjistili Devulapalli a spol. [29], že u malých dětí léčených inhalačními kortikosteroidy dochází ke zlepšení poměru času potřebného k dosažení vrcholové výdechové rychlosti a celkové doby výdechu (tptef/te) získaných z křivek průtok/objem. V nejnovější studii vyšetřovali Teper a spol. [30 ] 26 malých dětí s opakujícími se atakami hvízdání, rizikovými faktory rozvoje astmatu a nízkými plicními funkcemi zjištěnými při vyšetření pomocí techniky rychlé thorakoabdominální komprese. Pacienti byli po dobu šesti měsíců léčeni fluticason propionátem v dávce 125 μg dvakrát denně podávaného pomocí dávkovacího aerosolového inhalátoru a inhalačního nástavce (dvouchlopňová příruční inhalační komora Aerochamber Plus; Trudell, London, Kanada) nebo dostávali placebo. U pacientů, léčených fluticason propionátem, se podstatně zlepšil průsvit dýchacích cest (Z-skóre FRC max ), zatímco pacienti, kteří dostávali placebo, měli nadále obstrukci dýchacích cest. Zároveň se u dětí na inhalačních kortikosteroidech zlepšila kontrola onemocnění, jak ukazuje menší počet dnů s příznaky, menší počet respiračních exacerbací a menší potřeba bronchodilatačních léků. Kromě toho Moeller a spol. [31] zjistili, že čtyřtýdenní léčba fluticason propionátem příznivě ovlivnila výsledky vyšetření vydechovaného oxidu dusnatého, nikoli však skóre příznaků nebo plicní funkce u kojenců s opakujícími se atakami hvízdání. Autoři se domnívali, že relativně nedostatečná odpověď na léčbu mohla být způsobena tím, že děti měly před léčbou normální plicní funkce, dále že šlo o malý vzorek nebo že doba léčby byla krátká. Naproti tomu v několika studiích nezjistili autoři žádné podstatnější vylepšení plicních funkcí u kojenců s opakujícími se atakami hvízdání léčených inhalačními kortikosteroidy. Stick a spol. [22] realizovali dvojitě zaslepenou studii, v níž se hodnotil účinek dvouměsíční léčby beclomethason dipropionátem v dávce 200 μg/den podávaného spacerem Volumatic (GSK, Middlesex, Velká Británie) na plicní funkce a reaktivitu průdušek u kojenců trpících hvízdáním. Nedostatečnou odpověď pokud jde o plicní funkce na léčbu lze v tomto případě vysvětlit kratší dobou léčby, užitím slabšího protizánětlivého léku a možná i užitím spaceru uzpůsobeného spíše pro starší pacienty. Před nedávnem uveřejnili Hofhuis a spol. [32 ] dvojitě zaslepenou randomizovanou studii, v níž 62 dětí v průměrném věku jeden rok užívalo po dobu tří měsíců fluticason propionát v dávce 200 μg/den. Autoři nezjistili žádné významnější změny plicních funkcí (FRC max ). U mnoha z dětí léčených inhalačními kortikosteroidy, které měly nejnižší FRC (posuzováno podle Z-skóre), se však zlepšil průsvit dýchacích cest v porovnání s dětmi, jimž bylo podáváno placebo a u nichž se tento parametr změnil jen velmi málo. Rozdíly mezi výsledky Hofhuise a Tepera [30 ] lze vysvětlit i tím, že Hofhuis zařadil do své studie děti s normálními plicními funkcemi a kratší dobou léčby. V několika studiích provedených u dospělých astmatiků se prokázalo, že časná intervence pomocí inhalačních kortikosteroidů může zabránit remodelaci dýchacích cest [33,34]. V této věci nejsou mezi dětskými lékaři žádné spory. Martinez a spol. [1] popsali, že skupina neléčených nemocných s perzistujícím hvízdáním od časného věku a rizikovými faktory rozvoje astmatu vykazovala v šesti letech věku známky progresivního zhoršování plicních funkcí. Studie Agertoftové a Pedersena [16], Paynea a spol. [35] a START [36] provedené u dětí ukazují, že s léčbou inhalačními kortikosteroidy by se mělo začínat již časně, aby se zabránilo možným nevratným změnám funkce plic. Na druhé straně v multicentrické studii pěti až dvanáctiletých dětí s lehkým až středně těžkým astmatem (studie Camp) financované Národními zdravotními ústavy nebyly nalezeny žádné rozdíly v plicních funkcích po léčbě inhalačními kortikosteroidy, nedocromilem nebo placebem trvající 4 6 let [37]. V Teperově studii [30 ] malé děti s opakovanými atakami hvízdání a zúžením dýchacích cest, které nedostávaly žádnou protizánětlivou léčbu, měly tyto zdravotní potíže i nadále (u pacientů léčených v raném věku fluticason propionátem se plicní funkce naproti tomu znormalizovaly). Neprokázalo se, zda existuje nějaká souvislost mezi přetrváváním poklesu plicních funkcí a remodelací dýchacích cest v prvních letech života. Obavy ohledně užívání inhalačních kortikosteroidů v raném dětském věku Dávky fluticason propionátu nižší než 250 μg/den nejsou pro děti s astmatem škodlivé [38]. V placebem kontrolované studii zaměřené na bezpečnost léčby inhalačními kortikosteroidy nezjistili Teper a spol. [23] u dětí mladších než dva roky, které dostávaly po dobu šesti měsíců fluticason propionát v dávce 100 a 250 μg/den žádné nežádoucí účinky na růst, metabolismus vápníku v kostech 26 Curr Opin Allergy Clin Immunol/CS 2006;3:25 27

3 Léčba inhalačními kortikosteroidy u dětí Teper a Kofman nebo sérové koncentrace kortisolu. U kojenců je však třeba užívat inhalační kortikosteroidy s opatrností. Studie s nově narozenými králíky, nedávno publikovaná Kovarovou a spol. [39], naznačuje, že vyvíjející se plíce jsou citlivé na inhalační kortikosteroidy. Užití glukokortikoidů jako takové by mělo být u malých dětí vždy pečlivě kontrolováno a mělo by se užívat co nejnižších dávek, které vedou k podstatnému klinickému zlepšení. Lékař musí kromě toho pečlivě zvážit, jací pacienti mohou z léčby inhalačními kortikosteroidy profitovat. Závěr Léčba kojenců a malých dětí s opakovanými atakami hvízdání a rizikovými faktory rozvoje astmatu inhalačními kortikosteroidy umožňuje lepší kontrolu onemocnění a dosažení lepší funkce plic. Další studie by měly zhodnotit úlohu inhalačních kortikosteroidů v prvních letech života, pokud jde o zamezení vzniku nevratné obstrukce průdušek. Odkazy a doporučená literatura Práce zvláštního významu, publikované v období časově blízkém naší zprávě, byly zvýrazněny: = důležitý význam = mimořádný význam 1. Martinez FD, Wright AL, Taussig LM, et al. Asthma and wheezing in the first six years of life. N Engl J Med 1995;332: Martinez FD, Morgan WJ, Wright AL, et al. Diminished lung function as a predisposing factor for wheezing respiratory illness in infants. N Engl J Med 1988;319: Stein RT, Sherrill D, Morgan WJ, et al. Respiratory syncytial virus in early life and risk of wheeze and allergy by age 13 years. Lancet 1999;354: Pedersen S, Szefler S. Pharmacological interventions. Eur Respir J (Sup pl) 1998;12: Dodge R, Martinez FD, Cline MG, et al. Early childhood respiratory sym ptoms and subsequent diagnosis of asthma. J Allergy Clin Immunol 1996;98: Castro Rodriguez JA, Holberg CJ, Wright AL, Martinez FD. A clinical index to define risk of asthma in young children with recurrent wheezing. Am J Respir Crit Care Med 2000;162: Furfaro S, Spier S, Drbik SP, et al. Efficacy of cromglycate in persistently wheezing infants. Arch Dis Child 1994;71: Tasche MJ, Uijen JH, Bernsen RM, et al. Inhaled disodium cromoglycate (DSCG) as maintenance therapy in children with asthma: a systematic re view. Thorax 2000;55: Straub DA, Moeller A, Minocchieri S, et al. The effect of montelukast on lung function and exhaled nitric oxide in infants with early childhood asth ma. Eur Respir J 2005;25: Zajímavá studie srovnávající montelukast (4 mg) s placebem. 10. National Institutes of Health. Global strategy for asthma management and prevention. Bethesda, MD: National Institutes of Health National Heart, Lung, and Blood Institute; 2002 (revised). NIH Publication No van Essen Zandvliet EE, Hughes MD, Waalkens HJ, et al. Effects of 22 months of treatment with inhaled corticosteroids and/or beta 2 agonists on lung function, airway responsiveness, and symptoms in children with asth ma. The Dutch Chronic Non specific Lung Illness Study Group. Am Rev Respir Dis 1992;46: Hoekstra MO, Grol MH, Bouman K, et al. Fluticasone propionate in children with moderate asthma. Am J Respir Crit Care Med 1996;154: Pearlman DS, Noonan MJ, Tashkin DP, et al. Comparative efficacy and sa fety of twice daily fluticasone propionate powder versus placebo in the treat ment of moderate asthma. Ann Allergy Asthma Immunol 1997;78: Pao CS, McKenzie SA. Randomized controlled trial of fluticasone on pre school children with intermittent wheeze. Am J Respir Crit Care Med 2002;166: Nielsen KG, Bisgaard H. The effect of inhaled budesonide on symptoms, lung function, and cold air and methacholine responsiveness in 2 to 5 year old asthmatic children. Am J Respir Crit Care Med 2000;162: Agertoft L, Pedersen S. Effects of long term treatment with an inhaled cor ticosteroid on growth and pulmonary function in asthmatic children. Respir Med 1994;88: Bisgaard H, Munck S, Nielsen J, et al. Inhaled budesonide for treatment for recurrent wheezing in early childhood. Lancet 1990;336: Connett G, Warde C, Wooler E, Lennev W. Use of budesonide in severe asthmatics 1 3 years. Arch Dis Child 1993;69: Chavasse RJ, Bastian Lee Y, Richter H, et al. Persistent wheezing in in fants with an atopic tendency responds to inhaled fluticasone. Arch Dis Child 2001;85: Roorda RJ, Mezei G, Bisgaard H, Maden C. Response of preschool chil dren with asthma symptoms to fluticasone propionate. J Allergy Clin Immu nol 2001;108: Van Bever H, Schuddinck L, Wojciechowski M, Stevens W. Aerosolized budesonide in asthmatic infants: a double blind study. Pediatr Pulmonol 1990;9: Stick SM, Burton PR, Clough JB, et al. The effects of inhaled bechlometa sone dipropionate on lung function and histamine responsiveness in recur rently wheezy infants. Arch Dis Child 1995;73: Teper AM, Colom AJ, Kofman CD, et al. Effects of inhaled fluticasone pro pionate in children less than 2 years old with recurrent wheezing. Pediatr Pulmonol 2004;37: Mellon M, for the Budesonide Inhalation Suspension Study Group. Efficacy of budesonide inhalation suspension in infants and young children with persistent asthma. J Allergy Clin Immunol 1999;104:S191 S de Benedictis FM, Martinati LC, Solinas LF, et al. Nebulized flunisolide in infants and young children with asthma: a pilot study. Pediatr Pulmonol 1996;21: Bisgaard H, Gillies J, Groenewald M, Maden C. The effect of inhaled fluti casone propionate in the treatment of young asthmatic children: a dose comparison study. Am J Respir Crit Care Med 1999;160: Wildhaber JH, Doreb ND, Devadason SG, et al. Comparison of subjective and objective measures in recurrently wheezy infants. Respiration 2002;69: Lowe L, Murray CS, Martin L, et al. Reported versus confirmed wheeze and lung function in early life. Arch Dis Child 2004;89: Devulapalli CS, Haaland G, Pettersen M, et al. Effect of inhaled steroids on lung function in young children: a cohort study. Eur Respir J 2004;23: Teper AM, Kofman CD, Szulman GA, et al. Fluticasone improves pulmonary function in children under 2 years old with risk factors for asthma. Am J Respir Crit Care Med 2005;171: Moeller A, Franklin P, Hall GL, et al. Inhaled fluticasone dipropionate de creases levels of nitric oxide in recurrently wheezy infants. Pediatr Pulmo nol 2004;38: Hofhuis W, van der Wiel EC, Nieuwhof EM, et al. Efficacy of fluticasone propionate on lung function and symptoms in wheezy infants. Am J Respir Crit Care Med 2005;171: Selroos O, Pietinalho A, Lofroos AB, Riska H. Effect of early vs. late inter vention with inhaled corticosteroids in asthma. Chest 1995;108: Haahtela T, Jarvinen M, Kava T, et al. Effects of reducing or discontinuing inhaled budesonide in patients with mild asthma. N Engl J Med 1994;331: Payne DN, Rogers AV, Adelroth E, et al. Early thickening of the reticular basement membrane in children with difficult asthma. Am J Respir Crit Care Med 2003;167: Pauwels RA, Pedersen S, Busse WW, et al. on behalf of the START inves tigators group. Early intervention with budesonide in mild persistent asth ma: a randomized, double blind trial. Lancet 2003;361: Childhood Asthma Management Program Research Group. Long term ef fects of budesonide or nedocromil in children with asthma. N Engl J Med 2000;343: Allen DB, Bronsky EA, LaForce CF, et al. Growth in asthmatic children treated with fluticasone propionate. Fluticasone Propionate Asthma Study Group. J Pediatr 1998;132: Kovar J, Willet KE, Hislop A, Sly PD. Impact of postnatal glucocorticoids on early lung development. J Appl Physiol 2005;98: Curr Opin Allergy Clin Immunol/CS 2006;3:

4 Neinvazívne monitorovanie zápalu v dýchacích cestách a znižovanie dávky steroidov u detí s astmou Angela Zacharasiewicz, a Edward M. Erin b a Andrew Bush c Význam prehľadu Liečba astmy u detí sa v súčasnosti riadi symptómami (často sú to údaje z druhej ruky od rodičov) a pľúcnymi funkciami. Hlavným liekom na astmu sú inhalačné steroidy, ktoré sú zamerané na potlačenie zápalu v dýchacích cestách. Mali by sa pritom používať najnižšie možné dávky. V snahe optimalizovať protizápalovú liečbu boli vyvinuté neinvazívne metódy, ktoré hodnotia stupeň zápalu. Aktuálne výsledky Nedávno publikované prvé longitudinálne štúdie ukázali, že pridanie neinvazívneho monitorovania zápalu do klinického managementu astmy zlepšuje kontrolu astmy u detí. K novým metódam patria meranie vydychovaného oxidu dusnatého, indukované spútum a stanovenie zápalových ukazovateľov v kondenzáte vydychovaného vzduchu. Súhrn Mieru využitia týchto kvantitatívnych ukazovateľov v každodennej klinickej praxi ukážu až ďalšie štúdie. Zatiaľ sa pridanie takýchto metód do bežného hodnotenia kontroly astmy ukazuje byť sľubné. Použitie neinvazívnych metód na hodnotenie aktuálneho stavu zápalu je prakticky nevyhnutné pri výskume nových druhov liečby a nových stratégií managementu. Liečba astmy u detí v ambulancii špecialistu, ktorý sa spolieha len na symptómy a pľúcne funkcie, nie je už podľa najnovších poznatkov. Kľúčové slová astma, deti, vydychovaný oxid dusnatý, počet eosinofilov v spúte, znižovanie steroidov Noninvasive monitoring of airway inflammation and steroid reduction in children with asthma. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2006;6: Lippincott Williams & Wilkins, Inc. a Department of Pediatric and Adolescent Medicine, Pulmonary and Infectious Diseases, Wilhelminenspital, Vienna, Austria b Department of Respiratory Pediatrics, Royal Brompton Hospital, London, UK c National Heart and Lung Institute (NHLI), Clinical Studies Unit, Imperial College, London, UK Adresa pre korešpondenciu: Angela Zacharasiewicz, Flötzersteig 4, 1160 Vienna, Austria; E mail: Skratky FeNO vydychovaný oxid dusnatý Úvod Astmu charakterizuje u detí školského veku a u dospelých premenlivý stupeň obštrukcie dýchacích ciest, hyperreaktivita dýchacích ciest a chronický zápal dýchacích ciest. Súčasné odporúčania zdôrazňujú, že základom liečby astmy sú inhalačné kortikosteroidy, pretože ovplyvňujú základný problém, ktorým je zápal dýchacích ciest. Aktuálne terapeutické postupy, ktoré sa riadia konvenčným hodnotením kontroly symptómov a pľúcnych funkcií nezahŕňajú hodnotenie stavu zápalu. Jednou z metód na hodnotenie zápalu je bronchoskopia. Pre invazívny charakter sa toto vyšetrenie môže použiť len v prípade komplikovanej astmy. Opakované použitie bronchoskopie na hodnotenie aktuálneho stavu zápalu dýchacích ciest u detí je neetické. V minulosti sa robili štúdie, ktoré využívali analýzu krvi a meranie ukazovateľov zápalu v moči. Pre invazívny charakter (krv) a pre nedostatok údajov o dlhodobom efekte sa v klinickej praxi neujali. Na priame monitorovanie zápalu v dýchacích cestách sú v súčasnosti dostupné neinvazívne nástroje. Patria k nim analýza indukovaného spúta, meranie vydychovaného oxidu dusnatého (FeNO) a analýza kondenzátu vydychovaného vzduchu. Štúdie u dospelých ukázali, že liečba, ktorá sa riadi normalizáciou eosinofilov v spúte, bez ohľadu na kontrolu symptómov, znižuje počet exacerbácií astmy bez zvyšovania spotreby inhalačných kortikosteroidov [1]. Iné štúdie ukázali, že vzostup vydychovaného oxidu dusnatého pomáha predpovedať stratu kontroly astmy [2]. V súčasnosti máme už prvé pediatrické údaje o klinickom použití týchto vyšetrení u detskej astmy. Cieľom terapie je dosiahnuť dobrú kontrolu astmy optimalizáciou protizápalovej dávky. Dosiahnuť to môžeme v prvom rade predvídaním možnej straty kontroly astmy pomocou merania vzostupu zápalu, zapríčineného nedostatočnou liečebnou dávkou, alebo nedodržiavaním liečebného režimu. V druhom rade môžeme obmedziť predávkovávanie. Obavy zo zbytočne vysokých dávok inhalačných steroidov sú oprávnené najmä u detí [3 ]. Používať najnižšie účinné dávky steroidov na tlmenie zápalu je preto veľmi dôležité. Nakoniec každé monitorovanie zápalu v dýchacích cestách prináša nový pohľad na podtypy astmy a umožňuje hodnotiť nové liečebné možnosti a liečebné postupy. Metódy monitorovania Do klinického managementu astmy sa zaviedli nové metódy neinvazívneho monitorovania zápalu. Sú to meranie vydychovaného oxidu dusnatého, indukované spútum a zápalové ukazovatele v kondenzáte vydýchnutého vzduchu. 28 Curr Opin Allergy Clin Immunol/CS 2006;3:28 32

5 Neinvazívne monitorovanie zápalu v dýchacích cestách u detí s astmou Zacharasiewicz, Erin a Bush Vydychovaný oxid dusnatý Vydychovaný oxid dusnatý je biologický mediátor, ktorý plní fyziologické funkcie pri centrálnom a periférnom prenose nervových vzruchov (neurotransmisii) a pri relaxácii hladkého svalstva. Súčasne sa využíva ako ukazovateľ zápalu v dýchacích cestách a zúčastňuje sa procesu oxidačného stresu. Nedávno bolo publikované spoločné stanovisko pracovnej skupiny Americkej hrudnej spoločnosti (American Thoracic Society, ATS) a Európskej respiračnej spoločnosti (European Respiratory Society, ERS), ktoré upravuje postupy pri meraní vydychovaného oxidu dusnatého [4 ]. Merať koncentrácie vydychovaného oxidu dusnatého u detí je jednoduché a dá sa robiť opakovane. Potrebujeme ale určiť referenčné hodnoty pre populáciu, najmä s ohľadom na rozdiely medzi pohlaviami [5 ]. V prípade, že vydychovaný oxid dusnatý poskytuje podrobnejšie informácie o riziku relapsu astmy, mohlo by takého vyšetrenie pozmeniť súčasnú liečebnú stratégiu. Konečne v poslednom roku sa objavili prvé štúdie, ktoré využívali vydychovaný oxid dusnatý ako objektívne kritérium výsledku liečby astmy u detí. Existujú totiž dôkazy, že pacienti s eosinofilným zápalom v dýchacích cestách, ktorý je možné merať nepriamo pomocou vydychovaného oxidu dusnatého, odpovedajú na liečbu steroidmi oveľa lepšie [2]. S cieľom zjednodušiť meranie sa v súčasnosti zaviedli do praxe prístroje, ktoré sa dajú držať v ruke. Zdá sa, že použitím rôznych prietokov pri meraní vydychovaného oxidu dusnatého bude možné rozlíšiť zápal v proximálnych a distálnych častiach dýchacích ciest. V prípade detí takéto údaje zatiaľ neboli publikované. Titrovanie steroidov na optimálnu (najnižšiu účinnú) dávku Údaje od dospelých naznačujú, že meranie vydychovaného oxidu dusnatého môže byť nápomocné pri znižovaní udržiavacej dávky inhalačných kortikosteroidov bez toho, aby sa zhoršila kontrola astmy [6 ]. S ohľadom na bezpečnosť a nutnosť predchádzať akýmkoľvek exacerbáciám nie je možné vykonať väčšie štúdie s podobným designom aj v pediatrickej populácii. Pijnenburg a spol. [7 ] použili FeNO na prispôsobenie dávky steroidov, ale postupovali podľa protokolu, ktorý bol veľmi podobný bežnej liečbe astmy. Astmatickým deťom sa dávka steroidov menila buď na základe FeNO, alebo na základe symptómov. Pacienti aj lekári neboli informovaní o zaradení pacienta do jednotlivej skupiny. Z etických príčin boli symptómy dôležitejším kritériom ako výsledky vydychovaného oxidu dusnatého v prípade, že skóre symptómov bolo vysoké. V takom prípade sa dávka neznižovala ani keď boli namerané hodnoty vydychovaného oxidu dusnatého nízke. Mimochodom v štúdii Greena a spol. [1], kde sa inhalačné steroidy znižovali aj u symptomatických pacientov s normálnym počtom eosinofilov v spúte, nedochádzalo k zhoršovaniu kontroly astmy. Vo všetkých ostatných situáciách určovali v skupine FeNO dávku steroidov koncentrácie vydychovaného oxidu dusnatého, s hraničnou hodnotou 30 ppb. Napriek tomu, že sa medzi skupinami nezistili rozdiely v kumulatívnej dávke steroidov po jednom roku, pozorovalo sa až 2,5-násobné zlepšenie v ukazovateľoch hyperreaktivity v skupine riadenej podľa hodnôt vydychovaného oxidu dusnatého. Takéto hodnotiace kritérium je ale možné kritizovať, pretože nejde o obvyklý ukazovateľ astmy v bežnej klinickej praxi. Podľa očakávania táto štúdia ukázala významné rozdiely v hodnotách vydychovaného oxidu dusnatého medzi sledovanými skupinami na konci štúdie. V kontrolnej skupine boli hodnoty vydychovaného oxidu dusnatého vyššie, čo poukazuje na intenzívnejší zápal po jednom roku liečby steroidmi titrovanými len podľa symptómov. Ťažké exacerbácie, definované ako potreba podávať perorálny prednison sa vyskytovali častejšie v kontrolnej skupine (18 oproti ôsmym v FeNO skupine), ale štúdia nemala dostatočne veľký súbor na to, aby boli rozdiely v exacerbáciách štatisticky významné. Na základe týchto údajov môžeme ale konštatovať, že trojmesačné monitorovanie vydychovaného oxidu dusnatého popri bežnom sledovaní astmy viedlo k poklesu zápalu v dýchacích cestách bez nutnosti ďalších steroidov. Tieto výsledky je možné porovnať s našou prácou Zacharasiewicz a spol. [8 ], v ktorej sme použili iný design pre longitudinálnu observačnú štúdiu hodnotiacu klinické použitie merania vydychovaného oxidu dusnatého počas stupňovitej redukcie steroidov u detí. Merali sme rôzne neinvazívne ukazovatele, vrátane FeNO pri každej návšteve pacienta. Rozhodovanie o liečbe nebolo založené na výsledkoch týchto meraní, ale znižovanie dávky inhalačných kortikosteroidov sa vykonávalo výlučne podľa symptómov a výsledkov pľúcnych funkcií. Retrospektívna analýza návštev predtým, ako došlo k strate kontroly astmy, ukázala, že použitie zvýšených hodnôt vydychovaného oxidu dusnatého na úrovni najmenej 22 ppb ako súčasť klinického hodnotenia jednotlivého pacienta pomáha optimalizovať liečbu. Až 78 % detí s hodnotou vydychovaného oxidu dusnatého 22 ppb exacerbovalo pri znižovaní dávok steroidov, hoci podľa klinických kritérií bolo znižovanie oprávnené. V 39 % prípadov zníženie dávky bolo úspešné napriek zvýšeným hodnotám. Profil odpovedí na liečbu inhalačnými kortikosteroidmi a na liečbu antagonistami leukotriénových receptorov potvrdil oprávnenie používať FeNO ako prostriedok na hodnotenie optimálneho liečebného režimu u individuálneho dieťaťa [9 ]. Niektorí pacienti majú ale trvalo zvýšené hodnoty vydychovaného oxidu dusnatého napriek liečbe, čo naznačuje, že FeNO nemôže byť jednoducho zaradené do súčasných odporúčaní pre liečbu [10 ]. Dokonca sa ukázalo, že dospelí v klinickej remisii astmy majú zvýšené hodnoty vydychovaného oxidu dusnatého [11]. Pravdepodobne sa ukáže, že z klinického hľadiska bude užitočnejšie porovnávať hodnoty vydychovaného oxidu dusnatého s predchádzajúcimi hodnotami pacienta ako Curr Opin Allergy Clin Immunol/CS 2006;3:

6 Neinvazívne monitorovanie zápalu v dýchacích cestách u detí s astmou Zacharasiewicz, Erin a Bush ich porovnávať s normálnymi hodnotami pre celú populáciu. Predvídanie straty kontroly astmy V súčasnosti sa potvrdilo, že myšlienka využívania vydychovaného oxidu dusnatého na monitorovanie zápalu v dýchacích cestách pomáha určovať mieru úspešnosti, resp. zlyhania liečby pri znižovaní dávky inhalačných kortikosteroidov. Naša pracovná skupina realizovala štúdiu, ktorá zahŕňala 40 detí s astmou v stabilizovanom stave, ktorý oprávňoval k postupnému znižovaniu dávky inhalačných kortikosteroidov na základe klinických kritérií [8 ]. Podľa našich znalostí bola to prvá štúdia, ktorá prospektívnym spôsobom posúdila prediktívnu hodnotu monitorovania zápalu v dýchacích cestách pomocou neinvazívnej metódy pri znižovaní dávky inhalačných kortikosteroidov u detí s astmou. Hodnota vydychovaného oxidu dusnatého 22 ppb sa ukázala byť významným prognostickým ukazovateľom pre zlyhanie kontroly astmy u detí s inak klinicky dobre kontrolovanou astmou počas znižovania dávky inhalačných kortikosteroidov. Použitie hraničnej hodnoty vydychovaného oxidu dusnatého 22 ppb malo senzitivitu pre zlyhanie kontroly astmy 78,6 % a špecificitu 68,6 %. Pijnenburg a spol. [7 ] publikovali následne podobné údaje, ktoré ukázali, že hodnota FeNO dva a štyri týždne po prerušení liečby inhalačnými kortikosteroidmi je schopná predpovedať relaps. Najvyššia senzitivita a špecificita pre FeNO v ich štúdii bola pri použití hraničnej hodnoty vydychovaného oxidu dusnatého 49 ppb (senzitivita 71 %, špecificita 93 %). Túto významne vyššiu hodnotu môžeme vysvetliť širokým rozpätím hodnôt vydychovaného oxidu dusnatého u detí, ktoré sú bez steroidov a bez symptómov. Význam zvýšených hodnôt vydychovaného oxidu dusnatého u asymptomatických detí bez liečby ostáva nevysvetleným javom. Navzdory nevyhnutnosti mať takúto informáciu o stave zápalu v dýchacích cestách ostáva nejasné, ktorý z liečebných postupov je lepší: perfektná kontrola s použitím vyšších dávok inhalačných kortikosteroidov s rizikom dlhodobých nežiaducich účinkov protizápalovej liečby, alebo uprednostnenie častejšieho použitia bronchodilatačnej liečby s nižšími dávkami inhalačných kortikosteroidov. Použitie nižších hraničných hodnôt vydychovaného oxidu dusnatého znamená väčšiu istotu. Odporúčania pre liečbu, ktoré podporujú používať nižšie hraničné hodnoty ponechávajú viacej detí na vyšších dávkach steroidov napriek tomu, že možno nižšie dávky by postačovali. Počet exacerbácií je ale v takomto prípade menej. Nevyhnutné sú preto dlhodobé štúdie, ktoré by vyhodnotili účinnosť týchto dvoch rozdielnych prístupov. Pediatrických údajov je stále veľmi málo, a preto potrebujeme väčšie štúdie na potvrdenie a definovanie úlohy vydychovaného oxidu dusnatého v managemente astmy. Prvýkrát sa ale potvrdila koncepcia, podľa ktorej využitie merania zápalu v dýchacích cestách je užitočným nástrojom pri vedení liečby u individuálneho dieťaťa, a nielen iba pri definovaní mechanizmov, hľadajúcich rozdiely medzi skupinami pacientov [8 ]. Celkovo boli publikované tri štúdie u detí, ktoré vyzdvihujú význam monitorovania vydychovaného oxidu dusnatého. Jedna poukazuje na prediktívnu hodnotu vydychovaného oxidu dusnatého pre exacerbácie v čase titrácie dávky steroidov [8 ], druhá predpovedá relaps u asymptomatických detí s astmou po ukončení liečby inhalačnými kortikosteroidmi [12 ] a tretia podáva dôkaz, že titrácia dávky inhalačných kortikosteroidov podľa vydychovaného oxidu dusnatého zlepšuje dôležité výsledné ukazovatele astmy u detí [7 ]. Zdá sa, že nastal čas, aby sa začalo meranie vydychovaného oxidu dusnatého zavádzať do rutinného hodnotenia stavu dieťaťa s astmou v ambulancii odborného lekára. Hodnoty vydychovaného oxidu dusnatého by sa mali začať brať do úvahy pri rozhodovaní o spôsobu liečby (obr. 1). Nevyhnutne potrebujeme ale zrealizovať väčšie a štatisticky mohutnejšie štúdie, aby sa posúdila najlepšia hraničná hodnota vydychovaného oxidu dusnatého a súčasne aby sa overilo, v akom rozsahu môže individuálne monitorovanie v porovnaní so skupinovými kritickými hodnotami zlepšiť výsledok liečby astmy. Kondenzát vydychovaného vzduchu Zber vydychovaného vzduchu po kondenzácii je neinvazívna metóda, vďaka ktorej sa získavajú kvapky tekutiny z respiračného traktu. Pre jednoduchosť zberu vzoriek sa metóda stala veľmi populárnou (viac ako 250 citácií v Medline do dnešného dňa). Navrhnutá bola ako užitočný nástroj na získanie informácií o priebehu dôležitých patologických procesov (oxidačný stres, zápal) pri štúdiách respiračných chorôb. V súčasnosti publikované práce využívajúce vydychovaného vzduchu po kondenzácii u detí s astmou zahŕňajú meranie amónnych solí a ph [13 ]. Výsledky sú ale zatiaľ protichodné. Niektorí autori nedávno zistili u detí s bronchokonstrikciou indukovanou fyzickou aktivitou a so zvýšenými prozápalovými cytokínmi [14 ] zvýšené koncentrácie cysteinylových leukotriénov [15 ]. Pokus s použitím vybraných ukazovateľov v kondenzátu vydychovaného vzduchu za účelom predvídania exacerbácie astmy počas znižovania dávky steroidov bol neúspešný [8 ]. Veľké očakávania urobili metódu v súčasnom respiračnom výskume veľmi populárnou. Doteraz nahromadené výsledky boli nedávno súhrnne publikované v stanovisku spoločnej pracovnej skupiny ATS/ERS. Autori záverom uvádzajú, že žiaden z biomarkerov v kondenzátu vydychovaného vzduchu nebol dostatočne validovaný pre klinické použitie [16 ]. Veľká premenlivosť samotného vydychovaného vzduchu po kondenzácii preto zabránila klinickému využitiu tejto metódy. V súčasnosti dostupné analytické metodiky nie sú dostatočne citlivé pre mnohé biomarkery. Navyše mnohé metodiky sú veľmi prácne a časovo náročné. Úplne validované a tiež dostupné nie sú ani klinicky 30 Curr Opin Allergy Clin Immunol/CS 2006;3:28 32

How to use FENO-guided asthma control in routine clinical practice

How to use FENO-guided asthma control in routine clinical practice How to use FENO-guided asthma control in routine clinical practice Asthma is a chronic inflammatory disease of the airways. This has implications for the diagnosis, management and potential prevention

More information

Severe asthma Definition, epidemiology and risk factors. Mina Gaga Athens Chest Hospital

Severe asthma Definition, epidemiology and risk factors. Mina Gaga Athens Chest Hospital Severe asthma Definition, epidemiology and risk factors Mina Gaga Athens Chest Hospital Difficult asthma Defined as asthma, poorly controlled in terms of chronic symptoms, with episodic exacerbations,

More information

NIOX VERO. For assessment and management of airway inflammation

NIOX VERO. For assessment and management of airway inflammation NIOX VERO For assessment and management of airway inflammation NIOX VERO NIOX VERO is a point-of-care device for assessing airway inflammation in patients with respiratory problems such as asthma. NIOX

More information

Progress in Treating Disease: The Case of Asthma

Progress in Treating Disease: The Case of Asthma 13TH EUROPEAN HEALTH FORUM CHRONIC RESPIRATORY DISEASES: A NEGLECTED EPIDEMICS GASTEIN 7 OCTOBER 2010 Progress in Treating Disease: The Case of Asthma Leonardo M. Fabbri Clinica di Malattie dell Apparato

More information

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

Stanley J. Szefler, MD National Jewish Medical and Research Center

Stanley J. Szefler, MD National Jewish Medical and Research Center New Asthma Guidelines: Special Attention to Infant Wheezers Stanley J. Szefler, MD Helen Wohlberg & Herman Lambert Chair in Pharmacokinetics, & Professor of Pediatrics and Pharmacology, University of Colorado

More information

Update in ASTHMA: Clearing the Air What Works and What Doesn t? Blair Brooks MD Dartmouth Hitchcock Medical Center COOP Meeting Pre Workshop 2/04/05

Update in ASTHMA: Clearing the Air What Works and What Doesn t? Blair Brooks MD Dartmouth Hitchcock Medical Center COOP Meeting Pre Workshop 2/04/05 Update in ASTHMA: Clearing the Air What Works and What Doesn t? Blair Brooks MD Dartmouth Hitchcock Medical Center COOP Meeting Pre Workshop 2/04/05 Knowing is not enough: we must apply. Willing is not

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

9/16/2014. Anti-Immunoglobulin E (IgE) Omalizumab (Xolair ) Dosing Guidance

9/16/2014. Anti-Immunoglobulin E (IgE) Omalizumab (Xolair ) Dosing Guidance Disclosure Statement of Financial Interest New Therapies for Asthma Including Omalizumab and Anti-Cytokine Therapies Marsha Dangler, PharmD, BCACP Clinical Pharmacy Specialist James H. Quillen VA Medical

More information

aneb Perfekt perfektně.

aneb Perfekt perfektně. aneb Perfekt perfektně. 2013 se v angličtině nazývá Present Perfect, tedy Přítomný perfekt. Patří k časům přítomným, ačkoliv se jistě nejedná o klasický přítomný čas tak, jak jsme zvykĺı z češtiny. jistým

More information

Treatment of acute asthmatic exacerbations with an increased dose of inhaled steroid

Treatment of acute asthmatic exacerbations with an increased dose of inhaled steroid 12 Arch Dis Child 1998;79:12 17 Treatment of acute asthmatic exacerbations with an increased dose of inhaled steroid J Garrett, S Williams, C Wong, D Holdaway Paediatrics and Child Health, Dunedin School

More information

Inhaled corticosteroid therapy for patients with persistent asthma: Learnings from studies of inhaled budesonide DO NOT COPY

Inhaled corticosteroid therapy for patients with persistent asthma: Learnings from studies of inhaled budesonide DO NOT COPY Inhaled corticosteroid therapy for patients with persistent asthma: Learnings from studies of inhaled budesonide Bradley E. Chipps, M.D. ABSTRACT Inhaled corticosteroids (ICSs) are recommended for patients

More information

Kozmické poasie a energetické astice v kozme

Kozmické poasie a energetické astice v kozme Kozmické poasie a energetické astice v kozme De otvorených dverí, Košice 26.11.2008 Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice Oddelenie kozmickej fyziky Karel Kudela kkudela@kosice.upjs.sk o je kozmické

More information

Guidance. The Human Rights Act has been considered in the formation of this guidance statement.

Guidance. The Human Rights Act has been considered in the formation of this guidance statement. Bedfordshire and Hertfordshire Priorities Forum statement Number: 62 Subject: Temperature-controlled laminar airflow device for the treatment of chronic allergic asthma Date of decision: March 2014 Date

More information

Bronchial thermoplasty for severe asthma

Bronchial thermoplasty for severe asthma Severe Refractory Asthma Meeting, Leuven, Belgium 20 th February 2014 Bronchial thermoplasty for severe asthma Professor Neil C Thomson Institute of Infection, Immunity & Inflammation University of Glasgow

More information

Update in ASTHMA and COPD: Clearing the Air What Works and What Doesn t?

Update in ASTHMA and COPD: Clearing the Air What Works and What Doesn t? Update in ASTHMA and COPD: Clearing the Air What Works and What Doesn t? Blair Brooks MD Dartmouth Hitchcock Medical Center Community Faculty Development Symposium 11/05/04 Knowing is not enough: we must

More information

The New NIOX MINO Asthma Inflammation Monitor. From the company that is revolutionizing the way asthma is managed

The New NIOX MINO Asthma Inflammation Monitor. From the company that is revolutionizing the way asthma is managed The New NIOX MINO Asthma Inflammation Monitor From the company that is revolutionizing the way asthma is managed NIOX MINO the market leader in Asthma Inflammation Monitoring with more than 1 million successful

More information

Asthma POEMs. Patient Orientated Evidence that Matters

Asthma POEMs. Patient Orientated Evidence that Matters ASTHMA POEMs Asthma POEMs Patient Orientated Evidence that Matters Developed by the Best Practice Advocacy Centre Level 8, 10 George Street PO Box 6032 Dunedin Phone 03 4775418 Fax 03 4772622 Acknowledgement

More information

aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo.

aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo. aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo. 2013 Minulé časy Minulý čas se vyznačuje především tím, že jím popisované děje jsou již ukončeny a dále neprobíhají. Často jsou tyto skutečnosti naznačeny signálním

More information

Asthma and Sports. J. Savoy

Asthma and Sports. J. Savoy Asthma and Sports J. Savoy 01.06.06 No 1 No 1 No 1 EXERCISE INDUCED ASTHMA Definition Condition characterized by symptoms of cough, wheezing, shortness of breath and chest tightness during or after exercise,

More information

Understanding the Risks and Benefits of Stepping Down Asthma MedicaDons

Understanding the Risks and Benefits of Stepping Down Asthma MedicaDons Understanding the Risks and Benefits of Stepping Down Asthma MedicaDons 4813 Workshop: Stepping Down Asthma MedicaDons: Benefits and Risks Monday March 3, 2014 4:45 pm to 6:00 pm AAAAI 2014 John B. Hagan,

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

MAKING THE DIAGNOSIS ACCURATE DIAGNOSIS ACCURACY OF DIAGNOSIS DIFFERENTIAL DIAGNOSIS SPIROMETRY CURRENT APPROACH TO MONITORING AND TREATING ASTHMA

MAKING THE DIAGNOSIS ACCURATE DIAGNOSIS ACCURACY OF DIAGNOSIS DIFFERENTIAL DIAGNOSIS SPIROMETRY CURRENT APPROACH TO MONITORING AND TREATING ASTHMA 58th FAMILY MEDICINE REVIEW CURRENT APPROACH TO MONITORING AND TREATING ASTHMA ACCURATE DIAGNOSIS The best asthma therapies are not effective when the diagnosis is not asthma Michael E. Hanley, M.D. Professor

More information

Classifying Asthma Severity and Initiating Treatment in Children 0 4 Years of Age

Classifying Asthma Severity and Initiating Treatment in Children 0 4 Years of Age Classifying Asthma Severity and Initiating Treatment in Children 0 4 Years of Age Components of Severity Symptoms Intermittent 2 days/week Classification of Asthma Severity (0 4 years of age) Persistent

More information

Summary Charts For Diagnosis And Management Of Asthma In Children And Adolescents In Family Practice

Summary Charts For Diagnosis And Management Of Asthma In Children And Adolescents In Family Practice Summary Charts For Diagnosis And Management Of Asthma In Children And Adolescents In Family Practice Lee Bee Wah, Daniel YT Goh The following tables and flow charts have been developed and adapted from

More information

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years Claim#:021914-174 Initials: J.T. Last4SSN: 6996 DOB: 5/3/1970 Crime Date: 4/30/2013 Status: Claim is currently under review. Decision expected within 7 days Claim#:041715-334 Initials: M.S. Last4SSN: 2957

More information

aneb Perfektní minulost.

aneb Perfektní minulost. aneb Perfektní minulost. 2013 se v angličtině nazývá Past Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než minulý děj, o kterém hovoříme. Podívejme se

More information

Asthma in Infancy, Childhood and Adolescence. Presented by Frederick Lloyd, MD Palo Alto Medical Foundation Palo Alto, California

Asthma in Infancy, Childhood and Adolescence. Presented by Frederick Lloyd, MD Palo Alto Medical Foundation Palo Alto, California Asthma in Infancy, Childhood and Adolescence Presented by Frederick Lloyd, MD Palo Alto Medical Foundation Palo Alto, California Major Health Problem in Childhood Afflicts 2.7 million children in the USA

More information

Objectives. Asthma Management

Objectives. Asthma Management Objectives Asthma Management BREATHE Conference Allergy and Asthma Specialists PC Christine Malloy MD March 22, 2013 Review the role of inflammation in asthma Discuss the components of the EPR-3 management

More information

Asthma in Older Adults: overcoming the challenges of diagnosis and management

Asthma in Older Adults: overcoming the challenges of diagnosis and management Asthma in Older Adults: overcoming the challenges of diagnosis and management Jennifer Gonzalez McComb, MD, MPH, FACP Section Chief, Pulmonary and Critical Care Medicine UPMC Shadyside Hospital April 9,

More information

PUBLIC SUMMARY DOCUMENT

PUBLIC SUMMARY DOCUMENT PUBLIC SUMMARY DOCUMENT Product: Budesonide with eformoterol fumarate dihydrate, powder for oral inhalation, fixed dose combination, 400 micrograms-12 micrograms per dose, Symbicort Turbuhaler 400/12 Sponsor:

More information

Efficacy: Topical effects: Systemic effects: Dosage: 170 MJA

Efficacy: Topical effects: Systemic effects: Dosage: 170 MJA POSITION STATEMENT The role of corticosteroids in the management of childhood asthma Peter P van Asperen, Craig M Mellis, Peter D Sly, for the Thoracic Society of Australia and New Zealand ABSTRACT Preventive

More information

As stated, nearly 8% of the US population REVIEW THE IMPACT OF ASTHMA ON THE PATIENT, THE FAMILY, AND SOCIETY. Erwin W. Gelfand, MD* ABSTRACT

As stated, nearly 8% of the US population REVIEW THE IMPACT OF ASTHMA ON THE PATIENT, THE FAMILY, AND SOCIETY. Erwin W. Gelfand, MD* ABSTRACT THE IMPACT OF ASTHMA ON THE PATIENT, THE FAMILY, AND SOCIETY Erwin W. Gelfand, MD* ABSTRACT This article discusses the impact of asthma on the patient, the family, and society and considers the role of

More information

5. Treatment of Asthma in Children

5. Treatment of Asthma in Children Treatment of sthma in hildren 5. Treatment of sthma in hildren 5.1 Maintenance Treatment 5.1.1 rugs Inhaled Glucocorticoids. Persistent wheezing in children under the age of three can be controlled with

More information

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa Pomocná slovesa Přehled funkcí Leden 2013 Přehled funkcí 1 děje probíhající právě ted 2 děje probíhající, ale ne nutně právě ted 3 děje probíhající dočasně 4 budoucí použití (pevná dohoda) Děje probíhající

More information

Pohlavné choroby v SR 2005

Pohlavné choroby v SR 2005 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Pohlavné v SR 2005 Venereal Diseases in the Slovak Republic 2005 Ročník 2006 ZŠ-1/2006 Obsah Úvod...5 Vývoj počtu ochorení na pohlavné... 9 Vývoj

More information

Objectives. Internal Medicine Board Review Asthma. Emily DiMango, MD. Asthma Is Prevalent: Significant Morbidity and Mortality

Objectives. Internal Medicine Board Review Asthma. Emily DiMango, MD. Asthma Is Prevalent: Significant Morbidity and Mortality Internal Medicine Board Review Asthma Emily DiMango, MD Director John Edsall/John Wood Asthma Center Columbia University Medical Center Objectives Review asthma epidemiology Asthma pathophysiology/definition

More information

Clinical Research Pediatric Pulmonary Division

Clinical Research Pediatric Pulmonary Division Clinical Research Pediatric Pulmonary Division Hengameh H. Raissy, PharmD Research Associate Professor, Pediatric Pulmonary UNM HSC Director of Clinical Trials Presented at Envision NM Asthma / Pulmonary

More information

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá SEC Lighting : Architectural Lighting : nteriérové svietidlá : Shape Harmony : Tradition The company SEC accepts with enthusiasm the challenges of continuously changing world. n our opinion, luminaries

More information

Asthma phenotypes in childhood: lessons from an epidemiological approach

Asthma phenotypes in childhood: lessons from an epidemiological approach PAEDIATRIC RESPIRATORY REVIEWS (2004) 5, 155 161 doi:10.1016/j.prrv.2004.01.007 RECENT ADVANCES Asthma phenotypes in childhood: lessons from an epidemiological approach Renato T. Stein 1* and Fernando

More information

The dose response characteristics of inhaled corticosteroids when used to treat asthma: An overview of Cochrane systematic reviews $

The dose response characteristics of inhaled corticosteroids when used to treat asthma: An overview of Cochrane systematic reviews $ Respiratory Medicine (2006) 100, 1297 1306 EVIDENCE-BASED REVIEW The dose response characteristics of inhaled corticosteroids when used to treat asthma: An overview of Cochrane systematic reviews $ N.P.

More information

Effect of montelukast added to inhaled corticosteroids on fractional exhaled nitric oxide in asthmatic children

Effect of montelukast added to inhaled corticosteroids on fractional exhaled nitric oxide in asthmatic children Eur Respir J 2002; 20: 630 634 DOI: 10.1183/09031936.02.01512002 Printed in UK all rights reserved Copyright #ERS Journals Ltd 2002 European Respiratory Journal ISSN 0903-1936 Effect of montelukast added

More information

Phenotype of Severe Asthma: Pediatric Perspectives

Phenotype of Severe Asthma: Pediatric Perspectives Severe Asthma Symposium Phenotype of Severe Asthma: Pediatric Perspectives Department of Pediatrics, College of Medicine, Korea University, Seoul, Korea Young Yoo Asthma is a chronic, persistent disorder

More information

Use of Inhaled Corticosteroids in Pediatric Asthma

Use of Inhaled Corticosteroids in Pediatric Asthma Pediatric Pulmonology, Supplement 15:27 33 (1997) Use of Inhaled Corticosteroids in Pediatric Asthma Hans Bisgaard, MD* Summary. Inhaled corticosteroids reduce asthma symptoms and exacerbations, improve

More information

CHEST. Graeme P. Currie, MD; Daniel K. C. Lee, MD; and Prasima Srivastava, MD (LTRA) LABA ( ) LABA LTRA. (AHR) [1] µg / d [4] (asthma);

CHEST. Graeme P. Currie, MD; Daniel K. C. Lee, MD; and Prasima Srivastava, MD (LTRA) LABA ( ) LABA LTRA. (AHR) [1] µg / d [4] (asthma); CHEST Graeme P. Currie, MD; Daniel K. C. Lee, MD; and Prasima Srivastava, MD β 2 (LABA) (LTRA) LABA ( ) LABA LTRA LABA LTRA (asthma); (formoterol); (inflammation); (leukotriene receptor antagonist); β

More information

Asthma and Endocrine Disorders Symposium 8

Asthma and Endocrine Disorders Symposium 8 Asthma and Endocrine Disorders Symposium 8 Dennis K. Ledford, M.D. Professor of Medicine and Pediatrics University of South Florida College of Medicine Tampa, Florida USA Potential Conflicts of Interest

More information

Daily versus as-needed inhaled corticosteroid for mild persistent asthma (The Helsinki early intervention childhood asthma study)

Daily versus as-needed inhaled corticosteroid for mild persistent asthma (The Helsinki early intervention childhood asthma study) Daily versus as-needed inhaled corticosteroid for mild persistent asthma (The Helsinki early intervention childhood asthma study) M Turpeinen, 1 K Nikander, 2 A S Pelkonen, 1 P Syvänen, 1 R Sorva, 1 H

More information

Clinical Practice Guideline for the Management of Asthma in Children and Adults

Clinical Practice Guideline for the Management of Asthma in Children and Adults Clinical Practice Guideline for the Management of Asthma in Children and Adults Assessment: A critical aspect of the diagnosis and management of asthma is the precise and periodic measurement of lung function

More information

Prevalence of Asthma-Like Symptoms in Young Children

Prevalence of Asthma-Like Symptoms in Young Children Pediatric Pulmonology 42:723 728 (2007) Prevalence of Asthma-Like Symptoms in Young Children Hans Bisgaard, MD 1 * and Stanley Szefler, MD 2 Summary. Objective To determine the prevalence, impact, and

More information

On completion of this chapter you should be able to: discuss the stepwise approach to the pharmacological management of asthma in children

On completion of this chapter you should be able to: discuss the stepwise approach to the pharmacological management of asthma in children 7 Asthma Asthma is a common disease in children and its incidence has been increasing in recent years. Between 10-15% of children have been diagnosed with asthma. It is therefore a condition that pharmacists

More information

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point Quick Setup Guide 1 5 Česky 9 Important Information The AP+WDS mode s default IP address is 192.168.1.1 The Client mode s default IP is 192.168.1.2 The

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

- Canine Chronic Bronchitis cannot be cured, but can be controlled

- Canine Chronic Bronchitis cannot be cured, but can be controlled MD-096A-0211 1 2 - The symptoms of asthma can mimic other diseases such as heartworm, pneumonia and congestive heart failure (Padrid, Use of Inhaled Medications to Treat Respiratory Diseases in Dogs and

More information

The patient s response to therapy within the first hour in the Emergency Room is one of the most reliable ways to predict need for hospitalization.

The patient s response to therapy within the first hour in the Emergency Room is one of the most reliable ways to predict need for hospitalization. Emergency Room Asthma Management Algorithm The Emergency Room Asthma Management Algorithm is to be used for any patient seen in the Emergency Room with the diagnosis of asthma. (The initial history should

More information

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15)

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) WK29B / WK29W Bluetooth Wireless Slim Keyboard User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) 1. Installing the batteries The EVOLVEO WK29B / WK29W keyboard uses two AAA alkaline

More information

Strategies for Improving Patient Outcomes in Pediatric Asthma Through Education. Pediatric Asthma. Epidemiology. Epidemiology

Strategies for Improving Patient Outcomes in Pediatric Asthma Through Education. Pediatric Asthma. Epidemiology. Epidemiology Strategies for Improving Patient Outcomes in Pediatric Asthma Through Education Chris Orelup, MS3 Max Project 3/1/01 Pediatric Asthma The leading cause of illness in childhood 10, 000, 000 school absences

More information

Anti-Inflammatory Pharmacotherapy for Wheezing in Preschool Children

Anti-Inflammatory Pharmacotherapy for Wheezing in Preschool Children Pediatric Pulmonology Anti-Inflammatory Pharmacotherapy for Wheezing in Preschool Children State of the Art Athanasios G. Kaditis, MD, 1 * Glenna Winnie, MD, 2 and George A. Syrogiannopoulos, MD 1 Summary.

More information

Asthma Prescribing Guidelines Adults and Children over 12 years

Asthma Prescribing Guidelines Adults and Children over 12 years South Staffordshire Area Prescribing Group Asthma Prescribing Guidelines Adults and Children over 12 years Inhaler choices in this guideline are different from previous versions produced by the APG. It

More information

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Territory Account Manager Definícia cielených hrozieb Široký pojem pre charakterizovanie hrozieb, cielených na špecifické entity Často

More information

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia.

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Juraj Polak IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Nová doba inteligentná infraštruktúra Globalizácia a globálne dostupné zdroje Miliardy mobilných zariadení s prístupom

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

Bronchodilators in COPD

Bronchodilators in COPD TSANZSRS Gold Coast 2015 Can average outcomes in COPD clinical trials guide treatment strategies? Long live the FEV1? Christine McDonald Dept of Respiratory and Sleep Medicine Austin Health Institute for

More information

Anne Lindberg, MD; Ann-Christin Jonsson, SRN; Eva Rönmark, PhD; Rune Lundgren, MD, PhD, FCCP; Lars-Gunnar Larsson, MD, PhD; and Bo Lundbäck, MD, PhD

Anne Lindberg, MD; Ann-Christin Jonsson, SRN; Eva Rönmark, PhD; Rune Lundgren, MD, PhD, FCCP; Lars-Gunnar Larsson, MD, PhD; and Bo Lundbäck, MD, PhD 10 y Anne Lindberg, MD; Ann-Christin Jonsson, SRN; Eva Rönmark, PhD; Rune Lundgren, MD, PhD, FCCP; Lars-Gunnar Larsson, MD, PhD; and Bo Lundbäck, MD, PhD (BTS) (GOLD) (GOLD 0 ) 10 y 1986 6 610 8 3 1 1919

More information

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE Katarína Millová, Marek Blatný, Tomáš Kohoutek Abstrakt Cieľom výskumu bola analýza vzťahu medzi osobnostnými štýlmi a zvládaním záťaže. Skúmali sme copingové stratégie

More information

3. Asthme et immunothérapie sublinguale (SLIT)

3. Asthme et immunothérapie sublinguale (SLIT) Dr. Guillaume Buss Service d immunologie et allergie, CHUV Formation continue «asthme et allergies» Lausanne, le 8 octobre 2015 1. Historique 2. Asthme et immunothérapie sous-cutanée (SCIT) 1. Mécanismes

More information

Samer El Rayess, M.D. Internal Medicine, PGY3 29 January 2016

Samer El Rayess, M.D. Internal Medicine, PGY3 29 January 2016 Samer El Rayess, M.D. Internal Medicine, PGY3 29 January 2016 Case Scenario Mr. X., a 50 year old man heavy smoker 80 pack / year known to have -COPD on spiriva at home last exacerbation 9 months ago -Hypertension

More information

New treatment approaches for airway diseases Ian Pavord

New treatment approaches for airway diseases Ian Pavord New treatment approaches for airway diseases Ian Pavord Professor of Respiratory Medicine University of Oxford Honorary Consultant Physician University of Oxford Hospitals NHS Trust Rosenthal. Thorax 2015;70:112

More information

Mepolizumab (Nucala ) for Treatment of Severe Asthma with Eosinophilic Inflammation: Effectiveness, Value, and Value-Based Price Benchmarks

Mepolizumab (Nucala ) for Treatment of Severe Asthma with Eosinophilic Inflammation: Effectiveness, Value, and Value-Based Price Benchmarks Mepolizumab (Nucala ) for Treatment of Severe Asthma with Eosinophilic Inflammation: Effectiveness, Value, and Value-Based Price Benchmarks Final Background and Scope November 18, 2015 Background: The

More information

A review on the use of long-acting beta-2 agonist (LABA) in children with asthma

A review on the use of long-acting beta-2 agonist (LABA) in children with asthma Review Article Journal of Paediatric Respirology and Critical Care A review on the use of long-acting beta-2 agonist (LABA) in children with asthma Jeff Chin-Pang WONG * and Daniel Kwok-Keung NG Department

More information

BIRD Internet Routing Daemon

BIRD Internet Routing Daemon BIRD Internet Routing Daemon Ondřej Zajíček CZ.NIC z.s.p.o. IT 13 Úvod I Úvod do dynamického routování I Představení démona BIRD I OSPF a BIRD I BGP a BIRD Dynamické routování I Sestavení routovacích tabulek

More information

I nhaled corticosteroids are the most effective treatment currently

I nhaled corticosteroids are the most effective treatment currently 226 ORIGINAL ARTICLE Influence of cigarette smoking on inhaled corticosteroid treatment in mild asthma G W Chalmers, K J Macleod, S A Little, L J Thomson, C P McSharry, N C Thomson... Thorax 2002;57:226

More information

Wheezing in Children. Prof RJ Green Department of Paediatrics

Wheezing in Children. Prof RJ Green Department of Paediatrics Wheezing in Children Prof RJ Green Department of Paediatrics Adventitious Airway Sounds Snoring Stridor Wheezing Crepitations Airway Diameter Cause of Wheezing Not from obstruction of small airways Surface

More information

Before prescribing montelukast sodium, please read the accompanying Prescribing Information.

Before prescribing montelukast sodium, please read the accompanying Prescribing Information. Merck & Co., Inc. U.S. Human Health P.O. Box 1000 North Wales, PA 19454-1099 Dear Health Care Professional: Thank you for your interest in the enclosed attachment, Stepwise Approach for Managing, excerpted

More information

DRUG UTILISATION STUDY IN BRONCHIAL ASTHMA IN A TERTIARY CARE HOSPITAL

DRUG UTILISATION STUDY IN BRONCHIAL ASTHMA IN A TERTIARY CARE HOSPITAL International Journal of Pharmaceutical Applications ISSN 0976-2639, Online ISSN 2278 6023 Vol 3, Issue 2, 2012, pp 297-305 http://www.bipublication.com DRUG UTILISATION STUDY IN BRONCHIAL ASTHMA IN A

More information

journal Budesonide inhalation suspension versus methylprednisolone for treatment of moderate bronchial asthma attacks

journal Budesonide inhalation suspension versus methylprednisolone for treatment of moderate bronchial asthma attacks Yanagida et al. World Allergy Organization Journal (2015) 8:14 DOI 10.1186/s40413-015-0065-0 journal ORIGINAL RESEARCH Open Access Budesonide inhalation suspension versus methylprednisolone for treatment

More information

Pre-Operative Services Teaching Rounds 2 Jan 2011

Pre-Operative Services Teaching Rounds 2 Jan 2011 Pre-Operative Services Teaching Rounds 2 Jan 2011 Deborah Richman MBChB FFA(SA) Director Pre-Operative Services Department of Anesthesia Stony Brook University Medical Center, NY drichman@notes.cc.sunysb.edu

More information

RES/006/APR16/AR. Speaker : Dr. Pither Sandy Tulak SpP

RES/006/APR16/AR. Speaker : Dr. Pither Sandy Tulak SpP RES/006/APR16/AR Speaker : Dr. Pither Sandy Tulak SpP Definition of Asthma (GINA 2015) Asthma is a common and potentially serious chronic disease that imposes a substantial burden on patients, their families

More information

ASTHMA IN INFANTS AND YOUNG CHILDREN

ASTHMA IN INFANTS AND YOUNG CHILDREN ASTHMA IN INFANTS AND YOUNG CHILDREN What is Asthma? Asthma is a chronic inflammatory disease of the airways. Symptoms of asthma are variable. That means that they can be mild to severe, intermittent to

More information

Hardie, Grace (PI) (2000-2001 and 2001-2002) Post Doctoral Nurse Fellowship: $43,200.00 awarded by the Veterans Administration Washington, DC.

Hardie, Grace (PI) (2000-2001 and 2001-2002) Post Doctoral Nurse Fellowship: $43,200.00 awarded by the Veterans Administration Washington, DC. Grace E. Hardie, PhD, RN Associate Professor, School of Nursing Burk Hall 387 San Francisco State University Grants: Hardie, Grace (PI) (2002-2007) RIMI, National Center for Health Minority Disease: $534,954.00

More information

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 8/2008 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

More information

Pharmacy Management Drug Policy

Pharmacy Management Drug Policy PAGE: Page 1 of 5 DESCRIPTION: Asthma is a heterogeneous syndrome that might be better described as a constellation of phenotypes, each with distinct cellular and molecular mechanisms, rather than as a

More information

POST INFECTIOUS COUGH

POST INFECTIOUS COUGH Introduction Cough due to viral respiratory infections is the most common cause of acute cough. Adults suffer from 2-5 upper respiratory tract infections per year. There are 200 identified viruses that

More information

Exhaled Nitric Oxide in Asthma: Relationship to Pulmonary Function, Disease Severity and Steroid Use

Exhaled Nitric Oxide in Asthma: Relationship to Pulmonary Function, Disease Severity and Steroid Use Original Article 42 Copyright University of Medicine, Tirana AJMHS Vol. 47 (1): 42-56 216 Exhaled Nitric Oxide in Asthma: Relationship to Pulmonary Function, Disease Severity and Steroid Use Eugerta Dilika

More information

INHALED CORTICOSTEROIDS FOR ASTHAMA IN ADULTS AND CHILDREN OVER TWELVE YEARS

INHALED CORTICOSTEROIDS FOR ASTHAMA IN ADULTS AND CHILDREN OVER TWELVE YEARS INHALED CORTICOSTEROIDS FOR ASTHAMA IN ADULTS AND CHILDREN OVER TWELVE YEARS In both adults and children over 12 inhaled corticosteroids are the most important treatment for chronic asthma. This is because

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

Role of Inhaled Corticosteroids

Role of Inhaled Corticosteroids CHAPTER 16 Role of Inhaled Corticosteroids Paul M. O Byrne, MB, FRCPI, FRCPC, FCCP Frederick E. Hargreave, MD, FRCPC, FRCP Glucocorticosteroids have been used to treat a variety of airway diseases since

More information

Guidance to support the stepwise review of combination inhaled corticosteroid therapy for adults ( 18yrs) in asthma

Guidance to support the stepwise review of combination inhaled corticosteroid therapy for adults ( 18yrs) in asthma Guidance to support the stepwise review of combination inhaled corticosteroid therapy for adults ( 18yrs) in asthma Important Complete asthma control needs to be achieved for at least 12 weeks before attempting

More information

Asthma is a chronic inflammatory condition of the

Asthma is a chronic inflammatory condition of the Evaluation of Salmeterol or Montelukast as Second-Line Therapy for Asthma Not Controlled With Inhaled Corticosteroids* Andrew M. Wilson, MD; Owen J. Dempsey, MD; Erika J. Sims, BSc; and Brian J. Lipworth,

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

Leukotriene receptor antagonists: Montelukast and zafirlukast

Leukotriene receptor antagonists: Montelukast and zafirlukast Bulletin 61 February 2014 2.0 Leukotriene receptor antagonists: Montelukast and zafirlukast Across the PrescQIPP membership (20.2 million patients, November 2013), annual spend for the leukotriene receptor

More information

Medzinárodná Študentská vedecká konferencia v odboroch špeciálna a liečebná pedagogika ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI IV, 13. 14.

Medzinárodná Študentská vedecká konferencia v odboroch špeciálna a liečebná pedagogika ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI IV, 13. 14. PARENTS' AND PROFESSIONALS' PERCEPTIONS TOWARDS SUPPORT FOR CHILDREN WITH COMMUNICATION DISORDERS IN PRESCHOOL SETTINGS IN THE NORTH WEST BANK IN PALESTINE: PRELIMINARY DATA FROM THE PILOT STUDY Vnímanie

More information

Logistics. Registration for free continuing education (CE) hours or certificate of attendance through TRAIN at: https://tx.train.

Logistics. Registration for free continuing education (CE) hours or certificate of attendance through TRAIN at: https://tx.train. . DSHS Grand Rounds Logistics Registration for free continuing education (CE) hours or certificate of attendance through TRAIN at: https://tx.train.org Streamlined registration for individuals not requesting

More information

BALNEAL THERAPY AND BAROREFLEX SENSITIVITY IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA

BALNEAL THERAPY AND BAROREFLEX SENSITIVITY IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA SCRIPTA MEDICA (BRNO) 76 (5): 305 312, November 2003 BALNEAL THERAPY AND BAROREFLEX SENSITIVITY IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA NOVÁKOVÁ Z. 1, HAK J. 2, HRSTKOVÁ H. 3, BALCÁRKOVÁ P. 1, ZÁVODNÁ E. 1,

More information

ZhodnocenõÂ uâ stnõâ hygieny ortodontickyâ ch pacientuê Evaluation of oral hygiene in orthodontic patients

ZhodnocenõÂ uâ stnõâ hygieny ortodontickyâ ch pacientuê Evaluation of oral hygiene in orthodontic patients ORTODONCIE rocïnõâk19 ZhodnocenõÂ uâ stnõâ hygieny ortodontickyâ ch pacientuê Evaluation of oral hygiene in orthodontic patients *MUC. Martina RÏ õâmskaâ, **MUDr. Dagmar MalotovaÂ, ***doc. MUDr. KveÏ toslava

More information

understanding the professional guidelines

understanding the professional guidelines SEVERE ASTHMA understanding the professional guidelines This guide includes information on what the European Respiratory Society (ERS) and the American Thoracic Society (ATS) have said about severe asthma.

More information

"Respiratory Problems in Swimmers: How to keep Swimmers Afloat" and in the Pool!

Respiratory Problems in Swimmers: How to keep Swimmers Afloat and in the Pool! "Respiratory Problems in Swimmers: How to keep Swimmers Afloat" and in the Pool! Charles Siegel, MD Associate Clinical Professor University of Missouri @ Kansas City School of Medicine USA Swimming does

More information

WHEASE 4 Protocol V1: 11/4/13. Protocol

WHEASE 4 Protocol V1: 11/4/13. Protocol Protocol Title of the research project: Is childhood wheezy bronchitis an early determinant of chronic obstructive pulmonary disease? A longitudinal study Dates of the research project: March 2013-February

More information

COPD is the fourth most common cause of death. Gender Bias in the Diagnosis of COPD*

COPD is the fourth most common cause of death. Gender Bias in the Diagnosis of COPD* Gender Bias in the Diagnosis of COPD* Kenneth R. Chapman, MD, FCCP; Donald P. Tashkin, MD, FCCP; and David J. Pye, PhD Background: COPD is thought to be more prevalent among men than women, a finding usually

More information

feature articles Reviews and Series editor: Harold S. Nelson, MD This activity is available for CME credit. See page 59A for important information.

feature articles Reviews and Series editor: Harold S. Nelson, MD This activity is available for CME credit. See page 59A for important information. Current reviews of allergy and clinical immunology (Supported by an unrestricted educational grant from Genentech, Inc. and Novartis Pharmaceuticals Corporation) Series editor: Harold S. Nelson, MD Guideline-defining

More information

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Ekonomická efektivnost zemìdìlských podnikù a její hodnocení E. ROSOCHATECKÁ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic Abstract:

More information