ร ปแบบการบร หารโรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญศ กษา A Modelof AdministrationofthePhrapariyatidhamma Schoolsof General EducationDeparament

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ร ปแบบการบร หารโรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญศ กษา A Modelof AdministrationofthePhrapariyatidhamma Schoolsof General EducationDeparament"

Transcription

1 วารสารการบร หารและพ ฒนา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 4 ฉบ บท 3 ก นยายน ธ นวาคม พ.ศ.2555 ร ปแบบการบร หารโรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญศ กษา A Modelof AdministrationofthePhrapariyatidhamma Schoolsof General EducationDeparament พระคร ใบฎ กาบ ญช ช ต ปญ โญ (บ ญวงศ ) 1 PhrakhaubaidikaboonchuChootipunyo (Boonwong) 1 บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาร ปแบบการบร หารโรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญศ กษา ว ธ การว จ ยประกอบด วย 4 ข นตอน ข นตอนท 1 ศ กษาป ญหาการบร หาร โรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญศ กษา โดยใช การระดมความค ด จากผ เช ยวชาญท เล อกแบบเจาะจงเล อกมา 25 ร ป/ท าน มานำาเสนอสภาพป ญหาการบร หารโรงเร ยนพระปร ย ต ธรรมแผนกสาม ญศ กษา ข นตอนท 2 การประเม นสมม ต ฐานร ปแบบการบร หารโรงเร ยนพระ ปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญศ กษา โดยการเช ญผ เช ยวชาญ 23 ร ป/ท าน มาร บทราบสภาพป ญหา ในข นตอนท 1 แล วขอให ผ เช ยวชาญเสนอสภาพป ญหาการบร หารโรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญศ กษา และเสนอข อค ดเห นเพ มเต ม จากน นได เช ญให ผ เช ยวชาญระดมความ ค ดปร บปร งร ปแบบการบร หารโรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญศ กษา เพ อให สอดคล อง ก บสภาพป ญหา แล วประเม นผลร ปแบบการบร หารโรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญ ศ กษา ข นตอนท 3 การทดลองร ปแบบการบร หารโรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญ ศ กษาท โรงเร ยนพระปร ย ต ธรรมว ดบ งก ตต ว ทยา แผนกสาม ญศ กษา ตำาบลในเม อง อำาเภอ เม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา เป นเวลา 2 เด อนระหว างว นท 9 เด อนกรกฎาคม 1 น กศ กษาระด บปร ญญาเอก สาขาว ชาการบร หารการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยวงษ ชวล ตก ล 1 Ph.D. Candidate in Educational Administration, Faculty of Education,Vongchavalitkul University. 103

2 Journal of Administration and Development, Mahasarakham University Volume 4 Number 3 September December 2012 พ.ศ.2554 ถ งว นท 24 เด อนก นยายน พ.ศ.2554 ข นตอนท 4 ปร บปร งร ปแบบเป นคร ง ส ดท ายจากผลการทดลอง จากผลการประเม นและทดลองร ปแบบปรากฏว า ร ปแบบน ม ความถ กต อง สมบ รณ นำาไปปฏ บ ต ได และม ประโยชน ได ร ปแบบการบร หารโรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนก สาม ญศ กษาด งน ร ปแบบการบร หารโรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญศ กษา 104

3 วารสารการบร หารและพ ฒนา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 4 ฉบ บท 3 ก นยายน ธ นวาคม พ.ศ.2555 คำาสำาค ญ : ร ปแบบการบร หาร, โรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญศ กษา ABSTRACT This research aimed to develop the model of administration of the Phrapariyatidhamma schools of general education department. This study consisted of four stages and the first stage was to study administration problems in the Phrapariyatidhamma schools of general education department with brainstorming method. 25 purposive selected experts were used to present these problems. Secondly, the hypotheses were set on the administration model of the Phrapariyatidhamma schools of general education department was presentred to 23 experts in the fields who were invited to acknowledge the problems from the first stage and the additional suggestions concerning the administration problems were obtained. Then, the experts participated in the brainstorming to improve the administration model to be correspondent to the problems and to evaluate this model. Thirdly, the model of administration of the Phrapariyatidhamma schools of general education department was implemented for two months from July, to September, at BuengkitiwittayaPhrapariyatidhamma School of general education department, NaiMuang Sub-district, Muang District NakhonRatchasima Province. Finally, the model was improved from the results of the implementation. The results of the evaluation and implementation indicated that this model was accurate, perfect, practical and beneficial. The following figure illustrates the model of administration of the Phrapariyatidhamma schools of general education department. 105

4 Journal of Administration and Development, Mahasarakham University Volume 4 Number 3 September December 2012 A Model of Administration of the Phrapariyatidhamma Schools of General Education Deparament 106

5 วารสารการบร หารและพ ฒนา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 4 ฉบ บท 3 ก นยายน ธ นวาคม พ.ศ Keywords : A Model of Administration of the Phrapariyatidhamma Schools of General Education Deparament บทนำา การศ กษาพระพ ทธศาสนาท เรา ได ร บมาจากประเทศอ นเด ยต งแต อาณาจ กร ส วรรณภ ม ต อเน องมาจนถ งสม ยส โขท ยจน ถ งสม ยร ชกาลท 5 แห งกร งร ตนโกส นทร พระบาทสมเด จพระป ยมหาราช ทรงวางหล ก การศ กษาไว เป น 3 ข น ค อ ข นปร ย ต ปฏ บ ต และปฏ เวธ ข นปร ย ต เป นการศ กษาพระ ธรรมว น ยให ม ความร เพ อให เก ดความกระจ าง ในคำาส งคำาสอนของสมเด จพระส มมาส มพ ทธ เจ า ท ได ทรงตร สไว เป นการศ กษาพระปร ย ต ธรรม ถ านำามาปฏ บ ต ด วยตนเองจะได ผล อย างไร ข นปฏ บ ต เป นการนำาเอาพระธรรม ว น ยมาปฏ บ ต ด วยกาย วาจา ใจ ข นปฏ เวธ เป นข นท แสดงถ งผลของการปฏ บ ต ตามคำาส ง สอนของพระส มมาส มพ ทธเจ า(มาณพ พลไพ ร นทร,2535:1-4) สม ยร ชกาลท 9 ได ม การยก ระด บการศ กษาของคณะสงฆ ข น ม สภาการ ศ กษามหามก ฎราชว ทยาล ยท ก อต งมาต งแต สม ยร ชกาลท 5 เป ดการศ กษาระด บปร ญญา ตร เร ยกว า ศาสนศาสตรบ ณฑ ต เม อว นท 16 ก นยายน พ.ศ.2489 และได ประกาศยกระด บ การศ กษา มหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ยท ก อ ต งข นมาต งแต สม ยร ชกาลท 5 อ กเช นก น ข น เป นปร ญญาตร เร ยกว า พ ทธศาสตรบ ณฑ ต เม อว นท 18 กรกฎาคม พ.ศ.2490 ในป พ.ศ.2507 คณะสงฆ ได ประกาศใช หล กส ตร บาล แผนใหม และในป พ.ศ.2514 กระทรวง ศ กษาธ การ โดยความเห นชอบและความร วม ม อของคณะสงฆ ได จ ดทำาหล กส ตรพระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญศ กษา เป ดโรงเร ยนพระ ปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญศ กษาเม อ พ.ศ.2514 (กรมการศาสนา,2533: ) โรงเร ยน พระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญศ กษา เป นฐาน รองร บการศ กษาในระด บอ ดมศ กษาต อไป เป นการศ กษาท จะข นส ระด บมหาว ทยาล ย และประกาศน ยบ ตร ม ศ กด และส ทธ เช นเด ยว ก บโรงเร ยนในส งก ดกระทรวงศ กษาธ การท ก ประการ จ งม ผ น ยมจ ดต ง และม ผ เร ยนมาก ข นตามลำาด บ (มาณพ พลไพร นทร,2535:26) สำาน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต (2551) ได สำารวจจำานวนโรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญศ กษาท วประเทศ พบว าม ท งหมด 399 โรงเร ยน สามารถแบ งตามขนาดของ โรงเร ยนได ด งน โรงเร ยนขนาดเล ก (ต ำากว า 120 ร ป) ม จำานวน 216 โรงเร ยน โรงเร ยน ขนาดกลาง ( ร ป) ม จำานวน 153 โรงเร ยน โรงเร ยนขนาดใหญ (301 ร ปข นไป) ม จำานวน 30 โรงเร ยน ม คร ประจำาและคร พ เศษจำานวน 4,762 ร ป/คน ม เจ าหน าท 1,

6 Journal of Administration and Development, Mahasarakham University Volume 4 Number 3 September December 2012 ร ป/คน ม น กเร ยนม ธยมศ กษาตอนต น 42,133 ร ป ม น กเร ยนม ธยมศ กษาตอนปลาย 13,870 ร ป สำาน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต แผนก ศาสนศ กษาได จ ดกล ม แบ งโรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญศ กษาท วประเทศออกเป น 14 กล ม (สำาน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต, 2551) กล มท 1 ม จำานวน 14 โรงเร ยน กล ม ท 2 ม จำานวน 21 โรงเร ยน กล มท 3 ม จำานวน 25 โรงเร ยน กล มท 4 ม จำานวน 25 โรงเร ยน กล มท 5 ม จำานวน 41 โรงเร ยน กล มท 6 ม จำานวน 53 โรงเร ยน กล มท 7 ม จำานวน 45 โรงเร ยน กล มท 8 ม จำานวน 38 โรงเร ยน กล ม ท 9 ม จำานวน 34 โรงเร ยน กล มท 10 ม จำานวน 42 โรงเร ยน กล มท 11 ม จำานวน 44 โรงเร ยน กล มท 12 ม จำานวน 11 โรงเร ยน กล มท 13 ม จำานวน 3 โรงเร ยน กล มท 14 ม จำานวน 3 โรงเร ยน (พระคร ส ร ว ช ยธ ช ก งซ ย,2544:2-3) การจ ดการศ กษาโรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญศ กษาน น (กระทรวงศ กษาธ การ, 2544) เป นการจ ดการศ กษาในระบบตามพ ระราช บ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ เพ อสนองนโยบายของร ฐในการพ ฒนาทร พยากร มน ษย ค อ ประชากรของชาต ให เป นคนเก ง ด และม ความส ข และม ท กษะในการดำารงช ว ต ในส งคม ให เป นส ข พ ฒนาภ ม ความร ของพระ ภ กษ -สามเณร ให ท นต อการเปล ยนแปลงของ โลกย คโลกาภ ว ตน การบร หารงานของโรงเร ยน พระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญศ กษา ม สภา การศ กษาของคณะสงฆ เป นองค กรหล กท ควบค ม และส งเสร มการจ ดการศ กษาโดยตรง การบร หารโรงเร ยนอย ในความปกครองของ คณะสงฆ ในแต ละระด บ ได ช วยก นร บผ ดชอบ ด แล ผลการประเม นค ณภาพภายนอกสถาน ศ กษารอบสอง ป พ.ศ ของสำาน กงาน ร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการ ศ กษา (สมศ.) (สำาน กงานพระพ ทธศาสนา แห งชาต, 2551) พบว าโรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญศ กษาท วประเทศ จำานวน 399 โรง โรงเร ยนท ได มาตรฐานผ านการประเม น ม จำานวน 333 โรง ไม ได มาตรฐานไม ผ านการ ประเม นม จำานวน 66 โรง ด านผ เร ยนท ไม ได มาตรฐานม ด งน (1)ความสามารถในการค ด อย างเป นระบบ (2)ความร และท กษะท จำาเป น ตามหล กส ตร (3)ท กษะในการแสวงหาความ ร ด วยตนเอง (4) ร กการเร ยนร และพ ฒนา ตนเองอย างต อเน อง (5)ท กษะในการทำางาน ร กการทำางาน สามารถทำางานร วมก บผ อ นได และ (6)ม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต ด านคร ท ไม ได มาตรฐาน ค อ (1)ความเพ ยงพอของคร และ (2) ความสามารถของคร ด านผ บร หาร ท ไม ได มาตรฐาน ค อ (1)การบร หารว ชาการ โดยเฉพาะการม หล กส ตรท เหมาะก บผ เร ยน และท องถ น (3)ส อการเร ยนการสอน ท เอ อ 108

7 วารสารการบร หารและพ ฒนา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 4 ฉบ บท 3 ก นยายน ธ นวาคม พ.ศ ต อการเร ยนร และ(4)การส งเสร มก จกรรม และการเร ยนการสอน ท เน นผ เร ยนเป นสำาค ญ (สำาน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต,2551) สำาน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต (2550 ก : 4-5) กล าวถ งรายงานการประเม นตนเองของ สถานศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐานจ งหว ด นครราชส มา ว าด านผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรมและค าน ยมท พ ง ประสงค ได ระด บค ณภาพพอใช มาตรฐาน ท 4 ผ เร ยนม ความสามารถในการว เคราะห ม ว จารณญาณ ม ความค ดสร างสรรค ค ดไตร ตรอง และม ว ส ยท ศน ได ระด บค ณภาพพอใช มาตรฐานท 5 ผ เร ยนม ความร และท กษะท จำาเป นตามหล กส ตร ได ร บระด บค ณภาพ ปร บปร ง มาตรฐานท 6 ผ เร ยน ร กการเร ยนร ม ท กษะในการแสวงหาความร ได ร บระด บ ค ณภาพด มาตรฐานท 9 ผ เร ยนม ท กษะใน การทำางาน ร กการทำางาน สามารถทำางานร วม ก บผ อ นได และม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต ได ระด บค ณภาพด มาตร ฐานท 10 ผ เร ยนม ส ขน ส ย ส ขภาพกาย และส ขภาพจ ตท ด ได ร บค ณภาพด มาตรฐานท 12 ผ เร ยนม ส นทร ยภาพ และล กษณะน ส ยด านศ ลปะ ดนตร และก ฬาได ระด บค ณภาพด ด านคร มาตรฐานท 22 คร ม ความสามารถในการ จ ดการเร ยนการสอนอย างม ประส ทธ ภาพ และ เน นผ เร ยนเป นสำาค ญ ได ระด บค ณภาพพอใช 109 มาตรฐานท 24 คร ม ค ณว ฒ ความร ความ สามารถ ตรงก บงานท ร บผ ดชอบ และม คร เพ ยงพอ ได ระด บค ณภาพพอใช ด าน ผ บร หาร มาตรฐานท 13 ม การจ ดองค กร โครงสร าง และการบร หาร งานอย างม ระบบ ครบวงจร ให บรรล เป าหมายการศ กษา ได ระด บค ณภาพด มาตรฐานท 14 สถาน ศ กษาส งเสร มความส มพ นธ และความร วม ม อก บช มชน ในการพ ฒนาการศ กษา ได ระด บ ค ณภาพพอใช มาตรฐานท 18 สถานศ กษา ม การจ ดก จกรรม และการเร ยนการสอนโดย เน นผ เร ยนเป นสำาค ญ ได ระด บค ณภาพพอใช มาตรฐานท 20 ผ บร หารม ภาวะผ นำา และม ความ สามารถในการจ ดการ ได ระด บค ณภาพด มาตรฐานท 25 สถานศ กษาม หล กส ตร ท เหมาะสมก บผ เร ยน และท องถ น ม ส อการ เร ยนการสอน ท เอ อต อการเร ยนร ได ระด บ ค ณภาพพอใช สำาน กงานพระพ ทธศาสนา แห งชาต (2550 ข : ) กล าวถ งรายงาน ผลการประเม นตนเองของสถานศ กษาระด บ การศ กษาข นพ นฐานจ งหว ดส ร นทร ว า ด าน ผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรมและค าน ยมท พ งประสงค ได ระด บ ค ณภาพด มาตรฐานท 4 ผ เร ยนม ความสามารถ ในการค ดว เคราะห ค ดส งเคราะห ม ว จารณญาณ ม ความค ดสร างสรรค ค ดไตร ตรอง และม ว ส ยท ศน ได ระด บค ณภาพด มาตรฐานท 5

8 Journal of Administration and Development, Mahasarakham University Volume 4 Number 3 September December 2012 ผ เร ยนม ความร และท กษะท จำาเป นตาม หล กส ตร ต องปร บปร ง มาตรฐานท 6 ผ เร ยน ม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเอง ร กการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง ได ระด บค ณภาพด มาตรฐานท 9 ผ เร ยนม ท กษะในการทำางาน ร กการทำางานสามารถ ทำางานร วมก บผ อ นได และม เจตคต ท ด ต อ อาช พส จร ต ได ระด บค ณภาพด มาตรฐานท 10 ผ เร ยนม ส ขน ส ย ส ขภาพกาย และส ขภาพ จ ตท ด ได ระด บค ณภาพด มาตรฐานท 12 ผ เร ยนม ส นทร ยภาพ และล กษณะน ส ยด าน ศ ลปะ ดนตร และก ฬา ได ระด บค ณภาพด ด านคร ผ สอน มาตรฐานท 22 คร ม ความ สามารถในการจ ดการเร ยนการสอนอย างม ประส ทธ ภาพ และเน นผ เร ยนเป นสำาค ญ ได ระด บค ณภาพพอใช มาตรฐานท 24 คร ม ค ณว ฒ ม ความร ความสามารถตรงก บงานท ร บผ ดชอบ และม คร เพ ยงพอ ได ระด บค ณภาพ พอใช ด านผ บร หาร มาตรฐานท 13 สถาน ศ กษาม การจ ดองค กร/โครงสร างและการ บร หารงาน อย างเป นระบบ ครบวงจร ให บรรล เป าหมายการศ กษา ได ระด บค ณภาพด มาตรฐานท 14 สถานศ กษาส งเสร มความ ส มพ นธ และความร วมม อก บช มชนในการ พ ฒนาการศ กษาได ระด บค ณภาพ พอใช มาตรฐานท 18 สถานศ กษาม การจ ดก จกรรม และการเร ยนการสอนโดยเน นผ เร ยนเป น สำาค ญ ได ระด บค ณภาพพอใช มาตรฐานท 20 ผ บร หารม ภาวะผ นำา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการ ได ระด บค ณภาพด มาตรฐานท 25 สถานศ กษา ม หล กส ตร เหมาะสมก บผ เร ยน และท องถ น ม ส อการ เร ยนการสอนท เอ อต อการเร ยนร ได ระด บ ค ณภาพด พระสมบ รณ ว ลา (2544) ว จ ยพบ ว าการบร หารงานโรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญศ กษา ประสบป ญหาหลาย ประการท สำาค ญ ค อ ร ปแบบการจ ดการศ กษา ไม เป นไปตามระบบโรงเร ยนท ด ส วนใหญ จ ดการศ กษาตามอ ตภาพ แนวทางการดำาเน น งานไม ช ดเจน โรงเร ยนขาดความพร อมในด าน ต างๆ เช น ด านงบประมาณ อาคารสถานท บ คลากร ส อ อ ปกรณ การเร ยน การสอน เก ยวก บหล กส ตร พระสาย แวงคำา (2544) ว จ ยพบว า ป ญหาการบร หารงานว ชาการใน โรงเร ยนพระปร ย ต ธรรมแผนกสาม ญศ กษา ม ป ญหาค อ แผนงานท วางไว ขาดงบประมาณ และคนร บผ ดชอบโดยตรง ขาดการต ดตาม และประเม นผลงานตามแผนงานว ชาการท วางไว ขาดการประช มเก ยวก บการจ ดทำาแผน งานว ชาการอย างสม ำาเสมอ ร ปแบบการจ ดการ ศ กษา ไม เป นไปตามระบบโรงเร ยนท ด ส วน ใหญ จ ดการศ กษาตามอ ตภาพ แนวทางการ ดำาเน นงานไม ช ดเจน โรงเร ยนขาดความพร อม ในด านต าง ๆ เช น งบประมาณ อาคาร 110

9 วารสารการบร หารและพ ฒนา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 4 ฉบ บท 3 ก นยายน ธ นวาคม พ.ศ สถานท บ คลากร ส ออ ปกรณ การเร ยน การสอน เอกสารเก ยวก บหล กส ตร พระมงคล มหานาโม ดบข นทด (2547: ) ว จ ย พบว าการบร หารหล กส ตรของโรงเร ยน พระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญศ กษา ม ป ญหา ด านการเตร ยมความพร อมการใช หล กส ตร ป ญหาขาดการวางแผน ส อว สด อ ปกรณ การ เร ยนการสอนม ไม เพ ยงพอตามความต องการ ของผ เร ยน เอกสารหล กส ตรไม เพ ยงพอต อ ความต องการของคร และผ บร หารไม ให ความสำาค ญก บการเตร ยมความพร อมการใช หล กส ตร ม ป ญหารายว ชาท จ ดให เร ยน น กเร ยน ไม สามารถเล อกเร ยนได อย างหลากหลาย น กเร ยนไม สามารถเล อกเร ยนได ตามความ ถน ด ตามความสนใจและตามความต องการ และคร ย งใช เคร องม อว ดและประเม นผลท ขาดค ณภาพ ด านการสน บสน นการใช หล กส ตร ม ป ญหาการจ ดหาว สด อ ปกรณ ย งไม เพ ยงพอ ต อการใช หล กส ตร โรงเร ยนขาดการวางแผน เก ยวก บสว สด การของคร ผ ใช หล กส ตร และ โรงเร ยนขาดการพ ฒนาบ คลากรอย างต อเน อง ด านการน เทศต ดตามผลการใช หล กส ตรม ป ญหาโรงเร ยนขาดการต ดตามน กเร ยนท สำาเร จการศ กษาไปแล ว โรงเร ยนขาดการ พ ฒนาระบบการน เทศ และช วยเหล อคร ผ สอนอย างม ประส ทธ ภาพ และผลการน เทศ ภายในย งไม ได ถ กนำาไปพ ฒนาการเร ยนการ 111 สอนอย างแท จร ง พระปล ดมน สช ย เมต ตจ ต โต คชส ทธ (2548: ) ว จ ยพบว าป ญหา การบร หารงานว ชาการของโรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญศ กษา ม ป ญหาด งน (1) งบประมาณในการวางแผนปฏ บ ต ตามแผน และการตรวจสอบงานว ชาการม น อย (2) บ คลากรร บผ ดชอบในการวางแผนงาน ว ชาการไม เพ ยงพอ (3) การว เคราะห งานตาม สภาพป จจ บ นทำาไม ได เต มท (4) ข อม ล สารสนเทศท จำาเป นในการวางแผนงานว ชาการ ม น อย (5) ส อการสอนไม เพ ยงพอ (6) ว สด อ ปกรณ ในโรงเร ยนม น อย (7) บ คลากรไม ให ความสำาค ญ (8) ผ สอนให ความสำาค ญในการ ปฏ บ ต ตามแผนงานว ชาการน อย (9) บ คลากร ฝ ายต างๆ ไม ให ความร วมม อในการตรวจสอบ การปฏ บ ต งานว ชาการ (10) บ คลากรท ร บผ ด ชอบในการแก ป ญหางานว ชาการ ไม เข าใจ ป ญหาท แท จร ง และ(11) บ คลากรท ร บผ ด ชอบในการแก ป ญหางานว ชาการม ไม เพ ยง พอ และไม เห นความสำาค ญของการแก ป ญหา ทางว ชาการ พระมหาศ ร ส ทธ วรโงน (2550: 48-61) ว จ ยพบว าการพ ฒนาหล กส ตรสถาน ศ กษาของโรงเร ยนพระปร ย ต ธรรมแผนกสาม ญ ศ กษา กล ม 5 เขตพ นท การศ กษาเช ยงใหม เขต 4 ม ป ญหาเก ยวก บการวางแผนจ ดทำา หล กส ตร ส อการเร ยนการสอน การจ ดก จกรรม

10 Journal of Administration and Development, Mahasarakham University Volume 4 Number 3 September December 2012 พ ฒนาผ เร ยน จากสภาพด งกล าว ผ ว จ ยเห นว า จะต องม การพ ฒนาร ปแบบการบร หารโรงเร ยน พระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญศ กษาใหม ให สามารถใช แก ป ญหาการบร หารการศ กษา โรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญศ กษา ได เพ อให โรงเร ยนพรปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญ ศ กษาม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลส งข น โดยม คำาถามและว ตถ ประสงค ในการว จ ยด งน คำาถามการว จ ย 1 ร ปแบบการ บร หารโรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญ ศ กษาม ร ปแบบอย างไร ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 1 เพ อ พ ฒนาร ปแบบการบร หารโรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญศ กษา ขอบเขตของการว จ ย การว จ ย น เป นการพ ฒนาร ปแบบการบร หารโรงเร ยน พระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญ ได ย ดถ อหล ก การท สำาค ญ 3 ประการด งน 1. การบร หารโดยใช โรงเร ยน เป นฐาน (School-Based Management) ท ม การบร หารตามหล กการ 5 ประการ (Cheng, 1966; อ ท ย บ ญประเสร ฐ, 2543: ) ได แก 1.1 หล กการกระจายอำานาจ (Decentralization) 1.2 หล กการม ส วนร วม (Participation or collaboration or involvement) หล กการค นอำานาจ จ ดการ ศ กษาให ประชาชน (Return power to people) 1.4 หล กการบร หารตนเอง (Self-management) 1.5 หล กการตรวจสอบและ ถ วงด ล (Check and balance) 2. ย ดหล กทฤษฏ การบร หาร ของบ คคลท สำาค ญ เช น ก ล คและเออร ว ค (Gulick and Urwick อ างถ งใน จ นทราน สงวนนาม, 2545:44-45) ท ได เสนอกระบวนการ บร หารท เป นท ร จ กก นโดยท วไปท เร ยกช อย อ ว า POSDCoRB น นได แก 2.1 การวางแผน (Planning) 2.2 การจ ดองค การ (Organizing) 2.3 การบร หารบ คลากร (Staffing) 2.4 การส งการ (Directing) 2.5 การประสานงาน (Co- Coordinating) 2.6 การรายงาน(Reporting) 2.7 การจ ดงบประมาณ (Budgeting) 3. การบร หารสถานศ กษา 4 ด าน (กระทรวงศ กษาธ การ, 2544 : 21-22) ค อ 3.1 การบร หารงานว ชาการ 3.2 การบร หารงานงบประมาณ 3.3 การบร หารงานบ คคล

11 วารสารการบร หารและพ ฒนา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 4 ฉบ บท 3 ก นยายน ธ นวาคม พ.ศ การบร หารงานท วไป ว ธ ดำาเน นการว จ ย ข นตอนท 1 ศ กษาป ญหาการ บร หารโรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญ ศ กษา โดยใช การระดมความค ด จากกล ม ต วอย างท เล อกแบบเจาะจงมาจำานวน 25 ร ป/ท าน ข นตอนท 2 การประเม นสมม ต ฐาน ร ปแบบการบร หารโรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญศ กษา โดยการเช ญผ เช ยวชาญ จากกล มต วอย างท เล อกแบบเจาะจงมาจำานวน 23 ร ป/ท าน มาร บทราบสภาพป ญหาในข นตอน ท 1 แล วขอให ผ เช ยวชาญเสนอสภาพป ญหา การบร หารโรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนก สาม ญศ กษา และเสนอข อค ดเห นเพ มเต ม จากน นได เช ญให ผ เช ยวชาญระดมความค ด ปร บปร งร ปแบบการบร หารโรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญศ กษา เพ อให สอดคล อง ก บสภาพป ญหา แล วประเม นผลร ปแบบ การบร หารโรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนก สาม ญศ กษา ข นตอนท 3 ทดลองร ปแบบ การบร หารโรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนก สาม ญศ กษาท โรงเร ยนพระปร ย ต ธรรมว ดบ ง ก ตต ว ทยา แผนกสาม ญศ กษา ตำาบลในเม อง นครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา เป นเวลา 2 เด อนระหว างว นท 9 เด อนกรกฎาคม พ.ศ ถ งว นท 24 เด อนก นยายน พ.ศ ดำาเน นการด งน 3.1 ต งคณะกรรมการฝ าย ต างๆ 3.2 คณะกรรมการระดมความ ค ดเพ อกำาหนดปร ชญา ว ส ยท ศน ปณ ธาน พ นธก จว ตถ ประสงค ของโรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญศ กษา 3.3 คณะกรรมการระดมความ ค ดกำาหนดบทบาทและหน าท ของกรรมการ ฝ ายต าง ๆ 3.4 เล อกต งสภาน กเร ยนโรงเร ยน พระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญศ กษา 3.5 ทดลองการแก ป ญหาท เก ด ข น 2 ป ญหาได แก ป ญหาการบร หารงาน ด านงบประมาณ ป ญหาการบร หารงาน ด านบ คคล ข นตอนท 4 ปร บปร งร ปแบบ เป นคร งส ดท าย จากผลการทดลอง ผลการว จ ย ได ร ปแบบการบร หาร โรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญศ กษา ด งภาพประกอบท 10 ซ งจากผลการประเม น และทดลองร ปแบบปรากฏว า ร ปแบบน ม ความถ กต อง สมบ รณ นำาไปปฏ บ ต ได และ ม ประโยชน

12 Journal of Administration and Development, Mahasarakham University Volume 4 Number 3 September December 2012 ภาพประกอบท 10 ร ปแบบการบร หารโรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญศ กษา 114

13 วารสารการบร หารและพ ฒนา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 4 ฉบ บท 3 ก นยายน ธ นวาคม พ.ศ อภ ปรายผล จากร ปแบบท ได ค นหาพ ฒนาข น มาน พบว า เป นร ปแบบท ถ กต อง เหมาะสม สามารถนำาไปปฏ บ ต ได ม ประโยชน อย าง มาก และคณะกรรมการบร หารโรงเร ยนพร อม ด วยคณะคร ม ส วนร วมมากในการบร หารและ ทดลองบร หารได ผลด ท งน เน องจากว าในการ พ ฒนาร ปแบบคร งน ได พ ฒนาข นมาจากหล ก การบร หารแบบม ส วนร วมและหล กการบร หาร แบบใช โรงเร ยนเป นฐาน (อ ท ย บ ญประเสร ฐ, 2546 : 1-2; ถว ล มาตรเล ยม,2544:46 ; Myers and Stonehill,1993 : 1 ;Wohlstetter,1995 :1) พร อมก นน นก สร างร ปแบบมาจากป ญหา การบร หารโรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนก สาม ญศ กษา จากน นได เช ญให ผ เช ยวชาญ ระดมความค ดปร บปร งร ปแบบการบร หาร โรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญศ กษา เพ อให สอดคล องก บสภาพป ญหา แล วจ ง ประเม นผลร ปแบบ การบร หารโรงเร ยนพระ ปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญศ กษา ท สำาค ญย ง ค อได นำาร ปแบบน ไปทดลองปฏ บ ต การบร หาร จร ง ได ร บผลเป นท ประจ กษ ว าการบร หารตาม ร ปแบบน ได ผลด 115 ข อเสนอแนะ จากผลการว จ ยคร งน ม ข อเสนอ แนะด งต อไปน ข อเสนอแนะด านนโยบาย สำาน กงานพระพ ทธศาสนา แห งชาต สำาน กงานกองพ ทธศาสนศ กษา สำาน กงานกล มโรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนก สาม ญศ กษาท ง 14 กล ม ควรนำาร ปแบบจาก การว จ ยน ไปดำาเน นการปร บใช ในการบร หาร โรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญศ กษา ต างๆ ในประเทศไทย ข อเสนอแนะด านการปฏ บ ต 1. ผ บร หารโรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญศ กษา ควรนำาร ปแบบน ไปบร หารในโรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนก สาม ญศ กษาของท านเอง 2. ผ บร หารคณะสงฆ ไทยควรนำา ร ปแบบน ไปบร หารสถานศ กษาแม ช ไทย ข อเสนอแนะในการทำาว จ ย 1. ควรทำาการว จ ยร ปแบบ การบร หารศ นย การเร ยนร พระพ ทธศาสนา ว นอาท ตย ของคณะสงฆ แห งประเทศไทย 2. ควรทำาการว จ ยพ ฒนาร ปแบบ การบร หารการศ กษาของสถานศ กษาแม ช ไทย

14 Journal of Administration and Development, Mahasarakham University Volume 4 Number 3 September December 2012 References Boonprasert, Utai. (2000). A Study of Guidelines for Educational Administration and Management as School-Based Management. Bangkok: Ladproa Kurusapa Printing.. (2003). Principle of School-Based Management. Bangkok: Praram 4 Printing. Cheng, Y. C. (1996). School Effectiveness and School-Based Management : A Mechanism For Development. London : The Farmer Press. Matrliam, Tawin, (2001). Educational Reform as School-Based Management : SBM. Bangkok: Sema-dharm. Ministry of Education. (2001). Explanation for National Education Act Bangkok: Kromsasana Printing. Myers, Dorothy and Stonehill,Robert. (1993). School-Based Management. [Online]. Available OR / ConsumerGaides/baseman. html[2001, April 10]. Office of National Buddhism. (2007a). Self Assessment Report of Schools in Basic Education Level. Tripitaka School Group, General Education, Group 11, Surin Province.. (2007b). Self Assessment Report of Schools in Basic Education Level. Nakonrachasima. No date of publishing Office of National Buddhism. (2008). The Outcome of the Second Round External Quality Assurance Tripitaka School, General Education Division, as Unqualified for 71 schools. The Office of Standard Accreditation and Educational Quality Assessment (Mass Organization). org/doc/sch.doc.1 June

15 วารสารการบร หารและพ ฒนา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 4 ฉบ บท 3 ก นยายน ธ นวาคม พ.ศ.2555 Ponpailin, Manop. (1992). Principle of Tripitaka Study. The 2 nd Edition. Bangkok: Kansasana Printing. Prakru Siriwichaitat Kungsuey. (2001). Practice based on Standard in Instructional Management in Tripitaka School, General Education Division, Loei Province. Master of Education Thesis (Educational Administration). Mahasarakam : Faculty of Education, Mahasarakam University. Pramahasirisit Wora-ngone. (2007). School Curriculum Management of Tripitaka School, General Education Division, Nakonpanom Province. Master of Education Thesis (Educational Administration). Chiengmai: Faculty of Education, Chiengmai University. Pramongkon Mahanamo Dobkoontod. (2003). A Study of Problems and Guidelines in Problem Solving the Curriculum Management of Tripitaka School, General Division, Nakonrachasima Province based on opinion of the School Administrators and Teachers. Master of Education Thesis (Educational Administration). Mahasarakam: Faculty of Education, Mahasarakam University Prapaladmanadchai Mettajitto (Kochasit). (2005). A Study of Problem of Academic Work Management in Tripitaka School, General Division, in Nakonrachasima Province, based on opinion of the Administrators and Teachers. Master of Education Thesis (Educational Administration). Nakonrachasima: Faculty of Education, Nakonrachasima Rajabaht University.. Prasai Wangkam. (2001). Problem of Academic Work Management in Tripitaka School, General Division, Group 9. Master of Education Thesis (Educational Administration). Nakonrachasima: Faculty of Education, Nakonrachasima Rajabaht University. 117

16 Journal of Administration and Development, Mahasarakham University Volume 4 Number 3 September December 2012 Prasaomboon Wila. (2001). Problem of Work Practice in Tripitaka School, General Education Division, Nakonpanom Province. Master of Education Thesis (Educational Administration). Mahasarakam: Faculty of Education, Mahasarakam University. Religion Department. (1990). Buddhism History. The 2 nd Edition. Bangkok : Academic Division, Religion Department. Sa-nguan-nam, Jantranee. (2001). Theory and Practice Guidelines in School Management. Bangkok : Book Point Ltd. Wohlstetter, Priscilla. (1995). Getting School-Based Management Right : What Works and What Doesn t. Phi Delta Kappa. 77(1) :

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น 96 มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น ต วบ งช ท 17.1 ม การจ ดทาข อม ลสารสนเทศแหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ าเภอเม อง จ งหว ดเลย ว นอาท ตย ท 19 ก นยายน พ.ศ. 2553 น าเสนอโดย นางฉลวย เข มลา ห วหน าศ นย พ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ประกอบด วย ๕ ด าน ๑๕ มาตรฐาน (พ.ศ. ๒๕๕๔) ด านค ณภาพผ เร ยน (๖ มาตรฐาน) มาตรฐานท ๑ ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ

ประกอบด วย ๕ ด าน ๑๕ มาตรฐาน (พ.ศ. ๒๕๕๔) ด านค ณภาพผ เร ยน (๖ มาตรฐาน) มาตรฐานท ๑ ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ตารางเปร ยบเท ยบ มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายใน และ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ต วบ งช พ นฐาน (๕ ต วบ งช หล ก) ต วบ งช ท ๑ ผ เร ยนม ส ขภาพกายและส ขภาพจ ตท ด ต วบ งช ท ๒ ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรมและค

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

การบร หารจ ดการและการดาเน นงาน

การบร หารจ ดการและการดาเน นงาน การบร หารจ ดการและการดาเน นงาน โรงเร ยนบางล ว ทยา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 9 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ LOGO 1) การบร หารจ ดการระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน โรงเร

More information

แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4

แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 คาช แจง แบบสอบถามฉบ บน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาสภาพสภาพป จจ บ นและของ การบร หารหล กส ตสถานศ กษาของโรงเร

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 ต ลาคม 2556 ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร คานา การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากรเป นส งท ส าค ญ เพราะสามารถน าผลข อม ลท ได จากการประเม น นามาว เคราะห การปฏ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

โครงการพ ฒนาระบบเคร อข ายเทคโนโลย เพ อการบร หารจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2558 สนอง

โครงการพ ฒนาระบบเคร อข ายเทคโนโลย เพ อการบร หารจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2558 สนอง โครงการพ ฒนาระบบเคร อข ายเทคโนโลย เพ อการบร หารจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2558 สนอง นโยบาย สพป. พ ทล ง เขต 2 ด านค ณภาพ ข อท 4 มาตรฐานส าน กงาน มาตรฐานท 1 ต วบ งช ท 1 (2),(3) จ ดเน น สพฐ. ด านคร และบ คลากรทางการศ

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM ช อส วนราชการ/จ งหว ด : ท ท าการปกครองจ งหว ดเช ยงราย/จ งหว ดเช ยงราย หน า 1/7 ท จ าเป น (K) การป องก นและแก ไขป ญหา ต วช ว ดตามค าร บรอง (KPI) ระด บความส าเร จของในการป องก นและแก ไขป ญหา 1. การจ ดต งคณะท

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

รายงานผลการด าเน นงานโครงการท ส าค ญตามนโยบายร ฐบาล ป งบประมาณ ๒๕๕๕ หน วยงาน สถาบ นส งเสร มการสอนว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (สสวท.

รายงานผลการด าเน นงานโครงการท ส าค ญตามนโยบายร ฐบาล ป งบประมาณ ๒๕๕๕ หน วยงาน สถาบ นส งเสร มการสอนว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (สสวท. รายงานผลการด าเน นงานโครงการท ส าค ญตามนโยบายร ฐบาล ป งบประมาณ ๒๕๕๕ หน วยงาน สถาบ นส งเสร มการสอนว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (สสวท.) โครงการ: พ ฒนาว ด ท ศน การจ ดก จกรรมการเร ยนร ว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร ระด บประถมศ

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

การว จ ยในช นเร ยนป การศ กษา 2554

การว จ ยในช นเร ยนป การศ กษา 2554 การว จ ยในช นเร ยนป การศ กษา เร อง การว เคราะห ช วงคะแนนผลการสอบว ดค ณภาพน กเร ยน ระด บช น และ ในเคร อม ลน ธ คณะเซนต คาเบร ยลแห งประเทศไทย ป การศ กษา โดยใชโปรแกรม การค านวณว เคราะห ช วงคะแนนผลการสอบ (Microsoft

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ค ม อ การใช ข อม ลในระบบ ISO DATA CENTER SP-EMC- 445 2-0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ค ม อ การใช ข อม ลในระบบ ISO DATA CENTER SP-EMC- 445 2-0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ ย --------------------------

More information