บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการว จ ย

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการว จ ย"

Transcription

1 บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการว จ ย การว จ ยเป นเคร องม อท ส าค ญของน กว ชาการในท กศาสตร ส าหร บการค นคว า หาข อความร ความจร งและเป นว ธ การท ม ความเช อถ อได มากกวาว ธ การแสวงหาความร ด วยว ธ การอ นๆ ความร ท ได จากการว จ ยกอให เก ดความเจร ญก าวหน าทางด านตางๆ มากมายอ นเป นประโยชน ท งด านว ทยาศาสตร และด านส งคมศาสตร ซ งเก ยวข องก บความ เป นอย ของมน ษย ท งส น โครงรางเน อหา 1.1 การแสวงหาความร ความจร งของมน ษย 1.2 ความหมายและกระบวนการว จ ย 1.3 ความจ าเป นและล กษณะของการว จ ย 1.4 ประเภทของการว จ ย 1.5 ประโยชน ของการว จ ย สาระส าค ญ 1. มน ษย ม ม นสมองเป นเล ศกวาส ตว ชน ดอ น ๆ ม ความค ดอยางล กซ งกวา และ ม ความอยากร อยากเห นหร อม ข อสงส ยอย ตลอดเวลา การแสวงหาความร ความจร งในส ง ท สงส ยได พ ฒนาการมาเร อย ๆ จากว ธ การท ไมม ระบบระเบ ยบ จนกระท งม ว ธ การท ม ระบบระเบ ยบนาเช อถ อได มากข น 2. การว จ ยหมายถ ง ว ธ การหร อกระบวนการในการแสวงหาความร ความจร ง ในส งท สงส ยหร อการค นหาค าตอบท เช อถ อได ซ งกระบวนการประกอบด วย การก าหนด ป ญหา การต งสมม ต ฐาน การเก บรวบรวมข อม ล การว เคราะห ข อม ล การสร ปผลและเข ยน รายงานการว จ ย MR 393(s) 1

2 3. การว จ ยม ความจ าเป นท จะท าให เราเก ดความเข าใจป ญหาตางๆ และ พฤต กรรมของมน ษย และส งคมได ถ กต องข น ล กษณะของการว จ ย เป นการกระท าท ให ได มาซ งของใหม ม ระบบระเบ ยบแบบแผนในการหาความร ม ความเป นปรน ย ม ระบบ ระเบ ยบในการเก บรวบรวมข อม ลท เช อถ อได ม การเข ยนรายงานข อค นพบ และเผยแพรให คนท วไปได ร บร 4. ประเภทของการว จ ยแบงได หลายแบบตามเกณฑ ท ใช ในการแบง ซ งแตละ เกณฑ ท ใช ในการแบงจะม ประเภทของการว จ ยคล ายๆก นค อ การว จ ยเช งประว ต ศาสตร การว จ ยเช งบรรยาย และการว จ ยเช งทดลอง 5. ผลงานว จ ยม ประโยชน มากมายท งในด านให ความร ใหมๆ และน าไปใช ประโยชน ในการปฏ บ ต งานตลอดจนในช ว ตประจ าว นของมน ษย อ กด วย จ ดประสงค การเร ยนร เม อศ กษาบทน จบแล วน กศ กษาจะสามารถ 1. อธ บายว ธ การแสวงหาความร ความจร งของมน ษย ได 2. บอกความหมายและกระบวนการว จ ยได 3. บอกล กษณะของงานว จ ยได 4. อธ บายความจ าเป นของการว จ ยได 5. อธ บายการว จ ยแตละประเภทได 6. บอกประโยชน ของการว จ ยได 2 MR 393(s)

3 เน อหา 1.1 การแสวงหาความร ความจร งของมน ษย มน ษย เป นส ตว ชน ดหน งท ม สมองเป นเล ศกวาส ตว ชน ดอ น ๆ ม ความค ดท เป น ระบบระเบ ยบและท ส าค ญมน ษย ม ความอยากร อยากเห นหร อเป นคนข สงส ยในเร องราว ตาง ๆ อย ตลอดเวลาไมวาจะเป นเร องรอบ ๆ ต วเอง และปรากฏการณ ในธรรมชาต เม อ เก ดสงส ยในเร องใดเร องหน งมน ษย ก จะพยายามหาข อความร ความจร งในเร องน นให ได ซ งพฤต กรรมอยางน เป นธรรมชาต ของมน ษย ต งแตอด ตกาลจนถ งป จจ บ น ว ธ การแสวงหา ความร ความจร ง ก ม ท งว ธ การท ไมนาเช อถ อเพราะไมกฎเกณฑ อะไร แตตอมาก ได ม การ พ ฒนาว ธ การหาข อความร ความจร งท เป นระบบระเบ ยบมากข น และนาเช อถ อได มากข น ว ธ การแสวงหาความร ความจร งหร อความเช อในป จจ บ นของมน ษย ม ว ธ การตาง ๆ ด งน 1. ตามค าบอกเลาของผ ม อ านาจ (Authority) เป นว ธ การหาความร ความจร งท ได จากบ คคลท เราให ความเคารพ เช อฟ งและน บถ อ ได แก บ ดา มารดา ญาต พ น อง คร - อาจารย พระ ผ ปกครอง ผ บ งค บบ ญชา เป นต น ความร ท ได จากว ธ น อาจไมสมเหต สมผล แตในช ว ตประจ าว นของคนเราก ใช ว ธ น ก นมาก เชนเราม ข อสงส ยวาท าไมคนเราเก ดมาจ ง ม ความเป นอย ท แตกตางก นมาก บางคนม ทร พย ส นเง นทองเหล อก นเหล อใช บางคนไมม จะก นในแตละว นถ าเราถามพระ พระทานก จะบอกก บเราวาชาต กอนคนเราท ากรรมมา แตกตางก นบางคนท าแตกรรมด ตลอด บางคนท าแตกรรมช ว ซ งส งท ท าในชาต กอนจะ สงผลมาย งชาต น ถ าเราเช อตามท พระทานบอกก จบ เราก จะไมม ข อสงส ยในเร องน อ ก ตอไป 2. ตามขนบธรรมเน ยมประเพณ และว ฒนธรรมท ส บทอดตอๆก นมา (Tradition) เป นว ธ การหาความร ความจร ง ในส งท ได ประพฤต ปฏ บ ต ส บทอดก นมาต งแตบรรพบ ร ษ แล วก ม การยอมร บและปฏ บ ต ตามตอก นมาเร อย ๆ ม การถายทอดจากคนร นหน งไปย งคน อ กร นหน ง เชน การแตงกาย การร บประทานอาหาร ก ร ยามารยาทในส งคม ก จกรรมของ ประเพณ ตางๆในส งคม เป นต น 3. โดยใช ประสบการณ ของตนเอง (Experience) เป นความร ท ได มาจาก ประสบการณ สวนต วเป นส งท ตนเองได พบได เห นมาจากการปฏ บ ต งานหร อจากการ ด ารงช ว ตแล วน ามารวบรวมหร อประมวลเป นความร ความเช อของตนเอง และได น าไป บอกเลา ส งสอนคนอ น เชน ประสบการณ ในการเร ยนหน งส อของตนเอง จะพยายามเร ยน MR 393(s) 3

4 ให เข าใจในห องเร ยนท กคร งถ าไมเข าใจจะพยายามซ กถามคร -อาจารย และเวลาใกล สอบ จะใช เวลาด หน งส อลวงหน าประมาณ 2 ส ปดาห ปฏ บ ต แบบน ตลอดมาผลการเร ยนได เกรด เฉล ยไมต ากวา 3.00 ท าให ตนเองม ความเช อวาว ธ การเร ยนแบบน ถ กต อง และย งได สอน ให ก บคนอ น หร อเพ อน ๆ ได น าว ธ การน ไปใช ในการเร ยนอย ตลอดเวลา 4. โดยว ธ การหย งร (Intuition) เป นความร ความจร งท ได มาด วยตนเอง ร ด วย ตนเองโดไมม ใครบอก บ คคลท จะใช ว ธ การอยางน ได ในการแสวงหาข อความร ความจร ง จะต องเป นผ ท ม สมาธ ส งมาก เชน พระพ ทธเจ าท ได ค นพบข อความร ท จะท าให มน ษย พ น ท กข ท เราเร ยกวา อร ยส ตย ส 5. ใช ความร ส กของตนเอง (Subjective) เป นการใช ความร ส กน กค ดเฉพาะของ ต วเองต ดส นใจเช อหร อไมเช อในส งใด โดยไมค าน งถ งหล กฐานหร อข อม ลจากภายนอกมา ประกอบ เชนเช อวาบทกลอนน ไพเราะมากกวาบทกลอนอ นๆ เพลงน ฟ งแล วไพเราะด มากกวาเพลงอ นๆ 6. ใช หล กเหต ผลเช งตรรกศาสตร ผ ท ให ก าเน ดว ธ การแสวงหาข อความร ความ จร งด วยว ธ การน ค อ อร สโตเต ล (Aristotle) ซ งทานเช อวามน ษย ได ความร ความจร ง ท เช อถ อได มาน นจะต องผานกระบวนการว เคราะห ตามหล กตรรกศาสตร หร อหล กเหต ผลท เร ยกวาว ธ อน มาน (Deductive reasoning) ซ งม องค ประกอบ ด งน ก. ข อตกลงหล ก (Major premise) หร อข อความร หล ก ซ งเป นข อความร ท คนท วไปยอมร บแล ววาเป นจร งเป นข อตกลงหร อส ญญาท ก าหนดข นเป นเกณฑ ให เป นท ยอมร บก นกอน ข. ข อตกลงยอย (Minor premise) หร อข อความร ยอย ซ งเป นข อความร ท เรา ยอมร บวาจร งด วยเหต ด วยผลอยางใดอยางหน งภายใต หร อสอดคล องก บข อตกลงหล ก ค. ข อสร ป (Conclusion) เป นข อความร ใหมท ได จากการสร ปโดยพ จารณา จากความส มพ นธ ของข อตกลงหล กและข อตกลงยอย ด งต วอยาง ต วอยาง 1 ข อตกลงหล ก ข อตกลงยอย ข อสร ป : ส ตว ท กชน ดต องตาย : ส น ขเป นส ตว : ส น ขต องตาย 4 MR 393(s)

5 ต วอยาง 2 ข อตกลงหล ก ข อตกลงยอย ข อสร ป : ส งท เจร ญงอกงามท กชน ดเป นส งท ม ช ว ต : ห นงอกห นย อยม การเจร ญงอกงาม : ห นงอกห นย อยเป นส งท ม ช ว ต การหาข อความร ความจร ง โดยใช หล กเหต ผลอาจจะได ข อสร ปหร อความร ไม ถ กต องเพราะข นอย ก บความถ กต องของข อตกลงหล กและข อตกลงยอย ถ าข อตกลงท ง 2 ไมถ กต องหร อไมเป นจร งข อสร ปหร อความร ก ไมเป นจร งด วย ด งต วอยาง 2 แตม ความ สมเหต สมผลตามว ธ การอน มาน ตอมาฟรานซ ส เบคอน (Francis Bacon) ชาวอ งกฤษได ว จารณ ว ธ หาข อความร ของอร สโตเต ลวาว ธ น ไมได ให ความร อะไรใหมเก ดข นมาเลยเขาได เสนอว ธ หาความร ท เร ยกวาว ธ อ ปมาน (Inductive reasoning) โดยเร มต นค นหาความร ความจร งยอย ๆ กอน โดยการส งเกต แล วจ งสร ปไปส ความร ความจร งท เป นหล กหร อกฎ ซ งว ธ น จะม ล กษณะ ตรงก นข ามก บว ธ อน มานของอร สโตเต ล ต วอยาง 1 เหล ก : ได ร บความร อนจะขยายต ว ทองแดง : ได ร บความร อนจะขยายต ว แทงแก ว : ได ร บความร อนไมขยายต ว เง น : ได ร บความร อนจะขยายต ว แทงยาง : ได ร บความร อนไมขยายต ว สร ป : โลหะเม อได ร บความร อนจะขยายต วได ด กวาอะโลหะ ต วอยาง 2 ส น ข : ม จม กไว หายใจ แมว : ม จม กไว หายใจ หม : ม จม กไว หายใจ คน : ม จม กไว หายใจ สร ป : ส ตว ม จม กไว หายใจ MR 393(s) 5

6 7. โดยใช ว ธ การทางว ทยาศาสตร (Scientific method) น กว ทยาศาสตร ช อ ชารส ดาร ว น (Charies Darwin) ได น าเอาว ธ การอน มาน (Deductive method) และ ว ธ การอ ปมาน (Inductive method) มารวมเข าด วยก น รวมเร ยกวา ว ธ การอน มานและ อ ปมาน (Deductive-inductive method) หร อเร ยกวาว ธ การทางว ทยาศาสตร (Scientific method) ซ งเป นว ธ การหาข อความร ความจร งท สามารถท ากล บไปกล บมาได หลายคร งจน เก ดความแนใจแล วจ งจะสร ปออกมาเป นข อความร ความจร ง ซ งว ธ การทางว ทยาศาสตร ประกอบด วยข นตอนด งน 7.1. การส งเกต เป นการส งเกตโดยใช ประสาทส มผ สท ง 5 ค อ ห ตา จม ก ล น และผ วกาย ใช หลายๆอยาง หร ออยางใดอยางหน ง ซ งจะกอให เก ดข อสงส ย หร อ ป ญหาตามมาวา ส งท ส งเกตเห นน นม นค ออะไร ท าไม อยางไร ซ งข นตอนน เป นข นตอนท ส าค ญท ส ดของน กว ทยาศาสตร 7.2. การทดสอบสมม ต ฐาน จากป ญหาในข อ 7.1 ม การคาดเดาค าตอบไว อยางไรบ างและม เหต ผลอะไรท น ามาสน บสน นในการคาดเดาค าตอบในคร งน 7.3. ทดสอบสมม ต ฐานท ได ต งไว ในข อ 7.2 ท กข อ ซ งเป นการหาข อม ลหร อ หล กฐาน โดยการทดลอง เพ อน าข อม ลมาว เคราะห ต ความหมายและลงข อสร ปวาจะ ยอมร บหร อปฏ เสธสมม ต ฐานท ต งไว 7.4. การท าซ าหร อทดลองซ า ในการทดลองทางว ทยาศาสตร จะท าใน ห องปฏ บ ต การซ งสามารถท าซ าได หลายคร งจนเก ดความม นใจในผลท เก ดข นจ งจะย ต การ ทดลอง และลงข อสร ปหร อต ดส นใจวาจะยอมร บหร อปฏ เสธสมม ต ฐาน แล วเข ยนรายงาน ข อค นพบเพ อเผยแพรตอไป ต วอยาง น าท เราใช อย เด มมน ษย คงไมร วาประกอบด วยธาต อะไรบ าง แตจาก การส มผ สด วยม อร ส กเหลวๆและเป ยกม อ ก เก ดข อสงส ยวา ม นประกอบด วยอะไร ก เก ด กระบวนการท จะหาค าตอบข นมาโดยการทดลอง ก พบวาสามารถแยกน าออกได และ ทดสอบพบวาน าประกอบด วยธาต อ อกซ เจน ( Ο 2 ) ก บธาต ไฮโดรเจน ( Η 2 ) และเราก สามารถรวมธาต ท ง 2 ชน ดเข าด วยก นได กล บเป นน าเหม อนเด ม ซ งสามารถท ากล บไป 6 MR 393(s)

7 กล บมาได หลายคร งและได ผลเหม อนก นท กคร งจ งสร ปได วาน า ( Η 2 Ο) ประกอบด วยธาต อ อกซ เจน ( Ο 2 ) และธาต ไฮโดรเจน ( Η 2 ) ก จกรรม ว ธ หาความร ความจร งของมน ษย ม อะไรบ าง 2. ว ธ หาความร ความจร งแบบใดท นาเช อถ อมากท ส ด เพราะอะไร 3. ว ธ การอน มานก บว ธ การอ ปมานตางก นอยางไร MR 393(s) 7

8 เน อหา 1.2 ความหมายและกระบวนการว จ ย ความหมายของการว จ ย การว จ ยมาจากค าภาษาอ งกฤษวา Research ประกอบด วยค าสองค ารวมก นค อ Re ซ งหมายถ งท ากล บไปกล บมาหร อท าซ าสวนค าวา Search หมายถ งการค นหาส งหน งส งใดท อยากจะร ถ าน าค าสองค ามารวมก นเป น Research ก จะหมายถ งการค นหาส งใดส งหน งท อยากจะร ซ าก นหลาย ๆ คร งจนเก ดความ ม นใจจ งจะย ต นอกจากน การว จ ยย งม ความหมายในล กษณะอ นอ กท น กว จ ยได ให ความหมายไว ด งน การว จ ย หมายถ ง ว ธ การค นหาข อความร ใหม ว ธ การใหมหร อส งประด ษฐ ใหม ๆ โดยอาศ ยว ธ การทางว ทยาศาสตร (Scientific method) หร อกระบวนการให ได มาซ ง ข อความร ท นาเช อถ อได โดยอาศ ยการส งเกต และการน รน ย (Deduction) เป นหล ก หร ออ กความหมายหน งของการว จ ยท ม ความหมายคอนข างละเอ ยดกวาท กลาว มา การว จ ย หมายถ ง ว ธ การหร อกระบวนการในการแสวงหาข อความร ความจร ง หร อ ค าตอบจากป ญหาท เก ดข น และเป นข อความร ความจร งท เช อถ อได ซ งจะต อง ประกอบด วยพยานหล กฐานหร อข อม ลย นย นท ได มาอยางม ระเบ ยบแบบแผน จากความหมายของการว จ ยท บอกวาการว จ ยเป นกระบวนการท น าเอาว ธ การ ทางว ทยาศาสตร (Scientific method) มาใช ซ งเป นว ธ การแสวงหาความร ท เช อถ อได สามารถตรวจสอบความถ กต องได ด วยข อม ลเช งประจ กษ (Empirical data) กระบวนการว จ ย (Research methodology) ประกอบด วยข นตอนด งน ข นท 1 ก าหนดป ญหา ป ญหาท จะท าว จ ยม ท มาหลายแหลง การก าหนดป ญหา จะต องก าหนดให ช ดเจนวาเราต องการค าตอบในเร องอะไรบ าง เม อม ป ญหาช ดเจนแล ว ข นตอนตอไปก จะเข ยนได งายข น ข นท 2 ต งสมม ต ฐานการว จ ย เป นข นของการคาดเดาค าตอบของป ญหาไว ลวงหน ากอนลงม อเก บข อม ล ซ งเป นค าตอบท เช อถ อได ด วยเหต ด วยผลหร อทฤษฎ ของ ผ ท าว จ ย ข นท 3 การเก บรวบรวมข อม ล เป นข นการตรวจสอบสมม ต ฐานโดยใช ข อม ลหร อ หล กฐานวาสน บสน นสมม ต ฐานหร อไม ถ าไมสน บสน นก แสดงวาสมม ต ฐานน นผ ด 8 MR 393(s)

9 ข นท 4 การว เคราะห ข อม ล เป นข นของการจ าแนกข อม ลเพ อตอบประเด น ป ญหาตาง ๆให ครบท กข อ เพราะในการท าว จ ยเร องหน งอาจจะม ป ญหาหลายประเด นท จะต องหาค าตอบ ข อม ลท ได มาช ดหน งอาจจะต องจ าแนกออกเพ อตอบป ญหาตามเพศ ตามอาช พและตามกล มอาย เป นต น ในข นน จะม สถ ต บรรยายและสถ ต อ างอ งเข ามา เก ยวข อง ข นท 5 สร ปผลและเข ยนรายงานการว จ ย หล งจากการว เคราะห ข อม ลแล วจะม การสร ปผลการว จ ยหร อสร ปค าตอบตามประเด นป ญหาตาง ๆ ให ช ดเจนวาป ญหาน ค าตอบค ออะไร ถ าม หลายป ญหาจะน ยมสร ปเป นข อ ๆ ตามป ญหา เม อท าว จ ยท กข นตอน เสร จแล วส ดท ายจะต องเข ยนเป นรายงานเพ อเผยแพรตอไป ก จกรรม ตามความค ดเห นของทาน การว จ ยหมายถ งอะไร 2. Scientific method ก บ Research methodology เหม อนก นหร อตางก น อยางไร MR 393(s) 9

10 เน อหา 1.3 ความจ าเป นและล กษณะของการว จ ย ความจ าเป นของการว จ ย เคยได ย นค าพ ดหลายๆคนจะพ ดในท านองเด ยวก น วาการว จ ยทางด านส งคมศาสตร ไมม ประโยชน ท าเสร จแล วก เก บใสต ไว เฉยๆหร อวางไว บนห ง ส เอางบประเม นไปท มให ก บการว จ ยทางด านว ทยาศาสตร เทคโนโลย และทางด าน การแพทย จะม ประโยชน มากกวา บางคนก ต งค าถามแรงๆวา การว จ ยทางส งคมศาสตร ไม จ าเป นท จะต องท าให ย งยาก เส ยท งเวลา เง น ความเจร ญร งเร องของบ านเม องในอด ตก ไม เห นจะต องพ งพาการว จ ยอยางเชนท ท าอย ป จจ บ นน หร อวาการว จ ยน เป นเพ ยง เคร องประด บบารม ของผ ท อ างต วเองวาเป นน กว ชาการ เพ อต องการจะยกระด บต วเองให ส งกวาคนท วๆไป ถ าเป นการว จ ยเก ยวก บทางด านว ทยาศาสตร ก พอจะเห นความจ าเป น อาท เชน ว ทยาศาสตร การแพทย ช วะ เคม ฟ ส กส เป นต น เพราะส งเหลาน อย นอกเหน อ ความสามารถท วไปของมน ษย ยากท จะท าความเข าใจได โดยงายโดยสาม ญส าน กหร อ ประสาทส มผ สแตถ าเหต การณ หร อปรากฏการณ เก ยวก บส งคมหร อบ คคลในส งคมแล วก ไมนาจะต องท าการว จ ยอะไรมากมาย เพราะม นเป นประสบการณ โดยตรงของบ คคลท วไป อย แล ว เชนคนสวนมากร วาท าไมเด กว ยร นจ งเกเรเท ยวเตรก นมาก คนสวนมากร วาท าไม จ งเก ดการคอร ปช นก นมากท กวงการอาช พ และคนสวนมากก ร วาครอบคร วแตกแยกเก ด จากสาเหต อะไรบ าง ท กลาวมาน ล วนแตเป นส งท เราพ ดค ยก นเก อบตลอดเวลา และไมเคย สงส ยแม แตน ดเด ยววาส งท เราพ ดค ยน ถ กต องหร อไม พ จารณาก นแตเพ ยงวาคนไหนม ประสบการณ มากกวาความค ดเห นของเขาท แสดงออกมาก จะเป นท ยอมร บมากกวาคนท ม ประสบการณ น อยกวา ด งน นการว จ ยเก ยวก บทางด านส งคมศาสตร ก จะเข าท านองท าเร อง งายให เป นเร องยาก ในทางตรงก นข ามก บท กลาวมา ซ งในความเป นจร งแล วพฤต กรรมของมน ษย และส งคมเป นเร องท สล บซ บซ อนมาก ไมใชเป นเร องท จะสามารถเข าใจได งาย ๆ ด งท เรา ค ด หร อเป นเร องท ผ วเผ นด งท เราเห น ในสม ยป จจ บ นน ประชากรเพ มมากข น เทคโนโลย ม ความเจร ญก าวหน าอยางรวดเร ว ส งคมและว ฒนธรรมของมน ษย ก ได เปล ยนแปลงเร วข น จนบางคร งท าให เราส บสน ส งท เก ดในส งคมท าให เราเข าใจยากข นท กท เราคงจะตระหน ก ด วาป ญหาท มน ษย เราแก ยากค อป ญหาของมน ษย เอง ไมใชป ญหาทางธรรมชาต ป ญหา ทางธรรมชาต มน ษย สามารถแก ไขให ส าเร จล ลวงไปได หลายเร อง และสามารถจะแก ไขได 10 MR 393(s)

11 ตอไปอยางไมม ท ส นส ด แตป ญหาของมน ษย เองหร อป ญหาส งคมของต วเองซ งเป นป ญหา เด มๆ มน ษย เราพยายามแก ไขมาต งแตสม ยอด ตกาลแตก แก ไขไมได ส าเร จเบ ดเสร จ เน องจากมน ษย เราม ข อจ าก ดในการแก ป ญหาของต วเองหลายประการ แตประการหน งท ส าค ญก ค อ การขาดความร ท แท จร งเก ยวก บต วเองและส งคมของต วเอง เราค ดวาเราเข าใจ ท ง ๆ ท เราไมเข าใจมากน ก ในการท จะเข าใจความสล บซ บซ อนของปรากฏการณ ในทาง ส งคมน น จ าเป นท เราจะต องเข าใจถ งล กษณะท ส าค ญ ๆ บางประการของปรากฏการณ ทางส งคมหร อของพฤต กรรมมน ษย กอน สร ปพอส งเขปได ด งน 1. เหต การณ ทางส งคมและพฤต กรรมของมน ษย ไมได เก ดข นอยางไมม ระเบ ยบ แบบแผนในทางตรงก นข าม เราม กจะพบวาเหต การณ ตางๆท เก ดข นน น เป นไปตาม กฎเกณฑ และระเบ ยบแบบแผนของการเก ดเหต การณ น นๆเสมอในท านองเด ยวก นก บ เหต การณ ท เก ดข นในธรรมชาต เชน ความเจร ญทางอ ตสาหกรรมท าให ความส มพ นธ ระหวางบ คคลในส งคมเป นแบบไมย ดอารมณ สวนต วเป นหล ก บางท น กใฝฝ นหร อน ก อ ดมการณ พยามยามท จะเสนอร ปแบบใหมๆของพฤต กรรมและความส มพ นธ ทางส งคม แตก ต องประสบก บความล มเหลว ก เพราะเขาเสนอร ปแบบท อย นอกเหน อ ระเบ ยบ กฎเกณฑ เชนเด ยวก บการเสนอวาจะท าให ว ตถ หดต วเม อถ กความร อน เพราะฉะน นการท บางคนพยายามเสนอร ปแบบส งคมท ปราศจากชนช น จ งเป นท สงส ยแกบ คคลจ านวนมาก วาส งคมท ปราศจากชนช นอาจจะม ความหมายเด ยวก นก บไฟท ปราศจากความร อน ซ ง เป นไปไมได ในโลกแหงความจร ง การว จ ยเทาน นท จะบอกได อยางแนนอนวาพฤต กรรม ตางๆของมน ษย และส งคมน นม ระบบระเบ ยบการเก ดอยางไร 2. ปรากฏการณ ในทางส งคมหร อพฤต กรรมของมน ษย น น โดยท วไปแล วม กจะ เก ดข นจากหลายๆสาเหต ไมใชสาเหต ใดสาเหต หน งการเก ดโดยสาเหต เด ยวน นหายาก ต วอยางเชน ถ าเราค ดวาการท คน ฆาต วตาย น นเก ดจากสาเหต เพ ยงอยางเด ยวค อ ความ ผ ดหว ง ก น บวาเป นความค ดท ผ ดไมตรงก บโลกแหงความจร ง ย งไปกวาน นสาเหต หลาย สาเหต ของส ง ๆ หน งน นม ได ปรากฏออกมาในร ปแบบเด ยวก นท กกรณ ไป ปรากฏการณ บางอยางเก ดจากสาเหต ท 1 สาเหต ท 2 และสาเหต ท 3 รวมก น ต วอยาง เชน การท ผ หญ งจะกลายเป นโสเภณ น นจะต องเก ดจากการบ บค นทางเศรษฐก จ การศ กษาต าและ ความหยอนยานในเร องศ ลธรรมของหลอนรวมก น เหต เพ ยงอยางใดอยางหน งน นไมท าให คนเรากลายเป นโสเภณ ได สวนในอ กหลาย ๆ กรณ น น สาเหต ท งหลายอาจจะรวมก นใน MR 393(s) 11

12 ร ปแบบอ น ๆ เชน สาเหต ท 1 ท าให เก ดสาเหต ท 2 ท าให เก ดสาเหต ท 3. เร ยงล าด บ กอนหล ง แล วจ งจะเก ดส งใดส งหน งข นมา จะร รายละเอ ยดอ นสล บซ บซ อนอยางน ได ก ต อง อาศ ยการว จ ยเทาน น ล กษณะของการว จ ย การว จ ยเป นกระบวนการหร อว ธ การท ให ได มาซ งความร ความจร งจากส งท สงส ยหร อป ญหาซ งม ล กษณะหร อการกระท าด งน 1. เป นการกระท าท ให ได มาซ งของใหม เชน ความร ใหม ว ธ การใหม แบบแผน ใหม อ ปกรณ เคร องม อเคร องใช ใหม ๆ ซ งของใหมเหลาน อาจจะได มาจากค ดข นใหมหร อ ปร บปร งพ ฒนามาจากของเกาก ได 2. เป นการกระท าท ต องใช ความร ความเช ยวชาญ น นค อผ ว จ ยจะต องเป นผ ม ความร ความเช ยวชาญเก ยวก บเทคน คว ธ การตาง ๆ ในการว จ ย และเน อหาของเร องท จะ ท าว จ ยด วย 3. ม ความเป นปรน ย น นค อผลของการว จ ยต องปราศจากอคต ใด ๆ ปราศจาก การใช ความร ส กน กค ดหร อความค ดเห นของผ ว จ ยในการลงข อสร ปผลการว จ ย ซ งส ง เหลาน สามารถตรวจสอบได ถ าม การท าว จ ยซ าผลการว จ ยก จะเหม อนเด ม 4. ผลของการว จ ยต องม ความเช อถ อได น นค อเคร องม อตาง ๆ ท ใช ในการเก บ รวบรวมข อม ลต องม ค ณภาพท งด านความเท ยงตรงและความเช อม น การเก บรวบรวม ข อม ลต องม ระบบแบบแผนการว เคราะห ข อม ลก ต องถ กต องด วยจ งจะสงผลไปย งผลของ การว จ ยให ม ความเช อถ อได 5. การท าว จ ยเม อท าเสร จแล วต องม การเข ยนรายงาน เพ อเผยแพรข อค นพบตอ สาธารณชนให ร บร ถ าเช อก จะได น าข อความร ไปใช ประโยชน แตถ าไมเช อก จะเก ดการ ว พากว จารณ ก นตอไป ก จกรรม ตามความค ดเห นของทาน การว จ ยม ความจ าเป นหร อไม อยางไร 2. ล กษณะของการว จ ยนอกเหน อจากเน อหา 1.3 ย งม ล กษณะอะไรอ กบ าง 12 MR 393(s)

13 เน อหา 1.4 ประเภทของการว จ ย ประเภทของงานว จ ยทางส งคมศาสตร และการศ กษา ย งไมม การแบงประเภทได แนนอนข นอย ก บผ เข ยนแตละคนวาจะแบงอยางไรย ดหล กเกณฑ อะไร ซ งย งม ความเป น อ ตน ยส ง แตถ งอยางไรผ เข ยนก ได รวบรวมประเภทของงานว จ ยท ผ เข ยนทานตาง ๆ ได แบงประเภทของการว จ ยข นด งจะได กลาวตอไปน การแบงประเภทของการว จ ยโดยย ดตามเกณฑ ของน กว จ ยแตละคนม ด งน เสลท ซ (Selltiz) ได แบงการว จ ยทางด านส งคมศาสตร ออกเป น 3 ประเภท ค อ 1. การว จ ยข นส ารวจ หร อการว จ ยข นน า ( Exploratory research or pilot study) เป นการว จ ยในขอบเขตแคบๆเพ อหาแนวทางในการท าว จ ยท ม ขอบเขตกว างขวางข น หร อเพ อเป นแนวทางการต งสมม ต ฐานการว จ ย การว จ ยท านองน ม ล กษณะความย ดหย น ส งม ล กษณะของการทดลองศ กษา เพ อให ได ความร ในเบ องต นมาเป นแนวทางท ช ดเจนอ ก คร งหน ง กอนเร มต นท าการว จ ยจร ง 2. การว จ ยเช งบรรยาย (Descriptive research) เป นการว จ ยท ม งบรรยายหร อ พรรณาสภาพท ถ กต องของปรากฏการณ ท เก ดข น หร อการว จ ยโดยม จ ดม งหมายเพ อ ศ กษาความส มพ นธ ระหวางต วแปรตาง ๆ 3. การว จ ยเช งทดลอง (Experimental research) เป นการว จ ยท ม จ ดม งหมาย เพ อทดสอบสมม ต ฐานในเช งเหต และผลระหวางต วแปรอ สระก บต วแปรตาม โดยม กล ม ทดลอง กล มควบค มและม การปฏ บ ต การหร อจ ดกระท าตอกล มทดลองเพ อด ผลท เก ดข น เคอร ล งเจอร (Kerlinger) ได แบงงานว จ ยทางส งคมศาสตร ออกเป น 4 ประเภท ค อ 1. การว จ ยทดลองในห องปฏ บ ต การ (Laboratory experiment) เป นการว จ ยท ม ง หาความส มพ นธ ในเช งเหต และผลระหวางต วแปรอ สระก บต วแปรตาม ภายใต สภาพการณ ท ควบค มต วแปรเก นตางๆได เป นอยางด 2. การว จ ยเช งทดลองในสนาม (Field experiment) เป นการว จ ยท ม งจะหา ความส มพ นธ เช งเหต และผลระหวางต วแปรอ สระก บต วแปรตามเหม อนก น แตระด บการ ควบค มต วแปรเก นท าได อยางจ าก ด การทดลองท านองน ม กเป นเร องทางส งคมศาสตร ซ ง เป นการทดลองในสภาพการณ จร ง MR 393(s) 13

14 3. การศ กษาภาคสนาม (Field studies) เป นการว จ ยย อนหล ง (Ex-Pos factor research) หล งจากข อเท จจร งหร อคาของต วแปรตาง ๆ เก ดข นแล ว โดยม งค นหา ความส มพ นธ ระหวางคาของต วแปรท เก ดข นในทางส งคม หร อสภาพการณ ท เป นจร งใน ส งคม 4. การว จ ยเช งส ารวจ (Survey research) เป นการว จ ยท ม จ ดม งหมายเพ อ ส ารวจเหต การณ ตางๆของต วแปรท เก ดข นในขณะน หร อในป จจ บ นวาม มากน อยแคไหน อยางไร จากการแบงประเภทการว จ ยของเสลท ซและเคอร ล งเจอร จะเห นวาม ความ คล ายคล งก น กลาวค อจะแบงการว จ ยออกเป นการว จ ยทดลองเหม อนก น การว จ ยเช ง บรรยายก ครอบคล มการศ กษาภาคสนามและการว จ ยส ารวจ การว จ ยข นน าก เป นการว จ ย ในภาคสนามเหม อนก น แวน ดาเลน (Van Dalen) ได แบงการว จ ยทางการศ กษาออกเป น 3 ประเภท ค อ 1. การว จ ยเช งประว ต ศาสตร (Historical research) เป นการว จ ยท เก ยวข องก บ เร องท เก ดข นในอด ตวาเป นอยางไร จร งหร อไม ซ งใช ข อม ลหร อหล กฐานจากเอกสารตางๆ จากสม ดขอย ใบลาน หล กศ ลาจาร ก โบราณสถาน โบราณว ตถ เค าโครงกระด ก เป นต น 2. การว จ ยเช งบรรยาย (Descriptive research) เป นการว จ ยท ม งบรรยายหร อ พรรณาสภาพความจร งของปรากฏการณ ใดปรากฏการณ หน งท เก ดข นในส งคม 3. การว จ ยเช งทดลอง (Experimental research) เป นการว จ ยท ผ ว จ ยต องสร าง สถานการณ ข นมาแล วส งเกตผลท เก ดข น ผลการว จ ยเราสามารถสร ปได วาอะไรเป นต ว แปรเหต อะไรเป นเป นต วแปรผล ซ งจะน าไปส กฎแหงเหต และผลหร อเร ยกวา Causal laws การแบงประเภทของการว จ ยทางการศ กษาตามแนวของ แวน ดาเลน น บวา ได ร บการยอมร บส งเพราะเป นการแบงประเภทท คอนข างจะช ดเจนกวาน กว จ ยทานอ นท กลาวมา ตอไปน จะได กลาวถ งประเภทของการว จ ยเช งบรรยายอยางละเอ ยดเพราะเป น การว จ ยท เราได ท าก นมากในทางส งคมศาสตร 14 MR 393(s)

15 ประเภทของการว จ ยเช งบรรยาย แบงได 3 ประเภท ค อ 1. การศ กษาส ารวจ (Survey studies) เป นการศ กษาหาข อเท จจร งตาม สภาพการณ หร อเหต การณ ท เก ดข นในส งคม เพ อม งประมวลและรายงานสภาพการณ น น ๆ เชนการส ารวจโรงเร ยน การส ารวจช มชน การส ารวจตลาด การส ารวจความค ดเห น ส ารวจเจตคต ส ารวจพฤต กรรม และการส ารวจป ญหาตางๆในส งคม เป นต น 2. การศ กษาความส มพ นธ ภายในระหวางก น (Interelationship studies) เป น การศ กษาความส มพ นธ ระหวางต วแปรท จะศ กษาภายในเหต การณ เด ยวก น แบงออกได เป น 5 ประเภท ค อ 2.1 การศ กษาเฉพาะกรณ (Case studies) เป นการศ กษาต ดตามกรณ ใด กรณ หน งหร อเหต การณ ใดเหต การณ หน งอยางละเอ ยด เชน การศ กษาเด กคนใดคนหน ง วาท าไมขาดเร ยนเป นประจ า ท าไมช มชนน จ งได ร บการยกยองวาอย อยางเศรษฐก จ พอเพ ยงจนได ร บรางว ลด เดน เป นต น 2.2 การต ดตามผล (Follow-up studies) เป นการศ กษาเช งประเม น หล กส ตรหร อโปรแกรมวาผ ท ส าเร จไปแล วม ความร ความสามารถปฏ บ ต งานตามหล กส ตร หร อโปรแกรมได หร อไมอยางไร 2.3 การศ กษาเปร ยบเท ยบเช งเหต ผล (Causal comparative studies) เป นการศ กษาความส มพ นธ ระหวางต วแปรในเช งเปร ยบเท ยบ เชน การศ กษา เปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ในการเร ยนของน กเร ยนท ม ภ ม หล งตางก นทางด าน ท อย อาศ ย อาช พของบ ดามารดา ระด บการศ กษาของบ ดามารดา ฐานะทางครอบคร วเป นต น 2.4 การศ กษาสหส มพ นธ (Correlation studies) เป นการศ กษาความ ส มพ นธ ระหวางต วแปร 2 ต ว หร อมากกวา 2 ต วแปรข นไป เชน การศ กษาความส มพ นธ ระหวางล าด บท การเก ดในครอบคร วก บความสามารถในการเร ยนร การศ กษา ความส มพ นธ ระหวางสต ป ญญาก บพฤต กรรมทางด านค ณธรรมจร ยธรรมของเยาวชนไทย ถ าเป นการศ กษาความส มพ นธ ระหวางต วแปรมากกวา 2 ต วแปร เชน การศ กษาป จจ ยท ม อ ทธ พลตอพฤต กรรมทางด านค ณธรรม จร ยธรรมของเยาวชนไทย ซ งป จจ ยจะม มากหร อ หลายต วแปร MR 393(s) 15

16 2.5 การว เคราะห เอกสาร (Documentary analysis) เป นการศ กษาหา ความส มพ นธ ระหวางเหต การณ หร อเร องราวตางๆท ปรากฏในเอกสาร วาม ความส มพ นธ ก นหร อเก ยวข องก นอยางไร 3. การศ กษาเช งพ ฒนาการ (Development studies) เป นการว จ ยเช งเพ อ บรรยายเก ยวก บการเปล ยนแปลงหร อพ ฒนาการท เก ดข นของส งใดส งหน ง เร องใดเร อง หน งหร อเหต การณ ใดเหต การณ หน ง เม อเวลาผานไป แบงการว จ ยแบบน ออกเป น 2 ประเภท ด งน 3.1 การศ กษาความเจร ญเต บโต (Growth studies) เป นการศ กษาความ เจร ญเต บโตของส งใดส งหน ง เชนการเจร ญเต บโตของชนเผาใดเผาหน ง การศ กษาความ เจร ญเต บโตของหนวยงานใดหนวยงานหน งเป นต น ว ธ การท ศ กษาจะใช เทคน คการศ กษา ระยะยาว (Longitudinal studies) หร อ เทคน คการศ กษาภาคต ดขวาง (Cross sectional studies) เพ อหาคาเฉล ยในแตละชวงเวลาแล วน ามาเปร ยบเท ยบก น 3.2 การศ กษาแนวโน ม (Trend studies) เป นการศ กษาเพ อบรรยายสภาพ เหต การณ ในอด ต ตอมาถ งป จจ บ นเพ อเอาผลไปท านายเหต การณ ในอนาคต เชน การศ กษาแนวโน มจ านวนน กศ กษาท เข าเร ยนมหาว ทยาล ยรามค าแหง ว ธ การเราจะต อง ศ กษาจ านวนน กศ กษาในแตละป ในอด ตจนถ งป จจ บ น เพ อน าผลไปท านายจ านวน น กศ กษาในอนาคต การแบงประเภทของการว จ ย นอกจากย ดหล กตามการแบงประเภทการว จ ยของ น กการศ กษาท กลาวมาแล วเราย งสามารถจ ดแบงประเภทโดยอาศ ยหล กเกณฑ ท ใช ในการ แบงได ด งน 1. แบงตามจ ดม งหมายของการว จ ย โดยพ จารณาการน าผลของการว จ ยไปใช แบงออกได เป น 2 ประเภท ด งน 1.1 การว จ ยพ นฐาน (Basic research) หร อการว จ ยบร ส ทธ (Pure research) เป นการว จ ยท ม งหาความร เพ ยงอยางเด ยว ผลของการว จ ยจะออกมาเป นกฎ หร อทฤษฎ ซ งจะใช เป นพ นฐานในการน าไปใช ศ กษาค นคว าส าหร บการว จ ยประย กต ตอไป 1.2 การว จ ยประย กต (Applied research) เป นการว จ ยท ม งน าผลการว จ ย ไปใช ประโยชน เป นการว จ ยท ท าตอจากการว จ ยพ นฐาน 16 MR 393(s)

17 2. แบงตามล กษณะของข อม ล โดยพ จารณาจากล กษณะของข อม ลท ใช ในการ ว จ ย แบงออกได เป น 2 ประเภทด งน 2.1 การว จ ยเช งค ณภาพ (Qualitative research) เป นการว จ ยท ใช ข อม ลเป น ข อความบรรยายล กษณะท แตกตางก นของส งท จะศ กษาหร อต วแปรซ งเป นข อม ลท ท าเป น ปร มาณหร อต วเลขไมได เชน การศ กษาว ฒนธรรมของชาวไทยภ เขา การศ กษาประเพณ ของชาวไทยใหญ การศ กษาช ว ตความเป นอย ของส ตว ปาบร เวณเขาใหญ เป นต น 2.2 การว จ ยเช งปร มาณ (Quantitative research) เป นการว จ ยท ใช ข อม ล เป นปร มาณหร อต วเลขแทนล กษณะท แตกตางก นของส งท จะศ กษาหร อต วแปร เชน การศ กษาเจตคต ทางการเม องของประชาชนในกร งเทพมหานคร การศ กษาสต ป ญญาของ เด กไทย การเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนระหวางการสอนแบบรอบร ก บการสอน ตามปกต เป นต น 3. แบงตามว ธ การว จ ย โดยพ จารณาจากเทคน คว ธ การท าว จ ยท แตกตางก น แบงออกได เป น 3 ประเภท ด งน 3.1 การว จ ยเช งประว ต ศาสตร (Historical research) เป นการว จ ยเก ยวก บ เร องราวในอด ตท ผานมาซ งไมควรต ากวา 10 ป ข อม ลหร อหล กฐานท จะใช ในการว จ ย ได แก โบราณสถาน โบราณว ตถ สม ดขอย ใบลาน จดหมายเหต หล กศ ลาจาร ก เป นต น 3.2 การว จ ยเช งบรรยาย (Descriptive research) เป นการว จ ยเก ยวก บ เร องราวในป จจ บ น โดยใช ข อม ลในขณะน นหร อกอนหน าน นมาใช บรรยายปรากฏการณ หร อเหต การณ ในป จจ บ น การว จ ยประเภทน ย งแบงออกได เป น การว จ ยเช งส ารวจ การ ว จ ยเช งความส มพ นธ และการว จ ยเช งพ ฒนาการ เป นต น 3.3 การว จ ยเช งทดลอง (Experimental research) เป นการว จ ยท ผ ว จ ยต อง สร างสถานการณ ข นแล วน าไปทดลองหร อใช ภายใต การควบค มแล วส งเกตผลท เก ดข น ตามมา 4. แบงตามท มาของข อความร โดยพ จารณาข อความร หร อผลของการว จ ยท ได มาเป นเกณฑ ในการแบง ม 2 ประเภท ด งน 4.1 การว จ ยเช งประจ กษ (Empirical research) เป นการว จ ยซ งข อความร ท ได จะต องเป นไปตามข อม ลหร อหล กฐานท รวบรวมมาเพ อย นย นความร น น MR 393(s) 17

18 4.2 การว จ ยแบบทางการ (Formal research) เป นการว จ ยซ งข อความร ท ได เป นไปตามหล กเหต ผลทางตรรกศาสตร หร อใช การอน มาน (Deduction) เป นหล กจะเป น การว จ ยทางด านคณ ตศาสตร และทางด านปร ชญา 5. แบงตามเวลา โดยพ จารณาเวลาท เก ยวข องก บการว จ ยท ท าอย วาเป น ผลการว จ ยในชวงเวลาใด แบงออกได เป น 3 ประเภท ด งน 5.1 การว จ ยเช งประว ต ศาสตร (Historical research) เป นการว จ ยท เก ยวข องก บเร องราวในอด ต และข อความร ท ได จากการว จ ยก เป นข อความร ในอด ต 5.2 การว จ ยรวมสม ย (Contemporaneous research) เป นการว จ ยท เก ยวข องก บเร องราวในป จจ บ น หร ออาจจะเร ยกวาการว จ ยเช งบรรยาย 5.3 การว จ ยเช งอนาคต (Futuristic research) เป นการว จ ยท ม งท านาย สภาพการณ หร อเหต การณ ในอนาคตข างหน า หร อเป นข อความร ในอนาคตน นเอง 6. แบงตามศาสตร หร อสาขาว ชาท เก ยวข อง โดยพ จารณาเน อหาของการว จ ย แบงออกเป น 2 ประเภท ด งน 6.1 การว จ ยสาขาว ทยาศาสตร เป นการว จ ยท เก ยวข องก บปรากฏการณ ทางธรรมชาต ส งท ม ช ว ตและส งท ไมม ช ว ต ได แก สาขาว ทยาศาสตร สาขาแพทย ศาสตร สาขาเภส ชศาสตร สาขาสาธารณส ขศาสตร สาขาว ศวกรรมศาสตร สาขาเกษตรศาสตร 6.2 การว จ ยสาขาส งคมศาสตร เป นการว จ ยท เก ยวข องก บปรากฏการณ ทางส งคมสภาพแวดล อม ว ฒนธรรม เพ อศ กษาความเป นมาหร อพฤต กรรมของมน ษย ใน ส งคม แบงออกได เป นสาขาตาง ๆ อ กด งน สาขาปร ชญา สาขาส งคมว ทยา สาขาน ต ศาสตร สาขาเศรษฐศาสตร 18 MR 393(s)

19 6.2.5 สาขาร ฐศาสตร สาขาศ กษาศาสตร สาขาบร หารธ รก จ การแบงประเภทของการว จ ยท กลาวมา ใช เกณฑ ในการแบงแตกตางก น จะใช เกณฑ อะไรในการแบงก ข นอย ก บการก าหนดของหนวยงานน นๆ ประโยชน ของการแบง ประเภทก เพ อใช ในการจ ดเก บไว เป นหมวดหม ส าหร บอ านวยความสะดวกในการศ กษา ค นคว าได งายข น ก จกรรม ตามความค ดเห นของทาน การว จ ยควรแบงออกเป นก ประเภทอะไรบ าง 2. ทานม เหต ผลอยางไรในการแบงการว จ ยตามข อ 1 3. การว จ ยเช งบรรยายก บการว จ ยเช งทดลองตางก นอยางไร MR 393(s) 19

20 เน อหา 1.5 ประโยชน ของการว จ ย การว จ ยน บวาม ประโยชน อยางมากในป จจ บ น ซ งจะเห นได วาศาสตร ท ม ความ เจร ญก าวหน าอยางรวดเร วน นเก ดจากม การท าว จ ย หร อม การศ กษาค นคว าหาความร ใหม ๆ อย ตลอดเวลาซ งจะเห นได ช ดเจนในศาสตร ทางด านการแพทย แตถ าศาสตร ใด น กว ชาการในศาสตร น นไมคอยได ท าการว จ ยก นหร อท าการว จ ยแล วก ไมได น าไปใช ประโยชน ศาสตร น นๆก จะเจร ญก าวหน าช า ผลงานท ได จากการท าว จ ยกอให เก ด ประโยชน หลายอยางซ งก ข นอย ก บจ ดม งหมายของผ ท าว จ ยเองวาต องการน าผลการว จ ย ไปใช อะไร แตพอจะสร ปได เป นข อ ๆ ด งน 1. กอให เก ดความร ใหม ๆ เพ มมากข น ในสาขาว ชาท ท าว จ ยซ งเป นการว จ ยท ม งแสวงหาข อความร ความจร งในส งท ย งไมม ใครร อาจจะเป นกฎ หร อทฤษฎ 2. กอให เก ดเทคโนโลย ใหม ๆ ท ท นสม ยอย เสมอซ งเป นการว จ ยท ม งประด ษฐ หร อสร างอ ปกรณ ท จะน ามาใช เพ ออ านวยความสะดวกให แกมน ษย 3. ใช เป นข อม ลในการก าหนดนโยบาย หร อวางแผนในการปฏ บ ต งาน ซ งเป น การว จ ยเพ อหาข อม ลในด านตาง ๆ ส าหร บน ามาใช ในการบร หารในหนวยงาน 4. ชวยให ได แนวทางในการเล อกว ธ ปฏ บ ต ในการท างานวาจะเล อกว ธ ใดท ประหย ด รวดเร วและได ผลด ท ส ด 5. ชวยในการให แก ป ญหาตาง ๆ ได ตรง และอยางม เหต ม ผลท เช อถ อได 6. ใช ในการต ดตามและประเม นผลของหนวยงานหร อโครงการตาง ๆ จะท าให เราทราบถ งผลส าเร จของงานหร อโครงการวาม มากน อยแคไหน ม ป ญหาอ ปสรรคในการ ปฏ บ ต อะไรบ าง เพ อน ามาใช เป นข อม ลในการแก ไขปร บปร งโครงการตอไป 7. ชวยให ได เทคน คส าหร บการพ ฒนาบ คลากรและหนวยงานให ม ประส ทธ ภาพ มากย งข น ก จกรรม งานว จ ยทางการศ กษาน าไปใช ประโยชน อะไรบ าง 2. รอบ ๆ ต วทานม อะไรบ างท เก ดจากผลงานว จ ย 20 MR 393(s)

21 สร ปบทท 1 เน อหา 1.1 การแสวงหาความร ความจร งของมน ษย ว ธ การแสวงหาความร ความจร งของมน ษย ม ว ธ การด งน 1. ตามค าบอกเลาของผ ม อ านาจ 2. ตามขนบธรรมเน ยมประเพณ 3. ใช ประสบการณ ของตนเอง 4. โดยว ธ การหย งร ของตนเอง 5. ใช ความร ส กของตนเอง 6. ใช หล กเหต ผลเช งตรรกศาสตร 7. ใช ว ธ ทางว ทยาศาสตร เน อหา 1.2 ความหมายและกระบวนการว จ ย การว จ ย หมายถ ง ว ธ การหร อกระบวนการในการแสวงหาความร ความจร งหร อ ค าตอบจากป ญหาหร อข อสงส ย กระบวนการว จ ย ได ใช ว ธ การทางว ทยาศาสตร ม ข นตอนตาง ๆ ด งน ข นท 1 ก าหนดป ญหา ข นท 2 ต งสมม ต ฐานการว จ ย ข นท 3 การเก บรวบรวมข อม ล ข นท 4 การว เคราะห ข อม ล ข นท 5 สร ปผล และเข ยนรายงานการว จ ย เน อหา 1.3 ความจ าเป นและล กษณะของการว จ ย การว จ ยทางส งคมศาสตร หร อทางการศ กษาน บวาม ความจ าเป นมากท จะท าให เราได เข าใจเหต การณ และพฤต กรรมของมน ษย ได อยางถ กต อง เพราะพฤต กรรมตาง ๆ ของมน ษย ในส งคมป จจ บ นน ม ความสล บซ บซ อนมาก ยากท จะเข าใจได โดยใช สาม ญส าน ก ป ญหาบางอยางมองด แล วเราค ดวาเราร เก ดจากสาเหต อะไรโดยใช ความร ส กแตความจร ง MR 393(s) 21

22 แล วไมงายอยางท ค ดเพราะบางป ญหาม สาเหต สล บซ บซ อนมากมายหลายสาเหต ด งน น การว จ ยจะชวยเราได เป นอยางด ล กษณะของการว จ ยสร ปได ด งน 1. เป นการกระท าท ให ได มาซ งของใหม 2. ต องใช ความร ความสามารถในการท า 3. ม ความเป นปรน ย 4. ม ความเช อถ อได 5. ม การเข ยนเป นรายงาน เน อหา 1.4 ประเภทของการว จ ย การแบงประเภทของการว จ ยม การแบงหลายแบบตามเกณฑ ท ใช ในการแบงซ ง สร ปแล วนาจะม เพ ยง 3 ประเภทท น ยมแบงก นค อ 1. การว จ ยเช งประว ต ศาสตร 2. การว จ ยเช งบรรยาย 3. การว จ ยเช งทดลอง เน อหา 1.5 ประโยชน ของการว จ ย การว จ ยถ าเราน ามาใช ก จะกอให เก ดประโยชน มากมาย แตถ าท าเสร จแล วเก บไว เฉย ๆ ก จะไมม ประโยชน ซ งประโยชน ท ได พอสร ปได ด งน เพ มพ นความร ในสาขาว ชาท ท ามากข น ม เทคโนโลย ใหมๆ มากข น ใช ในการวางแผน ใช ในการปฏ บ ต งานอยางม ประ ส ทธ เป นต น แบบฝ กห ดบทท 1 1. จงอธ บายการแสวงหาความร ความจร งของมน ษย มาให เข าใจ 2. จงบอกความหมายและกระบวนการว จ ยมากอยางละเอ ยด 3. การว จ ยทางการศ กษาม ความจ าเป นอยางไร 4. ผลงานว จ ยม ล กษณะอยางไร 5. การแบงประเภทของการว จ ยแบงได อยางไรบ าง 6. การว จ ยม ประโยชน อยางไร 22 MR 393(s)

ความร เบ องต นเก ยวก บสถ ต และการว จ ย Introduction to Statistic and Research

ความร เบ องต นเก ยวก บสถ ต และการว จ ย Introduction to Statistic and Research 1 ความร เบ องต นเก ยวก บสถ ต และการว จ ย Introduction to Statistic and Research บทน า ในป จจ บ นสถ ต และการว จ ยได เข ามาม บทบาทและม อ ทธ พลต อส งคมอย างมากมาย ในทาง ธ รก จ ได ม การน าเอาว ธ การทางสถ ต

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

แนวทาง เทคน คการทาว จ ยในช นเร ยน

แนวทาง เทคน คการทาว จ ยในช นเร ยน แนวทาง เทคน คการทาว จ ยในช นเร ยน คณะบร หารธ รก จ ป การศ กษา 2554 โดย : คณะกรรมการบร หารจ ดการความร 0 คำนำ การท าว จ ยในช นเร ยนน บว าเป นงานว จ ยท ส าค ญต อการจ ดการเร ยนการสอนเป นอย างย ง เป น เคร องม

More information

ค าอธ บายว ธ ปฏ บ ต งานตรวจสอบ รห ส 1000

ค าอธ บายว ธ ปฏ บ ต งานตรวจสอบ รห ส 1000 สภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปภ มภ ค าอธ บายว ธ ปฏ บ ต งานตรวจสอบ รห ส 1000 ข อพ จารณาเฉพาะในการตรวจสอบเคร องม อทางการเง น ค าอธ บายว ธ ปฏ บ ต งานตรวจสอบฉบ บน จ ดท าข นโดย คณะกรรมการว ชาช พบ ญช ด านการสอบบ

More information

เทคน คกำรเข ยน ผลงำนว เครำะห เร องช ย จร งศ รว ฒน

เทคน คกำรเข ยน ผลงำนว เครำะห เร องช ย จร งศ รว ฒน 1 เทคน คกำรเข ยน ผลงำนว เครำะห เร องช ย จร งศ รว ฒน พ มพ ท : ศ นย ผล ตเอกสาร สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยขอนแก น จำนวนท พ มพ : 200 เล ม สน บสน นกำรพ มพ : สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยขอนแก น ป ท พ มพ :

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ผ ศ กษาค นคว าได ศ กษาเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องก บการพ ฒนาช ดก จกรรม การเร ยนร เร องการขยายพ นธ พ ชโดยไม อาศ ยเพศ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและ เทคโนโลย ส าหร บน

More information

ค ม อ การเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าด วยตนเอง

ค ม อ การเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าด วยตนเอง 1 ค ม อ การเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าด วยตนเอง การเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าด วยตนเอง เป นการเล าเร องราวเหต การณ และผลท เก ดข นในขณะท ดาเน นการ ศ กษาค นคว า รวมถ งส งต างๆท เก ดข นซ งเก ยวข องก บการศ

More information

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ บทค ดย อ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ บทค ดย อ ห วข อว จ ย การพ ฒนาและหาประส ทธ ภาพเอกสารประกอบการสอนว ชาการออกแบบ โปรแกรมใช คอมพ วเตอร ช วยสอนสาหร บน กศ กษาระด บช นประกาศน ยบ ตร ว ชาช พป ท 2 ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ กก จ ช อผ ว จ ย นางสาวอ

More information

บทท 5 การจ ดการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ

บทท 5 การจ ดการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ ช ดฝ กอบรมผ บร หาร : ประมวลสาระ บทท 5 การจ ดการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ ผ ช วยศาสตราจารย ดร.นวลจ ตต เชาวก รต พงศ ดร.เบญจล กษณ น าฟ า นางช ดเจน ไทยแท ก ค าน า หล กการส าค ญของการปฏ ร ปการศ กษาค อการกระจายอ

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง รายงานการประเม นโครงการพ ฒนาน กเร ยนให อ านออกเข ยนได ด วยว จ ยในช นเร ยน โรงเร ยนเทศบาล 1 ศร ก ตต วรรณน สรณ ผ รายงานได ศ กษาหล กการ แนวค ด และทฤษฎ จากเอกสาร งานว จ ยท

More information

เทคน คการเข ยนรายงานการว จ ย

เทคน คการเข ยนรายงานการว จ ย เทคน คการเข ยนรายงานการว จ ย รศ.ดร.เก ยรต ส ดา ศร ส ข รายงานการว จ ยเป นเอกสารรายงานผลการด าเน นการว จ ย ซ งผ ว จ ยท กคนจะต องจ ดท า หล งจากท าว จ ยแล วเสร จ เพ อรายงานผลการด าเน นการว จ ย การเข ยนรายงานการว

More information

แบบเสนอโครงการว จ ยเพ อขอร บการพ จารณาร บรองจาก

แบบเสนอโครงการว จ ยเพ อขอร บการพ จารณาร บรองจาก แบบเสนอโครงการว จ ยเพ อขอร บการพ จารณาร บรองจาก ค าช แจงแบบเสนอโครงการว จ ย EC.00 ท านจะสามารถด าเน นโครงการว จ ยในสถาบ นส ขภาพเด กแห งชาต มหาราช น ได เม อผ านการพ จารณาอน ม ต จากคณะกรรมการจร ยธรรมการว

More information

หน วยท 3 แนวค ดการจ ดการเร ยนร

หน วยท 3 แนวค ดการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แนวค ดการจ ดการเร ยนร แนวค ดการจ ดการเร ยนร ในโครงการพ ฒนาคร โดยใช กระบวนการสร างระบบพ เล ยง Coaching and Mentoring ม สาระส าค ญด งรายละเอ ยดต อไปน 1. ล กษณะส าค ญของแนวค ดการจ ดการเร ยนร 2. แนวทางการจ

More information

หน าท 188 บทท 7 โครงการว จ ย

หน าท 188 บทท 7 โครงการว จ ย บทท 7 โครงการว จ ย เม อจะศ กษาเร องใดก ให พยายามจ บเค าโครงเร องของเร องน นให ได ก อนแล ว จ งพยายามมองลงไปในส วนละเอ ยดท ละส วนให เห นช ดโดยถ วนถ เม อร ว านามาค ดพ จารณาให เห นประเด น ให เห นส วนท เป นเหต

More information

บทท 3 การทบทวนเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 3 การทบทวนเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 3 การทบทวนเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง Re + View Review ทบทวน แนวค ด/ม มมอง การทบทวนแนวค ด/ม มมอง ในการว จ ยใด ๆ น น การทบทวนเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องจะเป นข นตอนก อน-หล ง จากผ ว จ ยได กาหนดป ญหาของการว

More information

บทท 2 มาตรฐานการตรวจสอบภายใน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา และจรยธรรม

บทท 2 มาตรฐานการตรวจสอบภายใน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา และจรยธรรม บทท 2 มาตรฐานการตรวจสอบภายใน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา และจรยธรรม มาตรฐานการตรวจสอบภายใน การท กระทรวงการคล งได ก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ของสวนราชการและจร ยธรรมของผ ตรวจสอบภายใน เพ อเป นแนวทางใน การปฏ

More information

จาร ภ ทร ธ ฆ มพร ส ร ต อ มเอ บธรรม เสาวน ย อ ทธ เดชากร นฤด น อยศ ร ว ภาวรรณ เท ยมปาน

จาร ภ ทร ธ ฆ มพร ส ร ต อ มเอ บธรรม เสาวน ย อ ทธ เดชากร นฤด น อยศ ร ว ภาวรรณ เท ยมปาน การส งเสร มค ณธรรมจร ยธรรมน กเร ยน ด วยโครงการสวดมนต หม สรรเสร ญพระร ตนตร ย ทานองสรภ ญญะ ของกระทรวงว ฒนธรรม : กรณ ศ กษาสาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ดพระนครศร อย ธยา จาร ภ ทร ธ ฆ มพร ส ร ต อ มเอ บธรรม เสาวน ย

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง 2.1 ความเป นมาและความสาค ญของการศ กษาภาคร ฐ 2.2 บทบาทของโรงเร ยนต อการม ส วนร วมของช มชน 2.3 ป จจ ยท เก ยวข องก บการต ดส นใจของผ ปกครอง การเล อกโรงเร ยนของผ ปกครองม องค

More information

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา Research and Development Newsletter ป ท ๑๒ ฉบ บท ๑๓๓ ประจ าเด อนก นยายน ๒๕๕๖ กองท นย ต ธรรม : ข อม ลและบทว เคราะห ผลการท างาน และประส ทธ ภาพในการให ความ ช วยเหล อทางกฎหมายอ

More information

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง การศ กษาคร งน ผ ศ กษาม งศ กษาความพร อมในการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยของ องค การบร หารส วนต าบลห วยยาบ อ าเภอบ านธ จ งหว ดล าพ น ผ ศ กษาได ศ กษาเอกสารและ การศ กษาท เก ยวข

More information

ค ม อการจ ดก จกรรมช มน ม ป ป การศ กษา 2558-2560

ค ม อการจ ดก จกรรมช มน ม ป ป การศ กษา 2558-2560 ค ม อการจ ดก จกรรมช มน ม ป ป การศ กษา 2558-2560 กล มก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน กล มการบร หารงานว ชาการ โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ หอว ง นนทบ ร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 3 1 คำน ำ เอกสารค ม อการจ ดก

More information

หน วยท 6 การเข ยนรายงานธ รก จ

หน วยท 6 การเข ยนรายงานธ รก จ หน วยท 6 การเข ยนรายงานธ รก จ ความร เบ องต นเก ยวก บรายงานธ รก จ รายงานธ รก จ ค อ ข อเข ยนในวงการธ รก จท ม งเสนอเร องราวต างๆเพ อให ผ อ านได ทราบ ข อม ล ข อเท จจร ง เร องราว เหต การณ หร อข อค ดเห นต างๆ

More information

ÃÐàºÕºÇÔ ÕÇÔ ÑÂ Ò ÃÑ»ÃÐÈÒʹÈÒʵÃ

ÃÐàºÕºÇÔ ÕÇÔ ÑÂ Ò ÃÑ»ÃÐÈÒʹÈÒʵà ÃÐàºÕºÇÔ ÕÇÔ ÑÂ Ò ÃÑ»ÃÐÈÒʹÈÒʵà Public Administration Research Methodology ¾ÃóÔÅÑ ¹ÔµÔâà ¹ คานา ตาราเล มน เป นเอกสารประกอบการเร ยนในว ชาระเบ ยบว ธ ว จ ยทางร ฐประศาสนศาสตร ของ ว ทยาล ยการจ ดการเพ อการพ

More information

การจ ดการเร ยนการสอนโดยใช แหล งเร ยนร เป นฐาน ( Place - Based Instruction )

การจ ดการเร ยนการสอนโดยใช แหล งเร ยนร เป นฐาน ( Place - Based Instruction ) การจ ดการเร ยนการสอนโดยใช แหล งเร ยนร เป นฐาน ( Place - Based Instruction ) ความนา ส รศ กด ปาเฮ พ.ม., ค.บ., ศษ.ม. Surasak.ph54@hotmail.com การปฏ ร ปการศ กษาท ก าล งด าเน นการในป จจ บ นตามพระราชบ ญญ ต การศ

More information

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร

More information

(...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห )

(...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห ) คำนำ เน องจากหล กส ตรสถานศ กษา เป นหล กส ตรแกนกลางท ม ล กษณะเป นกรอบและแนวทางในการจ ด การศ กษา เพ อพ ฒนาผ เร ยนให เป นไปตามว ส ยท ศน เป าหมาย และค ณล กษณะอ นพ งประสงค ท โรงเร ยน ก าหนด โดยน าต วช ว ดและสาระการเร

More information

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย ค ม อและแนวปฏ บ ต การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ค าน า พ นธก จด านการจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและพ นธ ก จด านการว จ ย เป นพ นธก จท ส าค ญของคณะว

More information

ค ำน ำ คณะผ จ ดท ำ ก มภาพ นธ 2556

ค ำน ำ คณะผ จ ดท ำ ก มภาพ นธ 2556 ค ำน ำ กองว จ ยและพ ฒนางานส งเสร มการเกษตรได ท ำโครงการว จ ย ในงานประจ ำ (R2R) ต งแต ป 2553 เพ อสน บสน นเจ าหน าท ส งเสร มการเกษตร ให สามารถค ดเช งระบบและส งเสร มการท ำงานบนฐานความร ซ งได ร บ การตอบร บเป

More information

บทสร ปผ บร หาร โครงการว จ ย การบร หารจ ดการศ กษาภายใต แนวค ดการกระจายอ านาจ: กษาเปร ยบเท ยบ องค กรปกครองส วนท องถ นของประเทศไทยและเกาหล ใต (ระยะท 1)

บทสร ปผ บร หาร โครงการว จ ย การบร หารจ ดการศ กษาภายใต แนวค ดการกระจายอ านาจ: กษาเปร ยบเท ยบ องค กรปกครองส วนท องถ นของประเทศไทยและเกาหล ใต (ระยะท 1) 1 บทสร ปผ บร หาร โครงการว จ ย การบร หารจ ดการศ กษาภายใต แนวค ดการกระจายอ านาจ: กษาเปร ยบเท ยบ องค กรปกครองสวนท องถ นของประเทศไทยและเกาหล ใต (ระยะท 1) โดย...รองศาสตราจารย ส ร สวด ห นพยนต นางสาวอ าพา แก

More information

โดย นางสาวน ตยา ฉ ตรเม องป ก ตาแหน ง คร ว ทยฐานะคร ชานาญการ โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม

โดย นางสาวน ตยา ฉ ตรเม องป ก ตาแหน ง คร ว ทยฐานะคร ชานาญการ โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม รายงาน การจ ดทาและผลการใช ส อคอมพ วเตอร ช วยสอน ช ดส อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint รายว ชาน ทรรศการงานห องสม ด ง 40213 เร อง การจ ดน ทรรศการห องสม ด ช นม ธยมศ กษาป ท 6 โดย นางสาวน ตยา ฉ ตรเม องป

More information