รห สว ชา ว ชาศ ลปะการให บร การ

Size: px
Start display at page:

Download "รห สว ชา 2701 1004 ว ชาศ ลปะการให บร การ"

Transcription

1 30 รห สว ชา ว ชาศ ลปะการให บร การ คาอธ บายรายว ชา (ศ ลปะการให บร การ) ศ กษาและปฎ บ ต เก ยวก บความสาค ญของการบร การ เทคน คการให บร การ ค ณล กษณะท เหมาะสมของผ ให บร การ พฤต กรรมผ ใช บร การ ฝ กปฎ บ ต การให บร การและการแก ไขป ญหาเฉพาะหน า มาตรฐานรายว ชา 1) อธ บายความสาค ญของการบร การและค ณล กษณะท เหมาะสมของผ ให บร การ 2) สามารถปฎ บ ต งานบร การได อย างม ค ณภาพ สมรรถนะรายว ชา 1) ม ความร เก ยวก บเทคน คการให บร การ 2) ปฎ บ ต งานด านบร การได เป นอย างด ประเด นออกข อสอบ 1) ความสาค ญของการบร การ 2) เทคน คการให บร การ 3) ค ณล กษณะของผ ให บร การ 4) พฤต กรรมผ ใช บร การ 5) การปฎ บ ต งานด านบร การ สาระสาค ญ ให น กเร ยนม ความร และความเข าใจในความสาค ญของการบร การ เทคน คการให บร การ ค ณล กษณะของผ ให บร การ และพฤต กรรมของผ ใช บร การ ศ ลปะการให บร การ การให ความสาค ญในการให บร การ ซ งส วนหน งต องได ร บความ ร วมม อจากผ ร บบร การ และผ ให บร การต องเป นบ คคลท ม ใจในการให บร การเป นสาค ญ ต องเข าใจและ ตระหน กถ งความสาค ญของการให บร การเพ อสร างภาพล กษณ ท ด และความประท บใจก บผ ร บบร การ และท ายส ดผ ให บร การเป นกลไกท สาค ญท ส ดท จะต องพ ฒนาบ คคล กภาพและท ศนคต ท ด โดยเฉพาะการ ม จ ตสาน กในการร กการให บร การ เพ อการพ ฒนาอย างสมบ รณ แบบ [ความหมายโดย : สม ต ส ชฌ กร (2548 : 1 6)]

2 31 ความสาค ญของศ ลปะการให บร การ การพ ฒนาด านบร การของอ ตสาหกรรมท องเท ยวม ความสาค ญเป นอย างมาก เพราะการ บร การท ด ย อมทาให อ ตสาหกรรมท องเท ยวม ความเจร ญก าวหน า ในการกาหนดนโยบายด านการ ท องเท ยวและแนวทางในการตอบสนองความพ งพอใจของน กท องเท ยว หร อผ ร บบร การตลอดจนการ พ ฒนาค ณภาพในการปฎ บ ต งาน เพ อให เก ดความสะดวกต อผ ใช บร การด งน - จ ดระบบการทางานให ม ความคล องต ว ลดกระบวนการเพ อสร างความสะดวกรวดเร ว - จ ดทาข นตอนในการให บร การ โดยจ ดเร ยงตามลาด บจากง ายไปหายาก เพ อให ผ ร บบร การ ทาตามข นตอนได อย างถ กต อง - เร ยนร ความต องการของผ ร บบร การผ านต ร บความค ดเห น เพ อเป นแนวทางปร บปร งให การ บร การม ประส ทธ ภาพ - พ ฒนาและฝ กอบรมพน กงานท ให บร การท ด ม ท กษะในการปฎ บ ต งานเพ อเป นแบบอย าง ของผ ให บร การท จะนาไปปร บใช ในหน าท ของตนเอง ข อสอบ 1. ผ ร บบร การ คาดหว งส งใดมากท ส ดในการเข าร บบร การ 1. ความประหย ด 2. ความรวดเร ว 3. ความเอาใจใส 4. ความตรงต อเวลา 5. ความพ งพอใจ 2. ผ ประกอบธ รก จบร การต องการให ผ ให บร การคาน งถ งเร องใดเป นสาค ญ 1. ความต องการของผ ให บร การ 2. ความร บผ ดชอบของผ ให บร การ 3. ความต งใจของผ ให บร การ 4. ท ศนคต ของผ ให บร การ 5. บ คคล กภาพของผ ให บร การ 3. ความประท บใจอ นยาวนานของแขกผ มาเย อนเก ดจากอะไร 1. ภ ม ประเทศ 2. ของท ระล ก 3. อาหารและท พ ก 4. การท องราตร 5. ความส ภาพอ อนน อมและความช วยเหล อ

3 32 4. การบร การอย างม ค ณภาพ ม บทบาทสาค ญใน ด านใด 1. ผ บร โภคไม ได ร บบร การตามท คาดหว ง 2. ใช ในการปร บปร งค ณภาพของงานบร การก อนส งมอบให แก ล กค า 3. การต ความข อม ลท ได ร บเก ดความผ ดพลาด 4. ผ บร การไม ม ความร ในงานท ร บผ ดชอบ 5. เพ อเร ยนร ความคาดหว งของล กค า 5. การปล กฝ งจ ตสาน กในการบร การท ด ค อ 1. การแก ไขป ญหาเฉพาะหน า 2. การบร การจากใจ การม จ ตใจของการบร การ 3. การปฎ บ ต ตนตามบทบาทหน าท ในการบร การ 4. การปร บต วได ท นเหต การณ ด านการบร การ 5. การม ความม งม นในการปฎ บ ต งาน 6. การส งส ญญาณท ถ อเป นธรรมเน ยมปฎ บ ต ของไทยแท แต โบราณ ค อ 1. การกล าวต อนร บท กทาย 2. การไหว 3. การสบสายตา 4. การย ม 5. การฟ งอย างต งใจ 7. การส อสารเพ องานบร การ ต องคาน งถ งข อใดเป นสาค ญ 1. พ จารณาถ งช องทางท จะส งสาร 2. หน าตาต องย มแย มแจ มใส 3. ม การต ดตามผล 4. ควบค มอารมณ 5. พ ดให ช ดเจน 8. ขณะพ ดโทรศ พท ก บล กค าหร อผ ร บบร การ ส งสาค ญท ส ดท ต องปฎ บ ต เป นอ นด บแรก ค อข อใด 1. อย าพ ดเร ว หร อช าจนเก นไป 2. น าเส ยงต องไม ห วนจนเก นไป 3. ให ความเป นก นเองก บล กค าหร อผ ร บบร การ 4. ม ปากกาหร อด นสอพร อมท จะจดบ นท กได ท นท 5. ร บสายท นท เม อม เส ยงเร ยกพร อมก บกล าวคาว า สว สด 9. การค ดค นส นค าและบร การใหม ๆ เก ดจากป จจ ยข อใด 1. การสร างความม นใจและความพ งพอใจ 2. การฟ งความค ดเห นและความต องการของล กค า 3. การเป นม ออาช พ ม ความชานาญ 4. การพ ฒนาระบบบร การล กค า การร บข อร องเร ยน 5. การสร างจ ตสาน กท ด ในด านการบร การ

4 10. การต อนร บจะต องใช ท งศาสตร และศ ลปะ หมายความว าอย างไร 1. การต อนร บจะต องอาศ ยความค ดท ถ กต อง 2. การต อนร บจะใช ความร และการพ ดช กจ งผ มาใช บร การ 3. การต อนร บพน กงานต อนร บจะต องทาให ผ มาใช บร การเก ดความพ งพอใจ 4. การต อนร บจะต องม บรรยากาศสวยงามเพ อให ผ มาใช บร การสบายใจ 5. การต อนร บจะต องพ ดช กจ งผ มาใช บร การ 11. ข อใดเป นหล กว ธ การสร างความกระต อร อร น 1. ความขย น 2. ทาท นท และม เป าหมาย 3. ความอดทน 4. ความใจเย น 5. ความรอบร ผ ปฏ บ ต งานด านบร การ ควรคาน งถ งเร องใดต อไปน มากท ส ด 1. ร ปร างหน าตา 2. ความร 3. อ ปน ส ยใจคอ 4. เจตคต ต องาน 5. ส ขภาพร างกาย 13. พน กงานเส ร ฟไม ไหว ไม กล าวสว สด และไม ย อต วเวลาเด นผ านล กค า เป นเพราะพน กงานขาดป จจ ย อะไรท เก ยวข องก บการบร การมากท ส ด 1. จ ตสาน ก 2. ความสนใจ 3. ความชานาญ 4. ความเหมาะสม 5. ความร และความเข าใจ 14. ล กค าค อบ คคลท สาค ญท ส ด ท านม ความค ดเห นอย างไร 1. ม ท ศนคต ท ด ต องานบร การ 2. ม ความร ในงานให บร การ 3. ม จ ตใจร กในด านการบร การ 4. ม การตอบสนองความต องการของล กค า 5. ม ความร บผ ดชอบต อล กค าและผ ร บบร การ 15. ร านต ดผมจ ดเป นกระบวนการผล ตบร การด านใด 1. เป นการบร การท ไม สามารถจ บต องได 2. ผ บร โภค เก ดความเส ยงในการเล อกใช บร การ 3. ความละเอ ยดอ อนก อนจะส งมอบบร การให ล กค า 4. เข าใจถ งความต องการท แท จร งของล กค า 5. ค ณค าบร การท ส งมอบให ล กค า

5 นางสาวแดงช วยพ อแม ท างานบ านและช วยบร การน าด มในขณะท ร บประทานอาหาร จ ดเป นการ บร การด านใด 1. อ ปน ส ยหร อความประพฤต เคยช น 2. การทางานด านบร การท ขาดความร และท กษะ 3. การย ดต ดในความค ดของตนเองเป นหล ก 4. การร จ กตนเองและต ดส นใจเล อกงานด านบร การ 5. การปล กฝ งจ ตสาน กในการให บร การ 17. ข อใดต อไปน ม ความสอดคล องก บคาว าอ ธยาศ ยไมตร ในงานบร การในงานบร การ 1. บร การท ด บวกอะไรอ กเล กๆน อยๆ 2. ความอบอ นท นท ด วยรอยย ม 3. การสนทนาระหว างพน กงานและล กค า 4. บรรยากาศระหว างการสนทนาก บล กค าให ล กค าพอใจ 5. การสร างความจร งใจด วยการเป นต วของต วเอง 18. การยอมร บของผ ร บบร การถ งค ณภาพการบร การ ค อข อใด 1. ส งท ผ ร บบร การได ร บ 2. ส งท ผ ร บบร การต องการ 3. ส งท ม ค ณภาพส งราคาเหมาะสม 4. การปฏ บ ต ต อผ ร บบร การท ด 5. ส งท ทาให เก ดภาพล กษณ ท ด ต อผ ให บร การ 19. เม อค ณจดจาและสามารถเร ยกช อล กค าได ถ กต อง ผลท ตามมาค อข อใด 1. ล กค าอาจไม พอใจ 2. ล กค าเก ดความประท บใจ 3. ล กค าเก ดความผ กพ น 4. ล กค าอาจร ส กว าไม เหมาะสม 5. ล กค าเก ดความร ส กถ ก เร งเร า 20. เหต ผลหล กท ทาให องค กรส ญเส ยล กค าค อ 1. ล กค าเส ยช ว ต 2. ล กค าทะเลาะก นเอง 3. ล กค าไม พอใจในบร การ 4. ส นค าท อ นราคาถ กกว า 5. เพ อนแนะนาบร ษ ทอ นให 21. การหย ดชะง กของการให บร การเก ดจากป ญหาใด 1. การต อนร บล กค าเหม อนเพ อนเก า 2. การให พน กงานเป นต วของต วเอง 3. การกระทาในส งท แตกต างจากค แข ง 4. การท ล กค าไม ตอบสนองต อการให บร การ 5. การไม ต ดป ายช อของพน กงาน

6 ข อใดค อความหมายของคาว าล กค าในงานบร การ 1. ล กค า ค อผ ท ต องมาอาศ ยเรา 2. ล กค า ค อคนๆหน งท เราเป นฝ ายช วยเขา 3. ล กค า ค อผ ท เราต องอาศ ยเขา 4. ล กค า ค อผ ท ร วมทาธ รก จก บเรา 5. ล กค า ค อผ ร วมการปฎ บ ต งานก บเรา 23. การน งเฉยต อการบร การของล กค า ส อความหมายตามข อใด 1. แสดงถ งความพ งพอใจการบร การของล กค า 2. แสดงถ งความไม พอใจการบร การของล กค า 3. แสดงถ งการประเม นการให บร การ 4. แสดงถ งความเป นต วเองของล กค า 5. แสดงถ งความส ภาพของล กค า 24. การพ ดในขณะบร การไม ควรปฎ บ ต ตามข อใด 1. หล กเล ยงคาตอบท คล มเคล อ 2. ย มท กคร งก อนท จะพ ดจาโต ตอบ 3. ควบค มอารมณ ท กคร งในการโต ตอบ 4. ส งเกตอารมณ และความต องการของผ ฟ ง 5. ตอบคาถามของล กค าอย างม นใจและจร งจ ง 25. ในการแก ป ญหาให ล กค าท อารมณ เส ย ควรกระทาตามข อใดเป นส งแรก 1. เล าเร องตลกให ฟ ง 2. บอกให เขาใจเย นๆ 3. หาทางแก ป ญหา 4. ส งเขาไปท แผนกอ น 5. จ ดการก บอารมณ ของเขาเส ยก อน 26. คาพ ดพ เศษเป นผลให ผ ร บบร การพ งพอใจ 1. ค ณค อล กค ารายใหญ ของเรา 2. ขอบค ณค ะ 3. กร ณารอส กคร 4. เราจะด แลท านด จญาต ม ตร 5. ค ณค อเพ อนท แสนด 27. การพ ฒนาค ณภาพในการให บร การควรม ข นตอนอย างไร 1. เร ยนร ความคาดหว งของล กค า 2. ม การฝ กอบรมพน กงาน และว ดผลการทางาน 3. กาหนดบทบาทหน าท ของพน กงานอย างช ดเจน 4. ต ดต อก บล กค าโดยตรงเพ อทราบความต องการ 5. ม การวางแผน และปร บตนเองให ม ห วใจในการบร การ

7 ส งแรกท เราต องคาน งในการสร างความพ งพอใจส งส ดค อ 1. การวางแผนการให บร การ 2. การว เคราะห ล กค า 3. การเอาใจเขามาใส ใจเรา 4. การทาความเคารพล กค าท กคร ง 5. การปร บปร งบ คล กภาพ 29. การท ทาให ผ มาร บบร การร ส กส ขสบายราวก บอาศ ยอย ในบ านเร ยกว า 1 ความประท บใจ ของล กค า 2 การบร การท ม ค ณภาพ 3 ความพอใจของล กค า 4 ท ศนคต ท ด 5 ความต งใจของผ ให บร การ 30. การส งล กค าด วยไมตร จ ต ไม ควรกระทาตามข อใด 1. สบตา 2. โบกม อ 3. ไหว 4. กล าวลา 5. กล าวเช ญชวนให มาใช บร การอ ก

8 37 เฉลยข อสอบ ว ชา ศ ลปะการให บร การ ข อ x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 x 10 x 11 x 12 x 13 x 14 x 15 x 16 x 17 x 18 x 19 x 20 x 21 x 22 x 23 x 24 x 25 x 26 x 27 x 28 x 29 x 30 x

9 คณะผ จ ดทา นางสาวส พรรณ ส กใส ว ทยาล ยอาช วศ กษาเสาวภา 2. นางสาวแพรวพรรณ อ ท ยร ตนก จ ว ทยาล ยอาช วศ กษากาญจนบ ร 3. นายเพล น คาม ว ทยาล ยอาช วศ กษาสงขลา

ข นตอนและแนวทางปฏ บ ต การท ด ในการให บร การ จ ดบร การเบ ดเสร จ (one stop service) (สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม)

ข นตอนและแนวทางปฏ บ ต การท ด ในการให บร การ จ ดบร การเบ ดเสร จ (one stop service) (สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม) ข นตอนและแนวทางปฏ บ ต การท ด ในการให บร การ จ ดบร การเบ ดเสร จ (one stop service) (สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม) 2 รายละเอ ยดผลงานการปฏ บ ต ท ด (Good Practices) ช อกระบวนการ : ข นตอนและแนวทางปฏ

More information

ความหมายของมาตรฐานการปฏ บ ต งาน

ความหมายของมาตรฐานการปฏ บ ต งาน มาตรฐานการปฏ บ ต งาน (Performance Standard) พ ชรา หาญเจร ญก จ* การบร หารงานบ คคล น บเป นภารก จท ส าค ญย งประการหน งของการบร หารองค การเน องจาก เป นป จจ ยท ม ส วนท าให การพ ฒนาองค การบรรล ตามว ตถ ประสงค

More information

การบร การและการส อสาร

การบร การและการส อสาร การอบรมเร อง การบร การและการส อสาร ว นพ ธท 7 พฤศจ กายน 2555 เป นส วนหน งของการจ ดการบร หารความเส ยง ด านบ คลากรและความเส ยงด านธรรมาภ บาล ของศ นย สนเทศและหอสม ด ผ เข าอบรม แผนกบร การหน งส อ 9 คน แผนกบร

More information

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 1. หล กการและเหต ผล การด าเน นก จกรรมต างๆ ล วนต องใช ทร พยากร พล งงาน และก อให เก ดผลกระทบทางส งแวดล อม ท งด านขยะและน าเส ย ด

More information

ผ บ งค บบ ญชาก บการสอนงาน (Coaching)

ผ บ งค บบ ญชาก บการสอนงาน (Coaching) ผ บ งค บบ ญชาก บการสอนงาน (Coaching) การสอนงานเป นหน าท ส าค ญของผ บร หารในป จจ บ นน ม การพ ดถ งและเน นบทบาทการ สอนงานก นมากไม ว าจะเป นแวดวงธ รก จหร อภาคราชการ ณ โอกาสน จ งขอน าเร องราวต าง ๆ เก ยวก บการสอนงานมาเสนอ

More information

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ หน งส อเร ยนสาระการประกอบอาช พ รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ (อช21002) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2554) หล กส ตรการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information

สารบ ญ หน า 1. 1 10. 11.

สารบ ญ หน า 1. 1 10. 11. คำ นำ ธ รก จร านค าปล กถ อว าเป นธ รก จท อย ใกล บ าน ให บร การความสะดวกสบาย ในการซ อหาส นค าท ต องการ โดยไม ต องเด นทางไปหาซ อส นค าย งท ห างไกลออกไป เม อการเปล ยนแปลงเก ดข นอย างรวดเร วในย คป จจ บ น การส

More information

ค ม อการประสานงาน กล มงานช วยว ชาการ มหาว ทยาล ยแม โจ

ค ม อการประสานงาน กล มงานช วยว ชาการ มหาว ทยาล ยแม โจ ค ม อการประสานงาน กล มงานช วยว ชาการ มหาว ทยาล ยแม โจ ผ นาช มชนปฏ บ ต (ค ณอานวย) กล มงานช วยว ชาการ มหาว ทยาล ยแม โจ 2554 คานา ค ม อการประสานงานของกล มงานช วยว ชาการ มหาว ทยาล ยแม โจ ฉบ บน เป นองค ความร

More information

ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา

ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา ช อเร องว จ ย ความพ งพอใจของผ ม ส วนเก ยวข องในการร บแท ปเล ตต อการให บร การ งานอาคารสถานท ว ทยาล ยเทคโนโลย ว มล ศร ย าน ช อผ ว จ ย นายคมว ฒ อ นทรว ร ตน ตาแหน ง ผ ช วยผ อานวยการฝ ายอาคารสถานท ว ฒ การศ

More information

ค ม อต วเตอร ว ชา 3000-0101 การพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและการเพ มผลผล ต 3 (3)

ค ม อต วเตอร ว ชา 3000-0101 การพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและการเพ มผลผล ต 3 (3) ค ม อต วเตอร ว ชา 3000-0101 การพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและการเพ มผลผล ต 3 (3) จ ดประสงค รายว ชา 1. เพ อให เข าใจความสาค ญ หล กการและกระบวนการบร หารงานค ณภาพและเพ มผลผล ต. เพ อให สามารถวางแผนและพ ฒนางานตามหล

More information

ค ม อต วเตอร ว ชา 3000-0101 การพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและการเพ มผลผล ต 3 (3)

ค ม อต วเตอร ว ชา 3000-0101 การพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและการเพ มผลผล ต 3 (3) ค ม อต วเตอร ว ชา 3000-0101 การพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและการเพ มผลผล ต 3 (3) จ ดประสงค รายว ชา 1. เพ อให เข าใจความสาค ญ หล กการและกระบวนการบร หารงานค ณภาพและเพ มผลผล ต. เพ อให สามารถวางแผนและพ ฒนางานตามหล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 บทนา การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยเปร ยบเสม อนห วใจของการพ ฒนามหาว ทยาล ย เน องจากป จจ ยท เก ยวก บบ คลากรเป นป จจ ยท ส าค ญในการช ขาดความส าเร จในการท างานของมหาว

More information

แนวปฏ บ ต การด าเน นการฝ กงาน

แนวปฏ บ ต การด าเน นการฝ กงาน แนวปฏ บ ต การด าเน นการฝ กงาน ความส าค ญและหล กการฝ กงาน หล กเกณฑ การจ ดฝ กงาน แนวปฏ บ ต ในการด าเน นการฝ กงาน การจ ดท าแผนการฝ ก ต วอย างแบบฟอร มท เก ยวข อง ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

การพ ฒนาบ คลากรเพ อให ธ รก จ สปาไทยก าวไกลส สากล

การพ ฒนาบ คลากรเพ อให ธ รก จ สปาไทยก าวไกลส สากล การพ ฒนาบ คลากรเพ อให ธ รก จ สปาไทยก าวไกลส สากล 1.1 การก าหนดค ณสมบ ต ของตาแหน ง 1.2 ว ธ การร บสม คร 1.3 จ ดทาค ม อกฎระเบ ยบว น ย 1.4 การปฐมน เทศ 1.5 การปฏ บ ต เม อพน กงานทาผ ด 5 = ก าหนดค ณสมบ ต ก าหนดให

More information

ตอนท ๓ ท กษะและเทคน คว ธ การสอนเสร ม

ตอนท ๓ ท กษะและเทคน คว ธ การสอนเสร ม ตอนท ๓ ท กษะและเทคน คว ธ การสอนเสร ม ในการจ ดก จกรรมสอนเสร ม หร อสอนซ อมเสร มของคร เป นก จกรรมการสอนพ เศษจากการสอน ปกต ตามตารางเร ยน เพ อเต มเต มความร ท กษะ ประสบการณ แก น กเร ยนรายบ คคลตามศ กยภาพการ เร

More information

กระบวนการท างานอย างม ประส ทธ ภาพและม ความส ข

กระบวนการท างานอย างม ประส ทธ ภาพและม ความส ข กระบวนการท างานอย างม ประส ทธ ภาพและม ความส ข ในการท างานเราต องพบปะก บผ คนมากมาย ไม ว าจะเป นผ บ งค บบ ญชา ผ ใต บ งค บบ ญชา เพ อนร วมงาน ล กค า ผ มาต ดต อ ตลอดไปจนถ งพน กงานท าความสะอาด เพราะฉะน นการวางต

More information

8) กล มงานอาคารสถานท และสว สด การ

8) กล มงานอาคารสถานท และสว สด การ บร การท ด การย ดม นในความถ กต องชอบธรรม และ จร ยธรรม การทางานเป นท ม การส งสมความเช ยวชาญในงานอาช พ การม งผลส มฤทธ การพ ฒนาศ กยภาพคน ความถ กต องของงาน การมองภาพองค รวม ความเข าใจองค กรและระบบราชการ การควบค

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เร อง การบร หารโครงการและการต ดตามประเม นผล โดย พ.ต.อ.หญ ง สมรร ตน น ร นดรเก ยรต อาจารย (สบ 5) กล มงานอาจารย (ทาหน าท อาจารย ว ชาบร หารงานตารวจ) กองบ ญชาการศ กษา เพ อใช

More information

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร

More information

โครงการตามแผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการตามแผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 1 โครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 กลย ทธ ท 1 : พ ฒนาผ เร ยนให ม ความร และท กษะในด านว ชาการและว ชาช พ 1 มห ศจรรย ว นอาช วะ 2 การแข งข นท กษะว ชาช พระด บหน วย อศจ. ภาค และชาต 3 ประเม นโครงการว

More information

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น 1 ความหมายของแม บทการบ ญช แม บทการบ ญช (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) ค อ กรอบหร อแนวค ดข นพ นฐานในการจ ดทาและนาเสนองบการเง น ตลอดจนการ กาหนดและนามาตรฐานการบ ญช

More information

รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและ การเพ มผลผล ต 3 (3)

รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและ การเพ มผลผล ต 3 (3) รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและ การเพ มผลผล ต 3 (3) จ ดประสงค รายว ชา 1. เพ อให เข าใจความส าค ญ หล กการและกระบวนการบร หารงานค ณภาพและเพ มผลผล ต. เพ อให สามารถวางแผนและพ ฒนางานตามหล

More information

แนวค ด ทฤษฎ ความหมายการจ ดการ ทร พยากรมน ษย ผศ.สราวรรณ เร องก ลปวงศ

แนวค ด ทฤษฎ ความหมายการจ ดการ ทร พยากรมน ษย ผศ.สราวรรณ เร องก ลปวงศ แนวค ด ทฤษฎ ความหมายการจ ดการ ทร พยากรมน ษย ผศ.สราวรรณ เร องก ลปวงศ 1 1. แนวค ดของ Ferderick W. Taylor 2. แนวค ดของ Hugo Munsterberg 3. แนวค ดของ Elton Mayo 4. แนวค ดของ Richard E. Walton 2 ความหมายการจ

More information

ค ม อหล กการการให บร การท ด ภายใต กระบวนการจ ดการความร

ค ม อหล กการการให บร การท ด ภายใต กระบวนการจ ดการความร ค ม อหล กการการให บร การท ด ภายใต กระบวนการจ ดการความร ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ ค าน า ป จจ บ นบ คลากรในหน วยงานไม ว าของร ฐหร อเอกชน ได ม การต นต วในการให

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท...

แผนการจ ดการเร ยนร ท... เทคน คเข ยนแผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะและแบบฟอร มแผนฯ (สร ปมาโดยย อ) 1. ห วเร อง (หมายถ งข อม ลห วกระดาษ) แผนการจ ดการเร ยนร ท... รห สว ชา....ช อว ชา.ส ปดาห ท...คร งท.. หน วยการเร ยนร ท ช อหน วย

More information

องค ประกอบการท างานเป นท ม

องค ประกอบการท างานเป นท ม องค ประกอบการท างานเป นท ม ใน ค.ศ.1977 วาร น ย (Warny) ได ให ความหมายของการสร างท มว า เป นขบวนการข นพ นฐานในการ พ ฒนาบ คคลท ท างานร วมก นให เร ยนร ว า จะต องด าเน นการอย างไรจ งจะบรรล เป าหมายของแต ละคน

More information

เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง 6 บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ในการว จ ยคร งน ผ ว จ ยม งศ กษา เก ยวก บป จจ ยท ม ผลต อประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งานของ พน กงาน ในหน วยงาน บร การด านเคร องร ดบ ตรเครด ต ของธนาคารกร งศร อย ธยา ซ งผ ว

More information

การว ดผลประเม นผลคณ ตศาสตร

การว ดผลประเม นผลคณ ตศาสตร การว ดผลประเม นผลคณ ตศาสตร สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด 1. การว ดผล (Measurement) หมายถ ง กระบวนการกาหนดจานวนเพ อใช เป นเกณฑ การว ด โดยใช เคร องม อว ด เพ อศ กษา ค นหา หร อตรวจสอบค ณล กษณะของบ คคล ผลงาน หร

More information

สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม

สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม ๓ ความหมายของกระบวนการฝ กอบรม ๔ หล กการและท มา ๕ ว ตถ ประสงค ๖ ขอบเขต ๖ ข นตอนท ๑ ข นตอนท

More information