Seulement pour revendeurs FR#6

Size: px
Start display at page:

Download "Seulement pour revendeurs FR#6"

Transcription

1 Slm v FR#6

2 NOUVEAU DANS CETTE ÉDITION Dlgic QickSc I QM & QBT 2400 : Pi mbil PwSc PM & PBT 9500 : Lc c-b 2D iil Elf Hlhc : PDA b l c l é Mm X3 : Oi mbil fm ch Hywll Gi 80i : Sc iil lg ic Dlhi 60 : Sch è cmc Dlhi 6110 : Tmil mbil mibl à g éc Ml DS4800 : Img c-b 2D ig ccch-g DS4308 : Img c-b 2D l chi gééi TC55 : Smh ffi b MC3 : C é Ai Wiw CE CC5000 : Syèm kiq l ic cli iciv Gc F110 : Tbl PC ci 11,6" T800 : Tbl b à éc mli-cil 8,1" V110 : PC cvibl ci Mc L-42DT : Imim f hmiq b bbl E TM-T20II : Scc l TM-T20 évé TM-T70II : U cliq à éi fc vlé TM-P80 : Imim mbil ick 80 mm GP-C831 : Imim éiq cl iill i Ciiz CMP-40 : Imim hmiq mbil méi jq à 1 mm Zb ZD500 Si : Imim éiq cmc b vc i RFID ZT400 Si : Imim mili gmm l imi éiq l i Imc Imim : Imim ick éiq fibl C mbil é : Pi i mbil Lc c-b : Sc c-b 1D 2D lici vié Glc Bkiz 9550 : PC PDV à fmc imié 17L : Mi cil 17" bbl Sm S : S iq l TPV -- Clmic P2100 : Pi mil PDV -- à fc v cifié IP64 El Tch Sli 2401LM : Mi cil 24" lici é 3209L : Mi cil écmiq l ffichg ymiq icif 5501L : Mi g éc vc ml PC il iiym Éc cil : Till éc jq'à 27" IDS : Mi cil g fm jq à 65" Mi cbl : Éc cil cbl jq à 22" PhKyTc PKT4000 : Img à l cmc c cm iié RiTc RS0 : Blc à èc vc lgihm g illig ic B20 / B40 : Cm bill vc véifici hicié iégé Séi RT : Cff-f l g écié c i v Jigz-v à l cvi! Rz cc vc vii Fcbk Twi. Jz c il iè l cli i, écvz l iè vé bi l cmm FAN Fcbk SUIVEZ- Twi! Alz l mé v:

3 BIENVENUE UNE ÉQUIPE IMBATTABLE Ch i Jlch! L i élég l cl ci Décvz l v clg Jlch cmm l fi v ccè ffi à lg m. C chz Jlch, v vz l méil i i lg. Cl icl l imim éiq ick Zb, E Ciiz ; l c, i mbil l ifc Wi-Fi Dlgic, Ml Sli Hywll ; ii q l mix i v mi cil El Tch Sli, Clmic Pic. Cm mq l, l clg ci l l g i fill i é chz Jlch é éféc qi i mq c b. Offz chix c l g ivifié à v cli è j hi vc Jlch. D c éii, x mq lémi vi éé l miè fi l clg : iiym élgi l évil mi cil à v iii chz Jlch iv vim. Avc l qlié fiii, xcll qlié-ix ii q vic è-v ié, c yèm ffichg i égligbl. Imc by Hywll v ff im imim éiq, mix bl lc c à b ' l c cmm j chz Jlch iibl à bf éli icm ck! À ck : cî l qié iibl mèl v chix, v vz mêm bi v cc l i Jlch ; l ck iibl iiqé mc chq mèl. E q v, SSII, éi lgicil cmmç lig, v vz chz Jlch bi l q l l méil fbic l. T li vic è-v gi, mbx il émi à m gim, mkig i à v iii v i à ccî v bééfic v fcili l vi ( vil). Film, c v qi ê c i c v bi q v ci mèl iibi. Bi cilm, Ulich Sg (Gé) P.-S. : Ciz-v éjà l Ali Jlch v mh bl? Ell ièg mb fci i i l q l ccè à v ix iivil l fci l Ali Svic. C il fcili l vil v chici i. E l c c à b i, v iz l ifmi cc l vic gi l vi icl! Ç c' vic : à éléchg imlm l A S Ggl Ply. P2100 TPV cil vil égé l IP64 T-3 Imim qlié, éqié è bbl K-1 Tii-ci fil xigc élvé Alz l mé v:

4 VOS PRINCIPAUX AVAN TAGES CHEZ JARLTECH 1. RAPIDE COMPÉTITIF L ém ck iibl chz Jlch xéii imméi Pl bééfic v Aé à v bi L ill Jlch v j l mill cii. 3. Svic fi 4. V c glbl FACILE COMPLET Emz il émi v éi. N mm à v éc llm 8 h à 18 h 30. Exéii l j mêm v cmm jq à 18 h 30, lém! V yz v cmm cfblm fc. Livi ic chz v cli vc v b livi lié. Clz l iibilié l ix 24 h 24 l i i Jlch. Jlch mii à v iii mc l ié ck. Cvz ' éli im iivil vc v c cmmcil. Cmmz v vic è-v xi gi clic. L ifmi, fich chiq vié iibl lig. Jlch ck vi cl xiq l i. Agmz v mg gâc à bx ch Exêm-Oi. Ac v x cli fix! N mm j v i. Rvici véifici gi qlq iml clic. Jlch l iié livi gâc à g i lgiiq. Rcvz i b chq ch à échg c im. N v ff vic ic chiq éléh. N lig ff é imméi à v qi g. Alz l mé v:

5 i é & V f : SA E b v il c gi c 0 1 Ai h lé é P c c l mi miè fmé l l P i f i f i i Sv lm géé j C i Svic g E c ) lig Tim (gi é ibl i Q, c. bq li, FA m V ck, m Pil é b h m éc c iè lgic Svic b, D Z, P E mq Svi-fi Réi gi : T l m éi gi ié l j mêm. Si l blèm ê éclé chici, l il éfcx i éé lc, i vyé 8 figi Cfigi PC N ill l yèm xli l lg i v chix Illi lgicil N ill v lgic il à i img i v q Cfigi mé il N égl l i DIP mè l l v b i Pli i m éil Alici v éiq, c. T é i b -i S m, v m v l xé éil ii Svic cfigi SAV ET RÉPARATION S chiq : E q SSII VAR, l ic chiq Jlch gi v éléh N chici ici églièm x fmi é l fbic i vi-fi chiq j à j. N v vc lii cil cc l illi l cxi méil, i q v v chgz l iégi côl lgicil. S i i bq é v liv cmi, il, m mli cil iq l iffé il. E bf : C SERVICE D INSTALLATION cc. E qlié E Svic C géé, ffc l éi li vi vy l il cc ; c émch v fi gg émém m. Svic ièc éché : Jlch v fi l ièc éché l i iffé cc. N mm fi géé ièc éché l imim i v E, l c c à b Dlgic ii q l imim c Zb. L g Jlch ci v éclé mbx i gâc xql v iifiz ml, ièc, vi vi éci cm fi v fcili l cmm. Réliz mêm g j ê é l illi lgicill gâc à Jlch. C m, ffc l cfigi l v hi yèm cml, PC il : q il gi ill v img iq l lgicil i v yèm à éc cil, ééiq l il (imim, ch, c.) vc v éiq, éill Wiw CE l mix bl imlm Wiw l i cmc. N liv i l méil chz v icm chz v cli. V chici l l q à ffc l bchm, m vc l cfigi. S lq v vz bi g qié, ffi illi cméiif még v c hmi éi l m vil. D l, v v cli bééficiz écié lémi q l yèm ché fci cmm év : l l cfigi, côl l b fcim l iégié méil i l méil éfcx. Dmz l écii à c vic à v c cmmcil qi v xliq ibilié vc lii. Alz l mé v:

6 E bf b im :P i v h lig c lm Chq im z-v Iciv iq f g im vy D C l m é im Chix im, Pl èg l cll i v i lch, l ch J c, i P l cû v v L im fii l ch ô f im iq m ié i i il b g i Cm ic im l im P à v i gâc v li z v Ég b i V égli ch P v v i E bf : VIP Jlch Dvz VIP gâc à v i b i l ARGENT l OR Livi f c Dè vl ch VIP ARG VIP OR ENT Tif éfé il Cii ch xcl iv è cméiiv Livi éféi ll P VIP AR GENT OR Fmi chiq Picii l v b i g i V IP 15 c mi V IP Écmiz l liv i x l m i DES POINTS BONUS E q hé gmm b Jlch, v ggz miqm i chq ch ; échgz-l i c im ié l biq b. L icii fi mi mi V vz v l i l biq b. L lié i vli à i v i ch. D l biq b Jlch, v fi v ch cmm im qll biq lig, f q v yz i èc. L livi v im gi l y ici. L chix im chg cillm, z c lgm. N y j l biq b l ié, héiz à fi 10 Avg xclif VIP JARLTECH v ié. P miimi l fi gi, l im v m ffcé éféc cil à l Jlch i imô ffii l im b ; v i ii libéé imô l v. L icii évé x cli é livi fci Allmg, Aich, Blgiq, Dmk, Fc mélii, Eg, Ili, Lxmbg, Py-B, Plg, Pgl, Rym-Ui Sè. Chq i limié à l cm. L i miibl v ê mbé èc. P vi VIP chz Jlch, il ffi cllci i b : q hé gmm b à i i, v vz VIP ARGENT ; à i i, v bééficiz OR vg lémi vc cl. V vg lémi VIP ARGENT : L miè fi q v bz c, v fi c i biv. VIP ARGENT, v bééficiz livi fc l y ici à i vl ch. E q VIP Jlch, v fi i g xclif cli v ici à mi écil (ki, mi, c.) fi bééfici i lémi. V bééficiz églm vic è-v «-ivl» l il éfcx à l livi ii q l icii gi à fmi chiq à lcx v v cllb. D l, l VIP Jlch fi if éféil xêmm cméiif, livi fc (à i ' vl 'ch miimm, h livi x l mi, l lx à ick) ii q 15 c mi l livi x l mi. V vg lémi VIP OR : C icl évimm l vg ARGENT c biv iq i b. V fi émi l écmi, c v cvz l livi fc à i vl ch 600. V cvz 25 c i lémi v ch. Alz l mé v:

7 f : C E b SAV i : cli g v i g il Pl v l cié é Pl i g i T i c l im f m l Pcé mli f S i fbic l mj l c méi l c i P l g Ié éi : l échg é l éi Fm l imm i x v c I f é il i v g cm Rml i* f él l b ch v i j l z m c Cmm i h Slm il l l ix hix chg z c é-é i b i m C g i Plg L écié iml : CONTRATS SAV «EN UN CLIC» Achz cmlém écié v v cli, lm qlq l. Ajz c vic è-v «clic» à v cmm imlm i éléh ; cl qi i fmli, i m cmliqé. Chiiz cmbiz l i SAV «clic» l v ch : Plgi gi : My mji f c l ix i, iqm l i fill iibl vc gi i ié l gi cc. C gi ê cmbié vc l fml é-échg. Pé-échg : Gâc à c fml, c l'éqim l éi gi, iml l ffi xéi l l bf éli il mlcm.* U iml l ffi xéi imméim il mlcm chz v v cli. V iz i éli 10 j vy l il éfcx ; v gz imlm l il mlcm vi l chg léim. C vic imliq mji iq hi c vlbl l gi cc ii q l lgi gi Jlch. E bf : G i i q Ti écié v cli L gi iq cv méil m l mmg êm h g i Plgi g i icl L gi v m éil lgé à i Plifici l û v cli Élimiz l fi imév é i P q l m éil l c c Ié l g i c c Cmm iml l v ch Ajz l g i i q é i léh lém 18 c Pci fi c l mmg GARANTIE TOUS RISQUES Pfiz vic h m vc Jlch ff à v cli ci c l mmg, cx cv l gi cc. Q l il bi ch, i mi à g xêm, à l égligc, ilié l qlifié, c vic élimi l fi imév éi c mic méil f gâc à gi iq. P lém 18 c ix ch v cvz q «-ci» igé Jlch. Si il bééfici c gi mb l i é iv l ch, qll q i l i, il éé mlcé il éqivl m vc fmli vi. L vg v cli cli : bi q l cû ch i l élvé, il v ê û q l éi gi, mmg méil c fi lémi imév. Cl m lifici à lg m qillié, iq l méil mmgé mlcé l c. L gi iq Jlch iibl l i vl à i 150 à l ch. S xcé l gi l ièc ll ê imi cmmbl. L gi cv l mmg méil ché chz qi éé cé vlim, l f l ééii iill. L gi iq icl l lgi gi à i l im mmg cv l gi. * S év iibilié. Alz l mé v:

8 m il é :A E bf! l ch v l éi l m il Tz i i i Mi à i ém cli i gibl é m g Fi z vc q i icil v C lg v mm ilm g c f z l v A féc é il A i g i cil 10 j mm il c x mb c v z c C éli c lg c im ix il Ch hq Qi c ibl i À v iii : il DÉMONSTRATION ET D ESSAI Cviqz v cli l qlié v i vc éi lc. U émi ic i ff lgm l im q bch vc h. Il l fcil v cli fmilii vc l éqim cm q il v ch l il ; l écii ch l mix fé l cli l ifi l chix. Fm A vic. i l m y. Y wih im f i y q v i i hy h m c will b. W w. v f I li bl c, w will. fm i vic. ii l livy f vic c i l cm y lg iv hi h xc y f h y Thk w hv c m y f g ff k h y will if iv h m k h iib f, w h ly ic i h i Jlch hi v i i:: v igg Dich Bz i Dm Dvic - O will b vic f h ivic. A b ch hiig i h f i c : m mb: vic m g h ly c mm K C hf i i m y, hw i 10 if h i. ic. l ch ig i fh ik, cc b chg y, w c Th y wih i y l f b h c gig. vic, bcm m m ivic hi ibl ck g h ci c. If. R fl f m qi cii w c chg h ic h ci will b cc f h c _ hi Y c m y hvg f h T h. h c : ig i c ch Hl y c C wih hv y cfim Pl by g c M y h /Ec Vi C: Ci b: / C Nm.: ImN.: A.- Fim:: Fim l: Vli Ui D, Sig ) (blck l Y Nm y? h 1 l lbl, Bk? l Sm i vi Fcig gi ch bi 4,000 D : / Il miim gi v f vliiy? mcil? Cm i limi i k f m? mi chc y if? C i c mch lh C y m f, h billig k chc icl Cm cfl i i (6081) Sc Fx +49 vy Dli : Y D Pl 14 Iiil: Jlch m il émi à v iii 10 j i ; q l il fill Jlch iibl li vi. L l mèl iibl gim, ci c fibl vc qi v mbé à l ch. Sélciz mi g chix l méil é à v lici l xmi l c v l vy l y. Cl v fcili i l i v lgicil il. L méil émi iibl imlicié géélm à bf éli. Villz z, fi, q ci il v ê j à li. P bi il émi, lz imlm v c cmmcil Jlch qi v xliq vc lii l émch v i à v l vi é à v bi. E bf : S vic mki g Livi vc b x Evyz- lié v mi g v v livi img i Clg lié Dmz cl g cml éc J lch Oil blig Céz v w l q vc l il lq clic lig J lch Si évém ém Jlch ii fi v l gii v évé m Vié i Tvz lig m b vi i é i Jlch Cvic l cméc : SERVICES MARKETING N v i v ff mi v li vc li vic iibl gim à ix cû. N g xéic l ci méil blicii mkig l ii i v l iifici miq v él j fil qlié. E q cli Jlch v fiz livi cmm iml i bi icm chz v cli. P v livi ic, mz l vic bx livi à v img! Livi i fibl : fmz vic v i f ; vyz- imlm v mi g v bx lié. E, Jlch v ff gim, q v, l clg cl vi c à i lg éféc à Jlch fm PDF. Uiliz-l éz l i iibl chz Jlch li cx vc l cii cmlè, cl c Jlch. Jlch v mêm l céi v clg lié é à v li v bi à i clg Jlch ; l m à v iii fm PDF, b à i mêm imimé ciié, i v l hiz. Film céz v wl my il blig iml ilii. Uiliz b é xll img vy mil blicii à v cli qlq clic q Alz l mé v:

9 JARLTECH INSIGHTS Ck lik wl chmi A fll-flg hq f Chi»Filly!«c b h h Shz hq f Jlch Chi. Th clii f wh ffic c i cml. Th mv h w mi fh imv h wkig cii f ll mly. Th l: ic ffic wh c, l m cmfbl wkig mh i lg w vim. A iil vg li i h w ximiy bw l, miii wh: hi ff my lgiicl bfi, i cilly ic hiig. H ccfl cii! M h j hw: k cil k bhi h c h Jlch Ckbk. Th bk ci xcliv cllci f iil fvi ci ck by Jlch mly h wl, fm ll m. Wihi h ximly 80 g y will fi ly f iii f y f ckig v. Th i l c ii vilbl: w k li i hi wi ck f y. Th l k f hmlv. Pl, hi wy y hv fc g wih h v m. A h i wh c f : cl l cc. Wh Shzh Jlch Chi Hq Wlcm! Ey Wh Lmb chm Michl Rbb H f Bi Sym Sl EMEA E Y hv cy f h Jlch Ckbk? füh B V Diibi Excivl Mg Ch Sli Ml Th imly cll y iv f! Chck Ey Gw wih Jlch iil kw-hw! Jlch i f i high g f ck vilbiliy qick livy. B j im i h qliy f vic cli h y Jlch cm bfi fm vy y. I imlify y y i vi mk c hlhc, g & lgiic, c. Jlch ff y cil mic wbi fill wih mk ifmi, yicl f lici lg lci f cig c x f y! Gig fh i MENA Bh h ffic i Ci (Egy) Dbi (UAE) hv l mv i w ffic c. Th ffic I Dbi, wh A Mgm f h MENA gi i w lc, i h ll bilig i h wl, h 828 m high Bj Khlif. Wh wfl ighb hv wh y gwig. 16 Chchil Tw H y will icv gwh il f y w kig, l hw y cm ii f imizi. Thi wy, vy bfi. Bj Khlif Rgi 17

10 JARLTECH INSIGHTS JARLTECH APP Tk h im g w civ wih CEO blg K y vviw: Jlch cmc f -h-g Wh Jlch mgm hv y b hi? Fi i h CEO blg! C i h iy, wl w i, il vlm gwh fig xic h wl fm h CEO civ. Rfhig ii fciig iigh wiig f y icly h Jlch hmg! Alwy b mg h fi kw h l w. Vii CEO blg : Th Jlch ff y my cicl im fci wih which y my l k ck f y bi wh wy, wih. Vi h lg icly i y l cm cc qickly libly civ iivil ic, ck qii, c. Acc h w c w cil ff, v h CEO blg, i j y imly lc h i i fm h hm c. Th m li h Jlch B Sh: bw hgh h vilbl mim yim ick y fvi. Y cllc mb f i i lwy c. I h: y hv my fci f h Jlch wbi h li h i cmc fm, imiz f h-g g. JARLTECH»My Acc«m m cmf f y A gi Jlch cm y hv ic cc y. U»My Acc«y hv vil vic y il. Tck c, mg y livy billig ily c RMA wih cmlici. Y hv ic cc xcliv cil ff, h Jlch wl, wll mkig vic ll glc! B h i m: wih h y l hv h ig vic fci y figi f iml -i cc wy vic f fciv hw. Simly c h bc f h fciv vic cll ll vilbl. Cmfbly fw ll h ifmi iclig h ibl vic c vi -mil. Wih j y hv cc h m im Jlch fci yim, ywh! Simly c h QR-C wl h A f f! If y hl hv y qi imly cc y l iv. Al, h Al lg, iph, ip, ip ch mk f Al Ic., gi i h U.S. h ci. A S i vic mk f Al Ic. 18

11 JARLTECH EUROPEAN AIDC/POS SHOWROOM AND TRAINING CENTRE Hw y c ch Cm T cm h f vic fm h v -i wh i fi i y chl. Wlcm E lg xhibii f POS A-ID lly f y, wh ll h lig v ly hi i fli. Hv lk POS ym, bc c, i hhl mil v f vl h q m. H f vic, cfig y g fm bc c lg fm IDS ily. Rlx Uili h cvi Jlch ick- vic icly fm h Fkf Ai Ti Si f bh y y cm i hlf h, y h. T, cm, : vii i ll i k Th xcliv Shwm w ccliz blih f y, f c cm. Th cmbii f h w ml, gh wih ch cmhiv fli h y will fi ywh l, giv y c vviw xcll cmi i ll im. Th i l why bh Jlch h v glly h m f iig i i. Y c : imly big y cm wih y l hm cm f hmlv -i. A g chig cii f lg-m flig f ifci f bh y y cm. Th m li h iig jiig cfc m. W will glly mk ih h i j i vilbl y f y x v. H Cm by wih y cm. I h ji Tiig C, h i ly f c f y cm v iig i

12 JARLTECH INSIGHTS SPECIAL EVENTS Jlch Nwkig Di & Gix Nwkig Ev Nwkig i h b f cmy A cl lihi wih, g cmmici - h i h bi f bi cc. Jlch mii gl xchg giz iil wkig v i Fkf m Mi f E, i Dbi f h MENA gi. A vig ig which h civ hi i i h fg h lx lg mh big Jlch mly, mfc cm cl gh. Th Gix Nwkig Ev i Dbi A iii: h Jlch Nwkig Di Th vig f fic bbc bff, cckil liv mic, lg wih viw f h kyli - h i h Jlch Nwkig Di i h h f Fkf m Mi. Sch lx vig i il f mll lk, wll f xchgig i - ig ml, gizil gghic bi. Ov fhig cl ik w cc m xiig, i vl xic h. Eim i l wll k c f: ci lik igil c gm mchi, cl- mgici, ffl h lg C c ck i E vi h cy x kick vyim. All i v h h wiig gi. H h x»jlch Nwkig Di«. Ev i Dbi, wh h Jlch A Mgm f h MENA gi i lc, Jlch glly x ivii f xchg bw g. Th Gix Nwkig Ev h ic bcm iii h: vy y h v k lc h ki f h lg IT hw i h gi, h Gix. Thi big v, cm h Jlch m gh i lx mh, mk lig cibi w ig hi. Th iffc bw h wkig i Fkf: h viw ig bi m ccl! Jlch Nwkig Di Vi Pic gh? Th wch h vi f v i fll lgh Fcbk g. Vii Scig hi QR c will l y h!

13 Zb vi y wih cily iig li f high qim. Th xiv g f i f lbl, bc, RFID lici fm hi wll-kw mfc i igh y h. Rly Zb liv h igh c f y lici. A Zb Ahiz Diib, Jlch ff y c xi kwlg c h Zb c g. Zb vi b g f iviv chlgy li. Thi xiv fli f i icl bc, c, kik, RFID i li, wll l-im lci li. Zb ig, mfc ll iig vic h i vibl ifmi m h i f ic. Mfc, vic gii gvm wlwi h i f mic iifici, cllci l iifici. vi lbl fm, i cci, wll blk, mgic RFID c - lly liv vigh. A h m im, y c h ic lwy mg h lw i h mk ff y bi cmiiv g. Alg wih h hw wi lci f igil cmbl, Jlch l ff y fil clig, iig ic f i f vic. T-lvl b mk Zb h im chic v h b, h g gm i hi lg mk h: ll im fw ym cm wih bil-i f Zb i, which mk illi j m f fw click wih y m. Th iml y ill vic ff y xcil iy w mk fh x xiig cm il. Wih h vil i li fm Zb, y hv h igh li f vy bg. W ck lm h i g f Zb i y f livy, y c ify y cm' y im. F y cvic, w l liv cig cci, ch igil ik ibb, 179

14 1 1 Zb Pc Ovviw Dk Pi Iil Pi Ml LP / TLP2824 Pl GC420 GT800 GK / GX Ml ZD500 ZT Si ZT400 Si 105SLPl Dcii S Chciic Pg 184 Pg 185 Pg 185 Pg 186 Pg 185 Dic hml / hml f Lw cciy, w lbl Dic hml / hml f High qliy libiliy Dic hml / hml f Il chic f lw mi-vlm iig Dic hml / hml f B k lbl i i hi cl Dic hml / hml f Cmc k lbl i Pg 188 Pg 188 Pg 189 Dic hml / hml f Vy b, my wkig ibilii Dic hml / hml f F i, high i qliy Dic hml / hml f Mim high cciy Alici Ril POS, hlhc, mll ffic Ril POS, hlh c, Smll ffic Ril POS, hlhc, Smll ffic Ril POS, hlhc, lgiic Ril POS, hlhc, lgiic Shiig/civig, i/lgiic Mfcig, i lgiic Mfcig cl, lgiic ck Zb Mx. i Wih mm 104 mm 104 mm 104 mm 104 mm 104 mm (ZT410), 168 mm (ZT420) 104 mm Lgh 990 mm 990 mm 990 mm 990 mm 990 mm Mx. i 102 mm/c 102 mm 7 mm 7 / 152 mm/c Rli 8 /mm (203 i) 8 /mm (203i) 8 /mm (203i) Mmy 8 / /mm (203 i / 300 i) 152 mm/c. (203 i) 102 mm/c. (300 i) 203 i: 3988 mm 300 i: 1854 mm 152 mm/c. 8 / /mm (203 / 300 i) 8 / / mm (203i/300 i) 203 i: 3988 mm 300 i: 1854 mm 600 i: 991 mm 356 mm/ c. (ZT410), 305 mm/ c. (ZT420) 8 / / 24 /mm (203 i / 300 i / 600 i) 203 i: 2692 mm 300 i: 1651 mm 203 mm/c. 8 / /mm (203 / 300 i) Zb S - Flh/SRAM 4 MB, 8 MB 8 MB / 8 MB 8 MB / 8 MB 4 MB / 8 MB 256 MB / 8 MB 8 MB 5 MB / 256 MB 4 MB / 6 MB Oil - Flh/SRAM U 64 MB / / 64 MB / GX 64 MB Dimi Wih x Dh x High Wigh Pi Mi Lbl li Ribb/S Oi HC100 N vilbl i MENA. 110 x 215 x 173 mm / 130 x 235 x 178 mm 1.2 kg / 1.5 kg 25.4 mm 60 mm 25 mm 108 mm 33 mm 58 mm/, 33 mm Cmc wib i f i, g vii iifici. S m Pg 202. F m ifmi b chciic, h m lcii c b f hmg. 201 x 170 x 208 (420), 201 x 173 x 239 (420) 1.4 kg (420), 1.5 kg (420) 7 x 184 x x 210 x 152mm (DT) 3 x 254 x 1mm (TT) 3 x 254 x 1 mm 239 x 280 x 432 mm 242 x 277 x 432 mm 269 x 495 x 324 mm (ZT410) x 495 x 324 mm (ZT420) 5 kg 1.4 / 2.1 kg (DT./TT.) 2.1 kg 7.8 kg / 9.1 kg kg (ZT410) / kg (ZT420) 25 kg mm.5 mm 114 mm mm 108 mm mm 108 mm.4 mm 114 mm 25.4 mm 114 mm (ZT410) 51 mm 178 mm (ZT420) 283 x 459 x 394 mm 20 mm 115 mm mm mm 33 mm 110 mm mm / 40 mm 110 mm 51 mm 110 mm / 20 mm 114 mm / Vi cci ch c i, l / i i, c... Th Zb ct TflI Sli h ck, iify lc i f-mvig wl Pc Pfli Bch-glih-V06-LH.i 3 02/11/ :34 Pc lch ifmi ZEBRA HC100 wriba RiER icig h Zb hc100 wib i hi gi f: Sllig h hc100 i cig mkig h hc100 m v ii EMEA_Zb_HC100_Lch_Bch_Eglih_02-10.i 2 2/3/10 14::20 Vi cci ch c i, l / i i, c... zb_z.f h://www.jlch./g_w/w/f//zb_z.f Zb ZT i Dig wih h i mi Il f: Zb ic xiv cm fbck, wll h lgcy f i Si S4M i, c h w ZT i i, which f lg c-vig ig, ffl, iiiv i, f vic mic. Whh y ig bc chlgy f h fi im gig xiig i ml, h ZT i i h igh chic f viy f lbllig lici. Th iviv w i vi my bfi. Th ZT i ff mli ig mll fi h k l hyicl c h h Si S4M ml. ZT i i qi miiml iig bfi fm l-l cm mic bl ig miimi vic. Y IT ff will ci h bckw cmibiliy, ic i llw f w i b ig wih miiml wim. Th ZT i h b ig f f, viliy ig vl.! Mfcig Wk-i-c Pc ID/il mb Pckgig lbl Rcivig/-wy lbllig! Ti/Lgiic O ickig/ckig Shiig/Rcivig C-ckig Cmlic lbllig! Hlhc O Scim lbl A-ckig Ui-f- lbllig! Ril Shlf lbllig Shiig R Im g! Gvm A-ckig Lgiic lbllig Whig 1 v :25 Vi cci ch cig - i, lbl wi, c... Zb ZT400 Si K y ciicl i Th ZT400 Si i ff i ig fficily wih Zb bh 4 6 ml cm bl ZT400 Si i, wih xiv f ig f y f fmc vc f h y i wi y f lici. i ivm will lwy m y, w i h f. Th ZT400 Si bil h Cc ig ll-ml fil-v libiliy f h fm bi-fl, hi i Z Si wih vcm i ig fi wll i cci vim. i i, i qliy cciviy i. Dig f f, h ZT400 Si Fig Zb Lik-OS i ff iiiv icb LCD ghicl ifc ig ym cmbiig vim iviv y li lig. A, wfl Mlilfm Sfw hy icl USB, Dvlm Ki (SDK) Sil, Eh Blh fw lici ZT400 cbilii. Ex RFID Si i y ig, ccii liv g ckig mg mii fm y bilii, viibiliy lci h glb. i iigh. Zb ZT400 Si D Sh Il f Th Alici Mfcig: wk-i-c, c ID/il mb, ckgig lbl, civig/wy lblig Ti & Lgiic: ickig/ckig, hiig/ civig, c-ckig, cmlic lblig Ril: iibi c, bck-f- i Hlhc: lby lbl, bl-bk lbl, ckig, hmcy lblig 105ll.f h://www.jlch./g_w/w/f//105ll.f Zb 105SLPl Pi PLACEHOLDER Ecmicl, bl, high-fmc iig Zb 105SLPl i vi Th 105SLPl i lvg cmicl, bl, highfmc iig. Thi gg ff ic f Zb v lcic lfm i i bil f ci high-vlm lici i, wih xcly h ic g f fm, f f f f, libl ghic. Th i qliy i c-ffciv iig i y ig, wih E 3 chlgy mfcig whig h l x h lif f h vim. ih. Zb c h 105SLPl i Th 105SLPl i i ig wih f i mi. Th icb, mliligl ghicl LCD Mlil cciviy ily fi i xiig i. ifc i iiiv, i iclig lll, il, miimiig iig mkig USB Eh, cl wih h i il f mli f fll bckw, cmibiliy, mk lgg glbl lici. igi f iml. F Th imlifi ibb-lig cciviy, ch h c miimi wim. il ZbN b/g Pi Sv f wil. Th 105SLPl i ff bl ll-ml cci b i mchim wih h gh vim. Zb 105SLPl Pi Dh Il f: Mfcig Pc iifici lbl Pckgig lbl Rcivig/-wy lbllig Wk-i-c Ti & Lgiic O ickig/ckig Shiig/civig C-ckig Cmlic lbllig Ril Shiig R Gvm A-ckig Cmlic lbllig 1 v :29 N vilbl i MENA

15 Zb Pc Ovviw Mbil Pi Zb Ml 110Xi4 140Xi4 170Xi4 220Xi4 imz220 imz320 QL220 Dcii S Pg 3 Dic hml/ hml f Pg 3 Dic hml/ hml f Pg 3 Dic hml/ hml f Pg 3 Dic hml/ hml f Chciic High biliy, vi i-vi O f h f i Scil lbl l f lg Exmly wi lbl l f h Xi-Si cciy f wi cciy Alici Shiig, ckkig, mfcig Ril POS, hlhc, ck/lgiic Ril POS, hlhc, ck/lgiic Wih 102 mm 8 mm Lgh 991 mm Mx. i Rli QL320 QL420 RW 220 Pg 8 Pg 8 Pg 9 Dic hml Dic hml Dic hml Pg 9 Pg 8 Dic hml Dic hml Mbil ci i Mbil ci i Chmicl iy/mfcig, ci-/ ll lblig, miv iy Ril, fil vic, l, i ickig Ril, fil vic, l, i ickig Cmc mbil Mbil Lbl lbl i wih i wih ily Dily Ril, / Ril, / hiig lgiic hiig lgiic v v 168 mm 216 mm 48.3 mm 73.7 mm 48 mm 991 mm 991 mm 991 mm ci ci 356 mm/c (203 i) 356 mm/c 305/203 mm/c (203/300 i) 254/152 mm/c (203/300 i) 102 mm/c. 8 / / 24 /mm (203 / 300 / 600 i) 8 /mm (203 i) 8 / /mm (203 / 300 i) 8 / /mm (203 / 300 i) S - Flh/SRAM 8 MB/16 MB 8 MB/16 MB 8 MB/16 MB Oil - Flh/SRAM 64 MB 64 MB Wih x Dh x High 262 x 518 x 394 mm Wigh RW 420 P4T Pg 9 Pg Dic hml Dic hml T/hiig lgiic v Pg Dic hml/ f Mbil Vch Mbil Vch Mbil Vch i, xmly i, x Lbl b mly b i Fil vic Fil vic l- T/hiig, lgiic/hiig, giic/hiig fil vic, ck mgck mg- lgiic/him m ig 72 mm 104 mm 56 mm 104 mm 104 mm 813 mm ci 813 mm ci 813 mm ci 914 mm 914 mm 914 mm 102 mm/c. 102 mm/c 102 mm/c 102mm/c mm/c 76.2 mm/c 76.2 mm/c 38 mm/c TT 8 /mm (203 i) 8 /mm (203 i) 8 /mm (203 i) 8 /mm (203 i) 8 /mm (203 i) 8 /mm (203 i) 8 /mm (203 i) 8 /mm (203 i) 8 MB/16 MB 8 MB / 8 MB 8 MB / 8 MB 256 MB / 8 MB 256 MB / 8 MB 256 MB/ 8 MB 8 MB/16 MB 8 MB/16 MB 8 MB/16 MB 64 MB 64 MB / / / / / / / / 283 x 495 x 394 mm 339 x 518 x 394 mm 398 x 495 x 394 mm 117 x 173 x 84 mm 165 x 187 x 82.5 mm 1 x 74 x 173 mm 160 x 76 x 175 mm 25 kg 30.5 kg 32.7 kg x x 57.4 mm 0.34 kg (wih by) 89 x 165 x 70 mm 22.7 kg x x 57.4 mm 0.32 kg (wih by) 0.57 kg 0.72 kg 1.1 kg 0.65 kg 0.90 kg 177 x 76 x 218 mm 1.32 kg (by icl.) Lbl li 20 mm 114 mm 40 mm 140 mm 51 mm 180 mm 108 mm 224 mm mx mm mx mm 16 mm 55.4 mm 25 mm 79 mm 51 mm 1 mm 25 mm 60 mm 51 mm 105 mm 51 mm 105 mm Ribb/S 20 mm 110 mm 40 mm 130 mm/ 51 mm 170 mm/ 108 mm 220 mm/ / / / / / / / 110 mm Oi vi cci ch cig - i, lbl wi, c... Mbil Lbl i, highly b Zb High-E Pi Mx. i Mmy Dimi Pi Mi Wi-Fi, Blh xiv cci Lil iig, /b/g/ Blh 3.0, Eh vi cl xiv cci i Zb EM220II Zb Th w cmc mbil i fm Zb c b f Pg 7 -S Xi l fü: I i Ezg ig g g f Fig ich g z K wl v g B wl g v ich Iv kz k g P i mik k ik N Lgii V g- T ig gik W flg Sk v ch B öffli Bhö lgiik iä Mil liä I l, il ci i f R bil bli M ig -b c ig, Q li g wkf - w i fm bil /m, S f,. M il l i billig i Lik-O mb g! Uiliy i/ill fig, m ymwch f i y h c ic h Ai fil g vili ily i wig wi cc A ch i ci ic ckly ki giic Zb Pfil M vl ch v & L c qi wh h i Uig c, y h AiW AN. U livy, bfi m i l h WL T C wi m vi wih. G h g y w imz civiy b f f i, i Th vic O y m y c g, wih vic. h c i, ic mbil. A icki y-fil mg if f y Bl fm ll bl c c w y l, y liv l y gm ios, w ic f h h m BlckB l i k b f A bil lifi Bl hl E, hi xlici WiC g WiM ch im Wb-b ici Bili iig, Ai, lfm T ch y Cmm vi w Pi l Fil l c, Wi BlckB Dvlm iig wih N ic Rg Al bil Sfw g f v ic. l S g bl fll WiM Lik-O, b x by b h (NFC)h 220 wih K). Bcki h v ci -f imz m bl chic, w Ki (SD fw, ci, cl g f y hl, Zb h i-ii Zb c ig. h i 74mm c i v h imz320 m wh 48m y. h m y ig i f b imz ym w ii g, h I i bl l h i m m m c, i c y li. h i Zb g x ig ch li img by ch R liy lif Zb li -q ci i S, img Gihigh-qliy, f hi i h Zb biliy ii b c by E ic m-m v lici c c bl c y bg);, mliy f y -ck m y, icifci h i h ; il. wll B lg il h Dm ( y M m cm mximi f m im.cm Dvl ivl q wih y ig y zb g ch i i, llw ll, cm- ifm m i h c h i c y c il, c F If Näh Zb imz Si Dh : i 1 i g b m Z i, ll f y QL y f li. g f lici wi i f ff viy Zb y f c Zb l f fm livl m ib xc c ih im cm f f. zb M - www. y w vii Lb miimi i v ifm P h G h hig 420 RW Zb Si Pi w h Si cig 0 Pi I RW 42 Zb : Si f Pi i gi S RW 420 Thi 420 Pi lig h Sl h RW ii kig M v M m F m N vilbl i MENA. 182 v M l i lb mbil v ml i c-h f ig i, f i ig b viy-b i f QL h ci QL fllw l ifi ly i, wh lbl g bfi l f:, h Zb il highly y, -fi hi g I l: hlf-g, ic lbl m b i -lf h b bili i. A Z i i i lbl QL -ich-w l, R w y lb l i y ig h mk, ll-b f h i. x ly lb 20 i i h i g 220 QL3 -gl ig f h QL h -ich QL m lighw i y;, l mk hi y ch -cm w y lbl : i i hc - l im h ig H i c c b --vig h ji ig ml b cy lbl i civ l y w v- QL i m A, ll hm -if bl. Th g, h iy f ; wi bb l ; v y h m m m hgh ig IT l vi v y liy i civi i m k ig y high-q i i. A i xi v w, g, im Tl hl f wki ig cc ig ig k k hl bl Pi ZbLi hi chg i. i i Zb Gl k cv i h h QL ch Lik c, cfig fi b vi yf Z -, b wih c m f i. m f bl c bilii c c i m c Eh li g m w m b Z fim ii 2010 J i m h if c c-l : l f wih RFID P O ETE AG IM HER GO Q i i z Lb Di Di b i, bi. ch v Zbz, lg g m fkiich -Si imi Dch l Aw bl Xi wi vl ck ig, ll l Di D liä, ch chbibk hchvlm chl liä. bi m k ckq mi g Dckq igki ich G hm D lich f mögl läig Zvlä iig fü U bib i, zv f ii zilik ich Eb Mll höh Iv S m ch i klg g ähl i i/ f gw i Aw ill k b bi hiw Dck h W -Dc iigki ll. g c ig Xi4 gi zi Di i chw, füh bhä ll fü ägm Dckg b Xi-Vg i bf v l i g iviä i Sli ckq Pk ig l D Ab ZbLik im : iig üb Vil ck g fü (110Xi4 i. lg Xi4-D ik Ig vw h i Dig mm Skbi Dckifc im igi bi z 356 ck ch l liä i m B -Ihl Mkm lich Dckq hwiigk iviä bi LCD c k lä i, Dckg höh P V V l l fü f b Sch 140Xi4 ) g ifl - w B g g bb i bi F blb f Alik -A igm lich z 100 Eh bi i ß, B i g 10/ G iw äßi i h m Nvig k-w mi ll, -/Nzw k Sch LCD Dc m b 0Xi4) h i b V i (11 m Z b!, i ll c Mi -b i. Z ck Ih D-Ug ig v RFI g i Xi-D li B i ili fü Awg m l v Si ch Vbchm Vilzh h Mc lvb Pl fü i i i ll Oig i bgll w g h öf bi h cm ck Zb S Dckk zb. Zb-D hh www. lbg chliß lich fü chliß l Lig V Si A wig im mß Fü fi i i Ew m F m ifmi b chciic, h m lcii c b f hmg. i L Q Zb 220 imz i Zb Z320 P im g. äi vl z m bl ckvl. A D liä. fü hh ki b ig i, i g F lich kl Xi -S gki, lb chll.dck g Li ifähi Ug ig Mich Sz biill gl fü lä i fk, Äß zv i liä il bk Lil iig, Wi-Fi, Blh xiv cci N vilbl i MENA

16 Zb LP2824 Pl Zb TLP2824 Pl Zb GC420 Zb GT800 Zb Cmc k hml lbl i f iff lici Mximm lbl wih: 60 mm Mximm : 102 mm/c. EPL ZPL cmibl Mlil ifc i Wih h k lbl i f h 2824 Pl i fm Zb y g c-vig, -fily b vic wih high fmc g. Thy blih w fmc f h k i fm Zb il f i iifici, lbllig h chmi, il c hlf g lbllig, wll vy h lici h qi ci iig w mi. Uig h ic hml c, h LP2824 i mximm 102 mm c ig 60 mm wi lbl. Th li f 8 /mm (203i) h x mmy (4 MB Flh, 8 MB SDRAM il 68 MB) g qliy i i millic v wih lb lici. I ii, h Pl i icl h EPL ZPL gmmig lgg, mic cgii f h il ifc, Uic f, cml XML cmibiliy, OPOS iv. Th wi g f ifc h iml hlig igi wih lm ll xiig ym g mh i wih cmbm ici. Cmc k hml lbl i f iff lici Mximm lbl wih: 60 mm Mximm : 102 mm/c. EPL ZPL cmibl Mlil ifc i Th hml f vi f h 2824 Pl i l ff fmc g fci h lly ly vi by lg i. Th lg cmc i fm Zb big f, fil lbllig y k, mll ffic, lby ywh iig mll mb f bc lbl, ci g i. Thk h O ACCESS Dig iv gmm, h i i iml, cmbl ily lc, cfigi ci i im ll. Thgh i y hlig h fvbl ic, h TLP 2824 i h fc i f iv f lici. Uig cmbi ic-hml/hml-f c, h TLP2824 Pl c h mll ci (25-60 mm wi) 102 mm/c. Th li f 8 /mm (203 i) h x mmy (4MB Flh, 8MB SDRAM illy 68MB) g qliy i i millic v wih lb lici. Th i cm wih h EPL ZPL gmmig lgg wll ll OPOS iv, i ily ig i lm ll xiig ym. High qliy, mli-fcil lbl i Ch bw ic hml hml f vi Pi iclly lg lbl 990 mm 32-bi c 8 MB Flh 8 MB f SDRAM f f i Th Zb GC420 k i fm h ici lbl iig. Thi i mchic hv b v my im v h high qliy libiliy y fm Zb. Th GC420 lbl i ibl ll f lici i my, fm il ci lgiic, v i h hlhc c - ywh wh m lbl. Th cmc i vilbl i ic hml vi (GC420D) i hml f vi (GC420T). Thy c high qliy lbl wih li f 8 /mm (203 i), mximm iig wih f 104 mm; h mximm lbl lgh i 990 mm. A l f 16 MB Flh SDRAM ff ly f c f lg, ghic h lici. I wfl 32-bi c g qick cig f, whil h ZPL II EPL2 ily cfig igi i xiig ym. H y will fi RS232, lll USB ifc, wll xl Eh i v y il. Zb gmic will lv y wig m: h il i mv h lbl fm h bckig i. Vil hml lbl i f mi 114 mm EPL2 ZPL II: y igi bckw cmibiliy, g F 32-bi-c, 8 MB SDRAM 8 MB Flh mmy G vl f h my, vy -fily 300-m ibb f miiml mic Th k i Zb GT800 ff libl hml i civ ic. Thi jck-f-ll i h igh f h jb wh i cm lw mim i vlm, i h m vyig f lici: i libly clly i hiig lbl, lggg g, big ick, lbl f lb cim bl c, ic g, c. Th f c 8 MB ch f Flh SDRAM f i f 7 mm c. Th l: h GT800 cily vi g wkflw. Sy flxibl wih h GT800 : l mi, ck mi - i c hl vyhig 114 mm wi. Thk EPL2 ZPL II h Zb GT800 i ily bckw cmibl, l y cc i ily i xiig vim. Wiw OPOS iv x i f i. S cci cc vi USB, il lll ifc, illy l vi Eh. A cicl f: h m cl ibb, ic h GT800 bh. Ti: wih h 300 m cl ibb y igificly c mic ff jy lg, i i. Zb JARLTECH ONE-CLICK SERVICE Scil Svic f Aiil Sciy By m fy f y cmy y cm: F x chg y cqi lm ll f c wih fll h y mfc i wy. Aiilly, Jlch ff y il -xchg vic: If h vic fil wihi h wy i, w immily lcm y. Af civig h lcm, y imly bck h fciv vic. Th vic i vli f h whl wy i, v f x wi. P-xchg vic x wi c b cmbi fly. O bh vic v h lh wih click fm Jlch wbh. Zb ZD500 Si Cmc k lbl i f y igi Dic hml hml f m f lbl ick Vi wih UHF-RFID cig cbilii (il) Mx. i : 152 mm/c. Ey igi hk ZPL, Lik-OS m ifc Th Zb ZD500 mk h iig f hiv lbl hgg y ibl. I i iclly i f lici wh -i chicl i vilbl wh i i h iiy. Th iig f iivil c lbl i il l fci mlly cig lbl i lbi, mfcig mkig, wll f cig ick wib f v. C f lg viy f mi, i wh hy qickly libly, fm h mll c g h lg ll lbl. Th ZD500 iilly ll Lik-OS fci. Thi wy, y chiv c cci v, l NFC fci wih h h f b fm cig mbil vic. Lik-OS iilly high fmc m mic blhig. Igi i xiig vim i iml, hk RS232, USB lll ifc, l h Eh. Oilly civ vi wih Wi-Fi Blh. Th l illy vilbl vi f iml RFID cig. Zb Dig P High-fmc fw f fil lbl iig F ll Zb i S ZPL EPL i Al ibl f cig RFID lbl ZbDig P b c lbl ig fw mk cig cmlx lbl b fix vibl iml. ZbDig P f iiiv, Wiw-b ifc WYSIWYG lbl ig, l RFID cbilii wiz, i cfigi i igic l. Th fw hl hc h i cbilii mximi i fmc. All cmm fci f h lbl i,.g. ici f x, img, ghic, li, bx b c. Fhm, h high fmc fci vilbl, ch b cci, c, cig f RFID lbl my m. Sig, ch mmy lyi l ily cll ig h fw, which vl E lgg, wll Chi, Ri h. N vilbl i MENA

17 Zb GK420/420 Cfig y w i by ylf! Zb Dk lbl i wih ily w ig Avilbl ic hml hml f i Mximm lbl wih: 108 mm Mximm : 7 mm/c. AC, USB cbl, Zb Dig Wiw iv icl Th -f-h- GK420 i i ff fc vl i bic k i. I ff y imv iig fmc cmbi wih lg mb f hiic f. Slk cmc ig, f, b h libl GK420 i m ivm h fc f h m iv lici ii f lgiic, ffic, hlhc, lbi, il, cig, cl vic my m. A mi f, ll i i hi i cbl f ig bh EPL ZPL gmmig lgg. Oilly, h GK i i vilbl c-vig ic hml i vi (wih miimm c qim y hlig), fil cmbii f ic hml hml f chlgi. Th l vi highly bl bi-i i ml lbl. Ev h lwic Zb GK ml m vi qim: 8 /mm (203 i) li, iig f 7 mm c f iig f h fi lbl mximm iig wih f 104 mm. gi i. Th gy l-wll ig i xcilly y cm wih lbl -ff m. Oilly, qi h i wih l i mchim h l vy lbl ff h ll miclly f immi. Th il cciviy wih USB, il Cic llw y igi i xiig ym. F iil flxibiliy, 10/100 il Eh i l vilbl. Shl w fll h f mig y m wih ml f Zb i, l gh y w i by ig ll h i giv h by Zb. Cfig y i imly by h hl f h iic cm mb. Pl fill i «0» f qi cm i y fm. Exml: O 2824 TLP Pl i, lll wih c i h h fllwig cm mb: 282P Zb 2824 Pl Dk Pi All Zb 2824 Pl i cmi 4 MB flh mmy wll 8 MB RAM f mh lbl iig wih wih f 54 mm lgh f 279 mm. Icl i h livy ckg f h lbl i fw wll ll qi Wiw iv. 2-ich (51mm)4 ich (102mm) c i, EPL ZPL Pgmmig Lgg () icl gmmig ml, ZbDig lbl ig fw Wiw iv. P Nmb (if f i cifi»0«) S Oi Dcii P - 2 _ - 0 _ 0 LP 2824 Pl - Dic Thml Dk Pi, 8 (203 i) P - 1 _ - 0 _ 0 TLP 2824 Pl - Thml Tf Dk Pi, 8 (203 i) 51 - _ 0 - _ EPL ZPL Pgmmig Lgg () _ USB (y B) Sil (DB-9) _ Plll (Cic) _ il ZbN 10/100 Pi Sv USB (y B) - 2 _ - _ E UK - _ 0 - _ N i () - _ 1 - _ Di (l) - _ 2 - _ C - Li & Tg - - _ 0 _ S Flh (4 MB), S SDRAM (8 MB), N Rl Tim Clck - - _ 4 _ Fll Flh (68 MB), S SDRAM (8 MB), Rl Tim Clck Eglih / E / Li Amic / Ai F Pi Wih Zb F m flxibiliy j ig h il il Eh. Th xi h l b flly ig. Th cmc hig i h fc cmi i ffic wh, whil i ily cl fc cl chm mk i xmly i GC420 Dk Pi 4-ich (102 mm) ih, 4 ich (102 mm) c i, EPL ZPL Pgmmig Lgg () icl gmmig ml, ZbDig lbl ig fw Wiw iv. Zb GX420/420/430 Dk lbl i wih imv fciliy Eih ic hml iig 8 /mm (203 i) hml f 8 /mm ( i) Mximm lbl wih: 108 mm Mximm : 152 mm/c. AC, USB cbl, Zb Dig fw Wiw iv icl U-fili, biliy libiliy mk GX i i h b-i-cl. Thy hv lk cmc ig h fi chic i lik hlh c, il, cig, l cl vic, c. All Zb GX ml vilbl c-vig ic hml vi (wih mll imi), cmbii f ic hml hml f chlgi h m cvi ym f lig ik ibb h mk. P Nmb (if f i cifi»0«) S Oi Dcii G C _ GC420 Dic Thml Dk Pi, 203 i G C _ GC420 Thml Tf Dk Pi, 203 i _ _ USB, Sil Plll (Cic) _ - 2 _ - _ E UK _ - _ 0 - _ N i () _ - _ 1 - _ Di (l) _ _ S Flh (8 MB), S SDRAM (8 MB) _ Eglih/E/Li Amic/Ai GT800 Dk Pi 4-ich (102 mm) ih, 5 ich (7 mm) c i, EPL ZPL Pgmmig Lgg () icl gmmig ml, ZbDig lbl ig fw Wiw iv. A li f 8 /mm (203i) /mm (300i) g fil iig l lbl f wih f 108 mm. A iig f 152 mm c m ll y lw- mim-vlm iig qim. Th GX-i cm wih EPL ZPL gmmig lgg il cciviy f y igi i xiig ym. F iil flxibiliy, 10/100 il Eh wil, b/g Blh, i l vilbl. Pi mchim hig mch fcly: b bl-wll hig m f hck-i ABS lic c gi imc h mchicl iflc. Th hig fc i ly y cl i gy cl lly c gi i. Vi fci h c b ig ch jbl mi, c lil iig mk h G i i fmily f ll- h f h f. Th GX420 vi cm wih m ciy f h c h i wll h cmbl fm hi cc hf. Th m im lckbl cig i ic-m vify h cl cmi. Fh gl i vilbl h mmy xi, l-im clck, i c. P Nmb (if f i cifi»0«) Oi Dcii G T _ GT800 Thml Tf Dk Pi, 203 i _ _ USB, Sil il ZbN 10/100 Pi Sv _ _ USB, Sil Plll (Cic) _ - 2 _ - _ E UK _ - _ 0 - _ N i () _ - _ 1 - _ Di (l) _ _ S Flh (8 MB), S SDRAM (8 MB) _ Eglih/E/Li Amic/Ai N vilbl i MENA. N vilbl i MENA

18 Zb ZT Si Rb lbl i wih ml hig Dic hml hml f lbl iig Pfc f lbl wih il mb, f ckig hiig Mx. : 152 mm/c., li f i Tl-f mic f h mi cm Zb 105SLPl Lbl i f high fmig cil i High ic qliy wih i 8 MB Flh mmy 16 MB SDRAM f iig 305 mm/c. Rb ll-ml hig f gh ig Ey hlig wih i ymbl-b LCD ily Ifmi Lik OS Zb Th Zb ZT Si cl h g bw Zb k i (ch h GX Si) bl i (ch h ZM ZT400 fmily). Th i i iclly ig f lbl ci i wh, lgiic ci. Accig y qim, ch bw w ml, h ZT220 h v m wfl ZT230. Dig h ml cclizi, Zb ic fbck fm h vy bgiig. Th l iiiv, y--hl lbl i wih b ig f ii h l. U h ic hml hml f i i cci wih h i, hk ZPL. Sil RS232 USB ig,. Oilly x h cm wih Eh 10/100 i v /b/g/ Wi-Fi, wll lll ifc -b, mlly fm h i. A iclly cicl fci: h lbl cch y i h xc m high h Zb S4M. Bh ml cc f b i-c lmim, b cmc fi. Th mi cv h ZT230 i l m f ml; h ZT220 i i m f hck-i lic. Th bl-flig cv h ig i f ghly 10 cm, whby h i i iz i cm gh qi lil lci c. Chgig h cl ibb lbl ll i y imly h cv lc wih y bhm hig. Th viw wiw lwy giv y qick lk h mil. A high i qliy f bc, w ghic i g by h li f 8 /mm (203 i), illy wih / mm (300 i). Pl, jy h v Zb qliy wh i cm l-f cc mic f h cm, lik h ih ll. T mii i ll h y ly h cmm l. Th ily h ZT230 h i iiiv hlig, imlifi vic cmm, wll cl h i i. Aiil LED ily vi h wih ifmi b i mic. Ev chl l c iiivly h i f h ZT Si. Th ligh mvbl mi i l viwbl hgh h i mi, f iml iiig. Cl mkig h ii fh imlify i hlig. Rlibiliy bl hig ky cm i chllgig i lici. Zb ff bh wih i lbl i, h 105SLPl: w iig chlgy wih b mchim, wll ll-ml hig, l f gi mchicl w. Pi high qliy lbl f c lblig ig ckgig, him ivy ckig wih h Zb 105SLPl: c-fficily, qickly libly. Wih h 105SLPl y fi fm fi-cl i qliy hk i Elm Egy Eqliz, wll li 300 i ( /mm) f x, ghic bc. Hlig i y iiiv, i ymbl-b LCD ily. Ev wh mvig lcig h cl ibb, wh fmig i mic, i imliciy will v y vlbl im. Wh wi y: iml cci xiig ifc, cml bckw cmibiliy, h lll, RS232, USB Eh ifc. Oilly civ h 105SLPl wih Wi-Fi i v (b/g) f wil cc. A lfm h i m Zb vic wih wfl fw, mkig hm y ig, mg mii fm y lci QL220 imz220 ZT- Si QL320 imz320 QL420 ZD500 ZT-400 Si Zb Zb ZT400 Si Mi-g lbl i f high vlm lici Exmly f ic hml/hml f iig Mx. i : 356 mm/c. 203 i Mx. lbl wih: 178 mm S Zb Lik-OS fw vim Th Zb ZT400 Si mi fil iig f ci li, ckgig hiig lbl, i icmig g i hlhc. Pc wihi ml fm iil-gh hig i highly vl ic hml/hml f iig mchi. I i ig liv lg lbl hgh icibly high. Wih 356 mm c h ZT410 i f h i i cl. Th lg ZT420 l h imiv f 305 mm c. Wih h ZT400 Si y i lbl g wih wih bw mm (ZT410), mm (ZT420). Lig chgig mi i vy y, hk h hig li. A wih h lg viwig wiw y lwy hv h miig mil i li igh. U lighig cii h illmi mi cl ibb h vi gh ligh ii h i f mk h cy chg. F m -fily i h i h mli-li ymbl-b LCD ily i ii h wll li fci ky. Th g f vilbl iig li ( i, wll 600 i f h ZT410), XML -cmibl iig RFID cbilii llw y igi f h ZT400 mig i i viy f lici. Th gmmig lgg ZPL, ZPLII EPL f cmmici wih ly xiig ym fw lici i wk. Whv hwv y h ZT400 i, h lg mb f ifc cciviy i f mh i. Th ZT400 cm wih USB RS232 ifc, Eh f wk fci, wll Blh. Oilly h w f mi l f bi-icil lll, c wk c /b/g/ Wi-Fi. NFC cbilii f mgcy ic x h cciy f h i i. Th i f h ZT400 Si imiz f wih h Zb Lik-OS fw vim. Lik-OS cmi fw vlm ki m cicl lici f m mic i mgm. Th i chic llw gh lwy f gwig f lici. F h ZT400 i y civ m il mi hl f cm-fi g i y lici. JARLTECH MARKETING-SERVICES M Pfi wih h Jlch Mkig Svic! Th mifl mkig vic, w vi y wih m ii ll y li ll f f chg c ic: Pfilly i mi lwy hl cvic cm. A ll y civ l PDF vi f h l clg wih Jlch lg f c f f chg. Pi f c w ibl i fll cx ll c cii y wih c f Jlch. Alivly, w ig y vy w clg b h Jlch clg cm-il y ym li, i PDF, i ly, v wih iig ckgig. Pl k f m ifmi wll f fl Emilig Tl h hl y cy x img i y w mil. O g ifmi b mkig h hl y wih h lig imlmi f cm v, i mi. N vilbl i MENA

19 Cfig y w i! Shl w fll h f mig y m wih ml f Zb i, l gh y w i by ig ll h i giv h by Zb. Cfig y i imly by h hl f h iic cm mb. Pl fill i «0» f qi cm i y fm. Exml: O ZT220, ic hml, 300 i wih il Zb 10/100 PiSv h g h fllwig cm mb: ZT22043-D0EFZ Zb ZT Si All ZT i icl: Sfy gi CD, UK E w c. All ZT cfigi icl: 8 MB SDRAM mmy (4 MB vilbl), 8 MB Flh mmy (58 MB vilbl), Sil USB, fix miiv mvbl flciv, ZPL Fimw. P Nmb (if f i cifi»0«) Dcii F Z T E F Z ZT220, 203 i i 300 m 104 mm 152 mm/ Z T E F Z ZT220, 300 i i 300 m 104 mm 152 mm/ Mx. Ribb Siz Pi Wih Mx. Pi S Zb ZT400 Si F S ZT400 f icl UK E w c, hml f ic hml i m, USB 2.0, USB H, Sil, 10/100 Eh, Blh 2.1, ZPL EPL fimw, l im clck, 256 MB RAM mmy (4 MB vilbl), 5 MB flh mmy (64 MB vilbl), jbl miiv fix flciv. Rli Mi Hlig C P mb ZT410 ZT41042-T0E0000Z ZT410, 8 /mm (203 i) 104 ZT41042-T0E00C0Z ZT410, 8 /mm (203 i), UHF RFID 104 ZT41042-T0EC000Z ZT410, 8 /mm (203 i), Wi-Fi /b/g/ 104 ZT41042-T1E0000Z ZT410, 8 /mm (203 i), Pl 104 Mx. Pi Wih (mm) 8 /mm ( 203 i) /mm (300 i) 16 /mm (600 i) T Pl C Pl wih Li Tk Rwi Plll Wi-Fi RFID Zb S Z T E F Z ZT230, 203 i i 450 m 104 mm 152 mm/ Z T E F Z ZT230, 300 i i 450 m 104 mm 152 mm/ Thml Tf Oi Z T 2 _ 0 4 _ - D _ E _ 0 0 F Z Dic Thml Z T 2 _ 0 4 _ - T _ E _ 0 0 F Z Thml Tf Oi Mi Hlig Z T 2 _ 0 4 _ - _ 0 E _ 0 0 F Z S vi (T) Z T 2 _ 0 4 _ - _ 1 E _ 0 0 F Z Pl (iv l, li k il) Z T 2 _ 0 4 _ - _ 2 E _ 0 0 F Z C (icl cch y) Z T _ - _ 3 E _ 0 0 F Z Pl wih Li k (illy wi fll ll f li) (ZT230 ly) Cciviy Z T 2 _ 0 4 _ - E F Z Sil USB Z T 2 _ 0 4 _ - E F Z Sil, USB Plll Z T 2 _ 0 4 _ - E F Z Sil, USB il ZbN PiSv 10/100 Z T 2 _ 0 4 _ - E C 0 0 F Z Sil, USB il ZbN PiSv Wil i ZT41042-T2E0000Z ZT410, 8 /mm (203 i), C 104 ZT41042-T3E0000Z ZT410, 8 /mm (203 i), Pl wih Li Tk 104 x ZT41042-T4E0000Z ZT410, 8 /mm (203 i), Rwi 104 x ZT41043-T0E0000Z ZT410, /mm (300 i) 104 ZT41043-T0E00C0Z ZT410, /mm (300 i), UHF RFID 104 ZT41043-T1E0000Z ZT410, /mm (300 i), Pl 104 ZT41043-T2E0000Z ZT410, /mm (300 i), C 104 ZT41043-T3E0000Z ZT410, /mm (300 i), Pl wih Li Tk 104 ZT41043-T4E0000Z ZT410, /mm (300 i), Rwi 104 ZT41043-T0E0000Z ZT410, /mm (600 i) 104 ZT420 ZT42062-T0E0000Z ZT420, 8 /mm (203 i) 168 ZT42062-T0E00C0Z ZT420, 8 /mm (203 i), UHF RFID 168 ZT42062-T0EC000Z ZT420, 8 /mm (203 i), Wi-Fi /b/g/ 168 ZT42062-T2E0000Z ZT420, 8 /mm (203 i), C 168 Zb Fcy Fi Oi ZT42062-T4E0000Z ZT420, 8 /mm (203 i), Rwi 168 Zb 105SLPl F ZT42063-T0E0000Z ZT420, /mm (300 i) 168 ZT42063-T0E00C0Z ZT420, /mm (300 i), UHF RFID 168 ZT42063-T2E0000Z ZT420, /mm (300 i), C 168 ZT42063-T4E0000Z ZT420, /mm (300 i), Rwi 168 All 105SLPl i icl: Sfy gi CD, UK E w c. All 105SLPl cfigi icl: 16 MB SDRAM mmy, 8 MB Flh mmy (2 MB vilbl), Sil, USB Plll, il ZbN PiSv 10/100, mvbl miiv fix flciv, ZPL Fimw. P Nmb (if f i cifi»0«) Dcii Mx. Ribb Siz Pi Wih Mx. Pi S S _ E SLPl, 203 i i 450 m 102 mm 305 mm/ _ E SLPl, 300 i i 450 m 102 mm 254 mm/ Fcy Fi Oi Cciviy 1 0 _ E S Cfigi 1 0 _ - 8 K E Il ZbN b/g Wil Pi (i c icl) Mi Hlig 1 0 _ - 8 _ E _ 0 T (S Cfigi) 1 0 _ - 8 _ E _ 0 C wih Cch Ty 1 0 _ - 8 _ E _ 0 Rwi wih l (Ebl fll ll wi, fll ll l ff) Flh Mmy 1 0 _ - 8 _ E _ MB O-B Li Flh Mmy (2 MB vilbl) 1 0 _ - 8 _ E _ MB O-B Li Flh Mmy (59 MB vilbl) N vilbl i MENA. N vilbl i MENA

20 Zb Pi H Zb 110Xi4 Zb 140Xi4 Zb Oigil ih f ll Zb lbl i Y iy i h vic bi Ey illi jm Diff iig m f ffici ci F USB 2.0 ifc Pih f lbl i wig. Th hml h i i ic cc wih h ig lbl f ibb, which c ci bi. Oc i l bcm fi ci g, h ih b lc. Thi c b fflly wih vy Zb i i blly c-ffciv, h i l my im lg h igl ih. F vy Zb lbl i h i h igh igil Zb ih. Pl mmb ccig i y iig chlgy (hml ic hml f), wll h li (i). Sm i vilbl i vi f h li (203, 300, 600i). Af chgig h ih i b j fi. Thi g vly c blck i lg vic lif f h w hml li, which hwi wl w ff b mg ily if imly ill. Pih ibl f Rli Zb-PN Im mb Rlcm Pih ZT410 /mm (300 i) P z410h Rlcm Pih ZT420 /mm (300 i) P z420h Rlcm Pih ZT 8 /mm (203 i) P z Rlcm Pih ZT /mm (300 i) P z Rlcm Pih LP2824, GC420 8 /mm (203 i) G Rlcm Pih TLP2824, GC420 8 /mm (203 i) G Rlcm Pih GX/GK420 8 /mm (203 i) Rlcm Pih GX/GK420 8 /mm (203 i) High-fmc lbl i f hml f ic hml lbl Mx. lbl wih: 114 mm Mx. : 356 mm/c. Lg b l hig RS232, lll, USB2.0 Eh ig Wih i wih f 102 mm, h Zb 110Xi4 i fc f mig lici. A 8 /mm (203 i), i i cilly i f i hiig, iy, whig ci. Th vi wih /mm (300 i) 24 /mm (600 i) ig c h, high-qliy i- mll c lbl, wll high-iy lbl lcic cm micl lici. Th b ml hig h high i fmc ( 356 mm/c.), wll h f RS232, lll, USB, Eh Wi-Fi ifc (i) qlifi h i f i lg mb f lici. Ey hlig i g y im hgh h ghicl LC ily. Th x mmy (16 MB SDRAM, 8 MB Flh) llw h 110Xi4 i lg fm lbl qickly i high qliy. High fmc i f hml f ic hml lbl Mx. lbl wih: 140 mm Mx. : 356 mm/c. Lg b l hig RS232, lll, USB 2.0 Eh ig, Th 140Xi4 i f h f i i Zb Xi i, iig 356 mm c. A mximm lbl wih f 140 mm li f 8 /mm (203 i) mk i h fc ll- i lgiic mfcig lici. Th 140Xi4 lbl ll wih im f mximm 203 mm, gly cig h lc cmbl. Wih i wfl fmc l cci, i i h il chic f high-vlm, mii-ciicl lici wih 24-h y cycl. I ii f cci vi RS232, lll, USB, Eh Wi-Fi (il), h 140Xi4 i wll i f lici i which lbl qi qickly, ih m i bch. Cfigi y cy ig h lg, ghicl LC ily, whil h x mmy (16 MB SDRAM, 8 MB Flh) llw h 140Xi4 v i lg fm lbl wih lgh f 991 mm, bh qickly i high qliy. Zb Rlcm Pih 110Xi4, R110Xi4 /mm (300 i) P h Rlcm Pih 140Xi4 8 /mm (203 i) P z Rlcm Pih 170Xi4, ZE500 /mm (300 i) P z Aiil ih cci ch l, ym xi ki q Zb 170Xi4 Zb 220Xi4 JARLTECH DEMO DEviCE SERviCE U m vic! Allw y cm b cvic by c f -i i! Y hv ll im i ck w will glly vi m vic, f mll f v f-f-chg. Y l by c j fw ccig hw f iff mfc. I, y will fi ly ll f c i h Jlch m l. Simly cc y Jlch cc mg v h qi i i. Pl h i m i ly ibl k wiig im f f wk i cc. High-fmc i f hml f ic hml lbl Mximm lbl wih: 180 mm Mximm i : 305 mm/c. Lg y l hig RS232, lll, USB 2.0 Eh ig, Th 170Xi4 i il f AIAG, ODETTE, UCC/EAN-8 h cmlic lbl m i bch. Wih 8 /mm (203 i) /mm (300 i) i li, i i lbl 180 mm wi f 305 mm c. Lik ll Xi4 i i, hi high vic i lbl ig h hml f ic hml mh. Thk i gg l cci, hi iil lbl i fm libly h m ifficl cii. Cfigi iml cy ig h lg, ghicl LC ily, whil h x mmy (16 MB SDRAM, 8 MB Flh) llw h 170Xi4 i v lg fm lbl wih lgh f 991 mm, qickly i high qliy. Thgh f cci vi RS232, lll, USB, Eh, Wi-Fi (il), y c iivilly lm y qim. Vi wih mic c, i, wi ic hi flxibiliy. High-fmc i f cilly lg lbl fm Pi ig ih hml f ic hml c Mximm lbl wih: 224 mm Mximm i : 254 mm/c. Lg b l hig Th 220Xi4 qickly i lbl 224 mm wi 991 mm lg 254 mm c. All h x, lg bc y h li f 8 /mm (203 i). Ch h /mm (300 i) vi wh high-iy ghic mll f qi. Th lg mmy (16MB SDRAM, 8 MB Flh) g f libl iig v f h m cmlx lbl. Th lg lbl ly ( 203 mm im) h b l hig g i ci i h hh vim. High fmc mk h Xi4 l chic f i wi-lbl lici ch chmicl m lbl, imy ml lbl, miv iy lbl, b-iz lbl ll ci hiig lbl. Th ghicl LCD ily llw f iclly flxibl cfigi, whil h igi wih ll xiig ifc, f cci vi RS232, lll, USB, Eh Wi-Fi (il) vi wih mic c, i wi mk i ll- f ll lbl lici. N vilbl i MENA. N vilbl i MENA

Budgeting. Here are five easy ways to keep your budget. Keeping up with all the INS and OUTS POSITIVE. Budget Quick Start. Go Green!

Budgeting. Here are five easy ways to keep your budget. Keeping up with all the INS and OUTS POSITIVE. Budget Quick Start. Go Green! Bgig K lif G h igh l f chl Mbil, li, v g bkig h w chck cc c i blc M bk l ff li bkig, which i g w k ll f ic i chck Lk f chckig vig cc h icl li bkig l v bil bkig, c k chck bg i G G! G f l li lik li bill

More information

Issue 1, Volume 1 January 2010. news for the residents of alamo heights SAN ANTONIO STOCK SHOW & RODEO. T h e S a n Antonio Stock Show & Rodeo

Issue 1, Volume 1 January 2010. news for the residents of alamo heights SAN ANTONIO STOCK SHOW & RODEO. T h e S a n Antonio Stock Show & Rodeo Al Hi 09 ER I 1 Vl 1 Jy 2010 i i Al Hi 09'ER SAN ANTONIO STOCK SHOW & RODEO V PRCA L I R O T Y F Fi Cciv Y T S Ai Sc S & R i ill c i ill ly ily i AT&T C i Pi R Cy Acii (PRCA) L I R Y. T S Ai Sc S & R cii

More information

PINPOINT: What and Where?

PINPOINT: What and Where? 604.879.4280 if@i.cm 2014 Mi ki- B.C. Ki Ly Ifm Smb 2009 BRITISH COLUMBIA EDITION Fb S BRITI H y 2010 PINPOINT:? Ii i I: Ti m v mmiz ci b fiv m ii c fm BCCA i A. A i f c, A i m f im icki, v b c i. ITION

More information

Seulement pour revendeurs FR#6

Seulement pour revendeurs FR#6 Slm v FR#6 NOUVEAU DANS CETTE ÉDITION Dlgic QickSc I QM & QBT 2400 : Pi mbil PwSc PM & PBT 9500 : Lc c-b 2D iil Elf Hlhc : PDA b l c l é Mm X3 : Oi mbil fm ch Hywll Gi 1280i : Sc iil lg ic Dlhi 60 : Sch

More information

FLORIDA. Equipping the Saints for the Work of the Ministry. Jacksonville Orlando Tampa Bay Clermont. An Extension of Andrew Wommack Ministries

FLORIDA. Equipping the Saints for the Work of the Ministry. Jacksonville Orlando Tampa Bay Clermont. An Extension of Andrew Wommack Ministries FLORIDA A Exi f A Wck Miii Jckvill Ol T B Cl Eqiig Si f Wk f Mii A W f Dic A Wck Pi F f Ci Bibl Cllg D Fi, Ev ccfl ii g g cl. I j f i i fl cil ig i xic ic l, ifl cll cl f kck l. I k l, I, if viv, i k g

More information

Analysis of Stock Price Return Using Textual Data and Numerical Data Through Text Mining

Analysis of Stock Price Return Using Textual Data and Numerical Data Through Text Mining Ali f Sck Pic Uig Txl D Nmicl D Thgh Tx Miig S Tkhhi 1,, Mkz Tkhhi 3, Hihi Tkhhi 4, Kzhik T 1 Mii A T Bkig C., L., 331 Shib, Mik, Tk, Jp S_1_Tkhhi@miifg.c.jp G Schl f Sm Mgm, Th Uivi f Tkb, 391 Ok, Bkk,

More information

int Ron t Marc ier rise e la Impasse du u Liv oue re M lin Berthel ry roix Fleu m Clos inot s int V urg S Faub Rue Rue du C rc de l ' Etuv e Stuart

int Ron t Marc ier rise e la Impasse du u Liv oue re M lin Berthel ry roix Fleu m Clos inot s int V urg S Faub Rue Rue du C rc de l ' Etuv e Stuart . Big i N éi N Cil l l Néi l N i C lli C i é Néi i i I. N -D z Ei if ig Vll Bl ig Vig l'o l S Bg i i g l Ci Qi i Blf Si ig l i i 1945 g li gg ég Ni l Bl l i H Si J iz Eg S i Villi I l Bl i i i H Bliz Dli

More information

Scholarship Help for Technology Students

Scholarship Help for Technology Students i NOVEMBER 2014 Sli Hl f Tl S S i il ili l j i il i v f $150000 i li VN l f li Pl Tl N f xl i ii f v Pi Oli i N fi f i f vl i v f f li f i v f Viii Sli f vill f flli j: Pl Tl Mi Alli Hl li A Ifi Tl li

More information

We all saved tin foil.

We all saved tin foil. Rci H I R C bl iv lvi l l b b vi c? I ci icil ci ici clic c i v A biliz blic v cci J W bl i li l viv l i i c b b c I c li l v ciz i i v b l ci il c vic I! i v v ; l v W I c i v l l ll lv l vb l c l i lc

More information

The Joy of Swimming Learn how to swim

The Joy of Swimming Learn how to swim 17 i: T J f Sii L i Hl S Dik E k i Cf Mk G, Gi Fiv, pii! I 17 B.i 1 18/09/2013 12:02 H Ki i f Bi Wl p f b i R S. A i l i i i ik, i i i ii! B, f i xii i v i! S! i i l MD p bi l ppi E i, l l, b l il f l

More information

Base (Choose up to two) $4.79. Cheeses $1.29

Base (Choose up to two) $4.79. Cheeses $1.29 Mci S S D Gk S Ak v i. Rmi ic c, c, c, i, ccm,, mm, c, Km iv, Rm m, cii. i : $5.29 : $ 8.79 Mic Mm S Wi, cm Ii MAmé c, i i iik, P mm civ. : $4.99 Pz F M i i z: Gic Pm, i i c B K, i i m Cim (A T c $ 2.49)

More information

4-H 500 OHIO STATE UNIVERSITY EXTENSION. Science Fun with PHYSICS. Name: Age (as of January 1 of the current year): Club name: Advisor name: County: _

4-H 500 OHIO STATE UNIVERSITY EXTENSION. Science Fun with PHYSICS. Name: Age (as of January 1 of the current year): Club name: Advisor name: County: _ OHIO STATE UNIVERSITY EXTENSION 4-H 500 S F PHYSICS Nm: A ( f Jy 1 f y): Clb m: Av m: Cy: _ A Ky Blkf, Ex E, 4-H Cy D, T O S Uvy, Al Cy Sy S. C, fl Ozl Av f Gl Exl 4-H Clb, W, O Rv Ml F, PD, R L, Bll Rb

More information

CATARACTS AND POVERTY HOW ARE CATARACTS TREATED?

CATARACTS AND POVERTY HOW ARE CATARACTS TREATED? CATARACTS AND POVERTY HOW ARE CATARACTS TREATED? C uy i f CBM fu. I ul il, CBM u l ill v ffl qu l y vii mil u vi i il. Si uy iu i 1966, CBM Iil fm m 12 milli i li. Wi yu u fm u 600,000 i ully l l li vii

More information

Orthodontic Products

Orthodontic Products Ohi P ., PO Bx l Av, IL 60143 678, I Th 1540 W D D,! fmil i hiv y f h ih ll y w, g i f ll b hiv h iv h v h i w z,, w ili i i 1981 i l f livy il w y i i v S. A y f, i milly, i, y y hiv m li q li, f i f

More information

TAKING YOUR BUSINESS NEW HEIGHTS. With Hitachi Private Cloud

TAKING YOUR BUSINESS NEW HEIGHTS. With Hitachi Private Cloud TAKING YOUR BUSINESS NEW TO HEIGHTS Wih Hichi Piv Clu 2 FORECAST WHAT IS PRIVATE CLOUD? Th i ub h m viuliz, um, ffici ifucu i ky lizig h c vig puciviy gi bui i ucc i y highly cmpiiv mk. Dmyifyig Piv Clu.

More information

Nuclear A practical energy source

Nuclear A practical energy source T Gi Fii/Fi Nl A il D Hll, T! Gi P i xl xi i i l b vii i iiiiv xi i l W lk ki i I Li P i D ill v ii i-l il i, i - ivii Wbb W x i i l il v i i i W k i S B i, kl vl il i Gi P S, C C Gi P S Aivii ill x i

More information

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years Claim#:021914-174 Initials: J.T. Last4SSN: 6996 DOB: 5/3/1970 Crime Date: 4/30/2013 Status: Claim is currently under review. Decision expected within 7 days Claim#:041715-334 Initials: M.S. Last4SSN: 2957

More information

A TIMELESS TALE OF BETRAYAL, POWER, AMBITION AND GREED MACBETH EDUCATION RESOURCE

A TIMELESS TALE OF BETRAYAL, POWER, AMBITION AND GREED MACBETH EDUCATION RESOURCE A TIMELESS TALE OF BETRAYAL, POWER, AMBITION AND GREED EDUCATION RESOURCE A T I M E L E S S TA L E O F B E T R AYA L, P O W E R, A M B I T I O N A N D G R E E D CAST Mb Mk Hw L Mb L M Bq / S T P Mff Ow

More information

Cruisin with Carina Motorcycle and Car Tour Guide

Cruisin with Carina Motorcycle and Car Tour Guide Ifi Tchlgy Slui Wh Swdih hpiliy V, ully. Cuii wih Ci Mcycl d C Tu Guid Ikp: Ci Th 290 Ru 100 W Dv, V 05356 800-745-3615 802-464-2474 L h g ll! Th d i ck, c, i d l x. My 17h, 18h, & 19h W ivi yu c cui h

More information

english parliament of finland

english parliament of finland gh f fd 213 P cvd f h f y f h g 4 Fby 213. E H (Sc Dcc Py) w -cd S, P Rv (N C Py) F Dy S d A Jh (Th F Py) Scd Dy S. Th g c c 5 Fby, wh Pd f h Rbc S Nö d P f h f fwg h c 212. P g dc c 12 Fby h b f P M c.

More information

With content marketing, you can move beyond measuring success in terms of impressions, awareness, or perception.

With content marketing, you can move beyond measuring success in terms of impressions, awareness, or perception. L k m k?j SHSMD y! A m k b mm y SHSMD b y k w y y m. Byj 4 000 mm y SHSMDm mb y w x b y y j bm y : F w b m y x A w m m w b b T w m Am H A R b w S b B b m k A m m m! V www. m. /b. Sy H Sy Mk Dm P Mk P V

More information

MAIN CATALOGUE INT#3. For Resellers only

MAIN CATALOGUE INT#3. For Resellers only MAIN CATALOGUE INT#3 F Rll l YOUR ONE-STOP SOURCE 2 NEW IN THIS ISSUE Dli E QikS I QM & QBT 2131: Mbil hhl 1D b ClWk C7500 & C7500G: Exml iil l lbl i H HD3130: El m m TM-P20: Mbil i i mbil i m Cbl 5300:

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E-

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- EG Z IA B H ER e d it o r s N ) LICA TIO N S A N D M ETH O D S t DVD N CLUDED C o n t e n Ls Pr e fa c e x v G l o b a l N a v i g a t i o n Sa t e llit e S y s t e

More information

fun www.sausalitos.de

fun www.sausalitos.de O ily i f www.lit. Ctt. Cy... 4 5 Rtt... 6 7 B... 8 11 Tt... 12 13 Pt... 14 15. 2 Ctt. Cy. Rtt. B. Tt. Pt Ctt. Cy. Rtt. B. Tt. Pt. 3 Ti t f vyy lif, ity viti. AUALITO i l t t fi, t ty, t t, jy ktil jt

More information

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013 FedEx Ground Rates Effective January 7, 2013 Introduction FedEx Ground shipping services provide you with dependable, cost-effective, day-definite delivery for packages that don t require the speed of

More information

Make a positive impact on your business

Make a positive impact on your business k itiv ict y bi IC IC I H? hth y ti ti c fiy bi, hv ti th vic t ct t y f-vic ict ktig & it cti cy viig tich cicti ti t cit it f Lttbx vtiig it & igit i vic i h ic y & xii th t y ktig ivtt vic ic: Lttbx

More information

english parliament of finland

english parliament of finland gh f fd 2012 P cvd f h f y f h g Mdy, 6 Fby 2012. A h d MP, K T hd h ch h c f h S. E H (Sc Dcc Py) w -cd S, P Rv (N C Py) F Dy S d A Jh (F Py) Scd Dy S. Th g c c Tdy, 7 Fby, whch Pd f h Rbc Tj H d P f

More information

Monitoring Call Center Applications with Application Response

Monitoring Call Center Applications with Application Response Mg App wh App p U Hh App p m mg h pfm f pp, h kp pp by pv b pp h hy f g m. Wh App p, y f pp pmz p m fy bh pfm pbm bf hy mp pvy. App p m h - p m f h pp whh y pv y wh pg m q: h kp pp, m b pp, h. I pv --

More information

Name Class Date TYPES OF ORGANISMS. Type Description Examples. Autotrophs Organisms that make their own food Plants

Name Class Date TYPES OF ORGANISMS. Type Description Examples. Autotrophs Organisms that make their own food Plants Nm Cl D C 8 Py Sc 8 1 Egy d Lf (g 201 203) T c xl w l g gy y d duc fd. I l dcb l f cmcl cmud ATP cllul cv. Au d H (g 201) 1. W d gy f fd glly cm fm? Egy m fd cm fm u. 2. Cml bl f y f gm. TYPES OF ORGANISMS

More information

UV filter 5 UV filter 6 Mirror coating 7 (Mirror lenses only) Hydrophobic coating 8 (Wetglass lenses only) Scratch resistant layer 9

UV filter 5 UV filter 6 Mirror coating 7 (Mirror lenses only) Hydrophobic coating 8 (Wetglass lenses only) Scratch resistant layer 9 Y P PMA A YW Y WA ic vi l i i i, p c i B p U i i P ll v i iv f p i i i i c i b c i c v xp i fl i cl cl ipi A p liv pii li p, i c f, i bili ii i l v i i cc p i WA c civ ic i b f U YUY li p il p i f i Y

More information

TV Blackouts Hit All-Time High

TV Blackouts Hit All-Time High iviii.g TV Bk Hi A-Ti High Wh Ag! I j wk, ix iff py-tv pvi i 58 k w bk. A h i igh. 2010 Bk 12 2011 Bk 51 2012 Bk 91 2013 Bk 80 ig A VOICE FOR THE TV VIEWER iviii.g Pbi Kwg O y by ii ii y i i h vi k p.

More information

Are We There Yet? IPv6 as Related to GDP per Capita Alain Durand, October 26 th 2016

Are We There Yet? IPv6 as Related to GDP per Capita Alain Durand, October 26 th 2016 Are We There Yet? as Related to Alain Durand, October 26 th 2016 Quesons for this Study: I. Where are we across the globe with adoption? a. Is deployed uniformly? b. Is there a rich country/poor country

More information

Sticky News. sticky rice cooking school newsletter

Sticky News. sticky rice cooking school newsletter S R C S V A T 3 HS SA 2009 S Nw w #05 m 2010 j v T L & S O I M T Ow C F... S C Nw C C A Smb 2010 M C S R C S BEST FOOD EXPERIENCE 2009 N F C w S R C S w w b Aw T 6 B F Ex A. A N F A Tv Tm Aw, w b M Ex

More information

> Success in a New Age of Teaching > Seasonal Safety Tips. Steve Monahan President and CEO INSIDE. Meemic Insurance Company.

> Success in a New Age of Teaching > Seasonal Safety Tips. Steve Monahan President and CEO INSIDE. Meemic Insurance Company. I ip & f p xlivl vi dil i v 64 Fll 2014 Sv M Pid d CEO di f i d d i fll k-i i bi pp d k A f i l l, f, i lik i bk ld i i, i i. I M i fil. S. v M ll f bi p f, l p k C i, l Mi I i i d l, l di d f i O k i

More information

Implementation Date Fall 2008. Communications & Transportation

Implementation Date Fall 2008. Communications & Transportation Implmi D ROGRAM CONCENTRATION: CAREER ATHWAY: Ahiu, Cui, Cmmuii & Tpi Cui Thi hw i ig pp u wih fuil kwlg kill f ui i f fu pibl ui f. I l i g phw f u pp f vi f ppuii i ii h f, uh Ahiu, Cui Egiig Cui Mgm.

More information

Form: Parental Consent for Blood Donation

Form: Parental Consent for Blood Donation A R C Wt, C 20006 Ptl Ct f B i Ifi T f t y t ll f i y tl t q y t l A R C ly. Pl ll 1-800-RE-CROSS (1-800-733-2767) v. if y v q r t t i I iv t f yr,, t, y v t t: 1. Y y t t l i ly, 2. Y y t t t l i ( k

More information

Auburn University Style Guide & Identification Standards Manual

Auburn University Style Guide & Identification Standards Manual y E k H PM 28 C 9 C MY M y K v B 10 k 0% : 60 64 % % x 11 C M MY Y K v 6 97 1% : % P PM 17 C 2 M MY Y K v 6 88 6% : % P PM 15 8 PM 17 2 B R G ID E & PM ID P E 15 8 T IC IF T IO PM 17 2 D T R D M L 0 0

More information

A Simple Tale Joseph Conrad

A Simple Tale Joseph Conrad E R L y fm p, M V w q bf b pbk w x- w. I b,b fk. H y b y b m f w mybk w f f y y w x Ipwm.. I w vywy p p ; k w q w p p k p b, y f b m f p, m, f m f f ; p w w w. I y m pm p b w pp f T, ; m, b w vp, p wt

More information

Future Trends in Airline Pricing, Yield. March 13, 2013

Future Trends in Airline Pricing, Yield. March 13, 2013 Future Trends in Airline Pricing, Yield Management, &AncillaryFees March 13, 2013 THE OPPORTUNITY IS NOW FOR CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT BUT FIRST: YOU HAVE TO KNOCK DOWN BARRIERS! but it won t hurt much!

More information

CONTENTS SHIFTING PERCEPTIONS THE SCHOOL. tips for teachers. Children have the power to change the world, The National Reading Strategy

CONTENTS SHIFTING PERCEPTIONS THE SCHOOL. tips for teachers. Children have the power to change the world, The National Reading Strategy I -8X ii Bi i O HIFIG PPIO Oii i i i i H HOOL IPOV PL vi Gi U Gi P ivii W q i Gi i i i Wkk P P i Ii i Li (PIL) Li-G Li 8 P Bi i Bi 8 i Ii i i (I) 8 i G G i i Lk i i v q, i xiv ( Fi) i i, J i v, i i, i

More information

Canada for Kids. You're unbearable! You're a LOONIE!

Canada for Kids. You're unbearable! You're a LOONIE! C f K Yu' ubearbl! Yu' LOONIE! D yu kw C 10 pvc 3. C 5 g: Alc C (Nwful, PEI, Nv Sc, Nw Buwck) Cl C (Qubc, O) T P (Mb, Skcw) W C (Alb, B.C.) T N (Yuk, NW T, Nuvu) C c l l g b wl c ff Al A c, cc Pcf. I c

More information

Universitat Politècnica de València HERE. TODAY. TOMORROW.

Universitat Politècnica de València HERE. TODAY. TOMORROW. S www.v. l f l l f S h S h F B F v l l h, h B v B l l G P l G l h P G b l x V lh H H S H S G S SS l l l f P S f S f l l h k l w l, F, P, S ll l l h fw S f l l b k w l bl U: US U l S H l vl l B v v f h

More information

Implementation Date Fall 2008. Communications & Transportation

Implementation Date Fall 2008. Communications & Transportation Implmi D ROGRAM CONCENTRATION: CAREER ATHWAY: Ahiu, Cui, Cmmuii & Tpi Cui Thi hw i ig pp u wih fuil kwlg kill f ui i f fu pibl ui f. I l i g phw f u pp f vi f ppuii i ii h f, uh Ahiu, Cui Egiig Cui Mgm.

More information

E. OZCEYLAN /International Journal of Lean Thinking Volume 1, Issue 1 (June 2010)

E. OZCEYLAN /International Journal of Lean Thinking Volume 1, Issue 1 (June 2010) I J L T k gv m1 I 1( J 2 0 1 0 ) LT k g. jmg: www. k g.m/ j AD S S m C m T M L g E Öz S ç ku D m I E g g C m 4 2 0 3 1 K T k z @ k.. ABSTRACT KEYWORDS L g m g m T m m m M m k g m m g g. F m T A m m x m

More information

INVESTIGATION OF EXTERIOR TRAITS DEPENDENCE ON THE GENOTYPE OF LITHUANIAN BLACK AND WHITE COWS ACCORDING TO THE DEGREE OF HOLSTEIN GENES

INVESTIGATION OF EXTERIOR TRAITS DEPENDENCE ON THE GENOTYPE OF LITHUANIAN BLACK AND WHITE COWS ACCORDING TO THE DEGREE OF HOLSTEIN GENES ISSN 1392-2130. VEERINARIJA IR ZOOECNIKA (V M Z).. 69 (91). 2015 INVESIGAION OF EXERIOR RAIS DEPENDENCE ON E GENOYPE OF LIUANIAN BLACK AND WIE COWS ACCORDING O E DEGREE OF OLSEIN GENES Vi Jziiė 1, Li Akiė

More information

Eclats des Lettres jurassiennes

Eclats des Lettres jurassiennes E L j 1974-2004 1974 - J C à év é-à: é J q B Sx--yh-éhgmm P Th é R b Aé Im é Ahm fé gç T S é L'h J H Dv é 1975 - J-P M J q Bé à é v é - à : A b h m C m G g é é I H g h R h é L è m œ D y S z é J v v z A

More information

quarterly magazine 2013 / 2014 Jr Kids Camp Kids camp teens camp

quarterly magazine 2013 / 2014 Jr Kids Camp Kids camp teens camp qtly gzi 2013 / 2014 J Ki C www.ttig.g. z Ki t Hy Pt Cgiv, It ti t tt tikig bt l liy gi. W lly xit bt t ig lk fw t ig y il. Pl v fl f ti bklt it lt f ifti tt y t kw. Y l tk lk t wt t lt Ki, Jki T C. If

More information

Your Touchstone Energy Cooperative. Mountrail-Williams Electric Cooperative

Your Touchstone Energy Cooperative. Mountrail-Williams Electric Cooperative NOVEMBER 2015 Y T Egy Cv Y T Egy Cv Y T Egy Cv Y T Egy Cv M-Wm E Cv Y T Egy Cv Y T Egy Cv WHITE WHITE WILLISTON 577-3765 STANLEY 628-2242 NEW TOWN 627-3550 Hy y! Hy Tkgvg fm M-Wm E Cv b ff.m.m MOUNTRAIL-WILLIAMS

More information

Move on! aki a. customers. refer your brand. abildiniz. Would you like be in an interactive communicationrtawith your customers?

Move on! aki a. customers. refer your brand. abildiniz. Would you like be in an interactive communicationrtawith your customers? Mv! ö l z A. l uuz p uuz? B u l blbg plu ugu b lc cva v? z fllw b u ulw Au ç l?? l l f hgl z cu f h pw l z ç? S b uzluhw ull lgl u l g h z u ç çl? p v 4001 vb. cl S? 1 cl O IS, 1 O 900 ç ç l f u b GMP,

More information

Two River Views. A New Website at a New Home. Two River Community Bank Newsletter Fall 2015

Two River Views. A New Website at a New Home. Two River Community Bank Newsletter Fall 2015 T Rv V T Rv mm Bk Nl Fll 2015 A N W N Hm. W l x mg l l. Dg, l lk m v vg, k ll v l ll kg. Pl, mz ml v, mll z, g mll l. Skg, l. W v l l -vl g l v, g kg m m --g. I, ll l mvg m TRv.Bk. Ol -v gz lgl.k, g l

More information

CODES FOR PHARMACY ONLINE CLAIMS PROCESSING

CODES FOR PHARMACY ONLINE CLAIMS PROCESSING S FOR PHARMACY ONLINE CLAIMS PROCESSING The following is a list of error and warning codes that may appear when processing claims on the online system. The error codes are bolded. CODE AA AB AI AR CB CD

More information

Epidemiology of Adverse Events in Air Medical Transport. Russell D. MacDonald, MD, MPH, Brie Ann Banks, BSc, MD, Merideth Morrison

Epidemiology of Adverse Events in Air Medical Transport. Russell D. MacDonald, MD, MPH, Brie Ann Banks, BSc, MD, Merideth Morrison Egy Av Ev A M T R D. MD, MD, MPH, B A Bk, BS, MD, Mh M A Ojv: Th v y qy - v v gy g y. Mh: R y g y w vw g h w h y v- v- v v. Tw vw y v v gz h g h xy. Dv w v v, wh qy,000 gh,000 h w. R: Bw Jy, 2002, J 30,

More information

Missing and Exploited Children

Missing and Exploited Children U.. D f J ff f J P ff f Jv J Dqy Pv F R M Ex h A Dy f Lw Ef h Pb Pv A F Ay Tk F f M Ex h xh E U.. D f J ff f J P 810 vh NW. Wh, D 20531 E H. H, J. U.. Ay G L. Rb A Ay G Jff wkwk A A ff f Jv J Dqy Pv ff

More information

take-away. guettes. bb.cz

take-away. guettes. bb.cz BGU. Y W H H D D P H H W Y M UP G H P U U B i ig i v B i Bg f i i i P f. i f i i f i f f f i i i f : v i g i i i ivig i k g i i ff f qik ff vi g. i v i i i f ff ig i f ig f f i k f v ig iig i j f fé- f

More information

For Creative Minds. Endangered Giant Pandas

For Creative Minds. Endangered Giant Pandas Fr Criv Mi T Fr Criv Mi ci ci my b pcpi r pri frm r wbi by wr f i bk fr ci, -cmmrci. Cr-crricr ci civii, irciv qizz, mr r vib i. G www.arbrpbii.cm cick bk cvr fi ik. Er Gi P Gi p (Airp mc) r r. T m y r

More information

Equity in Education Volume 1

Equity in Education Volume 1 Eqiy i Ei V 1 METROPOLITAN CENTER FOR URBAN EDUCATION Ai Ri/Ei Diiiy i Si Ei: Ti Ai M f Iifyi R C TACD (Ti Ai C Diiiy) 212 998 5100 i.y./ Eqiy i Ei V 1 Ai Ri/Ei Diiiy i Si Ei: Ti Ai M f Iifyi R C Mi C

More information

DevOps & WebSphere: Experiences in Chef enabling the IBM WebSphere Liberty Profile

DevOps & WebSphere: Experiences in Chef enabling the IBM WebSphere Liberty Profile Jm h WbSh S d dm 5 h h 4 DO & WbSh: Ex Chf b h IB WbSh Lb f 4 IB C 4 IB C L Dm IB C 4 Rh Rd h fm d h b dd f fm Wh ff w md f h m d f h fm d h b, dd S IS wh w f kd, x md I dd, h fm bd IB d d, whh b h b IB

More information

Games and activities guide

Games and activities guide Gm d v gud W hv mpd Chg gm d v hd d yug pp h uu gud. C Av Gm Chg wp gm S u ud Fu ugh d Og d m Chg h B gm Lgh d dk Puzz d Quzz Chg quz P d gm Cwd puzz Wd h Rug wy Quz Qu Av P h pp Spg d Av Gm Chg Swp Gm

More information

BERGEN COMMUNITY COLLEGE DIVISION OF BUSINESS, PERFORMING ARTS AND SOCIAL SCIENCES BUSINESS DEPARTMENT

BERGEN COMMUNITY COLLEGE DIVISION OF BUSINESS, PERFORMING ARTS AND SOCIAL SCIENCES BUSINESS DEPARTMENT BERGEN COMMUNITY COLLEGE DIVISION OF BUSINESS, PERFORMING ARTS AND SOCIAL SCIENCES BUSINESS DEPARTMENT BUS 207 Pcpl f Mg S, Y Syllbu Dl Cu Nub/Sc: Mg Dy & T: Iuc: Offc Lc: Ph: R Nub: Offc Hu: E-l : C u

More information

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner í d : r ' " B o m m 1 E x p e r i e n c e L : i i n g S e c u r it y. 1-1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his g u id e å ] - ew i c h P e t e r M u la e n PACKT ' TAÞ$Æo

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

Implementation Date Fall 2008. Communications & Transportation

Implementation Date Fall 2008. Communications & Transportation Implmi D ROGRAM CONCENTRATION: CAREER ATHWAY: Ahiu, Cui, Cmmuii & Tpi Cui Thi hw i ig pp u wih fuil kwlg kill f ui i f fu pibl ui f. I l i g phw f u pp f vi f ppuii i ii h f, uh Ahiu, Cui Egiig Cui Mgm.

More information

Table Linens. Bed Linens. Bath Linens

Table Linens. Bed Linens. Bath Linens T L B L B L OE coecon y By T - Dï B Rv Pc - L B L - S Câ S M - Vc Gf Bè - Dv Hô M - P H - Sã P L C L - Ly L M - Mkc G Bc - V L Rév - Gèv L Ry Mc - P L A - B P Bc - C Péc Répq - P L Cc - Ccv T G Ac- S Lk

More information

C o a t i a n P u b l i c D e b tm a n a g e m e n t a n d C h a l l e n g e s o f M a k e t D e v e l o p m e n t Z a g e bo 8 t h A p i l 2 0 1 1 h t t pdd w w wp i j fp h D p u b l i c2 d e b td S t

More information

T c k D E GR EN S. R a p p o r t M o d u le Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r BJB 06 013-0009 0 M /V. ja a r.

T c k D E GR EN S. R a p p o r t M o d u le Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r BJB 06 013-0009 0 M /V. ja a r. D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06 013-0009 0 V o o r z ie n in g N ie u w la

More information

Knowledge as a Service

Knowledge as a Service Kwdg v Bg dym kwdg y m mx WD, A Xx Cmpy pvd m-h kwdg mgm, m d y hp bd dv m ffv m v xp. WD Kwdg v dp y m h p wh zd, dym d p f kwdg pvd ffv d pp f y m h mx. Why gd m kwdg mp? A gz f g m, mvg mh ff pb w-

More information

Neighborhood Evaluation in Acquiring Stock Trading Strategy Using Genetic Algorithms

Neighborhood Evaluation in Acquiring Stock Trading Strategy Using Genetic Algorithms Il Jul Cpu I S Iul M Appl. ISSN 215-7988 Vlu 4 (212) pp. 366 373 MIR Lb, www.lb./j/x.hl Nhbh Elu Aqu Sk S U G Alh Kzuh Mu Hu S p Cpu S, Cll E, Nh U, 1 Nkw, ku, u-h, K, 963-8642, Jp u@..h-u..jp Ab: W pp

More information

Catalogue 4. Arctic Arctique. Nautical Charts and Publications Cartes et publications nautiques

Catalogue 4. Arctic Arctique. Nautical Charts and Publications Cartes et publications nautiques Hphc vc vc hph c h Pbc pbc cc c www.ch.c.c www.c.c.c 3 H ÉP Wh p 3-3- H / -Q m m p & h --3 P m -9-9 c.. f m -3- hch H P mp --3 W W / V W c Hb h Ww -- pp Hb -9-9 c vc w wc -3- Wm -- Hm Hw -- P / mch Whb

More information

Competitiveness of Canadian Agri- Food Supply Chains A Policy Brief 1

Competitiveness of Canadian Agri- Food Supply Chains A Policy Brief 1 AGRI- FOOD SULY CHAIN COMETITIVENESS A OLICY BRIEF Mh 2011 Cmpv f Cd A- Fd Spp Ch A Bf 1 AAFC pvd pm df f mpv h b pd pfb d m - vb, mp, f v mk. 2 Cmpv m dfd hh h d f dvd p h pp h. Th b d p, d, mpm, pfb

More information

Oxfordshire Fire and Rescue Service

Oxfordshire Fire and Rescue Service Oxfh F Ru Sv F f v bk K Sg Tw Lk KS2 PHSE Czhp 1C, 3A, 3E & 5D NAME: Ffgh U h f u wh h mg! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 b f g h j k m 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 p q u v w z z 26-19 18-13 4x5

More information

Email WOW Book. Three. Retail... Fashion... Financial Services... Travel & Leisure... Gaming... Social... Hospitality... Voucher

Email WOW Book. Three. Retail... Fashion... Financial Services... Travel & Leisure... Gaming... Social... Hospitality... Voucher Emil WOW Bk Th Ril... Fhi... Ficil Svic... Tvl & Li... Gmig... Scil... Hpiliy... Vch T h E mil Ww B k Ww! Th piiv fbck w v b gig fm i f mil WOW bk h b hig h f icibl, Thk y mch ll h wh p h im h hi hgh.

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED Price Sheet CWN-616 Effective June 06, 2016 Supersedes CWN-414 A Member of The Phoenix Forge Group CapProducts LTD. Phone: 519-482-5000 Fax: 519-482-7728 Toll Free: 800-265-5586 www.capproducts.com www.capitolcamco.com

More information

Special Advertising Section

Special Advertising Section S Ad S Nw Yk H F S B R, f d -kd f kwd wkf, h G Rh, Nw Yk R d k d b. By S H. B Th d f h -y G Rh, Nw Yk R f: 18 d d, xy j k, f h w hh- d 7% f h wd y f fh w. By y, h wh h d f b. Y h f y f, y d b k d h I Dy

More information

Why the PRS System is right for you.

Why the PRS System is right for you. Wy PRS Sym y. 2. Hw ym. Fm b w m w b w ym. A w jb b bm w m m y w m. W b mk w w my w w by w b mb. S jb - m w w b w mm. Sm m bm w- q b m. O y y mb m m w w y w. D qky bm b k w y b b k I. L b b 2005 Pm R Sym

More information

Community. Collaboration. Careers.

Community. Collaboration. Careers. Cy. Cb. C. I h My S Ey Ph f P P 2 Tb f C I h My S Ey Ph...4 Cg T My S C Ey...6 Hw MSEP wk f y...6 Ph... 7 Hw MSEP wk f... 7 Why H My S?...8 B C...8 Cy-b v...8 P-b v...9 Th MSEP P Bf...10 Th v f bg MSEP...

More information

( ) *,+ -/.0 1 ) 2 ) + -' : ) ;0< + - 7'+ ) = >8> =

( ) *,+ -/.0 1 ) 2 ) + -' : ) ;0< + - 7'+ ) = >8> = ! " #$" %! # &!'# ( ) *,+ -/.0 1 ) 2 ) + -'35468789: ) ;0< + - 7'+ ) = >8> = =?5 "!'! #%@ 2 ) + -'3 ACB D E F G H G D I5J K F LMN O P Q R ST U U P V N W X0F D Y8U ZW X W O N W O [\C] ] L D8] ^ K F L _

More information

Child Care Resource Kit celebrate relationships!

Child Care Resource Kit celebrate relationships! K u R C d C b d k f Fu w y Pd by p! u R Cd C g d g b u d yu g p m d fu g f pg m g w Tk yu C g p D Ng kd pg u bk! T y g b fm dy m d md g g p By pvdg ud d ug yu u f D Ng Cg v, yu b pg up g u d g v bf W v

More information

GermantownChelten. to 69th Street Transportation Center. Serving Bala and Overbrook

GermantownChelten. to 69th Street Transportation Center. Serving Bala and Overbrook 5 6 f Ef i c Ju, 19 6 1 20 A T P E GmwChl 69h Tspi C ig Bl Obk Cusm ic 215-580-7800 TDD/TTY 215-580-7853 www.sp.g NEW his Ru... Du Ruig u Wlu L Big Csuci M l Lg L Lc M pw y Ex R s s i lm Ch Gi Ppl Ws s

More information

DATING YOUR GUILD 1952-1960

DATING YOUR GUILD 1952-1960 DATING YOUR GUILD 1952-1960 YEAR APPROXIMATE LAST SERIAL NUMBER PRODUCED 1953 1000-1500 1954 1500-2200 1955 2200-3000 1956 3000-4000 1957 4000-5700 1958 5700-8300 1959 12035 1960-1969 This chart displays

More information

SPIS Tramways in Skåne. ELENA Workshop, 14 April 2011 Malena Möller, City of Malmö

SPIS Tramways in Skåne. ELENA Workshop, 14 April 2011 Malena Möller, City of Malmö I Twy kå ELENA Wk Al Ml Möll Cy f Mlö I Twy kå : T R f kå f Mlö L Hlb w. T I v f l l f w wy wk w f Mlö Hlb L. N ll lvl + w vlbl ll lvl T I v vy b I-ELENA w ELENA j Dvl v wl b ll b l f vll v. I l f xl x

More information

Bonaventure. Team Perfected

Bonaventure. Team Perfected T Pc S E 2014 Bv INSIDE C S G O Bv C S wc w w R, A Lv M C C b w G O Cb M 3 4. T v w b v 1,000 w b Bv S c H Oc j cb. Excv Dc J T c cb b c bb w b w c, K Mx ( bw). H w c v w v, j Bv C S. T V.I.P. v c c. A

More information

EXECUTIVE SUMMARY. Survey Objective. How to Use This Report. Methodology

EXECUTIVE SUMMARY. Survey Objective. How to Use This Report. Methodology O M N NA ONAL AL N N MA K NG C OMP ANYW B C M OF WA AL O GAN Z A ON D C AL F O C NON D C AL F O C D B U O 2 0 1 2 l dm k g P c c u y F d g f d p h u yp d gp MM d m mb w hc mp h d l dm k g g z l u c u d

More information

Click prefect Enroll Digital

Click prefect Enroll Digital Clc pfc Ell Dl T 48 Hu Avc Sch E Opmz Ell Dl HELPLINE +91 9015011011 PH. 011 45620832 OB. +91 9873388286 EAIL f@clcpfc.cm Iuc Th y, h l ply hf fm lu l. Ppl cum m m l c ly b mbl ph, lpp, p cmpu, m cmp h

More information

ta tio n a l s c ie n c e b y s u p p o rtin g th e e m e rg in g G rid p ro to c o ls o n W in d o w s a n d

ta tio n a l s c ie n c e b y s u p p o rtin g th e e m e rg in g G rid p ro to c o ls o n W in d o w s a n d A p p e a rs in th e P ro c e e d in g s o f th e 2 0 0 5 In te rn a tio n a l C o n fe re n c e o n C o m p u ta tio n a l S c ie n c e (IC C S 2 0 0 5 ), E m o ry U n iv e rs ity, A tla n ta, G A, M

More information

Rain Sensor "AWS" TYPE CHART and INSTALLATION INSTRUCTION

Rain Sensor AWS TYPE CHART and INSTALLATION INSTRUCTION Typ:.N. 9.N. 9 / /g / / / / / up P X 0/0/0, 9/9 0/9 y pug, 09/90/0 / / / / ( L/U 0 ) /g / / P X /09/0, fm P p, 09/9 0/00 / / / / ( D ) /p / /y P X 9/09/0, fm B / E p, p //0, 09/90/0 / / / / (C / B ) /p

More information

Book of Plans. Application for Development Consent. Thames Tideway Tunnel Thames Water Utilities Limited. Application Reference Number: WWO10001

Book of Plans. Application for Development Consent. Thames Tideway Tunnel Thames Water Utilities Limited. Application Reference Number: WWO10001 h w u h U Appc f vp Appc fc ub: B f c f:. Bc Swg AF gu : gu ()(), () H cp vb Bx F Ju h pg f b Appc f vp : B f f Vu Bx Vu Sc c wg p c jc-w wg p c jc-w wg cqu p jc-w wg p 4 jc-w wg w pc cg p S wg Ac S S

More information

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct H ig h L e v e l O v e r v iew S te p h a n M a rt in S e n io r S y s te m A rc h i te ct OPEN XCHANGE Architecture Overview A ge nda D es ig n G o als A rc h i te ct u re O ve rv i ew S c a l a b ili

More information

List of Part Numbers Manufacturer's No. / Hella No.

List of Part Numbers Manufacturer's No. / Hella No. List of Part Numbers Manufacturer's No. / No. List of part numbers.02-.09 Manufacturer's no. / no..-.53 Note: The original numbers listed in the manufacturer number - number comparison serve exclusively

More information

Frequently Asked Questions Registrant Site Testing. Q: How do I access the testing and what is my login?

Frequently Asked Questions Registrant Site Testing. Q: How do I access the testing and what is my login? Frquly Akd Qui Rgir Si Tig Q: Hw d I cc h ig d wh i my lgi? A: T r dmiird hrugh crl i hp://rgir.qflippr.cm/ Yu mu b rgird wih h i fr cc. Fr m ud, cc i grd hrugh rgiri lik mild wih yur cur mril. Hwvr, m

More information

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C J o in t - s t o c k c o m p C E N T R A L - A S IA N E L E C T R IC P O W a n y E R C O R P O R A T IO N I n t e r n a l A u d i t P O L IC Y o f J o in t - S t o c k C o m p a n y C E N T R A L - A S

More information

Earthquake Hazard Zones: The relative risk of damage to Canadian buildings

Earthquake Hazard Zones: The relative risk of damage to Canadian buildings Earthquake Hazard Zones: The relative risk of damage to Canadian buildings by Paul Kovacs Executive Director, Institute for Catastrophic Loss Reduction Adjunct Research Professor, Economics, Univ. of Western

More information

Genealogic Study in Down Syndrome Mervat. M. Hashishe From the Department of Human Genetics, Medical Research Institute, Alexandria University, Egypt

Genealogic Study in Down Syndrome Mervat. M. Hashishe From the Department of Human Genetics, Medical Research Institute, Alexandria University, Egypt Gg Suy Dw Sy Mv M H F D f Hu G, M R Iu, Ax Uvy, Egy Ab: Gg f 66 w y (Dw Sy) g by y w u T gu u 98 ( f ) w g gy g x w Gg f w u, fquy f guu g vg bg ff g f w P guy bg ff w gf Sgf fquy f guy bg ff w fu y g

More information

Work and Research at University

Work and Research at University 82 Wlcm Cr Wrk Rrc Uvry Wrk Rrc Uvry 6 6.1 Emlym Crc r Am Acmc mly vr ccl mlym crc w vry wc lry cl c f mlym. I Grmy, wvr, my rfr cmc ff r blc rv, y r. Pblc rv lr r l w by Bblggz ( lw rglg lr f blc rv)

More information

Transient Voltage Suppressor SMBJ5.0 - SMBJ440CA

Transient Voltage Suppressor SMBJ5.0 - SMBJ440CA Features: Glass passivated junction Low incremental surge resistance, excellent clamping capability 600W peak pulse power capability with a 10/1,000μs waveform, repetition rate (duty cycle): 0.01% Very

More information

OWNER S & INSTAION MANUAL

OWNER S & INSTAION MANUAL OWNER S & INSTAION MANUAL SYSCONTROL CWC 03 Cz C P k f y. R f fy bf g q. Ab : SYSCONTROL CWC 03 HP SYSCONTROL CWC 03 HR Tk y vy f g. T 2-G Cz C T f b f g z f. CONTEN T P AGE I.I L f fg...2 N...3 I...3

More information

The. Great British. Lunch Revival. Recipe Book. brought to y H CH EES E IT IS % BR

The. Great British. Lunch Revival. Recipe Book. brought to y H CH EES E IT IS % BR G B Lu Rvvl R B u by bug y H CH EES E H CH EES E ud b 100% B, w wd wg d lly f dlv flvu, v d fm. W g f dlu fm mld mu, lud, bl, ld, gd d v 30% l f, u vy qum! W ud v wd w M Mll, w f Bugudy & Bl fé, F By,

More information

G d y n i a U s ł u g a r e j e s t r a c j i i p o m i a r u c z a s u u c z e s t n i k ó w i m p r e z s p o r t o w y c h G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e k r e a c j i w r o k u 2 0

More information