๔. ราคากลาง กฟผ. ราคากลาง กฟผ. ๑๐,๘๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สบลานแปดแสนหกหม6+นแปดพ'นบาทถวน) ไมรวมภาษม:ลคาเพ+ม

Size: px
Start display at page:

Download "๔. ราคากลาง กฟผ. ราคากลาง กฟผ. ๑๐,๘๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สบลานแปดแสนหกหม6+นแปดพ'นบาทถวน) ไมรวมภาษม:ลคาเพ+ม"

Transcription

1 รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จางทาของทระล#กสาหร'บผ)ปฏ,บ'ต,งานทมอาย/งานครบ ๒๐ ป3 ในป3 ๒๕๕๔ จานวน ๑,๖๗๒ ช/ด ๑. ความเป?นมา ดวย การไฟฟาฝายผลตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ม นโยบายในการธ&ารงร'กษาบ)คลากรท +ม ค)ณภาพและได ตระหน'กถ0งค)ณคาของบ)คลากรท +ไดปฏบ'ตงานใหก'บ กฟผ. มาเป4นระยะเวลานาน ด'งน'5น เพ6+อเป4นการเสรมสราง ขว'ญและก&าล'งใจใหแกผ:ปฏบ'ตงานด'งกลาว กฟผ. จ0งไดจ'ดท&าของท +ระล0กเป4นเข;มกล'ดทองค&ามอบใหแกผ:ปฏบ'ตงาน ท + มอาย)งานครบ ๒๐ ป> และย'งคงปฏบ'ตงานก'บ กฟผ. โดยเร+มด&าเนนการเม6+อป> ๒๕๔๐ เป4นป>แรก ๒. ว'ตถ/ประสงคA กฟผ. ม ความประสงคAจางท&าของท +ระล0กส&าหร'บผ:ปฏบ'ตงานท +ม อาย)งานครบ ๒๐ ป> ในป> ๒๕๕๔ เป4นเข;มกล'ดเนคไททองค&าพรอมต'วจ)Bบท&าดวยโลหะช)บทอง จ&านวน ๑,๖๗๒ ช)ด ด'งมรายละเอยดด'งน5 ๒.๑ ท&าดวยทองค&าไมต+&ากวา ๘๐ % น5&าหน'กรวมของเข;มกล'ดทองค&า ไมต+&ากวา ๔.๕ กร'ม (ไมรวมต'วจ)Bบท +ท&าดวยโลหะช)บทอง) ๒.๒ บรรจ)ในกลองก&ามะหย +สน5&าเงน บนฝากลองตดแผนทองเหล6องช)บทองพมพAโลโก กฟผ. ๒.๓ มใบร'บประก'นค)ณภาพของเข;มกล'ดทองค&า ๓. ค/ณสมบ'ต,ผ)เสนอราคา ๓.๑ ตองเป4นนตบ)คคลผ:ม อาช พขายพ'สด) ร'บจางงานท +ประม:ลด'งกลาว และตองไมเป4นผ:ท5งงาน ซ0+งส&าน'กนายกร'ฐมนตร ไดแจงเว ยนช6+อไว หร6อ กฟผ. หามตดตอหร6อหามเขาเสนอราคา หร6อไมเป4นผ:ท +ไดร'บผล ของการส'+งใหนตบ)คคล หร6อบ)คคลอ6+นเป4นผ:ท5งงานตามค&าส'+ง กฟผ. ๓.๒ ตองไมเป4นผ:ม ผลประโยชนAรวมก'นก'บผ:ใหบรการตลาดกลางหร6อผ:เสนอราคารายอ6+น ณ ว'นประกาศ ประกวดราคาจางดวยวธการทางอเล;กทรอนกสAคร'5งน5เป4นตนไป หร6อไมเป4นผ:กระท&าการอ'นเป4นการข'ดขวางการแขงข'น ราคาอยางเป4นธรรมในการประกวดราคาคร'5งน5 ๓.๓ ตองไมม ผ:ปฏบ'ตงาน กฟผ. เขาไปม สวนรวมในกจการของผ:เสนอราคาไมวาจะในฐานะผ:ถ6อห)นท +ม สทธควบค)มการจ'ดการ กรรมการ ผ:อ&านวยการ ผ:จ'ดการ พน'กงาน ล:กจาง ต'วแทนหร6อท +ปร0กษา ยกเวนในกรณ ท + ผ:ปฏบ'ตงานไดร'บค&าส'+งอยางเป4นทางการจาก กฟผ. ใหไปปฏบ'ตงานหร6อเขารวมในกจการของผ:เสนอราคา ๓.๔ ตองไมเป4นผ:ไดร'บเอกสทธMหร6อความค)มก'น ซ0+งอาจปฏเสธไมยอมข05นศาลไทยเวนแตร'ฐบาลของ ผ:เสนอราคาไดมค&าส'+งใหสละสทธMและความค)มก'นเชนวาน'5น ๓.๕ ผ:เสนอราคาในนามของกจการรวมคา (Joint Venture) จะตองด&าเนนการท)กข'5นตอนของการประกวด ราคาในนามกจการรวมคา ต'5งแตการย6+นซองเอกสารประกวดราคาจนส5นส)ดขอผ:กพ'นก'บ กฟผ. ๔. ราคากลาง กฟผ. ราคากลาง กฟผ. ๑๐,๘๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สบลานแปดแสนหกหม6+นแปดพ'นบาทถวน) ไมรวมภาษม:ลคาเพ+ม ๕. หล'กประก'นซอง เป4นจ&านวนเงน ๕๔๓,๔๐๐.๐๐ บาท (หาแสนส +หม6+นสามพ'นส +รอยบาทถวน) ๖. ระยะเวลาสงมอบ ก&าหนดสงมอบภายใน ๗๐ ว'น น'บจากว'นท +ไดร'บใบส'+งจาง

2 -๒- หมายเหต/ : ประชาชนผ:สนใจสามารถวจารณA และเสนอขอคดเห;นหร6อขอเสนอแนะเก +ยวก'บรางขอบเขตของงานน5 เป4นลายล'กษณAอ'กษร สงมาทางไปรษณยAตอบร'บดวนพเศษ (EMS) โดยระบ)ช6+อ-สก)ล ท +อย: และหมายเลขโทรศ'พทAท + สามารถตดตอไดไปย'งสถานท +ตดตอด'งน5 ไดท + สถานท +ตดตอเพ6+อขอทราบขอม:ลเพ+มเตม หร6อเสนอแนะวจารณA หร6อแสดงความคดเห;นโดยเป\ดเผยต'ว ๑. ทางไปรษณยA สงถ0ง แผนกจ'ดหางานตรง กองจ'ดหากลาง ฝายพ'สด)และจ'ดหา การไฟฟาฝายผลตแหงประเทศไทย ส&าน'กงานใหญ เลขท + ๕๓ หม:ท + ๒ ถนนจร'ญสนทวงศA ต&าบลบางกรวย อ&าเภอบางกรวย จ'งหว'ดนนทบ)ร ๑๑๑๓๐ ๒. ทางหมายเลขโทรศ'พทA ๐ ๒๔๓๖ ๐๓๑๓ หร6อหมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๓๖ ๐๓๘๗ ๓. ทาง ๔. ก&าหนดส5นส)ดการวจารณA ว'นท + ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔

3 ขอกหนดในกรจดทของทระลกสหรบผปฏบตงนทมอยงนครบ ๒๐ ป$ ๑. เขมกลดทองค พรอมตวจบทดวยโลหะชบทอง จนวน ๑,๖๗๒ ชด - ทดวยทองคไม(ต)กว( ๘๐ % - น-หนกรวมของเขมกลดทองค ไม(ต)กว( ๔.๕ กรม (ไม(รวมตวจบท1)ทดวยโลหะชบทอง) ๒. บรรจในกล(องกมะหย1)ส1น-เง5น บนฝกล(องต5ดแผ(นทองเหล9องชบทองพ5มพ:โลโก กฟผ. ๓. ม1ใบรบประกนคณภพของเขมกลดทองค ๔. กฟผ. กหนด ๕. เขมกลดทองค และกล(องกมะหย1) เง&อนไขกรเสนอรคและกรรบจง ๑. ตองม1คณสมบต5เปCนน5ต5บคคลตมกฎหมย ๒. ผBเสนอรคทกรยจะตองจดทตวอย(งเขมกลดทองค (ของเท1ยม) จนวน ๑ ช5-น โดยม1รBปแบบ ตมขอกหนดใน เอกสรประกวดรค (รBปแบบ และรยละเอ1ยด ท1) กฟผ. กหนด) และนมมอบให กฟผ. พรอมกบกรเสนอ รคในวนย9)นซองประกวดรค ผBเสนอรคสมรถต5ดต(อขอดBตวอย(งเขมกลดทองค ไดท1)แผนกก5จกรรมท)วไป กองแรงงนสมพนธ: ฝGยทรพยกรบคคล หอง ๒๗๙ ช-น ๒ อครสนกผBว(กร (ท.๑๐๐) ๓. กฟผ. จะคดเล9อกผBรบจงโดยพ5จรณจกควมประณ1ตในกรจดทตวอย(งเขมกลดทองค และจกรค ท1)เสนอแลวนมประกอบกนเปCนเกณฑ:ในกรตดส5น ๔. เม9)อผBเสนอรครยใดไดรบคดเล9อกใหเปCนผBรบจง ตองเร(ง กฟผ. ภยใน ๗๐ วน นบจกวนท1)ไดรบใบส)งจง ๕. กฟผ. ภยในกหนดตมขอ ๔ หร9อส(งมอบไม(ครบจนวน หร9อส(งมอบครบ จนวนภยในกหนดตมขอ ๔ หร9อบงส(วน ไม(ผ(นหลกเกณฑ:ท1) กฟผ. กหนด กฟผ. ถ9อว( และใหถ9อว( ไป ๖. ๕ กฟผ. จะปรบผBรบจงเปCนรยวนในอตรวนละ ๐.๑๐ % ของรคงนท-งหมดตมสญญ แลวเสรจ ครบถวนตมจนวนและเง9)อนไขในสญญ ท-งน1- ค(ปรบสBงสดไม(เก5น ๑๐% ของรคงนท-งหมด ตมสญญ ๗. ในข-นตอนกรตรวจรบ กฟผ. และ กฟผ. ส(งสถบนระดบสกลม1ใบรบรองคณภพทกรตรวจสอบคณสมบต5 มตรฐนตมท1) กฟผ. กหนด ในจนวนไม(เก5นรอยละ ๕ โดยผBรบจงเปCน ผBรบผ5ดชอบค(ใชจ(ยท-งหมดในกรดเน5นกรตรวจสอบ กฟผ. กหนด ผBรบจงตองนของ พรอมนมส(งมอบอ1กคร-ง โดย กฟผ. จะดเน5นกรนของท1) จนกว(กรตรวจสอบคณสมบต5มตรฐน จะ ผ(นหลกเกณฑ:ท1) กฟผ. กหนด โดยผBรบจงเปCนผBรบผ5ดชอบค(ใชจ(ยท-งหมดในกรตรวจสอบ.../๒

4 -๒-๘. เน9) องจกผลกรตรวจสอบคณสมบต5มตรฐน กฟผ. กหนด และไม(สมรถส(งมอบไดในกหนดระยะเวลของสญญ กฟผ. ถ9อว( และผBรบจงจะถ9อเปCนเหตเพ9)อขอลดหย(อนค(ปรบไม(ได ๙. กฟผ. กฟผ. เหนสมควร โดยผBรบจงย5นยอมให กฟผ. หร9อผBท1) กฟผ. ท-งน1- เพ9)อปOองกนควมล(ชอน จะก(อใหเก5ดควมเส1ยหยต(องนของ กฟผ. ได ในกรณ1ท1)ม1เหตให กฟผ. เช9)อไดว(ผBรบจงไม(สมรถทงนใหเสรจบร5บBรณ:ภยในกหนดเวลกด1 หร9อ กฟผ. ม1ส5ทธ5จะบอกเล5กสญญน1-ไดทนท1โดยไม(ตองแจงล(วงหน กรณ1 กฟผ. ไม(บอกเล5กสญญ ไม(เปCนเหตใหผBรบจงพนจกควมรบผ5ดชอบตมสญญ ๑๐. ในกรณ1ท1) กฟผ. บอกเล5กสญญ กฟผ. ม1ส5ทธ5ท1)จะดเน5นกรดงน1-๑๐.๑ จงบคคลอ9)นทงนน1-ต(อไปจนงนแลวเสรจบร5บBรณ: ท-งส5-น ๑๐.๒ ๑๑. ถผBรบจงเพ5กเฉยไม(ยอมชระค(ปรบ หร9อค(เส1ยหย หร9อค(ใชจ(ยอ9)นใด ท1)ผBรบจงตองรบผ5ดชอบต(อ กฟผ. ตมเง9)อนไขของสญญน1- ผBรบจงย5นยอมให กฟผ. ร5บ หก เร1ยกรองจกหลกประกน และหร9อหกเง5น อ9)นใดท1)ผBรบจงม1ส5ทธ5จะไดรบจก กฟผ. เพ9)อชระค(ปรบ ค(เส1ยหย หร9อค(ใชจ(ยน-นไดทนท1 ท-งน1- ไม(ตดส5ทธ5 กฟผ. ท1)จะเร1ยกรองใหผBรบจงชระค(ปรบ และหร9อค(เส1ยหย หร9อค(ใชจ(ยส(วนท1)เหล9อ โดยผBรบจง ย5นยอมชดใชใหแก( กฟผ. ภยใน ๔๕ วน นบต-งแต(วนท1)ไดรบแจงจก กฟผ. ๑๒. เวนแต( จะไดรบอนญตจก กฟผ. เปCนหนงส9อก(อน และผBรบจงยงคงตองรบผ5ดชอบในงนท1)ใหช(วงไปน-น ทกประกร ถผBรบจงฝGฝQน กฟผ. ม1ส5ทธ5จะบอกเล5กสญญได และสงวนส5ทธ5ท1)จะเร1ยกค(เส1ยหยใดๆ ๑๓. โดยใบรบประกน คณภพจะตองระบขอควมเก1)ยวกบเร9)องต(งๆ ดงต(อไปน1- ใหครบถวน ๑๓.๑ ผBรบจงรบประกนคณภพ หกเก5ดกรชรดเส1ยหยภยใน ระยะเวลท1)กหนด (วน เด9อน ปS) ผBรบจงจะทกรซ(อมใหอยB(ในสภพเร1ยบรอยโดยไม(ค5ดค(ใชจ(ยใดๆ ท-งส5-น (ท-งน1- กรชรดเส1ยหยดงกล(วตองเก5ดจกสภพกรใชงนตมปกต5) ๑๓.๒ ระยะเวลรบประกนไม(นอยกว( ๖ เด9อน นบต-งแต(วนท1) กฟผ. ไดตรวจรบมอบส5)งของไวถBกตองแลว ๑๓.๓ ใหระบน-หนกและเปอร:เซนต:ทองคของเขมกลดทองคลงในใบรบประกนคณภพดวย ๑๓.๔ ระบช9)อ ท1)อยB( และหมยเลขโทรศพท:ของผBรบจงพรอมประทบตรบร5ษท หร9อ หจก. ของผBรบจง ในใบรบประกนคณภพดวย ๑๔. กฟผ. กฟผ. เหนสมควร และจ(ยเง5นตมจนวนท1) ผBรบจงส(งของจร5ง.../๓

5 -๓-๑๕. ผBรบจงตองวงหลกประกนกรปฏ5บต5ตมสญญเปCนจนวนรอยละ ๑๐ (รอยละส5บ) ของวงเง5นตมสญญ และ กฟผ. จะค9นหลกประกนกรปฏ5บต5ตมสญญใหแก(ผBรบจงโดยไม(ม1ดอกเบ1-ย เม9)อผBรบจงไดพนภระผBกพน ตมสญญแลว ๑๖. หมผBรบจงโอนส5ทธ5เร1ยกรองตมสญญใหแก(บคคลภยนอก เวนแต(จะไดรบควมย5นยอมจก กฟผ. เปCน หนงส9อก(อน..

ประกาศการทางพเศษแหงประเทศไทย เรอง ประกาศรบสมครพนกงานตาแหนง พนกงานตรวจสอบ ระดบ 4 ในสงกดสานกตรวจสอบภายใน ----------------------------------------

ประกาศการทางพเศษแหงประเทศไทย เรอง ประกาศรบสมครพนกงานตาแหนง พนกงานตรวจสอบ ระดบ 4 ในสงกดสานกตรวจสอบภายใน ---------------------------------------- ประกาศการทางพเศษแหงประเทศไทย เรอง ประกาศรบสมครพนกงานตาแหนง พนกงานตรวจสอบ ระดบ 4 ในสงกดสานกตรวจสอบภายใน ---------------------------------------- การทางพเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) ม)ความประสงค*จะรบสมครบ+คคลเพอสอบคดเลอก

More information

หล กการเข ยนTORและการ กาหนดค ณสมบตของผ เสนอราคา

หล กการเข ยนTORและการ กาหนดค ณสมบตของผ เสนอราคา หล กการเข ยนTORและการ กาหนดค ณสมบตของผ เสนอราคา TOR ค ออะไร รางขอบเขตงาน (Term of reference : TOR ) เป นข อก าหนดเง อนไขการประกวดราคา เปนขอกาหนดเงอนไขการประกวดราคา เป นเอกสารแสดงข อม ล รายการ รายละเอ ยด

More information

ค าส ง ทบ.ท 620/2531 ลง 14 ม.ย.31 ข อ 7

ค าส ง ทบ.ท 620/2531 ลง 14 ม.ย.31 ข อ 7 1 ค าส ง ทบ.ท 620/2531 ลง 14 ม.ย.31 ข อ 7 - ห าม ส วนราชการ ด าเน นการจ ดซ อ หร อ จ าง ก อนแผนจ ดหา จะได ร บอนม ต จากผ ม อ านาจ จะไดรบอน มตจากผ มอานาจ - เม อแผนจ ดหาได ร บอน ม ต แล ว ให ด าเน นการจ ดซ

More information

3. ค ณสมบ ต ของผ 6ประสงค'จะเสนอราคา

3. ค ณสมบ ต ของผ 6ประสงค'จะเสนอราคา (ราง) ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ' ในพระบรมราช ปถ มภ' จ งหว ดปท มธาน เร อง ประกวดราคาจ6างเหมาบร การท าความสะอาด ประกอบด6วย อาคาร 100 ป; สมเด จพระศร นคร นทร' อาคารหอประช

More information

ร างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

ร างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ร างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) การประม ลงานก อสร างระบบกรองน าประปาผ วด น มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย **************************************************************************************** 1.

More information

มและบร หารประส ทธ ภาพภายในองค กรด วยเทคโนโลย นว ตกรรมสม ยใหม จ านวน ๑ ระบบ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ๑. ความเป นมา

มและบร หารประส ทธ ภาพภายในองค กรด วยเทคโนโลย นว ตกรรมสม ยใหม จ านวน ๑ ระบบ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ๑. ความเป นมา ร างขอบเขตงาน (TOR: Term of Reference) ระบบควบค มและบร หารประส ทธ ภาพภายในองค กรด วยเทคโนโลย นว ตกรรมสม ยใหม จานวน ๑ ระบบ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ๑. ความเป นมา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร

More information

การวางแผนจ งเป นเร องท เก ยวก บ - อนาคต - การต ดสนใจ - การปฏ บ ต

การวางแผนจ งเป นเร องท เก ยวก บ - อนาคต - การต ดสนใจ - การปฏ บ ต ขนตอนในการเข ยนโครงการ 1. ชอแผนงาน 2. ชอโครงการ 3. หลกการและเหต ผล 4. วตถ ประสงค 5. เปาหมาย 6. วธ ด าเนนการ 7. ระยะเวลาด าเนนการ 8. งบประมาณ 9. ผ รบผดชอบโครงการ 10. หนวยงานท ให การสนบสน น 11. การประเมนผล

More information

ระเบ ยบสหกรณ ออมทร พย ครนครราชส มา จ าก ด ว าด วย เง นก สาม ญเพ อส งเสร มการศ กษา เล อนว ทยฐานะ เล อนว ทยฐานะ และโครงการสว สด การอ น พ.ศ.

ระเบ ยบสหกรณ ออมทร พย ครนครราชส มา จ าก ด ว าด วย เง นก สาม ญเพ อส งเสร มการศ กษา เล อนว ทยฐานะ เล อนว ทยฐานะ และโครงการสว สด การอ น พ.ศ. ระเบ ยบสหกรณ ออมทรพย ครนครราชส มา จากด วาดวย เง นกสามญเพ อสงเสร มการศ กษา เล อนว ทยฐานะ และโครงการสวสด การอ น พ.ศ. 2558 ---------------------------------------------- อาศยอานาจตามความในขอบงคบของสหกรณ ออมทรพย

More information

แผนปฏ บ ต ราชการและแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมบ งค บคด (ฉบ บปร บปร ง เด อนมกราคม 2553)

แผนปฏ บ ต ราชการและแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมบ งค บคด (ฉบ บปร บปร ง เด อนมกราคม 2553) แผนปฏบตราชการและแผนปฏบตการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมบงคบคด (ฉบบปรบปร ง เด อนมกราคม 2553) กรมบงคบคดไดจดท าแผนปฏบตราชการและแผนปฏบตการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ข นภายใตกรอบของแผนบรหารราชการแผนดน แผนปฏบตราชการกระทรวง

More information

ม งผล กด นการเสร มสร างและพ ฒนาเศรษฐก จจากฐานความหลากหลายทางช วภาพอย างย งย น เพ อความม นคงของช มชนท องถ นและการพ ฒนาประเทศ

ม งผล กด นการเสร มสร างและพ ฒนาเศรษฐก จจากฐานความหลากหลายทางช วภาพอย างย งย น เพ อความม นคงของช มชนท องถ นและการพ ฒนาประเทศ ค ารบรองการปฏบตงานประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 (องค การมหาชน) เอกสารประกอบ 1 แผนปฏบต งานประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 (องค การมหาชน) วสยทศน ม งผลกดนการเสรมสรางและพฒนาเศรษฐกจจากฐานความหลากหลายทางช วภาพอยางยงย

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส

ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส 1. ความเป นมา ด วยสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน กรมธ รก จพล งงานได ร บจ

More information

ร างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) จ างเหมาก อสร าง อาคารสน บสน นบร การ เป นอาคาร คสล. ๕ ช น พ นท ใช สอยประมาณ ๔,๗๑๔ ตารางเมตร พร อมคร ภ ณฑ

ร างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) จ างเหมาก อสร าง อาคารสน บสน นบร การ เป นอาคาร คสล. ๕ ช น พ นท ใช สอยประมาณ ๔,๗๑๔ ตารางเมตร พร อมคร ภ ณฑ ร างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) จ างเหมาก อสร าง อาคารสน บสน นบร การ เป นอาคาร คสล. ๕ ช น พ นท ใช สอยประมาณ ๔,๗๑๔ ตารางเมตร พร อมคร ภ ณฑ โรงพยาบาลช มแพ จ งหว ดขอนแก น ๑ หล ง ด วยว ธ การทางอ

More information

2. หน วยงานเจ าของกระบวนงาน: 3. ประเภทของงานบร การ: 4. หมวดหม ของงานบร การ: 5. กฎหมายท ให อ านาจการอน ญาต หร อท เก ยวข อง:

2. หน วยงานเจ าของกระบวนงาน: 3. ประเภทของงานบร การ: 4. หมวดหม ของงานบร การ: 5. กฎหมายท ให อ านาจการอน ญาต หร อท เก ยวข อง: 1/9 ค ม อส าหร บประชาชน: การน าเข าเคร องม อแพทย เพ อการว จ ย หร อเพ อการว เคราะห หร อเพ อการทดสอบ ค ณภาพมาตรฐาน ซ งได ร บการยกเว นตามประกาศกระทรวงสาธารณส ข (ฉบ บ 34) พ.ศ. 2549 หน วยงานท ร บผ ดชอบ: ส าน

More information

ก ต มา อะส ร นทร (นางก ต มา อะส ร นทร ) บ คลากร 7 ว

ก ต มา อะส ร นทร (นางก ต มา อะส ร นทร ) บ คลากร 7 ว บ นท กข อความ ส วนราชการ สาน กปล ดเทศบาล ฝ ายบร หารงานท วไป งานการเจ าหน าท โทร/โทรสาร ๐๔๓-๔๙๖๑๒๔ ท ว นท กรกฎาคม ๒๕๕5 เร อง ขออน ม ต ดาเน นการโครงการฝ กอบรมหล กส ตร การเพ มประส ทธ ภาพและท ศนศ กษา ด งานบ

More information

สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง

สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง 1. ว ตถ ประสงค ๑ 2. กลไกการดาเน นงาน ๒ 3. การจ ดสรรงบประมาณ ๒ 4. กระบวนการ และข นตอนการขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน น ตามโครงการพ ฒนาเม อง ๔ 5. การอน ม ต เง นอ ดหน นให ก บผ เสนอโครงการ

More information

โครงการ ส งเสร มและพ ฒนาอาช พ กล มอาช พในช มชน ก จกรรม บดน าพร กแกง

โครงการ ส งเสร มและพ ฒนาอาช พ กล มอาช พในช มชน ก จกรรม บดน าพร กแกง โครงการ ส งเสร มและพ ฒนาอาช พ กล มอาช พในช มชน ก จกรรม บดน าพร กแกง 1. หล กการและเหต ผล จากสภาพเศรษฐก จและส งแวดล อมในป จจ บ น การช วยเหล อครอบคร วในแง ของการหารายได ในช วงเวลา ว างหล งจากการประกอบอาช

More information

ประกาศกรมสรรพากร เร อง ประกวดราคาจ างบร หารอาคารกรมสรรพากร จ านวน 1 งาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส

ประกาศกรมสรรพากร เร อง ประกวดราคาจ างบร หารอาคารกรมสรรพากร จ านวน 1 งาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ร างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ างบร หารอาคารกรมสรรพากร จ านวน 1 งาน ส าหร บการบร หารงานระบบอาคาร การบร การร กษาความปลอดภ ย และการบร การร กษา ความสะอาด ระยะเวลา 10 เด อนต งแต ว นท 1 ธ นวาคม 2555 ถ งว นท 30

More information

ค ม อการด าเน นการจ ดซ อ และจ ดจ าง

ค ม อการด าเน นการจ ดซ อ และจ ดจ าง 1 ค ม อการด าเน นการจ ดซ อ และจ ดจ าง ระเบ ยบ ส าน กงานนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ.2535 และแก ไขเพ มเต ม ข อ 18 (1-6) ข อ 19 ข อ 20 ข อ 21 ข อ 22 ข อ 23ข อ 24 ข อ 26 ข อ 26 ว ธ การซ อ และการจ างคร งหน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual)

ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) กระบวนงานด านข อม ลข าวสาร ล บ ของทางราชการ ของ ส วนอานวยการ สาน กบร หารกลาง ภายใต กระบวนการสน บสน น ของสาน กงานปล ดกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม จ ดทาโดย...ส วนอานวยการ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม 1 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) อธ บด กรมหม อนไหม 2 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป (Job Title) ช อตาแหน

More information

๑. ช อโครงการ โครงการจ ดการขยะม ลฝอยแบบบ รณาการสามระบบ ในร ปขยายผล (จ ดอบรมค ดแยกขยะ จ ดต งธนาคารขยะหม บ าน จ ดต งศ นย (EESH) และจ ดต งเตาเผาขยะ ช

๑. ช อโครงการ โครงการจ ดการขยะม ลฝอยแบบบ รณาการสามระบบ ในร ปขยายผล (จ ดอบรมค ดแยกขยะ จ ดต งธนาคารขยะหม บ าน จ ดต งศ นย (EESH) และจ ดต งเตาเผาขยะ ช ๑. ช อโครงการ โครงการจ ดการขยะม ลฝอยแบบบ รณาการสามระบบ ในร ปขยายผล (จ ดอบรมค ดแยกขยะ จ ดต งธนาคารขยะหม บ าน จ ดต งศ นย (EESH) และจ ดต งเตาเผาขยะ ช มชนปลอดมลพ ษ) ๒. ผ ร บผ ดชอบ ๒.๑ หน วยงานหล ก เทศบาลตาบลนางแล

More information

DIP CONSULTANT AWARD 2015

DIP CONSULTANT AWARD 2015 ค ม อ การประกวดท ปร กษาต วอย างแห งป 2558 DIP CONSULTANT AWARD 2015 ค ณสมบ ต ของผ สม คร อาย 30 ป ข นไป น บถ งว นท ประกาศร บสม คร จบการศ กษาไม ต ากว าระด บปร ญญาตร ม ผลงานการให ค าแนะน าปร กษาท ประสบความส

More information

การประมาณราคา (Cost Estimate) - การประมาณการ ต ราคา การคาดคะเน - การประมาณการท ใกล เค ยงก บค าใช จ ายส าหร บงานจร งมากท ส ด - ข นอย ก บองค ประกอบต างๆ - เป นป จจ ยท ส าค ญในงานก อสร าง - ผ ประมาณราคา ผ

More information

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การจ ดจ างเหมาบร ษ ทท วร จ ดบร การเพ อแลกเปล ยนประสบการณ ทางานด านส ทธ มน ษยชนระหว างประเทศ ตามโครงการฝ

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การจ ดจ างเหมาบร ษ ทท วร จ ดบร การเพ อแลกเปล ยนประสบการณ ทางานด านส ทธ มน ษยชนระหว างประเทศ ตามโครงการฝ ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การจ ดจ างเหมาบร ษ ทท วร จ ดบร การเพ อแลกเปล ยนประสบการณ ทางานด านส ทธ มน ษยชนระหว างประเทศ ตามโครงการฝ กอบรมหล กส ตรส ทธ มน ษยชนสาหร บเจ าหน าท ร ฐ ณ เคร อร ฐออสเตรเล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน ประกาศองค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง เร อง ประกาศใช แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป (พ.ศ.2558 2560). ด วย

More information

การฝ กอบรมเจ าหน าท การรถไฟฯ กระบวนและข นตอนการปฏ บ ต งานใหม วงจรรายได ว นท 1

การฝ กอบรมเจ าหน าท การรถไฟฯ กระบวนและข นตอนการปฏ บ ต งานใหม วงจรรายได ว นท 1 การฝ กอบรมเจาหนาท การรถไฟฯ กระบวนและข นตอนการปฏ บ ต งานใหม วงจรรายได ว นท ว ตถ ประสงค และห วขอการฝ กอบรม ว ตถ ประสงค เพ อใหผ ปฏ บ ต งานม ความเขาใจเก ยวก บบทบาท หนาท ข นตอนการปฏ บ ต งานและการบ นท กบ ญช

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ายเง นค าทดแทนอส งหาร มทร พย ท ถ กเวนค น

ค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ายเง นค าทดแทนอส งหาร มทร พย ท ถ กเวนค น ค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ายเง นค าทดแทนอส งหาร มทร พย ท ถ กเวนค น 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อให ส วนราชการม การจ ดค ม อการปฏ บ ต งานท ช ดเจน อย างเป นลายล กษณ อ กษร ท แสดงถ ง รายละเอ ยดข นตอนการปฏ บ ต งานของก

More information

ก จกรรมค ณภาพ Kaizen ประจ าป 2554

ก จกรรมค ณภาพ Kaizen ประจ าป 2554 ก จกรรมค ณภาพ Kaizen ประจ าป 2554 ส ญล กษณ กล ม ล กศรส ส ม ส เข ยว ว งหมนวนอย รอบหยดน า วงหม นวนอย รอบหยดนา ความหมาย : พล งงานน า พล งงานสะอาด ผล ตพล งงานไฟฟ า และร กษาส งแวดล อม ค าขว ญกล ม ม งม น วางแผนงาน

More information

ค ม อแผนพ ฒนาพน กงานรายบ คคล Individual Development Plan

ค ม อแผนพ ฒนาพน กงานรายบ คคล Individual Development Plan ค ม อแผนพ ฒนาพน กงานรายบ คคล Individual Development Plan ID DP hand dbook IDP+DIC จ ดท าโดย ฝ ายพ ฒนาทร พยากรบ คคลและองค กร การประปาส วนภ ม ภาค Thai Skill Plus Co.,Ltd. 1 บทน า ส บเน องจาก การประปาส วนภ

More information