แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558"

Transcription

1 แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ

2 คำนำ การจ ดท าแผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ ของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ ฉบ บน จ ดท าข นเพ อเป นการวางแผนเพ อพ ฒนางาน สน บสน นว ชาการ ด านบร การสารสนเทศและส อการศ กษาด านต าง ๆ โดยน าแผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ ของมหาว ทยาล ยมาก าหนดเป นแนวทางในการวางแผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ ของ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ซ งม งเน นการจ ดหาทร พยากรสารสนเทศและน าเทคโนโลย ท ท นสม ยมาใช ให สอดคล องก บความก าวหน าทางเทคโนโลย และความต องการของผ ใช บร การในโลก ป จจ บ น การวางแผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ ในระยะ 4 ป ต งแต ป พ.ศ จะท าให แนวทางการปฏ บ ต งานของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศม ความช ดเจนใน การด าเน นการให บรรล เป าหมายตามว ตถ ประสงค น าไปส การพ ฒนามหาว ทยาล ยให ม ความก าวหน า ทางด านเทคโนโลย สารสนเทศต อไป (อาจารย ปฏ คม ทองจร ง) ผ อานวยการสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ

3 สารบ ญ หน า คานา. ก สารบ ญ ข บทนา. 1 การว เคราะห สภาพแวดล อมภายใน-ภายนอก (SWOT) 3 ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ.. 5 ความเช อมโยงสอดคล องระหว าง ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร กลย ทธ ของ มหาว ทยาล ยและสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ. 8 Strategy Map.. 14

4 บทนำ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ ม ฐานะเป นส วน ราชการท เร ยกช ออย างอ นท ม ฐานะเท ยบเท าคณะตามกฎกระทรวงศ กษาธ การเม อ ว นท 22 พฤษภาคม พ.ศ ม ส าน กงานผ อ านวยการเป นหน วยงานระด บกองโดยแบ งส วนราชการเป น 4 งาน ได แก งานธ รการ หอสม ดกลาง ศ นย เทคโนโลย การศ กษา และศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ ความเป นมาการดาเน นการและสถานท ต งม ด งน พ.ศ จ ดต งห องสม ดว ทยาล ยคร จ นทบ ร และฝ ายโสตท ศนศ กษา ต งอย อาคารไม ช นเด ยวตรงข ามเร อนท านเป ง พ.ศ ต งอย ท อาคาร 1 ช น 1 พ.ศ ต งอย ท อาคารหกเหล ยมโดยแยกออกเป น 2 ส วน ค อฝ ายหอสม ด และ ฝ ายเทคโนโลย การศ กษา พ.ศ เป นหน วยงานในฐานะโครงสร างการบร หารงานภายในเท ยบเท าคณะ ช อว า ส าน กว ทยบร การ ต งอย ท อาคารบรรณราชนคร นทร เป นต กส ง 4 ช น โดยช น 1 ถ ง ช น 3 เป นส วนหอสม ด และช น 4 เป นฝ ายเทคโนโลย การศ กษา ต อมาได ม การเปล ยนแปลงจากสถาบ นราชภ ฏร าไพพรรณ ไปเป นมหาว ทยาล ยราชภ ฏ ร าไพพรรณ ซ งพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ได ทรงลงประปรมาภ ไธยในพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ย ราชภ ฏ พ.ศ แล วประกาศในราชก จจาน เบกษา ในว นท 14 ม ถ นายน 2547 ท าให ม ผลบ งค บใช ในว นท 15 ม ถ นายน 2547 ด งน นสถาบ นราชภ ฏร าไพพรรณ จ งเป นเป นมหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ ต งแต ว นท 15 ม ถ นายน 2547 เป นต นมา และส าน กว ทยบร การ ก เปล ยนช อเป น ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ โดยประกาศในราชก จจาน เบกษา ตามกฎกระทรวงจ ดต งส วนราชการในมหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพ พรรณ ซ งประกอบด วยหน วยงาน 4 หน วยงาน ได แก กล มงานบร หารงานท วไป ศ นย เทคโนโลย การศ กษา ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ และหอสม ดกลาง และจากการประกาศใช พระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พ.ศ แทน พระราชบ ญญ ต สถาบ นราชภ ฏ พ.ศ ม ผลให สถาบ นราชภ ฏราไพพรรณ เปล ยนสถานะเป นมหาว ทยาล ย ราชภ ฏราไพพรรณ และเป นน ต บ คคล ตามมาตรา 4 แห งพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พ.ศ และ กระทรวงศ กษาธ การได ออกกฎกระทรวงและประกาศในราชก จจาน เบกษา เม อว นท 22 พฤษภาคม พ.ศ เร องการแบ งส วนราชการในมหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ พ.ศ ได ก าหนดให ส าน ก ว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศเป นส วนราชการระด บส าน กตามมาตร 10 (6) แห งพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พ.ศ ซ งเป นหน วยงานท ม ฐานะเท ยบเท าคณะ 1

5 โครงสร างการแบ งส วนราชการสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรรณ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ สาน กงานผ อานวยการ กล มงานบร หารงานท วไป หอสม ดกลาง ศ นย เทคโนโลย การศ กษา ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2

6 การว เคราะห สภาพแวดล อมภายใน-ภายนอก (SWOT) จ ดแข ง (Strength) หมายถ ง ส งแวดล อมท ด ภายในสาน กว ทยบร การ ฯ ซ งม ผลให การดาเน นงานเป นไปตามเป าหมาย และม ประส ทธ ภาพ 1. ให บร การด านเทคโนโลย ท ท นสม ย เช น ระบบห องสม ดอ ตโนม ต บร การย ม - ค น บร การ อ นเทอร เน ต บร การส ออ เล กทรอน กส เป นต น เพ อการศ กษาค นคว า 2. ม การนาเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ในการปฏ บ ต งาน (ระบบ MIS) เช น ระบบบร การการศ กษา การเง น ระบบพ สด ระบบบ คลากร เป นต น 3. ม การบร หารงานเป นระบบ ม การกระจายงานและความร บผ ดชอบ 4. บ คลากรม ความร ความเช ยวชาญ และท กษะในว ชาช พ 5. บ คลากรม การให บร การท ม ค ณภาพ เอาใจใส ต อความต องการของผ ใช บร การท กระด บ 6. ม แผนปฏ บ ต การและโครงสร างการบร หารงานท ช ดเจน และม การจ ดสรรบ คลากรท ปฏ บ ต งานตรง ตามสายงาน 7. ร วมม อก บเคร อข ายสถาบ นอ ดมศ กษาท งในด านเทคโนโลย สารสนเทศและด านทร พยากร สารสนเทศ จ ดอ อน (Weakness) หมายถ งป ญหาและอ ปสรรคท ทาให การดาเน นงานภายในองค กร ไม ประสบผลสาเร จเท าท ควร 1. จานวนบ คลากรในบางส วนงานไม เพ ยงพอต อภาระงานท ม 2. ม พ นท และอ ปกรณ จาก ด ไม เพ ยงพอต อการให บร การ เช น ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ไม เพ ยงพอ ต อจานวนน กศ กษา 3. การประชาส มพ นธ และเผยแพร ข าวสารไปส ผ ใช บร การย งขาดความต อเน อง โอกาส (Opportunity) สภาพแวดล อมภายนอกสาน กว ทยบร การ ฯ ท เป นค ณค าและเป นผลต อการดาเน นงานในเช งบวก 1. แผนแม บท ICT ท ม งเน นในการพ ฒนาบ คลากรและงานด าน ICT ร วมถ งการสน บสน นงานว จ ยและ การพ ฒนาโปรแกรมโดยเน น Open Source เพ อลดค าใช จ ายในการใช ซอฟต แวร ล ขส ทธ 2. ผ บร หารและส วนงานต างๆ เห นความสาค ญของการใช เทคโนโลย สารสนเทศมาใช ในการบร หาร จ ดการภายในองค กร 3. น กศ กษา คณาจารย บ คลากรของมหาว ทยาล ย และช มชนม ความต องการใช บร การเทคโนโลย สารสนเทศมากข น 4. มหาว ทยาล ยม งเน นให ผ เร ยนม ความร และเก ดท กษะในการค นคว า การเข าถ งสารสนเทศด วย ตนเอง ตามนโยบายของร ฐบาล 3

7 อ ปสรรค (Threat) อ ปสรรคหร อภ ยค กคาม เป นสภาพแวดล อมภายนอกท ทาให การดาเน นงานประสบป ญหาและความ ยากลาบาก 1. ความเจร ญก าวหน าและการเปล ยนแปลงด านเทคโนโลย ทาให ต องใช งบประมาณในการดาเน นงาน และจ ดหาคร ภ ณฑ เพ อการพ ฒนาการให บร การส งข นมาก 2. น กศ กษาย งขาดความสนใจในการแสวงหาความร ด วยตนเอง และไม ปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ 3. งบประมาณท ม จาก ดทาให ขาดการพ ฒนาอย างต อเน อง 4. ขาดความร วมม อในการใช ซอฟต แวร ท พ ฒนาข นเอง 4

8 ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ ป งบประมาณ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ปร ชญา สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ให บร การสารสนเทศ ก าวส เทคโนโลย ส งเสร มให เก ดการเร ยนร และการพ ฒนาท ย งย น ว ส ยท ศน พ นธก จ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศเป นแหล งรวมทร พยากรสารสนเทศท กชน ด พ ฒนาและนาเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ในการศ กษา การบร หารจ ดการเพ อท องถ น 1. รวบรวมและจ ดเก บสารสนเทศอย างหลากหลายและครอบคล มท กสาขาว ชา 2. ให บร การสารสนเทศ เพ อสน บสน นการศ กษา การค นคว าและการว จ ย 3. เสร มสร างองค ความร ท กษะด านเทคโนโลย สารสนเทศ และบ รณาการองค ความร ส ส งคม 4. สน บสน นและส งเสร มการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หาร การศ กษา การว จ ย

9 ย ทธศาสตร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ป ย ทธศาสตร 1 การจ ดหาทร พยากรสารสนเทศให หลากหลายและพ ฒนาศ กยภาพในการให บร การสารสนเทศท ท นสม ย กลย ทธ ท 1 ม ทร พยากรสารสนเทศท งในร ปแบบส งพ มพ และส ออ เล กทรอน กส ให ครอบคล มท กหล กส ตร กลย ทธ ท 2 สถานท ให บร การทร พยากรสารสนเทศม บรรยากาศแห งการเร ยนร และเทคโนโลย สารสนเทศท ท นสม ย เอ อต อการศ กษาค นคว าและว จ ย กลย ทธ ท 3 พ ฒนาศ กยภาพในการให บร การสารสนเทศท หลากหลาย ท นสม ย ท นเวลา และสอดคล องก บความต องการของคณาจารย น กศ กษาและบ คลากรของ มหาว ทยาล ย ย ทธศาสตร 2 การพ ฒนาและนาเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ในการศ กษาและการเร ยนร ตลอดช ว ต กลย ทธ ท 1 ม โครงสร างพ นฐานด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารเพ อการบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพและส งเสร มการเร ยนร ท ม อย างท วถ ง พอเพ ยง และม ค ณภาพ กลย ทธ ท 2 ม การส งเสร ม สน บสน นความร ด านสารสนเทศ และเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการศ กษาค นคว า การว จ ย และการเร ยนร ตลอดช ว ต กลย ทธ ท 3 ม การพ ฒนาและนาส ออ เล กทรอน กส มาใช เพ มประส ทธ ภาพในการจ ดการเร ยนการสอนและส งเสร มการเร ยนร ท หลากหลาย ย ทธศาสตร 3 บร การว ชาการแบบม ส วนร วมส ช มชนและท องถ น กลย ทธ ท 1 ม การพ ฒนาถ ายทอดด านสารสนเทศ และเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อให บร การว ชาการ ท หลากหลายสอดคล องก บความต องการ ส งคม ช มชนและ ท องถ น กลย ทธ ท 2 ม การประย กต ใช และพ ฒนาซอฟต แวร ท พ ฒนาจากโอเพนซอร สเพ มข น เพ อนามาใช ก บภารก จในการด าเน นงานของมหาว ทยาล ยและการพ ฒนาท องถ น

10 ย ทธศาสตร 4 ส งเสร ม พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารการจ ดการ และบ คลากร กลย ทธ ท 1 พ ฒนาบ คลากรให ม ประส ทธ ภาพด านเทคโนโลย สารสนเทศเพ อสน บสน นการบร การและการบร หารจ ดการให ท นสม ย กลย ทธ ท 2 บ คลากรม สมรรถนะว ชาช พ ม ความส ขในการทางาน ม ความภาคภ ม ใจและความร กต อองค กร กลย ทธ ท 3 พ ฒนาระบบงานเพ อสน บสน นและส งเสร มให ฝ ายต าง ๆ ของสาน กม การบร หารจ ดการและให บร การท ม ค ณภาพ กลย ทธ ท 4 เป นองค กรท ม ภาพล กษณ การบร การท ม ค ณภาพและเอาใจใส ต อความต องการของผ ใช บร การ ย ทธศาสตร 5 ส งเสร มและสน บสน นการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม กลย ทธ ท 1 เป นองค กรท สน บสน น ส งเสร มการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม กลย ทธ ท 2 ม ทร พยากรสารสนเทศและระบบเทคโนโลย สารสนเทศเพ อสน บสน น ส งเสร มการทาน บาร ง ศ ลปว ฒนธรรม ค าน ยม S Success ค อการทางานท ม งส ผลสาเร จของงาน M Management ค อการบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ A Attitude ค อ ท ศนคต หร อความค ดสร างสรรค ท ด ในการเพ มประส ทธ ภาพการทางาน R Relationship ค อความส มพ นธ ท ด ต อก นของบ คลากรในองค กร T Technology and Teamwork ค อ การรอบร ด านเทคโนโลย โดยเฉพาะเทคโนโลย สารสนเทศและการทางานเป นท ม

11 ความเช อมโยงสอดคล องระหว าง ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร กลย ทธ ของมหาว ทยาล ยและสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ว ส ยท ศน มหาว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ เป นมหาว ทยาล ยแห งการเร ยนร ท ม งเน นการผล ตบ ณฑ ต และบ รณาการภ ม ป ญญาท องถ นและภ ม ป ญญาสากล เพ อพ ฒนาส งคม ให เข มแข งและย งย น พ นธก จ มหาว ทยาล ย 1. ผลบ ณฑ ตท ม สมรรถนะส ง ม ค ณธรรม จร ยธรรมและม จรรยาบรรณในว ชาช พ 2. เสร มสร างบ คลากรให ม ความเข มแข งทางว ชาการว ชาช พช นส งโดยเฉพาะอย างย งว ชาช พคร 3. ว จ ยและพ ฒนาเพ อ สร างความเป นมหาว ทยาล ยท เช ยวชาญด านเศรษฐก จและส งคมในภ ม ภาคตะว นออก 4. ให บร การทางว ชาการแก ส งคมท งภาคประชาชน องค กรปกครองส วนท องถ น ภาคร ฐ ภาคธ รก จเอกชน และองค กรหร อ สถาบ นศาสนา 5. ทาน บาร งศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรมและภ ม ป ญญาท องถ นพร อมท งบ รณาการภ ม ป ญญาท องถ นก บว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ใหม 6. นาหล กเกณฑ และว ธ การบร การหารจ ดการบ านเม อง เช งบ รณาการท ด มาใช ในการบร หารมหาว ทยาว ทยาล ยเพ อเพ มศ กยภาพในการแข งข น ประเด น ย ทธศาสตร มหาว ทยาล ย 1. การพ ฒนาศ กยภาพ ทร พยากรมน ษย ให ม ความเข มแข ง ย งย นและ สามารถประกอบอาช พ ได อย างม ค ณภาพตาม มาตรฐานว ชาช พ 2.การเพ มประส ทธ ภาพ การผล ต การพ ฒนาคร และ บ คลากรทางการศ กษา 3. การว จ ยเพ อนาไปส การ พ ฒนาด านว ชาการและ พ ฒนาท องถ น 4. บร การว ชาการแบบม ส วนร วมบนพ นฐานความ ต องการของส งคม ช มชน และท องถ น 5. อน ร กษ ฟ นฟ และ ทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม ท องถ นภาคตะว นออก 6. ส งเสร มและส บสาน โครงการพระราชดาร เพ อการพ ฒนาท องถ น 7. พ ฒนาระบบการบร หาร มหาว ทยาล ยตามหล กการ บร หารท ด

12 เป าประสงค มหาว ทยาล ย 1. บ ณฑ ตได ร บการ พ ฒนาศ กยภาพในการ ดารงช ว ตประกอบอาช พ และเสร มสร างความ เข มแข งของช มชน 1. บ ณฑ ตคณะคร ศาสตร ได ร บการศ กษาท ม ค ณภาพ และมาตรฐาน 2. น กเร ยนโรงเร ยนสาธ ตได ร บ โอกาสทางการศ กษาท ม ค ณภาพส ง 1. ได องค ความร และ นว ตกรรมในการพ ฒนา องค กร และท องถ น 2. สามารถร กษา ทร พยากรธรรมชาต และ ความหลากหลายทาง ช วภาพเพ อความสมด ลและ การพ ฒนาท ย งย น 1. เป นท พ งทางว ชาการและ ว ชาช พและร วมพ ฒนาช มชน และส งคม 1.ทาน บาร ง ศ ลปว ฒนธรรมภ ม ป ญญา ท องถ นเพ อสร างสรรค ความเข มแข งทางว ฒนธรรม 1. ส งเสร มและส บสาน โครงการอ นเน องมาจาก พระราชดาร ตามหล ก ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง 1. การบร หารจ ดการท ด โดยย ดหล กธรรมาภ บาล ต วช ว ดและ เป าหมายการ ดาเน นงาน 1. ส ดส วนผ เร ยน สายว ทยาศาสตร ต อสาย ส งคมศาสตร เป น 40: ระด บความพ ง พอใจของผ ใช บ ณฑ ต 3. ร อยละ ของบ ณพ ตระด บ ปร ญญาตร ท ได งานทา หร อประกอบอาช พ อ สระภายใน 1 ป 1. ร อยละของระด บ ความพ งพอใจของผ ใช บ ณฑ ตคร ศาสตร (5ป ) 2. จานวนหล กส ตรคร ศาสตร บ ณฑ ต (5ป ) มหาบ ณฑ ต 3. จานวนน กศ กษาท เร ยน สาขาคร ศาสตรบ ณฑ ต (5ป ) 4. ร อยละของบ ณฑ ต ระด บปร ญญาคร ศาสตร (5ป ) ท ได งานทาหร อ ประกอบอาช พอ สระภายใน 1 ป 5. จานวน น กเร ยนท ได ร บการ สน บสน นตามโครงการ 1. จานวนผลงานว จ ยท ได นามาใช ในการพ ฒนา องค กรและท องถ น 2. ร อยละของงานว จ ย และงานสร างสรรค ท ต พ มพ เผยแพร ในวารสาร ระด บชาต หร อนานาชาต ต อ อาจารย ประจา 3. ร อยละของงานว จ ย หร องานสร างสรรค ท นามาใช อ นก อให เก ด ประโยชน อย างช ดเจนต อ อาจารย ประจาหร อน กว จ ย ประจา 1. จานวนโครงการท ให บร การว ชาการแก ช มชน และส งคม 2. จานวนประชากรท ได ร บบร การว ชาการและการ พ ฒนา 3. กล มเป าหมายม ร อยละความพ งพอใจและม ความร ความเข าใจก บการ บร การทางว ชาการ 1. จานวนโครงการ / ก จกรรมในการทาน บาร ง ศาสนา ศ ลปะและ ว ฒนธรรม 2. จานวนประชากรท ได ร บบร การว ชาการและ การพ ฒนา 3. กล มเป าหมายม ร อยละ ความพ งพอใจและม ความร ความเข าใจก บการบร การ ทางว ชาการ 1. จานวนโครงการท ส งเสร มและสน บสน น โครงการพระราชดาร 2. กล มเป าหมายม ร อยละความพ งพอใจ และม ความร ความเข าใจ ในโครงการพระราชดาร 1. ระด บความสาเร จของ เป าหมายตามย ทธศาสตร จากการประเม นผลการ ปฏ บ ต ราชการ 2. ภาวะผ นาของผ บร หาร ท กระด บของสถาบ น 3. ระด บความสาเร จในการ เป ดโอกาสให ประชาชนม ส วนร วมในการแสดงความ ค ดเห นและร วมต ดตาม ตรวจสอบผลการปฏ บ ต ราชการ

13 กลย ทธ มหาว ทยาล ย 1.1 ผล ตบ ณฑ ตส มาตรฐานการศ กษา ระด บชาต และระด บสากล 2.1 เพ มประส ทธ ภาพการ พ ฒนาคร และบ คลากร ทางการศ กษาให ม สมรรถนะตามมาตรฐาน ว ชาช พ 3.1 พ ฒนาบ คลากรของ มหาว ทยาล ยให ผล ต ผลงานว จ ยท ม ค ณภาพ เพ อนาไปส การพ ฒนาด าน ว ชาการท สามารถบ รณา การภ ม ป ญญาท องถ นและ สากลได 4.1 พ ฒนาและถ ายทอด เทคโนโลย และให บร การ ว ชาการหลากหลายร ปแบบ ท สอดคล องก บความต องการ ของส งคม ช มชน และท องถ น 5.1 การพ ฒนา มหาว ทยาล ยให เป นแหล ง เร ยนร ทางศ ลปว ฒนธรรม ภาคตะว นออก 6.1 ส งเสร มและ สน บสน นโครงการ พระราชดาร 7.1 ส งเสร มระบบการ บร หารองค กรโดยใช หล ก ธรรมาภ บาล 1.2 พ ฒนาศ กยภาพ บ คลากรสายว ชาการ และสายสน บสน นเพ อ การจ ดการศ กษาอย างม ประส ทธ ภาพ 2.2 ส งเสร มและสน บสน น การบร หารจ ดการการศ กษา ตลอดช พให ก บคร และ บ คลากรทางการศ กษา 3.2 ให ม ความร วมม อด าน การว จ ยและให ม การ เผยแพร งานว จ ยท ง ระด บชาต และนานาชาต 4.2 การให บร การทาง ว ชาการท สามารถนาไปส การพ ฒนาค ณภาพช ว ตท ย งย น 5.2 สน บสน นและส งเสร ม จ ตสาน กทางว ฒนธรรมแก เยาวชน น กศ กษาและ ประชาชนใน องถ น เพ อให เก ดความตระหน กถ ง ค าน ยม เอกล กษณ ขนบธรรมเน ยมประเพณ และเช ดช ภ ม ป ญญาไทย โดยสอดแทรกไว ใน กระบวนการเร ยนการสอน 6.2. พ ฒนาเคร อข าย ความร วมม อโครงการ พระราชดาร ท งภายใน และภายนอก มหาว ทยาล ย 7.2 พ ฒนาเคร อข ายความ ร วมม อท งภายในประเทศ และต างประเทศ กลย ทธ มหาว ทยาล ย

14 กลย ทธ มหาว ทยาล ย 1.3 ปร บปร งหล กส ตร เด มและพ ฒนาหล กส ตร ใหม ให เป นไปตามกรอบ มาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต (Thai Qualifications for Higher Education) และสอดคล องก บความ ต องการของส งคมและ มาตรฐานว ชาช พ 2.3 ส งเสร มพ ฒน ศ กษาศาสตร 3.3 สน บสน นให ม การ สร างสรรค ส งประด ษฐ นว ตกรรมท ม งส การจดส ทธ บ ต ได รวมถ งการพ ฒนาการ ปร บปร งเทคโนโลย ท สอดคล องก บภ ม ป ญญา ท องถ น 5.3 สน บสน นให ม การ ว จ ยทางว ฒนธรรมเพ อการ อน ร กษ และฟ นฟ ว ฒนธรรมท องถ น 7.3 พ ฒนาระบบการ ควบค มภายใน การ ตรวจสอบภายในและ บร หารความเส ยงของท ก หน วยงานให ม ประส ทธ ภาพ 1.4 พ ฒนาระบบและ กลไกการบร หาร มหาว ทยาล ยให สอดคล องก บการประก น ค ณภาพการศ กษา 2.4 พ ฒนาโรงเร ยนสาธ ต ของมหาว ทยาล ยให เป น แหล งเร ยนร /แหล งสาธ ต การจ ดการศ กษาข นพ นฐาน 3.4 เร งร ดให ม การว จ ย สถาบ นเพ อพ ฒนา ประส ทธ ภาพในการบร หาร จ ดการและการเร ยนการ สอนอ นจะนาไปส การเพ ม ศ กยภาพในการแข งข นของ. 5.4 สน บสน นให ม การ สร างเคร อข ายทาง ว ฒนธรรม 7.4 พ ฒนาและนา เทคโนโลย สารสนเทศและ ส อสารมาใช ในการบร หาร จ ดการ 1.6.ขยายโอกาสทาง การศ กษาแก น กเร ยน ผ ด อยโอกาส (Pre college) 5.5 เร งร ดการพ ฒนาพระ ตาหน กว งสวนบ านแก วให เป นแหล งท องเท ยวทาง ว ฒนธรรมท สาค ญของ จ งหว ดจ นทบ ร และภาค ตะว นออก 7.5 พ ฒนาบ คลากรด าน การบร หารจ ดการ และความ เช ยวชาญทางว ชาช พในท ก ระด บ

15 7.6 การประชาส มพ นธ และ แนะแนวการศ กษาเช งร ก เพ อเพ มจานวนและค ณภาพ น กศ กษา 7.7 ม ระบบการบร หาร เช งกลย ทธ เพ อนาไปส การ ปฏ บ ต ท สอดคล องเป น แนวทางเด ยวก น ผลผล ค/ โครงการ ผ สาเร จการศ กษาด าน ว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ผ สาเร จการศ กษาด าน ส งคมศาสตร ผลงานการให บร การว ชาการ ผลงานการว จ ยเพ อถ ายทอด องค ความร ผลงานทาน บาร ง ศ ลปว ฒนธรรม โครงการเร ยนฟร 15 ป ย ทธศาสตร สาน กว ทย บร การฯ 1. การจ ดหาทร พยากร สารสนเทศให หลากหลายและพ ฒนา ศ กยภาพในการ ให บร การสารสนเทศท ท นสม ย 2. การพ ฒนาและนา เทคโนโลย สารสนเทศมาใช ในการศ กษาและการเร ยนร ตลอดช ว ต 3. บร การว ชาการแบบม ส วนร วมส ช มชนและท องถ น 4. ส งเสร ม และพ ฒนา ประส ทธ ภาพการบร หารการ จ ดการ และบ คลากร 5. การส งเสร มและ สน บสน นโครงการตาม แนวทางพระราชดาร และ การทาน บาร ง ศ ลปว ฒนธรรม

16 กลย ทธ สาน กว ทย บร การฯ 1.1 ม ทร พยากร สารสนเทศท งในร ปแบบ ส งพ มพ และส อ อ เล กทรอน กส ให ครอบคล มท กหล กส ตร 1.2 สถานท ให บร การ ทร พยากรสารสนเทศม บรรยากาศแห งการ เร ยนร และเทคโนโลย สารสนเทศท ท นสม ย เอ อต อการศ กษาค นคว า และว จ ย 2.1 ม โครงสร างพ นฐานด าน เทคโนโลย สารสนเทศและ การส อสารเพ อการบร หาร จ ดการท ม ประส ทธ ภาพและ ส งเสร มการเร ยนร ท ม อย าง ท วถ ง พอเพ ยงและม 2.2 ม การส งเสร ม สน บสน นความร ด าน สารสนเทศ และเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการศ กษา ค นคว า การว จ ย และการ เร ยนร ตลอดช ว ต 3.1 ม การพ ฒนาถ ายทอด ด านสารสนเทศ และ เทคโนโลย สารสนเทศ เพ อ ให บร การว ชาการ ท หลากหลายสอดคล องก บ ความต องการ ส งคม ช มชน 3.2 ม การประย กต ใช และ พ ฒนาซอฟต แวร ท พ ฒนา จากโอเพนซอร สเพ มข น เพ อนามาใช ก บภารก จใน การดาเน นงานของ มหาว ทยาล ยและการพ ฒนา 4.1 พ ฒนาบ คลากรให ม ประส ทธ ภาพด านเทคโนโลย สารสนเทศเพ อสน บสน นการ เร ยนการสอนและการ บร หารจ ดการให ท นสม ย 4.2 บ คลากรม สมรรถนะ ว ชาช พ ม ความส ขในการ ทางาน ม ความภาคภ ม ใจ และความร กต อองค กร 5.1 เป นองค กรท สน บสน น ส งเสร มการทาน บาร ง ศ ลปว ฒนธรรม 5.2 ม ทร พยากร สารสนเทศและระบบ เทคโนโลย สารสนเทศเพ อ สน บสน น ส งเสร มการทาน บาร ง ศ ลปว ฒนธรรม หน วยงาน ร บผ ดชอบ 1.3 พ ฒนาศ กยภาพใน การให บร การสารสนเทศ ท หลากหลาย ท นสม ย ท นเวลา และสอดคล อง ก บความต องการของ คณาจารย น กศ กษาและ บ คลากรของมหาว ทยาล ย หอสม ดกลาง ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ ศ นย เทคโนโลย การศ กษา 2.3 ม การพ ฒนาและนาส อ อ เล กทรอน กส มาใช เพ ม ประส ทธ ภาพในการจ ดการ เร ยนการสอนและส งเสร ม การเร ยนร ท หลากหลาย หอสม ดกลาง ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ ศ นย เทคโนโลย การศ กษา หอสม ดกลาง ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ ศ นย เทคโนโลย การศ กษา 4.3 พ ฒนาระบบงานเพ อ สน บสน นและส งเสร มให ฝ าย ต าง ๆ ของสาน กม การ บร หารจ ดการให บร การท ม ค ณภาพ 4.4 เป นองค กรท ม ภาพล กษณ การบร การท ม หอสม ดกลาง ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ ศ นย เทคโนโลย การศ กษา หอสม ดกลาง ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ ศ นย เทคโนโลย การศ กษา

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 ว ส ยท ศน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศเป นแหล งรวมทร พยากรสารสนเทศท กชน ด พ ฒนาและนาเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ในการศ กษา การบร หารจ ดการเพ อท องถ น ประเด นย ทธศาสตร 1 การจ ดหา ทร พยากรสารสนเทศให หลากหลายและ พ ฒนาศ กยภาพในการให บร การสารสนเทศท ท นสม ย ประเด นย ทธศาสตร 2 การพ ฒนาและนา เทคโนโลย สารสนเทศมาใช ในการศ กษา และการเร ยนร ตลอดช ว ต ประเด นย ทธศาสตร 3 บร การว ชาการ แบบม ส วนร วมส ช มชนและท องถ น ประเด นย ทธศาสตร 4 ส งเสร ม พ ฒนา ประส ทธ ภาพการบร หารการจ ดการ และ บ คลากร ประเด นย ทธศาสตร 5 ส งเสร มและ สน บสน นการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม ม ต ด านประส ทธ ผลตาม แผนปฏ บ ต ราชการ ม ทร พยากรทร พยากรสารสนเทศท งใน ร ปแบบส งพ มพ และส ออ เล กทรอน กส ให ครอบคล มท กหล กส ตร เป นองค กรท ม ภาพล กษณ การบร การท ม ค ณภาพและเอาใจใส ต อความต องการ ของผ ใช บร การ ม ต ด านค ณภาพการ ให บร การ สถานท ให บร การทร พยากรสารสนเทศม บรรยากาศแห งการเร ยนร และเทคโนโลย สารสนเทศท ท นสม ย เอ อต อการศ กษา ค นคว าและว จ ยบ คลากรของมหาว ทยาล ย ม การพ ฒนาและนาส ออ เล กทรอน กส เพ อ นามาใช การศ กษาและเร ยนร ตลอดช ว ต ม การประย กต ใช และการพ ฒนาซอฟต แวร ท พ ฒนาจากโอเพนซอร สเพ มข น เพ อ นามาใช ก บภารก จในการดาเน นงานของ มหาว ทยาล ยและการพ ฒนาท องถ น พ ฒนาระบบงานเพ อสน บสน นและ ส งเสร มให ฝ ายต าง ๆ ของสาน กม การ บร หารจ ดการและให บร การท ม ค ณภาพ ม ทร พยากรสารสนเทศและระบบ เทคโนโลย สารสนเทศเพ อสน บสน น ส งเสร มการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม ม ต ด านประส ทธ ภาพ ของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ด านการพ ฒนา องค กร พ ฒนาศ กยภาพในการให บร การ สารสนเทศท หลากหลาย ท นสม ย ท นเวลา และสอดคล องก บความ ต องการของคณาจารย น กศ กษาและ บ คลากรของมหาว ทยาล ย สน บสน นความร ทางสารสนเทศ และ ความร ทางเทคโนโลย สารสนเทศ ท ส งเสร มการศ กษาค นคว าและการเร ยนร ตลอดช ว ตเพ อการเร ยนการสอนและการ ว จ ยระหว างอาจารย และน กศ กษา บ คลากรของมหาว ทยาล ย พ ฒนาโครงสร างพ นฐานสารสนเทศและ การส อสารเพ อรองร บการใช เทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาและส งเสร มการเร ยนร ตลอด ช ว ตมหาว ทยาล ยและประสบการณ ระหว างอาจารย และน กศ กษา บ คลากร ของมหาว ทยาล ย ม ม การพ ฒนาถ ายทอดด านสารสนเทศ และเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อให บร การ ว ชาการ ท หลากหลายสอดคล องก บความ ต องการ ส งคม ช มชนและท องถ น บ คลากรม สมรรถนะว ชาช พ ม ความส ขใน การทางาน ม ความภาคภ ม ใจและความร ก ต อองค กร พ ฒนาบ คลากรให ม ประส ทธ ภาพด าน เทคโนโลย สารสนเทศเพ อสน บสน นการ เร ยนการสอนและการบร หารจ ดการให ท นสม ย เป นองค กรท สน บสน น ส งเสร มการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ค าน า ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยได อย างถ กต อง ครบถ วน ส งผลให ถ งเป

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ส วนท 1 บทน า ความเป นมา สถาบ นว จ ยและพ

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 1 แผนกลย ทธ ทางด านการว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ปร ชญาคณะว ทยาการจ ดการ สร างคนด ม ค ณค า เสร มป ญญา พ ฒนาท องถ น

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะ มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557 1 ปร ชญา คณะเป นแหล งค นคว าว จ ย บ รณาการ ถ ายทอดความร ทางด าน ว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย เพ อพ ฒนาช มชน รวมท งเพ อผล ตบ ณฑ ตท ม ภ ม ป ญญา

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556)

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) สาน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ของส าน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ (ฉบ บป

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนกลย ทธ ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนกลย ทธ ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนกลย ทธ ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน พ.ศ. ๒๕๕๘ ว ส ยท ศน : ม งม น ส งเสร มและพ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษาท ได มาตรฐานอย างต อเน อง พ นธก จ :

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป 2554 ศ นย บร การว ชาการ เกณฑ มาตราฐานศ นย บร การ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 1. แผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบาย มหาว ทยาล ย (เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและ พระราชบ ญญ ต และจ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

แผนย ทธศาสตร ส าน กว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนย ทธศาสตร ส าน กว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนย ทธศาสตร ส าน กว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ปร ชญา ปณ ธาน ว ส ยท ศน พ นธก จ อ ตล กษณ ว ตถ ประสงค ปร ชญา : ส งเสร มการว จ ยเพ อพ ฒนาคน พ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ปณ ธาน : ม งส ความเป

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 154 ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 155 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการดาเน นงาน : จ ดเด น :.การทาแผนกลย ทธ คณะ และแผนปฏ บ ต การประจาป ท สอดคล องก น จ ดท ควรพ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย โครงการบร หารจ ดการความร ในองค กรศ นย ศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย ประจ าป การศ กษา 2549-2550 1.

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

รายงานผลการด าเน นงาน การบร หารแผนย ทธศาสตร (ป งบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๕) ป งบประมาณ ๒๕๕๓ ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา

รายงานผลการด าเน นงาน การบร หารแผนย ทธศาสตร (ป งบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๕) ป งบประมาณ ๒๕๕๓ ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา ๑ รายงานผลการด าเน นงาน การบร หารแผนย ทธศาสตร ( ๒๕๕๑-๒๕๕๕) ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา ๑.การผล ตบ ณฑ ต ทางการพยาบาล ๑.ผ ใช บ ณฑ ตยอมร บและ เช อม นค ณภาพของบ ณฑ ต ๒. บ ณฑ ตม สมรรถนะและ ค ณล กษณะบ ณฑ ตท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

แนวทางการเตร ยมความพร อม เพ อส การประเม นค ณภาพภายใน

แนวทางการเตร ยมความพร อม เพ อส การประเม นค ณภาพภายใน 1 แนวทางการเตร ยมความพร อม เพ อส การประเม นค ณภาพภายใน 2 ประเภทของสถานศ กษาในการประก นค ณภาพภายใน 1. ไม ม ความพร อมในการเตร ยมเอกสาร รอร บการประเม น 2. ม ความพร อมในการเตร ยมเอกสารหล กฐานรอร บการประเม

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนการบร หารจ ดการความร ในองค กร ป การศ กษา 2556

แผนการบร หารจ ดการความร ในองค กร ป การศ กษา 2556 แผนการบร หารจ ดการความร ในองค กร ป การศ กษา 2556 คณะบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย พนมว นท ศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย พนมว นท ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค นโยบาย เป าหมาย ย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ 2.2.1 การจ ดการเร ยนการสอน ท ให น กศ กษาสร างความร ด วยตนเอง และ ลงม อปฏ บ ต จร งในสถานประกอบการ 1.ว ทยาล ยสารพ ดช างช มพร ได มอบหมายให คร ผ สอน 1. คร ผ สอนท กคนจ ดทาโครงการจ ดการ ท กคนจ ดทาโครงการจ ดการเร

More information

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 1 แผนจ ดความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 2 จ ดความร ประเด นย ทธศาสตร จ ดศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตพยาบาล 3 แบบฟอร มท 1 จ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อผล

More information

คณะศ ลปศาสตร ประจาป งบประมาณ 2554-2557

คณะศ ลปศาสตร ประจาป งบประมาณ 2554-2557 แผนพ ฒนาระบบบร หารจ ดการงานว จ ย ประจาป งบประมาณ 2554-2557 1. ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ และเป าประสงค ปร ชญา สร างสรรค องค ความร เช ดช ว ฒนธรรม จร ยธรรมเล ศล า น าส งคมพ ฒนา ว ส ยท ศน ม งม นท จะสร างสรรค

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนปฏ บ ต การประจาป สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนปฏ บ ต การประจาป สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา กลย ทธ ท 1 การจ ดหาทร พยากร หมายเหต

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการศ กษา คณะศ ลปศาสตร ประจาป งบประมาณ 2554-2557

แผนการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการศ กษา คณะศ ลปศาสตร ประจาป งบประมาณ 2554-2557 แผนการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2554-2557 1. ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ และเป าประสงค ปร ชญา สร างสรรค องค ความร เช ดช ว ฒนธรรม จร ยธรรมเล ศล า น าส งคมพ ฒนา ว ส ยท ศน ม งม นท จะสร างสรรค

More information

แผนการจ ดการความร ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป การศ กษา 2554

แผนการจ ดการความร ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป การศ กษา 2554 แผนจ ด ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป ศ กษา 1. หล กและเหต ผล ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ตระหน กถ งความส าค ญของจ ด ซ งเป นเคร องม อใน พ ฒนาองค กรให เป นองค กรแห งเร ยนร ด งน น ส าน กหอสม ดจ

More information