Microsoft Office Outlook ป ยน ช เจ ยงแจ มจ ต

Size: px
Start display at page:

Download "Microsoft Office Outlook 2013. ป ยน ช เจ ยงแจ มจ ต chocomilk@exchange.rmutt.ac.th"

Transcription

1 Microsoft Office Outlook 2013 ป ยน ช เจ ยงแจ มจ ต

2 Start button -> Control Panel

3 Control Panel แบบ Category view คล กเล อกการต งค า User Account

4 Control Panel แบบ Category view คล กเล อกการต งค า Mail (จดหมาย)

5 Control Panel แบบ Icon view คล กเล อกการต งค า Mail (จดหมาย)

6 เข าส การจ ดการ Profile ส วนต ว หากในเคร องไม ม Profile อ นอย ก อนหน าจะข ามข นตอนน ไป

7 เพ ม Profile ส วนต ว คล กท ป ม Add

8 ต งช อ Profile ส วนต ว ใช ช ออะไรก ได ประกอบด วยต วอ กษรภาษาอ งกฤษ A- Z, a-z หร อต วเลข 0-9 เท าน น

9 เล อกการต งค าแบบ Manually

10 เล อก Microsoft Exchange Service

11 Microsoft Exchange Setting ใส Username ท ใช Internet มหาว ทยาล ย ใส IP Exchange Server: คล กป ม Check Name

12 ใส Username / password ใส Username: rmutt\xxxxx และ password ของตนเอง

13 ตรวจสอบรายช อ เม อตรวจสอบรายช อเร ยบร อยจะแสดง ช อ-นามสก ล หร อ address ตามท ลงทะเบ ยนไว ในระบบ Exchange

14 คล ก Finish

15 คล ก OK เสร จส นการต งค าโปรแกรม

16 MS Outlook 2010 File tab Quick Access toolbar Content area Ribbon Reading pane Folder pane To-Do bar Navigation pane People pane View toolbar

17 การใช งาน Mail การส งจดหมาย การส งเอกสารแนบภายใน / ภายนอกหน วยงาน

18 จ ดการก บ Personal Folder Inbox Drafts Send Items Deleted Items Junk Outbox RSS Feeds

19 Personal Folder Inbox กล องเก บอ เมล ท ส งเข ามา Drafts กล องเก บอ เมล ท เข ยนไว แต ย งไม ได ส ง Send Items กล องเก บอ เมล ท ส งออกไปแล ว Deleted Items กล องเก บอ เมล และข อม ลอ นๆ ท ถ กลบมาพ กไว ช วคราว สามารถก ค นได Junk กล องเก บอ เมล ขยะ Outbox กล องเก บอ เมล ท ส งออกไปย งไม สาเร จ RSS Feeds กล องเก บห วข อข าวสารต างๆ ท สม ครสมาช กไว ก บพวกเว บข าว

20 สร างจดหมายใหม

21 สร างจดหมายใหม กรอกอ เมล แอดเดรสผ ร บ ตรวจสอบรายช อจาก สม ดรายช อ หร อ Exchange Server ใส ลายเซ นในอ เมล เน นความสาค ญ ของอ เมล ส งอ เมล แนบไฟล ไปก บอ เมล กรอกช อเร องอ เมล กรอกเน อความของอ เมล

22 สร างจดหมายใหม กรอกอ เมล แอดเดรสผ ร บ To: ถ ง Cc: สาเนาถ ง (Carbon Copy) Bcc: สาเนาซ อน (Blind Carbon Copy) กรอกช อเร องอ เมล ในช อง Subject: กรอกเน อความของอ เมล

23 ต วเล อกการสร างจดหมายใหม แสดงช อง Bcc แจ งกล บเม อผ ร บ ได ร บอ เมล แล ว แจ งกล บเม อผ ร บได ร บ อ เมล และเป ดอ านแล ว แบบโหวตความค ดเห น

24 สร างอ เมล แบบโหวตความค ดเห น (Voting) เล อกร ปแบบการโหวตท ม ให หร อ เล อกแบบกาหนดเอง (Custom)

25 กาหนดรายละเอ ยดการโหวตด วยตนเอง ค นแต ละห วข อท ใช โหวตด วยเคร องหมาย ; เช น Yes; No หร อ ทะเล; ภ เขา; น าตก

26 การแสดงความค ดเห นของผ ร บ (Voting) เล อกตอบเพ อแสดง ความค ดเห น ตอบอ เมล กล บท นท แก ไขหร อเพ มความค ดเห น ก อนส งอ เมล กล บ

27 การแสดงผลโหวต (Voting) คล กเพ อแสดงผลการ ตอบกล บท งหมด แถบข อม ลสร ปผล การตอบกล บ ตรวจทานผลการตอบ กล บรายบ คคล

28 การตกแต งข อความในเน อหาอ เมล ข อความอย างเด ยวไม ม การ จ ดร ปแบบส ส นใดๆ ข อความท ม การจ ดร ปแบบ ส ส นเหม อนเว บเพจ ข อความท ม การจ ดร ปแบบ คล ายๆ ก บเว บเพจ เคร องม อจ ดแบบอ กษร เคร องม อจ ดย อหน า

29 การใช งาน Stationery

30 การใช งาน Stationery ร ปแบบอ เมล สาหร บ การสร างใหม ร ปแบบอ เมล สาหร บ การตอบกล บหร อส งต อ ร ปแบบอ เมล ในแบบข อความ ธรรมดา (Plain text)

31 การใส ลายเซ นให ก บอ เมล

32 การใส ลายเซ นให ก บอ เมล สร างลายเซ นใหม เล อกอ เมล ท จะใส ลายเซ น เล อกลายเซ นท จะใช ส งอ เมล ใหม ตกแต งข อความ เล อกลายเซ นท จะใช เวลา ตอบกล บหร อส งต ออ เมล พ มพ รายละเอ ยด ของลายเซ น

33 แบ งกล มงานด วย Categories การแบ งกล มข อม ลหร องานด วยการแบ งแยกตามส ใช ใด ก บไอเทมต างๆ เช น อ เมล การน ดหมาย งานท ต องทา

34 จ ดการ Category สร าง Category ใหม ต งช อ Category แก ไขหร อลบ Category เด ม

35 การใช คาส ง Send/Receive เป นคาส งท ทางาน 2 อย างค อ ร บอ เมล ใหม เข า และส งอ เมล ท ค างอย ในโฟลเดอร Outbox ไปพร อมๆ ก น

36 กาหนดให ร บอ เมล อ ตโนม ต

37 กาหนดให ร บอ เมล อ ตโนม ต กล มของอ เมล แอคเคาท ท จะกาหนดให ร บอ เมล รวมกล มน ในการร บ-ส งเมล เม อส ง Send/Receive หร อกด F9 กาหนดเวลาให ร บ-ส งเมล ของกล มน ท กๆ ก นาท ให ร บ-ส งเมล อ ตโนม ต เม อจะออกจากโปรแกรม

38 การอ านอ เมล กรณ อ านเมล ภาษาไทยไม ได

39 การตอบกล บอ เมล Reply

40 การตอบกล บอ เมล Reply ส งให เป ดการทางาน บนหน าต างใหม ด งช ออ เมล จากผ ส งมาแสดง ในช อง To: อ ตโนม ต ในช อง Subject: จะม คาว า RE: แสดงหน าช อเร องเก า

41 ตอบกล บอ เมล ท งหมด Reply to All

42 ตอบกล บอ เมล ท งหมด Reply to All ส งให เป ดการทางาน บนหน าต างใหม ด งช ออ เมล จากผ ส งและผ ได ร บเมล ท งหมดมาแสดงใน ช อง To: ให อ ตโนม ต ในช อง Subject: จะม คาว า RE: แสดงหน าช อเร องเก า

43 การส งต ออ เมล Forward

44 การส งต ออ เมล Forward ส งให เป ดการทางาน บนหน าต างใหม พ มพ ท อย อ เมล ของผ ท ต องการส งต อไปถ ง ในช อง Subject: จะม คาว า FW: แสดงหน าช อเร องเก า ไฟล ท ถ กแนบมาก บอ เมล เด ม จะถ กแนบต อไปให อ ตโนม ต

45 การเร ยกค นเมล เก า (Recall) และส งซ า (Resend) ด บเบ ลคล กเพ อเป ดอ เมล ท ต องการเร ยกค นหร อส งซ า

46 การเร ยกค นเมล เก า (Recall) และส งซ า (Resend) เร ยกค นเมล เก า ส งซ าอ กรอบหน ง ลบอ เมล เก าท เคยส ง และย งไม ได อ านท ง แจ งให ทราบด วยว าเร ยก อ เมล เก าค นสาเร จหร อไม ลบอ เมล ท ย งไม ได อ านท ง และแทนท ด วยอ เมล ใหม

47 การใช งาน Calendar การน ดหมายใน ปฏ ท นม 4 ร ปแบบ ค อ Appointments, Meetings, Events, and Tasks การ Share Calendar การเป ด Calendar ท ผ อ น Shared ให ด

48 เปล ยนม มมองของปฏ ท น เปล ยนม มมองเพ อด การน ด หมายรายว น รายส ปดาห หร อรายเด อน

49 สร างน ดหมาย (Appointment) คล กท ป ม New Appointment เพ อสร าง น ดหมายใหม คล กขวาบนว นท ต องการ สร างน ดหมาย

50 สร างน ดหมาย (Appointment) กรอกช อเร องการ น ดหมาย กรอกสถานท น ดหมาย เล อกเวลาสาหร บให แจ งเต อนล วงหน า เล อกส เพ อจ ดกล ม ของน ดหมาย ทาให น ดหมายเป น แบบส วนต ว ระบ ช วงว นท ของการน ด หมาย ทาเคร องหมายถ กหน า All day event ในกรณ ท เป นก จกรรมแบบเต มว น กรอกรายละเอ ยด ของก จกรรม ระบ ช วงเวลาของการน ด หมาย

51 น ดประช มทางอ เมล เช ญบ คคลอ นเข าร วม การน ดหมาย

52 น ดประช มทางอ เมล กรอกอ เมล แอดเดรส ของผ ท จะเช ญเข าร วมน ดหมาย คล กเพ อส งอ เมล เช ญเข าร วมน ดหมาย

53 เปล ยนรายละเอ ยดการประช ม คล กเพ อส งอ เมล แจ งยกเล กการน ด หมาย ตรวจสอบผลการ ตอบร บการน ดหมาย คล กเพ อส งอ เมล แจ งการเปล ยนแปลง รายละเอ ยด แก ไขรายละเอ ยดท ม การเปล ยนแปลง

54 ทาให เป นน ดหมายท ต องทาประจา (Recurrence) ระบ ระยะเวลาท ใช น ดหมาย ระบ ร ปแบบของ ก จว ตร ระบ ระยะเวลา ในการทาก จว ตร

55 ข อความแจ งเต อน (Reminder) รายการน ดหมายท ใกล ถ งกาหนด ระยะเวลาก อนถ ง การน ดหมาย ป ดการแจ งเต อนเฉพาะ รายการท เล อก กาหนดเวลาเพ อเล อน การแจ งเต อนออกไปอ ก เล อนการแจ งเต อน ป ดการแจ งเต อน ท กรายการ

56 เปล ยนว น/เวลาทางานใหม

57 เพ มว นหย ดประจาป ของไทยเข าไปในปฏ ท น

58 ใช ปฏ ท นร วมก บผ ใช อ น เพ มรายช อเพ อให ส ทธ เข าใช ปฏ ท น เล อกร ปแบบส ทธ การเข าใช ปฏ ท น - Author (ผ เข ยน) - Editor (ผ แก ไข) - Reviewer (ผ ตรวจทาน) กาหนดรายละเอ ยด ส ทธ การเข าใช ปฏ ท น

59 เป ดปฏ ท นของบ คคลอ น คล กเพ อค นหารายช อ

60 เป ดปฏ ท นของบ คคลอ น ข นข อความ No connection หมายถ งไม ได ร บส ทธ เข าใช ปฏ ท น

61 วางซ อนปฏ ท น ทาให ปฏ ท นวางซ อนก น แสดงช อเจ าของปฏ ท นอย างเด ยว แสดงว าได ร บส ทธ เข าใช ปฏ ท น

62 วางซ อนปฏ ท น น ดหมายของปฏ ท นท ซ อนอย ด านหล ง จะม ส เด ยวก บแถบช อปฏ ท น

63 การใช งาน People การจ ดเก บ ช อ ท อย ของบ คคลและองค กรท ม การต ดต อเป นประจา

64 สร างรายช อผ ต ดต อใหม Full Name: ช อ-นามสก ล Company: บร ษ ท/หน วยงาน/ห างร าน Job title: ตาแหน งงาน ท อย อ เมล (ใส ได หลายอ เมล ) Display as: ช อท จะแสดงในช องTo:, Cc:, Bcc: Phone Number: ใส หมายเลขโทรศ พธ และเบอร Fax Address: รายละเอ ยดของท อย

65 บ นท กรายช อผ ต ดต อใหม คล กท ร ปเพ อใส ร ปภาพผ ต ดต อ แสดงข อม ลผ ต ดต อในร ปแบบนามบ ตร บ นท กและป ดหน าต าง

66 บ นท กอ เมล แอดเดรสลงในรายช อผ ต ดต อ (People) คล กขวาบนอ เมล แอดเดรสของผ ส ง เล อกใช คาส ง Add to Outlook Contacts

67 สร างรายช อผ ต ดต อจากนามบ ตรอ เล กทรอน กส ท ได ร บ คล กขวาบนนามบ ตรอ เล กทรอน กส ท ได ร บ เล อกใช คาส ง Add to Outlook Contacts

68 การใช งาน Task การจ ดการเก ยวก บงานท ได ร บมอบหมาย

69 สร างรายการงานท ต องทา กรอกสถานท น ดหมาย มอบหมายงานให ผ อ น ทาให เป นงานแบบ ส วนต ว กรอกช อของงาน ระบ ช วงเวลาของงาน ระบ สถานะป จจ บ นของงาน เปอร เซ นความสาเร จ ของงาน กรอกรายละเอ ยด ของงาน ระด บความสาค ญของงาน ต งค าการแจ งเต อน

70 RSS Feeds Really Simple Syndication (RSS) หร อ เว บฟ ด ม ร ปแบบข อม ล XML ใช กระจายข าวหร อข อม ลท ม การเพ มเต มหร อเปล ยนแปลงบ อยจากเว บไซต และบล อก ม กม เพ ยงห วข อข าวหร อรายละเอ ยดโดยย อ ม กจะม ล งค เช อมโยงไปย งเว บไซต เจ าของข าว

71 Outlook Web Access https://exchangech.rmutt.ac.th

72 Outlook Web Access

73 Outlook on Mobile Device Mailbox server: Exchang .rmutt.ac.th หร อ

ค ม อการใช งาน สาหร บสถาบ นการศ กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บสถาบ นการศ กษา ค ม อการใช งาน สาหร บสถาบ นการศ กษา MICROSOFT (THJAILAND) LTD. 02-257-4938 A-JAROEK@MICROSOFT.COM สารบ ญ การเข าใช งานสาหร บผ ใช งาน Office 365 คร งแรก... 2 1. เข าเว บไซด https://login.microsoftonline.com...

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน P a g e 1 สารบ ญ แนะนา Microsoft Office 365... 3 บร การท ท านได ร บม อะไรบ าง... 4 ข อแตกต างระหว าง Office 365 และ Microsoft Office แบบเด ม... 6 Chapter 2

More information

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ 1 Microsoft Office ไมโครซอฟท ออฟฟ ต (Microsoft Office) เป นช ดโปรแกรมส าน กงาน พ ฒนาโดยไมโครซอฟท ซ -ง สามารถใช งานได ในระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟท ว นโดวส และแอปเป ล แม คอ นทอช ไมโครซอฟท ออฟ ฟ ตย งม การส งเสร

More information

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business)

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 2 สารบ ญ สารบ ญ Chapter 1 แนะน า Office 365 แนะนาต ว Microsoft Office 365 ก นก อน... 7 บร การท ท านได ร บม

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 (Office 365 Word, Excel,PowerPoint) การต ดต ง Office 365 P a g e 2 ข อแนะนาผ ใช งานท จะต ดต ง Office 365 จะต องเป น Local Administrator ของเคร องด วย ว ธ การ

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 น เป นโปรแกรมท ใช ส าหร บพ มพ งานเอกสารต างๆ เช น รายงาน หน งส อ ว ทยาน พนธ และจ ดร ปแบบให ด สวยงาม นอกจากน

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ความเป นมาของโปรแกรมประมวลผลค า 2. การเข าส โปรแกรมและจบการท างาน 3. ส วนประกอบหน าจอของ Microsoft Office

More information

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003 1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ - 1- สารบ ญ หน า การเร ยกใช Microsoft Excel 1 ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม Microsoft Excel 1 การพ มพ ข อม ลและการสร างส ตรเบ องต น 2 การบ นท กข อม

More information

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม Microsoft Word เน อหาเก ยวก บการแนะนาประว ต ความเป นมาของ Microsoft Word และ การ เร มต นเข าไปใช งานโปรแกรม Microsoft Word การใช ม มมองต างๆในการพ

More information

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 ค ณประโยชน ของ ช วยให เราสามารถสร างและใช เอกสารท ม ร ปล กษณ แบบม ออาช พร วมก บผ อ น โดยการใช ช ดเคร องม อเข ยนข อม ลและ อ นเทอร เฟซท

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2

MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 เร มใช โปรแกรม การเร มใช โปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. เล อก All Programs 3. เล อก Microsoft Office 4. เล อก Microsoft Office Excel 2010

More information

ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย

ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย ISAN Lab ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย 2012 ดร.สมน ก พ วงพรพ ท กษ คณะว ทยาการสารสนเทศ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 การก าหนด Styles ของเอกสาร...1 1.1 การก าหนด Style ของเอกสาร...1

More information

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information