àí ÊÒûÃРͺ ÒÃͺÃÁàªÔ» ÔºÑµÔ Òà ÒüÅÔµÊ ÍÇÕ Ô Ñȹ ྠÍÊØ ÀÒ¾»ÃÐªÒ ÁÍÒà«Õ¹ ÃÐËÇ Ò Çѹ Õ ñ -òñ ÁÔ Ø¹Ò¹ ¾.È.òõõö ³ Ê ÒºÑ¹ ѹµ¹Ò ÍÓàÀÍ¾Ø Á³±Å Ñ ËÇÑ ¹

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "àí ÊÒûÃРͺ ÒÃͺÃÁàªÔ» ÔºÑµÔ Òà ÒüÅÔµÊ ÍÇÕ Ô Ñȹ ྠÍÊØ ÀÒ¾»ÃÐªÒ ÁÍÒà«Õ¹ ÃÐËÇ Ò Çѹ Õ ñ -òñ ÁÔ Ø¹Ò¹ ¾.È.òõõö ³ Ê ÒºÑ¹ ѹµ¹Ò ÍÓàÀÍ¾Ø Á³±Å Ñ ËÇÑ ¹"

Transcription

1 àí ÊÒûÃРͺ ÒÃͺÃÁàªÔ» ÔºÑµÔ Òà ÒüÅÔµÊ ÍÇÕ Ô Ñȹ ྠÍÊØ ÀÒ¾»ÃÐªÒ ÁÍÒà«Õ¹ ÃÐËÇ Ò Çѹ Õ ñ -òñ ÁÔ Ø¹Ò¹ ¾.È.òõõö ³ Ê ÒºÑ¹ ѹµ¹Ò ÍÓàÀÍ¾Ø Á³±Å Ñ ËÇÑ ¹ û Á

2 0 สารบ ญ เร อง หน า เล าเร องด วยภาพและภาษาภาพ 1 1 ภาพพ ดได ภาษาของภาพ การสร างจ ดสนใจ การนาไปใช จร ง เส ยงก ม บทบาทไม น อย เล าเร องด วยภาพและภาษาภาพ 2 67 ขนาดและล กษณะของภาพ (Shot size) การเคล อนไหวของกล อง (Camera Movement) การเช อมโยงภาพ (Transition) ภาพสามารถบอกเล าเร องราวได (Visual Narrative) ว ตถ ประสงค ของว ด ท ศน / ร จ กผ ชมเป าหมาย 74 ว ตถ ประสงค ของว ด ท ศน : ความคาดหว งของผ ผล ต ร จ กผ ชมเป าหมาย ข อพ จารณา งานกราฟฟ ค 82 เส ยงก บการส อความหมาย 86

3 1 เล าเร องด วยภาพและภาษาภาพ 1 โดย ผ ช วยศาสตราจารย เกร กเก ยรต พ นธ พ พ ฒน

4 2 บทความต อจากน เข ยนจากความร ท ได เร ยนและศ กษาด งานมา บวกก บประสบการณ ท ได ทางานในหลายๆหน าท ในวงว ชาช พท งของไทยเราและของต างประเทศ รวมท งจากการสอนมาเก อบ 30 ป โดยม แรงบ นดาลใจมาจากการชมรายการโทรท ศน ต างๆ รวมท งภาพยนตร ไทยและร ปแบบการ นาเสนออ นๆท ม ภาพก บเส ยงเป นส วนประกอบสาค ญน น ผ เข ยนร ส กว าผ ผล ตในบ านเราย งให ความสาค ญก บภาพน อยมาก ไม ได ใช ประโยชน จากศ กยภาพของภาพท เล าเร องได เท าท ควร ส วนใหญ ใช คาพ ดเป นต วหล กในการถ ายทอดเน อหา คล ายก บเป นรายการว ทย ส งผลให การน าเสนอน นๆไม ด งด ดความสนใจ ไม น าต ดตาม และตลอดเวลาท ผ เข ยนสอนหน งส อมาก เห นช ดเจนว าส วนใหญ ม ความ อ อนแอในแง น คงเป นเพราะคนเราส อสารก บแม ก บพ อ ก บใครต อใครด วยเส ยงด วยคาพ ดต งแต เก ด และก เป นอย างน นตลอดมา เราจ งไม ช นก บการส อด วยภาพ ไม ค อยน กถ งว ธ การน แต เป นท ช ดเจนว า ในส อโทรท ศน ส อภาพยนตร หร อส ออ นๆท ม ภาพก บเส ยงน น องค ประกอบท สาค ญท ส ดและม ประส ทธ ภาพท ส ดค อภาพ ตาราต างๆท เก ยวข องท ม อย ท งท แต งโดยชาวต างชาต และโดยคนไทย ย ง ไม ได ว เคราะห ล กๆในรายละเอ ยดของผลกระทบด านความเข าใจเน อหาและด านอารมณ ความร ส กท เก ดข นก บผ ชม อ กท งเด ยวน ก ม แนวปฏ บ ต (convention) ใหม ๆเก ดข นและใช ก นอย างแพร หลาย ผ เข ยนจ งเก ดความค ดท จะเข ยนหน งส อเล มน เพ อประโยชน แก น ส ตน กศ กษา ผ ปฏ บ ต งานในวงว ชาช พ และผ สนใจท วไปจะได ใช เป นแหล งอ างอ ง ได ศ กษาและนาไปประย กต ใช เพ อให การส อความหมายท ใช ภาพและเส ยงเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและบ งเก ดประส ทธ ผลมากข น อ นจะเป นการช วยก นพ ฒนา ค ณภาพผลงานด านน ต อไป เน อหาในหน งส อน จะไม ครอบคล มถ ง 1. เร องพ นฐานด านท ศนศ ลป เช น เส น ร ปร าง มวล สมด ลย (balance) ทฤษฏ ส 2. ความร เบ องต นในว ชาการถ ายภาพ (photography)เช น แสงและเงา(highlight และ shadow) ความสว าง(brightness) การต ดก นของความเข ม(contrast) ความช ดล ก-ช ดต น เป นต น 3. ว ธ การจ ดแสงเบ องต น เช นหล กการจ ดแสง 3 จ ด (3-point lighting) 4. รายละเอ ยดเร องเส ยงเช น เร องดนตร ก บอารมณ รวมท งเร องทางเทคน คท งหลาย เช น acoustic, equalization, ล กษณะเฉพาะของไมโครโฟนชน ดต างๆ การ ผสมเส ยงเป นต น เน องจากม ตาราท ว าด วยเร องเหล าน นอย มากมาย และน าจะเคยผ านสายตาผ อ านมาแล ว หลายๆเร องผ อ านคงเร ยนมาต งแต ในโรงเร ยนด วยซ าไป หร อหากจาเป นต องทบทวนก คงหาอ านหา ศ กษาได ไม ยาก ในขณะท บางเร องเป นเร องเฉพาะทางซ งต องศ กษาล กๆแยกออกไปต างหาก อย างไรก

5 3 ตาม ผ เข ยนจะยกข อเต อนใจหร อข อค ดบางประการท เห นว าสาค ญและควรจะเน นย ามากล าวไว เท าท เห นว าจาเป น อน ง ผ อ านจะพบว าคาอธ บายบางปะเด นจะเก ยวโยงก บภาพน งและภาพยนตร ด วยขณะเด ยว ก นก พ ดถ งโทรท ศน เป นส วนใหญ แต ไม ได หมายความว าหน งส อเล มน ใช ได ก บการผล ตรายการโทรท ศน หร อก บส อใดส อหน งเป นการเฉพาะ ผ อ านสามารถนาแนวปฏ บ ต และว ธ การต างๆไปประย กต ใช ในส อ ใดก ได ท ม การส อความหมายด วยภาพ ไม ว าจะเป นภาพยนตร หร อสไลด (slide presentation) ซ ง เด ยวน ถ กแทนท เก อบหมดแล วโดยโปรแกรมคอมพ วเตอร (PowerPoint Presentation) ไปจนถ ง การแสดงส อผสม (multi-media presentation) เพ ยงแต ต องปร บเปล ยนรายละเอ ยดบางอย างให เหมาะสมก บธรรมชาต ของส อแต ละประเภท ทานองเด ยวก น แม ในช วงท ายจะยกต วอย างการผล ต รายการสารคด แต ก สามารถนาหล กการไปปร บใช ก บร ปแบบรายอ นๆได เช นก น ไม ว าจะเป นรายการ ข าว รายการละคร เกมโชว ฯลฯ สาหร บคาศ พท เฉพาะทางต างๆ จะใช คาไทยตามท ผ เข ยนเคยทราบว าม ภาษาไทยเร ยกขาน ก นอย ในวงว ชาช พ โดยจะให ศ พท ด งเด มท เป นภาษาอ งกฤษกาก บไว ด วยในคร งแรกท ปรากฏใน หน งส อ เผ อจะเป นประโยชน แก ผ อ านบางท าน แต ถ าไม ม คาเร ยกในภาษาไทยก จะเร ยกท บศ พท (แต ไม ประวรรณย กต เพราะถ อว าในภาษาด งเด มเขาไม ม เคร องหมายวรรณย กต ) และขอทาความตกลง ก บผ อ านไว ด วยว า โดยปกต ค าว า Subject น น หมายถ งอะไรก ได ท เป นจ ดหล กท เราจะบ นท กภาพ ซ งอาจจะเป นคนก ได หร อส ตว ส งของก ได แล วแต เน อหาในช วงน นๆ ฉะน น ท ใดก ตามท ผ เข ยนใช คา ว า ส ง ขอให เป นท เข าใจว าผ เข ยนต งใจให ครอบคล มถ งคน ส ตว และส งของด วยเพ อจะได ไม เย นเย อ

6 4 บทท 1 ภาพพ ดได โดยปกต เวลาคนเราเห นภาพอะไรก ตาม สมองเราก จะ อ าน ภาพน น ท นท และเก ดการต ความข น โดยใช เวลาเพ ยงเส ยวว นาท มองในทาง กล บก นก น าจะพ ดได ว าภาพๆน น พ ด หร อบอกอะไรก บ คนด ส วนคน ด จะต ความเป นอย างไรน นข นอย ก บเง อนไขหลายอย างเช น ความช ดเจน ของ ความหมายท ปรากฏในภาพ ความค นเคยก บส งท เห น ภ ม หล ง ประสบการณ ส วนต ว น ส ย หร อท ศนคต ของผ ท ด ภาพน น ฯลฯ ในรายการโทรท ศน ใดๆก ตาม หากพ จารณาให ด จะเห นว าประกอบไปด วยภาพต างๆมากมายมาเร ยง ต อๆก นต งแต ต นจนจบรายการ ซ งอาจม ท งภาพน งและภาพเคล อนไหว แต ละภาพก จะ พ ด ก บคนด ในประเด นเล กๆต างๆก นไป สมองของคนด ก จะ อ าน ความหมายต อเน องไปเร อยๆ และ เข าใจ เน อหาหร อเน อเร องท งหมด ในท น หมายถ งการเข าใจเร องราวจากภาพล วนๆโดยย งไม ม เส ยงเข ามา เก ยวข อง ต วอย างท ช ดเจนท ส ดท ย นย นการท ภาพ เล าเร อง ได โดยไม ต องอาศ ยเส ยง ก เห นจะเป น หน งเง ยบเช นภาพยนตร หลายเร องของชาร ล แชปล น หลายๆภาพเร ยงต อก น ก เร มเป นเร องเป นราวข นมา ทาไมต องเน นภาพเป นหล ก ความจร งรายการโทรท ศน เก อบท งหมดก ม ท งภาพและเส ยง กระน นก ตาม ในการส อความหมาย ทาง โทรท ศน ผ ส งสารก ย งควรท จะให ความสาค ญก บการใช ภาพ เล าเร อง เป นหล ก ด วยเหต ผล ด งต อไปน o ในแง การศ กษาพบว าคนเราเร ยนร จากการมองเห นมากท ส ด รองลงมาเป นการเร ยนร จากการฟ ง การส มผ ส การดมกล น และการล มรส ตามลาด บ น ทานเร อง ตาบอดคลา ช าง คงจะเป นการอ ปมาอ ปม ยสาหร บประเด นน ได อย างด o ในช ว ตคนเรา แม ในขณะท ม ส งเร ามากระทบประสาทส มผ สมากกว าหน งทาง แต ประสาทตาจะด งความสนใจของคนๆน นได เร วกว าและแรงกว า

7 5 o ภาพใดๆก ตาม จะ พ ด ก บคนด ท นท ท ผ น นเห น คนด ก ได ความหมายเก อบจะท นท เช นก น ผ ดก บคาพ ดซ งต องพ ดให จบประโยคหร อวล ท ได ใจความเส ยก อนจ งจะเก ด ความ เข าใจ ซ งใช เวลามากกว า o แม ภาพจะไม ใช ต วเหต การณ จร ง แต โดยท วไปคนด ก ย งให ความเช อถ อส ง เพราะถ อว า บ นท กมาจากเร องจร ง เหต การณ จร ง เข าทานอง ส บปากว าไม เท าตาเห น o หลายคนคงจะเคยได ย นคาพ ด A picture paints a thousand words ซ งแปลว า ภาพๆเด ยวแทนคาพ ดได เป นพ นคา ทานองเด ยวก น เน อหาสาระบางอย าง ถ าจะ อธ บายให เข าใจด วยคาพ ด อาจจะต องใช คาพ ดเยอะ ก นเวลานาน แล วก ย งไม จ ใจอย ด แต หากใช ภาพท ส อความหมายได ด เพ ยงภาพเด ยวหร อสองสามภาพ ผ ชมอาจจะเข าใจ ความหมายได อย างล กซ งท เด ยว o เวลาท ผ ชมเข าใจเน อหาสาระจากการด ภาพ ซ งก เก ดข นจากการท สมองของผ น น ต ความ เอง พ ดง ายๆก ค อร เร องได เองน น ผ ชมจะร ส กพ งพอใจหร ออ มใจมากกว าท จะ ร เร องจาก การท ม คาพ ดบอกเล าหร ออธ บายอย างละเอ ยดไปหมดท กแง ท กม ม ล กษณะของภาพท ส อความหมายได ด แม ภาพจะม ความสาค ญและข อด มากมายในการส อความหมายทางโทรท ศน ก ไม ได หมายความว า ภาพท ว าน จะถ ายมาอย างไรก ได ขอให เป นภาพก แล วก น ซ งอาจจะกลายเป นต วสร างป ญหาหร อเป น สาเหต แห งความล มเหลวในการส อสารก บผ ชม ด งน น ภาพท เราจะเล อกมาทาหน าท เล าเร องแทนเรา จ งต องม ล กษณะพ เศษบางอย าง ล กษณะพ เศษท ว าน ก ค อ o น าสนใจ ก อนอ นใด ภาพน นต องน าสนใจ เพราะถ าไม ม อะไรท ชวนให ด ไม สะด ดตา ผ ชม ก อาจจะไม ด เส ยแต แรกหร อตามองแต ใจไปอย ท อ น ซ งถ าเป นเช นน นก เล กหว ง ได เลยว า เขาจะมาค นหาความหมายอะไรจากภาพน น อน ง ท ว าน าสนใจน ไม ได หมายถ งเน อหา ในภาพเป นเร องท น าสนใจ แต หมายถ งต วภาพเองสะด ดตา ชวนด ซ งข นอย ก บ ส วนประกอบต างๆทางด านภาพ (visual elements) เช นขนาดของภาพ ความคมช ด แสง ส ความพอด ของความสว างของภาพ ม มกล อง การจ ดองค ประกอบ การเคล อนไหว ฯลฯ ภาพแบบหน งท ม กจะสะด ดตาเสมอค อภาพท ด ไม ธรรมดา แม ส งท ถ ายภาพมาจะ เป นอะไรท แสนจะธรรมดา แต ถ าภาพน นด แล วแตกต างไปจากท เราเห นด วยตาเปล าอย เสมอๆในช ว ตประจาว น ไม ว าจะเป นด วยม มกล อง ขนาดของภาพ แสง เงา หร อการ เคล อนไหว เช นภาพใกล มากๆหร อภาพจากม มมองของส ตว ท อย ระด บพ นด น หร อภาพท ถ ายอย างงดงามสะด ดตาประท บใจ

8 6 ในทางปฏ บ ต ม คาแนะนาอย อย างหน งท ช วยได มากในการก าหนดว าจะถ ายภาพ อย างไร ค อเม อร ว าจะถ ายส งใด ควรเด นสารวจด รอบๆว าจะมองส งน นจากท ศทางไหน ใกล ไกล อย างไร ม มกดหร อม มเงย หร อธรรมดา จะให แสงหล กเข าจากทางไหน จะให เห นเป นเงา ด าหร อไม ฯลฯ ท แนะอย างน เพราะเคยเห นหลายๆคนร บร อนเก นไป ค อพอเห น subject ท จะถ ายก ลงม อบ นท กภาพท นท ภาพท ได ก ม กจะ ธรรมดาๆ อย างไรก ด ใน ความพยายามท จะทาให ภาพของเราด ไม ธรรมดา น ต องให ม ความเหมาะสมและ พอเหมาะพอด ไม ใช ส กแต ขอให ด แปลกก แล วก น เพราะถ าด แล วม นไม เข าก บเน อหาหร อ อารมณ บรรยากาศของเร อง หร อเน นจนเลยความพอด ความแปลกอะไรก ตามท ใส เข า ไปก จะด งความสนใจไปท ต วม นเอง มากกว าจะเป นต ว จ ง ให ผ ชมสนใจท ภาพโดยรวม o เข าใจได เร วและช ดเจน ในรายการโทรท ศน ก คล ายก บภาพยนตร ในแง ท ภาพแต ละภาพ จะปรากฏแล วเปล ยนเป นภาพอ นเร อยไปเพ อดาเน นเร อง ผ ชมจะเห นแต ละภาพไม นาน บ อยๆคร งไม ถ งว นาท ด วยซ า ผ ชมไม ม โอกาสพ น จพ จารณานานๆเหม อนก บภาพใน หน งส อ เพราะฉะน นควรใช ภาพท ผ ชมเห นแล วเข าใจง าย เข าใจได เร ว และได ความหมายช ดเจนไม ส บสน โปรดส งเกตว าผ เข ยนเน นท ความเข าใจของผ ชม เพราะได เคยเห นมาไม น อยท ผ สร างสรรค รายการล มค ดจากม มมองของผ ชม จ งเผลอต ดส นว าภาพ น นภาพน ด แล วเข าใจง าย เข าใจได เร วแล วละ แต สาหร บผ ชมแล วม นอาจจะเข าใจได ไม ง าย ไม รวดเร วก ได ท เก ดการเผลอแบบน ก เพราะว าผ สร างสรรค รายการร เร องท งหมดอย แล ว อาจจะเป นคนกาหนดภาพต างๆ น นเองหร ออาจจะถ ายทามาก บม อด วย จ งร อย แก ใจแล วว าภาพน นภาพน พ ด หร อ เล าเร อง อะไร ผ ดก บผ ชมซ งไม ได ร ท มาท ไปด วย ฉะน น เวลาค ดว าจะถ ายภาพ อย างไร หร อจะเล อกใช ภาพไหน ต องอย าล มเต อนต วเอง ว าต องด ด วยสายตาของผ ชม o ไม คล มเคร อหร อกากวม ภาพท เราเล อกมาส อความหมาย ควรจะต ความได เป นเร อง เด ยวก น ไม ว าผ ชมจะเป นใคร ไม ใช ว าส บคนก ต ความก นไปส บอย าง และควรจะเป นภาพ ท ผ ชมต ความได อย างเด ยว ไม ใช สองสามแง เว นแต ว าผ สร างสรรค รายการต งใจจะให ผ ชมเก ดความไม แน ใจหร อหลงทางไปก อน และด วยเหต น น เอง ในกรณ ปกต ท วๆไป ควร

9 7 หล กเล ยงการใช ภาพในล กษณะท เป นส ญล กษณ เพราะผ ชมท ต างชาต ต างภาษา ต าง ว ฒนธรรม หร อภ ม หล งแตกต างก น อาจจะเข าใจส ญล กษณ น นๆไม เหม อนก น ต วอย างเช นเราใช ส ดาเพ อส อความเด ดเด ยว หน กแน น เข มแข ง แต ผ ชมอาจจะน กถ ง ความตาย ความเศร าสร อย หดห ในขณะท อ กคนหน งต ความเป นเร องของร กแท เป นต น แต หากเราเอาความร ส กหร ออารมณ ท แฝงอย ในภาพน นๆ มาใช ในการส อความหมาย เราน าจะประสบความสาเร จในการท ทาให ผ ชมท ม ความแตกต างก น เข าใจไปในทาง เด ยวก น เช นภาพน าตกท สาดกระเซ นเป นละอองน าจะส อความช มฉ า ผ อนคลาย เย อก เย น ช นใจ ไม น าจะม ใครน กถ งความร บเร ง เร าร อน หร อภาพท สมด ลย แบบสมมาตร (symmetry)น าจะส อถ งความม นคง ความเท ยงตรง ความย ต ธรรม ความสงบ มากกว าท จะหมายถ ง ความง อนแง น ไม แน นอน ส นคลอน ความว นวาย อะไรทานองน น o ผ ชมเข าใจตรงก บท ผ ส งสารต องการ ข อน ก คล ายก บเป นการสะก ดเต อนต อจากห วข อท แล ว เพราะม บ างเหม อนก นท ภาพซ งผ สร างสรรค ค ดเล อกมาอย างด แล วน น ผ ชมเห นแล ว เก ดความเข าใจได รวดเร วท นท ท นคว น แถมผ ชมท หลากหลายก ต ความไปในทางเด ยวก น หมด แต ทว าความหมายหร อเร องราวท ผ ชมได จากภาพกล บเป นคนละเร องคนละ ประเด นก บท ผ สร างสรรค รายการต งใจจะส อความหมาย พ ดอ กน ยหน งก ค อภาพ พ ด ในส งท เราไม ได ต งใจจะเล าให ผ ชมร บร ต นเหต ของความผ ดพลาดแบบน อาจจะเป นการ แสดงท าทางของส งท เราถ าย อาจจะอย ท ม มกล อง อาจจะเป นเร องขององค ประกอบ ภาพ จ ดสนใจในภาพ หร อเหต อ นๆได อ ก o ไม ถ กแย งความสนใจ แม นว าผ ชมจะด ภาพท เราส อ ตส าห ค ดมาอย างด แต แล วภายใน เส ยวว นาท ผ ชมก กล บไปสนใจส งอ นๆท บ งเอ ญปรากฏอย ในภาพน นด วย ถ าเป นเช นน ความพยายามของเราในการท จะเล าเร องด วยภาพก ล มเหลวเหม อนก นเช น ในกรอบภาพ ท เราต องการเน นอารมณ โศกเศร าของต วละคร แต ถ ดไปข างหล งในกรอบภาพเด ยวก น น นเองม ภาพของใครส กคนหน งกาล งทาก ร ยาท าทางประหลาดๆ หร อม ส น ขกาล งน งลง เกาส ข างอย างเมาม น เป นต น ข อผ ดพลาดทานองน เก ดข นจร งก บตากล องหร อแม แต ผ กาก บรายการบางคน เพราะในขณะท ถ ายภาพน นม วแต ใจจดใจจ ออย ท ส งท เราถ ายเส ย จนกระท งไม ท นส งเกตส งอ นๆท อาจมาแย งความสนใจผ ชม ด วยเหต น เวลาผ เข ยนสอน หน งส อจ งม กจะย าก บน ส ตเสมอว าถ งแม เราจะเพ งความสนใจไปท ส งท เราถ ายก จร ง แต ต องกวาดสายตาไปให ท วท งกรอบภาพตลอดเวลาด วย

10 8 ช างภาพคงไม ได ต งใจจะสวมชฎาให เธอ o พ ดประเด นเด ยว พยายามอย าให ภาพแต ละภาพม เร องราวท จะ พ ด ก บผ ชมมากน ก อย าย ดเย ยดข อม ล (message) เข าไปมากน ก เพราะแต ละข อม ลก จะแย งความสนใจ ก นเอง ต วอย างท เห นบ อยมากก ค อ การม ต วหน งส อว งอย ด านล างของจอ ย งถ าข อความ น นเป นคนละเร องก บภาพก ย งเลวร ายมากข น กรณ อย างน ถ าข อความด านล างเป นท สนใจของผ ชมๆก จะละสายตาจากภาพ แล วห นไปจดจ อก บข อความ และในเม อสายตา ไปมองข อความ สมาธ และการร บร ก จะย ายตามไปด วย สมองก จะไม เป ดร บเน อหาท อย ในภาพบนจอและเส ยงท มาด วยก น ซ งทาให ไม ร บร เน อหารายการท เป นหล กในตอนน น หร อหากภาพบนจอน าสนใจมาก สายตาผ ชม (ซ งส งผลต อไปถ งสมาธ และการร บร ) ก จะ คงอย ท ภาพ และก จะไม อ านข อความด านล าง ซ งก เท าก บส ญเปล า หร อม ส งสาค ญหลาย อย างในกรอบภาพเด ยวก น จะหว งให ผ ชมร บร และได เร องราวของท กอย างคงจะไม ไหว ในกรณ หล งน ส งท ควรจะทาก ค อใช ภาพหลายๆภาพต อๆก น โดยแต ละภาพม ประเด น เด ยวจะได ผลด กว า ผ ชมจะไม พลาดข อม ลใดๆ พวกภาพท ม รายละเอ ยดท ไม จาเป นก อย ในความหมายท กล าวน เช นแผนท หร อแผนผ ง ควรเข ยนข นใหม โดยต ดรายละเอ ยด ปล กย อยท ไม จาเป นออกไป ท งไว เพ ยงส วนท สาค ญเช นเส นทางการเด นทาง ท ส งเกต (landmark) เช นอน สาวร ย บ งน า ฯลฯ

11 9 บทท 2 ภาษาของภาพ แม ว าคน ส ตว ส งของ หร อเหต การณ ในภาพจะเป นต วดาเน นเร อง แต ในขณะเด ยวก น ล กษณะของภาพก ม ส วน ช วยพ ด ก บผ ชมด วย ตาราบางเล มเร ยกเร องน ว าภาษาของภาพ บ างก เร ยกว า ไวยากรณ ทางโทรท ศน ก อนท จะไปถ งรายละเอ ยดในเร องน เพ อเป นการช วยให ผ อ านต ดตามได ด ข น ขอบอกกล าว ก อนว าในแต ละห วข อในส วนน นอกจากผ อ านจะได ร ว าล กษณะต างๆเหล าน นม ช อเร ยกว าอะไรแล ว ผ เข ยนจะพยายามเน นให เข าใจว าล กษณะท ว าน นช วย พ ด อะไรก บผ ชม โดยพ จารณาท งในแง เร องราว เน อหา และในแง อารมณ ความร ส ก ซ งเม อเข าใจว าล กษณะแบบไหน บอก เน อหาอะไร ก บผ ชม และทาให ผ ชมได ความร ส กได อารมณ อะไร เม อถ งเวลาท จะไปสร างสรรค ผลงาน เราก ใช ว ธ ย อนรอย หร อค ดย อนกล บ ค อเม อเราต องการให ภาพน พ ด อะไร และให ได อารมณ ความร ส ก อะไรบ าง เราก ไปเล อกใช ค ณล กษณะท เหมาะสมได เวลาสอนน ส ต ผ เข ยนม กจะเปร ยบเท ยบก บการ ทาก บข าว ค อเราต องเร ยนร เส ยก อนว า ส วนประกอบและเคร องปร งอย างไหน ทาให อาหารม รสชาต อย างไร ให กล นแบบไหน รวมท งทาให หน าตาส ส นน าด และชวนช มอย างไร เม อเราร ถ งค ณสมบ ต ต างๆ เหล าน แล ว พอถ งเวลาท จะทาก บข าวเราก ย อนรอย ค อเร มจากต ดส นใจให แน เส ยก อนว าต องการให ก บข าวม รสชาต แบบไหน ม กล นหอมหวนอย างไร หน าตาส ส นด เป นอย างไร เม อต ดส นใจแล วเราก เล อกใช ส วนประกอบและเคร องปร งท ให ส ส น ให รสชาต ให กล นท ต องการ ต อไปน จะเป นการพ จารณาภาษาของภาพท ใช ก นอย เป นสากล จนบางตาราเร ยกว าเป น ธรรมเน ยมปฏ บ ต (convention) o ขนาดของภาพ (shot size) เราจะเร มจากภาพท กว างหร อไกล ไปหาภาพท แคบหร อใกล ภาพไกลมาก หร อ ภาพกว างมาก (Very Long Shot หร อ VLS) ค อภาพท ไม เพ ยงแต เห นคนท งต วเท าน น แต เห นสภาพแวดล อมหร อภ ม ประเทศในบร เวณรอบๆท งใกล ไกล ซ ายขวา และบนล างด วย

12 10 ในแง เน อหา ผ ชมได เร องราว เน อหา หร อข อม ล (information) เป นจานวนมาก เพราะอย างท กล าวแล วค อเห นท งต วคน แล วย งเห นโฟร กราวน (foreground) ม ดเด ล กราวน (middle ground) และแบ คกราวน (background) แต ในแง ความร ส กน น ผ ชม จะไม ร ส กใกล ช ดก บส งน นหร อเหต การณ น น คล ายก บว าผ ชมเป นเพ ยงผ ท มองด อย ไกลๆ ย งไม ได สนใจอะไรเป นพ เศษ ภาพไกลมากน ม กถ กใช เป นภาพเร มต นหร อเป ดรายการ โดยม ช อเร ยกอ กอย างหน ง ตามหน าท ของม นค อภาพเอสแทบล ชช ง (Establishing Shot) เน องจากม นทาหน าท บอก ก บผ ชมว าคนๆค อใคร (หร อส งน นค ออะไร) อย ท ไหน สภาพรอบๆข างเป น อย างไร ม ใครหร ออะไรอ นอ กบ าง ตาแหน งท อย ของคนน นส มพ นธ ก บส งต างๆเหล าน น อย างไรบ าง ไกลออกท งด านข าง ด านหล งม อะไร อย างไร หร อถ าเป นเพ ยงภาพสถานท ก อาจจะเป นการบอกให ร ว าสถานท ตรงน นม สภาพอย างไรหร อม เหต การณ อะไรเก ดข นท ไหน แต จะเอารายละเอ ยดเล กๆน อยๆเช น หน าตาของคนช ดๆ ร วรอยบนใบหน า หร อ นาฬ กาข อม อท สวมใส คงจะไม ได บางคร งบอกไม ได ด วยซ าไปว าเป นหญ งหร อชาย อาย ประมาณเท าไร พ ดโดยสร ปก ค อเป นภาพท ให ข อม ลท วๆไป เห นบรรยากาศท วๆไป และ เน องจากส งน นอย ไกล ผ ชมจ งย งไม ร ส กใกล ช ด ภาพเต มต ว (Full Shot หร อ Long Shot หร อ LS) ถ าถ อภาพคนเป นเกณฑ ก 8nv ภาพเต มต วซ งให ข อม ลท วๆไปน อยลง เม อเท ยบก บภาพแรกจะเห นว าเน อท หร อบร เวณ ท เราเห นแคบลงกว าภาพไกลมาก ทาให เราเห นอะไรๆท อย รอบต วคนน อยลง แต ก ย งเห นมากพอท จะร ว าเขาอย ท ไหน อย างไร และส มพ นธ ก บส งรอบๆต วอย างไร แต เราได ข อม ลเช งล กมากข น เราเห นหน าคนช ดเจนข น อย างน อยก บอกได ว าเป นหญ งหร อ ชาย บอกล กษณะหน าตาได คร าวๆ แต อาจจะย งไม ร ว าเขาอย ในอารมณ ไหน ม แววตา อย างไร ในแง ความร ส ก เราก ร ส กเสม อนว าได เข าไปใกล คนๆน มากข นอ ก อย ในระยะท พอจะท กทายก นได แต ย งไม ใกล ช ดสน ทสนมหร อค ยก นเป นเร องเป นราวน ก อย างเช น ภาพพ ธ กรพ ดก บผ ชมน น โดยมากก จะใช ภาพขนาดน ในช วงต นๆ แต จะไม ค างอย นานน ก เพราะผ ชมจะร ส กค อนข างห างเห น เหม อนก บว าพ ธ กรไม ได ต งใจจร งจ งท จะค ยก บเขา

13 11 จากน ไปจะเห นว า ย งภาพแคบลงหร อส งท เป นหล กในภาพน นย งด ใกล เข ามาเท าไร ข อม ลหร อเน อหาเก ยวก บส งน นก จะล กซ งมากข น ในขณะท ข อม ล ท วๆไป จะน อยลง ท กท ๆ ภาพไกลปานกลาง (Medium Long Shot หร อ MLS) เราเห นข อม ลประเภท ท วๆไป หร อข อม ลประกอบน อยลงอ ก เราเร มจะไม ร แล วว าคนน นย นอย พ นอะไร แต ได ข อม ลในเช งล กเก ยวก บเขามากข น เราร ส กว าได ร จ กเขามากข น ร ส กว าระยะห าง ระหว างเขาก บเราไม มากเก นกว าจะพ ดค ยก นได โดยไม ร ส กห างเห นเก นไป แต ก ย งไม ถ งก บสน ทสนมหร อต งใจค ยก นอย างจร งจ งหร อพ ดก นในเร องหน กๆ ภาพปานกลาง (Medium Shot หร อ Mid-Shot หร อ MS) ภาพขนาดน ให ความร ส กค อนข างธรรมชาต ท ส ด ไม ว าจะเป นกรณ ท คนน นพ ดก บเรา หร อเราด คนอ นพ ดก นโดยท เราเป นส วนหน งของวงสนทนา เราได เห นส หน าเห นแววตา ช ดข น ขณะท ข อม ลประกอบอ นๆน อยลงไปอ ก แต ก ย งพอได ข อม ลเก ยวก บสถานท บ าง แต ให รายละเอ ยดไม ได แล ว

14 12 ภาพใกล ปานกลาง (Medium Close-Up หร อ MCU) คราวน เราเร มไม แน ใจว าคน น นอย ไหน และท น นม สภาพอย างไร ม ใครอ นอ กไหม ฯลฯ เราม กจะใช ภาพขนาดน ใน กรณ ท ต องการเน นอารมณ ของคนน น เน นความร ส กใกล ช ด มากกว าข อม ลท วไปอ นๆ อน ง ภาพขนาดน น ยมใช เป นภาพ มาตรฐาน เวลาเราถ ายภาพคนให ส มภาษณ หร อ ถ ายคนพ ดค ยโต ตอบในวงสนทนา เน องจากเห นหน า เห นแววตา อารมณ ความร ส ก ได ช ดเจนจร งๆ อ กท งให ความร ส กว าเร องท เรากาล งฟ งผ ให ส มภาษณ พ ดน นเป นเร องท สาค ญ จร งจ ง และร ส กคล ายเราน งอย ในวงสนทนาหร อร ส กม ส วนร วมในเหต การณ น นๆ จร งๆ แต ก ไม ใกล มากจนกระท งไม ส ภาพหร ออ ดอ ด ภาพใกล (Close-Up หร อ CU) ผ อ านคงน กออกท นท ว าสาหร บภาพขนาดน น น ความสาค ญไม ได อย ท ว าส งน นอย ท ไหนหร อม อะไรอย รอบๆ บ าง แต เน อหาท สาค ญค อ ข อม ลเช งล กเก ยวก บส งน น ในกรณ ภาพคนก ใช ภาพขนาดน เพ อเน นอารมณ ความร ส ก หร อปฏ ก ร ยาบางอย างท แสดงออกมาทางส หน าและแววตา หร อเพ อเน นว าประเด นท เขา กาล งพ ดน นสาค ญมาก ภาพขนาดน ใช บ อยในรายการละคร แต อย าใช จนถ งข นพร าเพร อ ลองน กถ งช ว ตจร ง ก ได ค อเราคงไม จ องหน าจ องตาใครใกล ๆนานๆ ส วนใหญ เวลาท เรามองด อะไรอย ภาพท เราเห นจะประกอบไปด วยภาพหลายๆภาพเร ยงต อก น และจะสล บปร บเปล ยนขนาด และล กษณะไปมาตลอดเวลา ส วนในรายการประเภทสนทนาก ใช ภาพขนาดน ได บ าง แต ต องใช ในจ งหวะท เหมาะสมเพราะอาจจะด ละลาบละล วงหร อจาบจ วงเก นไป

15 13 อน ง ถ าเป นภาพใกล ของคน ปกต ก จะเป นภาพใบหน า แต จะระบ ให เป นภาพใกล เฉพาะ บางส วนของร างกายก ม เช นภาพม อท ถ อส งของแอบไว ข างหล ง หร อภาพเท ากาล งค อยๆ ก าวย องอย างระแวดระว ง เป นต น ภาพใกล มาก (Big Close-Up หร อ BCU) หร อ ซ งภาพคนจะเต มเน อท บนจอ ส วน สถานท ส งแวดล อม หร อบรรยากาศน นไม ต องพ ดถ ง โอกาสท จะใช ภาพขนาดน ก ค อเม อ เราต องการเน นส งน นอย างมากจร งๆ หร อเม อต องการส อความร ส กบ บค น อ ดอ ด และก เช นเด ยวก บภาพใกล ค ออย าใช พร าเพร อ หร อใช ต ดๆก นเป นช วงยาวๆ เพราะ นอกจากจะทาให ผ ชมอ ดอ ดแล ว เราย งควรสล บด วยภาพท เต อนผ ชมถ งสภาพท วๆไป ของฉากหร อเหต การณ น นๆด วย Extreme Close-Up (ECU) สาหร บภาพขนาดน ผ เข ยนยอมร บว าไม เคยร หร อได ย น ว าเร ยกเป นในภาษาไทยอะไร เพ อนร วมงานบางคนก บอก ภาพใกล จร งๆ บ างก แนะว า ภาพใกล เหล อเก น หร อภาพใกล จ งเลย หล งจากไตร ตรองแล วผ เข ยนขอ เร ยกว า ภาพใกล มากๆ ด กว า ค อเป นภาพท ผ ชมเห นแต เฉพาะบางส วนของส งน น เท าน น ภาพใกล มากและภาพใกล มากๆน น นอกจากใช เพ อเน นอะไรมากๆหร อเป นพ เศษจร งๆ แล ว บางคร งก ใช ในกรณ ท ย งไม ต องการเป ดเผยต วตนของผ ท เป นเจ าของอว ยวะน นๆ หร อกาล งม การกระทาน นๆ เพ อให ผ ชมคาดคะเนเอาเองเส ยก อน

16 14 ภาพ 2 คน และ ภาพ 3 คน (Two-Shot และ Three-Shot (2-Shot และ 3- Shot) เป นภาพท เห นคน 2 คน หร อ 3 คน บางคร งก จะต อท ายด วยขนาด เช น LS หร อ MS เป นต น ภาพหม หร อ ภาพกล ม (Group Shot) เป นภาพท เห นต งแต ส คนข นไป แต คงไม หมายความเลยไปถ งฝ งชน ซ งในกรณ น นคงจะเข ยนเป นล กษณะอธ บายมากกว าเช น ภาพไกลมาก เห นฝ งชนเบ ยดเส ยดย ดเย ยดก น o ม มกล อง (Camera angle) ม มกล องธรรมดา บ างก เร ยกว าม มระด บสายตา เหต ท เร ยกว าเป นม มกล องปกต หร อ ธรรมดา ก เพราะเป นภาพท ใกล เค ยงก บท เห นอะไรๆเป นส วนใหญ ในช ว ตประจาว น ค อ ในแนวท ขนานก บพ น ในระด บความส งจากพ นเท าก บความส งโดยเฉล ยของคนท วไป และด วยความกว างของลานสายตาปกต เท ยบได ก บม มร บภาพปกต หร อม มร บภาพของ เลนส ธรรมดา(normal lens)ในเร องของการถ ายภาพ ซ งส งผลให เห นส งต างๆในภาพน น ในม มมอง(perspective)ปกต ม มต า หร อ ม มเงย (Low Angle) ภาพท ได จะด คล ายก บเรากาล งเงยหน าด อะไรอย ตาราหลายๆเล มกล าวถ งภาพในม มน ว า ทาให ส งน นด ม อานาจหร อเหน อกว าในแง ใด แง หน งซ งก ถ กต องอย หรอก แต ม นไม ได แปลความอย างน นเป นอ ตโนม ต เสมอท กคร งไป เช นถ าเราใช เพ อแสดงแนวสายตาหร อแทนสายตาของผ ท น งค ยก บคนท ย น ในกรณ น ก ไม เก ยวก บการม อานาจ เพ ยงแต แสดงแนวสายตา ม มส ง หร อ ม มกด (High Angle) ซ งรวมถ งภาพท เร ยกก นว าเบ ร ดส อายว วด วย ภาพ ม มน ก เช นก น ค อไม ได ส อถ งความต าต อยด อยอานาจด อยฐานะของส งๆน นเสมอไป

17 15 ภาพน ก เช นก น บางคร งเราใช เพ อส อความหมายในแง ม มอ นเช นภาพไกลมากในม มกดเห นต วแสดงนอน เอาม อก ายหน าผากอย คนเด ยวบนเต ยงในห องท ค อนข างกว างใหญ เพ อส อความร ส ก อ างว างโดดเด ยว หร อใช เพราะต องการแสดงถ งสภาพทางภ ม ศาสตร ของบร เวณน น หร อเพ อแสดงปร มาณหร อตาแหน งของคนหร อส งต างๆบนพ นในบร เวณน น ซ งจะไม เห นหร อเห นไม ช ดเจนในภาพท ถ ายในม มธรรมดา ข อม ลเน อหาท ได จากแต ละภาพแตกต างก นมาก ม มพ เศษ ซ งผ เข ยนหมายความรวมม มกล องท ไม ปกต ธรรมดาหลายๆแบบ เช นม ม ระด บ สายตาส น ขหร อส ตว เล อยคลานท มองส ตว อ นหร อมน ษย หร อกรอบภาพเอ ยงๆ ภาพท ม มแปลกๆน ขอให ใช อย างระม ดระว ง ใช อย างร ต วว าต องการส ออะไรและแน ใจว า ผ ชม จะเข าใจตามน น อย าใช เพ ยงเพ อให ด แปลกเท าน นเอง เว นแต ใช ในกรณ ท ต องการ เน น การกระต นเร าผ ชมทางประสาทตา (visual stimulation) เช น music video ภาพ แฟช นโชว หร อภาพก ฬาในบางโอกาส ภาพเทเล หร อภาพม มแคบ (Telephoto Shot) ซ งค อภาพท ถ ายส งท อย ไกลๆโดยใช เลนส ท ม ความยาวโฟก สยาวๆ (telephoto lens) ในกรณ ท ใช เลนส ท ซ มได ก หมายถ ง ปร บเลนส โดยซ มเข ามากๆหร อจนส ด ซ งม มร บภาพจะแคบและส งท มองเห นเล กๆอย ไกลๆจะด เหม อนใหญ ข นและใกล เข ามามากข น นอกจากน ย งด เสม อนว าระยะทางตาม แกนในแนวล ก(แนวท ผ ชมมองจากตาแน งกล องผ านไปย งแบ คกราวน )ถ กอ ดให ย นหร อ ส นกว าท เป นจร ง

18 16 ท เป นเช นน ก เพราะว าเลนซ ท ความยาวโฟก สมากๆจะ ขยาย ส งท อย ไกลในอ ตราส วนท มากกว าการ ขยาย ส งท อย ใกล ในทางปฏ บ ต ม กใช ในกรณ ท ต องการให ได ภาพคนหร อ ส งใดๆท ใหญ ๆใกล ๆแต ไม สามารถเข าไปต งกล องใกล ๆด วยเหต ผลบางอย าง หร อ ต องการให ผ ชมเก ดภาพลวงตาว าส งท กาล งว งเข าหากล องน น ว งอย นานได ระยะทางน ด เด ยว อ กข อหน งค อความช ดล กจะน อย ซ งความบ ดเบ อนของภาพท เราเห นน น ย งเป น เทเล มากเท าไร ก ย งบ ดเบ อนมากเท าน น ภาพวายด หร อ ม มกว าง (Wide-Angle Shot) ค อภาพท ถ ายด วยเลนส ท ม ความยาว โฟก สส นๆ ในกรณ ท ใช เลนส ท ซ มได ก หมายถ งปร บเลนส โดยซ มออกมากๆหร อจนส ด ภาพท ได ม ล กษณะตรงข ามก บท เพ งอธ บายไป ค อม ม มร บภาพในแนวระนาบกว างข น เห นส งต างๆในด านซ ายด านขวามากข น และทาให ด เหม อนว าระยะทางตามแกนในแนว ล กด ยาวหร อย ดออกกว าท เป นจร ง คนท อย ใกล กล องก จะด ไกลออกไป คนท อย ไกลก ย ง ด เหม อนไกลมากข นไปอ ก ส วนส งอะไรท เคล อนท เข าหากล องหร อเคล อนไปจากกล องแม เพ ยงน ดเด ยวก จะด เหม อนก บว าเคล อนท เป นระยะทางมาก ในทางปฏ บ ต ม กใช เพ อให เก ดเหก ดภาพลวงตา ว าส งน นอย ห างออกไป บ อยคร งท ใช แก ป ญหาสถานท ถ ายทาค บแคบแต ต องการให ด กว างขวางโอ โถง หร ออาจใช เพ อให ด เหม อนว าส งน นเคล อนท ในแนวล กด วยความเร ว ล กษณะการบ ดเบ อนอ กอย างหน งของภาพท ถ ายด วยเลนส ม มกว างซ งบางท ทาให ภาพด ประหลาดก ค อ ถ าเงยหร อกดกล อง เส นตรงในแนวด งท ต งฉากก บพ นและอย ช ดไปทาง ขอบด านข างของกรอบภาพจะด สอบเข าหาก น

19 17 ในความเป นจร ง หอนาฬ กาด านหล งจะเป นทรงส เหล ยมข นไปตรงๆ ล กษณะต างๆเหล าน เก ดจากการท เลนส ทาให เก ดการบ ดเบ อนทางการมองเห น ทาให ด เก นจร ง ซ งเป นล กษณะเฉพาะของเลนส น นๆเอง และย งความยาวโฟก สส นหร อยาวมาก เท าไร ก ย งบ ดเบ อนมากเป นเงาตามต ว ผ ท ม พ นฐานด านการถ ายภาพมาอย างด น าจะ เข าใจและจ าเร องน ได ด ภาพแทนสายตา (POV ซ งย อมาจาก Point-Of-View) เป นภาพท ส อให เข าใจว า เจ าของสายตากาล งมองเห นอะไร (ไม ว าเจ าของสายตาจะเป นคนหร อส ตว หร อแม แต ส งใดๆท เก ดจากจ นตนาการ) ในการท จะให ผ ชมเข าใจว าภาพท เขากาล งเห น เป นภาพแทนสายตาของส งใดส กอย างน น เราจาเป นต องให ผ ชมร บร ด วยว าม เจ าของสายตาอย ซ งก ม ว ธ ท ปฏ บ ต ก นอย สองว ธ หล กๆ ง ายท ส ดก โดยม ภาพเจ าของสายตาก อน โดยเน นก ร ยาท าทางท มองอะไรอย างหน ง ภาพท ตามมาตรงน แหละท ผ ชมจะเข าใจว า ค อส งท เจ าของสายตาเห น ซ งเราเร ยกว าเป นภาพแทนสายตา

20 18 ว ธ ท สองก คล ายก บว ธ แรกแต กล บห วเป นหาง โดยให เห นภาพแทนสายตาเส ยก อน แล ว จ งค อยเป ดเผยว าใครเป นเจ าของสายตาท กาล งมองด เด กสองคนน น ว ธ น ม กใช บ อยใน เวลาท ย งไม ต องการเป ดเผยต วตนของเจ าของสายตา เพ อความต นเต นเร าใจหร อ ประหลาดใจ และจากแนวทางแบบน ก สามารถเพ มเต มความหมายของเน อหาได อ กเช น ม การเคล อนไหวของกล องในล กษณะเล ยนแบบการเคล อนไหวของเจ าของสายตา หร อ อาจให เห นเงาของเจ าของสายตา รวมท งใส เส ยงประกอบเข าไปด วย ภาพข ามไหล (Over-The-Shoulder Shot) ส วนใหญ หมายถ งภาพท ถ ายข ามไหล คน จ งเห นไหล ของคนน นเป นโฟร กราวน อย ภาพแบบน ทาให ด คล ายผ ชมไปอย ข างหล งคนๆ น น พร อมก บมองเลยไปเห นอะไรๆท อย เบ องหน าเขา บางคร งก ใช เพ อบอกผ ชมว า นอกจากคนท เห นเป นโฟร กราวน แล ว ย งม คนอ กคนหน งอย ณ ท น นด วย ในรายการประเภทพ ดค ย ถ าเราต ดสล บระหว างภาพแขกร บเช ญ ก บภาพข ามไหล แขก ร บเช ญเห นพ ธ กร ก จะด เป นการให เก ยรต แขกร บเช ญอ กด วย o การเคล อนไหวในภาพ (movement) การเคล อนไหวในภาพเก ดข นได 3 แบบค อ การเคล อนไหวของคน(จะข ามเร องน ไปก อน โดยจะไปอธ บายเม อถ งตอนท พ ดถ ง ท ศทาง ) การเคล อนไหวของกล อง และการ เคล อนไหวท เก ดจากการควบค มทางอ เล กทรอน กส การเคล อนไหวของกล อง (camera movements) ผ เข ยนจะอธ บายการเคล อนไหว ของกล องท ละ 2 แบบท ด อย างผ วเผ นแล วจะคล ายก น แต หากพ จารณาอย างล กซ งแล ว จะเห นว าเก ดผลแตกต างก น และในการอธ บายน น จะท งเปร ยบเท ยบก นท ละค เพ อให เห นความแตกต างใน 2 แง ค อ ในแง ของการส อเน อหาหร อเล าเร อง ก บในแง ของ ความร ส กท เก ดข นในใจผ ชม

21 19 อน ง แบบของการเคล อนไหวแต ละค น น จะไม บอกว าอย างไหนด กว าหร อด อยกว าเพราะ ไม ม อ นไหนด หร อไม ด แต จะม งอภ ปรายให เห นว าการเคล อนไหวแต ละอย างให ผลต างก น อย างไร ซ งน าจะทาให ผ อ านน กออกว าจะน าอย างไหนไปใช ให ตรงก บว ตถ ประสงค ในการ ส อสารท ต างๆก น แพน ก บ แทร ค แพนซ าย หร อ แพนขวา (Pan Left/Right) ค อการห นกล องไปทางซ าย หร อขวา โดยท กล องย งอย ตรงจ ดเด ม ส วน แทร คซ าย หร อ แทร คขวา (Track Left/Right) กล องจะไม ห น แต ต วกล องท งต วจะเคล อนไปทางซ ายหร อขวา ข อม ลหร อเน อหาท ได จากการแพนจะเป นข อม ลกว างๆท วๆไป และในขณะ ท แพนไปเห น ส งหน งส งใดน นก จะเห นด านเด ยว จะไม ได เห นด านอ นของ ส งน นๆ แต ภาพท ได จากแทร คจะบอกเร องราวท ค อนข างเจาะจงหร อเน นมากกว า บางคร งใช เพ อเผยให จะเห นอะไรบางอย างซ งถ ามองอย างผ วเผ นแบบแพนแล วจะมองไม เห นเน องจากถ กบดบ ง แพนขวา แทร คขวา ในแง ความร ส กน น ในภาพท จากได แพน ผ ชมจะร ส กคล ายก บต วเองอย ก บท เพ ยงแต ห น หน าหร อกวาดสายตาไปทางซ ายหร อขวา เสม อนหน งเป นเพ ยงบ คคลภายนอกหร อเพ ยง ส งเกตการณ อย ห างๆ โดยไม ม ส วนเก ยวข องก บเหต การณ ท มองด อย ในขณะท แทร คจะ ให ความร ส กคล ายก บเราเป นส วนหน งของเหต การณ หร อม ส วนร วม หร ออย างน อยก ต ดตามอย างใกล ช ด

22 20 การใช แพนอ กล กษณะหน งท ใช ก นอย เป นการแพนเพ อเป ดเผยจ ดสนใจ เข ยนอย างน ผ อ านอาจจะงง ขอยกต วอย าง สมม ต เป นภาพขนาดปานกลางของเด กก าล ง ก มหน าก มตาเล นของเล นอย างเพล ดเพล น ต อมาเด กคนน นเงยหน าแล วห นไปทางซ าย กล องก แพนไปทางท เด กมองจนเห นภาพของส งท เด กห นไปมองโดยภาพต วเด กเองหล ด จากกรอบภาพไปแล ว แต การใช แพนแบบน ควรม เหต ผลหร อจ ดจ งใจให แพน ซ งในกรณ น ก ค ออาการท เด กเงยข นแล วห นไปมองอะไรส กอยางท อย นอกกรอบภาพ การแทร คท ม ว ธ การแตกต างไปจากธรรมดาเล กน อยค อการแทร คเป นแนว โค ง ซ งศ พท เฉพาะในภาษาอ งกฤษเร ยกว าอาร ค (arc) ถ าไปทางซ ายก เร ยกอาร คซ าย ไปทางขวาก เร ยกอาร คขวา หร อบางคร งก อาร คเป นวงกลมรอบส งใดส งหน ง ส วนใหญ ก เป นการสารวจรอบๆส งน น หร อเพ อค อยๆเป ดเผยต วตนเช นภาพไกลปานกลางเห น ด านหล งของคนๆหน ง แล วอาร คมาจนเห นหน าตรง ซ งให ความร ส กต งเคร ยดหร อระท ก ใจได ด วย ซ ม ก บ แทร ค ซ มเข า หร อ ซ มออก (Zoom In/Out) ค อการปร บความยาวโฟก สของ เล นส ให ยาวข นหร อส นลง พ ดอ กอย างหน งก ค อปร บเลนส ให เป นเทเล หร อให เป นวายด ส วนแทร คเข า หร อ แทร คออก ซ งในบ านเราน ยมเร ยกว า ดอลล เข า หร อ ดอลล ออก น น ความยาวโฟก สของเลนส คงเด มไม เปล ยนแปลง แต ต วกล องเคล อนเข าหา หร อ ออก ห างจากส งท เราบ นท กภาพ ในแง เน อหาของภาพท ได จากการเคล อนไหว ๒ แบบน ไม ค อยแตกต างใน สาระสาค ญเท าใดน ก แต เป นเร องรายละเอ ยดของภาพมากกว า ภาพจากซ มเข า/ออกน น อย างแรกเลยท เด ยว ด วยเหต ท เป นการเปล ยนม ม ร บภาพหร อเปล ยนความยาวโฟก สของเลนส เพราะฉะน น ผลด านการมองเห น (optical effects) ก ย อมเป นไปเช นเด ยวก บท เพ งกล าวไปในตอนท อธ บายถ งภาพม มแคบก บ ภาพม มกว าง ไม ว าจะเป นเร องม มท เราเห นภาพแคบลงหร อกว างข น เร องของขนาด ของส งท เราถ ายภาพท ด ใหญ ข นหร อเล กลง เร องของความช ดล กท น อยลงหร อมากข น หร อเร องการบ ดเบ อนของระยะทางในแนวล ก ส วนภาพท ได จากแทร คน น เน องจาก ความยาวโฟก สของเล นส ไม เปล ยน เพราะฉะน น จะไม ม ความบ ดเบ อนด านต างๆของ ภาพ

23 21 ซ มเข า แทร คเข า หร อ ดอลล เข า อน ง ในกรณ ซ มน น ล กษณะความส มพ นธ ของขนาด ตาแหน ง และม มมอง (perspective) ท เห นในภาพจะไม เปล ยนแปลง แต ภาพท ได จากแทร คน น เน องจาก ตาแหน งท ต งกล องเปล ยนไป ฉะน น perspectiveในภาพก เปล ยนไปด วย ในแง ความร ส กท ผ ชมได ร บจะคล ายๆค ของแพน ก บ แทร ค ค อในกรณ ซ ม ผ ชมจะร ส กเหม อนด งเอาส งท กาล งด อย (ซ มเข า) หร อผล กส งน น (ซ มออก) เพ อให เห น ส งน นใหญ ข นหร อเล กลง หร อเพ อให เห นภาพแคบเข าหร อกว างออก แล วแต กรณ คล าย ก บเอาร ปถ ายมาขยายหร อย อ ให ความร ส กท ค อนข างจะ ห าง จากเหต การณ โดยเป น ผ ส งเกต การณ เท าน น ในขณะท แทร คจะให ความร ส กเหม อนเราเด นเข าไปในหร อถอย ออกมาจากเหต การณ ร ส กเป นส วนหน งของเหต การณ น นๆ ก มหร อเงยกล อง ก บ เครนกล อง ก มกล อง(Tilt Down) ค อการกระดกกล องให เลนส ช ลงข างล าง ส วนเงย กล อง(Tilt Up) ค อเงยต วกล องให เลนส แหงนข น ท งสองอย างน ทาโดยท ความส งของ กล องจากพ นไม เปล ยนแปลง เครนข น (Crane Up) ค อการทาให กล องส งจากพ นมากข น ส วนเครนลง (CRANE DOWN) ก ค อการทาให กล องต าลง ท งสองอย างน โดยปกต ม มท กล องทาก บ พ นด นจะไม เปล ยนแปลง ถ าเป นแนวระนาบก จะย งคงเป นแนวระนาบตลอดการเครน ถ าเป นม มกดก จะเป นม มกดน นตลอดฯลฯ ยกเว นกรณ ท ใช การเคล อนไหวสองสามอย าง ไปพร อมๆก น

24 22 เงยข น เครนข น ในแง เน อหาหร อข อม ลท ผ ชมได ร บน น สาหร บภาพท ได จากก มหร อเงยกล อง จะเป นภาพของส งใดส งหน งในม มมองท เปล ยนไปคล ายๆเปล ยนจากก มหน าด ไปเป นเงย หน าด หร อกล บก นแล วแต กรณ ส วนใหญ ใช ในกรณ ท ต องการเปล ยนจ ดสนใจจากจ ด หน งหร อส งหน ง ไปย งจ ดอ นหร อส งอ นท อย ต ากว า(หร อส งข นไป) หร อต องการเน นส วน ต างๆของส งน นท ละส วน หร อค อยเป ดเผยท ละส วน เช น เร มจากภาพใกล ท เท าแล วท ลท ข น ไล ตามขาข นไปจนถ งใบหน า เพ อเพ มความร ส กล กล บหร อต นเต น หร ออาจใช แทน สายตาคนท ย นอย ท โคนต นไม ส งแล วเงยหน าข นมองยอดไม น นเพ อเน นความส ง อน ง เน องจากจะม ช วงท ภาพเป นม มกดหร อม มเงย ฉะน น ล กษณะเฉพาะบางอย างของภาพ ม มกดม มเงยท อธ บายไปก อนหน าน ก ย อมใช ได ก บภาพก มหร อเงยกล องด วย ส วนภาพท ได จากเครนน น ม มท มองส งใดส งหน งจะไม เปล ยนแปลง ส วน ใหญ จะใช เครนข นในกรณ ท ต องการค อยๆเป ดเผยให เห นผ งของพ นท บร เวณน นเสม อน หน งเป นการยกต วผ ชมให ส งข น โดยเฉพาะอย างย งเพ อเผยให เห นส งต างๆท มองไม เห น หร อเห นไม ช ดเจนในตอนต น เช นเร มต นด วยม มปกต ในระด บสายตาแล วค อยๆเครนข น เป ดเผยให เห นผ อพยพเป นหม นเป นแสน ซ งด วยภาพระด บสายตาในตอนต นเราจะย ง เห นไม มากเท าไรเพราะคนด านหน าย อมบ งคนท อย ถ ดไปด านหล ง หร อบางคร งอาจ ต องการเพ ยงเปล ยนม มมองจากระด บสายตาไปเป นม มกดพร อมท งซ มออกเป นภาพ กว างมากเพ อเน นภ ม ประเทศหร อเพ ยงเพ อเป นภาพจบฉากหร อจบเร อง ส วนเครนลง อาจใช เพ อเป ดฉากด วยภาพกว างมากในม มส งแล วเครนลงมาจนเป นระด บสายตาปกต เพ อมาพบส งใดส งหน ง

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล 1 ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ห วข อ: ข นตอนมาตรฐานการตรวจร บว ตถ ด บ ว ธ ปฏ บ ต 1. ห วหน าคร ว จะเช คสต อคว ตถ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2 ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 1 4 2 3 ฉบ บท 2 5 7 6 ล ขส ทธ 2006 Nokia สงวนล ขส ทธ Nokia และ Nokia Connecting People เป นเคร องหมายการค าจดทะเบ ยนของ Nokia Corporation บทน า ช ดต ดต งร นน ช

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ข นตอนและกระบวน การต ดต อ VDO

ข นตอนและกระบวน การต ดต อ VDO ข นตอนและกระบวน การต ดต อ VDO ข นตอนการต ดต อว ด โอ ก อนอ น เราควรเข าใจข นตอนการต ดต อว ด โอ ว าม ข นตอนเร มต นและ จบก นอย างไร เพ อให เราสามารถแยกแยะ จ ดเร ยงล าด บข นตอนการ ท างาน การเตร ยมไฟล ต นฉบ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

รายงานผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร

รายงานผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร รายงานผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาคอมพ วเตอร ระด บประถมศ กษาป ท ๖ ภาคเร ยนท ๒ ป การศ กษา ๒๕๕๖ ผ รายงาน นายณ ฐว ฒ ว งวน ตาแหน ง คร อ ตราจ าง โรงเร ยนราชประชาน เคราะห ๑๕ (เว ยงเก าแสนภ ว ทยาประสาท) อาเภอเช

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5

แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5 216 แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5 รายว ชา ท 30206 การใช ห องสม ด เร อง การทารายงาน ช นม ธยมศ กษาป ท 4 จ ดประสงค การเร ยนร เพ อประเม นผลความก าวหน าการเร ยนร ของน กเร ยนในเร อง การทารายงาน คาแนะนา

More information

โครงการนาโยนกล า เพ อบร หารความเส ยงในการผล ต ระยะท 2

โครงการนาโยนกล า เพ อบร หารความเส ยงในการผล ต ระยะท 2 1 โรงการนาโนกล า เพ อบร หารวามเส งในการผล ต ระะท 2 (ด าเน นงานภาใต โรงการเกษตรทางเล อกเพ อบร หารวามเส งการผล ต) เร อข ากล มผ ใช น าอ างเก บน าห วทรา ต.เข อนผาก อ.พร าว จ.เช งใหม 1. วามเป นมา เร อข ากล

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

1 2 3 4 5 คนเก งม มาก คนหายากค อคนด 6 7 ให น กเร ยนตอบค าถามต อไปน โดยเล อกค าตอบท ถ กท ส ดเพ ยงค าตอบเด ยว ข อ 1 การออกแบบสไลด โดยใช โครงร างส ควรค าน งถ งส งใด ก ความม งหว งของผ ชม ข ความชอบของผ ออกแบบ

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม 177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5.1 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรมตารางค านวณ ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel ประกอบด วย 1. แถบห วเร อง (Title bar) เป นแถบบนส ดของหน าต าง ใช แสดงช อของ

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

การพ มพ ข อความในโปรแกรม

การพ มพ ข อความในโปรแกรม MS PowerPoint การน าเสนองานด วยโปรแกรม MS PowerPoint ท าได ไม ยากเลย เพ ยงเราสามารถน า ข อความ ภาพ เส ยง Movie หร อแทรกภาพเคล อนไหวอ น ๆ เช น Flash เป นต น เข าในโปรแกรม ได ตลอดจนการก าหนดการเคล อนไหวท

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

ไฟฟ าและการใช ประโยชน

ไฟฟ าและการใช ประโยชน ไฟฟ าและการใช ประโยชน ผ ช วยศาสตราจารย ส จ ตต ศร ช ย ว ตถ ประสงค 1. ร จ กประจ ไฟฟ า สมบ ต ของประจ ไฟฟ า 2. ร จ กความส มพ นธ แรงไฟฟ า สนามไฟฟ า ศ กย ไฟฟ า ต วเก บประจ ก บ ประจ ไฟฟ า 3. ไฟฟ ากระแส สมบ ต

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information