ว สาหก จช มชนศ นย สาธ ตการตลาดบ านห วบ ง

Size: px
Start display at page:

Download "ว สาหก จช มชนศ นย สาธ ตการตลาดบ านห วบ ง"

Transcription

1 ว สาหก จช มชนศ นย สาธ ตการตลาดบ านห วบ ง ต.บ งพะไล อ.แก งสนามนาง จ.นครราชส มา เลขทะเบ ยน ๔-๓๐-๒๓-๐๓/๑-๐๐๐๒ เปล ยนเง นออม เป นแหล งท น สร างก จกรรมหลากหลาย ม รายได ส ช มชน สานสายป านต อก จกรรม

2 กว าจะมาเป นว สาหก จช มชนศ นย สาธ ตการตลาดบ านห วบ ง หม บ านห วบ งในอด ต ม ความยากจน ช ว ตความเป นอย ลาบาก ม รายได เฉล ยต อคนต อป ค อนข างต า ม ป ญหาหน ส น ต อมา หม บ านได ร บความช วยเหล อจากร ฐบาล ในโครงการแก ป ญหา ความยากจนของหม บ าน และม หน วยงานภาคร ฐให การสน บสน น ด านแหล งท น เพ อให เก ดประโยชน ส งส ดและท นไม ส ญหาย คนใน ช มชนจ งม การรวมกล มออมทร พย เพ อการผล ตบ านห วบ งข นในป พ.ศ.๒๕๓๙ เพ อแก ป ญหาหน นอกระบบ ระดมเง นออมเพ อเป น แหล งเง นท นให ก บสมาช ก จากแหล งท นด งกล าว ได ก อให เก ด ก จกรรมต างๆมากมาย ป พ.ศ.๒๕๔๓ กล มจ งม ก จกรรมศ นย สาธ ต การตลาดบ านห วบ งข น เพ อช วยแก ไขป ญหาของสมาช กด าน อ ปโภค บร โภคท ต องซ อส นค าในราคาท ส งกว าท องตลาด จากการ ด าเน นงานด งกล าว สมาช กให การตอบร บ จ งได เพ มส นค าทาง การเกษตร โดยซ อป จจ ยภายนอกท จ าเป นส าหร บสมาช กและน า ผลผล ตของสมาช กมาจ าหน าย และในป ต อๆมาก อเก ดก จกรรมป ย อ นทร ย ช วภาพ โรงส ข าวช มชน ธนาคารข าว การสร างอาช พอ นๆ เช น พ ชผ ก การเล ยงส ตว การแปรร ป จ กสานและห ตถกรรม และ น าด มบรรจ ขวด แต ท งน ท กก จกรรมต องได ร บการบร หารจ ดการ ท นท ด และต องเอ อประโยชน ซ งก นและก น กล มจ งยกระด บการ จ ดการเง นท นให เป นระบบมากข น จากกล มออมทร พย เพ อการผล ต บ านห วบ งขยายเป นสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชนต าบลบ ง พะไล ก จกรรมท ก อเก ดข น ไม ได ก อเก ดจากความต องการของ สมาช กเพ ยงอย างเด ยว แต ท กก จกรรมท เก ดข นจะม ความสอดคล อง ก บช ว ตความเป นอย ของช มชน ม ความจ าเป นต อการอ ปโภค บร โภค ลดป ญหาของช มชน พร อมท งอน ร กษ และร กษาส งแวดล อม ไปพร อมก น แต ละก จกรรมจ งม ความเก ยวเน องก นและม ผลประโยชน ร วมก น ป จจ บ นขอบเขตการด าเน นงานไม เพ ยงแต สมาช กได ประโยชน แต เป นคนในช มชนต าบลบ งพะไล และต าบล ใกล เค ยงได ร บผลประโยชน ร วมก นด วย ป จจ บ นในกล มม ก จกรรม ถ ง ๑๘ ก จกรรม ท ช วยข บเคล อนช มชนให ย งคงดาเน นต อไป ผล ตภ ณฑ เด นของกล ม สถาบ นการจ ดการเง นท นช มชนตาบลบ งพะไล ศ นย สาธ ตการตลาดบ านห วบ ง จ กสานและห ตถกรรมจากกก ขนมดอกจอกโบราณ นาด มบรรจ ขวด

3 การสร างความเข มแข งของกล ม สมาช กสามารถก เง นจากสถาบ นการ จ ดการเง นท นช มชนตาบลบ งพะไล เพ อนามาประกอบอาช พได สร างก จกรรมท เอ อประโยชน ให ก บ สมาช กและช มชน ด านลดรายจ ายใน การอ ปโภค บร โภคจากภายนอก เช น ร านค าช มชนท จาหน ายส นค าเพ อ การเกษตร (การลงท น) ตลอดจน ส งของท ใช ในช ว ตประจาว น เป นต น สร างความเป นเจ าของให ก บสมาช ก โดยให สมาช กเป นผ ถ อห น ม ส ทธ ใน การร วมประช ม และลงมต ในท ประช ม ประชาส มพ นธ ข าวสารต างๆให ก บ สมาช กได ร บทราบ ม สว สด การให ก บสมาช ก เช น ความร การศ กษาด งาน ผลกาไร สร างกล มคนร นใหม เข ามาบร หาร จ ดการในก จกรรมเพ อส บทอดใน อนาคต

4 จ ดเด นของกล ม ม ก จกรรมท หลากหลาย ซ งตอบสนองความ ต องการของคนในช มชน เช น โรงส โรงผล ตนา ด ม ร านค าเพ อช มชน ห ตถกรรม ป ยอ นทร ย ช วภาพ พ ชผ ก เล ยงส ตว ธนาคารขยะ เป นต น ม การค ดว เคราะห ป ญหาของช มชน เช น ป ญหา ด านหน ส น จ งได ม การจ ดต งสถาบ นการจ ดการ เง นท นช มชนตาบลบ งพะไล เพ อเป นการลด ป ญหาหน ส น ม การหม นเว ยนเง นท นเพ อสร าง อาช พให ก บสมาช ก สร างพ นท สาธารณะให เก ดประโยชน เช น การ ก อต งโรงป ย และโรงผล ตนาด ม การบร หารจ ดการของคณะกรรมการม ความ เข มแข ง เส ยสละ และม กฎระเบ ยบท เคร งคร ด เช น ม ระบบตรวจสอบประเม นศ กยภาพของ สมาช กท นาเง นท นไปสร างอาช พ เป นต น เยาวชนเข ามาเป นส วนหน งของก จกรรม ค อ ธนาคารขยะ

5 องค ความร หร อนว ตกรรมของกล ม ระบบการจ ดการเง นท นช มชน ระบบการตลาดบ านห วบ ง จ กสานและห ตถกรรมจากกก ขนมดอกจอกโบราณ การตลาด คนในตาบลและบร เวณใกล เค ยง (งานแสดง ส นค า OTOP งานกาชาด งานประจาป ) ผลตอบแทนจากการทางานส การพ ฒนา ตนเอง สมาช ก และสาธารณประโยชน ตนเอง ม ความร บผ ดชอบในหน าท เส ยสละเพ อส วนรวม ใช เวลาว างให เป นประโยชน สมาช ก ลดรายจ ายในการอ ปโภค บร โภคจาก ภายนอก ได ร บสว สด การกล ม เช น เง นป นผล การศ กษาด งาน ม ความร บผ ดชอบร วมก บกล ม สาธารณประโยชน ลดรายจ ายในการอ ปโภค บร โภคจาก ภายนอก ร กษาส งแวดล อม ซ งม ก จกรรม ธนาคารขยะ เพ อบร หารจ ดการของ เส ยในช มชน ก จกรรมการปล กป า ม สว สด การให เด กและผ ส งอาย

6 แนวทางการพ ฒนาในอนาคต ม การบร หารจ ดการด านเมล ดพ นธ ท ม ค ณภาพมากข น ม โรงส ท ม กาล งการผล ตได ๑๐ ต น/ว น

ศ นย ประสานงานองค การช มชนระด บต าบล (ศอช.ต.) ก บการขยายผลหม บ าน เศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบโดยท นช มชน

ศ นย ประสานงานองค การช มชนระด บต าบล (ศอช.ต.) ก บการขยายผลหม บ าน เศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบโดยท นช มชน ๕ คานา กรมการพ ฒนาช มชน ได ร บมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย ให เป นหน วยงานหล กในการข บเคล อนปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง โดยการดาเน นงานหม บ านเศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบซ งถ อเป นการพ ฒนา หม บ านหร อช มชนให ม ว ถ ช

More information

แนวค ดและการบร หารจ ดการ การท องเท ยวโดยช มชนแบบม ส วนร วมและย งย น จร ญยา แดงน อย สถาบ นการท องเท ยวโดยช มชน (CBT-I)

แนวค ดและการบร หารจ ดการ การท องเท ยวโดยช มชนแบบม ส วนร วมและย งย น จร ญยา แดงน อย สถาบ นการท องเท ยวโดยช มชน (CBT-I) แนวค ดและการบร หารจ ดการ การท องเท ยวโดยช มชนแบบม ส วนร วมและย งย น จร ญยา แดงน อย สถาบ นการท องเท ยวโดยช มชน (CBT-I) เป าหมายของการท องเท ยวโดยช มชน การท องเท ยวโดยช มชนเป นการท องเท ยวทางเล อก

More information

ผลการดาเน นงาน เจ าหน าท ศ นย ฯเข าร วม โครงการอบรมพ ฒนา ร อยละ ๑๐๐ เม.ย. ม.ย.๕๖ ร อยละ ๑๐๐ ต.ค. ๕๕ ก.ย. ๕๖

ผลการดาเน นงาน เจ าหน าท ศ นย ฯเข าร วม โครงการอบรมพ ฒนา ร อยละ ๑๐๐ เม.ย. ม.ย.๕๖ ร อยละ ๑๐๐ ต.ค. ๕๕ ก.ย. ๕๖ แบบ คจ-๓.๒ รายงานตามแผนปฏ บ ต การเสร มสร างและพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม และว น ย ประจาป งบประมาณ ๒๕ ของหน วยงาน ศ นย ท ๑๑ นครศรธรรมราช คร งท ๑ (จ ดส งภายในว นท ๒๕ เม.ย. ) คร งท ๒ (จ ดส งภายในว นท ๒๕ ม.ย. )

More information

ช มชนท องถ นจ ดการตนเอง:

ช มชนท องถ นจ ดการตนเอง: ช มชนท องถ นจ ดการตนเอง: เหต ผล ความหมาย เป าหมาย ต วช ว ดและกระบวนการทางาน ทาไมต องปฏ ร ปประเทศไทยให ช มชนท องถ นต องจ ดการตนเอง ในอด ต ช มชนท องถ นท กหนแห งล วนบร หารจ ดการตนเอง เป นช มชนเข มแข ง พ งตนเอง

More information

- 1 - ประกาศองค การบร หารส วนต าบลด ส ต เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.2557 *************************************

- 1 - ประกาศองค การบร หารส วนต าบลด ส ต เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.2557 ************************************* - - ประกาศองค การบร หารส วนต าบลด ส ต เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.557 ************************************* ด วยร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 550 มาตรา 87 วรรค3 บ ญญ ต ให

More information

ค ม อ การจ ดท าแผนอ ตราก าล งพน กงานจ าง 4 ป ขององค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559

ค ม อ การจ ดท าแผนอ ตราก าล งพน กงานจ าง 4 ป ขององค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 1 ค ม อ การจ ดท าแผนอ ตราก าล งพน กงานจ าง 4 ป ขององค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 2559 ค าน า 2 ตามประกาศคณะกรรมการกลางข าราชการหร อพน กงานส วนท องถ น (ก.กลาง) ก าหนด ประกาศมาตรฐานท

More information

ว ชา การฝ กงาน รห สว ชา 2000-7001 จ ดทาโดย... ช อ สก ล นางสาวซ อส ตย ม ว น ย รห สประจาต ว 12345678 ระด บช น ปวช.2/1 แผนกว ชาการบ ญช

ว ชา การฝ กงาน รห สว ชา 2000-7001 จ ดทาโดย... ช อ สก ล นางสาวซ อส ตย ม ว น ย รห สประจาต ว 12345678 ระด บช น ปวช.2/1 แผนกว ชาการบ ญช รายงานการฝ กงาน ว ชา การฝ กงาน รห สว ชา 2000-7001 จ ดทาโดย... ช อ สก ล นางสาวซ อส ตย ม ว น ย รห สประจาต ว 12345678 ระด บช น ปวช.2/1 แผนกว ชาการบ ญช รายงานเล มน เป นส วนหน งของการฝ กงาน ว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

สถำบ นพ ฒนำองค กรช มชน (องค กำรมหำชน) กรกฎำคม ๒๕๕๖

สถำบ นพ ฒนำองค กรช มชน (องค กำรมหำชน) กรกฎำคม ๒๕๕๖ คำนำ โครงการสน บสน นการจ ดสว สด การช มชนเป นโครงการท เคร อข ายองค กรช มชนได ร เร มด าเน นการ และเสนอให ร ฐบาลสน บสน นงบประมาณสมทบต อเน องสามป โดยจ ดสรรงบประมาณผ านสถาบ นพ ฒนา องค กรช มชนต งแต ป ๒๕๕๓ ซ

More information

KM เร องการว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล

KM เร องการว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล KM เร องการว เคราะห ความเส ยงตามธรรมาภ บาล การว เคราะห ความเส ยงตามธรรมาภ บาล ป ญหาท เก ดข นเป นอย างไรบ าง ท ผ านมาผลการว เคราะห เป นไปตามท ส าน กงบประมาณต องการหร อไม และส าน ก/กองต างๆ ท าถ กต องหร

More information

ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย

ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย หน า ๑ ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการบร หารและการใช จ ายเง นโครงการแก ไขป ญหาความยากจน พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยท คณะร ฐมนตร ได มอบหมายให กระทรวงมหาดไทยด าเน นการโครงการแก ไขป ญหา ความยากจน ตามมต เม อว นท ๑๗ ส งหาคม

More information

ค ม อเกณฑ มาตรฐานการบร หารจ ดการแหล งท องเท ยวโดยช มชน คานา

ค ม อเกณฑ มาตรฐานการบร หารจ ดการแหล งท องเท ยวโดยช มชน คานา ค ม อเกณฑ มาตรฐานการบร หารจ ดการแหล งท องเท ยวโดยช มชน โดย สาน กท องเท ยวโดยช มชน องค การบร หารการพ ฒนาพ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย น (องค การมหาชน) หร อ อพท. คานา องค การบร หารการพ ฒนาพ นท พ เศษเพ

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ 2553

รายงานผลการปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ 2553 งานผลการปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ 2553 ของ เทศบาลต าบลบ านด อ าเภอเม องเช ยง จ งหว ดเช ยง ค าน า ด วยร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 287 วรรคสาม ได บ ญญ ต ไว ว า องค กร ปกครองส วนท องถ นต

More information

-2- ขอแสดงความน บถ อ ช ยฤกษ ด ษฐอ านาจ (นายช ยฤกษ ด ษฐอ านาจ) รองปล ดกระทรวง ร กษาราชการแทน ปล ดกระทรวงมหาดไทย

-2- ขอแสดงความน บถ อ ช ยฤกษ ด ษฐอ านาจ (นายช ยฤกษ ด ษฐอ านาจ) รองปล ดกระทรวง ร กษาราชการแทน ปล ดกระทรวงมหาดไทย ท มท 0810.2/ ว 4298 กระทรวงมหาดไทย ถนนอ ษฎางค กทม. 10200 19 ธ นวาคม 2548 เร อง ก าหนดหล กเกณฑ และว ธ ปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค กร ปกครองส วนท องถ น พ.ศ. 2548 เร ยน

More information

โครงการฝ กอบรมส มมนา หล กส ตร การเป นข าราชการท ด สาหร บข าราชการท อย ระหว างทดลองปฏ บ ต หน าท ราชการ ร นท 15 ระหว างว นท 19-28 ส งหาคม ๒๕๕7 ป

โครงการฝ กอบรมส มมนา หล กส ตร การเป นข าราชการท ด สาหร บข าราชการท อย ระหว างทดลองปฏ บ ต หน าท ราชการ ร นท 15 ระหว างว นท 19-28 ส งหาคม ๒๕๕7 ป โครงการฝ กอบรมส มมนา หล กส ตร การเป นข าราชการท ด สาหร บข าราชการท อย ระหว างทดลองปฏ บ ต หน าท ราชการ ร นท 15 ระหว างว นท 19-28 ส งหาคม ๒๕๕7 ป งบประมาณ ๒๕๕7 -----------------------------------------------

More information

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 บทสร ปส าหร บผ บร หาร การประเม นผลการดาเน นโครงการงาน มหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก. จ งหว ดชลบ ร 2557 ม ว ตถ ประสงค เฉพาะ

More information

ถอดบทเร ยน กระบวนการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน บ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด

ถอดบทเร ยน กระบวนการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน บ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด ถอดบทเร ยน กระบวนการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน บ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด โดย กล มงานส งเสร มการพ ฒนาช มชน ส าน กงานพ ฒนาช มชนจ งหว ดร อยเอ ด โทร 0-4351-1260 ต

More information

รายงานผลการดาเน นงานกล มบร หารงานท วไป โรงเร ยนพะตงประธานค ร ว ฒน

รายงานผลการดาเน นงานกล มบร หารงานท วไป โรงเร ยนพะตงประธานค ร ว ฒน 1 รายงานผลการดาเน นงานกล มบร หารงานท วไป โรงเร ยนพะตงประธานค ร ว ฒน ระหว างว นท 1 ต ลาคม 2556 ถ ง ว นท 31 ม นาคม 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 16 2 สารบ ญ แนวค ดในการบร หารกล มบร หารท วไป

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ )

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) โดย เทศบาลตาบลแวงใหญ อาเภอแวงใหญ จ งหว ดขอนแก น โทร./โทรสาร ๐-๔๓๔๙-๖๑๒๔-๕ www.wykklocal.go.th คานา การจ ดทาแผนการพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลตาบลแวงใหญ เพ อให สอดคล องก

More information

องค ประกอบการท างานเป นท ม

องค ประกอบการท างานเป นท ม องค ประกอบการท างานเป นท ม ใน ค.ศ.1977 วาร น ย (Warny) ได ให ความหมายของการสร างท มว า เป นขบวนการข นพ นฐานในการ พ ฒนาบ คคลท ท างานร วมก นให เร ยนร ว า จะต องด าเน นการอย างไรจ งจะบรรล เป าหมายของแต ละคน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา องค การบร หารส วนต าบลโคกไทย อ าเภอศร มโหสถ จ งหว ดปราจ นบ ร *************************** 1. ว ส ยท ศน

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา องค การบร หารส วนต าบลโคกไทย อ าเภอศร มโหสถ จ งหว ดปราจ นบ ร *************************** 1. ว ส ยท ศน แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา องค การบร หารส วนต าบลโคกไทย อ าเภอศร มโหสถ จ งหว ดปราจ นบ ร *************************** 1. ว ส ยท ศน เป นหน วยงานหล กในการพ ฒนาและแก ไขป ญหาให ท องถ น ด วยความรวดเร ว โปร งใส ตรวจสอบได

More information

แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560

แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมายเช งกลย ทธ และ ย ทธศาสตร ในการพ ฒนากาล งคน เพ อเป นกรอบแนวทางในการพ ฒนาบ คลกรในความร

More information

แบบประเม นมาตรฐานการปฏ บ ต ราชการและน เทศองค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป 2558 ด าน 4 การบร การสาธารณะ ช อ อปท.

แบบประเม นมาตรฐานการปฏ บ ต ราชการและน เทศองค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป 2558 ด าน 4 การบร การสาธารณะ ช อ อปท. แบบประเม นมาตรฐานการปฏ บ ต ราชการและน เทศองค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป 28 ด าน 4 การบร การสาธารณะ ช อ อปท. (อบจ./เทศบาล/อบต.)... อ าเภอ... จ งหว ด... ห วข อประเม น เต ม อบจ. เทศบาล อบต. %. ด านถนน ทางเด

More information

แบบท 1 แบบช วยก าก บการจ ดท าแผนย ทธศาสตร ของท องถ นโดยตนเอง เทศบาลต าบลเช ยงคาน ประเด นการประเม น

แบบท 1 แบบช วยก าก บการจ ดท าแผนย ทธศาสตร ของท องถ นโดยตนเอง เทศบาลต าบลเช ยงคาน ประเด นการประเม น แบบท 1 แบบช วยก าก บการจ ดท าแผนย ทธศาสตร ของท องถ นโดยตนเอง ค าช แจง : แบบท 1 เป นแบบประเม นตนเองในการจ ดท าแผนย ทธศาสตร ขององค กรปกครองส วนท องถ น โดยจะท าการประเม น และรายงานท กๆคร ง หล งจากท องค กรปกครองส

More information

หล กส ตรการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา

หล กส ตรการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา 1 หล กส ตรการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา หล กส ตร การเล ยงปลาด กอ ยในบ อพลาสต ก กล มอาช พ เกษตรกรรม ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ

More information

-----------------------------

----------------------------- ประกาศองค การบร หารส วนตาบลท าเร อ เร อง การต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาท องถ น ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2554 ----------------------------- ตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท

More information

ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นส าหร บการด าเน นงาน ภายใต แผนงานย ทธศาสตร อย ด ม ส ขระด บจ งหว ด (ป งบประมาณ พ.ศ.ศ.

ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นส าหร บการด าเน นงาน ภายใต แผนงานย ทธศาสตร อย ด ม ส ขระด บจ งหว ด (ป งบประมาณ พ.ศ.ศ. ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นส าหร บการด าเน นงาน ภายใต แผนงานย ทธศาสตร อย ด ม ส ขระด บจ งหว ด (ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑) พ.ศ. ๒๕๕๐ ร ฐบาลได แถลงนโยบายด านเศรษฐก จและส งคมต

More information

แผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล (รอบป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗)

แผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล (รอบป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) แผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล (รอบป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๕๗) องค การบร หารส วนต าบลคลองท อมเหน อ อ าเภอคลองท อม จ งหว ดกระบ ค าน า การบร หารงานบ คคล เป นภารก จส าค ญในการบร หารและพ ฒนาองค กร จ งเป นภาระ หน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขาม อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ ๓ ป ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) ขององค การบร หารส วนตาบลขาม ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย

More information

ส วนท 3 ผลการพ ฒนา องค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา ในป ท ผ านมา

ส วนท 3 ผลการพ ฒนา องค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา ในป ท ผ านมา ส วนท 3 ผลการพ ฒนา องค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา ในป ท ผ านมา 64 ส วนท 3 ผลการพ ฒนาองค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา ในป ท ผ านมา ผลการพ ฒนาองค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา ในป งบประมาณ 2555 ตาม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information