Seulement pour revendeurs FR#6

Size: px
Start display at page:

Download "Seulement pour revendeurs FR#6"

Transcription

1 Slm v FR#6

2 NOUVEAU DANS CETTE ÉDITION Dlgic QickSc I QM & QBT 2400 : Pi mbil PwSc PM & PBT 9500 : Lc c-b 2D iil Elf Hlhc : PDA b l c l é Mm X3 : Oi mbil fm ch Hywll Gi 80i : Sc iil lg ic Dlhi 60 : Sch è cmc Dlhi 6110 : Tmil mbil mibl à g éc Ml DS4800 : Img c-b 2D ig ccch-g DS4308 : Img c-b 2D l chi gééi TC55 : Smh ffi b MC3 : C é Ai Wiw CE CC5000 : Syèm kiq l ic cli iciv Gc F110 : Tbl PC ci 11,6" T800 : Tbl b à éc mli-cil 8,1" V110 : PC cvibl ci Mc L-42DT : Imim f hmiq b bbl E TM-T20II : Scc l TM-T20 évé TM-T70II : U cliq à éi fc vlé TM-P80 : Imim mbil ick 80 mm GP-C831 : Imim éiq cl iill i Ciiz CMP-40 : Imim hmiq mbil méi jq à 1 mm Zb ZD500 Si : Imim éiq cmc b vc i RFID ZT400 Si : Imim mili gmm l imi éiq l i Imc Imim : Imim ick éiq fibl C mbil é : Pi i mbil Lc c-b : Sc c-b 1D 2D lici vié Glc Bkiz 9550 : PC PDV à fmc imié 17L : Mi cil 17" bbl Sm S : S iq l TPV -- Clmic P2100 : Pi mil PDV -- à fc v cifié IP64 El Tch Sli 2401LM : Mi cil 24" lici é 3209L : Mi cil écmiq l ffichg ymiq icif 5501L : Mi g éc vc ml PC il iiym Éc cil : Till éc jq'à 27" IDS : Mi cil g fm jq à 65" Mi cbl : Éc cil cbl jq à 22" PhKyTc PKT4000 : Img à l cmc c cm iié RiTc RS0 : Blc à èc vc lgihm g illig ic B20 / B40 : Cm bill vc véifici hicié iégé Séi RT : Cff-f l g écié c i v Jigz-v à l cvi! Rz cc vc vii Fcbk Twi. Jz c il iè l cli i, écvz l iè vé bi l cmm FAN Fcbk SUIVEZ- Twi! Alz l mé v:

3 BIENVENUE UNE ÉQUIPE IMBATTABLE Ch i Jlch! L i élég l cl ci Décvz l v clg Jlch cmm l fi v ccè ffi à lg m. C chz Jlch, v vz l méil i i lg. Cl icl l imim éiq ick Zb, E Ciiz ; l c, i mbil l ifc Wi-Fi Dlgic, Ml Sli Hywll ; ii q l mix i v mi cil El Tch Sli, Clmic Pic. Cm mq l, l clg ci l l g i fill i é chz Jlch é éféc qi i mq c b. Offz chix c l g ivifié à v cli è j hi vc Jlch. D c éii, x mq lémi vi éé l miè fi l clg : iiym élgi l évil mi cil à v iii chz Jlch iv vim. Avc l qlié fiii, xcll qlié-ix ii q vic è-v ié, c yèm ffichg i égligbl. Imc by Hywll v ff im imim éiq, mix bl lc c à b ' l c cmm j chz Jlch iibl à bf éli icm ck! À ck : cî l qié iibl mèl v chix, v vz mêm bi v cc l i Jlch ; l ck iibl iiqé mc chq mèl. E q v, SSII, éi lgicil cmmç lig, v vz chz Jlch bi l q l l méil fbic l. T li vic è-v gi, mbx il émi à m gim, mkig i à v iii v i à ccî v bééfic v fcili l vi ( vil). Film, c v qi ê c i c v bi q v ci mèl iibi. Bi cilm, Ulich Sg (Gé) P.-S. : Ciz-v éjà l Ali Jlch v mh bl? Ell ièg mb fci i i l q l ccè à v ix iivil l fci l Ali Svic. C il fcili l vil v chici i. E l c c à b i, v iz l ifmi cc l vic gi l vi icl! Ç c' vic : à éléchg imlm l A S Ggl Ply. P2100 TPV cil vil égé l IP64 T-3 Imim qlié, éqié è bbl K-1 Tii-ci fil xigc élvé Alz l mé v:

4 VOS PRINCIPAUX AVAN TAGES CHEZ JARLTECH 1. RAPIDE COMPÉTITIF L ém ck iibl chz Jlch xéii imméi Pl bééfic v Aé à v bi L ill Jlch v j l mill cii. 3. Svic fi 4. V c glbl FACILE COMPLET Emz il émi v éi. N mm à v éc llm 8 h à 18 h 30. Exéii l j mêm v cmm jq à 18 h 30, lém! V yz v cmm cfblm fc. Livi ic chz v cli vc v b livi lié. Clz l iibilié l ix 24 h 24 l i i Jlch. Jlch mii à v iii mc l ié ck. Cvz ' éli im iivil vc v c cmmcil. Cmmz v vic è-v xi gi clic. L ifmi, fich chiq vié iibl lig. Jlch ck vi cl xiq l i. Agmz v mg gâc à bx ch Exêm-Oi. Ac v x cli fix! N mm j v i. Rvici véifici gi qlq iml clic. Jlch l iié livi gâc à g i lgiiq. Rcvz i b chq ch à échg c im. N v ff vic ic chiq éléh. N lig ff é imméi à v qi g. Alz l mé v:

5 i é & V f : SA E b v il c gi c 0 1 Ai h lé é P c c l mi miè fmé l l P i f i f i i Sv lm géé j C i Svic g E c ) lig Tim (gi é ibl i Q, c. bq li, FA m V ck, m Pil é b h m éc c iè lgic Svic b, D Z, P E mq Svi-fi Réi gi : T l m éi gi ié l j mêm. Si l blèm ê éclé chici, l il éfcx i éé lc, i vyé 8 figi Cfigi PC N ill l yèm xli l lg i v chix Illi lgicil N ill v lgic il à i img i v q Cfigi mé il N égl l i DIP mè l l v b i Pli i m éil Alici v éiq, c. T é i b -i S m, v m v l xé éil ii Svic cfigi SAV ET RÉPARATION S chiq : E q SSII VAR, l ic chiq Jlch gi v éléh N chici ici églièm x fmi é l fbic i vi-fi chiq j à j. N v vc lii cil cc l illi l cxi méil, i q v v chgz l iégi côl lgicil. S i i bq é v liv cmi, il, m mli cil iq l iffé il. E bf : C SERVICE D INSTALLATION cc. E qlié E Svic C géé, ffc l éi li vi vy l il cc ; c émch v fi gg émém m. Svic ièc éché : Jlch v fi l ièc éché l i iffé cc. N mm fi géé ièc éché l imim i v E, l c c à b Dlgic ii q l imim c Zb. L g Jlch ci v éclé mbx i gâc xql v iifiz ml, ièc, vi vi éci cm fi v fcili l cmm. Réliz mêm g j ê é l illi lgicill gâc à Jlch. C m, ffc l cfigi l v hi yèm cml, PC il : q il gi ill v img iq l lgicil i v yèm à éc cil, ééiq l il (imim, ch, c.) vc v éiq, éill Wiw CE l mix bl imlm Wiw l i cmc. N liv i l méil chz v icm chz v cli. V chici l l q à ffc l bchm, m vc l cfigi. S lq v vz bi g qié, ffi illi cméiif még v c hmi éi l m vil. D l, v v cli bééficiz écié lémi q l yèm ché fci cmm év : l l cfigi, côl l b fcim l iégié méil i l méil éfcx. Dmz l écii à c vic à v c cmmcil qi v xliq ibilié vc lii. Alz l mé v:

6 E bf b im :P i v h lig c lm Chq im z-v Iciv iq f g im vy D C l m é im Chix im, Pl èg l cll i v i lch, l ch J c, i P l cû v v L im fii l ch ô f im iq m ié i i il b g i Cm ic im l im P à v i gâc v li z v Ég b i V égli ch P v v i E bf : VIP Jlch Dvz VIP gâc à v i b i l ARGENT l OR Livi f c Dè vl ch VIP ARG VIP OR ENT Tif éfé il Cii ch xcl iv è cméiiv Livi éféi ll P VIP AR GENT OR Fmi chiq Picii l v b i g i V IP 15 c mi V IP Écmiz l liv i x l m i DES POINTS BONUS E q hé gmm b Jlch, v ggz miqm i chq ch ; échgz-l i c im ié l biq b. L icii fi mi mi V vz v l i l biq b. L lié i vli à i v i ch. D l biq b Jlch, v fi v ch cmm im qll biq lig, f q v yz i èc. L livi v im gi l y ici. L chix im chg cillm, z c lgm. N y j l biq b l ié, héiz à fi 10 Avg xclif VIP JARLTECH v ié. P miimi l fi gi, l im v m ffcé éféc cil à l Jlch i imô ffii l im b ; v i ii libéé imô l v. L icii évé x cli é livi fci Allmg, Aich, Blgiq, Dmk, Fc mélii, Eg, Ili, Lxmbg, Py-B, Plg, Pgl, Rym-Ui Sè. Chq i limié à l cm. L i miibl v ê mbé èc. P vi VIP chz Jlch, il ffi cllci i b : q hé gmm b à i i, v vz VIP ARGENT ; à i i, v bééficiz OR vg lémi vc cl. V vg lémi VIP ARGENT : L miè fi q v bz c, v fi c i biv. VIP ARGENT, v bééficiz livi fc l y ici à i vl ch. E q VIP Jlch, v fi i g xclif cli v ici à mi écil (ki, mi, c.) fi bééfici i lémi. V bééficiz églm vic è-v «-ivl» l il éfcx à l livi ii q l icii gi à fmi chiq à lcx v v cllb. D l, l VIP Jlch fi if éféil xêmm cméiif, livi fc (à i ' vl 'ch miimm, h livi x l mi, l lx à ick) ii q 15 c mi l livi x l mi. V vg lémi VIP OR : C icl évimm l vg ARGENT c biv iq i b. V fi émi l écmi, c v cvz l livi fc à i vl ch 600. V cvz 25 c i lémi v ch. Alz l mé v:

7 f : C E b SAV i : cli g v i g il Pl v l cié é Pl i g i T i c l im f m l Pcé mli f S i fbic l mj l c méi l c i P l g Ié éi : l échg é l éi Fm l imm i x v c I f é il i v g cm Rml i* f él l b ch v i j l z m c Cmm i h Slm il l l ix hix chg z c é-é i b i m C g i Plg L écié iml : CONTRATS SAV «EN UN CLIC» Achz cmlém écié v v cli, lm qlq l. Ajz c vic è-v «clic» à v cmm imlm i éléh ; cl qi i fmli, i m cmliqé. Chiiz cmbiz l i SAV «clic» l v ch : Plgi gi : My mji f c l ix i, iqm l i fill iibl vc gi i ié l gi cc. C gi ê cmbié vc l fml é-échg. Pé-échg : Gâc à c fml, c l'éqim l éi gi, iml l ffi xéi l l bf éli il mlcm.* U iml l ffi xéi imméim il mlcm chz v v cli. V iz i éli 10 j vy l il éfcx ; v gz imlm l il mlcm vi l chg léim. C vic imliq mji iq hi c vlbl l gi cc ii q l lgi gi Jlch. E bf : G i i q Ti écié v cli L gi iq cv méil m l mmg êm h g i Plgi g i icl L gi v m éil lgé à i Plifici l û v cli Élimiz l fi imév é i P q l m éil l c c Ié l g i c c Cmm iml l v ch Ajz l g i i q é i léh lém 18 c Pci fi c l mmg GARANTIE TOUS RISQUES Pfiz vic h m vc Jlch ff à v cli ci c l mmg, cx cv l gi cc. Q l il bi ch, i mi à g xêm, à l égligc, ilié l qlifié, c vic élimi l fi imév éi c mic méil f gâc à gi iq. P lém 18 c ix ch v cvz q «-ci» igé Jlch. Si il bééfici c gi mb l i é iv l ch, qll q i l i, il éé mlcé il éqivl m vc fmli vi. L vg v cli cli : bi q l cû ch i l élvé, il v ê û q l éi gi, mmg méil c fi lémi imév. Cl m lifici à lg m qillié, iq l méil mmgé mlcé l c. L gi iq Jlch iibl l i vl à i 150 à l ch. S xcé l gi l ièc ll ê imi cmmbl. L gi cv l mmg méil ché chz qi éé cé vlim, l f l ééii iill. L gi iq icl l lgi gi à i l im mmg cv l gi. * S év iibilié. Alz l mé v:

8 m il é :A E bf! l ch v l éi l m il Tz i i i Mi à i ém cli i gibl é m g Fi z vc q i icil v C lg v mm ilm g c f z l v A féc é il A i g i cil 10 j mm il c x mb c v z c C éli c lg c im ix il Ch hq Qi c ibl i À v iii : il DÉMONSTRATION ET D ESSAI Cviqz v cli l qlié v i vc éi lc. U émi ic i ff lgm l im q bch vc h. Il l fcil v cli fmilii vc l éqim cm q il v ch l il ; l écii ch l mix fé l cli l ifi l chix. Fm A vic. i l m y. Y wih im f i y q v i i hy h m c will b. W w. v f I li bl c, w will. fm i vic. ii l livy f vic c i l cm y lg iv hi h xc y f h y Thk w hv c m y f g ff k h y will if iv h m k h iib f, w h ly ic i h i Jlch hi v i i:: v igg Dich Bz i Dm Dvic - O will b vic f h ivic. A b ch hiig i h f i c : m mb: vic m g h ly c mm K C hf i i m y, hw i 10 if h i. ic. l ch ig i fh ik, cc b chg y, w c Th y wih i y l f b h c gig. vic, bcm m m ivic hi ibl ck g h ci c. If. R fl f m qi cii w c chg h ic h ci will b cc f h c _ hi Y c m y hvg f h T h. h c : ig i c ch Hl y c C wih hv y cfim Pl by g c M y h /Ec Vi C: Ci b: / C Nm.: ImN.: A.- Fim:: Fim l: Vli Ui D, Sig ) (blck l Y Nm y? h 1 l lbl, Bk? l Sm i vi Fcig gi ch bi 4,000 D : / Il miim gi v f vliiy? mcil? Cm i limi i k f m? mi chc y if? C i c mch lh C y m f, h billig k chc icl Cm cfl i i (6081) Sc Fx +49 vy Dli : Y D Pl 14 Iiil: Jlch m il émi à v iii 10 j i ; q l il fill Jlch iibl li vi. L l mèl iibl gim, ci c fibl vc qi v mbé à l ch. Sélciz mi g chix l méil é à v lici l xmi l c v l vy l y. Cl v fcili i l i v lgicil il. L méil émi iibl imlicié géélm à bf éli. Villz z, fi, q ci il v ê j à li. P bi il émi, lz imlm v c cmmcil Jlch qi v xliq vc lii l émch v i à v l vi é à v bi. E bf : S vic mki g Livi vc b x Evyz- lié v mi g v v livi img i Clg lié Dmz cl g cml éc J lch Oil blig Céz v w l q vc l il lq clic lig J lch Si évém ém Jlch ii fi v l gii v évé m Vié i Tvz lig m b vi i é i Jlch Cvic l cméc : SERVICES MARKETING N v i v ff mi v li vc li vic iibl gim à ix cû. N g xéic l ci méil blicii mkig l ii i v l iifici miq v él j fil qlié. E q cli Jlch v fiz livi cmm iml i bi icm chz v cli. P v livi ic, mz l vic bx livi à v img! Livi i fibl : fmz vic v i f ; vyz- imlm v mi g v bx lié. E, Jlch v ff gim, q v, l clg cl vi c à i lg éféc à Jlch fm PDF. Uiliz-l éz l i iibl chz Jlch li cx vc l cii cmlè, cl c Jlch. Jlch v mêm l céi v clg lié é à v li v bi à i clg Jlch ; l m à v iii fm PDF, b à i mêm imimé ciié, i v l hiz. Film céz v wl my il blig iml ilii. Uiliz b é xll img vy mil blicii à v cli qlq clic q Alz l mé v:

9 JARLTECH INSIGHTS Ck lik wl chmi A fll-flg hq f Chi»Filly!«c b h h Shz hq f Jlch Chi. Th clii f wh ffic c i cml. Th mv h w mi fh imv h wkig cii f ll mly. Th l: ic ffic wh c, l m cmfbl wkig mh i lg w vim. A iil vg li i h w ximiy bw l, miii wh: hi ff my lgiicl bfi, i cilly ic hiig. H ccfl cii! M h j hw: k cil k bhi h c h Jlch Ckbk. Th bk ci xcliv cllci f iil fvi ci ck by Jlch mly h wl, fm ll m. Wihi h ximly 80 g y will fi ly f iii f y f ckig v. Th i l c ii vilbl: w k li i hi wi ck f y. Th l k f hmlv. Pl, hi wy y hv fc g wih h v m. A h i wh c f : cl l cc. Wh Shzh Jlch Chi Hq Wlcm! Ey Wh Lmb chm Michl Rbb H f Bi Sym Sl EMEA E Y hv cy f h Jlch Ckbk? füh B V Diibi Excivl Mg Ch Sli Ml Th imly cll y iv f! Chck Ey Gw wih Jlch iil kw-hw! Jlch i f i high g f ck vilbiliy qick livy. B j im i h qliy f vic cli h y Jlch cm bfi fm vy y. I imlify y y i vi mk c hlhc, g & lgiic, c. Jlch ff y cil mic wbi fill wih mk ifmi, yicl f lici lg lci f cig c x f y! Gig fh i MENA Bh h ffic i Ci (Egy) Dbi (UAE) hv l mv i w ffic c. Th ffic I Dbi, wh A Mgm f h MENA gi i w lc, i h ll bilig i h wl, h 828 m high Bj Khlif. Wh wfl ighb hv wh y gwig. 16 Chchil Tw H y will icv gwh il f y w kig, l hw y cm ii f imizi. Thi wy, vy bfi. Bj Khlif Rgi 17

10 JARLTECH INSIGHTS JARLTECH APP Tk h im g w civ wih CEO blg K y vviw: Jlch cmc f -h-g Wh Jlch mgm hv y b hi? Fi i h CEO blg! C i h iy, wl w i, il vlm gwh fig xic h wl fm h CEO civ. Rfhig ii fciig iigh wiig f y icly h Jlch hmg! Alwy b mg h fi kw h l w. Vii CEO blg : Th Jlch ff y my cicl im fci wih which y my l k ck f y bi wh wy, wih. Vi h lg icly i y l cm cc qickly libly civ iivil ic, ck qii, c. Acc h w c w cil ff, v h CEO blg, i j y imly lc h i i fm h hm c. Th m li h Jlch B Sh: bw hgh h vilbl mim yim ick y fvi. Y cllc mb f i i lwy c. I h: y hv my fci f h Jlch wbi h li h i cmc fm, imiz f h-g g. JARLTECH»My Acc«m m cmf f y A gi Jlch cm y hv ic cc y. U»My Acc«y hv vil vic y il. Tck c, mg y livy billig ily c RMA wih cmlici. Y hv ic cc xcliv cil ff, h Jlch wl, wll mkig vic ll glc! B h i m: wih h y l hv h ig vic fci y figi f iml -i cc wy vic f fciv hw. Simly c h bc f h fciv vic cll ll vilbl. Cmfbly fw ll h ifmi iclig h ibl vic c vi -mil. Wih j y hv cc h m im Jlch fci yim, ywh! Simly c h QR-C wl h A f f! If y hl hv y qi imly cc y l iv. Al, h Al lg, iph, ip, ip ch mk f Al Ic., gi i h U.S. h ci. A S i vic mk f Al Ic. 18

11 JARLTECH EUROPEAN AIDC/POS SHOWROOM AND TRAINING CENTRE Hw y c ch Cm T cm h f vic fm h v -i wh i fi i y chl. Wlcm E lg xhibii f POS A-ID lly f y, wh ll h lig v ly hi i fli. Hv lk POS ym, bc c, i hhl mil v f vl h q m. H f vic, cfig y g fm bc c lg fm IDS ily. Rlx Uili h cvi Jlch ick- vic icly fm h Fkf Ai Ti Si f bh y y cm i hlf h, y h. T, cm, : vii i ll i k Th xcliv Shwm w ccliz blih f y, f c cm. Th cmbii f h w ml, gh wih ch cmhiv fli h y will fi ywh l, giv y c vviw xcll cmi i ll im. Th i l why bh Jlch h v glly h m f iig i i. Y c : imly big y cm wih y l hm cm f hmlv -i. A g chig cii f lg-m flig f ifci f bh y y cm. Th m li h iig jiig cfc m. W will glly mk ih h i j i vilbl y f y x v. H Cm by wih y cm. I h ji Tiig C, h i ly f c f y cm v iig i

12 JARLTECH INSIGHTS SPECIAL EVENTS Jlch Nwkig Di & Gix Nwkig Ev Nwkig i h b f cmy A cl lihi wih, g cmmici - h i h bi f bi cc. Jlch mii gl xchg giz iil wkig v i Fkf m Mi f E, i Dbi f h MENA gi. A vig ig which h civ hi i i h fg h lx lg mh big Jlch mly, mfc cm cl gh. Th Gix Nwkig Ev i Dbi A iii: h Jlch Nwkig Di Th vig f fic bbc bff, cckil liv mic, lg wih viw f h kyli - h i h Jlch Nwkig Di i h h f Fkf m Mi. Sch lx vig i il f mll lk, wll f xchgig i - ig ml, gizil gghic bi. Ov fhig cl ik w cc m xiig, i vl xic h. Eim i l wll k c f: ci lik igil c gm mchi, cl- mgici, ffl h lg C c ck i E vi h cy x kick vyim. All i v h h wiig gi. H h x»jlch Nwkig Di«. Ev i Dbi, wh h Jlch A Mgm f h MENA gi i lc, Jlch glly x ivii f xchg bw g. Th Gix Nwkig Ev h ic bcm iii h: vy y h v k lc h ki f h lg IT hw i h gi, h Gix. Thi big v, cm h Jlch m gh i lx mh, mk lig cibi w ig hi. Th iffc bw h wkig i Fkf: h viw ig bi m ccl! Jlch Nwkig Di Vi Pic gh? Th wch h vi f v i fll lgh Fcbk g. Vii Scig hi QR c will l y h!

13 Zb vi y wih cily iig li f high qim. Th xiv g f i f lbl, bc, RFID lici fm hi wll-kw mfc i igh y h. Rly Zb liv h igh c f y lici. A Zb Ahiz Diib, Jlch ff y c xi kwlg c h Zb c g. Zb vi b g f iviv chlgy li. Thi xiv fli f i icl bc, c, kik, RFID i li, wll l-im lci li. Zb ig, mfc ll iig vic h i vibl ifmi m h i f ic. Mfc, vic gii gvm wlwi h i f mic iifici, cllci l iifici. vi lbl fm, i cci, wll blk, mgic RFID c - lly liv vigh. A h m im, y c h ic lwy mg h lw i h mk ff y bi cmiiv g. Alg wih h hw wi lci f igil cmbl, Jlch l ff y fil clig, iig ic f i f vic. T-lvl b mk Zb h im chic v h b, h g gm i hi lg mk h: ll im fw ym cm wih bil-i f Zb i, which mk illi j m f fw click wih y m. Th iml y ill vic ff y xcil iy w mk fh x xiig cm il. Wih h vil i li fm Zb, y hv h igh li f vy bg. W ck lm h i g f Zb i y f livy, y c ify y cm' y im. F y cvic, w l liv cig cci, ch igil ik ibb, 179

14 1 1 Zb Pc Ovviw Dk Pi Iil Pi Ml LP / TLP2824 Pl GC420 GT800 GK / GX Ml ZD500 ZT Si ZT400 Si 105SLPl Dcii S Chciic Pg 184 Pg 185 Pg 185 Pg 186 Pg 185 Dic hml / hml f Lw cciy, w lbl Dic hml / hml f High qliy libiliy Dic hml / hml f Il chic f lw mi-vlm iig Dic hml / hml f B k lbl i i hi cl Dic hml / hml f Cmc k lbl i Pg 188 Pg 188 Pg 189 Dic hml / hml f Vy b, my wkig ibilii Dic hml / hml f F i, high i qliy Dic hml / hml f Mim high cciy Alici Ril POS, hlhc, mll ffic Ril POS, hlh c, Smll ffic Ril POS, hlhc, Smll ffic Ril POS, hlhc, lgiic Ril POS, hlhc, lgiic Shiig/civig, i/lgiic Mfcig, i lgiic Mfcig cl, lgiic ck Zb Mx. i Wih mm 104 mm 104 mm 104 mm 104 mm 104 mm (ZT410), 168 mm (ZT420) 104 mm Lgh 990 mm 990 mm 990 mm 990 mm 990 mm Mx. i 102 mm/c 102 mm 7 mm 7 / 152 mm/c Rli 8 /mm (203 i) 8 /mm (203i) 8 /mm (203i) Mmy 8 / /mm (203 i / 300 i) 152 mm/c. (203 i) 102 mm/c. (300 i) 203 i: 3988 mm 300 i: 1854 mm 152 mm/c. 8 / /mm (203 / 300 i) 8 / / mm (203i/300 i) 203 i: 3988 mm 300 i: 1854 mm 600 i: 991 mm 356 mm/ c. (ZT410), 305 mm/ c. (ZT420) 8 / / 24 /mm (203 i / 300 i / 600 i) 203 i: 2692 mm 300 i: 1651 mm 203 mm/c. 8 / /mm (203 / 300 i) Zb S - Flh/SRAM 4 MB, 8 MB 8 MB / 8 MB 8 MB / 8 MB 4 MB / 8 MB 256 MB / 8 MB 8 MB 5 MB / 256 MB 4 MB / 6 MB Oil - Flh/SRAM U 64 MB / / 64 MB / GX 64 MB Dimi Wih x Dh x High Wigh Pi Mi Lbl li Ribb/S Oi HC100 N vilbl i MENA. 110 x 215 x 173 mm / 130 x 235 x 178 mm 1.2 kg / 1.5 kg 25.4 mm 60 mm 25 mm 108 mm 33 mm 58 mm/, 33 mm Cmc wib i f i, g vii iifici. S m Pg 202. F m ifmi b chciic, h m lcii c b f hmg. 201 x 170 x 208 (420), 201 x 173 x 239 (420) 1.4 kg (420), 1.5 kg (420) 7 x 184 x x 210 x 152mm (DT) 3 x 254 x 1mm (TT) 3 x 254 x 1 mm 239 x 280 x 432 mm 242 x 277 x 432 mm 269 x 495 x 324 mm (ZT410) x 495 x 324 mm (ZT420) 5 kg 1.4 / 2.1 kg (DT./TT.) 2.1 kg 7.8 kg / 9.1 kg kg (ZT410) / kg (ZT420) 25 kg mm.5 mm 114 mm mm 108 mm mm 108 mm.4 mm 114 mm 25.4 mm 114 mm (ZT410) 51 mm 178 mm (ZT420) 283 x 459 x 394 mm 20 mm 115 mm mm mm 33 mm 110 mm mm / 40 mm 110 mm 51 mm 110 mm / 20 mm 114 mm / Vi cci ch c i, l / i i, c... Th Zb ct TflI Sli h ck, iify lc i f-mvig wl Pc Pfli Bch-glih-V06-LH.i 3 02/11/ :34 Pc lch ifmi ZEBRA HC100 wriba RiER icig h Zb hc100 wib i hi gi f: Sllig h hc100 i cig mkig h hc100 m v ii EMEA_Zb_HC100_Lch_Bch_Eglih_02-10.i 2 2/3/10 14::20 Vi cci ch c i, l / i i, c... zb_z.f h://www.jlch./g_w/w/f//zb_z.f Zb ZT i Dig wih h i mi Il f: Zb ic xiv cm fbck, wll h lgcy f i Si S4M i, c h w ZT i i, which f lg c-vig ig, ffl, iiiv i, f vic mic. Whh y ig bc chlgy f h fi im gig xiig i ml, h ZT i i h igh chic f viy f lbllig lici. Th iviv w i vi my bfi. Th ZT i ff mli ig mll fi h k l hyicl c h h Si S4M ml. ZT i i qi miiml iig bfi fm l-l cm mic bl ig miimi vic. Y IT ff will ci h bckw cmibiliy, ic i llw f w i b ig wih miiml wim. Th ZT i h b ig f f, viliy ig vl.! Mfcig Wk-i-c Pc ID/il mb Pckgig lbl Rcivig/-wy lbllig! Ti/Lgiic O ickig/ckig Shiig/Rcivig C-ckig Cmlic lbllig! Hlhc O Scim lbl A-ckig Ui-f- lbllig! Ril Shlf lbllig Shiig R Im g! Gvm A-ckig Lgiic lbllig Whig 1 v :25 Vi cci ch cig - i, lbl wi, c... Zb ZT400 Si K y ciicl i Th ZT400 Si i ff i ig fficily wih Zb bh 4 6 ml cm bl ZT400 Si i, wih xiv f ig f y f fmc vc f h y i wi y f lici. i ivm will lwy m y, w i h f. Th ZT400 Si bil h Cc ig ll-ml fil-v libiliy f h fm bi-fl, hi i Z Si wih vcm i ig fi wll i cci vim. i i, i qliy cciviy i. Dig f f, h ZT400 Si Fig Zb Lik-OS i ff iiiv icb LCD ghicl ifc ig ym cmbiig vim iviv y li lig. A, wfl Mlilfm Sfw hy icl USB, Dvlm Ki (SDK) Sil, Eh Blh fw lici ZT400 cbilii. Ex RFID Si i y ig, ccii liv g ckig mg mii fm y bilii, viibiliy lci h glb. i iigh. Zb ZT400 Si D Sh Il f Th Alici Mfcig: wk-i-c, c ID/il mb, ckgig lbl, civig/wy lblig Ti & Lgiic: ickig/ckig, hiig/ civig, c-ckig, cmlic lblig Ril: iibi c, bck-f- i Hlhc: lby lbl, bl-bk lbl, ckig, hmcy lblig 105ll.f h://www.jlch./g_w/w/f//105ll.f Zb 105SLPl Pi PLACEHOLDER Ecmicl, bl, high-fmc iig Zb 105SLPl i vi Th 105SLPl i lvg cmicl, bl, highfmc iig. Thi gg ff ic f Zb v lcic lfm i i bil f ci high-vlm lici i, wih xcly h ic g f fm, f f f f, libl ghic. Th i qliy i c-ffciv iig i y ig, wih E 3 chlgy mfcig whig h l x h lif f h vim. ih. Zb c h 105SLPl i Th 105SLPl i i ig wih f i mi. Th icb, mliligl ghicl LCD Mlil cciviy ily fi i xiig i. ifc i iiiv, i iclig lll, il, miimiig iig mkig USB Eh, cl wih h i il f mli f fll bckw, cmibiliy, mk lgg glbl lici. igi f iml. F Th imlifi ibb-lig cciviy, ch h c miimi wim. il ZbN b/g Pi Sv f wil. Th 105SLPl i ff bl ll-ml cci b i mchim wih h gh vim. Zb 105SLPl Pi Dh Il f: Mfcig Pc iifici lbl Pckgig lbl Rcivig/-wy lbllig Wk-i-c Ti & Lgiic O ickig/ckig Shiig/civig C-ckig Cmlic lbllig Ril Shiig R Gvm A-ckig Cmlic lbllig 1 v :29 N vilbl i MENA

15 Zb Pc Ovviw Mbil Pi Zb Ml 110Xi4 140Xi4 170Xi4 220Xi4 imz220 imz320 QL220 Dcii S Pg 3 Dic hml/ hml f Pg 3 Dic hml/ hml f Pg 3 Dic hml/ hml f Pg 3 Dic hml/ hml f Chciic High biliy, vi i-vi O f h f i Scil lbl l f lg Exmly wi lbl l f h Xi-Si cciy f wi cciy Alici Shiig, ckkig, mfcig Ril POS, hlhc, ck/lgiic Ril POS, hlhc, ck/lgiic Wih 102 mm 8 mm Lgh 991 mm Mx. i Rli QL320 QL420 RW 220 Pg 8 Pg 8 Pg 9 Dic hml Dic hml Dic hml Pg 9 Pg 8 Dic hml Dic hml Mbil ci i Mbil ci i Chmicl iy/mfcig, ci-/ ll lblig, miv iy Ril, fil vic, l, i ickig Ril, fil vic, l, i ickig Cmc mbil Mbil Lbl lbl i wih i wih ily Dily Ril, / Ril, / hiig lgiic hiig lgiic v v 168 mm 216 mm 48.3 mm 73.7 mm 48 mm 991 mm 991 mm 991 mm ci ci 356 mm/c (203 i) 356 mm/c 305/203 mm/c (203/300 i) 254/152 mm/c (203/300 i) 102 mm/c. 8 / / 24 /mm (203 / 300 / 600 i) 8 /mm (203 i) 8 / /mm (203 / 300 i) 8 / /mm (203 / 300 i) S - Flh/SRAM 8 MB/16 MB 8 MB/16 MB 8 MB/16 MB Oil - Flh/SRAM 64 MB 64 MB Wih x Dh x High 262 x 518 x 394 mm Wigh RW 420 P4T Pg 9 Pg Dic hml Dic hml T/hiig lgiic v Pg Dic hml/ f Mbil Vch Mbil Vch Mbil Vch i, xmly i, x Lbl b mly b i Fil vic Fil vic l- T/hiig, lgiic/hiig, giic/hiig fil vic, ck mgck mg- lgiic/him m ig 72 mm 104 mm 56 mm 104 mm 104 mm 813 mm ci 813 mm ci 813 mm ci 914 mm 914 mm 914 mm 102 mm/c. 102 mm/c 102 mm/c 102mm/c mm/c 76.2 mm/c 76.2 mm/c 38 mm/c TT 8 /mm (203 i) 8 /mm (203 i) 8 /mm (203 i) 8 /mm (203 i) 8 /mm (203 i) 8 /mm (203 i) 8 /mm (203 i) 8 /mm (203 i) 8 MB/16 MB 8 MB / 8 MB 8 MB / 8 MB 256 MB / 8 MB 256 MB / 8 MB 256 MB/ 8 MB 8 MB/16 MB 8 MB/16 MB 8 MB/16 MB 64 MB 64 MB / / / / / / / / 283 x 495 x 394 mm 339 x 518 x 394 mm 398 x 495 x 394 mm 117 x 173 x 84 mm 165 x 187 x 82.5 mm 1 x 74 x 173 mm 160 x 76 x 175 mm 25 kg 30.5 kg 32.7 kg x x 57.4 mm 0.34 kg (wih by) 89 x 165 x 70 mm 22.7 kg x x 57.4 mm 0.32 kg (wih by) 0.57 kg 0.72 kg 1.1 kg 0.65 kg 0.90 kg 177 x 76 x 218 mm 1.32 kg (by icl.) Lbl li 20 mm 114 mm 40 mm 140 mm 51 mm 180 mm 108 mm 224 mm mx mm mx mm 16 mm 55.4 mm 25 mm 79 mm 51 mm 1 mm 25 mm 60 mm 51 mm 105 mm 51 mm 105 mm Ribb/S 20 mm 110 mm 40 mm 130 mm/ 51 mm 170 mm/ 108 mm 220 mm/ / / / / / / / 110 mm Oi vi cci ch cig - i, lbl wi, c... Mbil Lbl i, highly b Zb High-E Pi Mx. i Mmy Dimi Pi Mi Wi-Fi, Blh xiv cci Lil iig, /b/g/ Blh 3.0, Eh vi cl xiv cci i Zb EM220II Zb Th w cmc mbil i fm Zb c b f Pg 7 -S Xi l fü: I i Ezg ig g g f Fig ich g z K wl v g B wl g v ich Iv kz k g P i mik k ik N Lgii V g- T ig gik W flg Sk v ch B öffli Bhö lgiik iä Mil liä I l, il ci i f R bil bli M ig -b c ig, Q li g wkf - w i fm bil /m, S f,. M il l i billig i Lik-O mb g! Uiliy i/ill fig, m ymwch f i y h c ic h Ai fil g vili ily i wig wi cc A ch i ci ic ckly ki giic Zb Pfil M vl ch v & L c qi wh h i Uig c, y h AiW AN. U livy, bfi m i l h WL T C wi m vi wih. G h g y w imz civiy b f f i, i Th vic O y m y c g, wih vic. h c i, ic mbil. A icki y-fil mg if f y Bl fm ll bl c c w y l, y liv l y gm ios, w ic f h h m BlckB l i k b f A bil lifi Bl hl E, hi xlici WiC g WiM ch im Wb-b ici Bili iig, Ai, lfm T ch y Cmm vi w Pi l Fil l c, Wi BlckB Dvlm iig wih N ic Rg Al bil Sfw g f v ic. l S g bl fll WiM Lik-O, b x by b h (NFC)h 220 wih K). Bcki h v ci -f imz m bl chic, w Ki (SD fw, ci, cl g f y hl, Zb h i-ii Zb c ig. h i 74mm c i v h imz320 m wh 48m y. h m y ig i f b imz ym w ii g, h I i bl l h i m m m c, i c y li. h i Zb g x ig ch li img by ch R liy lif Zb li -q ci i S, img Gihigh-qliy, f hi i h Zb biliy ii b c by E ic m-m v lici c c bl c y bg);, mliy f y -ck m y, icifci h i h ; il. wll B lg il h Dm ( y M m cm mximi f m im.cm Dvl ivl q wih y ig y zb g ch i i, llw ll, cm- ifm m i h c h i c y c il, c F If Näh Zb imz Si Dh : i 1 i g b m Z i, ll f y QL y f li. g f lici wi i f ff viy Zb y f c Zb l f fm livl m ib xc c ih im cm f f. zb M - www. y w vii Lb miimi i v ifm P h G h hig 420 RW Zb Si Pi w h Si cig 0 Pi I RW 42 Zb : Si f Pi i gi S RW 420 Thi 420 Pi lig h Sl h RW ii kig M v M m F m N vilbl i MENA. 182 v M l i lb mbil v ml i c-h f ig i, f i ig b viy-b i f QL h ci QL fllw l ifi ly i, wh lbl g bfi l f:, h Zb il highly y, -fi hi g I l: hlf-g, ic lbl m b i -lf h b bili i. A Z i i i lbl QL -ich-w l, R w y lb l i y ig h mk, ll-b f h i. x ly lb 20 i i h i g 220 QL3 -gl ig f h QL h -ich QL m lighw i y;, l mk hi y ch -cm w y lbl : i i hc - l im h ig H i c c b --vig h ji ig ml b cy lbl i civ l y w v- QL i m A, ll hm -if bl. Th g, h iy f ; wi bb l ; v y h m m m hgh ig IT l vi v y liy i civi i m k ig y high-q i i. A i xi v w, g, im Tl hl f wki ig cc ig ig k k hl bl Pi ZbLi hi chg i. i i Zb Gl k cv i h h QL ch Lik c, cfig fi b vi yf Z -, b wih c m f i. m f bl c bilii c c i m c Eh li g m w m b Z fim ii 2010 J i m h if c c-l : l f wih RFID P O ETE AG IM HER GO Q i i z Lb Di Di b i, bi. ch v Zbz, lg g m fkiich -Si imi Dch l Aw bl Xi wi vl ck ig, ll l Di D liä, ch chbibk hchvlm chl liä. bi m k ckq mi g Dckq igki ich G hm D lich f mögl läig Zvlä iig fü U bib i, zv f ii zilik ich Eb Mll höh Iv S m ch i klg g ähl i i/ f gw i Aw ill k b bi hiw Dck h W -Dc iigki ll. g c ig Xi4 gi zi Di i chw, füh bhä ll fü ägm Dckg b Xi-Vg i bf v l i g iviä i Sli ckq Pk ig l D Ab ZbLik im : iig üb Vil ck g fü (110Xi4 i. lg Xi4-D ik Ig vw h i Dig mm Skbi Dckifc im igi bi z 356 ck ch l liä i m B -Ihl Mkm lich Dckq hwiigk iviä bi LCD c k lä i, Dckg höh P V V l l fü f b Sch 140Xi4 ) g ifl - w B g g bb i bi F blb f Alik -A igm lich z 100 Eh bi i ß, B i g 10/ G iw äßi i h m Nvig k-w mi ll, -/Nzw k Sch LCD Dc m b 0Xi4) h i b V i (11 m Z b!, i ll c Mi -b i. Z ck Ih D-Ug ig v RFI g i Xi-D li B i ili fü Awg m l v Si ch Vbchm Vilzh h Mc lvb Pl fü i i i ll Oig i bgll w g h öf bi h cm ck Zb S Dckk zb. Zb-D hh www. lbg chliß lich fü chliß l Lig V Si A wig im mß Fü fi i i Ew m F m ifmi b chciic, h m lcii c b f hmg. i L Q Zb 220 imz i Zb Z320 P im g. äi vl z m bl ckvl. A D liä. fü hh ki b ig i, i g F lich kl Xi -S gki, lb chll.dck g Li ifähi Ug ig Mich Sz biill gl fü lä i fk, Äß zv i liä il bk Lil iig, Wi-Fi, Blh xiv cci N vilbl i MENA

16 Zb LP2824 Pl Zb TLP2824 Pl Zb GC420 Zb GT800 Zb Cmc k hml lbl i f iff lici Mximm lbl wih: 60 mm Mximm : 102 mm/c. EPL ZPL cmibl Mlil ifc i Wih h k lbl i f h 2824 Pl i fm Zb y g c-vig, -fily b vic wih high fmc g. Thy blih w fmc f h k i fm Zb il f i iifici, lbllig h chmi, il c hlf g lbllig, wll vy h lici h qi ci iig w mi. Uig h ic hml c, h LP2824 i mximm 102 mm c ig 60 mm wi lbl. Th li f 8 /mm (203i) h x mmy (4 MB Flh, 8 MB SDRAM il 68 MB) g qliy i i millic v wih lb lici. I ii, h Pl i icl h EPL ZPL gmmig lgg, mic cgii f h il ifc, Uic f, cml XML cmibiliy, OPOS iv. Th wi g f ifc h iml hlig igi wih lm ll xiig ym g mh i wih cmbm ici. Cmc k hml lbl i f iff lici Mximm lbl wih: 60 mm Mximm : 102 mm/c. EPL ZPL cmibl Mlil ifc i Th hml f vi f h 2824 Pl i l ff fmc g fci h lly ly vi by lg i. Th lg cmc i fm Zb big f, fil lbllig y k, mll ffic, lby ywh iig mll mb f bc lbl, ci g i. Thk h O ACCESS Dig iv gmm, h i i iml, cmbl ily lc, cfigi ci i im ll. Thgh i y hlig h fvbl ic, h TLP 2824 i h fc i f iv f lici. Uig cmbi ic-hml/hml-f c, h TLP2824 Pl c h mll ci (25-60 mm wi) 102 mm/c. Th li f 8 /mm (203 i) h x mmy (4MB Flh, 8MB SDRAM illy 68MB) g qliy i i millic v wih lb lici. Th i cm wih h EPL ZPL gmmig lgg wll ll OPOS iv, i ily ig i lm ll xiig ym. High qliy, mli-fcil lbl i Ch bw ic hml hml f vi Pi iclly lg lbl 990 mm 32-bi c 8 MB Flh 8 MB f SDRAM f f i Th Zb GC420 k i fm h ici lbl iig. Thi i mchic hv b v my im v h high qliy libiliy y fm Zb. Th GC420 lbl i ibl ll f lici i my, fm il ci lgiic, v i h hlhc c - ywh wh m lbl. Th cmc i vilbl i ic hml vi (GC420D) i hml f vi (GC420T). Thy c high qliy lbl wih li f 8 /mm (203 i), mximm iig wih f 104 mm; h mximm lbl lgh i 990 mm. A l f 16 MB Flh SDRAM ff ly f c f lg, ghic h lici. I wfl 32-bi c g qick cig f, whil h ZPL II EPL2 ily cfig igi i xiig ym. H y will fi RS232, lll USB ifc, wll xl Eh i v y il. Zb gmic will lv y wig m: h il i mv h lbl fm h bckig i. Vil hml lbl i f mi 114 mm EPL2 ZPL II: y igi bckw cmibiliy, g F 32-bi-c, 8 MB SDRAM 8 MB Flh mmy G vl f h my, vy -fily 300-m ibb f miiml mic Th k i Zb GT800 ff libl hml i civ ic. Thi jck-f-ll i h igh f h jb wh i cm lw mim i vlm, i h m vyig f lici: i libly clly i hiig lbl, lggg g, big ick, lbl f lb cim bl c, ic g, c. Th f c 8 MB ch f Flh SDRAM f i f 7 mm c. Th l: h GT800 cily vi g wkflw. Sy flxibl wih h GT800 : l mi, ck mi - i c hl vyhig 114 mm wi. Thk EPL2 ZPL II h Zb GT800 i ily bckw cmibl, l y cc i ily i xiig vim. Wiw OPOS iv x i f i. S cci cc vi USB, il lll ifc, illy l vi Eh. A cicl f: h m cl ibb, ic h GT800 bh. Ti: wih h 300 m cl ibb y igificly c mic ff jy lg, i i. Zb JARLTECH ONE-CLICK SERVICE Scil Svic f Aiil Sciy By m fy f y cmy y cm: F x chg y cqi lm ll f c wih fll h y mfc i wy. Aiilly, Jlch ff y il -xchg vic: If h vic fil wihi h wy i, w immily lcm y. Af civig h lcm, y imly bck h fciv vic. Th vic i vli f h whl wy i, v f x wi. P-xchg vic x wi c b cmbi fly. O bh vic v h lh wih click fm Jlch wbh. Zb ZD500 Si Cmc k lbl i f y igi Dic hml hml f m f lbl ick Vi wih UHF-RFID cig cbilii (il) Mx. i : 152 mm/c. Ey igi hk ZPL, Lik-OS m ifc Th Zb ZD500 mk h iig f hiv lbl hgg y ibl. I i iclly i f lici wh -i chicl i vilbl wh i i h iiy. Th iig f iivil c lbl i il l fci mlly cig lbl i lbi, mfcig mkig, wll f cig ick wib f v. C f lg viy f mi, i wh hy qickly libly, fm h mll c g h lg ll lbl. Th ZD500 iilly ll Lik-OS fci. Thi wy, y chiv c cci v, l NFC fci wih h h f b fm cig mbil vic. Lik-OS iilly high fmc m mic blhig. Igi i xiig vim i iml, hk RS232, USB lll ifc, l h Eh. Oilly civ vi wih Wi-Fi Blh. Th l illy vilbl vi f iml RFID cig. Zb Dig P High-fmc fw f fil lbl iig F ll Zb i S ZPL EPL i Al ibl f cig RFID lbl ZbDig P b c lbl ig fw mk cig cmlx lbl b fix vibl iml. ZbDig P f iiiv, Wiw-b ifc WYSIWYG lbl ig, l RFID cbilii wiz, i cfigi i igic l. Th fw hl hc h i cbilii mximi i fmc. All cmm fci f h lbl i,.g. ici f x, img, ghic, li, bx b c. Fhm, h high fmc fci vilbl, ch b cci, c, cig f RFID lbl my m. Sig, ch mmy lyi l ily cll ig h fw, which vl E lgg, wll Chi, Ri h. N vilbl i MENA

17 Zb GK420/420 Cfig y w i by ylf! Zb Dk lbl i wih ily w ig Avilbl ic hml hml f i Mximm lbl wih: 108 mm Mximm : 7 mm/c. AC, USB cbl, Zb Dig Wiw iv icl Th -f-h- GK420 i i ff fc vl i bic k i. I ff y imv iig fmc cmbi wih lg mb f hiic f. Slk cmc ig, f, b h libl GK420 i m ivm h fc f h m iv lici ii f lgiic, ffic, hlhc, lbi, il, cig, cl vic my m. A mi f, ll i i hi i cbl f ig bh EPL ZPL gmmig lgg. Oilly, h GK i i vilbl c-vig ic hml i vi (wih miimm c qim y hlig), fil cmbii f ic hml hml f chlgi. Th l vi highly bl bi-i i ml lbl. Ev h lwic Zb GK ml m vi qim: 8 /mm (203 i) li, iig f 7 mm c f iig f h fi lbl mximm iig wih f 104 mm. gi i. Th gy l-wll ig i xcilly y cm wih lbl -ff m. Oilly, qi h i wih l i mchim h l vy lbl ff h ll miclly f immi. Th il cciviy wih USB, il Cic llw y igi i xiig ym. F iil flxibiliy, 10/100 il Eh i l vilbl. Shl w fll h f mig y m wih ml f Zb i, l gh y w i by ig ll h i giv h by Zb. Cfig y i imly by h hl f h iic cm mb. Pl fill i «0» f qi cm i y fm. Exml: O 2824 TLP Pl i, lll wih c i h h fllwig cm mb: 282P Zb 2824 Pl Dk Pi All Zb 2824 Pl i cmi 4 MB flh mmy wll 8 MB RAM f mh lbl iig wih wih f 54 mm lgh f 279 mm. Icl i h livy ckg f h lbl i fw wll ll qi Wiw iv. 2-ich (51mm)4 ich (102mm) c i, EPL ZPL Pgmmig Lgg () icl gmmig ml, ZbDig lbl ig fw Wiw iv. P Nmb (if f i cifi»0«) S Oi Dcii P - 2 _ - 0 _ 0 LP 2824 Pl - Dic Thml Dk Pi, 8 (203 i) P - 1 _ - 0 _ 0 TLP 2824 Pl - Thml Tf Dk Pi, 8 (203 i) 51 - _ 0 - _ EPL ZPL Pgmmig Lgg () _ USB (y B) Sil (DB-9) _ Plll (Cic) _ il ZbN 10/100 Pi Sv USB (y B) - 2 _ - _ E UK - _ 0 - _ N i () - _ 1 - _ Di (l) - _ 2 - _ C - Li & Tg - - _ 0 _ S Flh (4 MB), S SDRAM (8 MB), N Rl Tim Clck - - _ 4 _ Fll Flh (68 MB), S SDRAM (8 MB), Rl Tim Clck Eglih / E / Li Amic / Ai F Pi Wih Zb F m flxibiliy j ig h il il Eh. Th xi h l b flly ig. Th cmc hig i h fc cmi i ffic wh, whil i ily cl fc cl chm mk i xmly i GC420 Dk Pi 4-ich (102 mm) ih, 4 ich (102 mm) c i, EPL ZPL Pgmmig Lgg () icl gmmig ml, ZbDig lbl ig fw Wiw iv. Zb GX420/420/430 Dk lbl i wih imv fciliy Eih ic hml iig 8 /mm (203 i) hml f 8 /mm ( i) Mximm lbl wih: 108 mm Mximm : 152 mm/c. AC, USB cbl, Zb Dig fw Wiw iv icl U-fili, biliy libiliy mk GX i i h b-i-cl. Thy hv lk cmc ig h fi chic i lik hlh c, il, cig, l cl vic, c. All Zb GX ml vilbl c-vig ic hml vi (wih mll imi), cmbii f ic hml hml f chlgi h m cvi ym f lig ik ibb h mk. P Nmb (if f i cifi»0«) S Oi Dcii G C _ GC420 Dic Thml Dk Pi, 203 i G C _ GC420 Thml Tf Dk Pi, 203 i _ _ USB, Sil Plll (Cic) _ - 2 _ - _ E UK _ - _ 0 - _ N i () _ - _ 1 - _ Di (l) _ _ S Flh (8 MB), S SDRAM (8 MB) _ Eglih/E/Li Amic/Ai GT800 Dk Pi 4-ich (102 mm) ih, 5 ich (7 mm) c i, EPL ZPL Pgmmig Lgg () icl gmmig ml, ZbDig lbl ig fw Wiw iv. A li f 8 /mm (203i) /mm (300i) g fil iig l lbl f wih f 108 mm. A iig f 152 mm c m ll y lw- mim-vlm iig qim. Th GX-i cm wih EPL ZPL gmmig lgg il cciviy f y igi i xiig ym. F iil flxibiliy, 10/100 il Eh wil, b/g Blh, i l vilbl. Pi mchim hig mch fcly: b bl-wll hig m f hck-i ABS lic c gi imc h mchicl iflc. Th hig fc i ly y cl i gy cl lly c gi i. Vi fci h c b ig ch jbl mi, c lil iig mk h G i i fmily f ll- h f h f. Th GX420 vi cm wih m ciy f h c h i wll h cmbl fm hi cc hf. Th m im lckbl cig i ic-m vify h cl cmi. Fh gl i vilbl h mmy xi, l-im clck, i c. P Nmb (if f i cifi»0«) Oi Dcii G T _ GT800 Thml Tf Dk Pi, 203 i _ _ USB, Sil il ZbN 10/100 Pi Sv _ _ USB, Sil Plll (Cic) _ - 2 _ - _ E UK _ - _ 0 - _ N i () _ - _ 1 - _ Di (l) _ _ S Flh (8 MB), S SDRAM (8 MB) _ Eglih/E/Li Amic/Ai N vilbl i MENA. N vilbl i MENA

18 Zb ZT Si Rb lbl i wih ml hig Dic hml hml f lbl iig Pfc f lbl wih il mb, f ckig hiig Mx. : 152 mm/c., li f i Tl-f mic f h mi cm Zb 105SLPl Lbl i f high fmig cil i High ic qliy wih i 8 MB Flh mmy 16 MB SDRAM f iig 305 mm/c. Rb ll-ml hig f gh ig Ey hlig wih i ymbl-b LCD ily Ifmi Lik OS Zb Th Zb ZT Si cl h g bw Zb k i (ch h GX Si) bl i (ch h ZM ZT400 fmily). Th i i iclly ig f lbl ci i wh, lgiic ci. Accig y qim, ch bw w ml, h ZT220 h v m wfl ZT230. Dig h ml cclizi, Zb ic fbck fm h vy bgiig. Th l iiiv, y--hl lbl i wih b ig f ii h l. U h ic hml hml f i i cci wih h i, hk ZPL. Sil RS232 USB ig,. Oilly x h cm wih Eh 10/100 i v /b/g/ Wi-Fi, wll lll ifc -b, mlly fm h i. A iclly cicl fci: h lbl cch y i h xc m high h Zb S4M. Bh ml cc f b i-c lmim, b cmc fi. Th mi cv h ZT230 i l m f ml; h ZT220 i i m f hck-i lic. Th bl-flig cv h ig i f ghly 10 cm, whby h i i iz i cm gh qi lil lci c. Chgig h cl ibb lbl ll i y imly h cv lc wih y bhm hig. Th viw wiw lwy giv y qick lk h mil. A high i qliy f bc, w ghic i g by h li f 8 /mm (203 i), illy wih / mm (300 i). Pl, jy h v Zb qliy wh i cm l-f cc mic f h cm, lik h ih ll. T mii i ll h y ly h cmm l. Th ily h ZT230 h i iiiv hlig, imlifi vic cmm, wll cl h i i. Aiil LED ily vi h wih ifmi b i mic. Ev chl l c iiivly h i f h ZT Si. Th ligh mvbl mi i l viwbl hgh h i mi, f iml iiig. Cl mkig h ii fh imlify i hlig. Rlibiliy bl hig ky cm i chllgig i lici. Zb ff bh wih i lbl i, h 105SLPl: w iig chlgy wih b mchim, wll ll-ml hig, l f gi mchicl w. Pi high qliy lbl f c lblig ig ckgig, him ivy ckig wih h Zb 105SLPl: c-fficily, qickly libly. Wih h 105SLPl y fi fm fi-cl i qliy hk i Elm Egy Eqliz, wll li 300 i ( /mm) f x, ghic bc. Hlig i y iiiv, i ymbl-b LCD ily. Ev wh mvig lcig h cl ibb, wh fmig i mic, i imliciy will v y vlbl im. Wh wi y: iml cci xiig ifc, cml bckw cmibiliy, h lll, RS232, USB Eh ifc. Oilly civ h 105SLPl wih Wi-Fi i v (b/g) f wil cc. A lfm h i m Zb vic wih wfl fw, mkig hm y ig, mg mii fm y lci QL220 imz220 ZT- Si QL320 imz320 QL420 ZD500 ZT-400 Si Zb Zb ZT400 Si Mi-g lbl i f high vlm lici Exmly f ic hml/hml f iig Mx. i : 356 mm/c. 203 i Mx. lbl wih: 178 mm S Zb Lik-OS fw vim Th Zb ZT400 Si mi fil iig f ci li, ckgig hiig lbl, i icmig g i hlhc. Pc wihi ml fm iil-gh hig i highly vl ic hml/hml f iig mchi. I i ig liv lg lbl hgh icibly high. Wih 356 mm c h ZT410 i f h i i cl. Th lg ZT420 l h imiv f 305 mm c. Wih h ZT400 Si y i lbl g wih wih bw mm (ZT410), mm (ZT420). Lig chgig mi i vy y, hk h hig li. A wih h lg viwig wiw y lwy hv h miig mil i li igh. U lighig cii h illmi mi cl ibb h vi gh ligh ii h i f mk h cy chg. F m -fily i h i h mli-li ymbl-b LCD ily i ii h wll li fci ky. Th g f vilbl iig li ( i, wll 600 i f h ZT410), XML -cmibl iig RFID cbilii llw y igi f h ZT400 mig i i viy f lici. Th gmmig lgg ZPL, ZPLII EPL f cmmici wih ly xiig ym fw lici i wk. Whv hwv y h ZT400 i, h lg mb f ifc cciviy i f mh i. Th ZT400 cm wih USB RS232 ifc, Eh f wk fci, wll Blh. Oilly h w f mi l f bi-icil lll, c wk c /b/g/ Wi-Fi. NFC cbilii f mgcy ic x h cciy f h i i. Th i f h ZT400 Si imiz f wih h Zb Lik-OS fw vim. Lik-OS cmi fw vlm ki m cicl lici f m mic i mgm. Th i chic llw gh lwy f gwig f lici. F h ZT400 i y civ m il mi hl f cm-fi g i y lici. JARLTECH MARKETING-SERVICES M Pfi wih h Jlch Mkig Svic! Th mifl mkig vic, w vi y wih m ii ll y li ll f f chg c ic: Pfilly i mi lwy hl cvic cm. A ll y civ l PDF vi f h l clg wih Jlch lg f c f f chg. Pi f c w ibl i fll cx ll c cii y wih c f Jlch. Alivly, w ig y vy w clg b h Jlch clg cm-il y ym li, i PDF, i ly, v wih iig ckgig. Pl k f m ifmi wll f fl Emilig Tl h hl y cy x img i y w mil. O g ifmi b mkig h hl y wih h lig imlmi f cm v, i mi. N vilbl i MENA

19 Cfig y w i! Shl w fll h f mig y m wih ml f Zb i, l gh y w i by ig ll h i giv h by Zb. Cfig y i imly by h hl f h iic cm mb. Pl fill i «0» f qi cm i y fm. Exml: O ZT220, ic hml, 300 i wih il Zb 10/100 PiSv h g h fllwig cm mb: ZT22043-D0EFZ Zb ZT Si All ZT i icl: Sfy gi CD, UK E w c. All ZT cfigi icl: 8 MB SDRAM mmy (4 MB vilbl), 8 MB Flh mmy (58 MB vilbl), Sil USB, fix miiv mvbl flciv, ZPL Fimw. P Nmb (if f i cifi»0«) Dcii F Z T E F Z ZT220, 203 i i 300 m 104 mm 152 mm/ Z T E F Z ZT220, 300 i i 300 m 104 mm 152 mm/ Mx. Ribb Siz Pi Wih Mx. Pi S Zb ZT400 Si F S ZT400 f icl UK E w c, hml f ic hml i m, USB 2.0, USB H, Sil, 10/100 Eh, Blh 2.1, ZPL EPL fimw, l im clck, 256 MB RAM mmy (4 MB vilbl), 5 MB flh mmy (64 MB vilbl), jbl miiv fix flciv. Rli Mi Hlig C P mb ZT410 ZT41042-T0E0000Z ZT410, 8 /mm (203 i) 104 ZT41042-T0E00C0Z ZT410, 8 /mm (203 i), UHF RFID 104 ZT41042-T0EC000Z ZT410, 8 /mm (203 i), Wi-Fi /b/g/ 104 ZT41042-T1E0000Z ZT410, 8 /mm (203 i), Pl 104 Mx. Pi Wih (mm) 8 /mm ( 203 i) /mm (300 i) 16 /mm (600 i) T Pl C Pl wih Li Tk Rwi Plll Wi-Fi RFID Zb S Z T E F Z ZT230, 203 i i 450 m 104 mm 152 mm/ Z T E F Z ZT230, 300 i i 450 m 104 mm 152 mm/ Thml Tf Oi Z T 2 _ 0 4 _ - D _ E _ 0 0 F Z Dic Thml Z T 2 _ 0 4 _ - T _ E _ 0 0 F Z Thml Tf Oi Mi Hlig Z T 2 _ 0 4 _ - _ 0 E _ 0 0 F Z S vi (T) Z T 2 _ 0 4 _ - _ 1 E _ 0 0 F Z Pl (iv l, li k il) Z T 2 _ 0 4 _ - _ 2 E _ 0 0 F Z C (icl cch y) Z T _ - _ 3 E _ 0 0 F Z Pl wih Li k (illy wi fll ll f li) (ZT230 ly) Cciviy Z T 2 _ 0 4 _ - E F Z Sil USB Z T 2 _ 0 4 _ - E F Z Sil, USB Plll Z T 2 _ 0 4 _ - E F Z Sil, USB il ZbN PiSv 10/100 Z T 2 _ 0 4 _ - E C 0 0 F Z Sil, USB il ZbN PiSv Wil i ZT41042-T2E0000Z ZT410, 8 /mm (203 i), C 104 ZT41042-T3E0000Z ZT410, 8 /mm (203 i), Pl wih Li Tk 104 x ZT41042-T4E0000Z ZT410, 8 /mm (203 i), Rwi 104 x ZT41043-T0E0000Z ZT410, /mm (300 i) 104 ZT41043-T0E00C0Z ZT410, /mm (300 i), UHF RFID 104 ZT41043-T1E0000Z ZT410, /mm (300 i), Pl 104 ZT41043-T2E0000Z ZT410, /mm (300 i), C 104 ZT41043-T3E0000Z ZT410, /mm (300 i), Pl wih Li Tk 104 ZT41043-T4E0000Z ZT410, /mm (300 i), Rwi 104 ZT41043-T0E0000Z ZT410, /mm (600 i) 104 ZT420 ZT42062-T0E0000Z ZT420, 8 /mm (203 i) 168 ZT42062-T0E00C0Z ZT420, 8 /mm (203 i), UHF RFID 168 ZT42062-T0EC000Z ZT420, 8 /mm (203 i), Wi-Fi /b/g/ 168 ZT42062-T2E0000Z ZT420, 8 /mm (203 i), C 168 Zb Fcy Fi Oi ZT42062-T4E0000Z ZT420, 8 /mm (203 i), Rwi 168 Zb 105SLPl F ZT42063-T0E0000Z ZT420, /mm (300 i) 168 ZT42063-T0E00C0Z ZT420, /mm (300 i), UHF RFID 168 ZT42063-T2E0000Z ZT420, /mm (300 i), C 168 ZT42063-T4E0000Z ZT420, /mm (300 i), Rwi 168 All 105SLPl i icl: Sfy gi CD, UK E w c. All 105SLPl cfigi icl: 16 MB SDRAM mmy, 8 MB Flh mmy (2 MB vilbl), Sil, USB Plll, il ZbN PiSv 10/100, mvbl miiv fix flciv, ZPL Fimw. P Nmb (if f i cifi»0«) Dcii Mx. Ribb Siz Pi Wih Mx. Pi S S _ E SLPl, 203 i i 450 m 102 mm 305 mm/ _ E SLPl, 300 i i 450 m 102 mm 254 mm/ Fcy Fi Oi Cciviy 1 0 _ E S Cfigi 1 0 _ - 8 K E Il ZbN b/g Wil Pi (i c icl) Mi Hlig 1 0 _ - 8 _ E _ 0 T (S Cfigi) 1 0 _ - 8 _ E _ 0 C wih Cch Ty 1 0 _ - 8 _ E _ 0 Rwi wih l (Ebl fll ll wi, fll ll l ff) Flh Mmy 1 0 _ - 8 _ E _ MB O-B Li Flh Mmy (2 MB vilbl) 1 0 _ - 8 _ E _ MB O-B Li Flh Mmy (59 MB vilbl) N vilbl i MENA. N vilbl i MENA

20 Zb Pi H Zb 110Xi4 Zb 140Xi4 Zb Oigil ih f ll Zb lbl i Y iy i h vic bi Ey illi jm Diff iig m f ffici ci F USB 2.0 ifc Pih f lbl i wig. Th hml h i i ic cc wih h ig lbl f ibb, which c ci bi. Oc i l bcm fi ci g, h ih b lc. Thi c b fflly wih vy Zb i i blly c-ffciv, h i l my im lg h igl ih. F vy Zb lbl i h i h igh igil Zb ih. Pl mmb ccig i y iig chlgy (hml ic hml f), wll h li (i). Sm i vilbl i vi f h li (203, 300, 600i). Af chgig h ih i b j fi. Thi g vly c blck i lg vic lif f h w hml li, which hwi wl w ff b mg ily if imly ill. Pih ibl f Rli Zb-PN Im mb Rlcm Pih ZT410 /mm (300 i) P z410h Rlcm Pih ZT420 /mm (300 i) P z420h Rlcm Pih ZT 8 /mm (203 i) P z Rlcm Pih ZT /mm (300 i) P z Rlcm Pih LP2824, GC420 8 /mm (203 i) G Rlcm Pih TLP2824, GC420 8 /mm (203 i) G Rlcm Pih GX/GK420 8 /mm (203 i) Rlcm Pih GX/GK420 8 /mm (203 i) High-fmc lbl i f hml f ic hml lbl Mx. lbl wih: 114 mm Mx. : 356 mm/c. Lg b l hig RS232, lll, USB2.0 Eh ig Wih i wih f 102 mm, h Zb 110Xi4 i fc f mig lici. A 8 /mm (203 i), i i cilly i f i hiig, iy, whig ci. Th vi wih /mm (300 i) 24 /mm (600 i) ig c h, high-qliy i- mll c lbl, wll high-iy lbl lcic cm micl lici. Th b ml hig h high i fmc ( 356 mm/c.), wll h f RS232, lll, USB, Eh Wi-Fi ifc (i) qlifi h i f i lg mb f lici. Ey hlig i g y im hgh h ghicl LC ily. Th x mmy (16 MB SDRAM, 8 MB Flh) llw h 110Xi4 i lg fm lbl qickly i high qliy. High fmc i f hml f ic hml lbl Mx. lbl wih: 140 mm Mx. : 356 mm/c. Lg b l hig RS232, lll, USB 2.0 Eh ig, Th 140Xi4 i f h f i i Zb Xi i, iig 356 mm c. A mximm lbl wih f 140 mm li f 8 /mm (203 i) mk i h fc ll- i lgiic mfcig lici. Th 140Xi4 lbl ll wih im f mximm 203 mm, gly cig h lc cmbl. Wih i wfl fmc l cci, i i h il chic f high-vlm, mii-ciicl lici wih 24-h y cycl. I ii f cci vi RS232, lll, USB, Eh Wi-Fi (il), h 140Xi4 i wll i f lici i which lbl qi qickly, ih m i bch. Cfigi y cy ig h lg, ghicl LC ily, whil h x mmy (16 MB SDRAM, 8 MB Flh) llw h 140Xi4 v i lg fm lbl wih lgh f 991 mm, bh qickly i high qliy. Zb Rlcm Pih 110Xi4, R110Xi4 /mm (300 i) P h Rlcm Pih 140Xi4 8 /mm (203 i) P z Rlcm Pih 170Xi4, ZE500 /mm (300 i) P z Aiil ih cci ch l, ym xi ki q Zb 170Xi4 Zb 220Xi4 JARLTECH DEMO DEviCE SERviCE U m vic! Allw y cm b cvic by c f -i i! Y hv ll im i ck w will glly vi m vic, f mll f v f-f-chg. Y l by c j fw ccig hw f iff mfc. I, y will fi ly ll f c i h Jlch m l. Simly cc y Jlch cc mg v h qi i i. Pl h i m i ly ibl k wiig im f f wk i cc. High-fmc i f hml f ic hml lbl Mximm lbl wih: 180 mm Mximm i : 305 mm/c. Lg y l hig RS232, lll, USB 2.0 Eh ig, Th 170Xi4 i il f AIAG, ODETTE, UCC/EAN-8 h cmlic lbl m i bch. Wih 8 /mm (203 i) /mm (300 i) i li, i i lbl 180 mm wi f 305 mm c. Lik ll Xi4 i i, hi high vic i lbl ig h hml f ic hml mh. Thk i gg l cci, hi iil lbl i fm libly h m ifficl cii. Cfigi iml cy ig h lg, ghicl LC ily, whil h x mmy (16 MB SDRAM, 8 MB Flh) llw h 170Xi4 i v lg fm lbl wih lgh f 991 mm, qickly i high qliy. Thgh f cci vi RS232, lll, USB, Eh, Wi-Fi (il), y c iivilly lm y qim. Vi wih mic c, i, wi ic hi flxibiliy. High-fmc i f cilly lg lbl fm Pi ig ih hml f ic hml c Mximm lbl wih: 224 mm Mximm i : 254 mm/c. Lg b l hig Th 220Xi4 qickly i lbl 224 mm wi 991 mm lg 254 mm c. All h x, lg bc y h li f 8 /mm (203 i). Ch h /mm (300 i) vi wh high-iy ghic mll f qi. Th lg mmy (16MB SDRAM, 8 MB Flh) g f libl iig v f h m cmlx lbl. Th lg lbl ly ( 203 mm im) h b l hig g i ci i h hh vim. High fmc mk h Xi4 l chic f i wi-lbl lici ch chmicl m lbl, imy ml lbl, miv iy lbl, b-iz lbl ll ci hiig lbl. Th ghicl LCD ily llw f iclly flxibl cfigi, whil h igi wih ll xiig ifc, f cci vi RS232, lll, USB, Eh Wi-Fi (il) vi wih mic c, i wi mk i ll- f ll lbl lici. N vilbl i MENA. N vilbl i MENA

The Dozenal Society of America

The Dozenal Society of America The Dozenal Society of America Multiplication Tables of Various Bases by Michael Thomas De Vlieger Ever wonder what multiplication tables might look like in alternative bases? The dsa Updated 6 February

More information

ÍNDICE DOCUMENTO (anexo impresso ou sítio da internet) A HPSM_SolutionBrief.pdf B http://www.bomgar.com/products/integrations/hp C Service

ÍNDICE DOCUMENTO (anexo impresso ou sítio da internet) A HPSM_SolutionBrief.pdf B http://www.bomgar.com/products/integrations/hp C Service ÍNDICE DOCUMENTO (anexo impresso ou sítio da internet) A HPSM_SolutionBrief.pdf B http://www.bomgar.com/products/integrations/hp C Service Catalogs.pdf D Request Management overview.pdf E Incident Management

More information

B.N. Bahadur Institute of Management Sciences, Manasag angotri, University of Mysore, Mysore.

B.N. Bahadur Institute of Management Sciences, Manasag angotri, University of Mysore, Mysore. 1 COURSE CURRICULUM & REGULATIONS GOVERNING MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) DEGREE COURSE W.E.F 2011 R E GU L A TION S 1. C o ur s e Tit le T he c ou r s e s ha ll b e ca l l ed Ma st e r o f Bu

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

Regensensor "AWS" TYPENÜBERSICHT UND EINBAUANLEITUNG Rain Sensor "AWS" TYPE CHART and INSTALLATION INSTRUCTION

Regensensor AWS TYPENÜBERSICHT UND EINBAUANLEITUNG Rain Sensor AWS TYPE CHART and INSTALLATION INSTRUCTION Typ/Typ:.N. 9.N. 9 dpkb " X ".N. 90 dpkb " M ".N. 90 / /g / / / / / Dm P X 0.0.0, 9/9 0/9 dk kb/dy pg, 09/90/0 / / / / ( L/U 0 ) /g / / P X.09.0, b P k Eb mög / p, 09/9 0/00 / / / / ( D / B ) / / w/g P

More information

K Country Names and Two-Letter Codes K

K Country Names and Two-Letter Codes K PCT Applicant s Guide International Phase Annex K Page 1 K K Annex K includes a list of short names and two-letter codes accepted for use in indicating States, other entities and intergovernmental organizations

More information

Advanced SOA and data integration. Michael Herr SENACOR Technologies

Advanced SOA and data integration. Michael Herr SENACOR Technologies Advanced SOA and data integration ichael Herr SENACOR Technologies Agenda Introduction: Advanced SOA Enterprise Architecture and SOA imensions of SOA Technical implementation of SOA Including Including

More information

FERRARA BASEL JERUSALEM KRAKOW SAN FRANCISCO VIENNA STOCKHOLM BEIJING COLOGNE BODRUM MONTEVIDEO SEOUL

FERRARA BASEL JERUSALEM KRAKOW SAN FRANCISCO VIENNA STOCKHOLM BEIJING COLOGNE BODRUM MONTEVIDEO SEOUL FERRARA BASEL JERUSALEM KRAKOW SAN FRANCISCO VIENNA STOCKHOLM BEIJING COLOGNE BODRUM MONTEVIDEO SEOUL 1 Sd Refees 2015 1 se Meisrwke zein si dur ein hmises Mei d Kompn aus, v d eine die Einng i. Die Atmosä

More information

Rain Sensor "AWS" TYPE CHART and INSTALLATION INSTRUCTION

Rain Sensor AWS TYPE CHART and INSTALLATION INSTRUCTION Typ:.N. 9.N. 9 / /g / / / / / up P X 0/0/0, 9/9 0/9 y pug, 09/90/0 / / / / ( L/U 0 ) /g / / P X /09/0, fm P p, 09/9 0/00 / / / / ( D ) /p / /y P X 9/09/0, fm B / E p, p //0, 09/90/0 / / / / (C / B ) /p

More information

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES AN IPIS REPORT January 2002 1 Research: Jeroen Cuvelier and Tim Raeymaekers, IPIS Editors: Marc-Olivier

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

Analyze aggregations of RF measurements (RMs) sent by WDS; produce displays, reports, and alerts on RF issues

Analyze aggregations of RF measurements (RMs) sent by WDS; produce displays, reports, and alerts on RF issues M Cisco Systems ob il ity 1 Cisco Wireless LAN P rod u k t e Cisco SWAN Cisco/ Air e sp a ce B r a n d e d Beide b iet en A c c es s, z en t ra l e K o n t ro l l e u n d M a n a g em en t Bes t eh en

More information

ฝ ายแผนงานและความร วมม อ งานว จ ยพ ฒนานว ตกรรมและส งประด ษฐ ว ทยาล ยเทคน คนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ฝ ายแผนงานและความร วมม อ งานว จ ยพ ฒนานว ตกรรมและส งประด ษฐ ว ทยาล ยเทคน คนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา สร ปผลการดาเน นโครงการจ ดการประช มส มมนา เช งปฏ บ ต การคณะกรรมการดาเน นงานองค การว ชาช พ อาช วศ กษาภาคเหน อ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ (การพ ฒนาก จกรรมองค การว ชาช พในอนาคตแห งประเทศไทย ด านอ ตสาหกรรม พาณ ชยกรรม

More information

EDUCATORS' RESOURCE GUIDE

EDUCATORS' RESOURCE GUIDE EDUCATORS' RESOURCE GUIDE A gud poducd d publshd by 3D Em Dsbuo d N3D Ld Flms W d Cuculum Dvlopd by D. Elsbh Mllo THE FILM 70 YEARS AGO, A HISTORIC LANDING Chgd h Wold. A bu o COURAGE, COMPETENCE AND COMMITMENT.

More information

Vom prozessorientierten Wissensmanagement zum intelligenten Engineering-Portal

Vom prozessorientierten Wissensmanagement zum intelligenten Engineering-Portal Vom prozessorientierten Wissensmanagement zum intelligenten Engineering-Portal Praxisbericht aus der Entwicklung von Hochauftriebsystemen für Verkehrsflugzeuge KnowTech Stuttgart, 24.-25.10.2012 Thomas

More information

Carrier Locator: Interstate Service Providers

Carrier Locator: Interstate Service Providers : Nmb 1997 Jm K R mm B F mm mm W, 20554 b f f mm B' b Rf Rm, 2000 M, N.W. W, Rm 575. m b b,. (202) 857-3800. b [f m -97.Z] fm F- k ://.f./b/ W W Wb. b fm F- k m b b m (202) 418-0241. : 1 b 1: Nmb f F 1997

More information

User's Guide Wing FTP Server Help. 2013 Wing FTP Server

User's Guide Wing FTP Server Help. 2013 Wing FTP Server User's Guide Wing FTP Server Help 2 Wing FTP Server Help Table of Contents Foreword Part I Wing FTP Server 0 5 1 Overview... 5 2 Editions... 6 3 Requirements... 7 4 Purchase... 7 Part II Quick Start 10

More information

Nadzwyczajnych. Korhielów od

Nadzwyczajnych. Korhielów od Nadzwyczajnych Korhielów od 4. 0>6^.tvvoju ^ cmwm vuss( V(^ov^ (W ix# U> vx^wov>jtlu -Ą^o^ob pvtev U ^ 4Źóoviu

More information

a t x - a u t o m o t i o n s. r. o.

a t x - a u t o m o t i o n s. r. o. py pee py pee w w w c z b c f bc f pve zech cpy pvdg dl pplyg "key" ly, deg f pl l, fwe develpe, f c g f c l c b e, e b l y, dje d cg f eleccl devce d cl ye f dl cldg vlz d dbe ye hy f 1991 Žďá d Sázv

More information

What parents or other loved ones have to say

What parents or other loved ones have to say i s i l i Fm io t i i S N TRA A ut h o Y s s of Tr t r for P d i u G c Rsour Estblishd i 1983, Prid & Prjudic ws th first progrm to offr cousllig d support to lsbi, gy, bisxul, trssxul d trsgdr (LGBTT)

More information

* D cdicatcd to B ervinu nnd IVoinollnir 1! I ^ D / V Y, S 1 2 P T E M I 1 U U a^t lo G S. ^ ^ U ^ C e i

* D cdicatcd to B ervinu nnd IVoinollnir 1! I ^ D / V Y, S 1 2 P T E M I 1 U U a^t lo G S. ^ ^ U ^ C e i W eahe P a l y e o u d y lealy Suga; gaves Ug gays P k n A na Cnnccn h n lu s w e e k s fc..n nolucon f M u c V n llc y s h S f. T u esd ay nr h b y E n e s,. c o AnlRnM cd S U R C o., B.Bccllalon pl""

More information

Both coloured overlays and coloured lenses can improve reading fluency, but their optimal chromaticities differ

Both coloured overlays and coloured lenses can improve reading fluency, but their optimal chromaticities differ ELSEVIER Ophthal. Physil. Opt. Vl. 19, N. 4, pp. 279-285, 1999 0 1999 The Cllege f Optmetrists. Published by Elsevier Science Ltd All rights reserved. Printed in Great Britain 0275-5408/99 $20.00 + 0.00

More information

BLADE 12th Generation. Rafał Olszewski. Łukasz Matras

BLADE 12th Generation. Rafał Olszewski. Łukasz Matras BLADE 12th Generation Rafał Olszewski Łukasz Matras Jugowice, 15-11-2012 Gl o b a l M a r k e t i n g Dell PowerEdge M-Series Blade Server Portfolio M-Series Blades couple powerful computing capabilities

More information

A Complete Bibliography of Publications in Probability Theory and Related Fields

A Complete Bibliography of Publications in Probability Theory and Related Fields A Complete Bibliography of Publications in Probability Theory and Related Fields Nelson H. F. Beebe University of Utah Department of Mathematics, 110 LCB 155 S 1400 E RM 233 Salt Lake City, UT 84112-0090

More information

Cryptographic Support in a Gigabit Network

Cryptographic Support in a Gigabit Network Cyptgphi Suppt i Gigbit Ntwk Jth M Smith (jms@uisupdu) C Bd S Tw (tw@uisupdu) Dvid J Fb (fb@isupdu) Distibutd Systms Lbty, Uivsity f Psylvi 200 Suth 33d St, Phildlphi, PA 19104-6389 ABSTRACT My pplitis

More information

G Redes I P de N u ev a en er a c i o n ( I P N G N ) Habilitando la tr ans ic ion h ac ia los N u e v os s e r v ic ios p e r s onaliz ados y de V alor anadido Junio 2 0 0 7 Walter Sanchez C i sco Sy

More information

Virtualization takes a giant leap Jan-W i l l e m L am m e r s - V M w ar e 1 9 / 2 0 m e i 2 0 0 9 2 0 0 9 C i s c o S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d. C i s c o C o n f i d e n

More information

Zebra. Programming for Page Mode Printing. Programer's Guide. Part #980352-001 Rev.E

Zebra. Programming for Page Mode Printing. Programer's Guide. Part #980352-001 Rev.E Zebra Programming for Page Mode Printing Programer's Guide Part #980352-001 Rev.E FOREWORD This man ual pro vides pro gram ming in for ma tion for print ers fea tur ing Ze bra s EPL2 Pro - gramming and

More information

Videobotschaft an den Kunden: Neue Mög l ichk eiten m it dem U nified C ontact C enter Rüd i g e r B o h n ru b o h n @ c i s c o. c o m P ro d u c t S a l e s S p e c i a l i s t P e t e r H u b a c h

More information