EU Competition Law Seminar โดย คานา

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "EU Competition Law Seminar 2011. โดย www.thaieurope.net คานา"

Transcription

1 EU Competition Law Seminar 2011 คานา สหภาพย โรปหร อท เร ยกก นท วไปว า อ ย จ ดเป นตลาดเศรษฐก จการค า ท ใหญ ท ส ดในโลก และเป นค ค าท สาค ญของไทย ม ม ลค าการค าร วมก นในป พ.ศ กว า 1 ล านล านบาท อย างไรก ด ความท าทายสาค ญประการหน งของการค าการลงท น ในอ ย ค อ การท อ ย ให ความสาค ญก บนโยบายการแข งข นทางการค า และม การบ งค บใช กฎหมายควบค มการแข งข นอย างเข มงวดท งภายในอ ย เองและในการดาเน นความส มพ นธ ทางเศรษฐก จการค าก บประเทศท สาม นอกจากน การเคารพ กฎหมายการแข งข น ทางการค าเป นประเด นหน งท อ ย ให ความสาค ญอย างมากในการเจรจาความตกลง เขตการค าเสร หร อ Free Trade Agreement (FTA) ก บท กประเทศค เจรจาท ผ านมาด วย เพราะเช อว าการแข งข นท เสร และเป นธรรมเป นประโยชน ต อท งภาคธ รก จและผ บร โภค ตลอดจนเป นกลไกสาค ญในการร กษาสภาพแวดล อมการแข งข นเสร ซ งอานวยประโย ชน ส งส ดต อการบ รณาการตลาดร วมย โรป ในป จจ บ น ม บร ษ ทไทยท ค าขายก บอ ย หร อไปลงท นในอ ย เพ มมากข น นอกจากน ไทยก บอ ย อย ระหว างการพ จารณาท จะเจรจาจ ดทาความตกลง FTA ด งน น จ งม ความจาเป นอย างย งท ภาคร ฐและผ ประกอบการไทยควรเข าใจกฎหมายการแข งข น ทางการค าของอ ย ว าเป นอย างไรและอาจม ผลกระทบต อภาคร ฐและเอกชนไทยได อย างไร คณะผ แทนไทยประจาสหภาพย โรป และท มประเทศไทย ณ กร งบร สเซลส ม ภารก จหล ก ประการหน ง ค อการร กษาผลประโยชน ของประเทศไทย โดยเฉพาะ การประกอบธ รก จของผ ประกอบการไทยในอ ย โดยท ผ านมา ได จ ดก จกรรมต างๆ เพ อ 1

2 ช วยเสร มสร างความเข มแข งของภาคธ รก จไทยในการทาธ รก จและการค าก บอ ย สาหร บป พ.ศ คณะผ แทนไทยฯ ได ร วมก บคณะผ แทนสหภาพย โรปประจา ประเทศไทย สาน กส งเสร มการแข งข นทางการค า กรมการค าภายใน กระทรวงพาณ ชย และ คณะน ต ศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยา ล ย ได จ ด การส มมนาและการส มมนาเช ง ปฏ บ ต การเก ยวก บ กฎหมายอ ย ว าด วยการแข งข นทางการค าข นท กร งเทพฯ ระหว างว นท พฤษภาคม 2554 โดยได เช ญว ทยากรผ ทรงค ณว ฒ และผ เช ยวชาญจากย โรปมาให ความร ความเข าใจแก ภาคร ฐและเอกชนไทย การส มมนาแบ งเป น 2 ส วนค อ การส มมนา ห วข อเร อง EU Competition Law for Thai Business จ ดข นเม อว นท 25 พฤษภาคม 2554 ท โรงแรมแกรนด ม ลเลนเน ยม ส ข มว ท กล มเป าหมายหล กค อ ภาคร ฐท เก ยวข อง และภาคเอกชนไทย และการส มมนาเช งปฏ บ ต การห วข อเร อง EU Competition Law: A Model for New Competition Jurisdictions? จ ดข นระหว างว นท พฤษภาคม 2554 ท ห องส รเก ยรต เสถ ยรไทย คณะน ต ศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย กล มเป าหมายได แก เจ าหน าท ภาคร ฐของไทยท เก ยวข องก บการบ งค บใช และพ ฒนากฎหมายการแข งข นทาง การค าของไทย ม ผ สนใจเข าร วมการส มมนาจานวนมากเก นความคาดหมาย ซ งแสดง ให เห นความสนใจและความตระหน กต นต ว ต อเร องกฎหมายการแข งข นทางการค า ของอ ย เพ อขยายผลของงานส มมนาด งกล าวไปส วงกว างมากข น คณะผ แทนไทยฯ จ งได จ ดทาหน งส อเล มน ข นเพ อเป นการสร ปและรวบรวมเน อหาจากงานส มมนาและ การส มมนาเช งปฏ บ ต การ โดยม ประเด นสาค ญๆ อาท ความสาค ญของกฎหมาย การแข งข นทางการค าของอ ย ต อผ ประกอบธ รก จไทย การบ งค บใช กฎหมายของ 2

3 คณะกรรมาธ การย โรป ผลล พธ และความเส ยหายจากการฝ าฝ นกฎหมายการแข งข น ทางการค า รวมถ งบทสร ปและข อเสนอแนะแก ผ ประกอบการไทยด วย หน งส อเล มน นอกจากนาเสนอผลสร ปจากการส มมนาในเร องน แล ว ย งได รวบรวมรายงานเก ยวก บการบ งค บใช กฎหมายการแข งข นของอ ย ท ม น ยสาค ญสาหร บ ประเทศไทย และได เคยรายงานผ านเว บไซต และแหล งข าวอ นๆ เช น (1) รายงานเก ยวก บ คด ปร บ 11 สายการบ นในธ รก จขนส งส นค าทางอากาศ (คาต ดส น ณ ว นท 9 พ.ย. 2553) เป นเง นม ลค ารวม 799 ล านย โร และ (2) รายงาน เก ยวก บคด การร วมก นกาหนดราคาระหว างผ ผล ตจอ LCD (Liquid Crystal Display) 6 รายของเกาหล ใต และไต หว น (คาต ดส น ณ ว นท 8 ธ.ค. 2553) เป นม ลค ารวม 648 ล านย โร โทษฐานร วมก นกาหนดราคา ซ งเป นการกระทาท สร างความเส ยหายแก ผ บร โภคอ ย เป นต น ซ งคณะผ แทนไทยฯ หว งเ ป นอย างย งว า หน งส อเล มน จะเป น ประโยชน สาหร บผ เก ยวข องในแวดวงธ รก จ โดยช วยให เห นภาพรวมและความเก ยวข อง ของกฎหมายการแข งข นทางการค าของอ ย ท ม ต อไทยได ช ดเจนมากข นตลอดจนจะได นา ความร ไปใช ประโยชน ในการปฏ บ ต งานของท านในอนาคตต อไป (นายอภ ชาต ช นวรรโณ) เอกอ ครราชท ต ห วหน าคณะผ แทนไทยประจาสหภาพย โรป ก นยายน

4 การส มมนาเร องกฎหมายการแข งข นทางการค าของอ ย : บทสร ปส าหร บผ บร หาร 1. งานส มมนา EU Competition Law for Thai Business 25 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมแกรนด ม ลเลนเน ยม ส ข มว ท เอกอ ครราชท ต ห วหน าคณะผ แทนไทยประจาสหภาพย โรป ผ ร วมกล าวเป ด ส มมนาท านอ นๆ ตลอดจนว ทยากรได เน นย าถ งความสาค ญท ภาคเอกชนไทยซ งทา การค าก บประเทศในย โรป จาต องตระหน กถ งและทาความเข าใจเก ยวก บความสาค ญ และผลกระทบของกฎหมายการแข งข นทางการค าของอ ย เพ อป องก นป ญหาการดาเน น ธ รก จท อาจเข าข ายละเม ดกฎหมายด งกล าวและอาจส งผลให ผ ประกอบการถ กลงโทษ หร อถ กเร ยกค าเส ยหายจากอ ย ได โดยว ทยากรได ให ความร เก ยวก บว ตถ ประสงค ของ กฎหมายแข งข นทางการค า กรอบและการบ งค บใช กฎหมาย ความร วมม อระหว าง หน วยงานกาก บด แลระด บคณะกรรมาธ การย โรปและระด บประเทศสมาช ก การกระทาท อาจข ดต อกฎหมาย ผลของการกระทาผ ดและข นตอนการบ งค บใช กฎหมายท งในเร อง ของการร บเร องร องเร ยน การเป ดกระบวนการพ จารณา การตรวจสอบข อเท จจร ง ระยะเวลาท ใช ในการพ จารณาว ธ ค ดค าปร บ และการอ ทธรณ ต อศาลเพ อพ จารณา คาว น จฉ ยของคณะกรรมาธ การย โรป ซ งหากมองในภาพรวมแล ว จะเห นได ว า กฎหมายของอ ย ไม ได เล อกปฏ บ ต ม การลงโทษผ กระทาผ ดท งท เป นบร ษ ทของประเทศ สมาช ก อ ย เองและประเทศท สาม นอกจากน การกระทาความผ ด เช น การฮ วราคา แม ว าจะเก ดข นนอกอ ย แต หากส นค าด งกล าวส งออกมาย งอ ย และส งผลกระทบให 4

5 ผ บร โภคใน อ ย ต องซ อส นค าในราคาท แพงข น ก จะอย ในขอบเขตของกฎหมายการค า ท อ ย สามารถไต สวนและลงโทษได เม อเปร ยบเท ยบความเหม อนและความแตกต างระหว างกฎหมายการแข งข น ทางการค าของอ ย ก บกฎหมายของไทยแล ว จะเห นได ว า ว ตถ ประสงค ของกฎหมายไม แตกต างก นมากน ก แต ขอบเขต ความเข มข นของการบ งค บใช กฎหมาย และหน วยงาน ท ม หน าท กาก บด แลตรวจสอบม ความแตกต างก น ซ งในกรณ ของไทย ย งม หลายด านท ต องปร บปร งเพ อให ได มาตรฐานสากล เพ อส งเสร มการแข งข นทางการค าท เป นธรรม และเตร ยมความพร อมของเอกชนไทย ไม เพ ยงเพ อทาการค าในต างประเทศเท าน น แต รวมถ งการค าภายในประเทศเองด วยเน องจากประเด นน จะเป นเร องท อ ย ให การผล กด น อย างแข งข น เม อม การเจรจาจ ดทาความตกลงการค าเสร ระหว างไทยก บอ ย ในอนาคต 5

6 2. การส มมนาเช งปฏ บ ต การเร อง EU Competition Law: A Model for New Competition Jurisdictions? พฤษภาคม 2554 ณ ห องส รเก ยรต เสถ ยรไทย ว ทยากรได บรรยายเก ยวก บพ ฒนาการของกฎหมายการแข งข นในสนธ ส ญญา 1 ของอ ย ร ปแบบโครงสร างของหน วยงานท ม หน าท ส งเสร มการแข งข นทางการค า และ ความส มพ นธ ระหว างหน วยงานท ดาเน นการในระด บภาคพ นย โรป และหน วยงาน ภายในประเทศของประเทศสมาช กอ ย โดยเน นเร องการป องก นการทาการตกลงผ กขาด ทางการค า (Cartels) การรวมธ รก จของผ ประกอบการท อาจก อให เก ดผลเส ยก บการแข งข น (Mergers) และใช อานาจเหน อตลาดโดยม ชอบของ ผ ประกอบการรายใหญ (Abuse of Dominance) นอกจากน ว ทยากรได ให ข อเสนอแนะ เก ยวก บการพ ฒนากฎหมาย การค าของไทยตามพระราชบ ญญ ต การแข งข นทางการค า.ศ. พ 2542 ให ม ประส ทธ ภาพ โดยเน นย าความสาค ญของการ ปร บปร งโครงสร างของหน วยงานท บ งค บใช กฎหมาย มากกว าการปร บปร งเน อหากฎหมาย ข อเสนอแนะสาค ญ ค อ ให ม การจ ดต งหน วยงาน ท ม อานาจตรวจสอบผ ประกอบการทางธ รก จท เป นหน วยงานอ สระ รวมถ งไม ควรม การกาหนดรายละเอ ยดโครงสร างองค กรของหน วยงานอ สระน ภายในพระราชบ ญญ ต การแข งข นทางการค า ท งน ข อกาหนดด งกล าวควรจะม ร ปแ บบเป นการกาหนด นโยบายของหน วยงาน ท จะสามารถทาการแก ไขปร บปร งให ท นย ค สม ยได ง ายกว า การแก ไขพระราชบ ญญ ต และให หน วยงานอ สระด งกล าวทาหน าท ดาเน นการตรวจสอบ ท กคร งเม อได ร บแจ งเร องการดาเน นธ รก จท ม ล กษณะก ดก นการแข งข นทางการค า และ จะต องม การรายงานผลการดาเน นการอย างต อเน องในการพ จารณาและตรวจสอบ 1 ด หน า

7 ผ ประกอบการ ด งกล าว พร อมท งควรม การกาหนดระยะเวลาท หน วยงานควรทา การดาเน นการตรวจสอบให แล วเสร จสมบ รณ นอกจากน หากจะม การทาการปร บปร งหร อเปล ยนแปลงกฎหมายโดยใช กฎหมายของต างประเทศเป นแบบอย าง ฝ ายน ต บ ญญ ต จะต องคาน งถ งความแตกต าง ระหว างหน วยเศรษฐก จของประเทศไทยและของต างประเทศ ท งในแง ของขนาด เศรษฐก จ จานวนผ ประกอบการในแต ละอ ตสาหกรรม และล กษณะของอ ตสาหกรรม ท องถ นในประเทศไทย ท อาจม ความแตกต างก บผ ประกอบการในต างประเทศ นอกจากน ควรม การสน บสน น ส งเสร มการแข งข นทางการค าอย างช ดเจนและ ต อเน อง จากฝ ายบร หารของประเทศไทย ตามต วอย างจากประเทศสมาช กของอ ย และคณะกรรมาธ การย โรปเป นสาค ญ 2 2 รายละเอ ยดกฎหมายการแข งข นทางการค าของอ ย สามารถเข าถ งได จาก 7

8 สารบ ญ คานา...1 การส มมนาเร องกฎหมายการแข งข นทางการค าของอ ย : บทสร ปส าหร บผ บร หาร...4 สารบ ญ การส มมนา EU Competition Law for Thai Business เม อว นท 25 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมแกรนด ม ลเลนเน ยม ส ข มว ท...11 บทท 1 บทนาและภาพรวมงานส มมนา...12 บทท 2 กฎหมายการแข งข นทางการค าของไทยและว ว ฒนาการของกฎหมาย...21 บทท 3 ทาไมกฎหมายการแข งข นทางการค าของอ ย จ งม ความสาค ญ ต อผ ประกอบธ รก จไทย...30 บทท 4 ผลล พธ และความเส ยหายจากการฝ าฝ นกฎหมายการแข งข นทาง การค าและกระบวนการพ จารณาของคณะกรรมาธ การย โรป...47 บทท 5 บทสร ปและข อเสนอแนะแก ผ ประกอบการไทย การส มมนา EU Competition Law: A Model for New Competition Jurisdictions? เม อว นท พฤษภาคม 2554 ณ ห องประช มส รเก ยรต เสถ ยรไทย จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย บทท 1 บทนา...52 บทท 2 บทท วไปเก ยวก บการบ งค บใช กฎหมายการแข งข นทางการค าในอ ย...54 บทท 3 ข อเปร ยบเท ยบกฎหมายการแข งก นทางการค าของอ ย และประเทศไทย

9 บทท 4 การบ งค บใช กฎหมายของคณะกรรมาธ การย โรป...63 บทท 5 ประสบการณ จาก ECN...67 บทท 6 ร ปแบบการบ งค บใช กฎหมายการแข งข นทางการค าในประเทศ สหร ฐอเมร กา...70 บทท 7 ร ปแบบโครงสร างองค กรท ม หน าท บ งค บใช กฎหมายการแข งข น ทางการค า...75 บทท 8 การเปล ยนแปลงลาด บความสาค ญในระบบกฎหมายการแข งข น ทางการค าของอ ย...80 บทท 9 การพ ฒนาระบบการบ งค บใช กฎหมายการแข งข นทางการค าให ม ความน าเช อถ อ...82 บทท 10 ร ปแบบมาตรการควบค มการควบรวมธ รก จ (Merger) การทาการ ตกลงเพ อลดการแข งข นหร อเพ มอานาจผ กขาดทางการค า (Cartel) และ การใช อานาจเหน อตลาดโดยม ชอบ (Abuse of Dominance) บทท 11 ผลสร ปการส มมนาและคาแนะนาสาหร บคณะกรรมการการแข งข น ทางการค าของไทย ภาคผนวก 3.1 กาหนดการงานส มมนา คากล าวเป ดการส มมนาของนายอภ ชาต ช นวรรโณ เอกอ ครราชท ต ห วหน าคณะผ แทนไทยประจาสหภาพย โรปในการเป ดการส มมนาในว นท 25 พฤษภาคม 2554 ท โรงแรมแกรนด ม ลเลนเน ยม ข มว ท... ส

10 3.3 คากล าวเป ดการส มมนาของนายเดว ด ล ปแมน เอกอ ครราชท ต ห วหน าสาน กงานคณะผ แทนคณะกรรมาธ การย โรปประจาประเทศไทย ในการเป ดการส มมนา คากล าวเป ดการส มมนาของนางผ สด กาป นทอง รองอธ บด กรมการค าภายใน ในการเป ดการส มมนา รายงานข าว IMEU เก ยวก บการบ งค บใช กฎหมายแข งข น ทางการค าของอ ย ท ม น ยสาค ญต อไท ย ค ณใช ประโยชน จากเว บไซต ได อย างไร

11 EU Competition Law for Thai Business Co-organised by Mission of Thailand to the European Union Delegation of the European Union to Thailand Faculty of Law, Chulalongkorn University Bureau of Business Competition, Department of Internal Trade 25 May 2011 at Grand Millennium Sukhumvit (Asoke) hrs. 11

12 บทท 1 บทนาและภาพรวมงานส มมนา EU Competition Law Seminar 2011 คณะผ แทนไทยประจาสหภาพย โรป ร วมก บคณะผ แทนสหภาพย โรปประจา ประเทศไทย สาน กส งเสร มการแข งข นทางการค า กรมการค าภายใน กระทรวงพาณ ชย และ คณะน ต ศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย เป นเจ าภาพจ ดส มมนาเก ยวก บกฎหมาย สหภาพย โรปว าด วย การแข งข นทางการค า เร อง EU Competition Law for Thai Business ณ โรงแรมแกรนด ม ลเลนเน ยม ส ข มว ท (อโศก) ข นในว นท 25 พฤษภาคม 2554 โดยม ผ สนใจเข าร วมส มมนาจากท งภาคร ฐและภาคเอกชนเป นจานวนมากถ ง 247 คน งานส มมนาน จ ดข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อเผยแพร สาระสาค ญของกฎหมาย การแข งข นทางการค าของสหภาพย โรป และเสร มสร างความตระหน กของภาคธ รก จไทย ถ งการบ งค บใช กฎหมายการแข งข นทางการค าของสหภาพย โรปท อาจส งผลกระทบต อ ธ รก จการค าของไทยได ฯพณฯ นายอภ ชาต ช นวรรโณ เอกอ ครราชท ต ห วหน าคณะผ แทนไทยประจา สหภาพย โรป ณ กร งบร สเซลส H.E. Mr. David Lipman เอกอ ครราชท ต ห วหน าคณะ ผ แทนสหภาพย โรปประจาประเทศไทย และ นางผ สด กาป นทอง รองอธ บด กรมการค า ภายใน กระทรวงพาณ ชย เป นผ กล าวเป ดงานส มมนา 12

13 ฯพณฯ นายอภ ชาต ช นวรรโณ กล าวเป ดงานส มมนาโดยกระต นให ภาคธ รก จ ไทยเร ยนร และตระหน กถ งกฎหมายการแข งข นทางการค าของสหภาพย โรปเน องจาก ประเทศไทยและสหภาพย โรปเป นค ค าท ม ความสาค ญต อก น กล าวค อ สหภาพย โรป เป นค ค าลาด บ 4 ของประเทศไทย รองจากสหร ฐอเมร กา ญ ป น และอาเซ ยน ส วนไทย เป นค ค าลาด บท 3 ของสหภาพย โรปในกล มประเทศอาเซ ยน รองจากส งคโปร และ มาเลเซ ย ด งน น ผ ประกอบการไทยท ทาการค าก บประเทศสมาช กสหภาพย โรปจ งควร ท จะทราบถ งขอบเขตและการบ งค บใช กฎหมายการแข งข นทางการค าของสหภาพ ย โรป ต วอย างเช น กฎหมายการแข งข นทางการค าของสหภาพย โรปน นไม เพ ยงแต ครอบคล มการกระทาท เก ดข นภายในสหภาพย โรปเท าน นแต ย งครอบคล มถ งการกระทา ท เก ดข นนอกเขตสหภาพย โรปอ กด วย ท งน เป นท น าส งเกตว าหน วยงานกาก บด แลท เก ยวข องของสหภาพย โรปได บ งค บใช กฎหมายการแข งข นทางการค าโดยไม เล อก ปฏ บ ต ต อเช อชาต ของผ ฝ าฝ นและได ม คาส งลงโทษผ กระทาผ ด ไม ว าผ กระทาผ ดน นจะ มาจากประเทศกาล งพ ฒนาหร อมาจากประเทศสมาช กสหภาพย โรปเอง การบ งค บใช กฎหมายและลงโทษผ กระทาผ ดโดยไม เล อกปฏ บ ต ด งกล าวแสดงให เห นถ งความเข มงวด ของหน วยงานกาก บด แลกฎหมายการแข งข นทางการค าของสหภาพย โรป เน องจาก 13

14 EU Competition Law Seminar 2011 สหภาพย โรปให ความสาค ญอย างย งก บกระบวนการแข งข นทางการค าท เสร และเป น ธรรม ภาคธ รก จไทยท ทาการค าก บประเทศในสหภาพย โรปจ งจาเป นต องม ความเข าใจ เก ยวก บกฎหมายการแข งข นทางการค าของสหภาพย โรปและผลกระทบของกฎหมาย เพ อป องก นป ญหาการดาเน นธ รก จท อาจเข าข ายการฝ าฝ นกฎหมายด งกล าว H.E. Mr. David Lipman เอกอ ครราชท ต ห วหน าคณะผ แทนสหภาพย โรป ประจาประเทศไทยกล าวว า การจ ดงานส มมนาคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อเสร มสร าง ความเข าใจในกฎหมายการแข งข นทางการค าของสหภาพย โรป ให แก ภาคธ รก จของประเทศ ไทย และย าถ งความสาค ญของนโยบายการแข งข นของสหภาพย โรปซ งถ อเป นกลไก สาค ญในการก อให เก ดตลาดการค าไร พรมแดนในสหภาพย โรปและการแข งข นท เป น ธรรมระหว างผ ประกอบธ รก จซ งม ความสาค ญอย างย งยวดในการวางกรอบการพ ฒนา เศรษฐก จของสหภาพย โรปโดยเฉพาะในช วงว กฤต เศรษฐก จในระยะ 2-3 ป ท ผ านมาน เน องจากพฤต กรรมจาก ดการแข งข นส งผลกระทบในทางลบต อผ บร โภค กฎหมายการ แข งข นทางการค าและมาตรการป องก นและปราบปรามพฤต กรรมจาก ดการแข งข น เช น 14

15 การตกลงร วมก นทางธ รก จในล กษณะคาร เทล 3 (Cartel) จ งเป นส งจาเป นในการฟ นต วของ ระบบเศรษฐก จ เอกอ ครราชท ต ห วหน าคณะผ แทนสหภาพย โรปประจาประเทศไทยได อ างถ ง เอกสารรายงานการแข งข นการค าโลก (Global Competitiveness Report) ซ งจ ดพ มพ ข น ป ละคร งโดย The World Economic Forum (WEF) และจ ดเป นผลงานว จ ยช นหน งท ถ อ ได ว าม ช อเส ยงโดดเด น โดย The Global Competitiveness Report ได จ ด อ นด บประเทศไทยด านความสามารถในการแข งข นทางการค าอย ในอ นด บท 38 โดย ระด บความสามารถน นม ผลมาจากการท ประเทศไทยได ร บอาน สงค จากความต องการ ส นค าท งจากตลาดภายในประเทศและตลาดส งออกส นค าท ค อนข า งส งหล งจากป ค.ศ เป นต นมา อย างไรก ด ประเทศไทยไม ได ร บการจ ดอ นด บด เท าท ควรในเร อง ของนโยบายแข งข นซ งแสดงให เห นว าประเทศไทยย งสามารถท จะเพ มศ กยภาพ การแข งข นได อ กโดยการปร บปร งนโยบายด านการแข งข นทางการค าของประเทศ ในป จจ บ น สหภาพย โรปกาล งดาเน นการเจรจาทาความตกลงการค าเสร (Free Trade Agreements : FTAs) ก บหลายประเทศค ค ารวมถ งประเทศสมาช กอาเซ ยน โดยขณะน อย ในระหว างการเจรจาก บประเทศส งคโปร และประเทศมาเลเซ ย และกาล ง จะเร มเป ดการเจรจาก บประเทศเว ยดนาม โดยสหภาพย โรปหว งว าจะได ดาเน นการ เจรจา FTA ก บประเทศไทยต อไป การค าเสร เป นเร องสาค ญสาหร บสหภาพย โรป ด งน น สหภาพย โรปจ งหว งเป นอย างย งว าค ค าท เป นประเทศค ส ญญา FTA จะม นโยบายและ 3 การทาความตกลกระหว างองค กรหร อหน วยธ รก จเพ อลดการแข งข นและเพ มอานาจผ กขาดในการ ขาย ซ งสามารถทาได ในล กษณะ ด งน (1) กาหนดราคาร วมก น (2) แบ งสรรล กค า (3) แบ งตลาดโดย ปร มาณขายหร อแบ งเขต และ (4) ควบค มปร มาณผลผล ต โดยข อตกลงอาจม ข อเด ยวหร อหลายข อก ได 15

16 กฎหมายภายในประเทศด าน การแข งข นทางการค าท สอดคล องไปในแนวทางเด ยวก น ก บสหภาพย โรปท งในเร องของความโปร งใส การขจ ดการเล อกปฏ บ ต ทางเช อชาต (Non-discrimination on nationality) และ การป องก นการผ กขาดทางการค า ซ งท งหมด ล วนเป นป จจ ยสาค ญด านการค าในสายตาของสหภาพย โรป นางผ สด กาป นทอง รองอธ บด กรมการค าภายใน กระทรวงพาณ ชย ให เก ยรต เป นผ กล าวเป ดงานส มมนาเป นท านส ดท าย โดยเร มอธ บายว าในช วง 3 ป ท ผ านมาน น (ค.ศ ) การค าระหว างประเทศไทยก บสหภาพย โรปม ม ลค าเฉล ยประมาณ 34,000 ล านเหร ยญสหร ฐ หร อค ดเป นเง นไทยประมาณ 1 ล านล านบาท โดยเง นจานวน ด งกล าวค ดเป นม ลค าประมาณร อยละ 10 ของม ลค าการค าระหว างประเทศท งหมดของ ประเทศไทย รองอธ บด กรมการค าภายในกล าวว ากฎหมายการแข งข นทางการค าของ สหภาพย โรปและของประเทศไทยม หล กการท ไม ต างก นมากน กโดยม ว ตถ ประสงค เด ยวก นเพ อส งเสร มการแข งข นระหว างผ ประกอบการ ส งเสร มการพ ฒนางานว จ ยและ 16

17 EU Competition Law Seminar 2011 นว ตกรรม การพ ฒนาเศรษฐก จท ย งย น และเพ อประโยชน แก ผ บร โภค โดยการห าม พฤต กรรมจาก ดการแข งข นและการปฏ บ ต ทางการค าท ไม เป นธรรม ฯลฯ โดยการ ส มมนาท จ ดข นในคร งน เป นโอกาสอ นด ท จะสร างความเข าใจในเร องกฎหมายการแข งข น ทางการค าของสหภาพย โรปให แก ผ ประกอบการไทย ท งน รองอธ บด กรมการค า ภายในได ย าถ งความสาค ญท ผ ประกอบการไทยควรท จะทราบถ งกฎหมายการแข งข น ทางการค าของสหภาพย โรปเน องจากคณะกรรมาธ การย โรปได บ งค บใช กฎหมายการ แข งข นอย างเข มงวดและได ส งปร บผ กระทาการฝ าฝ นกฎหมายโดยกาหนดโทษปร บ จานวนส งมากในอด ตท ผ านมา งานส มมนาคร งน แบ งออกเป น 4 ช วงส มมนา ได แก : 1) ช วงท 1 : กฎหมายการแข งข นทางการค าของไทยและว ว ฒนาการของ กฎหมาย 2) ช วงท 2 : ทาไมกฎหมายการแข งข นทางการค าของสหภาพย โรปจ งสาค ญต อ ผ ประกอบธ รก จไทย 3) ช วงท 3 : ผลล พธ และความเส ยหายจากการฝ าฝ นกฎหมายการแข งข นทาง การค าและกระบวนการพ จารณาของคณะกรรมาธ การย โรป 4) ช วงท 4 : บทสร ปและข อเสนอแนะแก ผ ประกอบการไทย ส มมนาช วงท 1 ให ความร เก ยวก บกฎหมายการแข งข นทางการค าของไทย และว ว ฒนาการของกฎหมาย โดยม ว ทยากร 2 ท านเป นผ บรรยาย ได แก นายส นต ช ย สารถว ลย แพศย ผ อานวยการสาน กส งเสร มการแข งข นทางการค า และ.ดร.ศ กดา รศ ธน ตก ล คณบด คณะน ต ศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ท งน ค ณส นต ช ย สารถว ลย แพศย ได ให 17

18 ความร เก ยวก บกฎหมายการแข งข นทางการค าของไทยในภาพรวมและการบ งค บใช กฎหมายโดยยกกรณ ต วอย างท เป นท ร จ กอย างแพร หลายประกอบการบรรยาย และ รศ.ดร.ศ กดา ธน ตก ล ได บรรยายถ งว ว ฒนาการของกฎหมายการแข งข นทางการค า ของไทยและได ให ความร และข อเสนอแนะปร บปร งการบ งค บใช กฎหมายเพ อให ม ประส ทธ ภาพมากข นจากม มมองทางว ชาการ 18

19 สาหร บในช วงอ นๆ ตลอดงานส มมนาน น Dr. Kirtikumar Mehta อด ตอธ บด กรม Anti-Cartels Enforcement แห งคณะกรรมาธ การย โรปด านการแข งข นทางการค า (DG Competition) กร งบร สเซลส และ Dr. Alberto Heimler อาจารย ประจา Italian School of Government กร งโรม ได ให เก ยรต เป นว ทยากรในการบรรยายเก ยวก บ นโยบายส งเสร มการแข งข นและมาตรการป องก นการผ กขาดทางการค าของสหภาพ ย โรป และความสาค ญของมาตรการด งกล าวท ม ต อผ ประกอบการในประเทศไทย โดย ว ทยากรท งสองท านเป นผ ม ความร และประสบการณ ยาวนานด านกฎหมายการแข งข น ทางการค าของสหภาพย โรป 19

20 ผ จ ดทารายงานได สร ปสาระสาค ญของการส มมนาแต ละช วงไว เป นรายบท โดยหว งว ารายงานสร ปผลการส มมนาฉบ บน จะเป นประโยชน แก ผ สนใจเพ อศ กษาและ อ านเพ มเต มต อไป 20

21 บทท 2 กฎหมายการแข งข นทางการค าของไทยและว ว ฒนาการของกฎหมาย 2.1 กฎหมายการแข งข นทางการค าในประเทศไทยในม มมองของหน วยงานกาก บด แล เจตนารมณ กฎหมายการแข งข นทางการค าและหล กกฎหมายการ แข งข นทางการค า กฎหมายการแข งข นทางการค าของไทยม ว ตถ ประสงค หล กเพ อส งเสร มให การประกอบธ รก จเป นไปอย างเสร และเป นธรรมและป องก นการกระทาอ นเป นการ ผ กขาด ลด หร อ จาก ดการแข งข นในการประกอบธ รก จและเพ อสร างกต กาทางการค า ซ งล วนเป นส งจาเป นในระบบท นน ยม ม เช นน นแล ว ผ ประกอบธ รก จขนาดเล กจะไม ม โอกาสท จะพ ฒนาธ รก จให เต บโตเน องจากไม สามารถแข งข นก บผ ประกอบธ รก จขนาด ใหญ ได หล กกฎหมายการแข งข นทางการค าส วนใหญ ในโลกม หล กการเด ยวก น กล าวค อ การห ามการใช อานาจเหน อตลาดโดยม ชอบและการห ามการตกลงร วมก นท ทาลาย ข ดขวาง หร อ จาก ดการแข งข น โดยหล กการด งกล าวปรากฎอย ในบทบ ญญ ต มาตรา 25 และ มาตรา 27 ของ พระราชบ ญญ ต การแข งข นทางการค า พ.ศ ตามลาด บ โดยมาตรา 25 ห ามการใช อานาจเหน อตลาดอย างไม เป นธรรม และมาตรา 27 ห ามการตกลงทางการค าใดๆ ท เป นการผ กขาด หร อลดการแข งข น หร อจาก ดการแข งข น กฎหมายการแข งข นทางการค าในประเทศต างๆ ในป จจ บ นประเทศท ม การบ งค บใช กฎหมายการแข งข นทางการค าม ท งหมด 87 ประเทศ ประเทศแคนาดาเป นประเทศแรกท เร มใช กฎหมายการแข งข นทางการค า ในป ค.ศ ตามมาด วยประเทศสหร ฐอเมร กาในป ค.ศ ส วนในทว ปเอเช ยน น 21

22 ประเทศญ ป นเป นประเทศแรกท เร มใช กฎหมายการแข งข นทางการค าในป ค.ศ และประเทศเยอรม นเป นประเทศแรกในทว ปย โรปท ใช กฎหมายการแข งข นทางการค า ในป ค.ศ ในส วนของประเทศสมาช กอาเซ ยน น น ท กประเทศเว นแต เพ ยง ประเทศบร ไน ม การบ งค บใช หร อกาล งอย ระหว างการดาเน นการร างกฎหมายการ แข งข นทางการค า โดยประเทศไทยและประเทศอ นโดน เซ ยเป นสองประเทศแรกใน อาเซ ยน ท ม การบ งค บใช กฎหมายการแข งข นทางการค าต งแต ป ค.ศ ตามมาด วย ประเทศส งคโปร และประเทศเว ยดนาม ในป ค.ศ กฎหมายการแข งข นทาง การค าจะเร มบ งค บใช ในมาเลเซ ยในป ค.ศ ส วนประเทศก มพ ชา ลาว พม า และ ฟ ล ปป นส ย งอย ระหว างการดาเน นการร างกฎหมาย สถ ต เร องร องเร ยนการดาเน นการแก ไขป ญหาข อร องเร ยนและกรณ ต วอย าง น บต งแต พ.ร.บ.การแข งข นทางการค า ม ผลใช บ งค บในป พ.ศ จนถ ง ป จจ บ น สาน กส งเสร มการแข งข นทางการค าได ร บเร องร องเร ยน รวม 77 เร อง ซ ง สามารถแยกออกเป นเร องร องเร ยนได สามประเภทด งน : (1) การร องเร ยนเก ยวก บ การปฏ บ ต ทางการค าท ไม เป นธรรม จานวน 44 เร อง (ค ดเป นร อยละ 57.14) (2) การร องเร ยนเก ยวก บการใช อานาจเหน อตลาดอย างไม เป นธรรมจานวน16 เร อง (ค ด เป นร อยละ 20.78) และ (3) การร องเร ยนเก ยวก บการตกลงร วมก นท จาก ดการแข งข น จานวน 17 เร อง (ค ดเป นร อยละ 22.08) ท งน การดาเน นการแก ไขป ญหาข อร องเร ยนท งหมดจานวน 77 เร อง สามารถ สร ปได ด งน : 22

23 EU Competition Law Seminar เร อง ได พ จารณาแล วไม พบความผ ด - 1 เร อง กาล งอย ระหว างส งฟ องดาเน นคด - 3 เร อง อย ระหว างการดาเน นการของคณะอน กรรมการ สอบสวน - 6 เร อง อย ระหว างการดาเน นการของคณะอน กรรมการ เช ยวชาญเฉพาะเร อง - 1 เร อง อย ระหว างดาเน นการตรวจสอบข อเท จจร ง โดยกรณ ร องเร ยนการปฏ บ ต ทางการค าท ไม เป นธรรมม กรณ ต วอย างท น าสนใจอย 2 กรณ ค อ (1) กรณ การค าท ไม เป นธรรมในธ รก จรถจ กรยานยนต ซ งเป นกรณ ท เป นท ร จ กก นอย างแพร หลาย โดยผ ประกอบการรายเล ก 3-4 รายได รวมต วก นร องเร ยนผ านมาย งสาน กงานคณะกรรมการการแข งข น ทางการค าถ งพฤต กรรมการค าท ไม เป นธรรมของผ ประกอบการ รายใหญ รายหน งท ได ใช ความเป นผ ประกอบการรายใหญ เสนอ เง อนไขพ เศษโดยม ล กษณะเป นการบ งค บโดยอ อม จาก ดโอกาสหร อ ทางเล อกในการประกอบธ รก จ และสร างอ ปสรรคในการเข าส ตลาด ของผ ประกอบการรายอ น โดยคณะกรรมการการแข งข นฯ เห นว า เข าข ายความผ ดตามมาตรา 29 พ.ร.บ. การแข งข นทางการค า ท งน กรณ น ม การดาเน นการมากว า 7 ป แล ว และย งอย ระหว างส งฟ อง ดาเน นคด 23

24 EU Competition Law Seminar 2011 (2) กรณ ต วอย างท น าสนใจอ กกรณ หน งค อกรณ การค าท ไม เป นธรรมใน ธ รก จเหล าเบ ยร ซ งสามารถแยกออกได เป น 2 ช วงเวลา กล าวค อ (ก) ช วงประมาณป พ.ศ ซ งเป นช วงท พ.ร.บ. การ แข งข นทางการค า พ งเร มม การบ งค บใช โดยม ผ ร องเร ยนว าบร ษ ท เหล ารายใหญ รายหน งกระทาการผ กขาดตลาดเหล าโดยบ งค บให ผ ซ อเหล าย ห อน จะต องซ อเบ ยร ซ งเป นส นค าใหม พ วงด วย เน องจาก ในขณะน นย งไม ม เกณฑ อานาจเหน อตลาด ผ ถ กร องเร ยนจ งแค ถ กว า กล าวต กเต อนโดยคณะกรรมการการแข งข นฯ (ข) ในป พ.ศ เก ดกรณ ขายเหล าพ วงเบ ยร อ กคร ง โดยจาหน ายเบ ยร ราคาต ากว าท น เพ อให เบ ยร ย ห อใหม เป นส นค าต ดตลาด คณะกรรมการการแข งข นฯ ม มต ว าการกาหนดเง อนไขจาหน ายซ อเหล าพ วงเบ ยร เข าข ายกระทา ผ ดตามมาตรา 25 (2) และ การจาหน ายเบ ยร ต ากว าท นเพ อลดสต อก เบ ยร และเพ อชดเชยท นเข าข ายกระทาผ ดตามมาตรา 29 พ.ร.บ. การแข งข นทางการค า ในป จจ บ นม การต งคณะอน กรรมการการแข งข นทางการค าท เช ยวชาญเฉพาะ เร องข น 3 คณะ ค อ คณะอน กรรมการเช ยวชาญเฉพาะเร องการกาหนดเกณฑ ผ ม อานาจ เหน อตลาด คณะอน กรรมการเช ยวชาญเฉพาะเร องธ รก จค าส งค าปล ก และ คณะอน กรรมการ เช ยวชาญเฉพาะเร องธ รก จท เก ยวก บทร พย ส นทางป ญญา นอกจากน ย งได ม การแต งต ง คณะอน กรรมการสอบสวนข น 3 คณะ ค อ คณะอน กรรมการสอบสวนกรณ จาหน ายส รา พ วงเบ ยร คณะอน กรรมการสอบสวนกรณ ก ดก นทางการค าในธ รก จส อส งพ มพ และ คณะอน กรรมการสอบสวนกรณ จาหน ายข าวสารถ งต ากว าท น 24

25 2.1.4 การปร บปร งกฎหมายการแข งข นทางการค า EU Competition Law Seminar 2011 เน องจาก พ.ร.บ. การแข งข นทางการค า พ.ศ ม ผลใช บ งค บมากว า 10 ป คณะร ฐมนตร จ งเห นเป นการสมควรม มต เม อว นท 12 เมษายน 2554 แต งต ง คณะกรรมการพ จารณาปร บปร งกฎหมายการแข งข นทางการค าข น เพ อพ จารณา ปร บปร งกฎหมาย โดยม ประเด นท เห นควรปร บปร ง ค อ ขอบเขตการบ งค บใช กฎหมาย โดยให คาน ยามผ ประกอบธ รก จให ครอบคล มบร ษ ทในเคร อ เกณฑ ผ ประกอบธ รก จซ ง ม อานาจเหน อตลาด การบ งค บใช กฎหมายก บร ฐว สาหก จ การกาหนดบทลงโทษทาง ปกครองและโทษทางอาญา องค ประกอบและการทางานของคณะกรรมการการแข งข นฯ และการยกระด บองค กรกาก บด แลให ม ความคล องต ว 2.2 พ ฒนาการของกฎหมายการแข งข นทางการค าในประเทศไทย : ม มมองทาง ว ชาการ ความเป นมาของ พ.ร.บ. การแข งข นทางการค า พ.ศ พ.ร.บ. การแข งข นทางการค า พ.ศ พ ฒนามาจาก พ.ร.บ. ค ากาไรเก นควร พ.ศ พ.ร.บ. ป องก นการค ากาไรเก นควร (ฉบ บท 2) พ.ศ และ พ.ร.บ. กาหนดราคาส นค าและป องก นการผ กขาด พ.ศ ท งน การควบค มราคาม ประส ทธ ผลแค ในระยะส น (Short-term) เน องจากเป นการควบค มท ปลายเหต และเป น ท ปรากฏว ากฎหมายป องก นการผ กขาดไม สามารถนามาบ งค บใช ได ผลเน องจากไม ม กลไกบ งค บใช กฎหมายท ม ประส ทธ ภาพ ด งน น ร ฐบาลอาน นท ป นยารช น จ งให ต ง คณะกรรมการศ กษายกร างกฎหมายแข งข นทางการค าข นมาโดยทาการยกร างกฎหมาย 25

26 ต นแบบจากหลายๆ ประเทศ เช น ไต หว น และเกาหล ใต แต เน นหน กท ประเทศเกาหล ใต ซ งถ อได ว าม ความเหมาะสมเน องจากประเทศเกาหล ใต ม ขนาดเศรษฐก จท ค อนข างเล ก จ งคล ายคล งก บสภาพเศรษฐก จของประเทศไทย อ กท งประเทศเกาหล ใต ย งได นา ความค ดของประเทศในย โรปท ว า แม ผ ประกอบธ รก จจะกระทาการผ กขาดการค าก ไม ถ อ ว าได กระทาการฝ าฝ นกฎหมายหากการกระทาน นไม ม ผลเป นการก ดก นผ บร โภค ด งน น จ งได ม การตรา พ.ร.บ. การแข งข นทางการค า และ พ.ร.บ. ว าด วยการกาหนด ราคาส นค าและบร การ ข นในป พ.ศ เพ อควบค มท ต นเหต และปลายเหต ตามลาด บ โดยความต งใจแรกเร มต องการท จะค อยๆ ลดรายการส นค าและบร การท ม การประกาศ กาหนดให เป นส นค าหร อบร การควบค ม เช น ไข และช ดน กเร ยน ฯลฯ เพ อให ส นค า และบร การด งกล าวค อยๆ ทยอยตกอย ใต กลไกภายใต พ.ร.บ. การแข งข นทางการค า พ.ศ.2542 แต ในความเป นจร งแล ว ปรากฏว ารายการส นค าและบร การควบค ม ตาม พ.ร.บ.ว าด วยการกาหนดราคาส นค าและบร การ พ.ศ ม ได ลดลงแต อย างใด เน องจากย งม ความจาเป นท จะต องควบค มราคาของส นค าและบร การท จาเป นต อ ผ บร โภค จ งสร ปได ว ากลไกการควบค มราคาภายใต กฎหมายและมาตรการควบค ม ราคาส นค าย งคงม ความจาเป นในประเทศท กาล งพ ฒนา เช น ประเทศไทย เป าหมายของพ.ร.บ.การแข งข นทางการค า พ.ศ แนวค ดด านการแข งข นทางการค าสามารถแยกออกได เป น 2 สาน ก ค อ (1) สาน ก Chicago ซ งเน นประส ทธ ภาพ (Efficiency) ของการแข งข นในตลาด กล าวค อ ผ ประกอบธ รก จท ไม ม ประส ทธ ภาพและไม สามารถแข งข นได ควรต องออก จากระบบตลาดไป โดยภาคร ฐไม ม หน าท ย นม อเข าให ความช วยเหล อแก ผ ประกอบ ธ รก จด งกล าว และ (2) สาน ก Pluralism (Harvard) ซ งไม ได เน นประส ทธ ภาพทาง 26

27 เศรษฐศาสตร เพ ยงอย างเด ยวด งในกรณ ของสาน ก Chicago แต ย งคาน งถ งเป าหมาย อ นๆ ท สาค ญ ได แก เป าหมายทางการเม อง การช วยให ผ ประกอบธ รก จขนาดกลางและ ขนาดย อม (Small and Medium Enterprises :SMEs) สามารถเข าส ตลาดและแข งข นได และการสน บสน นให ผ บร โภคม ทางเล อกเพ มข นในแง ของ ราคา ค ณภาพ และการบร การ ท งน พ.ร.บ. การแข งข นทางการค า ในบร บทของประเทศไทย ม เป าหมายเพ อ ส งเสร มให การประกอบธ รก จเป นไปอย างเสร และเป นธรรม (Free and fair competition) โดยเน นการปกป องค มครองกระบวนการแข งข น แต ไม ปกป องผ เข าแข งข น อย างไรก ด ประเทศไทยย งเผช ญก บบททดสอบสาค ญในการส งเสร มพ ฒนาให ร านค าปล กรายย อย (โชห วย) เพ มข ดความสามารถ ให ม การจ ดการท ท นสม ย และรองร บก บสถานการณ ทางเศรษฐก จท เปล ยนแปลงไปอย างรวดเร ว เพ อให สามารถร บม อจากผลกระทบอย าง ร นแรงจากธ รก จค าปล กค าส งสม ยใหม (Modern Trade) องค กรบ งค บใช พ.ร.บ.การแข งข นทางการค า องค กรบ งค บใช พ.ร.บ.การแข งข นทางการค าในประเทศไทย ค อ คณะกรรมการการแข งข นทางการค า โดยม ร ฐมนตร ว าการกระทรวงพาณ ชย เป น ประธานคณะกรรมการ และม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ จานวน 8-12 ท าน โดยก งหน ง มาจากภาคเอกชน คณะกรรมการการแข งข นทางการค าม สาน กส งเสร มการแข งข น ทางการค า กรมการค าภายใน กระทรวงพาณ ชย เป นหน วยงานภายใต ความร บผ ดชอบ 27

28 2.2.4 ประสบการณ และว ว ฒนาการต อไปในอนาคต EU Competition Law Seminar 2011 ประเทศไทยย งประสบป ญหาการบ งค บใช กฎหมายการแข งข นทางการค าอย ค อนข างมาก เช น ป ญหาในเร องของโครงสร างและสถานะของคณะกรรมการการแข งข น ทางการค าซ งไม ม ความเป นอ สระเท าท ควร ป ญหาการบร หารและบ งค บใช กฎหมายซ ง ควรม ความโปร งใสมากข น ป ญหาความไม เป นธรรมทางการค าระหว างผ ประกอบการ ภาคเอกชนและผ ประกอบการร ฐว สาหก จจากการท กฎหมายการแข งข นทางการค าใน ป จจ บ นไม ครอบคล มถ งผ ประกอบการร ฐว สาหก จ ด งน นจ งจาเป นท จะต องม การแก ไข ปร บปร งกฎหมายต อไป อย างไรก ตาม สามารถกล าวได ว าประเทศไทยได ดาเน นการ มาถ กท ศทางแล วเพราะหากพ จารณาจากกรณ ของประเทศเกาหล ใต น น จะเห นได ว า เม อ 10 ป ท ผ านมา ประเทศเกาหล ใต เองก ประสบอ ปสรรคเด ยวก บท ประเทศไทยกาล ง เผช ญอย แต ในป จจ บ นประเทศเกาหล ใต ม การบ งค บใช กฎหมายการแข งข นทางการค า ท ด ข นมาก ท งน ส บเน องมาจากความสาเร จขององค กรบ งค บใช กฎหมายการแข งข น ทางการค าของเกาหล ใต ท ได แสดงความสามารถในการเอาผ ดก บผ ฮ วราคาแป งสาล ผงซ กฟอก ฯลฯ อย างจร งจ ง ซ งน บเป นการสร างผลงานอ นเป นท ยอมร บโดยผ บร โภค และเป นเหต ให ได ร บงบประมาณจากร ฐบาลเป นจานวนมาก จากการท องค กรบ งค บใช กฎหมายม ผลงานเป นท ยอมร บโดยท วไป คณะกรรมการจ งม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ เป นผ ม อานาจในด านการกาหนดนโยบายของประเทศ เช น สมาช กคณะร ฐมนตร ซ งส งผลให องค กรบ งค บใช กฎหมายม อานาจดาเน นการเพ มมากข นไปด วย ท งน ประเทศไทยเองก ควรท จะดาเน นการปร บปร งไปในท ศทางเด ยวก นเพ อให การบ งค บ ใช กฎหมายการแข งข นทางการค าม ประส ทธ ผลมากข น 28

29 สาหร บว ว ฒนาการในอนาคตเก ยวก บกฎหมายการแข งข นทางการค าของ ประเทศไทยน น ผ บรรยายม ความเห นด งน : 1) ขอบเขตการบ งค บใช กฎหมายแข งข นทางการค าควรท จะครอบคล ม ไปถ งร ฐว สาหก จท ประกอบธ รก จแข งข นโดยตรงก บภาคเอกชน 2) องค กรบ งค บใช กฎหมายจาเป นท จะต องม ความเป นอ สระมากข น และม งบประมาณเป นของตนเองเพ อท จะเพ มบทบาทในการบ งค บ ใช กฎหมาย เช น ต วอย างกรณ ของคณะกรรมการก จการโทรคมนาคม แห งชาต (National Telecommunications Commission หร อ NTC) นอกจากน น องค กรบ งค บใช กฎหมายของไทยควรม กรรมการ ประจาซ งน งทางานเต มเวลา เพ อท คณะกรรมการการแข งข นฯ จะสามารถพบปะหาร อและประช มก นได เป นประจา 3) โทษอาญาให เปล ยนเป นโทษปกครอง ยกเว นมาตรา 27 (1) (13) (Hard core cartel) เพ อให ตรงก บหล กสากลมากข น 4) นามาตรการลดหย อนผ อนโทษ (Leniency program) มาใช ใน การบ งค บใช กฎหมาย 5) เพ มงบประมาณและเพ มกาล งเจ าหน าท ของสาน กส งเสร มการ แข งข นทางการค า 6) ม คณะกรรมการกลาง (Super committee) ซ งบ งค บใช พ.ร.บ. การแข งข นทางการค า พ.ร.บ. ว าด วยการกาหนดราคาส นค าและ บร การ และ พ.ร.บ. ค าปล กค าส ง (หากร างกฎหมายด งกล าวผ านสภา น ต บ ญญ ต ในอนาคต) 29

30 บทท 3 ทาไมกฎหมายการแข งข นทางการค าของอ ย จ งม ความส าค ญต อ ผ ประกอบธ รก จไทย บทท 3 ของรายงานสร ปผลการส มมนาฯ ครอบคล ม เร อง เจตนารมณ ของ กฎหมายการแข งข นทางการค าของสหภาพย โรป ประโยชน ของกฎหมายการแข งข น ทางการค าต อการเสร มสร างการแข งข นและการรวมตลาด (Market integration) ของ สหภาพย โรป กรอบการทางานและบ งค บใช กฎหมายการแข งข นทางการค าของ สหภาพย โรป การบ งค บใช กฎหมายก บกรณ การตกลงร วมก นทางธ รก จในล กษณะ คาร เทล (Cartel) และการปฏ บ ต ตามกฎหมายการแข งข นทางการค าของสหภาพย โรป 3.1 เจตนารมณ ของกฎหมายการแข งข นทางการค าของสหภาพย โรป อ ปสรรคหล กต อการทางานของกลไกตลาดได แก การท ผ ประกอบธ รก จ บางรายม อานาจตลาดมากเก นไป (Excessive market power) การกระจ กต วของธ รก จ ในระด บท ส ง (High business concentration) และการตกลงร วมก นท เป นการจาก ด การแข งข น (Restrictive agreements) กฎหมายการแข งข นทางการค าม ว ตถ ประสงค เพ อให ผ ประกอบธ รก จ ล กค า และผ บร โภคได ร บประโยชน จากการค าอย างส งส ด แต ผ ประกอบการโดยมากม กมอง กฎหมายการแข งข นทางการค าในแง ลบเน องจากเห นว ากฎหมายการแข งข นทางการค า เป นเร องย งยากและเป นการเพ มภาระหน าท และต นท นในการประกอบธ รก จจากการท ต องปฏ บ ต ตามกฎหมาย อ นท จร งแล วผ ประกอบการควรมองในม มกล บก นว าการ ไม ปฏ บ ต ตามกฎหมายการแข งข นทางการค าน น กล บจะย งทาให เก ดผลเส ยมากกว า การปฏ บ ต ตามกฎหมายเส ยอ ก กล าวค อ ผ ประกอบการรายใหม และผ ประกอบธ รก จ 30

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

เค าโครงเร องท จะบรรยาย 1. คด ปกครองเก ยวก บส งแวดล อม 2. การกาหนดประเด น 3. การเตร ยมการก อนจ ดทาความเห น 4. เทคน คในการเข ยนความเห น 5.

เค าโครงเร องท จะบรรยาย 1. คด ปกครองเก ยวก บส งแวดล อม 2. การกาหนดประเด น 3. การเตร ยมการก อนจ ดทาความเห น 4. เทคน คในการเข ยนความเห น 5. เค าโครงเร องท จะบรรยาย 1. คด ปกครองเก ยวก บส งแวดล อม 2. การกาหนดประเด น 3. การเตร ยมการก อนจ ดทาความเห น 4. เทคน คในการเข ยนความเห น 5. การกาหนดคาบ งค บ 6. ต วอย างคาพ พากษาท น าสนใจ ความหมายของ คด ปกครองทางส

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 2 ห วข อการบรรยาย 1. มาตรการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2. แผนการปฏ บ ต งานและแผนการใช จ ายงบประมาณ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร ล กษณะการจ ดจ าหน าย การจ ดจ าหน าย (Distribution) หมายถ ง โครงสร างของช องทางท ใช เพ อเคล

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ จ ดท าโดย ผ องพรรณ ก นธ ยะ เจ าหน าท บร หารงานท วไปช านาญการพ เศษ ห วหน าสาน กงานคณบด คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า มหาว ทยาล ยแม โจ 2555 ค านา ค

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา

พ ธ เป ดการประช มส มมนา 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย โดย นายเพ มศ กด ส จจะเวทะ ท ปร กษาสาน ก นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน ก ว นท 6 ส งหาคม 2558 ณ ห องประช ม ช น 2 อาคาร 52 ป สาน ก 1.การทบทวน ของส วน ราชการ 2 5. การบร

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท 1 แบบประเม นตนเองก อนเร ยน หน วยท 1 ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความร เด มของน กศ กษาเก ยวก บเร อง ความร เบ องต นเก ยวก บสาน กงาน งานสาน กงานและการ บร หารสาน กงาน คาแนะนา ขอให น กศ กษาอ านคาถามแล วเข ยนวงกลมล

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information