Winter Course ~

Size: px
Start display at page:

Download "Winter Course 2016 2016.1.11~2016.2.12"

Transcription

1 Winter Course ~

2 จ ดเด นสาหร บคอร ฤด หนาว หล กส ตรภาษาญ ป นเข มข น 3 ช วโมง ต อ 1ว น สถาบ นสอนภาษา JalS จ าก ดจ านวนน กเร ยนอย างมากท ส ดเพ ยง 6 คนต อ 1 ห องเร ยน น กเร ยนจะได เร ยนก บอาจารย เจ าของภาษาท จะคอยด แลและให คาแนะนาอย างใกล ช ด ฤด หนาวป น มาสน กก บการใช ช ว ตท ญ ป นพร อมท งฝ กฝนภาษาไปด วยก นเถอะ ส มผ สว ฒนธรรมญ ป น 2 คร งต อ 1 ส ปดาห ท น เราจ ดเร ยนร เช น พ ธ ชงชา การทาซ ช การจ ดดอกไม แบบญ ป น การทาขนมแบบญ ป น และอ นๆอ กมากมาย ได เร ยนท งภาษาและสน กไปก บ มาร วมสร างความทรงจ าด ๆในช วงฤด หนาวท จะไม ม ว นล มก นเถอะ (ค ารวมอย ในค าเล าเร ยน) ภาคฤด หนาว 3 คร งต อ 1 ส ปดาห หล งจากเร ยนในช วงเช า มาเร ยนจากสถานการณ จร งในช วงบ าย ก บการทาร วมก บคนญ ป น! สาหร บบทเร ยนฟร ในช วงฤด หนาว ทางเราจะม แลกเปล ยนว ฒนธรรมก บคนญ ป นและน นทนาการพ เศษในฤด หนาวโดยเฉพาะ (ค าไม รวมอย ในค าเล าเร ยน)

3 ตารางเวลาหล กส ตรภาคฤด หนาว จากตารางข างล างน แถบส ชมพ ค อช วโมงการเร ยนร ซ งรวมอย ในค าเล าเร ยนเร ยบร อยแล ว ส วนแถบส ฟ าน นแสดงถ งพ เศษซ งไม ได รวมอย ในค าเล าเร ยน จ งต องม ค าใช จ ายเพ มเต ม เม อต องการเข าร วม แต อย างไรก ตาม ราคาค าเข าร วมน นเป นราคาย อมเยาท ทางเราได จ ดไว สาหร บน กเร ยน JaLS โดยเฉพาะ อ กท งย งม อ กมากมายท สามารถเข าร วมได ฟร ด งน น มาเข าร วมก นเยอะๆนะคะ ส ปดาห ท 1 9:30~10:20 10:30~11:20 11:30~12:20 พ กกลางว น หล งเร ยน 2016/1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/16 งานเล ยงม อกลางว น ต อนร บน องใหม ส JaLS ท าโมจ ก บเพ อนๆ ฉลองว นป ใหม! ส กการะศาลเจ า ฮอก ไกโด ให โชคด ตลอดป! ท วร ซ ปโปโรก บผอง เพ อน! ไปไหนก นด ล ะ!? ปาร ต ทาโกยาก ท JaLS สารวจป าห มะในซ ปโป โร! สน กส ดเหว ยง ก บสโนว ช 2016/1/17 ส ปดาห ท 2 9:30~10:20 10:30~11:20 11:30~12:20 พ กกลางว น หล งเร ยน 2016/1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/23 งานเล ยงม อกลางว น ต อนร บน องใหม ส JaLS สก เด น (ครอสค นทร สก ) ทดลองท าซ ช ฟร! สนทนา เข าร วมพ ธ ชงชา สวนส ตว อ นด บหน ง ของญ ป น ต องสวน ส ตว อาซาฮ กาว า! 2016/1/24 ส ปดาห ท 3 9:30~10:20 10:30~11:20 11:30~12: /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/31 พ กกลางว น หล งเร ยน งานเล ยงม อกลางว น ต อนร บน องใหม ส JaLS ทานม อกลางว น และท วร เม องซ ปโป โรก บค ณคร ท าขนมญ ป น แต งช ดก โมโน สน กก บเคอร ล ง(ก ฬา บนลานน าแข ง) ตระการตา!! งานประด บไฟและ เทศกาลเสาน าแข ง ทะเลสาบช โกะส ส ปดาห ท 4 9:30~10:20 10:30~11:20 11:30~12: /2/1 2016/2/2 2016/2/3 2016/2/4 2016/2/5 2016/2/6 2016/2/7 พ กกลางว น เย ยมบ านอาจารย ท โอ บ ฮ โระ (2ว น 1ค น) เย ยมบ านอาจารย ท โอ บ ฮ โระ (2ว น 1ค น) หล งเร ยน งานเล ยงม อกลางว น ต อนร บน องใหม ส JaLS ห ดท าพ ดญ ป น ท าซ ช ม วน สน กก บเทศกาลปาถ ว ฟร! สนทนา เพล ดเพล นก บ เทศกาลห มะใน ซ ปโปโร ส ปดาห ท 5 9:30~10:20 10:30~11:20 11:30~12:20 พ กกลางว น 2016/2/8 2016/2/9 2016/2/ /2/ /2/ /2/13 แช ออนเซน ป งบาร บ ค ว ท คามาค ระ 2016/2/14 หล งเร ยน งานเล ยงม อกลางว น ต อนร บน องใหม ส JaLS จ ดดอกไม แบบญ ป น ต กลองไทโกะ ฟร! สนทนา เด นเล นใต แสงไฟท คลองโอตาร

4 คอร สว ฒนธรรมญ ป น (ค ารวมอย ในค าเล าเร ยน) ในหล กส ตาภาคฤด หนาวของสถาบ นสอนภาษา JaLS น นอกจากคอร สเร ยนแล ว ย งม ให น กเร ยนได ส มผ ส อาท ชงชา เข ยนพ ก น จ ดดอกไม แบบญ ป น ทาซ ช ต กลองไทโกะ และอ นๆอ กมากมาย ว นจ นทร ท 11 เด อนมกราคม 2016 ทาโมจ ก บเพ อนๆฉลองว นป ใหม! ว นพ ธท 13 เด อนมกราคม 2016 ส กการะศาลเจ าฮอกไกโด ให โชคด ตลอดป! ว นพ ธท 20 เด อนมกราคม 2016 มาลองเป นน กป นซ ช ก น! ก บทดลองทาซ ช

5 ว นศ กร ท 22 เด อนมกราคม 2016 ส มผ สพ ธ ชงชา ประต ส ห วใจญ ป น ว นพ ธท 27 เด อนมกราคม 2016 ลองทาขนมญ ป น ท ค ณไม เคยทาท ไหนมาก อน! ว นพฤห สบด ท 28 เด อนมกราคม 2016 มาสน กก บการใส ช ดก โมโน ในแบบท ค ณเล อก! ว นอ งคารท 2 เด อนก มภาพ นธ 2016 ทดลองทาพ ดแบบญ ป นด วยฝ ม อค ณเอง

6 ว นพ ธท 3 เด อนก มภาพ นธ 2016 ทาซ ช ม วน(เอะโฮมาก ) และ สน กก บเทศกาลปาถ ว (เซตส บ น) ว นอ งคารท 9 เด อนก มภาพ นธ 2016 การจ ดดอกไม แบบญ ป น ศ ลปะท คนญ ป นภาคภ ม ใจ ว นพ ธท 9 เด อนก มภาพ นธ 2016 ให ห วใจเต นร วตามจ งหวะกลองไทโกะ!

7 พ เศษภาคฤด หนาว (ค าไม รวมอย ในค าเล าเร ยน) ท น ม มากมายท น กเร ยนได ร วมสน กและเพล ดเพล นไปก บฤด หนาวของฮอกไกโด ท ง อาหารรสเล ศ แลกเปล ยนว ฒนธรรมก บคนญ ป น น นทนาการพ เศษเฉพาะช วงฤด หนาว และอ นๆอ กมากมาย ซ งน กเร ยน สามารถเล อกเข าร วมได ตามความสนใจ พ เศษท จ ดข นน ไม ได รวมอย ในค าเล าเร ยนจ งต องม ค าใช จ ายเพ มเต มเม อ ต องการเข าร วม แต อย างไรก ตาม ราคาค าเข าร วมน นเป นราคาย อมเยาท ทางเราได จ ดไว สาหร บน กเร ยน JaLS โดยเฉพาะ อ กท งย งม อ กมากมายท สามารถเข าร วมได ฟร ด งน น มาเข าร วมก นเยอะๆนะคะ การสม ครเข าร วมพ เศษ การสม ครเข าร วมพ เศษน นสามารถสม ครได โดยตรงก บทางโรงเร ยน แต เน องจากบางสามารถ ร บได จานวนจาก ด ด งน น ถ าไม อยากพลาดด ๆแบบน ร บสม ครก นเข ามานะคะ ท งน ตารางเวลาและค า เข าร วมพ เศษอาจม เปล ยนแปลงได ตามกรณ ท กๆว นจ นทร : น กเร ยนใหม ฟร! ไม ม ค าใช จ าย ต อนร บน องใหม ส ฮอกไกโด!อาหารกลางว นฟร จ า! ว นพฤห สบด ท 14 เด อนมกราคม 2016: ฟร! ไม ม ค าใช จ าย ท วร ซ ปโปโรก บผองเพ อน! ไปไหนก นด ล ะ!?

8 ว นศ กร ท 15 เด อนมกราคม 2016 : 1,000 เยน ปาร ต ทาโกยาก ท JaLS ว นเสาร ท 16 เด อนมกราคม 2016 : 2,000 เยน สารวจป าห มะในซ ปโปโร! สน กส ดเหว ยงก บสโนว ช ว นอ งคารท 19 เด อนมกราคม 2016 : 500 เยน สก เด น(ครอสค นทร สก ) ว นพฤห สบด ท 21 เด อนมกราคม 2016 :ฟร ไม ม ค าใช จ าย สนทนาภาษาญ ป น

9 ว นเสาร ท 23 เด อนมกราคม 2016 : 5,000 เยน สวนส ตว อ นด บหน งของญ ป น ต องสวนส ตว อาซาฮ กาว า! ว นจ นทร ท 25 เด อนมกราคม 2016 : ฟร ไม ม ค าใช จ าย อ มหนาก บม อกลางว น แล วตะลอนท วร ก บค ณคร ในเม องซ ปโปโร ว นจ นทร ท 25 เด อนมกราคม 2016 : 1,500เยน ก ฬาเคอร ล ง(ก ฬาบนลานน าแข ง) ว นเสาร ท 30 เด อนมกราคม 2016 : 5,000 เยน ตระการตา! งานประด บไฟและเทศกาลเสาน าแข งทะเลสาบช โกะส

10 ว นพฤห สบด ท 4 เด อนก มภาพ นธ 2016 : ฟร ไม ม ค าใช จ าย สนทนาภาษาญ ป น ว นศ กร ท 5 เด อนก มภาพ นธ 2016 : ฟร ไม ม ค าใช จ าย เพล ดเพล นไปก บเทศกาลห มะในซ ปโปโร ว นเสาร และอาท ตย ท 6-7 เด อนก มภาพ นธ 2016 : ฟร ไม ม ค าใช จ าย เย ยมบ านอาจารย ท โอบ ฮ โระ (2ว น 1ค น) ว นพฤห สบด ท 11 เด อนก มภาพ นธ 2016 : ฟร ไม ม ค าใช จ าย สนทนาภาษาญ ป น

11 ว นศ กร ท 12 เด อนก มภาพ นธ 2016 : 1,400เยน เด นเล นใต แสงไฟท คลองโอตาร ว นเสาร ท 13 เด อนก มภาพ นธ 2016 : 3,000 เยน แช ออนเซน ป งบาร บ ค ว ท คามาค ระ

12 ค าเล าเร ยน คอร สภาคฤด หนาวสามารถสม ครเร ยนได ต งแต 1ส ปดาห ข นไป สม ครเร ยนต งแต 5ส ปดาห ข นไป ม ส วนลด 10% เม อเล อกเร ยนหล กส ตรพ นฐาน ก อนหร อหล ง หล กส ตรภาคฤด หนาว สามารถสม ครเร ยนได ต งแต 5ส ปดาห ข นไป ค าเร ยน 1 ส ปดาห :32,700 เยน *สม ครต งแต 5ส ปดาห ข นไปม ส วนลด 10% ต วอย าง:ในกรณ ท สม ครเร ยน 8 ส ปดาห ให เล อกหล กส ตรภาคฤด หนาวก อนแล วจ งเล อกหล กส ตรพ นฐาน ระยะเวลา ค าเล าเร ยน 1ส ปดาห 32,700 2ส ปดาห 65,400 3ส ปดาห 98,100 4ส ปดาห 130,800 5ส ปดาห 160,230 6ส ปดาห 181,380 7ส ปดาห ลดท นท!! 202,530 8ส ปดาห 10% 223,680 หล กส ตรภาคฤด หนาว หล กส ตรพ นฐาน *สอบถามเพ มเต มได ท นอกเหน อจากค าเล าเร ยนแล ว ม ค าธรรมเน ยมการลงทะเบ ยนจ านวน 21,000 เยน และค าอ ปกรณ การเร ยน จ านวน 4,000 เยน หากต องการท พ ก ทางโรงเร ยนสามารถจ ดหาท พ กให ได โปรดแจ งความประสงค มาทาง โรงเร ยนพร อมก บตอนสม ครเร ยน

มหาว ทยาล ยขอนแก น เป นอ ดมศ กษาสถานแห งแรกของภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ก อต ง

มหาว ทยาล ยขอนแก น เป นอ ดมศ กษาสถานแห งแรกของภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ก อต ง มหาว ทยาล ยขอนแก น เป นอ ดมศ กษาสถานแห งแรกของภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ก อต ง เม อพ ทธศ กราช 2507 และม มต จากม คณะร ฐมนตร ให เปล ยนช อ เป นมหาว ทยาล ยขอนแก นในป พ ทธศ กราช 2508 โดยม พระบรมราชโองการ โปรดเกล

More information

นายร จน โกมลตร คร โรงเร ยนน บงชน ปถ มภ

นายร จน โกมลตร คร โรงเร ยนน บงชน ปถ มภ ค ม อการใช ช ดการสอน กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและพลศ กษา (ส ขศ กษา) รห สว ชา พ 13101 ระด บช นประถมศ กษาป ท 3 เร อง พ ฒนาการทางร างกายและค ณค าของช ว ต นายร จน โกมลตร คร โรงเร ยนน บงชน ปถ มภ อาเภอเม อง

More information

แนวค ด ว ตถ ประสงค ล กษณะของก จกรรม

แนวค ด ว ตถ ประสงค ล กษณะของก จกรรม แนวค ด ตามท ร ฐบาลม นโยบายสน บสน นภาคการศ กษาให โรงเร ยนท วประเทศม พ ฒนาศ กยภาพน กเร ยน การเร ยนร นอก ห องเร ยน จ งเป นก จกรรมท จ ดข นเสร มสร างศ กยภาพและความร ใหม ๆให ก บน กเร ยน เพ อเพ มความร และประสบการณ

More information

ค าน า ณ ฏฐณ ชา สายป าน

ค าน า ณ ฏฐณ ชา สายป าน ช ดการเร ยนร เร อง บรรยากาศ กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช นม ธยมศ กษาป ท 1 2 จ ดท าโดย นางสาวณ ฏฐณ ชา สายป าน โรงเร ยนระยองว ทยาคมปากน า จ งหว ดระยอง ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 18 ส

More information

คาน า นางสาวธนภร ป ญจาระ คร ร บเง นเด อนอ นด บ คศ.1 โรงเร ยนผ องพลอยอน สรณ

คาน า นางสาวธนภร ป ญจาระ คร ร บเง นเด อนอ นด บ คศ.1 โรงเร ยนผ องพลอยอน สรณ คาน า การศ กษาในระด บประถมศ กษาเป นการศ กษาข นพ นฐาน ท ม งพ ฒนาผ เร ยนให สามารถพ ฒนา ค ณภาพช ว ต พร อมท จะไปทาประโยชน และพ ฒนาส งคมตามบทบาทและหน าท ของตน แต การอ านม ใช ท กษะท เก ดข นเองตามธรรมชาต ต องเร

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

แผนการจ ดประสบการณ การเร ยนร แบบโครงการ เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ย

แผนการจ ดประสบการณ การเร ยนร แบบโครงการ เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ย แผนการจ ดประสบการณ การเร ยนร แบบโครงการ เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ย จ ดม งหมาย เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ท ง 5 ด าน ได แก ท กษะการส งเกต ท กษะการจ าแนก ท กษะการแสดงปร

More information

แบบทดสอบก อนเร ยนการพ ฒนา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร โดยใช ก จกรรมโครงงานว ทยาศาสตร

แบบทดสอบก อนเร ยนการพ ฒนา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร โดยใช ก จกรรมโครงงานว ทยาศาสตร แบบทดสอบก อนเร ยนการพ ฒนา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร โดยใช ก จกรรมโครงงานว ทยาศาสตร คาช แจง 1. แบบทดสอบก อนเร ยนเป นแบบปรน ยชน ดเล อกตอบ จ ำนวน 4 ต วเล อก (ก ข ค และ ง) จำนวน 20 ข อ เวลำ 25 นำท คะแนน

More information

สน กสนานก บย น เวอร แซล สต ด โอ อาหารพ เศษ ข าวม นไก ส งคโปร ป ผ ดพร ก บ กก เต ขาหม ฮ องเต

สน กสนานก บย น เวอร แซล สต ด โอ อาหารพ เศษ ข าวม นไก ส งคโปร ป ผ ดพร ก บ กก เต ขาหม ฮ องเต License No. 21/00641 GRAND LCH Tour Co., LTD. Head Office The Patio 19/60 M.4 Sansai Noi, Sansai, Chiang Mai 50210 THAILAND Lampang Office 289 M.6 Hangchat-Kohkha Rd., Pongyangkok, Hangchat, Lampang 52190

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาภาษาไทย ท031101 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2547 หน วยท 2 หล กภาษาเบ องต น เวลา 15 ช วโมง

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาภาษาไทย ท031101 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2547 หน วยท 2 หล กภาษาเบ องต น เวลา 15 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาภาษาไทย ท031101 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2547 หน วยท 2 หล กภาษาเบ องต น เวลา 15 ช วโมง แผนผ งแนวค ด เส ยงในภาษา สระ พย ญชนะ วรรณย กต สระแท ม 18 เส ยง เส ยงส น 9 เส ยงยาว 9 สระประสม

More information

รายงานการสร ปผลการดาเน นงาน

รายงานการสร ปผลการดาเน นงาน รายงานการสร ปผลการดาเน นงาน ก จกรรม ส ปดาห ว ทยาศาสตร แห งชาต ระยะเวลาดาเน นการ 19 ส งหาคม 2554 สนองกลย ทธ สพฐ. สพท. ข อ 3 สนองกลย ทธ โรงเร ยน ข อ 1 สอดคล องก บมาตรฐานการศ กษา มาตรฐานท 1-8 ผ สร ปผลการดาเน

More information

ก าหนดการเด นทาง2-10 เม.ย.2558

ก าหนดการเด นทาง2-10 เม.ย.2558 ก าหนดการเด นทาง2-10 เม.ย.2558 ค มท ส ด ทร ปเด ยวเท ยว 2 ประเทศ อ สต นบ ล นครแห ง 2 ทว ป เม องท น กท องเท ยวน ยมไปก นมากท ส ด เม องทรอย อด ตย งใหญ แห งต านานท ม อย จร ง เอเฟซ ส มหานครโรม นโบราณ อาย ยาวนานกว

More information

รายงานผลการจ ดก จกรรม โครงการท ศนศ กษาพะเยา-เช ยงราย ตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ

รายงานผลการจ ดก จกรรม โครงการท ศนศ กษาพะเยา-เช ยงราย ตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ รายงานผลการจ ดก จกรรม โครงการท ศนศ กษาพะเยา-เช ยงราย ตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ ว นอาท ตย ท 5 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ ตลาดชายแดนแม สาย-ท าข เหล ก อ. แม สาย จ. เช ยงราย และสวนต งและโคม จ. เช

More information

คาช แจง ความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ท กษะการค ดข นส ง ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง ความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ท กษะการค ดข นส ง ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ คาช แจง ความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ท กษะการค ดข นส ง ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ สงวนล ขส ทธ ก นยายน

More information

นว ตกรรมการเร ยนร แบบโครงการ

นว ตกรรมการเร ยนร แบบโครงการ นว ตกรรมการเร ยนร แบบโครงการ (project approach) โดยบ รณาการกระบวนการเร ยนร แบบ Discovery learning Process (DIP) ช อโครงการ นมเพ อส ขภาพ ห องเร ยน อน บาล 1/2 ระยะเวลา 2 ส ปดาห (21พฤศจ กายน 2ธ นวาคม 2554)

More information

School Information System Advance: SISA

School Information System Advance: SISA School Information System Advance: SISA โปรแกรมระบบบร หารจ ดกาข อม ลสถานศ กษา เร ยกย อว า SISA เป นระบบท พ ฒนาการ ท างานแบบบ รณาการ ย งย น เป นล กษณะการกระจายงาน ครอบคล มงานท กฝ ายภายในโรงเร ยน กล าวค

More information

มาตรฐานการเร ยนร / ต วช ว ด มาตรฐาน ง 3.1 เข าใจเห นค ณค าและใช กระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศในการส บค นข อม ล การเร ยนร

มาตรฐานการเร ยนร / ต วช ว ด มาตรฐาน ง 3.1 เข าใจเห นค ณค าและใช กระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศในการส บค นข อม ล การเร ยนร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร หน วยการเร ยนร ข อม ลและอ ปกรณ คอมพ วเตอร ช นประถมศ กษาป ท 2 แผนการจ ดการเร ยนร เร อง การรวบรวมและร

More information

สารบ ญ เร อง หน า บรรณาน กรม 156

สารบ ญ เร อง หน า บรรณาน กรม 156 ก ค าน า แผนการจ ดการการเร ยนร ฉบ บน จ ดท าข นเพ อใช ประกอบการสอน รายว ชา การแสดงพ นเม อง รห สว ชา ศ 42201 ซ งในกระบวนการจ ดก จกรรมการเร ยนร ได น าว ธ การสอน และเทคน คการสอนน กเร ยนสามารถเร ยนร โดยผ านส

More information

รายงาน สร ปผลการด าเน นงาน

รายงาน สร ปผลการด าเน นงาน รายงาน สร ปผลการด าเน นงาน โครงการอบรมค ณธรรม จร ยธรรม (ค ายพ ทธบ ตร พ ทธธรรม) เยาวชน/น กเร ยน ระด บม ธยมศ กษา ต าบลนาบ อค า ต านภ ยยาเสพต ด 1-3 พฤษภาคม 2552 ณ ศ นย พ ฒนาจ ตเฉล มพระเก ยรต ว ดป าไทรงาม

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งานของผ ประสานงานประจ าช มชนบ านดอนช ย ประจ าเด อน มกราคม ก มภาพ นธ 2556

รายงานผลการปฏ บ ต งานของผ ประสานงานประจ าช มชนบ านดอนช ย ประจ าเด อน มกราคม ก มภาพ นธ 2556 รายงานผลการปฏ บ ต งานของผ ประสานงานประจ าช มชนบ านดอนช ย ประจ าเด อน มกราคม ก มภาพ นธ 2556 ช อช มชน บ านดอนช ย ช อโครงการ โครงการจ ดการน าช มชนบ านนาหลวง และบ านนาฝาย ช อผ ประสานงานช มชน นางสาวละอองดาว

More information

หล กส ตรการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา

หล กส ตรการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา 1 หล กส ตรการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา หล กส ตร การเล ยงปลาด กอ ยในบ อพลาสต ก กล มอาช พ เกษตรกรรม ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

มหาว ทยาล ยเจ งโจว ต งอย ท มณฑลเหอหนาน โดยม หน วยงานร ฐบาลมณฑลเหอหนานและ กระทรวงศ กษาธ การร วมก นก อต งข น เป น มหาว ทยาล ยท ม ทร พยากรทางการศ กษาพร

มหาว ทยาล ยเจ งโจว ต งอย ท มณฑลเหอหนาน โดยม หน วยงานร ฐบาลมณฑลเหอหนานและ กระทรวงศ กษาธ การร วมก นก อต งข น เป น มหาว ทยาล ยท ม ทร พยากรทางการศ กษาพร มหาว ทยาล ยเจ งโจว ต งอย ท มณฑลเหอหนาน โดยม หน วยงานร ฐบาลมณฑลเหอหนานและ กระทรวงศ กษาธ การร วมก นก อต งข น เป น มหาว ทยาล ยท ม ทร พยากรทางการศ กษาพร อมสรรพ ภายในมหาว ทยาล ยถ กแบ งออกเป นเขตใหม เขตใต เขตคณะว

More information

แนวทางการจ ดก จกรรม ค ายเยาวชน คนด ของแผ นด น

แนวทางการจ ดก จกรรม ค ายเยาวชน คนด ของแผ นด น ๑ แนวทางการจ ดก จกรรม ค ายเยาวชน คนด ของแผ นด น ระด บม ธยมศ กษา สาน กพ ฒนานว ตกรรมการจ ดการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ๒ คานา ย ทธศาสตร ชาต ว าด วยการป องก นปราบปรามการท จร ต ของส าน กงานคณะกรรมการป

More information

บทท 1 บทน า ขอบเขตของการว จ ย กล มน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 4 จ านวน30-40 คนโรงเร ยนพระยามนธาต ราชศร พ จ ตร

บทท 1 บทน า ขอบเขตของการว จ ย กล มน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 4 จ านวน30-40 คนโรงเร ยนพระยามนธาต ราชศร พ จ ตร บทท 1 บทน า ความเป นมาของการว จ ย การน าเสนองาน เป นส งท จ าเป นส าหร บน กเร ยน น กศ กษา รวมไปถ งท ประกอบอาช พแล ว ในการ น าเสนองานน น ได ม ร ปแบบในการเสนองานมากมายไม ว าจะเป น การเสนองานด วยการอธ บาย

More information

ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตรเขต ๘ 8 Regional Office of Agricultural

ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตรเขต ๘ 8 Regional Office of Agricultural ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตรเขต ๘ 8 Regional Office of Agricultural ๑๓๑ ถนนธราธ บด เทศบาลเม องท าข าม อ.พ นพ น จ.ส ราษฎร ธาน โทรศ พท / โทรสาร ๐ ๗๗๓๑ ๑๕๙๗, ๐ ๗๗๓๑ ๑๖๔๑ E-mail : zone8@oae.go.th ป ท ๑๒ ฉบ บท

More information

มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ร วมก น จ ดการศ กษาอบรมส มมนา

มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ร วมก น จ ดการศ กษาอบรมส มมนา มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ร วมก น จ ดการศ กษาอบรมส มมนา หล กส ตร การบร หารจ ดการการเล อกต งสมาช กสภาท องถ นและผ บร หารท องถ น Election Management of Members of Local Council and

More information

การจ ดประสบการณ ทาง ว ทยาศาสตร สาหร บเด กปฐมว ย

การจ ดประสบการณ ทาง ว ทยาศาสตร สาหร บเด กปฐมว ย การจ ดประสบการณ ทาง ว ทยาศาสตร สาหร บเด กปฐมว ย ความหมายของการจ ดประสบการณ การจ ดประสบการณ เป นการจ ดการเร ยนการสอน หร อ การจ ดการศ กษาให ก บเด กปฐมว ย โดยให เด กได ร บ ประสบการณ ตรงจากการกระทา เพ อส งเสร

More information

โปรแกรม ม อาจารย ท ม ประสบการณ ทางการสอน ซ งจะช วย สอนน กเร ยนตามพ นฐานของแต ละคน เพ อเสร มสร างโอกาสให น กเร ยนได ใช ภาษาจ นในช ว ตประจ าว น

โปรแกรม ม อาจารย ท ม ประสบการณ ทางการสอน ซ งจะช วย สอนน กเร ยนตามพ นฐานของแต ละคน เพ อเสร มสร างโอกาสให น กเร ยนได ใช ภาษาจ นในช ว ตประจ าว น โปรแกรม คอร ส ภาษาจ น ม อาจารย ท ม ประสบการณ ทางการสอน ซ งจะช วย สอนน กเร ยนตามพ นฐานของแต ละคน เพ อเสร มสร างโอกาสให น กเร ยนได ใช ภาษาจ นในช ว ตประจ าว น คอร ส ว ฒนธรรม น กเร ยนสามารถเล อกเร ยน การละเล

More information