การบร หารคล งส นค าสม ยใหม Modern Warehouse Management

Size: px
Start display at page:

Download "การบร หารคล งส นค าสม ยใหม Modern Warehouse Management"

Transcription

1 เช ญร วมส มมนาพ เศษ หล กส ตร... การบร หารคล งส นค าสม ยใหม Modern Warehouse Management ว นท 28 ม นาคม 2557 เวลา น. ณ โรงแรม อมาร บ เลอวาร ด ถ.ส ข มว ท ซอย 5 ว ทยากรโดย อาจารย สมฤทธ ช ณหร ศม เร ยนร เทคน คจากการท างานจร งจากผ บร หารงานคล งส นค าในบร ษ ทช นน าของประเทศมากว า 14 ป หล กการและเหต ผล ต นท นทางด านลอจ สต กส ซ งประกอบไปด วยการบร หารคล งส นค าและการจ ดส งเป นส งท ต องได ร บการ ปร บปร งพ ฒนาอย างเร งด วนเพ อช งความได เปร ยบ เน องจากต นท นด งกล าวม ม ลค าต งแต 5-50 % เม อเท ยบก บ ยอดขาย ด งน นเราจ งต องบร หารจ ดการส งท เก ยวข องเพ อลดและควบค มให ต าท ส ดเพ อสร างความได เปร ยบเหน อ ค แข ง ในคอร สน ท านจะได ศ กษาระบบการจ ดการของบร ษ ทช นน ารวมท งเทคโนโลย ใหม ๆท บร ษ ทช นน าของโลกและ บร ษ ทช นน าในประเทศไทยใช บร หารจ ดการ ประโยชน ท ได ร บได แก ว ธ การลดส นค าคงคล ง การร บและการส งส นค า ให เป น FIFO อย างได ผล การบร หารจ ดการจ านวนแรงงาน การว ดผลงานของแรงงาน การจ ดออร เดอร ชน ดต างท ง แบบ Break Case และ Full Case ท ม ประส ทธ ภาพส งส ดและอ นๆอ กมากมาย ความร ต างๆเหล าน ท านสามารถ น ามาปร บใช ก บส งท ท านท าอย ได ในท นท และเตร ยมไว ใช ได ในอนาคต ว ตถ ประสงค และประโยชน ท จะได ร บ ได ร บความร และหล กการในการบร หารจ ดการคล งส นค าสม ยใหม พร อมการว เคราะห ประเม นข อด ข อเส ยใน การปร บใช และ Best Practices ต างๆจากประสบการณ ท างานจร งของว ทยากร เร ยนร ระบบ Warehouse Management System (WMS) ท ช วยเพ มความรวดเร วและความถ กต องในการ บร หารคล งส นค า เร ยนร ระบบการท างานต งแต การส งว ตถ ด บ / ส งส นค าท งใหม และท ใช / ขายอย ประจ า ข อตกลงก บ Supplier การร บส นค า การจ ดเก บส นค า การบร หารจ ดการการจ ดออร เดอร ท งแบบ Break Case และ Full Case การควบค มให ออร เดอร ถ กต องตามท ล กค าแบบบ รณาการอย างม ประส ทธ ภาพ เร ยนร หล กการสร างคล งส นค าท ม ประส ทธ ภาพ การขยายก าล งความสามารถการจ ดเก บส นค าท งแบบเพ ม พ นท และการไม เพ มพ นท การเพ มการจ ดเก บในช วงส นค าขายด เช น ช วงเทศกาลต างๆ เร ยนร เทคน คการลดปร มาณส นค าคงคล งเพ อประหย ดพ นท และค าใช จ าย เร ยนร เทคน คต างๆในการลดค าขนส งในธ รก จต างๆจากประสบการณ จร งของว ทยากร การค ดเล อกและการประเม นผลงานของบร ษ ทผ ร บเหมาขนส ง เร ยนร เร องราวท งหมดพร อมต วอย างการท างานจร งเพ อการท างานท ม ประส ทธ ภาพส งส ดไม ต องลองผ ด ลองถ ก Training Center Service Co.,Ltd. 52/174 Krungthep-Kreetha Rd., Sapansung Bangkok Tel: (02) Fax: (02)

2 ร ปแบบการส มมนา ว ทยากรจะให ความร ทางทฤษฎ พร อมยกต วอย างจากประสบการณ จร งท ว ทยากรได เป นผ บร หาร คล งส นค าขององค กรช นน าของประเทศมากว า 14 ป และการไปศ กษางานด านคล งส นค าท งท สหร ฐอเมร กา อ งกฤษ ออสเตรเล ย ญ ป น เกาหล ไต หว น ว ทยากรจะได น าประสบการณ โปรเจคต างๆและ Best Practices ในการลดค าใช จ ายในการบร หาร คล งส นค ามาเป ดเผย เพ อผ เข าอบรมจะได น าไปปร บใช ต อไป เร ยนร เทคน คจากว ทยากรท บร หารงานคล งส นค าช นน ามากว า 14 ป เร ยนร Best Practice Sharing และศ กษาระบบคล งส นค าของต างประเทศพร อมร ปประกอบ ผ เข าส มมนา การส มมนาน เหมาะก บผ ท ต องการน าเอาความร และเทคน คการบร หารการลดค าใช จ ายท ว ทยากรส งสมมาไปปร บใช ในองค กรของผ เข าร บการอบรม ค อ ผ บร หาร ผ จ ดการ ห วหน าแผนกคล งส นค า จ ดส ง Logistics, Supply Chain ควบค มส นค าคงคล ง วางแผนผล ต บ ญช การเง น เจ าของก จการ ผ สนใจท วไป พน กงานท กระด บท ม ความสนใจ ห วข อการอบรมส มมนา เทคน คในการท างานอย างม ประส ทธ ภาพในก จกรรมต างๆท งระบบธรรมดาและระบบ Warehouse Management System (WMS) พร อมอ ปกรณ ท เก ยวข อง Barcode, Barcode Reader, RF (Radio Frequency System), RF Access Point, Handheld Scanner, RF Monitor on Lift Truck, Picking Conveyor Line, Automatic Carton Forming, Automatic Carton Sealer. การน าว ธ ท างานท ม ประส ทธ ภาพของบร ษ ทช นน าท งภายในและต างประเทศ (สหร ฐฯ เนเธอร แลนด ออสเตรเล ย ญ ป น ฯ) มาถ ายทอดอย างไม ป ดบ ง (Best Practices Sharing) รายละเอ ยดก จกรรมต างๆในคล งส นค าและส งท ต องท าให ครบถ วนสมบ รณ Receiving การร บส นค า ร บให เร ว เช คความถ กให ครบถ วน Putaway การจ ดเก บ การเก บให เร ว การวางส นค าในต าแหน งท ด Automatic Stock Locator Recommendation, Automatic Stock Discrepancy Warning Replenishment การเต มส นค า เต มส นค าให เร ว ในเวลาท ต องการ Picking การจ ดออร เดอร จ ดให เร ว จ ดให ครบ ด วยว ธ ต างๆ ระบบ Manual ระบบ Semi-Manual (With Scanner) ระบบ Voice Order Picking (หย บเต มกล อง-Full Case) ระบบ Pick to Light (หย บส นค าหลายอย างใส กล องเด ยว-Break Case) ระบบ Put to Light (หย บส นค าหลายอย างใส กล องเด ยว-Break Case) Order Checking การตรวจสอบความถ กต องของการจ ดออร เดอร ระบบ Manual Training Center Service Co.,Ltd. 52/174 Krungthep-Kreetha Rd., Sapansung Bangkok Tel: (02) Fax: (02)

3 ระบบ Scanner ระบบ Check Weigher by Product Weight Order Completion Checking before Loading (Checker) ตรวจออร เดอร ก อนข นรถ Transportation ส งให ได ต นท นต าส ด ส งให เร ว เส ยหายน อย Volume Calculation for Optimal Loading ข นของให เต มค นด วยการค านวณปร มาตร การบร หารจ ดการเพ อเพ มประส ทธ ภาพ (Best Practices Sharing จากการท างานจร งของว ทยากร) การสร างขว ญก าล งใจให พน กงานท างานอย างม ประส ทธ ภาพ เพ มพ นท จ ดเก บด วย Very Narrow หร อ Narrow Aisle Racking System หล กการท างานให เป นระบบ การจ ดกล มส นค าในคล งส นค าและจ ดเก บปร มาณส นค าให ได Optimal Stock Level การบร หารจ ดการเพ อลดปร มาณส นค า Slow Moving และ Dead Stock การว ดผลการด าเน นงานของการจ ดการคล งส นค าด วย KPI การให พน กงานม ส วนร วมในการบร หารคล งส นค า ระบบเต อนเพ อป องก นไม ให ผลงานตกลงนานเก นไป การบร หารเพ อการลดค าขนส ง การอบรมพน กงานท งใหม และเก าให ท างานอย างม ประส ทธ ภาพ หล กการเพ มประส ทธ ภาพการท างานด วย Lean Six Sigma การควบค มการลางานของพน กงาน การส อสารให ห วหน างาน เพ อนร วมงาน ผ ใต บ งค บบ ญชา การว ดผลและการเพ มความพ งพอใจของล กค า Daily Monthly Report ท สมบ รณ แบบ บร หาร KPI ของคล งส นค าอย างถ กต อง ถามตอบ อภ ปรายเพ อเสร มการเร ยนร เพ มเต ม ป ดการส มมนา ว ทยากร อาจารย สมฤทธ ช ณหร ศม (ว ศวกรรมศาสตร จ ฬาฯ MBA ธรรมศาสตร ) กรรมการผ จ ดการบร ษ ทฝ กอบรม อด ตผ บร หารระด บส งองค กรผ น าธ รก จยอดขายกว าหม น ล านบาทต อป ผ จ ดการท วไปศ นย กระจายส นค า 7-11 ผ จ ดส งส นค าไปให ร าน 7-11 ท วประเทศ ผ จ ดการคล งส นค า / จ ดซ อบร ษ ทส ไอซ ไอ (ประเทศไทย) จ าก ด ผ อ านวยการฝ าย Logistics บร ษ ทเอวอนคอสเมต ก (ประเทศไทย) จ าก ด ผ อ านวยการฝ าย Supply Chain บร ษ ทแอมเวย (ประเทศไทย) จ าก ด ผ ตรวจประเม นรางว ลค ณภาพแห งชาต Training Center Service Co.,Ltd. 52/174 Krungthep-Kreetha Rd., Sapansung Bangkok Tel: (02) Fax: (02)

4 ค าลงทะเบ ยน รายการ กรณ ห กภาษ ณ ท จ าย กรณ บ คลธรรมดา ค าส มมนา/ ท าน 4, , ภาษ ม ลค าเพ ม 7% ภาษ ห ก ณ ท จ าย 3% ยอดช าระส ทธ /ท าน , , กรณ ห กภาษ ณ ท จ าย บจก. เทรนน ง เซ นเตอร เซอร ว ส เลขท 52/174 ถ.กร งเทพกร ฑา แขวงสะพานส ง เขตสะพานส ง กร งเทพฯ เลขท ผ เส ยภาษ ค าฝ กอบรม สามารถห กค าใช จ ายทางภาษ ได 200% ของค าใช จ ายจร ง (พระราชกฤษฎ กาฉบ บท 437 ใช 19 ต ลาคม พ.ศ เป นต นไป) ว ธ ช าระเง น 1. เช คส งจ าย บร ษ ท เทรนน ง เซ นเตอร เซอร ว ส จ าก ด 2. โอนเง นเข าบ ญช บร ษ ท เทรนน ง เซ นเตอร เซอร ว ส จ าก ด บ ญช กระแสรายว น ธนาคารไทยพาณ ชย สาขาหม บ านน กก ฬาแหลมทอง (กร งเทพกร ฑา) เลขท บ ญช (หมายเหต กร ณาแฟกซ ใบโอนเง นมาย งบร ษ ทเพ อใช เป นหล กฐาน) สอบถามรายละเอ ยดเพ มเต ม และส ารองท น ง ท บร ษ ท เทรนน งเซ นเตอร เซอร ว ส จ าก ด Tel Fax Training Center Service Co.,Ltd. 52/174 Krungthep-Kreetha Rd., Sapansung Bangkok Tel: (02) Fax: (02)

5 Registration Form บร ษ ท เทรนน ง เซ นเตอร เซอร ว ส จ าก ด Tel No Fax เลขท 52/174 ถ.กร งเทพกร ฑา แขวง/ เขตสะพานส ง กร งเทพฯ เลขท ผ เส ยภาษ * โปรดกรอกข อม ลให ครบถ วนและช ดเจนเพ อความสะดวกในการต ดต อประสานงานของท าน และผ เข าร วมส มมนา) * บร ษ ท ท อย ออกใบก าก บภาษ รห สไปรษณ ย ช อผ ประสานงาน (HR) เบอร โทรศ พท ต อ หล กส ตรท ร วมส มมนา ว นส มมนา 1. ช อ-นามสก ล (ภาษาไทย) 2. ช อ-นามสก ล (ภาษาไทย) 3. ช อ-นามสก ล (ภาษาไทย) ว ธ ช าระเง น 1. เช คส งจ าย บร ษ ท เทรนน ง เซ นเตอร เซอร ว ส จ าก ด 2. โอนเง นเข าบ ญช บร ษ ท เทรนน ง เซ นเตอร เซอร ว ส จ าก ด บ ญช กระแสรายว น ธนาคารไทยพาณ ชย สาขาหม บ านน กก ฬาแหลมทอง (กร งเทพกร ฑา) เลขท บ ญช (กร ณาแฟกซ ใบโอนเง นมาย งบร ษ ทเพ อใช เป นหล กฐาน) ***กรณ ยกเล กการเข าร วมส มมนากร ณาแจ งล วงหน าก อนว นงานอย างน อย 7 ว นท าการ (จ นทร -ศ กร เวลา น.) ม ฉะน น บร ษ ทฯ จ าเป นจะต องเก บค าธรรมเน ยมจากท าน 50% ของค าลงทะเบ ยน เน องจากม ค าใช จ ายเก ดข นระหว างการด าเน นการ Training Center Service Co.,Ltd. 52/174 Krungthep-Kreetha Rd., Sapansung Bangkok Tel: (02) Fax: (02)

ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส

ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส 1. ความเป นมา ด วยสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน กรมธ รก จพล งงานได ร บจ

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งานตรวจสอบภายในแบบย อ ต งแต เด อนเมษายน ม ถ นายน 2555

รายงานผลการปฏ บ ต งานตรวจสอบภายในแบบย อ ต งแต เด อนเมษายน ม ถ นายน 2555 1. การต ดตามและประเม นผลการ ด าเน นงานตามแผนพ ฒนา อ ตสาหกรรมของประเทศ ประเด นการตรวจสอบ ม การน าผลการศ กษาไปใช ประโยชน ม การก าหนดแนวทางการ ด าเน นงานในอนาคต ได ร บการสน บสน นจากผ บร หาร รายงานผลการปฏ

More information

ค ม อการเบ กจ ายเง นงบประมาณ จ ดท าโดย กล มบร หารงานการเง นและส นทร พย ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 39 จ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการเบ กจ ายเง นงบประมาณ จ ดท าโดย กล มบร หารงานการเง นและส นทร พย ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 39 จ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการเบ กจ ายเง นงบประมาณ จ ดท าโดย กล มบร หารงานการเง นและส นทร พย ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 39 จ งหว ดพ ษณ โลก สารบ ญ ล าด บ หน า 1. การย มเง นทดรองราชการ... 1 2. การย มเง นราชการ...

More information

การจ ดส มมนาเตร ยมต วก อนเกษ ยณอาย บ คลากรภาคร ฐ ประจ าป ๒๕๕๗ ******************* การจ ดส มมนาเตร ยมต วก อนเกษ ยณอาย บ คลากรภาคร ฐ เป นการด าเน

การจ ดส มมนาเตร ยมต วก อนเกษ ยณอาย บ คลากรภาคร ฐ ประจ าป ๒๕๕๗ ******************* การจ ดส มมนาเตร ยมต วก อนเกษ ยณอาย บ คลากรภาคร ฐ เป นการด าเน การจ ดส มมนาเตร ยมต วก อนเกษ ยณอาย บ คลากรภาคร ฐ ประจ าป ๒๕๕๗ ******************* การจ ดส มมนาเตร ยมต วก อนเกษ ยณอาย บ คลากรภาคร ฐ เป นการด าเน นการภายใต โครงการเตร ยมความพร อมประชากรส ว ยส งอาย อย างม

More information

หน วยท 2 การประสานงานอาช วอนาม ยและความปลอดภ ย

หน วยท 2 การประสานงานอาช วอนาม ยและความปลอดภ ย หน วยท 2 การประสานงานอาช วอนาม ยและความปลอดภ ย การประสานงาน ค อ การท บ คคลหร อหน วยงานร วมก นปฏ บ ต งาน โดยสอดคล องก น เพ อให งานส าเร จตามว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว ว ตถ ประสงค ของการประสานงาน ค อ 1. เก ดการท

More information

ประเภทเอกสาร : ค ม อการปฏ บ ต งาน ช อเอกสาร : ข นตอนการดาเน นงานจ ดฝ กอบรม รห สเอกสาร : - แก ไขคร งท : - ว นท บ งค บใช : - สาเนาท : -

ประเภทเอกสาร : ค ม อการปฏ บ ต งาน ช อเอกสาร : ข นตอนการดาเน นงานจ ดฝ กอบรม รห สเอกสาร : - แก ไขคร งท : - ว นท บ งค บใช : - สาเนาท : - ประเภทเอกสาร : ค ม อการปฏ บ ต งาน ช อเอกสาร : ข นตอนการดาเน นงานจ ดฝ กอบรม รห สเอกสาร : - แก ไขคร งท : - ว นท บ งค บใช : - สาเนาท : - ผ จ ดทา ผ ทบทวน ผ อน ม ต นางสาวพลาพร ร ตนปร คณน ห วหน า นางเพ ยงจ นทร

More information

เอกสารประชาส มพ นธ ในก จกรรม การฝ กอบรมระยะส น โครงการพ ฒนาประส ทธ ภาพ การบร หารจ ดการสำหร บ ผ บร หารระด บส ง

เอกสารประชาส มพ นธ ในก จกรรม การฝ กอบรมระยะส น โครงการพ ฒนาประส ทธ ภาพ การบร หารจ ดการสำหร บ ผ บร หารระด บส ง โครงการพ ฒนาประส ทธ ภาพ การบร หารจ ดการสำหร บ ผ บร หารระด บส ง เอกสารประชาส มพ นธ ในก จกรรม การฝ กอบรมระยะส น 2557 การพ ฒนาผ บร หารระด บส งเพ อสอดร บก บ กระแสความท าทายของประเทศไทยในป จจ บ น โครงการ ร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual)

ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) กระบวนการเลขาน การผ บร หารระด บส ง จ ดท าโดย กล มช วยอ านวยการและประสานราชการ ส าน กอ านวยการ สป. ศธ. สารบ ญ หน า กระบวนการเลขาน การผ บร หารระด บส ง กระบวนการสร างค ณค

More information

สร ปผลการดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง

สร ปผลการดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง สร ปผลการดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง สาน กงานคณะกรรมการ พ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (สศช.) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 1. หล กการ สร ปผลการดาเน นงานตาม แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ส าน กงานขนส งจ งหว ดนนทบ ร กรมการขนส งทางบก

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ส าน กงานขนส งจ งหว ดนนทบ ร กรมการขนส งทางบก นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ส าน กงานขนส งจ งหว ดนนทบ ร กรมการขนส งทางบก คาน า นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ส าน กงานขนส งจ งหว ดนนทบ ร กรมการขนส งทางบก เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ

More information

ข าวท 3 / ว นท 3 ต ลาคม 2557

ข าวท 3 / ว นท 3 ต ลาคม 2557 ข าวท 3 / ว นท 3 ต ลาคม 2557 กรมการขนส งทางบก ย า!!!! รถบรรท กไม ประจ าทาง 70 ต องจ ดท าใบก าก บ การขนส ง ระบ!!!! ชน ด น าหน ก และจ ดส งส นค า พร อมให เจ าหน าท ตรวจสอบ ระหว างขนส ง ต งแต 1 พฤศจ กายน 2557

More information

ประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง

ประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง ประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง อาศ ยอ านาจตามความในข อ 2 (7) และข อ 14 แห งประกาศของคณะปฏ ว ต ฉบ บท 103 ลงว นท 16 ม นาคม พ.ศ. 2515 กระทรวงแรงงานและสว สด การส

More information

รายงานการประเม นผลการส มมนา โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ การสร างท มงานท ด เพ อประส ทธ ภาพขององค กร ระหว างว นท 18-20 ม นาคม 2554

รายงานการประเม นผลการส มมนา โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ การสร างท มงานท ด เพ อประส ทธ ภาพขององค กร ระหว างว นท 18-20 ม นาคม 2554 1 รายงานการประเม นผลการส มมนา โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ การสร างท มงานท ด เพ อประส ทธ ภาพขององค กร ระหว างว นท 18-0 ม นาคม 4 หล กการและเหต ผล การปร บปร งโครงสร าง ร ปแบบการบร หารงาน และความก าวหน าในด

More information

โดย สมาคมข าราชการและพน กงานจ างส วนท องถ นจ งหว ดยโสธร สมาคมข าราชการส วนต าบลและเทศบาล(แห งประเทศไทย) และภาค **********************************

โดย สมาคมข าราชการและพน กงานจ างส วนท องถ นจ งหว ดยโสธร สมาคมข าราชการส วนต าบลและเทศบาล(แห งประเทศไทย) และภาค ********************************** โครงการ ประช มส มมนาเช งว ชาการเพ อพ ฒนาศ กยภาพผ บร หาร สมาช กสภา ข าราชการ และพน กงานจ าง ขององค กรปกครองส วนท องถ น เร อง พ ฒนาได อย างถ กต องและถ กใจ องค กรปกครองส วนท องถ นไทยครองใจประชาชน โดย สมาคมข

More information

กองส งเสร มการพ ฒนาฝ ม อแรงงาน กรมพ ฒนาฝ ม อแรงงาน กระทรวงแรงงาน

กองส งเสร มการพ ฒนาฝ ม อแรงงาน กรมพ ฒนาฝ ม อแรงงาน กระทรวงแรงงาน ค ม อการพ จารณาร บรองหล กส ตรและอน ม ต ค าใช จ าย ท ใช ในการฝ กยกระด บฝ ม อแรงงาน และการฝ กเปล ยนสาขาอาช พ (ฝ กอบรมล กจ างของผ ประกอบก จการ) ตามพระราชบ ญญ ต ส งเสร มการพ ฒนาฝ ม อแรงงาน พ.ศ. 2545 กองส งเสร

More information

ประกาศกรมสรรพากร เร อง ประกวดราคาจ างบร หารอาคารกรมสรรพากร จ านวน 1 งาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส

ประกาศกรมสรรพากร เร อง ประกวดราคาจ างบร หารอาคารกรมสรรพากร จ านวน 1 งาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ร างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ างบร หารอาคารกรมสรรพากร จ านวน 1 งาน ส าหร บการบร หารงานระบบอาคาร การบร การร กษาความปลอดภ ย และการบร การร กษา ความสะอาด ระยะเวลา 10 เด อนต งแต ว นท 1 ธ นวาคม 2555 ถ งว นท 30

More information

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555 34 โครงการการเตร ยมความพร อมเพ อรองร บการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา ประจาป งบประมาณ 2555 **************** งานสน บสน นการศ กษา/ แผนงานค ณภาพอาช วศ กษา/ โครงการพ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอน

More information

แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนพล งงานทดแทน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ 2558

แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนพล งงานทดแทน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ 2558 แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนพล งงานทดแทน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ 2558 ส าน กนโยบายอน ร กษ พล งงานและพล งงานทดแทน ส าน กงานนโยบายและแผนพล

More information

สร ปการอบรมส มมนา ร นท ๒ เร อง

สร ปการอบรมส มมนา ร นท ๒ เร อง สร ปการอบรมส มมนา ร นท ๒ เร อง แผนย ทธศาสตร กรมทร พยากรน า ก บการเช อมโยงให สอดคล องก บห วงโซ ค ณค า แผนย ทธศาสตร กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ว นท ๒๕ พฤศจ กายน 255๖ ณ โรงแรมรอย ลร เวอร กร งเทพฯ...

More information

TOR ว าจ างบร หาร 2012 Asian Conference. จ ดท าโดย สตท.

TOR ว าจ างบร หาร 2012 Asian Conference. จ ดท าโดย สตท. ขอบเขตการจ างบร หารการประช มส มมนา (Term of Reference) โครงการประช มส มมนาผ ตรวจสอบภายในภาคพ นเอเช ย ประจ าป ค.ศ. 2012 (2012 Asian Conference of the Asian Confederation of the Institute of Internal Auditor

More information

ประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง

ประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง ประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง อาศ ยอ านาจตามความในข อ 2 (7) และข อ 14 แห งประกาศของคณะปฏ ว ต ฉบ บท 103 ลงว นท 16 ม นาคม พ.ศ. 2515 กระทรวงแรงงานและสว สด การส

More information

รายงานการศ กษาว เคราะห รายได รายจ าย และผลกระทบ จากการปร บอ ตราค าจ างข นต า ป 2556

รายงานการศ กษาว เคราะห รายได รายจ าย และผลกระทบ จากการปร บอ ตราค าจ างข นต า ป 2556 รายงานการศ กษาว เคราะห รายได รายจ าย และผลกระทบ จากการปร บอ ตราค าจ างข นต า ป 2556 จ ดท าโดย ส าน กงานปล ดกระทรวงแรงงาน ส าน กเศรษฐก จการแรงงาน ส าน กงานคณะกรรมการค าจ าง ส าน กงานแรงงานจ งหว ด ค าน า

More information

นฤพล ภาคการ 1, น นท ส ทธ การนฤน ย 2 1

นฤพล ภาคการ 1, น นท ส ทธ การนฤน ย 2 1 การศ กษาต นท นโลจ สต กส ของการนาเข าส นค าประเภทเหล กเส นแบนจากประเทศญ ป น กรณ ศ กษา บร ษ ท เอบ ซ (ประเทศไทย) จาก ด นฤพล ภาคการ 1, น นท ส ทธ การนฤน ย 2 1 บ ณฑ ตว ทยาล ย สาขาการจ ดการโลจ สต กส คณะบร หารธ

More information

แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนอน ร กษ พล งงาน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ ๒๕๕๔

แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนอน ร กษ พล งงาน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ ๒๕๕๔ แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนอน ร กษ พล งงาน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ ๒๕๕๔ ส าน กนโยบายอน ร กษ พล งงานและพล งงานทดแทน ส าน กงานนโยบายและแผนพล

More information

โดย งานประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม

โดย งานประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม 1 สร ปผลการดาเน นงานโครงการแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างเคร อข ายการประก นค ณภาพการศ กษาก บบ คลากรสายงานต างๆ คร งท 3 เคร อข ายการประก นค ณภาพการศ กษาพบผ ร บผ ดชอบงานว ชาการ/งานหล กส ตร โดย งานประก นค ณภาพการศ

More information

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส วนหน งของกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรม กรมส งเสร มว ฒนธรรม

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ ค ม อปฏ บ ต งาน การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ โดย นางแอนนา ทร พย ภ ย น กว ชาการศ กษาช านาญการ ห วหน ากล มงานบร การฝ กอบรม ส าน กฝ กอบรม สถาบ นบ ณพ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

บ นท กข อความ ส วนราชการ

บ นท กข อความ ส วนราชการ บ นท กข อความ ส วนราชการ ส าน กงานคณบด คณะเกษตรศาสตร โทร. ๐-๕๕๘๑-๗๗๐๐ ต อ ๑๒ ท กษ(ว)๐๒๕ /๒๕๕๖ ว นท ๑๙ ก มภาพ นธ ๒๕๕๖ เร อง แจ งแนวทางการปฏ บ ต งานท เก ยวก บเอกสารของมหาว ทยาล ย การมอบอ านาจและภารก จให

More information

กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม จ ดอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร กลย ทธ ธ รก จร กและร บ AEC

กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม จ ดอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร กลย ทธ ธ รก จร กและร บ AEC กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม จ ดอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร กลย ทธ ธ รก จร กและร บ AEC AEC ผลกระทบด านโอกาสและ ภ ยค กคามต อ SMEs ภาคอ ตสาหกรรม พร อมร บและร ก ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (ASEAN Economic Community :

More information

ห วข อการอบรม/ส มมนา ร นท 1 ม นาคม 2558

ห วข อการอบรม/ส มมนา ร นท 1 ม นาคม 2558 จ ดอบรมหล กส ตร กลย ทธ เลขาฯ ม อขวาผ บร หาร ส าหร บสมาช กสมาคมฯ และบ คคลท วไป ท ม ความ ม งม นจะพ ฒนาตนเองข นส ความเป นเลขาน การม อ อาช พ เร ยนร บทบาทของตนเอง เสร มท กษะ เป ยม ด วยบ คล กภาพและมารยาททางส

More information