เพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการเวชระเบ ยนด วย

Size: px
Start display at page:

Download "เพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการเวชระเบ ยนด วย"

Transcription

1 เพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการเวชระเบ ยนด วย ระบบสแกน แบบสร ปผลการด าเน นการปร บปร งอย างต อเน อง Continuous Quality Improvement ( CQI ) ช อเร อง เพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการเวชระเบ ยนด วย ระบบสแกน ป

2 5 ล าด บป ญหาส าค ญท พบในหน วยงาน 1. การต ดตามเวชระเบ ยนไม พบ 2. การจ ดเตร ยมแฟ มน ด ( IPD)ไม ครบถ วน 3. เอกสารบางส วนในเวชระเบ ยนส ญหาย 4. การค นหา/จ ดเตร ยมแฟ มไปย งห องตรวจล าช า 5. การจ ดเร ยงเอกสารเวชระเบ ยนในเล มไม เป นระบบ เหต ผลท เล อกก จกรรม /โครงการฯ ด วย หน วยม หน าท หล ก ท ต องร บผ ดชอบ ค อ การด แล บ าร งร กษาเวชระเบ ยนของผ ป วยให คงอย ในสภาพท สมบ รณ พร อมใช เสมอ การด แลการบร หาร จ ดการงานเวชระเบ ยนท งหมดของโรงพยาบาลให เป นไปตามนโยบายองค กรและมาตรฐาน โรงพยาบาลระดบตตยภ ม จากข อม ลอด ต ป จจ บ น พบว าจ านวนผ ป วยท เข ามาร บบร การเพ มส งข น ปร มาณแฟ ม ท เก บม จ านวนเพ มข นตามล าด บ ผลให เก ดป ญหาการบร หารจ ดการเวชระเบ ยน ท ม กระจายอย ใน หลายๆพ นท การต ดตามเวชระเบ ยนไม พบ โอกาสเวชระเบ ยนส ญหายตามมา ซ งระบบเวช ระเบ ยนป จจ บ นเป นการบร การร ปเล ม ต อมาได พ ฒนาให ม การจ ดเก บเอกสารเวชระเบ ยน ร ปแบบอ เล กทรอน กส (Electronic ( Medical Record: EMR) จ านวน 2 ร ปแบบ ค อ การจ ดเก บ ในร ปของ แผ น CD ROM หร อคอมพ วเตอร PC (stand alone) ต อมาพ ฒนาเป นการจ ดเก บใส External hard disk การให บร การด านข อม ล สามารถให บร การข อม ลได ระด บหน ง ค อเม อม การ ขอใช เจ าหน าท ก จะ Print Out ให เป นรายๆ หร อ ให บร การใส แผ น CD ได เท าน น 2

3 14/11/57 ป จจ บ น จ งได พ ฒนาระบบต อโดยการน าระบบการบร หารจ ดการเวชระเบ ยน อ เลคทรอน กส แบบเคร อข าย (Network) มาใช โดยการเช อมต อโปรแกรมการจ ดเก บ (Application software) ก บระบบคอมพ วเตอร โรงพยาบาล( HIS) เพ อให ง ายการต อ การเร ยกใช การเรยกใช / ส บค นข อมล สบคนขอม ล แต การพ ฒนาระบบในช วงแรกๆ ก ย งไม ประสบผลส าเร จ พบว าย งคงม ป ญหาอ กหลายด าน จ งเป น เหต ผลให หน วยงานเล อกก จกรรมน มาด าเน นการจ ดท า CQI ต อในป 2557 ว ตถ ประสงค เพ อตอบสนองต อ ว ส ยท ศน พ นธก จ และเข มม งของโรงพยาบาล เพ อให เป นไปตามแผนและนโยบายของการบร หารงานเวชระเบ ยน เพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการระบบเวชระเบ ยน เพ อการจ ดเก บและส บค นเวชระเบ ยนท ม ประส ทธ ภาพ 3

4 เป าหมายของโครงการ เป นแผนการพ ฒนาระบบสแกนอย างต อเน อง เพ อพ ฒนาให ม การจ ดเก บ เอกสารเวชระเบ ยนร ปแบบอ เล กทรอน กส (Electronic Medical Record: EMR) ทดแทนการจ ดเก บแบบร ปเล ม เร มโครงการเม อ พฤศจ กายน ป 2554 ป จจ บ น แผนการด าเน นงาน วางแผน และ เร มโครงการปลาย ป 2554 ทดลองระบบ และเร มสแกนจร ง ในป 2555 แผนด าเน นงาน ป งบประมาณ 2557 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Plan Do Study Action วางแผน ด าเน นการจร ง 4

5 ต วช ว ด ร อยละของการสแกน IPD หล ง Discharge > 8 % ระยะเวลาเฉล ยในการค นหาต ดตามเวชระเบ ยนผ ป วยใน ไม เก น 15 นาท อ ตราการค นหาต ดตาม(IPD Card)ได ท นตามความต องการ > 7 % ข อม ลก อนการแก ป ญหา ศ กษาข อม ลจาก อ ตราการขอใช IPD Card ประจ าว น พบว าม ความต องการ ประมาณ 1 12 เล มต อว น แต เวชระเบ ยนไม สามารถค นหาต ดดามเล มมาเพ อตอบสนอง ความต องการใช ได ท งหมด เพราะป ญหาท เวชระเบ ยนกระจายอย ในหลายพ นท ระบบการต ดตาม จ ดเก บท ย งไม ร ดกม จดเกบทยงไมรดก ม การควบค มการตดตามทวงคนเวชระเบยนยงไมดพอ การควบคมการต ดตามทวงค นเวชระเบ ยนย งไม ด พอ การพฒนาระบบ การพ ฒนาระบบ บร หารจ ดการเวชระเบ ยน :EMR จ ง เก ดข นเพ อเป นการช วยให หน วยงานม ระบบ Scan แฟ มและการเร ยกใช งานได ท นท ผ านระบบ Network 5

6 14/11/57 แผนภ ม ก างปลา(fish bone Diagram) เปดอาน ป ข อม ลไม ได การแก ไขผ าน ร โมตม ป ญหา เคร องม อ/ อ ปกรณ ม หลายหน วยงาน พ นท จ ดเก บไม เหมาะสม/ไม เพ ยงพอ ไม ม เคร อง สแกนส ารอง การย มจาก ward บ คลากร สแกนข อม ลไม ท น ความต องการ เข าไม ถ ง ควบค มยาก การว เคราะห หาสาเหต ไม ช านาญระบบ+ขาด ความร ความร ลาออกบ อย การย มจาก OPD ระบบการจ ดเก บ หล งจ าหน าย ป ญหาการ ต ดตาม IPD ส งแวดล อม /พ นท / สถานท กระบวนการ ท างาน 25, 23,245 แสดงข อม ลการสแกนเวชระเบ ยน ป , 15, 1, 1,17 จ านวนเล ม 5, 3, *2554 6

7 ป ญหาป 2554 พบว าจ านวนการสแกนเอกสารเข าระบบจ ดเก บอ เล คทรอน กส ลดลง แสดงข อม ลการสแกนรายเด อน ป จ านวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. จน.เล ม ** พบป ญหาเร องเคร องม อ/อ ปกรณ ไม ม เคร องสแกน** ร ปภาพท 1 กราฟแสดงจ านวน IPD ท ร บมาจาก R to A เปร ยบเท ยบก บจ านวน IPD ท สแกนได ในป 2555 ค าเฉล ยร อยละ จ านวนเล ม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. จน.ร บจาก RtoA จน.สแกนได

8 ร ปภาพท 2 กราฟแสดงจ านวน IPD ท จ าหน ายจากหอผ ป วย เปร ยบเท ยบก บจ านวน IPD ท สแกนได ในป ค าเฉล ยร อยละ ช ดข อม ล1 ช ดข อม ล2 ข อม ลจากกราฟท ง 2 ร ปภาพจะเห นว า กราฟท 1 เป นการสแกนข อม ลโดยร บแฟ มต อมาจาก งานควบค มรห สโรคและค านวณค าตอบแทน ( R to A) เน องจากหน วยงานน ต องตรวจสอบความสมบ รณ และให รห สโรคเพ อส งเร ยกเก บ ต อมาพบป ญหาว าจ านวนแฟ มท สแกน ไม ท นความต องการใช และแฟ มท ส งไปสร ปส ญหาย ป 2556 จ งได แก ไขใหม โดยการปร บ Flow ให เก บ IPD สแกน หล ง Discharge เสร จส งค น ว นต อ ว น 8

9 ร ปภาพท 3 กราฟแสดงจ านวน IPDท จ าหน ายจากหอผ ป วย(ในเวลาราชการ) เปร ยบเท ยบก บจ านวน IPD ท สแกนได ในป 2556 ค าเฉล ยร อยละ จ านวนเล ม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. จน.Discharge จน.สแกนได ร ปภาพท 4 กราฟแสดงจ านวน IPD ท จ าหน ายจากหอผ ป วย เปร ยบเท ยบก บจ านวน IPD ท สแกนได ในป 2556 ค าเฉล ยร อยละ ช ดข อม ล1 ช ดข อม ล2 2 9

10 ร ปภาพท 5 กราฟแสดงจ านวน IPD ท จ าหน ายจากหอผ ป วย(ในเวลาราชการ) เปร ยบเท ยบก บจ านวน IPD ท สแกนได ในป 2557 ค าเฉล ยร อยละ ช ดข อม ล1 ช ดข อม ล2 2 Oct 56 Nov 56 Dec 56 Jan 57 Feb 57 Mar 57 ร ปภาพท 6 กราฟแสดงจ านวน IPD ท จ าหน ายจากหอผ ป วย เปร ยบเท ยบก บจ านวน IPD ท สแกนได ในป 2557 ค าเฉล ยร อยละ ช ดข อม ล1 ช ดข อม ล2 4 2 Oct 56 Nov 56 Dec 56 Jan 57 Feb 57 Mar 57 1

11 ผลก อนด าเน นการและหล งด าเน นการ ผลด าเน นการ ** เพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการเวชระเบ ยนด วยระบบสแกน** ข อม ลก อน ด าเน นการพบว าม ป ญหามาอย างต อเน อง และหน วยงานได พยายามแก ไขป ญหามาเร อยๆ แต ก ไม ประสบ ผลส าเร จ แต เม อม การน าระบบน มาใช พบว า จ านวนการให บร การเวชระเบ ยนม ความครบถ วนข นอย างมาก เปร ยบเท ยบ ก บ ต วช ว ด ต วช ว ด ตวชวด เป าหมาย เปาหมาย ป 2555 ป2555 ป 2556 ป2556 ป 2557(ต.ค.56ค 56- ม.ค.57) ร อยละของการ สแกน IPD หล ง Discharge > 8 % % 6.8 % 78.91% 85.92% (ต.ค ส.ค.57) ระยะเวลาเฉล ยใน < 15 นาท นาท 2 นาท 5.89 นาท การให บร การเวช ระเบ ยนผ ป วยใน อ ตราการค นหา ต ดตาม (IPD > 7 % 6 % % % Card)ได ท นตาม ความต องการ ร ปภาพท 7 กราฟแสดงร อยละของ IPD ท สแกนได รายเด อนของป งบประมาณ 2557 ค าเฉล ยร อยละ ช ดข อม ล

12 ส งท ย งคงเป นป ญหา ค อ การให บร การเวชระเบ ยน ป จจ บ น ให บร การในร ปแบบ อ เล กทรอน คส ซ งข นตอนการเข าถ งม ข นตอนท ย งยากในกรณ ท ผ ป วยไม ได มาตรวจท ห องตรวจ ท าให เก ด ความไม สะดวกในการใช งาน ความไมสะดวกในการใชงาน แพทย พยาบาล ย งไม เข าใจว ธ ใช งาน ยงไมเขาใจวธใชงาน ความสะดวกรวดเรวของการใชงาน ความสะดวกรวดเร วของการใช งาน ระบบการด ข อม ลและส บค นเวชระเบ ยนผ านระบบ Network ซ งหน วยงานต องพ ฒนา ต อ โดยกระต นให กล มผ ใช เข าไปใช ระบบให มากข น ต อไป สร ปผล การด าเน นงานก จกรรม / โครงการ ป ญหาและข อจ าก ดท เก ดข นจากการด าเน นการ พ นท ท างานย งไม เอ อต อการปฏ บ ต งาน อ ปกรณ เคร องสแกน ต องม การส ารองล กยาง ไม ม ความร เร อง การแก ไขคอมพ วเตอร ท าให การท างานม อปสรรคบ อย ๆ บ คลากรไม ม ความเช ยวชาญใน IT กระบวนการเร ยนร ความกล าและความเป นผ น าของผ บร หาร ท ต ดส นใจน าระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ในเร อง การบร หารจ ดการเวชระเบ ยนเข ามาใช เกดการเรยนร เก ดการเร ยนร พ ฒนา พฒนา ตนเอง ในเร องการใช ระบบอย างต อเน อง ในเรองการใชระบบอยางตอเนอง ม ระบบการบร หารจ ดการเอกสารเวชระเบ ยนท ม ประส ทธ ภาพ 12

13 14/11/57 แผนท จะพ ฒนาต อเน องต อไป พ ฒนาให เก ดระบบการสแกน OPD Card ท ขาดการต ดต อ 5 ป พ ฒนาให เก ดระบบการสแกน IPD Card 1 ป อย างต อเน อง พ ฒนาให เก ดระบบการสแกน ใ OPD Card แบบ Realtime นว ตกรรมท ได จากการด าเน นโครงการ เก ดระบบการบร หารจ ดการเวชระเบ ยนผ านระบบ Network ค ณสมบตของระบบ เป นระบบในการจ ดเก บเอกสารเวชระเบ ยน ท ง OPD และ IPD สามารถเร ยกด ภาพเอกสารผ านระบบ Network ได ม ระบบย ม /ค น เวชระเบ ยนอ เลคทรอน กส สามารถด ภาพเวชระเบ ยนในร ปแบบ Online ได รายงานสถ ต การใช งานได 13

14 แผนการต ดตามเฝ าระว ง ทบทวนข นตอนการปฏ บ ต งานก บเจ าหน าท อย างสม าเสมอ เพ อไม ให เก ดการละเลยการปฏ บ ต งาน และ หาแนวทางพ ฒนางานเป นระยะๆ เพ อให ผลงานสมบ รณ ย งข น จ ดเก บสถ ต ข อม ลท กเด อน แล วน าข อม ลท ได มาประช มร วมก น ภายในหน วยงาน ผลจากการต ดตามเฝ าระว ง ได ร บรายงานข อม ลประจ าเด อน ม การน าผลล พธ ท ได มาหาว ธ การ ปร บปร งให ได ผลงานในปร มาณท เพ มข น สร ปจ ดท าเป นมาตรฐานการปฏ บ ต งาน เร อง การบร การเวชระเบ ยนผ ป วยในด วยระบบ EMR (กล มผ ป วย Walk in) ก จกรรม CQI จะท าต อไปในอนาคต **ลดอ ตราการออกใบแทนของ เวชระเบ ยนผ ป วยนอก** 14

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน ผลงานท เป นผลการดาเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน การพ ฒนาการบร หารเอกสารของโครงการชลประทานแพร ๒. ระยะเวลาท ดาเน นการ พ.ศ. 255๔ 255๕ ๓. ความร ทางว ชาการหร อแนวค ดท ใช ในการดาเน นการ 3.1 ศ กษาระเบ ยบส าน กนายกร

More information

บทว เคราะห การทางานของนายต ณณ ส วรรณค ร สาขาว ชาว ทยาศาสตร การก ฬา เร อง การจ ดเก บเอกสารสาขาว ชาว ทยาศาสตร การก ฬา

บทว เคราะห การทางานของนายต ณณ ส วรรณค ร สาขาว ชาว ทยาศาสตร การก ฬา เร อง การจ ดเก บเอกสารสาขาว ชาว ทยาศาสตร การก ฬา 1 บทว เคราะห การทางานของนายต ณณ ส วรรณค ร สาขาว ชาว ทยาศาสตร การก ฬา เร อง การจ ดเก บเอกสารสาขาว ชาว ทยาศาสตร การก ฬา ในการทางานย คเทคโนโลย ท ท นสม ย โดยม ว ว ฒนาการของระบบการผล ตเอกสารเร มจากการใช เคร

More information

๑. ช อเร อง ฐานข อม ลรายงานการประช มของคณะกรรมาธ การสาม ญในร ปแผ นซ ด (CD ROM)

๑. ช อเร อง ฐานข อม ลรายงานการประช มของคณะกรรมาธ การสาม ญในร ปแผ นซ ด (CD ROM) เค าโครง ข อเสนอแนวค ดการปร บปร งหร อพ ฒนางาน ต าแหน งประเภทว ชาการ ของนางสาวมาณร กา จ นทาโภ ป จจ บ นด ารงต าแหน ง ว ทยากร ประเภทว ชาการ ระด บปฏ บ ต การ เพ อแต งต งให ด ารงต าแหน งระด บช านาญการ ๑. ช อเร

More information

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555 34 โครงการการเตร ยมความพร อมเพ อรองร บการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา ประจาป งบประมาณ 2555 **************** งานสน บสน นการศ กษา/ แผนงานค ณภาพอาช วศ กษา/ โครงการพ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอน

More information

รายงานผลการดาเน นงาน โครงการพ ฒนาค ณภาพ ประจาป 2556 Mini research เร อง ผลล พธ การจ ดเก บว สด -เวชภ ณฑ สารองคล งและ การพ ฒนาระบบงานธ รการ โดย

รายงานผลการดาเน นงาน โครงการพ ฒนาค ณภาพ ประจาป 2556 Mini research เร อง ผลล พธ การจ ดเก บว สด -เวชภ ณฑ สารองคล งและ การพ ฒนาระบบงานธ รการ โดย รายงานผลการดาเน นงาน โครงการพ ฒนาค ณภาพ ประจาป 2556 Mini research เร อง ผลล พธ การจ ดเก บว สด -เวชภ ณฑ สารองคล งและ การพ ฒนาระบบงานธ รการ โดย งานการพยาบาลผ ป วยศ ลยกรรมชายพ เศษ โรงพยาบาลธรรมศาสตร เฉล มพระเก

More information

ความเช อมโยงก บย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย (พ.ศ. 2551-2560) ย ทธศาสตร ท 6 บร หารด วยหล กธรรมาภ บาลเพ อพ ฒนาองค กรและบ คลากรให ม ค ณภาพและ ม ความส ข 6.

ความเช อมโยงก บย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย (พ.ศ. 2551-2560) ย ทธศาสตร ท 6 บร หารด วยหล กธรรมาภ บาลเพ อพ ฒนาองค กรและบ คลากรให ม ค ณภาพและ ม ความส ข 6. 1 โครงการพ ฒนาระบบการบร หารและปร บปร งระบบการท างานของ หน วยตรวจตรวจสอบภายใน เพ อขอร บงบประมาณสน บสน นจากโครงการระบบสารสนเทศเพ อการบร หารมหาว ทยาล ย หน วยตรวจสอบภายใน ส าน กงานอธ การบด ประจ าป งบประมาณ

More information

ช อผ เสนอ : หน วยงานต นส งก ด

ช อผ เสนอ : หน วยงานต นส งก ด ช อผลงาน : การพ ฒนาระบบการจ ดเก บเอกสารและการเช อมโยงข อม ลส าหร บงานประก นค ณภาพของ ภาคว ชาว ศวกรรมโยธา ช อผ เสนอ : ภาคว ชาว ศวกรรมโยธา หน วยงานต นส งก ด : คณะว ศวกรรมศาสตร กาแพงแสน (ภาคว ชาว ศวกรรมโยธา)

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ประกอบด วย 3 ส วน ด งน ส วนท 1 : กระบวนการและข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ส วนท 2 : หล กการว เคราะห และประเม นองค

More information

แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ

แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ 2 แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ตศ นย ด ส ตพณ ชยการ ท มา ส บเน องจากสาน กงานคณะกรรมการอ ดมศ กษา (สกอ.) ได ม นโยบายให สถาบ นอ

More information

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค ว น ว ส ยท ศ ส ยท ศน เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ จ พ นธก นธก จ ((Mi ission)) 1. ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของส

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล แผนกลย ทธ การบร หาร ๑. HR Scorecard ก บการบร หารในภาคร ฐของไทย HR Scorecard เป นเคร องม อสาหร บใช ประเม นความสาเร จด านการบร หารของ องค กรเพ อนาไปส การพ ฒนาและเพ มข ดสมรรถนะขององค กรให ม ความเข มแข งและสอดร

More information

แบบฟอร ม 1 ใบสม ครขอร บรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต แบบฟอร มใบสม ครรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต (Thailand Public Service Awards) ประจ าป พ.ศ.

แบบฟอร ม 1 ใบสม ครขอร บรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต แบบฟอร มใบสม ครรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต (Thailand Public Service Awards) ประจ าป พ.ศ. แบบฟอร ม 1 ใบสม ครขอร บรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต แบบฟอร มใบสม ครรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต (Thailand Public Service Awards) ประจ าป พ.ศ. 2557 ประเภท รางว ลภาพรวมมาตรฐานการบร การท เป นเล ศ รางว ลบ รณาการการบร

More information

กองนโยบายและแผน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

กองนโยบายและแผน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม รายงานควบค มภายใน กองนโยบายและแผน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๑ กองนโยบายและแผน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม http://www.plan.cmru.ac.th/ ค าน า ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นว าด วยการก าหนดมาตรฐานการควบค

More information

2. ว ตถ ประสงค 1. เพ อประส ทธ ภาพของการให บร การการขอเบ กเอกสารแก หอผ ป วย 2. เพ อให ง ายต อการค นหาเอกสาร

2. ว ตถ ประสงค 1. เพ อประส ทธ ภาพของการให บร การการขอเบ กเอกสารแก หอผ ป วย 2. เพ อให ง ายต อการค นหาเอกสาร 1 ด าเน นการโดย ส าน กบร หารการพยาบาล การปร บปร งค ณภาพ เร อง พ ฒนาระบบการจ ดเก บเอกสาร ระยะเวลาด าเน นการ ต งแต 1 ต ลาคม 2556 ถ ง 28 ก มภาพ นธ 2557 ผ ร บผ ดชอบหล ก 1. นางเทพ นทร บ ญกระจ าง 2. นางวาสนา

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

1. ช อโครงการ : โครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการกล มงานอานวยการท ม ประส ทธ ภาพ ตามหล กธรรมาภ บาล 2. ล กษณะก จกรรม : ก จกรรมรอง รห ส 2.

1. ช อโครงการ : โครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการกล มงานอานวยการท ม ประส ทธ ภาพ ตามหล กธรรมาภ บาล 2. ล กษณะก จกรรม : ก จกรรมรอง รห ส 2. 1. ช อโครงการ : โครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ ตามหล กธรรมาภ บาล 2. ล กษณะก จกรรม : ก จกรรมรอง รห ส 2.1 และก จกรรมสน บสน น รห ส 1.2,1.3 3. ล กษณะโครงการ : ต อเน อง 4. ระยะเวลาเร มต นโครงการ

More information

แบบฟอร มแนวปฏ บ ต ท ด เร อง การต ดตามผลการจ ดหาทร พยากรสารสนเทศด วยระบบออนไลน ด าน การพ ฒนางาน

แบบฟอร มแนวปฏ บ ต ท ด เร อง การต ดตามผลการจ ดหาทร พยากรสารสนเทศด วยระบบออนไลน ด าน การพ ฒนางาน 1 แบบฟอร มแนวปฏ บ ต ท ด 1. แนวปฏ บ ต ท ด (ช อโครงการ/ก จกรรม) 2. หน วยงาน เร อง การต ดตามผลการจ ดหาทร พยากรสารสนเทศด วยระบบออนไลน ด าน การพ ฒนางาน งานว ทยบร การ (ฝ ายงานจ ดการทร พยากรสารสนเทศ) สาน กว ทยบร

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

(ส าเนา) ค าส งโรงเร ยนทหารป นใหญ ศ นย การทหารป นใหญ (เฉพาะ) ท ๒๖๑/๕๔ เร อง นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ของ รร.ป.ศป.

(ส าเนา) ค าส งโรงเร ยนทหารป นใหญ ศ นย การทหารป นใหญ (เฉพาะ) ท ๒๖๑/๕๔ เร อง นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ของ รร.ป.ศป. (ส าเนา) ค าส งโรงเร ยนทหารป นใหญ ศ นย การทหารป นใหญ (เฉพาะ) ท ๒๖๑/๕๔ เร อง นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ของ รร.ป.ศป. ----------------------------- เพ อให การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยนทหารป

More information

บทความ การจ ดเก บเอกสารท ควรร โดย นางศ กร พร ตน แสงว นลอย เจ าหน าท บร หารงาน ภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

บทความ การจ ดเก บเอกสารท ควรร โดย นางศ กร พร ตน แสงว นลอย เจ าหน าท บร หารงาน ภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ บทความ การจ ดเก บเอกสารท ควรร โดย นางศ กร พร ตน แสงว นลอย เจ าหน าท บร หารงาน ภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ระบบการจ ดการเอกสารท ใช ในองค การและส าน กงาน ม ความส าค ญอย างย งสามารถ

More information

ค ม อ มาตรฐานการให บร การ โดย บ คลากรสาน กงานก จการน กศ กษา

ค ม อ มาตรฐานการให บร การ โดย บ คลากรสาน กงานก จการน กศ กษา ค ม อ มาตรฐานการให บร การ สาน กงานก จการน กศ กษา กล มงานก จการน กศ กษา มหาว ทยาล ยศร ปท ม โดย บ คลากรสาน กงานก จการน กศ กษา ส งหาคม 2554 คานา ค ม อมาตรฐานการให บร การ จ ดทาข นเพ อ ใช เป นแนวทางในการปฏ

More information

๑. กระบวนการบร หารโครงการ

๑. กระบวนการบร หารโครงการ การบร หารโครงการ หน งส อเล มน อย ในช ด Harvard Business Essentials ซ งเป นผลงานของ Robert D. Austin และแปลและเร ยบเร ยงโดยคมส น ขจรช พพ นธ งาน ซ งสาระส าค ญของหน งส อเล มน ม ด งน ๑. กระบวนการบร หารโครงการ

More information

าป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา

าป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดท าแผนการด าเน นงาน (Action Plan) ประจ าป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา งานแผนงาน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒ ค าน า งานแผนงาน คณะมน ษยศาสตร

More information

หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร

หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร 1 1 กระบวนการวางแผนย ทธศาสตร กระทรวงพล งงาน ป 2554 ว เคราะห สภาพแวดล อม (SWOT) Q3 SP1 หน วยงาน ด านแผน ท กกรม LD1 SP2 2 การปร บท ศทางด านพล งงาน ร ฐธรรมน ญแห ง ราชอาณาจ กรไทย

More information

การบร หารความเส ยง กรมบ ญช กลาง

การบร หารความเส ยง กรมบ ญช กลาง การบร หารความเส ยง กรมบ ญช กลาง 1. หล กการแนวค ดการบร หารความเส ยงภาคร ฐ การบร หารความเส ยง ตามพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการแผ นด น พ.ศ. 2545 การบร หารราชการต องเป นไป เพ อประโยชน ส ขของประชาชน เก ดผลส

More information

ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม นการควบค มภายใน ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน

ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม นการควบค มภายใน ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม น ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน บทน า ไม ใช เป นเร องท เม อด าเน นการให เก ดข นในองค กรแล วก จบ ก นไปในคร งเด ยว เพราะความเส ยงและสภาพการณ ต างๆ ท ม ผลกระทบต อการปฏ บ ต งาน อาจเปล

More information

แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง

แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ผ ท

More information

ป จจ ยท ม ผลต อการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาของ

ป จจ ยท ม ผลต อการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาของ 1 ป จจ ยท ม ผลต อการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาของ คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต ป การศ กษา 2555 2 ป จจ ยท ม ผลต อการดาเน นงานประก นค

More information

ค าน า -------------------------

ค าน า ------------------------- 1 ค าน า ส าน กข าวกรองแห งชาต ม ภารก จส าค ญท เก ยวก บงานความม นคงและ ผลประโยชน ของชาต และเพ อให การพ ฒนาองค กร สามารถ สน บสน นให ผลการปฏ บ ต ภารก จของส าน กข าวกรองแห งชาต ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล

More information