TQM Magazine ป ท 3 ฉบ บท 42 May 2010

Size: px
Start display at page:

Download "TQM Magazine ป ท 3 ฉบ บท 42 May 2010"

Transcription

1

2

3

4 หมวดว ชา บทสร ป จ ดท เป นแบบอย างท ด เย ยม และ ประส ทธ ผลท เก ดข น ~ ~ จ ดท เป นแบบอย างท ด เย ยม 1. ก ำหนดเส นทางจ ดส งให เป นมาตรฐานและผ กโยง ข อม ลล กค าแต ละรายว าอย เส นทางใด 2. จ ดท ำตารางแผนการจ ดส งท กเส นทางในรอบส ปดาห บนผน งห องท เป นกระจกใส ตามหล กการ Visual Control 3. จ ดท ำรถบรรท กจ ำลองแต ละค นด วยแผ นกระดาษ ส ำหร บรองร บค ำส งให จ ดส งส นค าจากล กค าแต ละราย และ ให ง ายต อการควบค มน ำหน กรวมให เต มค นรถในแต ละเท ยว 4. จ ดวางค ำส งให จ ดส งส นค าลงในรถบรรท กจ ำลองท อย ในตารางแผนการจ ดส ง โดยค ำน งถ ง ก ำหนดร บมอบส นค า ตามความต องการของล กค าแต ละราย น ำหน กรวมในแต ละ เท ยวให เต มค นรถได มากท ส ด และการม ส นค าพร อมส ง 5. พน กงานขายใช ข อม ลในตารางแผนการจ ดส งบนกระจก ใส ในการจ ดค วส งส นค าให ตรงตามความต องการของล กค า 6. จ ดรถบรรท กท ม ระวางบรรท กเหมาะสมก บน ำหน ก รวมในแต ละเท ยวท จะต องจ ดส ง ได อย างย ดหย นตาม ความต องการของล กค า ~ ~ ประส ทธ ผลท เก ดข น 1. จ ดส งส นค าได ตามก ำหนดท ล กค าต องการ เพ มข น จาก 60% เป น 90% 2. ลดต นท นค าจ ดส งส นค า โดยอ ตราส วนน ำหน ก บรรท กเต มพ ก ดของรถ เพ มข นจาก 59% เป น 62% 5 TQM BEST PRACTICE AWARDS # 10 โดย ส จ ตรา เพชรประสมก ล บร ษ ท เซาท เท ร นสต ล จ ำก ด (มหาชน) ( ล กค าของกระบวนการจ ดส ง และความคาดหว งของล กค า) ล กค า ด ชน ว ดค ณภาพของงาน KQI ค ณล กษณะ ล กค า ฝ ายขาย ผ บร หาร ด ชน ว ด ก อน หล ง จ ดส งเร ว %รายการท จ ดส งส นค าได ภายใน 3 ว น 60% 82% ลดต นท นค าจ ดส งส นค า น ำหน กส นค า/น ำหน กบรรท กส งส ด(%) 59% 62% จ ำนวนรายการส นค าค างส ง (เก น 3 ว น/ส ปดาห ) ความถ % ความถ สะสม รอส นค าผล ต/ซ อ รอน ำหน กพ วง รอก ำหนดส ง จากล กค า รอรถส งส นค า ล กค าต ดวงเง น อ นๆ

5 กระบวนการและว ธ ปฏ บ ต ในอด ต แผนกจ ดส ง แผนกขาย ผ จ ดการฝ ายการตลาด แผนกคล งส นค า ตรวจรายการ ค างส ง เช คจ ำนวนส นค า ไม ม แจ งรายการท ต อง ส งด วน แจ งล กค า รอส ง ~ ~ ป ญหา ฝ ายขาย ไม ทราบสถานะของส นค า (ส นค าท จะส ง ส นค าพร อมส ง) และสถานะล กค า( ต ดวงเง น) แผนกจ ด ส งต องตรวจสอบเองก อนจ ดส ง ฝ ายขาย ไม สามารถตอบล กค าได ท นท ว าจะส ง ส นค าได ว นไหน ฝ ายขายจะทราบต อเม อแผนกจ ดส งออก ใบจ ายแล ว ข นตอนการปฏ บ ต งานซ ำซ อน ม เช คเครด ตใน ระบบ ผ าน เร ยกรอ ไม ผ าน อน ม ต พ จารณาอน ม ต ไม อน ม ต ออกใบเสร จ ใบจ าย ข นส นค า จ ดส งส นค า 6

6 กระบวนการและว ธ ปฏ บ ต ท ได พ ฒนาข นใหม ข นตอน ล กค า ฝ ายขาย จ ดส ง คล งส นค า รวมรายการพร อมส ง เข ยนลงในPost it Post it วางแผนจ ดส ง น ำ Post It ข นบอร ดจ ดส ง รวบรวมรายการจ ดส ง แจ งว าส งไม ได &แจ ง ก ำหนดส งในรอบถ ดไป ไม ม จ ดหารถ ม ท ำใบจ ายส นค า ใบจ าย ออกใบจ ายส นค า จ ดล ำด บร านท ส ง ใบจ าย จ ดล ำด บรายการ ส นค า ช งน ำหน กรถเข า 7

7 ÌÌเส นทาง กระบวนการและว ธ ปฏ บ ต ท ได พ ฒนาข นใหม ภ เก ต พ งงา อ.เม อง จ.ภ เก ต อ.เม อง อ.ตะก วป า อ.ค ระบ ร จ.พ งงา ท งสง เว ยงสระ ช มพร ระนอง อ.ท งสง จ.นคร อ.เว ยงสระ จ.ส ราษฏร อ.ท งสง จ.นคร อ.เว ยงสระ จ.ส ราษฏร อ.เม อง ระนอง ส ราษฏร อ.เม อง อ.พ นพ น จ.ส ราษฏร นครศร ธรรมราช อ.เม อง อ.ท าศาลา จ.นคร อ.ดอนส ก จ.ส ราษฏร กระบ ตร ง อ.เหน อคลอง อ.เม อง อ.อ าวล ก จ.กระบ อ.เม อง อ.ย านตาขาว อ.ห วยยอด จ.ตร ง พ ทล ง สต ล อ.แม ขร อ.เม อง อ.ป าพยอม จ.พ ทล ง อ.ควนโดน อ.เม อง อ.ละง จ.สต ล ยะลา ป ตตาน อ.เม องยะลา อ.เม องป ตตาน นราธ วาส อ.เม องนราธ วาส อ นๆ ËËบอร ด (Visual Control) ÌÌPOST IT ว/ด/ป... ช อล กค า...จ ำนวน...ต น หมายเหต... รายการเหล กร ปพรรณอย างเด ยว ออกโดย พน กงานด แลล กค า ว/ด/ป... ช อล กค า...จ ำนวน...ต น หมายเหต... รายการเหล กไวร เมชเพ ยงอย างเด ยวออกโดย พน กงานด แลล กค า 8 ว/ด/ป... ช อล กค า...จ ำนวน...ต น หมายเหต... รายการท แผนกจ ดส งแยกรายการจาก Post it เด ม ท ต ดโดย CS

8 กระบวนการและว ธ ปฏ บ ต ท ได พ ฒนาข นใหม บทสร ป เปร ยบเท ยบก อนหล ง อด ต -ไม ม การวางแผน การจ ดส ง -ฝ ายขายไม ทราบ ข อม ลจ ดส ง -ฝ ายขายและฝ ายจ ด ส งปฏ บ ต งานซ ำซ อน ก น ในการตรวจเช ค วงเง นเครด ตล กค า -รายการค างส ง ม ก ตกหล น ป จจ บ น -ม การวางแผนจ ดส งล วงหน า (visual control) -ฝ ายขายทราบข อม ลจ ดส ง แจ งล กค า ได ท นท -ฝ ายขายตรวจสอบวงเง นเครด ตล กค า เสร จในข นตอนเด ยว แล วจ งแจ ง รายการพร อมส ง (ท ำให ถ กต งแต ต น) -มองเห นรายการค างส งได ช ดเจน สามารถรวบเส นทาง หร อ ร านค า เพ อ จ ดส งไปด วยก นได 9

9 บทสร ป เปร ยบเท ยบก อนหล ง ป จจ ยท น ำมาส ความส ำเร จ ป ญหาตอนเร มการเปล ยนแปลง ก อนส ำเร จ เราม การปร บหลายรอบ จ งจะได แบบท ปฏ บ ต ก นในป จจ บ น ~ ~ ป จจ ยท ส ำค ญ กล าท จะเปล ยนแปลง ถามความค ดเห น พ ดค ยปร กษาหาร อร วมก น ก บท กคนให เข าใจ ความร วมม อ 10 ความท าทายล ำด บต อไป น ำบอร ด ให ไปเป นกระบวนท ำงานในคอมพ วเตอร จะน ำ IT มาประย กต ใช เพ อให ล กค าเห นสถานะของออร เดอร ท ส งมา และเห น แผนจ ดส ง

บทท 5 การประเม นและรายงานผล

บทท 5 การประเม นและรายงานผล 73 บทท 5 การประเม นและรายงานผล 75 บทท 5 การประเม นและรายงานผล ความหมายของการประเม นและรายงานผลพ ฒนาการของเด กเล ก การประเม นผล (Assessment) โดยท วๆ ไป หมายถ ง กระบวนการพ จารณา ต ดส นค ณภาพ หร อ ค ณล กษณะของพฤต

More information

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค.

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. อ.ส.ค. กาหนดหน วยร บตรวจและส วนงานย อย ด งน หน วยร บตรวจ ส วนงานย อย แผนกบร หารความเส ยงฯ ฝ าย/สาน ก/สาน กงาน แบบฟอร มของหน วยร บตรวจ แบบ ปอ.1 : หน งส อร บรองการประเม

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากผลการประเม นและว เคราะห ผลต างของระด บความเส ยง เปร ยบเท ยบก บระด บการควบค มภายในเทคโนโลย สารสนเทศ พบว ากระบวนการควบค มภายในเทคโนโลย สารสนเทศท ควรได ร บการปร บปร งให เพ ยงพอต อ

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

โปรแกรมขายหน าร านและบร หารส นค าคงคล ง

โปรแกรมขายหน าร านและบร หารส นค าคงคล ง หน า 1 จาก 15 การทางานของโปรแกรม โปรแกรมขายหน าร านและบร หารส นค าคงคล ง 1. ควบค มบ ญช เจ าหน ระบบสามารถรายงานให ทราบว าท านค างช าระเจ าหน รายใดบ าง จ านวนก บ ล และม เจ าหน รายใดท ย ง ไม ครบก าหนดช าระ

More information

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน ผลงานท เป นผลการดาเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน การพ ฒนาการบร หารเอกสารของโครงการชลประทานแพร ๒. ระยะเวลาท ดาเน นการ พ.ศ. 255๔ 255๕ ๓. ความร ทางว ชาการหร อแนวค ดท ใช ในการดาเน นการ 3.1 ศ กษาระเบ ยบส าน กนายกร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

โครงการพ ฒนาค ณภาพ การบร หาร การจ ดการสหกรณ (เกณฑ รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการสหกรณ Cooperative Quality Award)

โครงการพ ฒนาค ณภาพ การบร หาร การจ ดการสหกรณ (เกณฑ รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการสหกรณ Cooperative Quality Award) โครงการพ ฒนาค ณภาพ การบร หาร การจ ดการสหกรณ (เกณฑ รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการสหกรณ Cooperative Quality Award) นางน ตร ญา สน นเม อง พร งศ ลกะ ผ อ านวยการกล มพ ฒนาระบบ การบร หารการจ ดการ cqa_cpd@hotmail.c

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ องค การบร หารส วนต าบลตล งช น อ าเภอบ นน งสตา จ งหว ดยะลา แผนพ ฒนาบ คลากร ของ อบต.ตล งช น ประจ าป งบประมาณ 2551 1. หล กการและเหต ผล ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง

แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ผ ท

More information

การจ ดการการผล ต และการควรค มค ณภาพ ส งพ มพ ในธ รก จการพ มพ แนวค ดเก ยวก บการจ ดการการผล ต

การจ ดการการผล ต และการควรค มค ณภาพ ส งพ มพ ในธ รก จการพ มพ แนวค ดเก ยวก บการจ ดการการผล ต การจ ดการการผล ต และการควรค มค ณภาพ ส งพ มพ ในธ รก จการพ มพ แนวค ดเก ยวก บการจ ดการการผล ต การจ ดการการผล ต หมายถ ง กระบวนการผล ตส นค าหร อบร การให เป นไปตาม การวางแผน การจ ดการองค กร การควบค มการผล ต

More information

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ รายงานประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2552 ต วบ งช ท 7.2 : ภาวะผ น าของผ บร หารท กระด บของสถาบ น ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน : ระด บ 1.

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

องค ประกอบและด ชน ประเม นค ณภาพการศ กษา

องค ประกอบและด ชน ประเม นค ณภาพการศ กษา ๑๑๕ องค ประกอบและด ชน ประเม นค ณภาพการศ กษา องค ประกอบท ๗ การบร หารและการจ ดการ สถาบ นอ ดมศ กษาต องให ความส าค ญก บการบร หารจ ดการ โดยม สภามหาว ทยาล ยท าหน าท ในการก าก บด แลการท างานของสถาบ นการศ กษาให

More information

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส าน กประก นค ณภาพภายใน ร ปแบบและว ธ การเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2557 โครงการ ค อ การวางแผนอย างเป นระบบ ประกอบด วยก จกรรมย

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดท าค าร บรองและประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ของส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง

ค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดท าค าร บรองและประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ของส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง 1 ค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดท าค าร บรองและประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ของส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง 1. ว ตถ ประสงค ของค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดท าค าร บรองและประเม นผลการปฏ

More information

~ 1 ~ รายงานผลการดาเน นการตามแผนบร หารความเส ยง ตามประเด นย ทธศาสตร ของกรมเจ าท า ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 คร งท 2/๒๕๕8

~ 1 ~ รายงานผลการดาเน นการตามแผนบร หารความเส ยง ตามประเด นย ทธศาสตร ของกรมเจ าท า ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 คร งท 2/๒๕๕8 ~ 1 ~ รายงานผลการดาเน นการตามแผนบร หารความ ตามประเด นย ทธศาสตร ของกรมเจ าท า ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 คร งท 2/๒๕๕8 ~ 2 ~ แบบฟอร มรายงานผลการดาเน นการตามแผนบร หารความ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 คร งท 2

More information

การใช ระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ในกองท พบกแบบครบวงจร

การใช ระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ในกองท พบกแบบครบวงจร เอกสารนา การส มมนาเช งปฏ บ ต การ การปร บปร งกระบวนงานสายงานสารบรรณ ประจาป ๒๕๕๘ ห วข อส มมนาท ๑ เร อง การพ ฒนาระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ในกองท พบกแบบครบวงจร ------------------------------------ ๑. หล

More information

หล กเกณฑ และเง อนไข ในการร บรอง

หล กเกณฑ และเง อนไข ในการร บรอง i หล กเกณฑ และเง อนไข ออกคร งท : 1 หน า : 1/9 จ ดทาโดย : คณะกรรมการตรวจสอบภายในและประก นค ณภาพ ผ ทบทวน : (ลงช อ) (นายว บ ลย ส ขพ ล) ผ แทนฝ ายบร หาร ผ อน ม ต : (ลงช อ) (รองศาสตราจารย ดร. คณ ต เฉลยจรรยา)

More information

ผ งข นตอนการปฏ บ ต งานพ สด

ผ งข นตอนการปฏ บ ต งานพ สด ผ งข นตอนการปฏ บ ต งานพ สด 25 26 ข นตอนการปฏ บ ต งานพ สด งานว สด 1.ข นตอนการจ ดซ อ/จ ดจ าง และการตรวจร บพ สด ร บแผนจ ดซ อ/จ ดจ างจากหน วยเบ ก ส บราคา บร ษ ท/ห าง/ร าน ท าบ นท กขออน ม ต จ ดซ อ/จ ดจ าง ด

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด นโยบายการก าก บด แลองค การท ด คณะท างานพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการจ ดการภาคร ฐ ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร ม นาคม ๒๕๕๔ สารบ ญ ค าน า ๑ ประกาศเจตนารมณ ๒ ใบลงนามร บทราบของเจ าหน าท /พน กงาน ๓ ข อม ลองค การ

More information

การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก- การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ สารบ ญ ย อหน า บทน า ขอบเขตของมาตรฐาน ว นท ม ผลบ งค บใช 6 ว ตถ ประสงค

การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก- การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ สารบ ญ ย อหน า บทน า ขอบเขตของมาตรฐาน ว นท ม ผลบ งค บใช 6 ว ตถ ประสงค มาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศ ฉบ บท 6 (ฉบ บปร บปร ง) เร มบ งค บใช 1 กรกฎาคม 2558 ข อส งเกต: โครงการการปร บปร งมาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศของคณะกรรมการมาตรฐาน การศ กษาการบ ญช ระหว างประเทศอย ระหว างดาเน

More information

แบบน าเสนอขออน ม ต โครงการ

แบบน าเสนอขออน ม ต โครงการ แบบน าเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ภาคเร ยนท... ระด บ... ป การศ กษา... ช อโครงการ... ระยะเวลาท ด าเน นการ... สถานท ด าเน นการ... ประมาณการค าใช จ าย... ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1... ช น... 2...

More information

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ประกอบด วย 3 ส วน ด งน ส วนท 1 : กระบวนการและข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ส วนท 2 : หล กการว เคราะห และประเม นองค

More information

ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓

ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓ ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓ โดย นางธ ญชนก เสาวร จ น กว ชาการตรวจสอบภายในชานาญการพ เศษ ร ปแบบรายงานระด บส วนงานย อย ปย. ม ๒ แบบ ๑.

More information

13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง

13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง 13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง 13.1 ความเห นของคณะกรรมการบร ษ ท เก ยวก บการควบค มภายใน ได ตระหน กถ งความสาค ญของการจ ดให ม ระบบควบค มภายใน เพ อให เป นไป ตามหล กของการกาก บด แลก จการท ด เพ

More information

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น Knowledge Management แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 จ ดท าโดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ว นท 29 มกราคม 2550 สารบ ญ หน า องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนการจ ดการความร

More information

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค ว น ว ส ยท ศ ส ยท ศน เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ จ พ นธก นธก จ ((Mi ission)) 1. ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของส

More information