KAJIAN MENINGKATKAN KEMAHIRAN ASAS MEMBACA TEKS ARAB MELALUI KEMAHIRAN MEMBACA AL-QUR AN DAN KAEDAH LATIH TUBI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "KAJIAN MENINGKATKAN KEMAHIRAN ASAS MEMBACA TEKS ARAB MELALUI KEMAHIRAN MEMBACA AL-QUR AN DAN KAEDAH LATIH TUBI"

Transcription

1 Persidangan Kebangsaan Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab 2012 (PKEBAR 12) disunting oleh: Mohd Shukari Hamzah, Khazri Osman, Moktar Hussain, Suhaila Hj. Ahmad, Salamiah Ab. Ghani, Hakim Zainal & Zainuddin Ismail Unit Bahasa Arab, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi ISBN KAJIAN MENINGKATKAN KEMAHIRAN ASAS MEMBACA TEKS ARAB MELALUI KEMAHIRAN MEMBACA AL-QUR AN DAN KAEDAH LATIH TUBI Nur Syazwina Mustapa, Suhaila Hj. Ahmad, Salamiah Ab. Ghani, Ummu Hani Hashim, Zuraida Shaadon Unit Bahasa Arab, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia Abstrak: Kemahiran membaca atau sinonim disebut Maharat al-qiraah dalam bahasa Arab merupakan salah satu kemahiran bahasa yang perlu dipelajari dan dikuasai oleh pelajar dan bagi sesiapa sahaja yang berminat mempelajari bahasa Arab, sebagaimana bahasa Inggeris dan bahasa asing atau bahasa kedua yang lain. Akan tetapi, membaca teks Arab tidaklah sama dengan membaca teks bahasa Melayu kerana dalam membaca teks berbahasa Melayu perkataan dibunyikan berdasarkan kepada ejaan suku kata, berbanding dengan teks bahasa Arab yang memerlukan pelajar mengetahui, memahami dan menguasai nahu dan sarf terlebih dahulu. Di sinilah kelemahan dan masalah utama yang dihadapi pelajar, iaitu mereka tidak mampu mempraktikkan kefahaman nahu dan sarf yang dimiliki ketika membaca teks bahasa Arab ditambah lagi dengan tidak memahami maksud perkataan kerana kurangnya perbendaharaan kata bahasa Arab. Oleh yang demikian itu, satu kajian melibatkan 44 orang respon yang terdiri daripada para pelajar yang mengambil subjek Maharat al-qiraah di Fakulti Pengajian Islam, UKM telah dijalankan bertujuan meningkatkan kemahiran asas membaca teks Arab melalui pendekatan membaca Al-Qur an dan latih tubi. Kajian ini dijalankan bertujuan membimbing pelajar untuk mengenalpasti kaedah-kaedah nahu dan sarf yang terdapat pada ayat-ayat Al-Quran. Kajian ini memfokuskan kepada kemahiran pengukuhan membaca Kosa Kata Nama selepas al-jarr dan al-zarf wa mudaf ilayh dalam Al- Quran. Kebiasaannya pelajar hanya membaca Al-Quran tanpa menghiraukan mengapa ia perlu dibaca dengan baris al-fathah, al-dammah, al-kasrah dan al-sukun. Kajian ini cuba untuk menarik minat dan perhatian pelajar agar melihat dan mengenal pasti tanda bacaan setiap ayat Al-Quran yang dibaca berdasarkan kefahaman yang dimiliki dan seterusnya mengaplikasikannya untuk membaca teks bahasa Arab dengan bacaan yang betul. Susulan kajian adalah pelaksanaan latihan latih tubi bertujuan memantapkan penguasaan pelajar membaca teks bahasa Arab dengan baris yang betul. PENGENALAN Kajian ini merupakan rumusan kepada kajian tindakan yang bertajuk Pengukuhan membaca kosa kata nama selepas al-jarr dan al-zarf dalam teks Arab melalui bacaan Al-Qur an. Kajian ini dilakukan ke atas lima kumpulan pelajar yang dipilih daripada pelajar Maharat al- 236

2 Qiraah. Lima kumpulan ini dijadikan sebagai kumpulan rawatan bagi lima orang guru bahasa yang terlibat dalam kajian ini. Bilangan sampel pelajar seramai 44 orang dan bilangan guru seramai lima orang. Rasional kajian tindakan ini adalah berdasarkan pemerhatian pengkaji terhadap kelemahan dan kegagalan pelajar membaca teks Arab dengan baris yang betul. Kesalahan yang begitu ketara dikesan apabila sebahagian besar pelajar masih tidak dapat membaca kosa kata nama selepas al-jarr dan al-zarf dengan betul sedangkan pengetahuan mengenai al-jarr dan al-zarf dan fungsi kedua-duanya sudah ada sejak mereka berada di peringkat sekolah menengah lagi. Sehubungan itu, pengkaji telah mengambil langkah menjalankan pengumpulan data melalui temu bual dan pemerhatian, ujian pra dan ujian pasca bagi mengenalpasti tahap pengetahuan pelajar mengenai perkara ini dan mengenal pasti tahap kemahiran mereka menggunakan pengetahuan yang sedia ada ketika membaca teks Arab. Kajian ini juga bertujuan untuk mengenal pasti adakah kemahiran asas membaca teks Arab dapat ditingkatkan melalui kemahiran membaca Al-Qur an dan kaedah latih tubi. Dapatan kajian menunjukkan terdapat peningkatan tahap pengetahuan dan kemahiran yang memuaskan dalam kalangan pelajar setelah kemahiran membaca Al-Qur an dan kaedah latih tubi dilaksanakan selama lima minggu. Pengkaji juga mendapati bahawa langkah menekankan kemahiran asas membaca teks Arab dengan pengukuhan membaca kosa kata nama selepas al-jarr dan al-zarf perlu didahulukan sebelum menekankan pembacaan yang betul pada kosa kata nama yang lain seperti mubtada, khabar dan sebagainya. Hal ini disebabkan kosa kata nama selepas al-jarr dan al-zarf dapat dikenali melalui kehadiran aljarr dan al-zarf dalam ayat berbanding kosa kata nama yang lain hanya dikenali melalui makna dan tanda-tanda yang pelbagai. MATLAMAT PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MAHARAT AL-QIRAAH Kursus ini bertujuan membimbing pelajar memahami kemahiran membaca melalui teks-teks pilihan dengan penekanan kepada kemahiran membariskan petikan, al-qiraah al-samitah, al- Qiraah al-jahriyah, latihan lisan dan kaedah Imla wa al-tarqim. Kemahiran membaca ini disokong oleh kemahiran bahasa dan nahu dengan penekanan kepada Nahu al-wazifi. REFLEKSI ISU KAJIAN / PERMASALAHAN KAJIAN Tinjauan awal melalui pemerhatian mendapati bahawa kebanyakan pelajar masih salah ketika membaca kosa kata selepas al-jarr dan al-zarf. Kesalahan yang begitu ketara dikesan apabila sebahagian besar pelajar masih tidak dapat membaca kosa kata nama selepas al-jarr dan al- 237

3 zarf dengan betul sedangkan pengetahuan mengenai al-jarr dan al-zarf dan fungsi keduaduanya sudah ada sejak mereka berada di peringkat sekolah menengah lagi. Sehubungan itu, pengkaji cuba mengetengahkan satu kaedah pembacaan kosa kata nama selepas al-jarr dan al-zarf yang betul, iaitu melalui kemahiran membaca Al-Qur an dan menjalankan kaedah latih tubi menggunakan syahid Al-Qur an bagi membantu pelajar meningkatkan tahap penguasaan pembacaan dan pengetahuan terhadap al-jarr dan al-zarf wa mudaf Ilayh. Dari segi perancangan pelaksanaan kaedah ini, satu bengkel khusus, iaitu Bengkel Kemahiran Asas Membaca Teks Arab telah dijalankan pada 26 Oktober 2011 bagi memperkenalkan Al- Qur an sebagai dalil utama ke arah pengukuhan membaca kosa kata nama selepas al-jarr dan al-zarf. Dalam konteks ini, pengajar memainkan peranan sebagai moderator dalam melatih dan menjalankan beberapa permainan sepanjang bengkel berlangsung. Di samping itu juga, pemantauan berterusan dijalankan selepas berakhirnya bengkel untuk melihat sejauh manakah responden mampu mempraktikkan kemahiran mengenal tanda bacaan kosa kata nama yang betul selepas al-jarr dan al-zarf melalui latih tubi yang dijalankan di dalam kelas berasingan yang dikendalikan oleh 5 orang tenaga pengajar mengikut set masing-masing. KAJIAN LITERATUR Kemahiran membaca merupakan proses yang dinamik tetapi kompleks. Ia meliputi keupayaan membaca dengan pantas, memahami fakta, kebolehan mengingati fakta serta membuat interpretasi secara bijak dan analisis. Ketika seseorang itu membaca, ia sebenarnya sedang berkomunikasi secara langsung dan sedar dengan bahan bacaannya. Dia mencuba menyelami pemikiran dan idea yang cuba disampaikan oleh pengarang. Seseorang yang berjaya menguasai kemahiran membaca bermakna dia telah berjaya merobohkan sebuah tembok pemisah yang maha besar antara dirinya dengan lautan ilmu yang wujud dalam pelbagai bentuk karya (Zulkifley Hamid, 1994). Penggunaan Al-Qur an untuk tujuan mengajar ilmu bahasa Arab terutama Nahu (grammar) itu sendiri telah mendapat perhatian yang utama oleh ahli-ahli nahu sejak zaman berzaman. Bermula daripada Abu Aswad al-du ali yang telah menyahut seruan Saidina Ali K.W dalam meletakkan asas ilmu nahu setelah beliau mendengar adanya lahn (kesalahan daripada segi nahu) dalam pembacaan Al-Qur an. Sibaweih (180H) dalam bukunya al-kitab juga menggunakan dalil ayat-ayat Al-Qur an sebagai bukti kepada kaedah-kaedah nahu. Penggunaan dalil daripada ayat-ayat Al-Qur an untuk membuktikan ketepatan kaedah nahu dipanggil dengan istilah syahid Al-Qur an. Syahid Al-Qur an yang pertama digunakan oleh 238

4 Sibawayh di dalam kitabnya adalah ketika membincangkan tentang kalimah iaitu tajuk pertama tentang ilmu nahu. Safiah (1979) menegaskan minat membaca di kalangan pelajar berkait rapat dengan faktor pencapaian. Membaca teks memerlukan cabaran-cabaran intelektual yang berbeza. Dweck (1975) dalam kajiannya membuktikan student s attributions of failure to lack of effort rather than to luck, ability or other variables may alleviate learned helplessness. Pelajar perlu sedar kekurangan usaha pada dirinya supaya dia dapat memperbaiki kelemahan pada dirinya dalam proses pembelajaran. Dapatan kajian Kathy (1994) membuktikan bahawa kekurangan buku-buku sastera berbentuk rekreasi di pasaran merupakan faktor kekurangan minat pelajar terhadap sastera. Beliau mencadangkan kelab membaca ditubuhkan agar pelajar boleh digalakkan membaca dengan adanya sedikit cenderahati dan menyeru pihak penerbit atau pengarang menghasilkan buku-buku sastera dalam bentuk rekreasi yang sesuai untuk dibaca oleh pelajar. Kajian Kathy (1994) juga menggunakan teknik baca kuat untuk menggalakkan pelajar membaca dan buku percuma diberikan kepada pelajar yang terlibat. Buku-buku bentuk rekreasi perlu ditambahkan untuk menggalakkan minat membaca di kalangan pelajar. Dalam memupuk minat membaca di kalangan pelajar, seharusnya ada galakan berbentuk motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik daripada pihak ibu bapa atau guru. Melalui kajian yang dijalankan ini, dikenal pasti bahawa pelajar menunjukkan kecenderungan dan minat untuk membaca bahanbahan bacaan berbentuk rekreasi dan dengan galakkan dan motivasi yang berterusan daripada ibu bapa dan guru-guru. Ina Sue (1994) menjalankan kajian ke atas 39 orang murid Gred 3 dengan tujuan memupuk keseronokan membaca di kalangan murid dan murid memilih untuk membaca apabila terdapatnya galakan, pilihan bahan bacaan dan masa untuk membaca. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa murid membaca dengan penuh minat setelah mendapat galakan daripada ibu bapa dan guru. Menurut Thomas & Swartout (1963), hanya ABM yang mempunyai komunikatif tinggi yang mampu membantu pelajar memperoleh pengalaman belajar yang berfaedah bagi mengembangkan sikap ilmiah dan sikap sosial, kemantapan emosi dan daya penghargaan. Alat bantu mengajar yang digunakan melibatkan penggunaan deria pelajar seperti pendengaran, penglihatan, sentuhan, rasa dan bau. Dengan penglibatan semua deria, pelajar bukan sahaja tertumpu kepada pengajaran dan pembelajaran guru, malah pelajar lebih mudah memahami dan mengingati bahan pelajaran yang disajikan kepadanya. Penggunaan ABM yang melibatkan deria semasa pengajaran dan pembelajaran akan 239

5 menjadikan pengajaran guru lebih berkesan. Alat bantu mengajar bukan sahaja membantu menghidupkan kelas, malah mempelbagaikan perkembangan kognitif dan afektif pelajar. Pendapat ini sependapat dengan Lester (1956), Bruner (1966), Wilkinson (1971), Charles (1972). Abdul Ghani (1996) menegaskan faktor bahan memberi kesan dalam meningkatkan minat pelajar untuk terus menguasai sesuatu kemahiran berbahasa dan berinteraksi dengan lebih berkesan. Oleh itu, guru perlu menggunakan pelbagai bahan media yang sesuai dan menarik supaya boleh menukar suasana pembelajaran yang kaku kepada pembelajaran yang melibatkan pelajar. Aplikasi dan manipulasi pengajaran bahasa melalui media elektronik, pengisian komputer, grafik dan sebagainya dapat mengekalkan minat dan tumpuan pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran bahasa. Guru perlu kreatif dan inovatif serta menguasai kemahiran teknologi maklumat seiring dengan arus perkembangan pendidikan semasa. Kejayaan guru memilih bahan dan media sesuai dengan dapatan kajian Nadzeri (1985). Menurut Omardin (1999), sumber dan bahan pengajaran yang digunakan oleh guru perlu menarik, dapat mengekalkan minat pelajar, mengembangkan minat pelajar terhadap pelajaran dan menjadikan pembelajaran lebih menarik. ABM dapat membentuk daya pemikiran, kreatif dan memperkukuhkan persepsi pelajar. Pumfrey (1977) berpendapat membaca bukanlah hanya setakat bersifat mekanik, iaitu membunyikan huruf-huruf yang dicetak dan menjawab beberapa soalan tentang apa yang dibaca, tetapi membaca adalah lebih jauh daripada itu. Membaca adalah satu proses pemikiran yang membina. Maksud beliau, dengan membaca, seseorang itu harus dapat membina kebolehan menilai, mengulas dan mengkritik apa yang dibaca dengan tepat, memahami kehendak situasi dan aspirasi masyarakat di sekeliling, membina sikap dan citacita serta fikiran yang terbuka dan positif. Pendidikan bahasa Arab merupakan salah satu cabang pendidikan yang turut sama penting dengan pendidikan lain. Dalam buku-buku pedagogi yang boleh didapati di perpustakaan pendidikan, sama ada yang ditulis oleh penulis tempatan atau penulis luar, kebanyakannya merujuk kepada buku-buku dari Barat. Oleh sebab itulah, kaedah yang digunakan di dalam pengajaran dan pembelajaran masih kekal namanya yang asal walaupun bentuk ejaannya telah dimelayukan. Antara kaedah tersebut seperti kaedah induktif, deduktif, socrates, praktis, inkuiri penemuan, simulasi, demonstrasi dan sebagainya. Selain daripada itu ada kaedah lain yang lebih umum serta sebutannya berorientasikan tempatan seperti kaedah bercerita, kaedah kuliah atau syarahan, perbincangan, perbandingan, 240

6 latih tubi, hafalan, soal jawab, sosiodrama, main peranan, penyelesaian masalah, sumbang saran dan sebagainya. Sebahagian penulis menamakan ini sebagai teknik (Mok, 1992). Walau bagaimanapun, kita memahami bahawa ini adalah satu cara pengajaran. Cara atau kaedah ini digunakan pada keadaan-keadaan tertentu mengikut kesesuaian dan kehendak tajuk yang diajar serta guru yang mengajar. Kaedah ini boleh dikatakan kaedah umum kerana hampir semua mata pelajaran di sekolah boleh mengaplikasikan kaedah ini dalam pengajaran dan pembelajaran. Dalam pengajaran Bahasa Arab, khasnya nahu (tatabahasa), ada beberapa kaedah lain yang sesuai iaitu kaedah tematik (tariqah al-mawdu c iyah), kaedah mengeja (tariqah alimla iyah), kaedah soal jawab (tariqah al-munazarah), kaedah latih tubi (tariqah almulazamah), kaedah perbandingan (tariqah al-qiyasiyah), dan kaedah Induktif. Keperluan kepada kaedah-kaedah yang betul tidak boleh dipandang ringan dalam satu-satu sistem pembelajaran yang ideal. Terdapat banyak kaedah yang boleh digunakan dengan sistematik bagi mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. Walau bagaimanapun, beberapa aspek penting perlu diambil kira dalam proses pembelajaran khususnya yang berkaitan dengan pengajaran bahasa Arab. Kaedah latih tubi (tariqah al-mulazamah) adalah bersesuaian dengan bentuk pembelajaran bahasa kerana kemahiran berbahasa perlu kepada proses mengulangi apa yang diperlajari, disebut atau ditulis. Di dalam Islam, kaedah ini adalah antara bentuk pengajaran yang awal di mana Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad dengan mengulangi kalimah Iqra beberapa kali sehinggalah Nabi Muhammad dapat menyebutnya. Membaca berulang kali merupakan prinsip utama dalam pengajaran berbentuk latih tubi ini. Ia amat baik terutamanya bagi tujuan meningkatkan kemahiran lisan dan kemahiran membaca. Kaedah pembelajaran Al-Qur an secara tradisional lazimnya menggunakan kaedah ini sejak zaman berzaman dan ia amat berkesan untuk jangka masa yang panjang di samping mengukuhkan penguasaan tajwid dan dalam konteks bahasa Arab ia penting dalam menjelaskan aspek nahu secara terperinci mengikut tahap pembelajaran. Kaedah Induktif adalah kaedah yang berlawanan dengan kaedah perbandingan. Melalui kaedah ini, para pelajar didedahkan dengan pelbagai contoh dan situasi serta penghuraian sebelum pergi menuju konklusi dan kesimpulan atau merujuk sesuatu hukum. Kaedah ini dapat menggalakkan murid untuk membuat kesimpulan dan rumusan sendiri sebelum dibandingkan dengan kesimpulan umum yang ditetapkan oleh guru. Kaedah ini banyak membantu murid untuk berfikir, merenung, menganalisa dan berlatih membina 241

7 kesimpulan dan prinsip. Contohnya dalam konteks pembelajaran bahasa Arab, kaedah ini turut sesuai dipraktikkan dalam pengajaran qawaid atau tatabahasa. Setelah diberikan contoh yang banyak dan murid membuat rumusan daripada apa yang boleh difaham berdasarkan contoh. Kemahiran membaca adalah kemahiran bahasa yang amat penting untuk dikuasai oleh seseorang individu. Kita mungkin tidak dapat bersama-sama dengan orang lain sepanjang masa, oleh itu melalui bacaan sahaja, kita dapat memahami mesej yang disampaikan oleh orang lain. Bacaan boleh diertikan secara luas dan tidak hanya terhad kepada maksud membunyikan tulisan atau barking at words semata-mata. Membaca secara senyap dengan memberi penekanan kepada memahami apa yang dibaca adalah sangat penting. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini bahawa terdapat banyak kaedah yang boleh digunakan dengan sistematik bagi mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. Walau bagaimanapun, beberapa aspek penting perlu diambil kira dalam proses pembelajaran khususnya yang berkaitan dengan bahasa Arab. Antaranya ialah kesesuaian aktiviti yang terkandung di dalamnya serta penerapan aspek nilai. Ini kerana dalam falsafah pendidikan Islam misalnya, pencapaian seseorang murid itu bukan hanya diukur berdasarkan keupayaan menguasai maklumat dan isi pelajaran yang terkandung dalam sukatan pembelajaran sahaja, sebaliknya pembangunan nilai sahsiah dalam diri dan aplikasi moral terhadap persekitaran mengikut acuan pendidikan Islam juga menjadi kriteria terhadap pencapaian seseorang pelajar. Tidak semua kaedah adalah sesuai dalam konteks pendidikan bahasa Arab yang amat berkait rapat dengan nilai tarbiah Islam. Aspek sejarah metodologi pengajaran dan penyebaran ilmu dalam Islam juga perlu diambil kira. Persoalan apakah kaedah yang diguna pakai oleh para ulama salaf tidak relevan dengan suasana sekarang harus diteliti secara saksama dan jujur. Begitu juga dengan persoalan setakat mana tahap istiqamah, konsistensi dan konsentrasi pelajar dalam mempelajari bahasa Arab sama ada di peringkat awal, pertengahan mahupun di peringkat tinggi. Persoalan kesesuaian kaedah pembelajaran moden serta susun atur fizikal sesebuah kelas pendidikan bahasa Arab era hari ini juga harus dikupas dengan jelas. Objektif dijalankan kajian adalah untuk : OBJEKTIF KAJIAN 242

8 1. Memperkenalkan kemahiran asas membaca teks Arab kepada pelajar Maharat al- Qiraah. 2. Menanamkan rasa cinta dan suka membaca bahan bacaan dalam bahasa Arab di kalangan pelajar. 3. Mengenal pasti sebab kelemahan pelajar dalam meletakkan baris kosa kata nama terakhir selepas al-jarr dan al-zarf. 4. Menambah keprihatinan pelajar terhadap baris akhir kosa kata nama atau perkataan selepas al-jarr dan al-zarf ketika membaca teks Arab. 5. Menjadikan syahid Al-Qur an dan kemahiran asas membaca Al-Qur an sebagai latihan pengukuhan membaca kosa kata nama selepas al-jarr dan al-zarf. 6. Memperkenalkan kaedah latih-tubi bagi mengukuhkan kemahiran membaca pelajar. KUMPULAN SASARAN KAJIAN Kumpulan kawalan yang terdiri daripada para pelajar yang mengambil subjek PPPY 1112 Maharat al-qiraah (Kemahiran Membaca) bagi pengajian semester 1 sesi 2011/2012 di Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. INSTRUMEN KAJIAN TINDAKAN Instrumen yang digunakan dalam kajian tindakan ini ialah Ujian Pra dan Ujian Pasca. Kandungan dalam ujian yang dijalankan adalah seperti berikut : Jadual 1: Kandungan soalan dalam Ujian Pra dan Ujian Pasca Bahagian Kandungan A Maklumat responden B Pengetahuan tentang al-jarr wa al-majrur dan al-zarf wa mudaf ilayh : 1. Mengenal partikel al-jarr 2. Mengenal partikel al-zarf 3. Fungsi al-jarr dan al-zarf (al-majrur bi al-kasrah, al-ya dan alfathah) 4. Kategori kosa kata nama selepas huruf al-jarr dan al-zarf, iaitu: ism mufrad, ism muthanna, jam c al-taksir, jam c muannath al-salim, jam c muzakkar al-salim, mamnu c min al-sarf. 243

9 C 5. Pilihan kosa kata yang betul dalam ayat Kemahiran Membaca Isim Majrur dan Mudaf Ilayh 1. Mengenal kosa kata selepas al-jarr dalam ayat Al-Qur an 2. Mengenal kosa kata selepas al-zarf dalam ayat Al-Qur an 3. Mengeluarkan huruf al-jarr, ism majrur dan tanda majrur dalam ayat Al-Qur an 4. Baris kosa kata selepas al-jarr dan al-zarf dalam ayat 5. Baris kosa kata selepas al-jarr dan al-zarf dalam perenggan. LANGKAH-LANGKAH KAJIAN TINDAKAN Langkah-langkah kajian dijalankan selama lima minggu bermula pada 26 Oktober 2011 iaitu dengan mengadakan bengkel Kemahiran Asas Membaca Teks Arab hingga ke pelaksanaan latih tubi yang dijalankan di dalam kelas semasa sesi pengajaran oleh tenaga pengajar yang terlibat sepanjang 5 minggu yang berikutnya iaitu daripada 2 November hingga 14 Disember Penerangan awal dibuat dalam bengkel Kemahiran asas membaca teks Arab dan diikuti dengan kaedah latih tubi. Penerangan lanjut berkaitan pelaksanaan kajian adalah seperti berikut : 1. Bengkel Kemahiran Asas Membaca Teks Arab Selepas ujian, ketua projek UKM-PTS memberi taklimat berkaitan al-jarr dan alzarf, fungsi kedua-dua partikel dan cara membaca kosa kata selepas kedua-dua partikel ini. Dalam taklimat ini, contoh-contoh daripada ayat-ayat Al-Qur an digunakan bagi memudahkan pelajar mengenal baris yang betul. Para pelajar juga diajar tentang tanda-tanda al-jarr. Terdapat tiga tanda al-jarr, iaitu: al-kasrah, al-ya dan al-fathah. Kemudian, mereka diperkenalkan dengan kategori kosa kata nama yang majrur dengan al-kasrah, al-ya dan alfathah.. Selepas itu, para peserta diminta membaca satu surah dari Al-Qur an dan mereka diminta memerhatikan kosa kata nama yang terletak selepas huruf al-jarr dan al-zarf dalam surah tersebut. Selepas itu, mereka diminta mengeluarkan kosa kata nama tersebut dan mengenalpasti samada ia adalah kata nama mufrad, muthanna, jam c al-taksir, jam c muannath al-salim, jam c muzakkar al-salim, al-asma al-khamsah atau mamnu c min al-sarf.. Hasil bengkel yang dijalankan menunjukkan bahawa para pelajar mengalami peningkatan dalam kemahiran membaca kosa kata nama selepas huruf al-jarr dan al-zarf. 244

10 2. Ujian Pra dan Pasca Selepas Pendaftaran, para peserta diberi satu ujian yang mengandungi soalan-soalan berkaitan al-jarr dan al-zarf, fungsi kedua-dua partikel ini serta kemahiran meletakkan baris pada kosa kata selepas al-jarr dan al-zarf. Ujian ini bertujuan untuk mengetahui tahap pengetahuan sedia ada para pelajar tentang al-jarr dan al-zarf serta mengetahui tahap kemahiran mereka menggunakan kemahiran tersebut ketika membaca teks Arab. Kandungan soalan dalam ujian ini boleh dilihat dalam jadual berikut: Jadual 2 : Soalan Ujian Pra dan Pasca Bil. Soalan Bahagian A Soalan 1-10 Bahagian B Soalan Tajuk Tahap Pengetahuan : Maklumat berkaitan huruf al-jarr dan al-zarf. Fungsi huruf al-jarr dan al-zarf. Tanda kosa kata nama al-majrurat: al-kasrah, al-ya dan alfathah. Kategori kosa kata nama al-majrurat: Kata tunggal (mufrad), Kata duaan (muthanna), kata jam c (jam c al-taksir, jam c muannath al-salim, jam c muzakkar al-salim), alasma al-khamsah dan mamnu c min al-sarf. Tahap Kemahiran : Mengeluarkan kosa kata nama al-majrurat dalam ayat Al- Qur an. Mengeluarkan kosa kata nama al-majrurat dalam ayat dan perenggan. Membariskan kosa kata nama selepas huruf al-jarr dan al-zarf. dalam ayat dan perenggan. Untuk membuat penilaian dan perbincangan terhadap dapatan kajian, pengkaji mengkategorikan penilaian ujian pra dan ujian pasca kepada empat kategori berdasarkan purata peratus keseluruhan bagi setiap bahagian soalan. Jadual 2 menunjukkan penilaian bagi markah ujian pra dan pasca. 245

11 Jadual 3 : Penilaian bagi markah Ujian Pra dan Pasca Markah Penilaian Sangat Baik Baik Sederhana Lemah 3. Pertandingan Teka Silang Kata Untuk memantapkan lagi maklumat pelajar, pada penghujung bengkel diadakan pertandingan teka silang kata. Para pelajar dibahagikan kepada sebelas kumpulan dan setiap kumpulan diberikan kertas soalan beserta maklumat untuk menyusun silang kata dalam kertas yang telah tersedia ruangan untuk mengisi teka silang kata tersebut. Terdapat enam kumpulan yang mendapat markah penuh iaitu 22/22, satu kumpulan mendapat 21/22, dua kumpulan mendapat 18/22, satu kumpulan mendapat 16/22 dan satu kumpulan mendapat 7/22. Keseluruhan permainan ini memperlihatkan bilangan kumpulan yang mendapat markah tinggi adalah lebih banyak berbanding dengan kumpulan yang mendapat markah rendah. 4. Kaedah latih tubi Kaedah latih tubi dijalankan di dalam kelas semasa sesi pembelajaran bagi subjek Maharat al- Qiraah. Aktiviti ini merupakan sebahagian daripada penilaian dan latihan berterusan ke arah memantapkan penguasaan pelajar terhadap kemahiran membaca kosa kata nama selepas huruf al-jarr dan al-zarf dengan baris yang betul. Aktiviti ini dikendalikan oleh lima orang tenaga pengajar yang bertindak sebagai fasilitator dalam kelas masing-masing. Para pelajar dibekalkan dengan teks bahasa Arab yang tidak berbaris dan mereka dikehendaki membaca teks mengikut arahan guru masing-masing. Penekanan diberi kepada sebutan baris akhir bagi kosa kata nama selepas huruf al-jarr dan al-zarf yang betul. Latih tubi ini dilaksanakan secara berterusan selama lima minggu selepas pelajar mendapat pendedahan awal berkaitan huruf al-jarr dan al-zarf serta fungsinya dalam bengkel khusus yang telah diadakan sebelum ini berkaitan kemahiran asas membaca teks Arab. Hasil latih tubi yang dijalankan menunjukkan peningkatan tahap pengetahuan dan kemahiran pelajar mengenal pasti tanda bacaan yang betul adalah bertambah baik. Para pelajar dilihat lebih peka dan prihatin ketika membaca teks bahasa Arab serta meletakkan tanda bacaan yang sesuai dan betul. Hal ini memperlihatkan keupayaan dan penguasaan mereka mengenal 246

12 pasti tanda bacaan bagi kosa kata nama selepas huruf al-jarr dan al-zarf sebagaimana mereka mampu membaca Al-Qur an dengan baris yang betul. PENGUMPULAN DATA Dari aspek pengumpulan data pula, instrumen-instrumen kajian iaitu Ujian Pra dan Ujian Pasca dijalankan pada tempoh yang ditetapkan, dan soalan Pra dan Pasca juga adalah sama bagi menilai tahap penguasaan kemahiran mengenal tanda bacaan kosa kata nama yang betul selepas al-jarr dan al-zarf. Ujian Pra dijalankan sebelum bermulanya bengkel Kemahiran Asas Membaca Teks Arab bertujuan untuk melihat sejauh manakah pengetahuan dan kemampuan pelajar mengenal pasti, membaca dan membariskan dengan betul kosa kata nama selepas huruf al-jarr dan al-zarf. Manakala, Ujian Pasca dijalankan selepas minggu kelima, iaitu setelah selesai aktiviti latih tubi dijalankan bertujuan melihat sejauh manakah tahap pengetahuan dan kemahiran pelajar meningkat dan mampu mengaplikasikan kefahaman, pengetahuan yang digarap hasil daripada latih tubi berterusan yang dilakukan di dalam kelas. Berikut dilampirkan analisis dan interpretasi ujian pra dan pasca yang diperoleh. 1. Analisis Ujian Pra dan Ujian Pasca Jadual 4: Analisis Ujian Pra dan Ujian Pasca Penilaian Julat Ujian Pra Ujian Pasca Markah Kekerapan % Kekerapan % Cemerlang Baik Sederhana Lemah Data dalam jadual 1 menunjukkan markah pencapaian pelajar dalam ujian pra dan ujian pasca. Penilaian dibahagikan kepada empat kategori, iaitu cemerlang, baik, sederhana dan cemerlang. Dapatan ujian pasca menunjukkan seramai 11 orang pelajar berjaya mendapat cemerlang berbanding ketika ujian pra, hanya seorang pelajar sahaja mendapat cemerlang. Pelajar yang mendapat markah pencapaian baik juga meningkat daripada hanya 18 orang pelajar dalam ujian pra meningkat kepada 31 orang dalam ujian pasca. Dalam ujian pasca, terdapat 20 orang pelajar mendapat markah pencapaian sederhana, manakala 5 orang pelajar 247

13 lagi hanya mendapat markah pencapaian lemah. Dalam ujian pasca, terdapat dua orang pelajar mendapat markah pencapaian sederhana, manakala dalam kategori pencapaian lemah, tiada lagi pelajar yang masih berada dalam kategori ini. Jadual 5: Kekerapan dan Peratus Peningkatan Bil Perkara Julat Markah Bil Responden Peratus 1. Peningkatan Tinggi 51% dan ke atas Peningkatan Sederhana 21%-50% Peningkatan Rendah 1%-20% Tiada Peningkatan 0% Hasil dapatan dalam jadual di atas menunjukkan bahawa seorang pelajar mengalami peningkatan markah yang tinggi, iaitu lebih 51% dalam ujian pasca berbanding markah yang diperolehnya dalam ujian pra. Seramai 18 orang pelajar (40.9%) pula menunjukkan peningkatan sederhana dengan julat markah 21%-50%. Terdapat 22 orang pelajar (50%) hanya menunjukkan peningkatan yang rendah dengan julat 1%-20%. Bagaimanapun, terdapat juga 2 orang pelajar (4.5%) yang tidak menunjukkan apa-apa peningkatan. Dapatan keseluruhan menunjukkan bahawa kemahiran membaca Al-Qur an dan kaedah latih tubi dapat membantu meningkatkan kemahiran asas membaca teks Arab dalam kalangan pelajar walaupun 50% daripada bilangan respondan hanya mengalami peningkatan yang rendah. 2. Analisis temu bual Seramai 5 orang guru yang menjadi fasilitator telah ditemu bual. Semuanya bersetuju bahawa kaedah ini jika dilaksanakan dengan lebih sistematik dan terancang mampu meningkatkan tahap kemahiran pelajar membaca teks Arab dengan baik dan betul. Seramai 5 orang pelajar telah ditemu bual. Secara keseluruhan, semua respondan juga bersetuju bahawa kaedah latih tubi membantu meningkatkan kepekaan pelajar ketika membaca teks Arab. Mereka lebih berhati-hati ketika membaca teks terutama ketika bertemu dengan partikel atau perkataan yang mempunyai fungsi yang boleh mengubah baris akhir kosa kata selepasnya seperti huruf jarr, huruf inna, kana dan sebagainya. Kaedah ini dapat meningkatkan tahap keyakinan 248

14 mereka ketika membaca teks Arab. Responden juga meminta agar kaedah ini diteruskan bagi kemahiran membaca kosa kata nama yang terletak selepas partikel lain seperti partikel inna dan kata setugasnya, kana dan kata setugasnya, begitu juga kosa kata kerja yang terletak selepas huruf nasb dan jazm. 3. Analisis Keberkesanan Bengkel Kemahiran Asas Membaca Teks Arab Setelah selesai dijalankan bengkel dan latihan latih tubi kemahiran membaca kosa kata nama selepas huruf al-jarr dan al-zarf, borang soal selidik penilaian diedarkan kepada para pelajar bertujuan mendapatkan respon mereka terhadap keberkesanan pelaksanaan aktiviti di dalam bengkel dan sejauh manakah aktiviti sebegini mampu untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pelajar untuk membaca dan membariskan teks bahasa Arab dengan betul khususnya berkaitan al-jarr dan al-zarf wa mudaf ilayh dengan menggunakan syahid Al- Qur an atau ayat-ayat Al-Qur an sebagai contoh terhampir. Melalui respon pelajar ini, banyak penambahbaikan dapat dibuat bagi menjamin mutu pengajaran berkesan dapat diwujudkan di dalam kelas. Berikut dilampirkan item-item soalan dan analisis penilaian pelajar sebelum dan selepas mengikuti Bengkel Kemahiran Asas Membaca Teks Arab yang diperoleh. Item Soalan Penilaian Bengkel Kemahiran Asas Membaca Teks Arab Soalan 1 : Tahap pengetahuan yang dimiliki oleh peserta tentang kemahiran asas membaca teks Arab. Soalan 3 : Kemahiran menggunakan pengetahuan sedia ada ketika membaca. Soalan 4 : Kemahiran mengenal tanda asas tatabahasa dalam ayat Al-Qur an. Soalan 7 & 8 : Aktiviti dalam kursus dan bengkel. Soalan 10 : Latih tubi membaca teks Arab. Jadual 6: Analisis Penilaian Peserta Sebelum Bengkel No. Soalan & 8 10 Memuaskan Tidak Memuaskan

15 Rajah 1: Analisis Penilaian Peserta Sebelum Bengkel Kemahiran Asas Membaca Teks Arab dan Latih Tubi Rajah 1 menunjukkan keputusan analisis daripada penilaian peserta sebelum bengkel Kemahiran Asas Membaca Teks Arab: o Tahap pengetahuan yang dimiliki oleh peserta berkaitan kemahiran asas membaca teks Arab adalah tidak memuaskan. o Kemahiran menggunakan pengetahuan sedia ada ketika membaca teks Arab juga tidak memuaskan kerana daripada 31 orang pelajar, hanya seorang pelajar sahaja yang berkemahiran menggunakan pengetahuan yang sedia ada ketika membaca teks Arab. o Kemahiran mengenal tanda asas tatabahasa dalam ayat al-quran di kalangan peserta bengkel juga tidak memuaskan dengan sebanyak 29 orang peserta yang mengalami masalah ini. o Namun, seramai 24 orang peserta menunjukkan rasa berpuas hati dan berminat menyertai sebelum diadakan aktiviti dalam kursus dan bengkel. o Seramai 15 orang mengatakan bahawa mereka mengadakan latih tubi membaca teks Arab sebelumnya, berbanding 16 orang yang mengatakan bahawa mereka jarangjarang mengadakan latih tubi membaca teks Arab. Daripada keseluruhan analisis, menunjukkan bahawa para peserta sebelum menyertai bengkel, prestasi dan kemahiran asas mereka membaca teks Arab berada pada tahap yang tidak begitu memuaskan. 250

16 Jadual 7: Analisis Penilaian Peserta Selepas Bengkel No. Soalan & 8 10 Memuaskan Tidak Memuaskan Rajah 2: Analisis Penilaian Peserta Selepas Bengkel Kemahiran Asas Membaca Teks Arab dan Latihan Latih Tubi Rajah 2 menunjukkan analisis keseluruhan penilaian para peserta selepas menyertai bengkel. Prestasi dan kemahiran asas membaca teks Arab pelajar berada pada tahap yang begitu memuaskan. Ini adalah hasil daripada bengkel yang dihadiri dan latihan latih tubi berterusan yang dilakukan di dalam kelas atas bimbingan guru yang bertindak sebagai fasilitator. 4. Analisis Tahap Kepekaan Ketika Membaca Al-Qur an Jadual 8: Analisis Tahap Kepekaan Ketika Membaca Al-Qur an Bil Item Ya (%) Tidak (%) 1. Adakah anda memerhatikan baris akhir setiap perkataan dalam ayat Al-Qur an ketika membaca Al-Qur an? Adakah anda menyedari baris pada ayat Al-Qur an ada kaitan dengan kaedah Nahu?

17 3. Adakah anda menggunakan kemahiran membaca Al-Qur an yang anda miliki ketika membaca teks Arab? 4. Adakah anda yakin bahawa kemahiran membaca Al-Qur an boleh digunakan untuk meningkatkan kemampuan anda membaca teks Arab dengan baik jika anda diberi latihan? Berdasarkan jadual di atas, hanya 58.3% respondan mengakui bahawa mereka memerhatikan baris akhir setiap perkataan dalam ayat Al-Qur an ketika membaca Al-Qur an, sedangkan 41.7% pula sebaliknya. Walau bagaimanapun 83.3% menyedari bahawa baris pada ayat Al-Qur an ada kaitan dengan kaedah nahu. Hanya 54.2 % respondan mengakui bahawa mereka menggunakan kemahiran membaca Al-Qur an yang anda miliki ketika membaca teks Arab. Hampir keseluruhan respondan atau 97.9% yakin bahawa kemahiran membaca Al-Qur an boleh digunakan untuk meningkatkan kemampuan anda membaca teks Arab dengan baik jika diberi latih tubi berterusan. PENUTUP Kesimpulannya, kami berpendapat kajian tindakan yang dijalankan ini telah berjaya membantu meningkatkan penguasaan dan kemahiran asas membaca teks bahasa Arab dalam kalangan pelajar, khususnya dalam mengenal pasti tanda bacaan yang betul bagi kosa kata nama selepas huruf al-jarr dan al-zarf wa mudaf ilayh. Kesukaran tetap ada pada awalnya, iaitu dalam rangka melaksanakan aktiviti ini. Akan tetapi, atas kesungguhan tenaga pengajar yang terlibat serta komitmen dan kerajinan para pelajar maka hasil yang diperoleh amat membanggakan. Aktiviti dan latih tubi berterusan perlu diteruskan bagi memantapkan lagi penguasaan pembacaan pelajar. Al-Qur an merupakan mukjizat teragung buat junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w. Melalui ayat-ayat Al-Qur an kita dapat mempelajari dan memahami banyak ilmu antaranya ilmu Nahu. Menjadi kewajipan bagi setiap muslim memahami setiap patah perkataan yang diungkap tatkala mengalunkan bacaan Al-Qur an di samping meneliti tanda baris dan mengetahui kaedah nahu yang tersirat disebaliknya. Pemilihan kaedah, strategi, teknik dan pendekatan yang sesuai dalam satu sesi pengajaran dan pembelajaran merupakan langkah yang penting untuk menentukan sejauh mana objektif pengajaran dapat dicapai. Kaedah latih tubi dan latihan pembacaan berterusan adalah pendekatan yang sesuai dijalankan ke atas pelajar bagi memantapkan kemahiran mereka membaca teks bahasa Arab. 252

18 PENGHARGAAN Kajian ini dijalankan dengan menggunakan dana UKM-PTS , UKM-PTS dan KOMUNITI Jutaan terima kasih kepada UKM kerana memberi kami dana bagi menjalankan kajian ini. RUJUKAN Ahmad Mohd. Salleh Pendidikan Islam. Falsafah, Pedagogi dan Methodologi. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn. Bhd. Ee Ah Meng Pedagogi ll Pelaksanaan Pengajaran. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn. Bhd. Mok Soon Sang & Lee Shok Mee Pedagogi 3 Pengajaran dan Persediaan Mengajar. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Mok Soon Sang Pedagogi 2 Pelaksanaan Pengajaran. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Harison Mohd Sidek Reading instruction theory and practise. Nilai: Penerbit USIM. Kolzow, L.V & Lehmann, Jane College reading: Strategies for success. New Jersey: Prentice-Hall, Inc. Mohd Zainuddin Hashim Suatu tinjauan mengenai minat membaca dan bahan-bahan yang dibaca oleh pelajar-pelajar sekolah menengah desa di Semenanjung Malaysia. Tesis Sarjana Yang Tidak Diterbitkan. Universiti Putra Malaysia. Nurul Huda Osman Muqarrar ta c lim al-lughah al- c Arabiyah lil natiqin bi ghayriha madkhal taqwimi. Kuala Lumpur: IIUM Press. Qasim, Riyad Zaki Tiqniyat al-ta c bir al- c Arabi. Beirut: Dar al-ma c rifah. al-rifa c i, Najib c Abdullah Maharat dirasiyah. Cet. Ke-3. Kuwait: Maktabah al-manar al-islamiyah. al-rukabi, Jawdat Fi ta c lim al-lughah al- c Arabiyah. al-urdun: Dar al-fikr li al-tiba c ah wa al-nashr wa al-tawzi c. Shalabi, Ahmad Ta c lim al-lughah al- c Arabiyah li ghayr al- c Arab. Kaherah: Maktabah al-nahdah al-misriyah. al-shanti, Muhammad Salih al-maharat al-lughawiyah. Cet. Ke-5. al-mamlakah alc Arabiyah al-sa c udiyah: Dar al-andalus lil Nashr wa al-tawzi c. Siti Hajar Abdul Aziz Penguasaan Pemahaman Membaca di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat di Dua Buah Sekolah Menengah di Kajang, Selangor. Tesis Sarjana Yang Tidak Diterbitkan. Universiti Putra Malaysia. 253

19 Smith, F Bacaan. Terj. Siti Nordinar Mohd. Tamin & Fadzilah Md. Arif. Ed. Ke-2. Skudai: Unit Penerbitan Akademik UTM. al-sufi, c Abd al-latif Fan al-qiraah. Damsyiq. Dar al-fikr. al-zayni, Ibrahim al-islam manhaj wa tariqatu tadris. Beirut: Maktabah Lubnan. Kamarudin bin Jaffar. Kaedah Mengajar Bahasa Arab. Bertarikh 12 Ogos 2012, Jumaat. Artikel Pilihan Portal Rasmi Pejabat Pelajaran Daerah Kerian edu.my. Pendedahan Kurikulum Semakan BAK & BAT, Unit Bahasa Arab Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam Dan Moral, Jab. Pendidikan Islam Dan Moral, Kem. Pendidikan Malaysia. 254

Katakunci : matematik, Microsoft Excel, SPSS Version 9.0. Pengenalan

Katakunci : matematik, Microsoft Excel, SPSS Version 9.0. Pengenalan Keberkesanan Kaedah Konstruktivisme Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Zainal Abidin Bin Zainuddin & Afrinaleni Binti Suardi Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian

More information

APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN

APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN 47 1st International Malaysian Educational Technology Convention APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN Yahya Othman, PhD, Roselan Baki, PhD Jabatan Pendidikan

More information

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A master project submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Business Administration,

More information

PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK

PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK Noor Azlan bin Ahmad Zanzali & Nurdalina binti Daud Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

More information

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of

More information

EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES

EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES By MAHIN ASKARI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti

More information

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES ROSY LAI SU FONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA THE ACTUALIZATION OF

More information

FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS

FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS By AKRAM MOHAMMED ZEKI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfilment of the Requirements

More information

INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN

INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN i INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Science

More information

Katakunci : faktor, pencapaian pelajaran, matapelajaran analisis nyata

Katakunci : faktor, pencapaian pelajaran, matapelajaran analisis nyata Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Matapelajaran Analisis Nyata Pelajar Tahun Akhir SPT Dan SPM Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Mohd Nihra Haruzuan & Nurul Azilah Binti Ibrahim

More information

Katakunci : penilaian kokurikulum

Katakunci : penilaian kokurikulum Kajian Penilaian Kurikulum Pendidikan Matematik Dan Sains Universiti Teknologi Malaysia Mohini Bt. Mohamed & Fatmahanim Binti Mohammad Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian

More information

Katakunci : kefahaman murid, konsep jirim

Katakunci : kefahaman murid, konsep jirim Kefahaman Murid Sekolah Rendah Terhadap Konsep Jirim Mohammad Yusof Bin Haji Arshad & Teoh Chin Keong Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti

More information

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG Jabatan Multimedia Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia VIDEO ANALOG & VIDEO DIGITAL Video Analog merujuk kepada hasil dari

More information

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO i TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for

More information

CHE ZANARIAH CHE HASSAN FADZILAH ABD RAHMAN

CHE ZANARIAH CHE HASSAN FADZILAH ABD RAHMAN Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu 67 PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS DI SEKOLAH RENDAH (The Implementation Teaching and Learning in Writing Skills At The Primary School) CHE ZANARIAH

More information

M2-2: Rancangan dan Cadangan Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN

M2-2: Rancangan dan Cadangan Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN M2-2: Rancangan dan Cadangan Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN Kandungan Kuliah Rancangan dan cadangan PT Refleksi pengajaran Fokus / aspek amalan bagi penambahbaikan Soalan kajian Sumber

More information

TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIJIL KOLEJ KOMUNTI (MODULAR) FESYEN DAN PAKAIAN di KOLEJ KOMUNTI SELAYANG, SELANGOR

TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIJIL KOLEJ KOMUNTI (MODULAR) FESYEN DAN PAKAIAN di KOLEJ KOMUNTI SELAYANG, SELANGOR TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIJIL KOLEJ KOMUNTI (MODULAR) FESYEN DAN PAKAIAN di KOLEJ KOMUNTI SELAYANG, SELANGOR Siti Fatimah Binti Dzulkifli siti.fatimah@kkselayang.edu.my

More information

Jurnal Pendidik dan Pendidikan, Jil. 23, 29 47, 2008

Jurnal Pendidik dan Pendidikan, Jil. 23, 29 47, 2008 Jurnal Pendidik dan Pendidikan, Jil. 23, 29 47, 2008 KEMAHIRAN BELAJAR DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENCAPAIAN AKADEMIK: KAJIAN DI DAERAH KERIAN, PERAK (THE RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING SKILLS AND STUDENTS

More information

Seth Bin Sulaiman & Norhuda Binti Ahmad Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Seth Bin Sulaiman & Norhuda Binti Ahmad Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Keberkesanan Pembelajaran Matematik Dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Matematik) Dan Sarjana Muda Sains Dan Komputer Serta Pendidikan (Matematik) Seth Bin Sulaiman

More information

Katakunci : masalah, guru Pendidikan Khas program Integrasi, pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup

Katakunci : masalah, guru Pendidikan Khas program Integrasi, pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Masalah Guru Pendidikan Khas Program Integrasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah, Daerah Kota Tinggi, Johor. Mohd Rizal B. Mohd Said & Muallimah Bt Arshad Fakulti Pendidikan,

More information

PENDEKATAN PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME DALAM KALANGAN GURU-GURU TEKNIKAL BAGI MATA PELAJARAN TEKNIKAL

PENDEKATAN PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME DALAM KALANGAN GURU-GURU TEKNIKAL BAGI MATA PELAJARAN TEKNIKAL PENDEKATAN PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME DALAM KALANGAN GURU-GURU TEKNIKAL BAGI MATA PELAJARAN TEKNIKAL Yahya Bin Buntat & Amirudin Bin Yusof Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak:

More information

KESAN PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR VISUAL DALAM PENGAJARAN SUBJEK SAINS TAHUN TIGA. Oleh. Christopher Lu Wei Wang Chrislww2682@gmail.

KESAN PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR VISUAL DALAM PENGAJARAN SUBJEK SAINS TAHUN TIGA. Oleh. Christopher Lu Wei Wang Chrislww2682@gmail. , ms.87-101 KESAN PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR VISUAL DALAM PENGAJARAN SUBJEK SAINS TAHUN TIGA Oleh Christopher Lu Wei Wang Chrislww2682@gmail.com ABSTRAK Kajian penyelidikan ini dijalankan untuk meningkatkan

More information

A Comparative Study of Using Differentiated Instructions of Public and Private School Teachers

A Comparative Study of Using Differentiated Instructions of Public and Private School Teachers Malaysian Journal of Distance Education 12(1), 105 124 (2010) A Comparative Study of Using Differentiated Instructions of Public and Private School Teachers Muqaddas Butt & Saira Kausar Department of Education,

More information

Mohd Rizal Bin Mohd Said & Rehan Bt Mohd Taha Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Mohd Rizal Bin Mohd Said & Rehan Bt Mohd Taha Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Tinjauan Terhadap Faktor-Faktor Yang Memberi Motivasi Kepada Kreativiti Guru Dalam Pengajaran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Enam Buah Sekolah Menengah Kebngsaan Daerah Johor Bahru. Mohd Rizal Bin Mohd

More information

Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesediaan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran

Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesediaan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesediaan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran Oleh: N.S.Rajendran Ph. D. (Michigan State) Fakulti Sains Kognitif Dan Pembangunan Manusia Universiti

More information

LATIH TUBI BACAAN DALAM MEMBANTU MURID PEMULIHAN MENGUASAI KEMAHIRAN HURUF VOKAL AWALAN. Oleh

LATIH TUBI BACAAN DALAM MEMBANTU MURID PEMULIHAN MENGUASAI KEMAHIRAN HURUF VOKAL AWALAN. Oleh LATIH TUBI BACAAN DALAM MEMBANTU MURID PEMULIHAN MENGUASAI KEMAHIRAN HURUF VOKAL AWALAN Oleh Dayang Norhafizah Bt Abang Shamat dayangnorhafizah@gmail.com ABSTRAK Kajian ini dijalankan untuk melihat sejauh

More information

HUBUNGAN ANTARA MINAT, SIKAP DENGAN PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KURSUS CC301 QUANTITY MEASUREMENT

HUBUNGAN ANTARA MINAT, SIKAP DENGAN PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KURSUS CC301 QUANTITY MEASUREMENT HUBUNGAN ANTARA MINAT, SIKAP DENGAN PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KURSUS CC301 QUANTITY MEASUREMENT Zulzana Binti Zulkarnain Pensyarah, Politeknik Port Dickson, KM 14 Jln. Pantai Si Rusa Port Dickson 019-234

More information

SUMBANGAN SIKAP TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM MATA PELAJARAN MATEMATIK: SEJAUHMANAKAH HUBUNGAN INI RELEVAN?

SUMBANGAN SIKAP TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM MATA PELAJARAN MATEMATIK: SEJAUHMANAKAH HUBUNGAN INI RELEVAN? SUMBANGAN SIKAP TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM MATA PELAJARAN MATEMATIK: SEJAUHMANAKAH HUBUNGAN INI RELEVAN? Azizi Hj. Yahaya Jamaluddin Ramli Yusof Boon Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

More information

Pembangunan Instrumen Penyelesaian Masalah Sains (Development of Problem Solving in Science Instrument)

Pembangunan Instrumen Penyelesaian Masalah Sains (Development of Problem Solving in Science Instrument) Jurnal Pendidikan Malaysia 35(1)(2010): 35-39 Pembangunan Instrumen Penyelesaian Masalah Sains (Development of Problem Solving in Science Instrument) ABDUL HALIM, LILIA HALIM, T. SUBAHAN MOHD MEERAH &

More information

FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)

FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) FAZIRA BINTI SHAFIE A thesis submitted in fulfillment of the requirement

More information

STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI: SATU ANJAKAN PARADIGMA. Oleh

STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI: SATU ANJAKAN PARADIGMA. Oleh STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI: SATU ANJAKAN PARADIGMA Oleh Maria Chong Abdullah Samsilah Roslan Tajularipin Sulaiman Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia,

More information

1.0 REFLEKSI AWAL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

1.0 REFLEKSI AWAL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TING-TING MINDA MENINGKATKAN PENGUASAAN KEMAHIRAN MEMBACA GABUNGAN PERKATAAN SUKU KATA TERBUKA DAN TERTUTUP KV KVK DALAM KALANGAN MURID PEMULIHAN KHAS MELALUI TEORI KECERDASAN KINESTATIK ABSTRAK Kecerdasan

More information

Keberkesanan Kaedah Petak Sifir Dalam Penguasaan Fakta Asas Darab Dalam Matematik Tahun 4: Satu Kajian Di Sekolah Kebangsaan Mersing Johor.

Keberkesanan Kaedah Petak Sifir Dalam Penguasaan Fakta Asas Darab Dalam Matematik Tahun 4: Satu Kajian Di Sekolah Kebangsaan Mersing Johor. Keberkesanan Kaedah Petak Sifir Dalam Penguasaan Fakta Asas Darab Dalam Matematik Tahun 4: Satu Kajian Di Sekolah Kebangsaan Mersing Johor. Zainudin Bin Abu Bakar & Mohd. Rashidi Bin Mat Jalil Fakulti

More information

THE USE OF LANGUAGE GAMES IN ESL CLASSROOMS SHIRLEY LING JEN. A thesis submitted in fulfillment for award of Bachelor of Science and Education (TESL)

THE USE OF LANGUAGE GAMES IN ESL CLASSROOMS SHIRLEY LING JEN. A thesis submitted in fulfillment for award of Bachelor of Science and Education (TESL) THE USE OF LANGUAGE GAMES IN ESL CLASSROOMS SHIRLEY LING JEN A thesis submitted in fulfillment for award of Bachelor of Science and Education (TESL) Faculty of Education Universiti Teknologi Malaysia MARCH,

More information

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Learning Di Kalangan Pelajar-Pelajar Tahun Empat, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Learning Di Kalangan Pelajar-Pelajar Tahun Empat, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Learning Di Kalangan Pelajar-Pelajar Tahun Empat, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Juhazren Junaidi & Madihah Jailani Fakulti Pendidikan, Universiti

More information

AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJARAN DENGAN KEPUJIAN

AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJARAN DENGAN KEPUJIAN KEBERKESANAN KAEDAH PENILAIAN KATA HUBUNG BAHASA MELAYU MELALUI INTERNET BERBANDING KAEDAH KONVENSIONAL MURID TAHUN ENAM SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG KUALA TERENGGANU AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR

More information

Katakunci : alat bantu mengajar (ABM), guru teknikal

Katakunci : alat bantu mengajar (ABM), guru teknikal Penggunaan Alat Bantu Mengajar (ABM) Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Di Sekolah Menengah Teknik Daerah Johor Bahru, Johor Abdul Rahim Hamdan & Hayazi Mohd Yasin Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

PRODUCTIVITY IMPROVEMENT VIA SIMULATION METHOD (MANUFACTURING INDUSTRY) HASBULLAH BIN MAT ISA

PRODUCTIVITY IMPROVEMENT VIA SIMULATION METHOD (MANUFACTURING INDUSTRY) HASBULLAH BIN MAT ISA PRODUCTIVITY IMPROVEMENT VIA SIMULATION METHOD (MANUFACTURING INDUSTRY) HASBULLAH BIN MAT ISA Thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Mechanical Engineering

More information

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN i WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Masters of Science (IT Management) Faculty of Computer

More information

Persepsi Guru Terhadap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi Multimedia dalam Pengajaran j-qaf

Persepsi Guru Terhadap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi Multimedia dalam Pengajaran j-qaf Journal of Islamic and Arabic Education 2(2), 2010 53-64 Persepsi Guru Terhadap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi Multimedia dalam Pengajaran j-qaf SITI FATIMAH AHMAD AB. HALIM TAMURI

More information

PROSES PENYELESAIAN MASALAH. Azlinda Azman, Ph.D Noriah Mohamed, Ph.D. Penyelesaian masalah merupakan matlamat utama dalam satu-satu proses

PROSES PENYELESAIAN MASALAH. Azlinda Azman, Ph.D Noriah Mohamed, Ph.D. Penyelesaian masalah merupakan matlamat utama dalam satu-satu proses PROSES PENYELESAIAN MASALAH Azlinda Azman, Ph.D Noriah Mohamed, Ph.D Pengenalan Penyelesaian masalah merupakan matlamat utama dalam satu-satu proses pertolongan. Namum matlamat ke arah penyelesaian masalah

More information

Feasibility of Teaching Public Relations Courses Through E-Learning: A Case Study in Malaysia

Feasibility of Teaching Public Relations Courses Through E-Learning: A Case Study in Malaysia Malaysian Journal of Distance Education 11(2), 65 76 (09) Feasibility of Teaching Public Relations Courses Through E-Learning: A Case Study in Malaysia Jamilah Hj Ahmad School of Communication, Universiti

More information

THE ROLE OF PROJECT MANAGERS IN SUSTAINABLE BUILDING PROCESS: A STUDY ON MALAYSIAN CONSTRUCTION INDUSTRY SURIANI BINTI MAT NOOR

THE ROLE OF PROJECT MANAGERS IN SUSTAINABLE BUILDING PROCESS: A STUDY ON MALAYSIAN CONSTRUCTION INDUSTRY SURIANI BINTI MAT NOOR THE ROLE OF PROJECT MANAGERS IN SUSTAINABLE BUILDING PROCESS: A STUDY ON MALAYSIAN CONSTRUCTION INDUSTRY SURIANI BINTI MAT NOOR Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the award

More information

USING SONGS TO REINFORCE THE LEARNING OF SUBJECT-VERB AGREEMENT

USING SONGS TO REINFORCE THE LEARNING OF SUBJECT-VERB AGREEMENT USING SONGS TO REINFORCE THE LEARNING OF SUBJECT-VERB AGREEMENT Affendi Bin Hashim & Shazwani Binti Abd Rahman Faculty Of Education Universiti Teknologi Malaysia Abstract: Malaysian students have always

More information

BAB EMPAT METODOLOGI KAJIAN

BAB EMPAT METODOLOGI KAJIAN BAB EMPAT METODOLOGI KAJIAN 4.0 Pendahuluan Penyelidikan atau kajian adalah sebagai satu kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang dilakukan secara sistematik dan cekap untuk memecahkan sesuatu

More information

LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY A project report submitted

More information

IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR

IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award

More information

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN MODUL BAHASA MELAYU BMM 3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU MELAYU SEKOLAH RENDAH INSTITUT PENDIDIKAN

More information

TOPIK 1 Konsep Pengukuran dan Skala Pengukuran

TOPIK 1 Konsep Pengukuran dan Skala Pengukuran HBEF3203 Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan TOPIK 1 Konsep Pengukuran dan Skala Pengukuran Azman Fadzil Galton dan Binet membuat kajian mengukur kebolehan individu. Bermula dengan kajian tersebut,

More information

SEMINAR PASCA SISWAZAH DALAM PENDIDIKAN (GREDUC 2013)

SEMINAR PASCA SISWAZAH DALAM PENDIDIKAN (GREDUC 2013) EFIKASI KENDIRI, KEPUASAN BEKERJA DAN SIKAP TERHADAP PERKHIDMATAN KAUNSELING DALAM KALANGAN PENSYARAH KOLEJ KOMUNITI Che Hazina Che Wil & Rusnani Abdul Kadir Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra

More information

PENILAIAN PETA MINDA BUZAN BERDASARKAN RUBRIK ANALITIK

PENILAIAN PETA MINDA BUZAN BERDASARKAN RUBRIK ANALITIK PENILAIAN PETA MINDA BUZAN BERDASARKAN RUBRIK ANALITIK 1 Tee Tze Kiong, 2 Mimi Binti Mohaffyza, 3 Jailani Bin Md Yunos, 4 Baharom Bin Mohamad, 5 Widad Bt. Othman dan 6 Yee Mei Heong 1 Universiti Tun Hussein

More information

Komunikasi Interpersonal Dalam Pengajaran Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Melaka

Komunikasi Interpersonal Dalam Pengajaran Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Melaka Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008 Universiti Teknologi Malaysia, 22-23Oktober 2008 Interpersonal Dalam Pengajaran Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Sekolah Menengah Teknik Di Negeri

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/setaraf dengan mendapat Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia

More information

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance PANDUAN MENGGUNA SISTEM PUNGUTAN AGENSI LUAR (SPAL) 1. MAYBANK BERHAD INTERNET 1.1 Mendaftar di dalam Maybank2u.com 1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance 1.1.2 Pilih Maybank2u

More information

IMPACT OF SELF-CORRECTION ON EXTROVERT AND INTROVERT STUDENTS IN THE EFL WRITING PROGRESS REZA HAJIMOHAMMADI

IMPACT OF SELF-CORRECTION ON EXTROVERT AND INTROVERT STUDENTS IN THE EFL WRITING PROGRESS REZA HAJIMOHAMMADI IMPACT OF SELF-CORRECTION ON EXTROVERT AND INTROVERT STUDENTS IN THE EFL WRITING PROGRESS By REZA HAJIMOHAMMADI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfillment

More information

Kesediaan Guru-guru Sekolah Rendah Melaksanakan Perubahan Bahasa Pengantar Mata Pelajaran Sains dan Matematik

Kesediaan Guru-guru Sekolah Rendah Melaksanakan Perubahan Bahasa Pengantar Mata Pelajaran Sains dan Matematik Kesediaan Guru-guru Sekolah Rendah Melaksanakan Perubahan Bahasa Pengantar Mata Pelajaran Sains dan Matematik Mohd Rasdi bin Saamah Jabatan Pengajian Melayu Maktab Perguruan Tengku Ampuan Afzan (Telah

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT MODI BIN LAKULU FSKTM 2012 23 KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE

More information

Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 25, 33 51, 2010

Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 25, 33 51, 2010 Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 25, 33 51, 2010 HUBUNGAN DI ANTARA ORIENTASI PEMBELAJARAN MATEMATIK (OPM) DENGAN PENCAPAIAN MATEMATIK (THE RELATIONSHIP BETWEEN STUDY ORIENTATION IN

More information

Teori Kepemimpinan: Teori Trait dan Tingkahlaku. Dr. Foo Say Fooi

Teori Kepemimpinan: Teori Trait dan Tingkahlaku. Dr. Foo Say Fooi Teori Kepemimpinan: Teori Trait dan Tingkahlaku Dr. Foo Say Fooi Kajian tentang kepemimpinan Persoalan: Apakah faktor utama yang membolehkan seseorang pemimpin berjaya mempengaruhi pengikutnya? Faktor

More information

UNIT 5 PANDUAN MENULIS LAPORAN KAJIAN

UNIT 5 PANDUAN MENULIS LAPORAN KAJIAN Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 61 UNIT 5 PANDUAN MENULIS LAPORAN KAJIAN HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini anda diharap akan dapat 1. Mengetahui pertimbangan-pertimbangan yang perlu diberi perhatian

More information

JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik - Januari 2014, Bil. 2 Isu 1

JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik - Januari 2014, Bil. 2 Isu 1 HUBUNGAN ANTARA SIKAP, MINAT, PENGAJARAN GURU DAN PENGARUH RAKAN SEBAYA TERHADAP PENCAPAIAN MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 4 Noor Erma Binti Abu * noorerma@siswa.um.edu.my Leong Kwan Eu * rkleong@um.edu.my

More information

Katakunci : faktor, pemilihan bidang keusahawanan

Katakunci : faktor, pemilihan bidang keusahawanan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Bidang Keusahawanan Sebagai Kerjaya Dalam Kalangan Pelajar Pendidikan Teknikal Dan Vokasional. Nor Fadila Mohd Amin & Dzufi Iszura Ispawi Fakulti Pendidikan Universiti

More information

THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN RESOURCE INFORMATION SYSTEM (HRIS) AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (HRM) ALFRED PUN KHEE SEONG

THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN RESOURCE INFORMATION SYSTEM (HRIS) AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (HRM) ALFRED PUN KHEE SEONG THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN RESOURCE INFORMATION SYSTEM (HRIS) AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (HRM) ALFRED PUN KHEE SEONG UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA I / We * hereby declare that have read For

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT-SYARAT MINIMUM KEMASUKAN PROGRAM DIPLOMA SYARAT AM UNIVERSITI 1. Warganegara Malaysia 2. Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia

More information

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA 2 BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS* JUDUL: QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM SESI PENGAJIAN: 2014/2015

More information

TAHAP KOLESTEROL HDL DALAM KALANGAN PELAJAR OBES DI SEKOLAH MENENGAH

TAHAP KOLESTEROL HDL DALAM KALANGAN PELAJAR OBES DI SEKOLAH MENENGAH TAHAP KOLESTEROL HDL DALAM KALANGAN PELAJAR OBES DI SEKOLAH MENENGAH Syed Kamaruzaman Syed Ali, Prof. Madya Dr. Rosnah Ismail, Dr. Raji Subramaniam Universiti Malaya Abstract This research was done to

More information

Amalan pengajaran pendidikan alam sekitar di Institut Pendidikan Guru, Kampus Pulau Pinang

Amalan pengajaran pendidikan alam sekitar di Institut Pendidikan Guru, Kampus Pulau Pinang GEOGRAFIA Online TM Malaysia Journal of Society and Space 8 issue 2 (1 6) 1 Amalan pengajaran pendidikan alam sekitar di Institut Pendidikan Guru, Kampus Pulau Pinang Habibah Lateh 1, Punitha Muniandy

More information

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES ROSY LAI SU FONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA THE ACTUALIZATION OF

More information

BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE MUHAMMAD SYUKRI BIN KHASIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE MUHAMMAD SYUKRI BIN KHASIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE MUHAMMAD SYUKRI BIN KHASIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE

More information

Katakunci : tahap stress, tahap kepuasan kerja, pensyarah UTM

Katakunci : tahap stress, tahap kepuasan kerja, pensyarah UTM Tahap Stres Dan Tahap Kepuasan Kerja Dalam Kalangan Pensyarah Universiti Teknologi Malaysia Azlina Binti Mohd. Kosnin & Shiqah Binti Jantan Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian

More information

USING DRAMA ACTIVITIES AS A CATALYST IN IMPROVING COMMUNICATIVE CONFIDENCE: A CASE STUDY

USING DRAMA ACTIVITIES AS A CATALYST IN IMPROVING COMMUNICATIVE CONFIDENCE: A CASE STUDY USING DRAMA ACTIVITIES AS A CATALYST IN IMPROVING COMMUNICATIVE CONFIDENCE: A CASE STUDY Abdullah Mohd. Nawi & Ady Mukhtarrudin Bin Mustaffa Ng Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstract:

More information

MASALAH DISLEKSIA DALAM KALANGAN MURID-MURID PEMULIHAN DI SEKOLAH RENDAH, PULAU PINANG. RAJESVARI RAMASAMY

MASALAH DISLEKSIA DALAM KALANGAN MURID-MURID PEMULIHAN DI SEKOLAH RENDAH, PULAU PINANG. RAJESVARI RAMASAMY MASALAH DISLEKSIA DALAM KALANGAN MURID-MURID PEMULIHAN DI SEKOLAH RENDAH, PULAU PINANG. RAJESVARI RAMASAMY UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2008 MASALAH DISLEKSIA DALAM KALANGAN MURID-MURID PEMULIHAN DI SEKOLAH

More information

CORAK KOMUNIKASI KELUARGA DALAM KALANGAN KELUARGA MELAYU DI TERENGGANU

CORAK KOMUNIKASI KELUARGA DALAM KALANGAN KELUARGA MELAYU DI TERENGGANU www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia CORAK KOMUNIKASI KELUARGA DALAM KALANGAN KELUARGA MELAYU DI TERENGGANU (Patterns of Family Communication in Malay Families in Terengganu) CHE HASNIZA

More information

MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: MINDBLOW APPLICATION SESI PENGAJIAN: 2013/2014 Saya MUHAMAD SYUKRI BIN SARIZAN

More information

BENGKEL INOVASI PEDAGOGI. Penyelesaian Masalah Matematik Sekolah Rendah dengan Menggunakan Strategi Melukis Gambar Rajah. oleh

BENGKEL INOVASI PEDAGOGI. Penyelesaian Masalah Matematik Sekolah Rendah dengan Menggunakan Strategi Melukis Gambar Rajah. oleh 1 BENGKEL INOVASI PEDAGOGI Penyelesaian Masalah Matematik Sekolah Rendah dengan Menggunakan Strategi Melukis Gambar Rajah oleh Lai Kim Leong Institut Perguruan Batu Lintang kimleonglai@yahoo.com ABSTRAK

More information

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company Thesis submitted in accordance with the partial requirement of the Universiti Teknikal Malaysia

More information

KEBERKESANAN NYANYIAN MELODI RIA UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENGINGAT NAMA 10 MALAIKAT BAGI MURID TAHUN 2 DELIMA SK KAMPUNG GEMUROH

KEBERKESANAN NYANYIAN MELODI RIA UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENGINGAT NAMA 10 MALAIKAT BAGI MURID TAHUN 2 DELIMA SK KAMPUNG GEMUROH KEBERKESANAN NYANYIAN MELODI RIA UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENGINGAT NAMA 10 MALAIKAT BAGI MURID TAHUN 2 DELIMA SK KAMPUNG GEMUROH MOHD IZZUDDIN AKMAL BIN RUSMIN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO

More information

Jurnal Pendidikan Malaysia 35(1)(2010): 19-26 HASNAH TORAN, MOHD. HANAFI MOHD. YASIN, MOHD. MOKHTAR TAHAR & NORANI SALLEH

Jurnal Pendidikan Malaysia 35(1)(2010): 19-26 HASNAH TORAN, MOHD. HANAFI MOHD. YASIN, MOHD. MOKHTAR TAHAR & NORANI SALLEH Jurnal Pendidikan Malaysia 35(1)(2010): 19-26 Tahap Latihan, Pengetahuan dan Keyakinan Guru-guru Pendidikan Khas tentang Autisme (Special Educators Level of Training, Knowledge and Confidence of Autism)

More information

Katakunci : Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK), Bahasa Pengaturcaraan I (C++), Struktur Gelung dan Struktur Kawalan

Katakunci : Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK), Bahasa Pengaturcaraan I (C++), Struktur Gelung dan Struktur Kawalan Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) Bagi Kursus Bahasa Pengaturcaraan I (C++) Topik Struktur Gelung Dan Struktur Kawalan Norasykin Binti Mohd Zaid & Noor Liza Binti Ismail Fakulti

More information

Katakunci : gaya komunikasi, guru besar, komitmen guru,

Katakunci : gaya komunikasi, guru besar, komitmen guru, Gaya Komunikasi Guru Besar Dan Komitmen Guru-Guru Di Tiga (3) Buah Sekolah Daerah Kota Bharu Kelantan M. Al-Muz-Zammil Bin Yasin & Azmi Bin Hussain Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak

More information

Tahap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) Di Kalangan Guru-Guru Ketua Panitia Kemahiran Hidup Di Sekolah Rendah Daerah Kulim Bandar Baharu

Tahap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) Di Kalangan Guru-Guru Ketua Panitia Kemahiran Hidup Di Sekolah Rendah Daerah Kulim Bandar Baharu Tahap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) Di Kalangan Guru-Guru Ketua Panitia Kemahiran Hidup Di Sekolah Rendah Daerah Kulim Bandar Baharu Fadzli bin Dahalan Ranjit Singh A/L Malkiat Singh IPG Kampus

More information

SEJARAH, KAEDAH, SERTA MODEL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AL-QURAN (HISTORY, METHODS, AND MODELS OF TEACHING AND LEARNING OF THE QURAN)

SEJARAH, KAEDAH, SERTA MODEL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AL-QURAN (HISTORY, METHODS, AND MODELS OF TEACHING AND LEARNING OF THE QURAN) SEJARAH, KAEDAH, SERTA MODEL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AL-QURAN (HISTORY, METHODS, AND MODELS OF TEACHING AND LEARNING OF THE QURAN) Kamarul Azmi Jasmi 1 Mohd Aderi Che Noh 2 1 Faculty of Islamic Civilization,

More information

Tahap Kemahiran dan Pengintegrasian ICT di kalangan Guru Sekolah Bestari

Tahap Kemahiran dan Pengintegrasian ICT di kalangan Guru Sekolah Bestari Tahap Kemahiran dan Pengintegrasian ICT di kalangan Guru Sekolah Bestari Rosnaini Mahmud, *Mohd Arif Hj. Ismail & **Jalalludin Ibrahim Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra Malaysia *Fakulti Pendidikan,

More information

Katakunci : kadar denyutan jantung, tahap dehidrasi, atlet larian jarak dekat

Katakunci : kadar denyutan jantung, tahap dehidrasi, atlet larian jarak dekat Perkaitan Di Antara Kadar Denyutan Jantung Dan Tahap Dehidrasi Di Kalangan Atlet Larian Jarak Dekat Asha Hasnimy Bt. Mohd Hashim & Rahmah Binti Abd. Rahman@Hassan Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik - Julai 2013, Bil. 1 Isu 3

JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik - Julai 2013, Bil. 1 Isu 3 STRATEGI PEMBELAJARAN AKTIF SECARA KOLABORATIF ATAS TALIAN DALAM ANALISIS NOVEL BAHASA MELAYU Rafiza Abdul Razak rafiza@um.edu.my Jabatan Kurikulum & Teknologi Pengajaran Fakulti Pendidikan Universiti

More information

Penilaian Kemudahan Pembelajaran, Peruntukan Kewangan dan Kursus dalam Perkhidmatan bagi Kursus Pendidikan Islam di Politeknik Malaysia

Penilaian Kemudahan Pembelajaran, Peruntukan Kewangan dan Kursus dalam Perkhidmatan bagi Kursus Pendidikan Islam di Politeknik Malaysia Journal of Islamic and Arabic Education 3(1), 2011 123-134 Penilaian Kemudahan Pembelajaran, Peruntukan Kewangan dan Kursus dalam Perkhidmatan bagi Kursus Pendidikan Islam di Politeknik Malaysia Alias

More information

Keperluan Latihan Berbentuk Kursus Untuk Guru Besar Lokman Bin Mohd. Tahir & Chua Lay Kah Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Keperluan Latihan Berbentuk Kursus Untuk Guru Besar Lokman Bin Mohd. Tahir & Chua Lay Kah Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Keperluan Latihan Berbentuk Kursus Untuk Guru Besar Lokman Bin Mohd. Tahir & Chua Lay Kah Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian ini telah dijalankan dengan tujuan untuk mengenal

More information

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Computer Science (Database Management) FACULTY OF INFORMATION AND

More information

KEBERKESANAN KAEDAH PENGAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER DI KALANGAN PELAJAR PENCAPAIAN AKADEMIK RENDAH BAGI MATA PELAJARAN GEOGRAFI TINGKATAN 4

KEBERKESANAN KAEDAH PENGAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER DI KALANGAN PELAJAR PENCAPAIAN AKADEMIK RENDAH BAGI MATA PELAJARAN GEOGRAFI TINGKATAN 4 KEBERKESANAN KAEDAH PENGAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER DI KALANGAN PELAJAR PENCAPAIAN AKADEMIK RENDAH BAGI MATA PELAJARAN GEOGRAFI TINGKATAN 4 DI NEGERI SEMBILAN MOHD ARIS BIN OTHMAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

More information

CLIENT SERVER APPLICATION FOR SERVER FARM PERFORMANCE MONITORING ABDIRASHID HASSAN ABDI

CLIENT SERVER APPLICATION FOR SERVER FARM PERFORMANCE MONITORING ABDIRASHID HASSAN ABDI ii CLIENT SERVER APPLICATION FOR SERVER FARM PERFORMANCE MONITORING ABDIRASHID HASSAN ABDI A project submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Computer

More information

Penggunaan Peta Minda oleh Pelajar Pintar Cerdas dalam Pembelajaran Sejarah (The Use of Mind Maps by Gifted Students in Learning History)

Penggunaan Peta Minda oleh Pelajar Pintar Cerdas dalam Pembelajaran Sejarah (The Use of Mind Maps by Gifted Students in Learning History) Jurnal Pendidikan Malaysia 39(2)(2014): 95-100 Penggunaan Peta Minda oleh Pelajar Pintar Cerdas dalam Pembelajaran Sejarah (The Use of Mind Maps by Gifted Students in Learning History) Mohd Mahzan Awang*,

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD.

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD. UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD. SANTHANA KRISHNAN FEP 1998 9 CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE

More information

THE EFFECTIVENESS OF PEER TUTORING IN TEACHING OF STRAIGHT LINE

THE EFFECTIVENESS OF PEER TUTORING IN TEACHING OF STRAIGHT LINE THE EFFECTIVENESS OF PEER TUTORING IN TEACHING OF STRAIGHT LINE GAN SIEW LING This project is submitted in partial fulfilment of the requirements for a Bachelor of Education (Mathematics) with Honours

More information

MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY

MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY LEVEL OF SERVICE (LOS) FOR MULTILANE HIGHWAY AND ROAD ACCIDENT INFORMATION SYSTEM DEVELOPMENT OF BATU PAHAT AREA (LORIS) Prepared by: Mohd Ezree Bin Abdullah Master of Engineering

More information

DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL

DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL A report submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirement for the Degree Master of Science (Information

More information

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM LHDN.01/35/(S)/42/51/84 GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM 1. PENDAHULUAN 1.1 Lebihan Aktuari adalah lebihan baki pada akhir

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA THE EFFECT OF COMPUTER-BASED MUSIC EDUCATION SOFTWARE ON THE IDENTIFICATION OF NOTE-NAMES

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA THE EFFECT OF COMPUTER-BASED MUSIC EDUCATION SOFTWARE ON THE IDENTIFICATION OF NOTE-NAMES UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA THE EFFECT OF COMPUTER-BASED MUSIC EDUCATION SOFTWARE ON THE IDENTIFICATION OF NOTE-NAMES LIM ZEK CHEW. FEM 2004 15 THE EFFECT OF COMPUTER-BASED MUSIC EDUCATION SOFTWARE ON THE

More information

The Effects of ICT Use in Teaching and Learning on Students Achievement in Science Subject in a Primary School in Malaysia

The Effects of ICT Use in Teaching and Learning on Students Achievement in Science Subject in a Primary School in Malaysia Malaysia Journal of Distance Education 13(2), 19 32 (2011) The Effects of ICT Use in Teaching and Learning on Students Achievement in Science Subject in a Primary School in Malaysia Azidah Abu Ziden 1*,

More information

FAKTOR, KESAN DAN STRATEGI MENANGANI PERMASALAHAN KURANG TUMPUAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH DI DALAM KELAS: SUATU KAJIAN KUALITATIF

FAKTOR, KESAN DAN STRATEGI MENANGANI PERMASALAHAN KURANG TUMPUAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH DI DALAM KELAS: SUATU KAJIAN KUALITATIF FAKTOR, KESAN DAN STRATEGI MENANGANI PERMASALAHAN KURANG TUMPUAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH DI DALAM KELAS: SUATU KAJIAN KUALITATIF Mohammad Aziz Shah Bin Mohamed Arip Fauziah Binti Mohd Sa ad Norhidayah

More information

JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik - April 2013, Bil. 1 Isu 2

JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik - April 2013, Bil. 1 Isu 2 FAKTOR-FAKTOR PENENTU STRES DALAM KALANGAN GURU: SEKOLAH RENDAH MUBALIGH DI KUALA LUMPUR Tajulashikin Jumahat Institute of Education, International Islamic University Malaysia Jalan Gombak 53100 Kuala

More information