รายงานผลการด าเน นงานประจ าป พ.ศ มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต MAEJO UNIVERSITY PHRAE CUMPUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการด าเน นงานประจ าป พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต MAEJO UNIVERSITY PHRAE CUMPUS"

Transcription

1 รายงานผลการด าเน นงานประจ าป พ.ศ มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต MAEJO UNIVERSITY PHRAE CUMPUS

2 รายงานผลการด าเน นงานประจ าป พ.ศ มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต MAEJO UNIVERSITY PHRAE CUMPUS

3 สารบ ญ หน า สารจากผ อ านวยการมหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต 2 บทสร ปผ บร หาร 3 การบร หารและทร พยากร 4 - แผนผ งผ บร หาร 5 - ประว ต การจ ดต งมหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต 6 - โครงการการบร หารงาน 9 - งบประมาณ 10 - บ คลากร 11 - อาคารสถานท 12 - จ านวนน กศ กษา 13 ผลการด าเน นงานตามประเด นย ทธศาสตร 14 - ประเด นย ทธศาสตร ท 1 การผล ตบ ณฑ ตท เป นน กปฏ บ ต ท นต อการเปล ยนแปลง ม 15 ความเช ยวชาญในสาขาว ชา และเป นท ยอมร บในระด บสากล - ประเด นย ทธศาสตร ท 2 บ ณฑ ตม ค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค เก ง ด และม 17 ความส ข - ประเด นย ทธศาสตร ท 3 ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม 18 - ประเด นย ทธศาสตร ท 4 การบ รณาการองค ความร ท เพ มศ กยภาพและข ดสมรรถนะ 19 ของช มชน - ประเด นย ทธศาสตร ท 5 การด ารงศ ลปว ฒนธรรมและร กษาระบบน เวศของ 20 ทร พยากรธรรมชาต - ประเด นย ทธศาสตร ท 6 การพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพโดยย ด 21 หล กธรรมาภ บาล ก จกรรมส าค ญในรอบป พ.ศ เหต การณ ส าค ญในรอบป พ.ศ ผลงานของน กศ กษาในรอบป พ.ศ ผลงานของบ คลากรในรอบป พ.ศ ท ศทางการพ ฒนามหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต 32

4 รายงานผลการด าเน นงานประจ าป พ.ศ มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต หน า 1

5 สารจากผ อ านวยการมหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต ม สถานะเท ยบเท า คณะ ในส งก ดของ มหาว ทยาล ยแม โจ ซ งม ภารก จหล กจ านวน 5 ด าน ค อ ด านการเร ยนการสอน การว จ ย การบร การว ชาการ การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม และการบร หารจ ดการ ซ งในการด าเน นการงานท ง 5 ภารก จ แสดงให เห นถ งศ กยภาพของ มหาว ทยาล ยแม โจ แพร เฉล มพระเก ยรต ท ได ด าเน นงานครอบคล มขอบข ายของงานท หลากหลายเช นเด ยวก บ มหาว ทยาล ยแม โจ ซ งการด าเน นงานด งกล าวได ม งเน นท จะพ ฒนามหาว ทยาล ยแห งน ให เป นศ นย รวมร และคล งป ญญา ตามนโยบายท ต องการม งเน นการขยายโอกาสทางการศ กษาไปย งภ ม ภาค น น รายงานประจ าป 2555 ฉบ บน ได สร ปผลการด าเน นงานของมหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต ในรอบป ท ผ านมาเพ อเผยแพร ให แก ประชาชนได ร บทราบ ถ งการด าเน นงานตามภารก จของมหาว ทยาล ยตลอดจน แนวทางการด าเน นงานของมหาว ทยาล ยในอนาคตต อไป ขอขอบค ณบ คลากรท กท านท ได ร วมม อ ร วมใจ ด าเน นงานตามภารก จและร วมก นพ ฒนา มหาว ทยาล ยอย างเต มก าล งความสามารถ ให แก มหาว ทยาล ยด วยด เสมอมาและหว งใจเป นอย างย งว าจะได ร บการ สน บสน นเป นอย างด ตลอดไป ผ ช วยศาสตราจารย ช ช พ ช พอ ดม ผ อ านวยการมหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต หน า 2

6 บทสร ปผ บร หาร มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต เป นหน วยงานท จ ดต งข นเพ อขยายโอกาสทางการศ กษาและ เพ อขยายความร ส ท องถ นของมหาว ทยาล ยแม โจ จ งหว ดเช ยงใหม เป นหน วยงานท เท ยบเท าเพ ยงคณะ ท ม ขอบข าย การท างานครอบคล มงานหลายประเภท เช นเด ยวก บมหาว ทยาล ยแม โจ ซ งท ผ านมามหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระ เก ยรต ได ก าวส ป ท 15 ของการด าเน นการและได ด าเน นการตามภารก จท ได ร บมอบหมายจนส าเร จล ล วงตามภารก จ ท ง 5 ด านของมหาว ทยาล ยอ นประกอบไปด วย 1. ภารก จด านการเร ยนการสอน 2. ภารก จด านการว จ ย 3. ภารก จด าน การบร การว ชาการแก ช มชน 4. ภารก จด านการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม 5. ภารก จด านการบร หารจ ดการ โดยย งคง อ ดมการณ และภารก จเม อคร งแรกต งมหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต แห งน ค อการกระจายโอกาสทาง การศ กษาไปส ภ ม ภาค มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต ได เป ดท าการเร ยนการสอนจ านวน 12 หล กส ตร และแบ ง ส วนงานภายใน เป น 5 หน วยงาน ค องานบร หารและธ รการ งานคล งและพ สด งานบร การการศ กษาและก จการ น กศ กษา งานนโยบาย แผน และประก นค ณภาพการศ กษา งานบร การว ชาการและว จ ย โดยมหาว ทยาล ย ม บ คลากร ท งส น 167 คน ประกอบด วยสายว ชาการ 89 คน สายสน บสน นว ชาการ 78 คน มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร ฯ ม แนวทางในการบร หารงานบ คคล โดยสน บสน นให บ คลากรท กคนได ร บการพ ฒนาในว ชาช พของตนเอง อย างต อเน อง และในป พ.ศ.2557 จะได เป ดท าการเร ยนการสอนในระด บบ ณฑ ตศ กษา จ านวน 1 หล กส ตร ด านเป าหมายของมหาว ทยาล ย แบ งเป น 5 ส วนตามภารก จ ด งน 1) ด านการเร ยนการสอนท ด าเน นการสอนในระด บปร ญญาตร โดยเป ดร บน กศ กษาใหม ป ละ 820 คนและจะเป ดร บน กศ กษาในระด บ บ ณฑ ตศ กษา จ านวน 25 คน ในป พ.ศ ) ด านการว จ ยม งเน นจะผล ตงานว จ ยใหม เพ มข นท กป และสน บสน นให บ คลากรแสวงหาเวท ในการน าเสนอผลงานว ชาการและงานว จ ยอย างต อเน อง 3) ด านการบร การว ชาการม งเน นการ ให บร การว ชาการและถ ายทอดเทคโนโลย แก ช มชน 4) การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมม งเน นการส บสานว ฒนธรรม ประเพณ และอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ในช มชน 5) การบร หารจ ดการม งเน นการบร หารงานโดยหล กธรรมภ บาล โปร งใสสามารถตรวจสอบได มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร ฯ ตระหน กถ งพ นธก จและพ นธกรณ ท จะต องปฏ บ ต ตามนโยบายของ มหาว ทยาล ยและผ บร หารมหาว ทยาล ยแม โจ โดยเฉพาะเร องของการขยายโอกาสทางการศ กษาระด บอ ดมศ กษาไปส ภ ม ภาค และการพ ฒนามหาว ทยาล ยไปส การเป นมหาว ทยาล ยว จ ย (ค1) โดยม บทบาทท เข มข นต อส งคมและช มชน ท องถ นในม ต ท เก ยวข อง เพ อพ ฒนาเป นมหาว ทยาล ยท เข มแข งของช มชนต อไป หน า 3

7 การบร หารและทร พยากร หน า 4

8 แผนผ งผ บร หารมหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต ผ ช วยศาสตราจารย ดร.จ าเน ยร ยศราช อธ การบด รองศาสตราจารย ดร.เฉล มช ย ป ญญาด รองอธ การบด ฝ ายพ ฒนาเคร อข าย ผ ช วยศาสตราจารย ช ช พ ช พอ ดม ผ อ านวยการมหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต อาจารย ดร.ประเจต อ านาจ อาจารย อ านวยพร ใหญ ย ง อาจารย ธรรมรงค ส งห อย เจร ญ รองผ อ านวยการฝ ายว ชาการและว จ ย รองผ อ านวยการฝ ายก จการน กศ กษา รองผ อ านวยการฝ ายบร หาร ย ทธศาสตร และมาตรฐานการศ กษา นางสาววราพร ร ตก นท ห วหน าส าน กงานผ อ านวยการ นายอภ ส ทธ ร ตนปภาน นท นางสาวปาณ สรา ม ค ณ นางสาวจ ฬาล กษณ เคร องด นางสาวขน ษฐา เกต ส วรรณ ห วหน างานบร การการศ กษา ห วหน างานคล งและพ สด ห วหน างานบร หารและธ รการ ห วหน างานบร การว ชาการ และก จการน กศ กษา และว จ ย หน า 5

9 ประว ต การจ ดต งมหาว ทยาล ยแม โจ แพร เฉล มพระเก ยรต ในป พ.ศ มหาว ทยาล ยแม โจ ได ด าเน นการขยายพ นท การศ กษาของมหาว ทยาล ยไปย งภ ม ภาค ตามมต คณะร ฐมนตร เม อว นท 20 ม ถ นายน 2538 โดยให มหาว ทยาล ย/สถาบ น 10 แห ง ขยายว ทยาเขต/ขยายพ นท การสอนไปย งภ ม ภาคในพ นท 11 จ งหว ด ค อ จ งหว ดหนองคาย พะเยา จ นทบ ร แพร ตร ง ช มพร ส ราษฎร ธาน สกลนคร กาญจนบ ร ราชบ ร และปราจ นบ ร ซ งมหาว ทยาล ยแม โจ ได เสนอโครงการจ ดต งมหาว ทยาล ยแม โจ แพร เฉล มพระเก ยรต เพ อร บผ ดชอบภาระหน าท ในการจ ดการเร ยนการสอนในระด บอ ดมศ กษา โดยการกระจายโอกาสทาง การศ กษาไปย งจ งหว ดแพร และจ งหว ดใกล เค ยง มหาว ทยาล ยแม โจ แพร เฉล มพระเก ยรต ต งอย ท ต าบลแม ทราย อ าเภอร องกวาง จ งหว ดแพร เป น โครงการจ ดต งสถาบ นการศ กษาเพ อขยายความร ส ท องถ นของมหาว ทยาล ยแม โจ จ งหว ดเช ยงใหม ม สถานภาพ เท ยบเท าคณะ ป จจ บ นเป ดด าเน นการสอนระด บปร ญญาตร 12 สาขาว ชา ม จ านวนน กศ กษาประมาณ 2,478 คน โดยป จจ บ นมหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต อย ภายใต การบร หารของอธ การบด มหาว ทยาล ยแม โจ ม รองอธ การบด ฝ ายพ ฒนาเคร อข าย และผ อ านวยการ เป นผ ก าก บด แล และม รองผ อ านวยการ 3 ฝ าย ท าหน าท บร หารงานประจ า ณ มหาว ทยาล ยแม โจ แพร เฉล มพระเก ยรต อ าเภอร องกวาง จ งหว ดแพร ป จจ บ นมหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต ม พ นท ในความร บผ ดชอบด แลจ านวน 5 แปลง รวม 2,352 ไร (สองพ นสามร อยห าส บสองไร ) แบ งเป นพ นท หล ก จ านวน 1,768 ไร พ นท อน ร กษ จ านวน 580 ไร พ นท ศ นย ประสานงาน 4 ไร 2 งาน ท งน สภาพแวดล อมของท ต งของมหาว ทยาล ยแม โจ แพร เฉล มพระเก ยรต เป นพ นท ป าเส อมโทรม แวดล อมไปด วยช มชน ด งเด มของท องถ น 2. พ นธก จของส วนงาน 1. ผล ตบ ณฑ ตท ม ความร ความสามารถในเช งว ชาการ และว ชาช พโดยเฉพาะการเป นผ ประกอบการ โดยเน น ทางด านการเกษตร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย และสาขาว ชาท เก ยวข อง ตามความต องการของ ตลาดแรงงานและส งคม 2. ขยายโอกาสทางการศ กษาในระด บอ ดมศ กษา และส งเสร มการเร ยนร ตลอดช ว ตของคนท กระด บ 3. เป นศ นย กลางการเร ยนร ทางว ชาการ ว จ ย พ ฒนานว ตกรรม และสร างองค ความร เพ อถ ายทอดเทคโนโลย แก ส งคม 4. ท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม และอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 5. สร างความร วมม อทางว ชาการก บสถาบ นอ ดมศ กษาในระด บชาต และระด บนานาชาต 6. สร างและพ ฒนาระบบ การบร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และม ความโปร งใส หน า 6

10 3. ว ตถ ประสงค ของส วนงาน 1. เพ อขยายโอกาสทางการศ กษาในระด บอ ดมศ กษาไปย งผ ด อยโอกาส และประชากรท ม ความต องการในการ พ ฒนาตนเองในท กระด บเพ อพ ฒนาช มชนและส งคม 2. เพ อผล ตบ ณฑ ตท ม ความร ความสามารถในว ชาการ อดทน ส งาน ม ค ณธรรมจร ยธรรม ตามความต องการ ของส งคม และตลาดแรงงานพร อมท จะเป นผ ประกอบการ 3. เพ อสร างงานว จ ยในด านการพ ฒนานว ตกรรมและองค ความร เพ อน ามาพ ฒนาด านการเร ยนการสอน ถ ายทอดเทคโนโลย และส งเสร มการพ ฒนาช มชนให สามารถพ งตนเองได อย างย งย น 4. เพ อเป นศ นย กลางของการเร ยนร เช งบ รณาการของคนท กระด บ เป นแหล งค นคว าและรวบรวมองค ความร ทางว ชาการ ว ชาช พ ท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม และอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 5. เพ อสร างความร วมม อทางว ชาการก บสถาบ นและองค กรด านการศ กษาท งในและต างประเทศ 6. เพ อให มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต ม ความสามารถในการพ งตนเองท งด านงบประมาณและการ บร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และม ความโปร งใส จ ดเน น /เอกล กษณ : มหาว ทยาล ยเฉพาะทาง เพ อเป นองค กรแห งการเร ยนร ทางการเกษตร อ ตล กษณ : พ ฒนาน กศ กษาให เป นบ ณฑ ตท เป นน กปฏ บ ต ท ท นต อการเปล ยนแปลง และเป นผ ม ความเช ยวชาญ ในสาขาว ชา ตราคณะของมหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต พระพ ร ณทรงนาค หน า 7

11 ส ประจ าคณะของมหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต ส เทาฟ า ส เทาฟ า (Pearl Gray) เป นการผสมผสานของส เทาและส ฟ า อ นเป นส ประจ าคณะของมหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต โดยสามารถอธ บายให ความหมายได ด งน ส เทา เป นส ของสมอง หมายถ ง ความค ด สต ป ญญา และความเจร ญทางสต ป ญญา ส ฟ า เป นส ของทะเล และท องฟ า หมายถ ง ความกว างไกล ความเอ ออาทร ร มเย น การพ งพา อาศ ย ความเก อก ล ความความย งใหญ กว างขวาง ไร ขอบเขตจ าก ด และย งหมายถ งความเมตตา ปราณ ความสดใสเบ กบาน เม อเก ดการผสมก นเป นโทนส ใหม ส เทาฟ า (Pearl Gray) อ นหมายถ ง สถานท แห งน ได ผล ตคนท ม สมองท สามารถในการค ดเพ อการสร างสต ป ญญาและการเจร ญสต ป ญญาอย างต อเน องท งย งม ว ส ยท ศน ท กว างขวาง ล าล ก และยาวไกลผสมผสานก บพฤต กรรม อารมณ และความร ส ก ท ประกอบไปด วยความสดใสเบ กบาน ความร มเย น ความเมตตาปราณ การพ งพาอาศ ย เอ ออาทร และความเก อก ล ท ม ต อก น อ นท าให คนท ผ านการศ กษา ณ สถาบ นแห งน เป นผ ท ม สต ป ญญา ม ความร และค ณภาพทางอารมณ ท สมบ รณ หน า 8

12 โครงสร างส วนงานภายในมหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต งานบร หารและธ รการ ส าน กงานผ อ านวยการ มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต งานคล งและพ สด งานนโยบาย แผน และประก นค ณภาพการศ กษา งานบร การว ชาการและว จ ย งานบร การการศ กษาและก จการน กศ กษา มหาว ทยาล ย แม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต คณะกรรมการประจ า มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต กล มสาขาว ชามน ษย และส งคมศาสตร กล มสาขาว ชาบร หาร กล มสาขาว ชาเกษตรศาสตร สาขาว ชาการจ ดการช มชน (4 ป ) สาขาว ชาร ฐศาสตร (4 ป /2 ป ) สาขาว ชาพ ฒนาการท องเท ยว (4 ป ) สาขาว ชาเศรษฐศาสตร (4 ป ) สาขาว ชาการบ ญช (4 ป /2 ป ) สาขาว ชาการตลาด (4 ป ) สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศทางธ รก จ(4 ป ) สาขาว ชาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร (4 ป ) สาขาว ชาเทคโนโลย การผล ตพ ช (4 ป ) สาขาว ชาเทคโนโลย การผล ตส ตว (4 ป ) สาขาว ชาเกษตรป าไม (4 ป /2 ป ) กล มสาขาว ชาว ทยาศาสตร กายภาพ ช วภาพและส งแวดล อม สาขาว ชาเทคโนโลย ช วภาพ (4 ป ) กล มสาขาว ชาการศ กษาพ นฐาน หน า 9

13 งบประมาณ ในป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต บร หารงานภายใต งบประมาณแผ นด น จ านวน 11,399,000 บาท งบประมาณเง นรายได 29,697,400 บาท งบประมาณแผ นด น 11,399,000 บาท งบบ คลากร 4,584,100 บาท งบด าเน นงาน 6,766,400 บาท งบเง นอ ดหน น 48,500 บาท กราฟแสดงส ดส วนงบประมาณเง นแผ นด น งบประมาณเง นรายได 29,697,400 บาท งบบ คลากร 4,760,520 บาท งบด าเน นงาน 10,846,880 บาท งบลงท น 2,387,800 บาท งบเง นอ ดหน น 5,122,100 บาท งบรายจ ายอ น 6,580,100 บาท กราฟแสดงส ดส วนงบประมาณเง นรายได 4,760,520 10,846,880 5,122,100 6,580,100 2,387,800 งบบ คลากร งบด าเน นงาน งบลงท น งบเง นอ ดหน น งบรายจ ายอ น หน า 10

14 สายสน บสน นว ชาการ 78 คน บ คลากร มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต ม บ คลากรท งส น 167 คน ประกอบด วยสายว ชาการ 89 คน จ านวนบ คลากรจ าแนกตามประเภทสายงานและค ณว ฒ ค ณว ฒ ประเภทบ คลากร ต ากว าปร ญญาตร ปร ญญาตร ปร ญญาโท ปร ญญาเอก รวม สายว ชาการ สายสน บสน นว ชาการ รวม จ านวนบ คลากรสายว ชาการจ าแนกตามต าแหน งทางว ชาการ บ คลากรสายว ชาการ ผ ช วยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย รวม รวม หน า 11

15 อาคารสถานท มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต เป นหน วยงานเท ยบเท าเพ ยง คณะ ท ร บผ ดชอบพ นท 2,352 ไร อาคารจ านวน 22 หล ง พ นท ใช สอยประมาณ 55, ตารางเมตร จ านวนอาคารมหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต อาคารส าน กงาน 1. อาคารน าช ย ทน ผล อาคารเร ยนและปฏ บ ต การ 2. อาคารพล งแม โจ สาม คค 3. อาคารเทพ พงษ พาณ ช 4. อาคารก ตต พงษ ว ฒ จ านงค 5. อาคารโรงงานน าร องอ ตสาหกรรมการเกษตร 6. อาคารปฏ บ ต การเกษตรป าไม 7. อาคารปฏ บ ต การเทคโนโลย การผล ตพ ช 8. อาคารปฏ บ ต การเทคโนโลย การผล ตส ตว อาคารเอนกประสงค และส นทนาการ 9. อาคารทรงว ฒ เพชรประด บ 10. สนามก ฬาทรงว ฒ เพชรประด บ 11. อาคารศ นย ก ฬาในร ม 12. อาคารโรงอาหาร 13. อาคารศ นย ประสานงาน อาคารพ กอาศ ยของบ คลากรและน กศ กษา 14. อาคารแฟลตพ กอาศ ยหยาดพ ร ณ 15. อาคารแฟลตพ กอาศ ยธารพ ร ณ 16. อาคารหอพ กน กศ กษาขว ญพ ร ณ 17. อาคารหอพ กน กศ กษาพรพ ร ณ อาคารโรงเร อน 18. โรงเร อนส กร 19. โรงเร อนไก ไข 20. โรงเร อนโคนม 21. โรงเร อนโคเน อ 22. โรงเร อนปล กพ ชไฮโรโปรน ค หน า 12

16 จ านวนน กศ กษา มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต ม ภารก จในการขยายโอกาสทางการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ไปส ภ ม ภาคและท องถ น ในป การศ กษา 2555 มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต ได เป ดท าการเร ยนการสอน ท งส น 12 หล กส ตร โดยม จ านวนน กศ กษาป จจ บ นจ านวน 2,478 คน ล าด บ สาขาว ชา จ านวนน กศ กษา 1 เกษตรป าไม เทคโนโลย ช วภาพ เทคโนโลย สารสนเทศทางธ รก จ การจ ดการช มชน เทคโนโลย การผล ตพ ช ร ฐศาสตร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร พ ฒนาการท องเท ยว การบ ญช บร หารธ รก จ(การตลาด) เศรษฐศาสตร เทคโนโลย การผล ตส ตว 170 รวม 2,478 หน า 13

17 ผลการด าเน นงาน ตามประเด นย ทธศาสตร ประจ าป พ.ศ.2555 หน า 14

18 ประเด นย ทธศาสตร ท 1 การผล ตบ ณฑ ตท เป นน กปฏ บ ต ท นต อการเปล ยนแปลง ม ความเช ยวชาญในสาขาว ชา และเป นท ยอมร บในระด บชาต ล าด บท โครงการ งบประมาณ 1 โครงการร บรายงานต วน กศ กษาใหม 10,000 2 โครงการแนะแนวการศ กษามหาว ทยาล ยแม โจ -แพร 150,000 3 โครงการปฐมน เทศและไหว คร น กศ กษาใหม 10,000 4 โครงการส งเสร มส ขภาพ ก ฬาและน นทนาการ 120,000 5 โครงการท ศนศ กษาเพ อพ ฒนากระบวนการเร ยนร และสร างประสบการณ แก น กศ กษาช นป ท 2 และป ท 4 หล กส ตร 4 ป และน กศ กษาช นป ท 4 หล กส ตร 2 ป (ด านว ทยาศาสตร ) 320,000 6 โครงการน เทศงานและสหก จเพ อการศ กษา ( ด านส งคมศาสตร ) 150,000 7 โครงการการด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา 103,100 8 โครงการพ ฒนาศ กยภาพอาจารย ด านการเร ยนการสอน 90,000 9 โครงการเสร มสร างบรรยากาศท ด ในการท างาน 25, โครงการควบค มป องก นการเก ดโรคไข เล อดออก 20, โครงการท ศนศ กษาเพ อพ ฒนากระบวนการเร ยนร และสร างประสบการณ แก น กศ กษา ช นป ท 2 และป ท 4 หล กส ตร 4 ป และ น กศ กษาช นป ท 4 หล กส ตร 2 ป (ด านส งคมศาสตร ) 250, โครงการน เทศงานและสห จเพ อการศ กษา(ด านว ทยาศาสตร ) 150, โครงการส ปดาห ว ทยาศาสตร 200, โครงการแข งข นตอบค าถามทางว ชาการก บงานห องสม ด 3,000 รวม 1,601,100 หน า 15

19 โครงการร บรายงานต วน กศ กษาใหม โครงการส งเสร มส ขภาพ ก ฬาและน นทนาการ โครงการปฐมน เทศและไหว คร น กศ กษาใหม โครงการท ศนศ กษาเพ อพ ฒนากระบวนการเร ยนร และสร าง ประสบการณ แก น กศ กษา โครงการพ ฒนาศ กยภาพอาจารย ด านการเร ยนการสอน หน า 16

20 ประเด นย ทธศาสตร ท 2 บ ณฑ ตม ค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค เก ง ด และม ความส ข ล าด บท โครงการ งบประมาณ 1 โครงการส งเสร มการมอบท น 300,000 2 โครงการบ ณฑ ตใหม สร างสายใยแม โจ -แพร 10,000 3 โครงการพ ฒนาเคร อข ายประชาส มพ นธ 20,000 4 โครงการป จฉ มน เทศน กศ กษา 10,000 5 โครงการสถานศ กษา 3 ด 5,000 6 โครงการเตร ยมความพร อมส ตลาดแรงงาน 40,000 รวม 385,000 โครงการบ ณฑ ตใหม สร างสายใยแม โจ -แพร โครงการส งเสร มการมอบท น โครงการป จฉ มน เทศน กศ กษา หน า 17

21 ประเด นย ทธศาสตร ท 3 ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม ล าด บท โครงการ งบประมาณ 1 โครงการสน บสน นท นน กว จ ย ( ด านว ทยาศาสตร ) 200,000 2 โครงการเสวนาว ชาการและว จ ยส ช มชน 70,000 3 โครงการสน บสน นท นน กว จ ย ( ด านส งคมศาสตร ) 200,000 4 โครงการส มมนาเพ อพ ฒนาบ คลากรด านการว จ ย 40,000 5 โครงการรวบรวมและผล ตพ นธ ข าวไร 50,000 6 โครงการถ ายทอดเทคโนโลย และบร การว ชาการ 40,000 รวม 600,000 โครงการเสวนาว ชาการและว จ ยส ช มชน โครงการถ ายทอดเทคโนโลย และบร การว ชาการ หน า 18

22 ประเด นย ทธศาสตร ท 4 การบ รณาการองค ความร ท เพ มศ กยภาพและข ดสมรรถนะของช มชนและ สนองงานโครงการในพระราชด าร ล าด บท โครงการ งบประมาณ 1 โครงการศ นย เร ยนร การเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐก จพอเพ ยง 40,000 2 โครงการฐานเร ยนร ระบบการผสมพ นธ และการประเม นค าในการปร บปร งพ นธ ไก พ นเม อง(ไก ชน) 30,000 3 โครงการศ กษาพ ฒนาการปล กพ ชมะเก ยงในสภาพพ นท มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร ฯ 55,000 4 โครงการแปรร ปผล ตภ ณฑ นม 120,000 5 โครงการพ ฒนาศ กยภาพการปล กไม ส กในระบบเกษตรป าไม 40,000 6 โครงการศ นย เร ยนร ด านการถ ายทอดเทคโนโลย การผล ตพ ช 70,000 7 โครงการศ นย รวบรวมพ นธ ไผ 60,000 8 โครงการเพ มประส ทธ ภาพฟาร มโคนม 200,000 รวม 615,000 โครงการศ กษาพ ฒนาการปล กพ ชมะเก ยงในสภาพพ นท มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร ฯ โครงการศ นย รวบรวมพ นธ ไผ หน า 19

23 ประเด นย ทธศาสตร ท 5 การด ารงศ ลปว ฒนธรรมและร กษาระบบน เวศของทร พยากรธรรมชาต ล าด บท โครงการ งบประมาณ 1 โครงการย เป งแพร 50,000 2 โครงการปล กป าเฉล มพระเก ยรต 10,000 3 โครงการแห เท ยนพรรษา 6,000 4 โครงการงานด าห วป ใหม เม อง 12,000 5 โครงการผ าป าสาม คค 10,000 รวม 88,000 โครงการแห เท ยนพรรษา โครงการย เป งแพร โครงการปล กป าเฉล มพระเก ยรต หน า 20

24 ประเด นย ทธศาสตร ท 6 การพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพโดยย ดหล กธรรมาภ บาล ล าด บท โครงการ งบประมาณ 1 โครงการจ ดการความร (KM) ในองค กร 50,000 2 โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ การทบทวนว ส ยท ศน และการแปลงแผนส การปฏ บ ต ประจ าป ,000 3 โครงการจ ดท าสร ปผลการด าเน นงานประจ าป ,000 4 โครงการพ ฒนาทร พยากรมน ษย 300,000 5 โครงการฝ กอบรมการใช งานโปรแกรมส าเร จร ปส าหร บส าน กงาน 5,000 6 โครงการพ ฒนาค ณภาพช ว ตในมหาว ทยาล ยแม โจ -แพร ฯ 40,000 7 โครงการปร บปร งภ ม ท ศน มหาว ทยาล ยน าอย 200,000 8 โครงการฝ กอบรมการใช งาน Microsoft Project 3,000 9 โครงการสน บสน นท นส าหร บอาจารย ในการศ กษาต อ ป.เอก 240, โครงการ 5 ส 5, โครงการบร หารความเส ยงภายในมหาว ทยาล ย 20, โครงการงานเพ มศ กยภาพงานฟาร มมหาว ทยาล ย 200, โครงการอน ร กษ พล งงาน 40,000 รวม 1,283,000 หน า 21

25 โครงการจ ดการความร (KM) ในองค กร โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การการทบทวนว ส ยท ศน และการแปลง แผนส การปฏ บ ต ประจ าป 2555 โครงการจ ดท าสร ปผลการด าเน นงานประจ าป 2554 โครงการพ ฒนาทร พยากรมน ษย โครงการฝ กอบรมการใช งานโปรแกรมส าเร จร ปส าหร บส าน กงาน หน า 22

26 ก จกรรมส าค ญ ในรอบป พ.ศ หน า 23

27 โครงการส บสานว ฒนธรรมข าวล านนา ประจ าป 2555 เม อว นท 7 กรกฎาคม 2555 ศ กแม โจ -แพร สาม คค เม อว นเสาร ท 8 ก นยายน พ.ศ ณ สนามเวท มวยช วคราว ศ นย ก ฬาในร ม สนามก ฬาทรงว ฒ เพ ชรประด บ หน า 24

28 โครงการพ ฒนาผล ตภ ณฑ ช วว ถ เพ อความย งย นของช มชน และโครงการตลาดน ดอาช พ เม อว นท 5 ก นยายน 2555 ณ อาคารเทพ พงษ พาน ช หน า 25

29 เหต การณ ส าค ญ ในรอบป พ.ศ.2555 หน า 26

30 ดร.ส ร นทร พ ศส วรรณ เลขาธ การอาเซ ยน ได ให เก ยรต มาบรรยายพ เศษ เร อง จ งหว ดแพร ก บการเตร ยมความพร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยน 2015 เม อว นท 25 ส งหาคม 2555 ค ณน พนธ วงษ ตระหง าน กรรมการสภาผ ทรงค ณว ฒ สภามหาว ทยาล ยแม โจ ได ให เก ยรต มาบรรยายพ เศษ เร อง แม โจ ก บอนาคตการเกษตรไทยภายใต สภาวะการเปล ยนแปลงของโลกและประชาคมอาเซ ยน เม อว นท 6 กรกฎาคม 2555 หน า 27

31 ผลงานของน กศ กษา ในรอบป พ.ศ.2555 หน า 28

32 นางสาวส ปราณ มาโครต สาขาว ชาเทคโนโลย ช วภาพ และ นางสาวอาร ร ตน ภาคะ สาขาว ชาร ฐศาสตร เข าร วมการประกวดส นทรพจน อ ดมศ กษาเฉล มพระเก ยรต ฯ คร งท 13 ช งถ วยพระราชทาน พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ณ มหาว ทยาล ยราชภ ฎเช ยงราย ว นท 18 ส งหาคม 2555 ผ านเข ารอบสอง น กก ฬาฟ ตบอลมหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต ได ร บรางว ลชนะเล ศ ในกาแข งข นมวลชนอ าเภอร องกวางค พ ประจ าป 2555 เม อว นท 11 ส งหาคม 2555 หน า 29

33 น กศ กษาท ม Try to do Team ได ร บรางว ลชนะเล ศการประกวดหน งส น มห ศจรรย แห งร ก สร างสรรค พล งอ นย งใหญ ของส าน กงานว ฒนธรรมจ งหว ดแพร กล มย ทธศาสตร และเฝ าระว งทางว ฒนธรรม จ งหว ดแพร เม อว นท 18 ก นยายน 2555 รางว งชนะเล ศ โครงการแคมป สน กค ดก บอ นท ช ป ท 11 เยาวชนพอด โรงเร ยนพอเพ ยง หน า 30

34 ผลงานของบ คลากร อาจารย อ านวยพร ใหญ ย ง รองผ อ านวยการฝ ายก จการน กศ กษา ร บโล ห เช ดช เก ยรต จากอธ การบด มหาว ทยาล ยแม โจ ซ งเป นผ ท าค ณประโยชน เส ยสละ ท มเทความสามารถ เพ อส วนรวมด านพ ฒนาน กศ กษามหาว ทยาล ยแม โจ เม อว นท 13 ม ถ นายน 2555 หน า 31

35 ท ศทางการพ ฒนามหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต ม ต ท 1 การเร ยนการสอน มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต ได ส งเสร มให ม บรรยากาศความเป นเล ศทางว ชาการ โดยน า กระบวนการประก นค ณภาพการศ กษาเป นกลไก ในการบร หารจ ดการท เอ อประโยชน ต อการพ ฒนาการเร ยนการสอน ส งเสร มการใช เทคโนโลย ท เหมาะสมท ช วยให การเร ยนการสอนม ประส ทธ ภาพ ส งเสร มการศ กษาค นคว าองค ความร ใหม เพ อประโยชน ทางว ชาการ ส งเสร มความร วมม อทางว ชาการระหว างสถาบ น ตลอดจนสน บสน นการบร การทางว ชาการ และม ส วนร วมก บช มชนในการพ ฒนาท องถ น ม ต ท 2 การว จ ย ส งเสร มและสน บสน นให บ คลากรด าเน นการว จ ยเพ อพ ฒนาองค ความร ใหม ตลอดจนเพ อพ ฒนาการ เร ยนการสอน และน าไปใช ประโยชน ในการพ ฒนาช มชนและประเทศ ส งเสร มและสน บสน นให บ คลากรได ร บท นว จ ย จากท งภายในมหาว ทยาล ยและหน วยงานภายนอก ม ต ท 3 การบร การว ชาการและท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต ม งให ความส าค ญในการพ ฒนา ส งเสร ม และสน บสน น ก จกรรมบร การว ชาการ เพ อตอบสนองความต องการของช มชน ด วยความตระหน กถ งความร บผ ดชอบต อช มชนและ ส งคม ในส วนของการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยม งเน นให บ คลากร และน กศ กษาเห นค ณค า และม ท ศนคต ท ด ในการอน ร กษ ฟ นฟ ส บสาน สร างสรรค และพ ฒนาศ ลปว ฒนธรรมและภ ม ป ญญาไทยมาสร างสรรค ให เก ดนว ตกรรม ท เหมาะสมและเป นประโยชน รวมท งม การพ ฒนาและสร างมาตรฐานทางศ ลปว ฒนธรรม โดยค าน งถ งเอกล กษณ ของ ท องถ น ของชาต ของสากล และน าไปเผยแพร ส สาธารณชน รวมท งส งเสร มความร ความเข าใจศ ลปว ฒนธรรมของ นานาชาต ด วย ม งสน บสน นให น กศ กษาและบ คลากรท าก จกรรมบร การว ชาการท สอดคล องก บการอน ร กษ และสร าง ความตระหน กในค ณค าของภ ม ป ญญาท องถ นและว ถ ว ฒนธรรมไทยให ก บส งคม โดยผ านกระบวนการเร ยนร ร วมก น ระหว างช มชนก บหล กส ตรการเร ยนการสอน ในส วนของการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมม ท ศทางการพ ฒนาด งน 1. ม งสน บสน นให น กศ กษาและบ คลากรท าก จกรรมบร การว ชาการท สอดคล องก บการอน ร กษ และ สร างความตระหน กในค ณค าของภ ม ป ญญาท องถ นและว ถ ว ฒนธรรมไทยให ก บส งคม โดยผ านกระบวนการเร ยนร ร วมก นระหว างช มชนก บหล กส ตรการเร ยนการสอน หน า 32

36 2. ม งส งเสร มให น กศ กษาและบ คลากรได ตระหน กและเข าร วมก จกรรมท เสร มสร างความเป นว ถ ว ฒนธรรมไทยส ค ณค าในเอกล กษณ ของชาต 3. ให ความส าค ญและสน บสน นน กศ กษาในการแลกเปล ยนเร ยนร ในว ฒนธรรมไทยก บว ฒนธรรม ต างชาต ม ต ท 4 การบร หารจ ดการ มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต ม งเน นให ม การจ ดระบบการบร หารจ ดการท ด ด วยตาม หล กธรรมมาภ บาล การก าหนดอ านาจหน าท ของบ คลากรให ช ดเจน จ ดระบบการบร หารทร พยากรบ คคล จ ดสร าง และพ ฒนาระบบข อม ลเพ อการต ดส นใจ จ ดให บ คลากรม ส วนร วมในการบร หาร และม แนวทางหร อค ม อในการบร หาร จ ดการ ปร บปร งโครงสร างและระบบบร หารให สอดคล องก บพ นธก จของมหาว ทยาล ย ม การใช ทร พยากรร วมก นก บ หน วยงานท งภายในและภายนอกมหาว ทยาล ย เพ อให เก ดประส ทธ ภาพส งส ด อ นจะก อให เก ดการประหย ด งบประมาณด านการบร หารจ ดการ หน า 33

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ส วนท 1 บทน า ความเป นมา สถาบ นว จ ยและพ

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนย ทธศาสตร ส าน กว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนย ทธศาสตร ส าน กว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนย ทธศาสตร ส าน กว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ปร ชญา ปณ ธาน ว ส ยท ศน พ นธก จ อ ตล กษณ ว ตถ ประสงค ปร ชญา : ส งเสร มการว จ ยเพ อพ ฒนาคน พ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ปณ ธาน : ม งส ความเป

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

รายงานผลการด าเน นงาน การบร หารแผนย ทธศาสตร (ป งบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๕) ป งบประมาณ ๒๕๕๓ ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา

รายงานผลการด าเน นงาน การบร หารแผนย ทธศาสตร (ป งบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๕) ป งบประมาณ ๒๕๕๓ ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา ๑ รายงานผลการด าเน นงาน การบร หารแผนย ทธศาสตร ( ๒๕๕๑-๒๕๕๕) ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา ๑.การผล ตบ ณฑ ต ทางการพยาบาล ๑.ผ ใช บ ณฑ ตยอมร บและ เช อม นค ณภาพของบ ณฑ ต ๒. บ ณฑ ตม สมรรถนะและ ค ณล กษณะบ ณฑ ตท

More information

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด าเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต มต วบ งช ท ด าเน นการในระด บสถาบ น จ านวนรวม 13 ต วบ งช ด งน องค ประกอบในการ ต วบ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 1. เก ยวก บกองกลาง ส าน กงานอธ การบด เม อว นท 21 กรกฎาคม 2551 ได ม ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ให แบ งส วนราชการในมหาว

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา)

มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) www.prachin.ru.ac.th ค าน า ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) ฉบ บน ได ถ กผล ตเพ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 1 แผนกลย ทธ ทางด านการว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ปร ชญาคณะว ทยาการจ ดการ สร างคนด ม ค ณค า เสร มป ญญา พ ฒนาท องถ น

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตาม 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5 ท ก าหนดไว ในแผนพ

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 1 แผนจ ดความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 2 จ ดความร ประเด นย ทธศาสตร จ ดศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตพยาบาล 3 แบบฟอร มท 1 จ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อผล

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะ มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557 1 ปร ชญา คณะเป นแหล งค นคว าว จ ย บ รณาการ ถ ายทอดความร ทางด าน ว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย เพ อพ ฒนาช มชน รวมท งเพ อผล ตบ ณฑ ตท ม ภ ม ป ญญา

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 เพ อให การปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เป นไปด วยความเร ยบร อย อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 34 (2) และ(23)

More information

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ค าน า ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยได อย างถ กต อง ครบถ วน ส งผลให ถ งเป

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ปฏ ญญากองอาคารสถานท ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ. 2554

ปฏ ญญากองอาคารสถานท ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ. 2554 ปฏ ญญากองอาคารสถานท ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ. 2554 สารบ ญ หน า มต สภามหาว ทยาล ย 1 ส วนน า 2 ส วนท 1 เป าหมาย 3 ส วนท 2 ว ตถ ประสงค 4 ส วนท 3 ค ณล กษณะท พ งม 6 ส วนท 4 ทร พยากรท ใช ในการด

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 154 ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 155 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการดาเน นงาน : จ ดเด น :.การทาแผนกลย ทธ คณะ และแผนปฏ บ ต การประจาป ท สอดคล องก น จ ดท ควรพ

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษา งานประก นค ณภาพการศ กษา

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษา งานประก นค ณภาพการศ กษา ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษา โดย งานประก นค ณภาพการศ กษา ฝ ายแผนและประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยพยาบาลพระปกเกล า จ นทบ ร สถาบ นพระบรมราชชนก ส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงสาธารณส ข ๑ ระบบและกลไกการประก

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนกลย ทธ ด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ.2554 2555

แผนกลย ทธ ด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ.2554 2555 แผนกลย ทธ ด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ.2554 2555 1. ว ส ยท ศน พ นธก จ ว ตถ ประสงค และย ทธศาสตร ภาคว ชาสถ ต ว ส ยท ศน ภาคว ชาสถ ต ม งเน นผล ตบ ณฑ ตม

More information

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร โครงการส มมนาและศ กษาด งาน เพ อการพ ฒนางาน ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ป งบประมาณ 2556 -------------------------------------- หล กการและเหต ผล ด วยบร บทท งภายในและภายนอกม การเปล

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง

โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง 1. ผ บร หารท กระด บม การส อสารท ศทางและกลย ทธ ก อน การประช มท กคร

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information