Дигитално потпишување документи во MS Office. Digital signing of documents in MS Office

Size: px
Start display at page:

Download "Дигитално потпишување документи во MS Office. Digital signing of documents in MS Office"

Transcription

1 Дигитално потпишување документи во MS Office Digital signing of documents in MS Office Упатство Manual Верзија: 3.0 Датум: КИБС АД Скопје 2016 КИБС АД Скопје, сите права задржани

2 УПАТСТВО Дигитално потпишување документи во MS Office Верзија: 3.0 Датум: КИБС АД Скопје 2016 КИБС АД Скопје, сите права задржани

3 Дигитално потпишување документи во MS Office Содржина 1. Вовед 3 2. Дигитално потпишување документ со невидлив потпис 4 3. Дигитално потпишување документ со визуелен потпис 5 2 / 7

4 Дигитално потпишување документи во MS Office 1. Вовед Во ова упатство опишана е постапката за дигитално потпишување на документи подготвени во следните програми од пакетите Microsoft Office 2010/2013/2016: Word, Excel и PowerPoint. Пред започнување на постапката за потпишување документ потребно е да ги направите следните подготовки: Доколку Вашиот сертификат е на PKI токен, потребно е да го приклучите токенот во компјутерот Доколку Вашиот сертификат е генериран на хард диск, потребно е да проверите дека истиот се наоѓа во складот на Internet Explorer. Во Internet Explorer кликнете Tools->Internet Options->Content->Certificates. Во картичката Personal треба да е излистан вашиот сертификат (Слика 1). Во случај сертификатот да го нема во листата, треба да го импортирате во Internet Explorer според упатството Како да пренесам Верба К1 / Верба Про1 сертификат во друг интернет прелистувач?. Конечната верзија од документот кој сакате да го потпишете да е зачувана на Вашиот хард диск. Откако дигитално ќе го потпишете документот понатаму не смеете да правите измени во истиот. Секоја направена промена во дигитално потпишан документ го брише дигиталниот потпис, со што истиот ќе треба одново да го потпишете. Документите може да бидат потпишани со невидлив дигитален потпис или визуелно прикажан дигитален потпис. Слика 1 3 / 7

5 Дигитално потпишување документи во MS Office 2. Дигитално потпишување документ со невидлив потпис Постапката за потпишување документ во Word, Excel и PowerPoint со невидлив потпис е идентична и се состои од следните чекори: 1. Се отвора документот кој треба да биде дигитално потпишан. Од менито се избира File->Info-> Protect Document и се кликнува на Add a Digital Signature (Слика 2). Слика 2 2. Се отвора ново прозорче како на Слика 3. Во полето за текст може да се внесе причина за потпишување на документот, но тоа не е задолжително. Во долниот дел од прозорот треба да е наведен сертификатот со кој треба да се потпише документот. Доколку имате повеќе сертификати, со кликнување на Change може да го пронајдете и изберете сертификатот со кој сакате да го потпишете документот. Потоа се кликнува на Sign. Слика 3 4 / 7

6 Дигитално потпишување документи во MS Office 3. Се појавува прозорче кое дава потврда дека документот е успешно потпишан и предупредување дека доколку документот се промени, потписот ќе стане неважечки (Слика 4). Кликнете ОК. Слика 4 4. По потпишување на документот се добива информација дека истиот е означен како конечен и е дигитално потпишан (Слика 5). Доколку од менито изберете Home, во горниот дел ќе се појави жолта лента со предупредување дека документот е назначен како конечен и не треба да се менува. Во долниот лев агол прикажана е иконата за дигитален потпис (Слика 6). Слика 5 Слика 6 3. Дигитално потпишување документ со визуелен потпис Визуелен дигитален потпис може да се додаде само на документи од Word и Excel со следење на следните чекори: 1. Се отвора документот кој треба да се потпише. Покажувачот од глувчето се поставува на местото каде што треба да се додаде потписот. Од менито се избира Insert, и во делот Text се кликнува Signature Line (Слика 7). 5 / 7

7 Дигитално потпишување документи во MS Office Слика 7 2. Се појавува ново прозорче каде што може (но не мора) да се внесат податоци за лицето кое ќе го потпише документот: име и презиме, титула, електронска адреса. Има можност да се избере дали да се прикаже датумот на потпишување на документот. Се кликнува ОК (Слика 8). Слика 8 3. Во документот се појавува т.н. линија за потпис со претходно внесените податоци. За да се потпише документот се кликнува десното копче од глувчето врз сликата и се избира Sign (Слика 9). Слика 9 4. Се отвора ново прозорче како на Слика 10. Во полето до X треба да го внесете Вашето име или доколку имате слика со Вашиот рачен потпис, може да ја поставите сликата со кликнување на Select Image. Во долниот дел од прозорчето треба да е наведен сертификатот со кој треба да се потпише документот. Доколку имате повеќе сертификати, со кликнување на Change 6 / 7

8 Дигитално потпишување документи во MS Office може да го пронајдете и изберете сертификатот со кој сакате да го потпишете документот. Потоа се кликнува на Sign. Слика Се појавува прозорче кое дава потврда дека документот е успешно потпишан и предупредување дека доколку документот се промени, потписот ќе стане неважечки (Слика 11). Кликнете ОК. Слика По потпишување на документот, потписот изгледа како на Слика 12. Исто така во горниот дел се појавува жолта лента со предупредување дека документот е назначен како конечен и не треба да се менува. Во долниот лев агол се појавува иконата за дигитален потпис (Слика 13). Слика 12 Слика 13 7 / 7

9 MANUAL Digital signing of documents in MS Office Version: 3.0 Date: KIBS AD Skopje 2016 KIBS AD Skopje, all rights reserved

10 Digital signing of documents in MS Office Table of contents 1. Introduction 3 2. Digital signing of documents with a visually invisible signature 4 3. Digitally signing documents with a visually visible signature 5 2 / 7

11 Digital signing of documents in MS Office 1. Introduction The procedure for digital signing of documents in the following application from Microsoft Office 2010/2013/2016: Word, Excel and PowerPoint is outlined in this manual. Before starting the procedure for signing a document it is necessary to make the following requesties: If your certificate is on a PKI token, it is necessary to stick the token in a PC If your certificate is generated on a hard disk, it is necessary to check whether it is in the Internet Explorer certificate store. In Internet Explorer click on Tools->Internet Options->Content->Certificates. Your certificate should be listed in the Personal tab (Figure 1). In case the certificate is not listed, you have to import it in Internet Explorer, following the manual for How to transfer Verba K1/Verba Pro1 certificate to another web browser? The final version of the document you wish to sign is saved on your hard disk. After you digitally sign the document, you should not make changes any further. Every change you make in a digitally signed document erases the digital signature, which in turn means that you will have to sign the document again. The documents can be signed with a visually invisible digital signature or a visually visible digital signature. Figure 14 3 / 7

12 Digital signing of documents in MS Office 2. Digital signing of documents with a visually invisible signature The procedure for signing a document with a visually invisible signature in Word, Excel and PowerPoint is identical and should follow the next steps: 5. The documents that need to be digitally signed needs to be open. From the menu choose File->Info-> Protect Document and click on Add a Digital Signature (Figure 2). Figure A new window opens, as shown on Figure 3. In the text field you can enter the reason for signing the document, but this is not mandatory. In the lower part of the window, the certificate with whom the document will be signed should be listed. If you have multiple certificates, by clicking on Change you can find and choose the certificate with whom you wish to sign the document. Then click on Sign. Figure 16 4 / 7

13 Digital signing of documents in MS Office 7. A window appears which confirms the document has been successfully signed and warns that if the document changes, the signature will be invalid (Figure 4). Click OK. Figure After signing the document, a notification is received that it is marked as final and digitally signed (Figure 5). If you choose Home from the meny, in the upper part a yellow stripe will appear with a warning that the document is marked as final and that it should not be changed. In the lower left corner, the icon for a digital signature is shown (Figure 6). Figure 18 Figure Digitally signing documents with a visually visible signature A visually visible digital signature can only be added on Word and Excel documents, by following the next steps: 7. You open the document which needs to be signed. The mouse pointer is inserted on the plece where you need to add the signature. From the menu select Insert, in the Text frame click on Signature Line (Figure 7). 5 / 7

14 Digital signing of documents in MS Office Figure A new window appears where you can (not mandatory) enter information about the person who will sign the document: name and surname, title, . There is an option to display the date of signing. Click OK (Figure 8). Figure The signature line appears in the document, with the previously entered information. To sign the document, right click on the figure and select Sign (Figure 9). Figure A new window opens, as shown on Figure 10. In the field next to X you should enter your name or if you have a Figure with your handwritten signature, you can place it by clicking on Select Image In the lower part of the window the certificate used to sign the document should be listed. If you have multiple certificates, by clicking on Change you can find and choose the certificate you like to sign the document. Then click on Sign. 6 / 7

15 Digital signing of documents in MS Office Figure A window appears which confirms that the document is successfully signed and a warning that if the document is changed, the signature will be invalid (Figure 11). Click OK. Figure After signing the document, the signature should look like on Figure 12. Also, in the upper part a yellow stripe appears with a warning that the document is marked as final and that it should not be changed. In the lower left corner, the icon for a digital signature appears (Figure 13). Figure 25 Figure 26 7 / 7

Упатството за користење на Вашата адреса преку WEBmail можете да го најдете на

Упатството за користење на Вашата  адреса преку WEBmail можете да го најдете на Вовед Вашата e-mail адреса можете да ја користите на два начина: преку интернет страницата http://webmail.t-home.mk преку е-mail програма (Outlook Express, Outlook 2003, Outlook 2000 итн.) Упатството за

More information

Преземање сертификати со Internet Explorer. Downloading certificates with Internet Explorer

Преземање сертификати со Internet Explorer. Downloading certificates with Internet Explorer Преземање сертификати со Internet Explorer Downloading certificates with Internet Explorer Упатство Manual Верзија: 3.0 Датум: 28.01.2016 103.10 КИБС АД Скопје 2016 КИБС АД Скопје, сите права задржани

More information

Упатство за користење дигитални сертификати во Microsoft Internet Explorer

Упатство за користење дигитални сертификати во Microsoft Internet Explorer Упатство за користење дигитални сертификати во Microsoft Internet Explorer Верзија: 1.2 Датум: 07.06.2010 КИБС АД Скопје 2010 КИБС АД Скопје, сите права задржани http://ca.kibs.com.mk Спдржина 1. Впвед...

More information

Како да започнам со користење сертификат на Gemalto Java БСЕП? How to start using a certificate with the Gemalto Java SSCD?

Како да започнам со користење сертификат на Gemalto Java БСЕП? How to start using a certificate with the Gemalto Java SSCD? Како да започнам со користење сертификат на Gemalto Java БСЕП? How to start using a certificate with the Gemalto Java SSCD? Упатство Manual Version: 3.0 Date: 28.01.2016 103.17 КИБС АД Скопје 2016 КИБС

More information

Како да започнам со користење сертификат на Gemalto.NET БСЕП?... 1 How to start using a certificate with the Gemalto.NET SSCD?...

Како да започнам со користење сертификат на Gemalto.NET БСЕП?... 1 How to start using a certificate with the Gemalto.NET SSCD?... Како да започнам со користење сертификат на Gemalto.NET БСЕП?... 1 How to start using a certificate with the Gemalto.NET SSCD?... 1 Верзија: 2.3 Датум: 10.11.2014 103.18 УПАТСТВО Како да започнам со користење

More information

Како да започнам со користење сертификат на Gemalto.NET БСЕП? How to start using a certificate with the Gemalto.NET SSCD?

Како да започнам со користење сертификат на Gemalto.NET БСЕП? How to start using a certificate with the Gemalto.NET SSCD? Како да започнам со користење сертификат на Gemalto.NET БСЕП? How to start using a certificate with the Gemalto.NET SSCD? Упатство Manual Верзија: 3.0 Датум: 28.01.2016 103.18 КИБС АД Скопје 2016 КИБС

More information

Упатство за конфигурација на прелистувачи,предупредувања и пораки при поднесување во електронските системи на Централен Регистар

Упатство за конфигурација на прелистувачи,предупредувања и пораки при поднесување во електронските системи на Централен Регистар Упатство за конфигурација на прелистувачи,предупредувања и пораки при поднесување во електронските системи на Централен Регистар ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА бул. Кузман Јосифоски Питу бр.1

More information

Упатствп за активираое, инсталација и кпристеое на дигитален сертификат и SafeNet апликацијата

Упатствп за активираое, инсталација и кпристеое на дигитален сертификат и SafeNet апликацијата Упатствп за активираое, инсталација и кпристеое на дигитален сертификат и SafeNet апликацијата Спдржина Впведни преппраки... 3 Активираое на дигитален сертификат... 4 Експпртираое на дигиталнипт сертификат...

More information

Постапка за надградба на Windows XP оперативниот систем

Постапка за надградба на Windows XP оперативниот систем Постапка за надградба на Windows XP оперативниот систем Важна напомена: Microsoft ја прекина поддршката на Windows XP во април 2014. Вашиот оперативен систем веќе не добива нови сигурносни засилувања (patches)

More information

Фпатствп за директнп активираое сертификат на тпкен Gemalto.NET

Фпатствп за директнп активираое сертификат на тпкен Gemalto.NET Фпатствп за директнп активираое сертификат на тпкен Gemalto.NET Спдржина Впведни преппраки... 3 Активираое на дигитален сертификат... 4 1. Ппдесуваое на ActiveX кпнтрпли и Trusted Sites... 4 2. Ппставуваое

More information

Speedport W 503V. Упатство за инсталација на опрема за услугата Call & Surf. Сподели доживувања

Speedport W 503V. Упатство за инсталација на опрема за услугата Call & Surf. Сподели доживувања Speedport W 503V Упатство за инсталација на опрема за услугата Call & Surf Сподели доживувања 1 Упатство за инсталација на опремата за услугата Call & Surf Содржина: стр. 4 стр. 8 стр. 10 стр. 10 стр.

More information

НОВИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ НА СИСТЕМОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО

НОВИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ НА СИСТЕМОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО НОВИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ НА СИСТЕМОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО Со новата верзија на системот за електронско банкарство, активна од 13 Август 2016, овозможени се две нови функционалности. 1. За правни лица:

More information

Прирачник за користење на neodoc

Прирачник за користење на neodoc Прирачник за користење на neodoc Прирачник за користење на neocloud документ менаџмент системот neodoc и краток опис на сите дополнителни функционалности За neocloud neocloud e бренд од портфолиото на

More information

Прирачник за администратори на домен за решение на МКТ за хостирана деловна пошта

Прирачник за администратори на домен за решение на МКТ за хостирана деловна пошта Прирачник за администратори на домен за решение на МКТ за хостирана деловна пошта 1 Прирачник за администратори на домен за решение на МКТ за хостирана деловна пошта Содржина 1. Пристап и Администрација

More information

КОРИСНИЧКО УПАТСТВО ЗА ИНТЕРНЕТ БАНКАТА ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА НА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ

КОРИСНИЧКО УПАТСТВО ЗА ИНТЕРНЕТ БАНКАТА ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА НА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ КОРИСНИЧКО УПАТСТВО ЗА ИНТЕРНЕТ БАНКАТА ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА НА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ Јули, 2015 година Содржина 1. ОПШТИ НАПОМЕНИ... 4 1.1 Потребна конфигурација... 4 1.2 Користење на Интернет банката

More information

Сектор за информатичка технологија КОРИСНИЧКО УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИНТЕРНЕТ БАНКАТА ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА НА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ

Сектор за информатичка технологија КОРИСНИЧКО УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИНТЕРНЕТ БАНКАТА ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА НА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ Сектор за информатичка технологија КОРИСНИЧКО УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИНТЕРНЕТ БАНКАТА ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА НА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ Скопје, Декември 2010 година Содржина 1. ОПШТИ НАПОМЕНИ... 4 1.1

More information

Guide for usage of digital signatures in Microsoft Office Documents

Guide for usage of digital signatures in Microsoft Office Documents Guide for usage of digital signatures in Microsoft Office Documents i. Digitally Signing a Microsoft Word Document in 2003: This section demonstrates digitally signing a Microsoft Word document. In order

More information

Digital Signing of Attachments in Microsoft Word (.docx) and Adobe Acrobat (.pdf)

Digital Signing of Attachments in Microsoft Word (.docx) and Adobe Acrobat (.pdf) Digital Signing of Attachments in Microsoft Word (.docx) and Adobe Acrobat (.pdf) CENTRAL REGISTRY OF REPUBLIC OF MACEDONIA Document version : 1.0.0 Date of creation : 31.12.2010 Blvd. Kuzman Josifovski

More information

Бази на податоци апликацијата MS Access

Бази на податоци апликацијата MS Access Бази на податоци апликацијата MS Access 1. Бази на податоци За компјтерска обработка податоците се организирани во бит, бајт (знак), низа знаци (стринг), поле, сегмент, запис, датотека и база. знак (бајт)

More information

Everything You Need to Know to Use Your Personal Digital Certificate at the Health Science Center. Word

Everything You Need to Know to Use Your Personal Digital Certificate at the Health Science Center. Word Everything You Need to Know to Use Your Personal Digital Certificate at the Health Science Center Word When properly used, personal digital certificates allow the user to be definitively identified as

More information

Canada / Republic of Macedonia Agreement

Canada / Republic of Macedonia Agreement Canada / Republic of Macedonia Agreement Applying for Macedonian Benefits Here is some important information you need to consider when completing your application. Please ensure you sign the application.

More information

Проектна активност Безбедно на Интернет

Проектна активност Безбедно на Интернет Проектна активност Безбедно на Интернет Предмет: Информатика Тема на проектот: Безбедно на Интернет Проектот го реализираат: Учениците од шесто и седмо одделение Проектот е наменет за учениците од: VI

More information

ШПАНИЈА (КОСТА БРАВА) - 7 ДЕНА

ШПАНИЈА (КОСТА БРАВА) - 7 ДЕНА ШПАНИЈА (КОСТА БРАВА) - 7 ДЕНА ДИРЕКТНИ ЛЕТОВИ ОД СКОПЈЕ ЛИСТА НА ХОТЕЛИ И ЦЕНИ ЗА РАН БУКИНГ (РЕЗЕРВАЦИИ ДО 30.АПР) ХОТЕЛ КАТЕГ. УСЛУГА ЛОКАЦИЈА ЦЕНА ПО ЛИЦЕ СПОРЕД ТЕРМИН НА ПОАЃАЊЕ (7 НОЌИ) HOSTAL SANTA

More information

или деца- деца- жртви сведоци на кривични дела Упатства за правосудните предмети со постапување на органи во Проектот е финансиран од Европската Унија

или деца- деца- жртви сведоци на кривични дела Упатства за правосудните предмети со постапување на органи во Проектот е финансиран од Европската Унија Упатства за постапување на правосудните органи во предмети со деца- жртви или деца- сведоци на кривични дела Проектот е финансиран од Европската Унија Оваа брошура е направена како дел од проектот Правда

More information

РАЗВОД НА БРАК ВО СУДСКАТА ПРАКТИКА

РАЗВОД НА БРАК ВО СУДСКАТА ПРАКТИКА РАЗВОД НА БРАК ВО СУДСКАТА ПРАКТИКА Автор: Катерина Бурлијовска Дипл- Правник Март, 2015 година ВОВЕД Според членот 6 од Законот за семејство, бракот е со закон уредена заедница на маж и жена во која се

More information

MKD-CIRT REPUBLIC OF MACEDONIA AGENCY FOR ELECTRONIC COMMUNICATIONS NATIONAL CENTRE FOR COMPUTER INCIDENT RESPONSE

MKD-CIRT REPUBLIC OF MACEDONIA AGENCY FOR ELECTRONIC COMMUNICATIONS NATIONAL CENTRE FOR COMPUTER INCIDENT RESPONSE MKD-CIRT REPUBLIC OF MACEDONIA AGENCY FOR ELECTRONIC COMMUNICATIONS NATIONAL CENTRE FOR COMPUTER INCIDENT RESPONSE Aleksandar Acev Head of IT division Agency for electronic communications aleksandar.acev@aec.mk

More information

Европскиот. за човекови ПРАШАЊА MKD?

Европскиот. за човекови ПРАШАЊА MKD? Европскиот суд ЕКЧП за човекови права ВО 50 ПРАШАЊА MKD? ЕКЧП во 50 прашања Овој документ е изготвен од страна на Одделението за односи со јавност на Судот и истиот не го обврзува Судот. Тој е наменет

More information

Упутство за подешавање ЕТФ бежичног интернета Windows XP

Упутство за подешавање ЕТФ бежичног интернета Windows XP Упутство за подешавање ЕТФ бежичног интернета Windows XP На страници http://kondor.etf.rs/ отворите линк дигитални сертификати На следећој страници скините на ваш рачунар оба означена сертификата. Снимите

More information

Chapter 4 Verbs of Love and Hate in English and Macedonian

Chapter 4 Verbs of Love and Hate in English and Macedonian Chapter 4 Verbs of Love and Hate in English and Macedonian 1 Complements that love and hate take 2 Translation of hate 3 Translation of love 4 Translation of сака and мрази 5 How Macedonian learners of

More information

GlobalSign Solutions. Using a GlobalSign PersonalSign Certificate to Apply Digital Signatures in Microsoft Office Documents

GlobalSign Solutions. Using a GlobalSign PersonalSign Certificate to Apply Digital Signatures in Microsoft Office Documents GlobalSign Solutions Using a GlobalSign PersonalSign Certificate to Apply Digital Signatures in Microsoft Office Documents 1 TABLE OF CONTENTS Introduction... 3 Types of Signatures... 3 Non visible Signatures....

More information

Creating a Slide Show in Microsoft PowerPoint (Multimedia Presentation)

Creating a Slide Show in Microsoft PowerPoint (Multimedia Presentation) 1 Creating a Slide Show in Microsoft PowerPoint (Multimedia Presentation) To Get Started Open PowerPoint Select Blank Presentation. Click Ok. Select a Layout for your first slide. Click Ok. Follow the

More information

Запознај го Windows 8

Запознај го Windows 8 Запознај го Windows 8 ДОБРОДОЈДОВТЕ ВО WINDOWS 8 Новиот оперативен систем на Microsoft Windows 8, е создаден да биде лесен за употреба, брз, едноставен, да овозможува персонализација, зголемена безбедност

More information

Outlook Operating Instructions. Internal Desktop Access

Outlook Operating Instructions. Internal Desktop Access Outlook Operating Instructions Internal Desktop Access OUTLOOK OPERATING INSTRUCTIONS (INTERNAL DESKTOP ACCESS) FREQUENTLY ASKED QUESTIONS & ANSWERS Q: How do I check my email while on campus? A: Click

More information

ПРЕДМЕТ: Официјални правила на Наградната игра Од срце Audi Q3, Ваш Ramstore mall. Член 1

ПРЕДМЕТ: Официјални правила на Наградната игра Од срце Audi Q3, Ваш Ramstore mall. Член 1 Ramstore Macedonia DOO ул.св. Кирил и Методиј бр. 13 Скопје 1000, Република Македонија Tel: +389 2 3178 030 +389 2 3178 070 Fax: +389 2 3109 020 www.ramstoremall.com.mk ПРЕДМЕТ: Официјални правила на Наградната

More information

DVB-C ws IPTV. Огнанче Огнанов, Сашо Гелев Европски универзитет Скопје Р.Македонија

DVB-C ws IPTV. Огнанче Огнанов, Сашо Гелев  Европски универзитет Скопје Р.Македонија DVB-C ws IPTV Огнанче Огнанов, Сашо Гелев ognanov@yahoo.com, saso.gelev@eurm.edu.mk Европски универзитет Скопје Р.Македонија Abstract-Television is the greatest entertainer that is used in one family.

More information

Installing the Avery Wizard from a CD. Installing Avery Wizard from the Website. Installing the Avery Wizard onto Microsoft Office 2013

Installing the Avery Wizard from a CD. Installing Avery Wizard from the Website. Installing the Avery Wizard onto Microsoft Office 2013 Installing the Avery Wizard from a CD Installing Avery Wizard from the Website Installing the Avery Wizard onto Microsoft Office 2013 1 of 15 Installing the Avery Wizard From the CD After you have put

More information

Encrypting and Securing Office Documents

Encrypting and Securing Office Documents Encrypting and Securing Office Documents The process should be basically the same for Microsoft 2010 Word, 2010 Excel, and 2010 PowerPoint. Use the table below to find the appropriate guide. Notes: To

More information

Writing desk. Soccer basketball guitare handball volleyball piano

Writing desk. Soccer basketball guitare handball volleyball piano 1 Кој збор означува превозно средство? Car bicycle bus truck 2 Кој ги лекува болните? doctor 3 Кој збор означува врнежливо време? rainy 4 Кој збор означува дел од телото? Head legs arms body 5 Кое превозно

More information

ШПАНИЈА (КОСТА БРАВА) - 7 ДЕНА

ШПАНИЈА (КОСТА БРАВА) - 7 ДЕНА ШПАНИЈА (КОСТА БРАВА) - 7 ДЕНА ДИРЕКТНИ ЛЕТОВИ ОД СКОПЈЕ ЛИСТА НА ХОТЕЛИ И ЦЕНИ ЗА РАН БУКИНГ (РЕЗЕРВАЦИИ ДО 30 АПРИЛ) ХОТЕЛ КАТЕГ. УСЛУГА ЛОКАЦИЈА ЦЕНА ПО ЛИЦЕ СПОРЕД ТЕРМИН НА ПОАЃАЊЕ (7 НОЌИ) 20 јун

More information

IntegriSign for MS Excel

IntegriSign for MS Excel IntegriSign for MS Excel Contents 1. Introduction... 2 2. Using IntegriSign in MS Excel... 2 2.1. Macro Security Settings... 2 2.2. Creating a Signature... 4 2.3. Sheetwise signing... 5 2.4. Workbook Verification...

More information

Macedonian. Transdev Melbourne повелба За УСЛУГИ на клиенти. ptv.vic.gov.au

Macedonian. Transdev Melbourne повелба За УСЛУГИ на клиенти. ptv.vic.gov.au Macedonian Transdev Melbourne повелба За УСЛУГИ на клиенти ptv.vic.gov.au Содржина Филозофија на нашите услуги на клиенти 3 Ветување на Transdev 4 Безбедност 5 Сигурни и навремени услуги 6 Наши автобуси

More information

Troubleshooting Click to Call

Troubleshooting Click to Call CHAPTER 3 Frequently Asked Questions (FAQs), page 3-7 Error Messages, page 3-10 Frequently Asked Questions (FAQs) Q. Why do I need to enter my account information each time I use Click to Call? A. If you

More information

Inserting Hyperlinks in Office 2010 Products

Inserting Hyperlinks in Office 2010 Products Inserting Hyperlinks in Office 2010 Products When adding a hyperlink to a documents or project of some sort, it is messy to simply place the entire URL into the document. Instead, you can link other text

More information

Macedonian Stock Exchange Inc. INSTRUCTIONS MODULE TEHNICAL ANALYSIS

Macedonian Stock Exchange Inc.   INSTRUCTIONS MODULE TEHNICAL ANALYSIS Macedonian Stock Exchange Inc. www.mse.com.mk www.bestnet.com.mk INSTRUCTIONS MODULE TEHNICAL ANALYSIS March 2010 1 Instructions of module Technical analysis Technical Analysis module is a separate part

More information

INCUBATION AND HATCHING PERFORMANCE OF OSTRICH EGGS DEPENDING ON THEIR STORAGE TIME

INCUBATION AND HATCHING PERFORMANCE OF OSTRICH EGGS DEPENDING ON THEIR STORAGE TIME Macedonian Journal of Animal Science, Vol. 2, No. 2, pp. 223 228 (2012) 106 In print ISSN 1857 6907 Received: July 8, 2009 On line ISSN 1857 7709 Accepted: December 16, 2009 UDC: 636.082.474: 598.221.1(456.5)

More information

Скопје, Македонија Фото клубот ЕЛЕМА Со особено задоволство го најавува 15 тото принт биенале ФОТОМЕДИА 2016

Скопје, Македонија Фото клубот ЕЛЕМА Со особено задоволство го најавува 15 тото принт биенале ФОТОМЕДИА 2016 2016/1 2016/438 Скопје, Македонија Фото клубот ЕЛЕМА Со особено задоволство го најавува 15 тото принт биенале ФОТОМЕДИА 2016 Тема : Слободна ( 2 секции) Секции: 1. Поединечна 2. Колекција Жири : Зоран

More information

Office 365 OneDrive: Office Online

Office 365 OneDrive: Office Online Office 365 OneDrive: Office Online Office Online is an online suite offered by Microsoft which contains web-based versions of Word, Excel, PowerPoint, and OneNote. These products are available through

More information

In this example, Mrs. Smith is looking to create graphs that represent the ethnic diversity of the 24 students in her 4 th grade class.

In this example, Mrs. Smith is looking to create graphs that represent the ethnic diversity of the 24 students in her 4 th grade class. Creating a Pie Graph Step-by-step directions In this example, Mrs. Smith is looking to create graphs that represent the ethnic diversity of the 24 students in her 4 th grade class. 1. Enter Data A. Open

More information

2. From the dropdown menu, select the type of proposal you would like to create. (Options are described below the following screenshot.

2. From the dropdown menu, select the type of proposal you would like to create. (Options are described below the following screenshot. New Proposal Help Add a Proposal 1. Click the New Proposal icon. A new window will open. 2. From the dropdown menu, select the type of proposal you would like to create. (Options are described below the

More information

The Council of Europe Action Plan to promote

The Council of Europe Action Plan to promote NORMATIVNO - PRAVNA REGULATIVA ВЛИЈАНИЕ НА МЕЃУНАРОДНАТА ЗАКОНОНСКА РЕГУЛАТИВА НА ПОЛЕТО НА ИНВАЛИДНОСТА Јеле РЕЈНАРТ Стратешки офицер на ЕАСПД Сите живееме во свет што станува с поглобален. Заради таа

More information

Inking in MS Office 2013

Inking in MS Office 2013 VIRGINIA TECH Inking in MS Office 2013 Getting Started Guide Instructional Technology Team, College of Engineering Last Updated: Fall 2013 Email tabletteam@vt.edu if you need additional assistance after

More information

ПРИСТАПОТ ДО ИНФОРМАЦИИТЕ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР Е СЛОБОДЕН

ПРИСТАПОТ ДО ИНФОРМАЦИИТЕ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР Е СЛОБОДЕН ПРИСТАПОТ ДО ИНФОРМАЦИИТЕ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР Е СЛОБОДЕН мај, 2009 Издава: Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, во соработка со Македонскиот институт за медиуми

More information

Гума гледана од надворешна страна

Гума гледана од надворешна страна 1. Производител (име или лого) 2. Име на производот 3. Димензија 205 = ширина на гумата во mm 55 = сооднос висина - ширина во % R = радиус 16 = дијаметар на фелна во инчи 4. 91 = тежински индекс V = брзински

More information

Getting Started Guide

Getting Started Guide Getting Started Guide Installation Install both the Mobile Note Taker and IRISnotes Executive. You will be asked to activate the Executive on first use. Click the Activate button and choose over the internet.

More information

Enable the Epilogue Author Add-in

Enable the Epilogue Author Add-in 1. The File Tab in MS Word Image: The user sees the File Tab in the upper left corner of the MS Word screen. Instruction: Click the File Tab button. 2. The Options link in Back Office Image: The user sees

More information

The International Standards the Paris Principles

The International Standards the Paris Principles Silva PESIC NATIONAL HUMAN RIGHTS INSTITUTIONS AND THE ACCREDITATION PROCESS Introduction National Institution for the Promotion and Protection of Human Rights is usually described as an independent State-funded

More information

Microsoft Word 2013: Tables Basics

Microsoft Word 2013: Tables Basics Microsoft Word 2013: Tables Basics Creating Tables Various Ways - Drag, Insert, Draw & Quick Tables To Correct a Mistake Adding Information Creating Heading Rows Repeating Rows on Subsequent Pages Setting

More information

VOLUNTARY SEX WORK ДОБРОВОЛНА СЕКСУАЛНА РАБОТА. СТАР-СТАР - Првиот колектив на сексуални работници на Балканот

VOLUNTARY SEX WORK ДОБРОВОЛНА СЕКСУАЛНА РАБОТА. СТАР-СТАР - Првиот колектив на сексуални работници на Балканот СТАР-СТАР - Првиот колектив на сексуални работници на Балканот ДОБРОВОЛНА СЕКСУАЛНА РАБОТА VOLUNTARY SEX WORK STAR-STAR The first sex workers collective in the Balkans СТАР-СТАР - Првиот колектив на сексуални

More information

3 НАЧИНИ КАКО ДА ВИ ПОМОГНЕМЕ

3 НАЧИНИ КАКО ДА ВИ ПОМОГНЕМЕ 3 Ways We Can Help You - Macedonian Центар за самостојно живеење на Западна Австралија Единствен центар за информирање и помагала за лица од сите возрасти и со различни способности 3 НАЧИНИ КАКО ДА ВИ

More information

How To Opt In for Valencia Alerts Outreach Messages When Registering for Classes

How To Opt In for Valencia Alerts Outreach Messages When Registering for Classes When you register for classes, you will be prompted to manage your Valencia Alerts. All Valencia students are automatically enrolled to receive emergency alerts. You may also opt in to receive outreach

More information

Правила за добро однесување на интернет

Правила за добро однесување на интернет Правила за добро однесување на интернет Издавач: Фондација е-македонија Дизајн: Публицис Скопје Печати: Датапонс Тираж: 2.000 примероци Пријатели на е-бонтон: Метаморфозис, Висока школа за новинарство

More information

Наредби за избор. 1. Наредба if

Наредби за избор. 1. Наредба if ПРО ГРА МИР АЊЕ В О C 1. Наредба if Наредби за избор Во програмскиот јазик C++ за еднократно разгранување се користи исказот if кој има општ облик: if (logicki 0 izraz) iskaz; iskaz_po_razgranuvanjeto;

More information

Using the Findlay City Schools Help Desk Program. This document describes how to submit a helpdesk request into the new system for the first time.

Using the Findlay City Schools Help Desk Program. This document describes how to submit a helpdesk request into the new system for the first time. Using the Findlay City Schools Help Desk Program This document describes how to submit a helpdesk request into the new system for the first time. In order to submit a helpdesk request you will need to

More information

СОДРЖИНА 1. ОПЦИИ И БАРАЊА ЗА ПРИСТАП ДО ХОСТИРАНАТА ДЕЛОВНА ПОШТА Zimbra Web Client (ZWC) Најава

СОДРЖИНА 1. ОПЦИИ И БАРАЊА ЗА ПРИСТАП ДО ХОСТИРАНАТА ДЕЛОВНА ПОШТА Zimbra Web Client (ZWC) Најава СОДРЖИНА 1. ОПЦИИ И БАРАЊА ЗА ПРИСТАП ДО ХОСТИРАНАТА ДЕЛОВНА ПОШТА... 4 1.1 Zimbra Web Client (ZWC)... 4 1.1.1. Најава... 4 1.1.2. Навигација низ Zimbra Web Client... 5 1.1. Zimbra Desktop Client... 7

More information

Millennium Learning Centres How to scan documents you want to edit

Millennium Learning Centres How to scan documents you want to edit Millennium Learning Centres How to scan documents you want to edit At some of the Millennium Learning Centres you can use a scanner to save a copy of a document that you can edit. The Centres don t all

More information

Online Timesheets User Guide

Online Timesheets User Guide Online Timesheets User Guide Table Of Contents 1. Welcome To Online Timesheets Page 2 2. Email Activation Page 2 3. Logging onto the online timesheet portal Page 3 4. Online Timesheet Portal Page 4 5.

More information

Assigning a Digital Signature to Electronic Documents Guide

Assigning a Digital Signature to Electronic Documents Guide Assigning a Digital Signature to Electronic Documents Guide This guide provides instructions on how to add/view and remove a digital signature from electronic documents. The most common types of document

More information

Managed Security Web Portal USER GUIDE

Managed Security Web Portal USER GUIDE Managed Security Web Portal USER GUIDE CONTENTS 1.0 Introduction 4 2.0 Login 4 3.0 Portal Layout 4 3.1 Home Tab 5 3.2 Web Filtering Tab 5 3.3 SSL VPN Users Tab 6 4.0 Web Filtering Administration 7 4.1

More information

Adding and Applying a Digital Signature block in Word or Excel 2013

Adding and Applying a Digital Signature block in Word or Excel 2013 Adding and Applying a Digital Signature block in Word or Excel 2013 Presented by: Michael J. Danberry Last Revision / review: 05 November 2015 This process does NOT need esign or ApproveIt to work, it

More information

Internet Access User Guide

Internet Access User Guide Internet Access User Guide! What s New All Employee and Contractor accounts will have a defaulted Internet Access of Company Allowed Sites. Managers and their Delegates can grant their direct reports Basic

More information

Microsoft Outlook Calendar Sharing

Microsoft Outlook Calendar Sharing Microsoft Outlook 2003 - Calendar Sharing Granting a User Rights to View Your Primary Calendar In order for someone to be able to view your Outlook calendar, you must first give them permission to do so.

More information

АПЛИКАЦИЈА за регистрирање на клиент. правно лице. Адреса во матичната земја. Држава. Телефон во. Телефакс во

АПЛИКАЦИЈА за регистрирање на клиент. правно лице. Адреса во матичната земја. Држава. Телефон во. Телефакс во АПЛИКАЦИЈА за регистрирање на клиент правно лице ИД бр. на клиентот ФИЛИЈАЛА/ЕКСПОЗИТУРА ЗАБЕЛЕШКА Датум на пополнување: Резидент 1. О С Н О В Н И П О Д А Т О Ц И З А К Л И Е Н Т О Т Нерезидент (пополнува

More information

External Recording. Give PowerPoint a Voice: Recording Externally. of PowerPoint. Donna Carnduff

External Recording. Give PowerPoint a Voice: Recording Externally. of PowerPoint. Donna Carnduff External Recording Give PowerPoint a Voice: Recording Externally of PowerPoint Donna Carnduff dcarnduf@utk.edu Revised 6/5/2015 To register for workshops, visit http://oit.utk.edu/training Record voice

More information

Adding Metadata to Documents

Adding Metadata to Documents Adding Metadata to Documents Version 1.0 Date published: March 2013 This document is supplementary to the Metadata Web Standard, available online at www.open.ac.uk/about/web-standards. 1. Introduction

More information

ELECTRONIC SIGNATURE VALIDATION USER S GUIDE Adobe Reader * v.11

ELECTRONIC SIGNATURE VALIDATION USER S GUIDE Adobe Reader * v.11 ELECTRONIC SIGNATURE VALIDATION USER S GUIDE Adobe Reader * v.11 CONTENT Electronic Signature Validation 2 Adding Certificates to the Database 4 Certificate Attributes 11 Invalid Document 12 * Adobe, the

More information

Familiarizing Yourself with Google Drive

Familiarizing Yourself with Google Drive Familiarizing Yourself with Google Drive Creating Word Processing Documents in Google Drive 1. On your Drive home screen, Click create, then click document. 2. The first thing you should do is click on

More information

Правилник за работа на. Клириншката куќа Клириншки интербанкарски системи АД, Скопје

Правилник за работа на. Клириншката куќа Клириншки интербанкарски системи АД, Скопје КИБС Јавен Правилник 11.14 Изработил Владо Блажевски Верзија 9.0 Дата на изработка 25.11.2015 Архива 0202-2/35 Проверил Управен одбор Дата 27.11.2015 Одобрил Горан Анастасовски Правилник за работа на Клириншката

More information

Како до ефективни јавни политики

Како до ефективни јавни политики Како до ефективни јавни политики Водич за советници во Средна и Источна Европа Овен Јанг и Лиза Квин CIP Каталогизација во публикација Национална и универзитетска библиотека Св. Климент Охридски, Скопје

More information

Word 2010 New Features

Word 2010 New Features Word 2010 New Features Explore Backstage View, Paste Preview, Navigation Pane, Screenshot Tool and picture editing tool Remove Background. ST. JOHN FISHER COLLEGE May 31, 2011 Authored by: rschmid 0 Table

More information

МЕЃУНАРОДНИ ТРГОВСКИ ДОКУМЕНТИ ВО МАКЕДОНИЈА

МЕЃУНАРОДНИ ТРГОВСКИ ДОКУМЕНТИ ВО МАКЕДОНИЈА 1 МЕЃУНАРОДНИ ТРГОВСКИ ДОКУМЕНТИ ВО МАКЕДОНИЈА Лазо Ангелевски, проектен консултант European Commision Enterprise and Industry 2 3 МЕЃУНАРОДНИ ТРГОВСКИ ДОКУМЕНТИ ВО МАКЕДОНИЈА Скопје, Февруари 2010 CIP

More information

electronic signature certificates

electronic signature certificates Instructions for installing and using electronic signature certificates Version 1.0 MICROSOFT PRODUCTS INSTALLATION AND USE... 3 1. HOW TO INSTALL THE INFONOTARY CERTIFICATION CHAIN... 3 1.1. Microsoft

More information

USING SKYPE FOR BUSINESS ON THE PC AND IPAD

USING SKYPE FOR BUSINESS ON THE PC AND IPAD USING SKYPE FOR BUSINESS ON THE PC AND IPAD 2016 Lynn University, Inc. All Rights Reserved. Any unauthorized use or reproduction of this copyrighted material is strictly prohibited. Table of Contents What

More information

Windows 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows 8.1 Install and Update Update BIOS, applications, drivers and run Windows Update Select the type of install Install Windows 8.1 Visit Samsung Update Support

More information

години ГАРАНЦИЈА НА КАЗАН (ИНОКС) ЕЛЕКТРИЧНИ И КОМБИНИРАНИ БОЈЛЕРИ ОД ИНОКС ELECTRICAL AND COMBINED WATER HEATERS MADE OF INOX

години ГАРАНЦИЈА НА КАЗАН (ИНОКС) ЕЛЕКТРИЧНИ И КОМБИНИРАНИ БОЈЛЕРИ ОД ИНОКС ELECTRICAL AND COMBINED WATER HEATERS MADE OF INOX БОЈЛЕРИ НА ИДНИТЕ ГЕНЕРАЦИИ WATER HEATERS OF THE FUTURE GENERATIONS години ГАРАНЦИЈА НА КАЗАН (ИНОКС) ЕЛЕКТРИЧНИ И КОМБИНИРАНИ БОЈЛЕРИ ОД ИНОКС ELECTRICAL AND COMBINED WATER HEATERS MADE OF INOX ПРЕТСТАВУВАЊЕ

More information

Windows 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows 8.1 Install and Update Update BIOS, applications, drivers and run Windows Update Select the type of install Install Windows 8.1 Visit Samsung Update Support

More information

Crown Field Support Engineering

Crown Field Support Engineering Crown Field Support Engineering Issue Date: 17 January 2014 Ref. No: GEN Go Online #0002 Subject: Basic Go Online w/ Audio Architect (Network Based Product) Applicability: The following step by step instructions

More information

Introduction to PowerPoint

Introduction to PowerPoint Introduction to PowerPoint Version: 2002 Academic Computing Support Information Technology Services Tennessee Technological University September 2003 1. Opening PowerPoint In the labs: Start All Programs

More information

Converting Files to PDF Using Adobe Acrobat 8.0

Converting Files to PDF Using Adobe Acrobat 8.0 Converting Files to PDF Using Adobe Acrobat 8.0 Objective 1: Convert Microsoft Office files (Word, Excel, PowerPoint) to PDF. Method 1 Use the Acrobat toolbar to convert Microsoft Office files of PDF.

More information

EMBED OR LINK TO A VIDEO FROM YOUR PRESENTATION 1. EMBED A VIDEO 2. LINK TO A VIDEO FILE FROM YOU PRESENTATION

EMBED OR LINK TO A VIDEO FROM YOUR PRESENTATION 1. EMBED A VIDEO 2. LINK TO A VIDEO FILE FROM YOU PRESENTATION EMBED OR LINK TO A VIDEO FROM YOUR PRESENTATION You can embed a video or link to a video from your PowerPoint presentation. When you embed your video, you don t have to worry about lost files when you

More information

Microsoft PowerPoint 2013 II

Microsoft PowerPoint 2013 II Microsoft PowerPoint 2013 II Overview: Microsoft PowerPoint is a presentation program by Microsoft. It is part of the Microsoft Office 2013 suite, and runs on Microsoft Windows operating system. PowerPoint

More information

Creating Fill-able Forms using Acrobat 8.0: Part 1

Creating Fill-able Forms using Acrobat 8.0: Part 1 Creating Fill-able Forms using Acrobat 8.0: Part 1 The first step in creating a fill-able form in Adobe Acrobat is to generate the form with all its formatting in a program such as Microsoft Word. Then

More information

MS Word Tutorial PowerPoint (2000)

MS Word Tutorial PowerPoint (2000) Where to find PowerPoint (2000) MS Word Tutorial PowerPoint (2000) PowerPoint is an application in the Microsoft Office software. To open PowerPoint click on start and then on programs. 2. Programs 1.

More information

Using Entrust certificates with Adobe PDF files and forms

Using Entrust certificates with Adobe PDF files and forms Entrust Managed Services PKI Using Entrust certificates with Adobe PDF files and forms Document issue: 1.0 Date of issue: May 2009 Copyright 2009 Entrust. All rights reserved. Entrust is a trademark or

More information

Laser Printer. Printer Software

Laser Printer. Printer Software Laser Printer Printer Software 3003054-00 About Your Printer Software The EPSON EPL-5800 printer software CD-ROM contains all the software you ll need to use your new laser printer, including printer drivers

More information

Google Docs A Tutorial

Google Docs A Tutorial Google Docs A Tutorial What is it? Google Docs is a free online program that allows users to create documents, spreadsheets and presentations online and share them with others for collaboration. This allows

More information

User's Manual 1. FIRST DATABANK INSTALLATION 2. DATABANK UPDATE

User's Manual 1. FIRST DATABANK INSTALLATION 2. DATABANK UPDATE User's Manual 1. FIRST DATABANK INSTALLATION 2. DATABANK UPDATE Page 1/28 INDEX 0 FOREWORD... 3 1 SETTINGS TO ENABLE THE POP-UPS... 3 1.1 If you have Chrome... 3 1.2 If you have Firefox... 5 1.3 If you

More information

NICCA User Guide for digitally signing email Using Digital Signature Certificate (DSC) in Outlook Express

NICCA User Guide for digitally signing email Using Digital Signature Certificate (DSC) in Outlook Express NICCA User Guide for digitally signing email Using Digital Signature Certificate (DSC) in Outlook Express 1. DESCRIPTION This guide explains the procedure for using the NICCA issued digital certificate

More information

Everything You Need to Know to Use Your Personal Digital Certificate at the Health Science Center. Browsers

Everything You Need to Know to Use Your Personal Digital Certificate at the Health Science Center. Browsers Everything You Need to Know to Use Your Personal Digital Certificate at the Health Science Center Browsers When properly used, personal digital certificates allow the user to be definitively identified

More information

Delivering a Web Presentation

Delivering a Web Presentation Delivering a Web Presentation 1 Delivering a Web Presentation THE BOTTOM LINE When most people think of delivering a Microsoft Office PowerPoint presentation to an audience, they likely envision a presenter

More information

HOW TO PRINT DOCUMENTS, PRESENTATIONS, AND WEB SITES

HOW TO PRINT DOCUMENTS, PRESENTATIONS, AND WEB SITES For this tutorial, we will assume that you need to print a Word document, PowerPoint slides, a PDF document, or print information from a web site. This tutorial will be in sections describing the process

More information