ส งคโปร ก บ Innovation QCC ว นร ตน จ นทก จ*

Size: px
Start display at page:

Download "ส งคโปร ก บ Innovation QCC ว นร ตน จ นทก จ* Wannarat@ftpi.or.th"

Transcription

1 ส งคโปร ก บ Innovation QCC ว นร ตน จ นทก จ* เกาะเล กๆ ใกล ๆ บ านเราอย างส งคโปร ค าเคร องบ นเพ ยงไม ก พ นบาทก ไปได หลายๆ คนท ไป ประเทศน บ างก ไปเพ ยงแค จ บจ ายซ อส นค าราคาแพง บ างก ไปเพราะจะได ข นช อว าได ไปต างประเทศมาแล ว ส าหร บการเหย ยบแผ นด นส งคโปร คร งน ของผ เข ยนเร ยกได ว าเป นการไปเพ อศ กษาหาความร ท แตกต างอย าง แท จร ง และสามารถพ ดได อย างเต มปากเต มค าว า ค มเส ยย งกว าค ม การไปคร งน ผ เข ยนได ร บการสน บสน น ท นจาก APO (Asian Producitvity Oraganization) ห วข อเร อง APO Workshop on Small Group Activity หร อหากจะแปลเป นไทย อาจจะแปลได ว า การบรรยายเช งปฎ บ ต การเร องก จกรรมกล มย อย โดยม ว ทยากรผ ทรงค ณว ฒ อย าง Dr. Tan Kaeok Juay,Principal Consultant ของ Singapore Productivity Innovation and Growth, SPRING ซ งพวกเราท ง 17 ประเทศพร อมใจก นเร ยกว า ก ร (Guru) ก าเน ด Small Group Activity เร มต นของการบรรยาย Dr. Tan ได เล าให เราฟ งว า หล งสงครามโลกคร งท 2 ช วงประมาณป 1945 ในประเทศสหร ฐอเมร กาได ม ระบบท เร ยกว า Statistical Quality Control, SQC เก ดข น ผ คนในตอนน นเห นว า การน าระบบ QC มาใช น นด และให น ยามของค าว า Quality Control ว า Quality Control เป น Tools Quality Control เป น Methodology Quality Control ค อ Good Approach แต Quality Control ล มน กถ ง คน ต อมา ในป 1961 ประเทศญ ป นได น าเอา SQC มาด ดแปลง และประย กต ใช ให เหมาะสมก บว ฒนธรรมของประเทศท เร ยกว า Quality into Circle ด งน นค าว า Quality Control Circle จ งถ อก าเน ดข น ต อมาในป 1980 s Quality Control Circle ก เข ามาส สหร ฐอเมร กาอ กคร ง หน ง แต เม อเข ามาแล วอเมร กาตามหาว าใครหนอจะสามารถเป นก ร ด านน ได ด พบว า ดร.เดมม ง น นเองท จะ สามารถช วยอเมร กาได ทางอเมร กาเร มตามหา ดร.เดมม ง เพราะไม แน ใจว า ดร.เดมม งย งม ช ว ตอย หร อไม (ดร.เดมม ง เก ดป 1900) แต โชคด ท ณ ว นน นดร.เดมม งย งม ช ว ตอย ท าให ดร.เดมม งกล บมาด งอ กคร งหน ง Quality Control Circle ในประเทศส งคโปร ส าหร บในประเทศส งคโปร ก จกรรมกล มย อยเร มเข ามาม บทบาทในป 1982 และจนกระท งถ ง ป จจ บ น ประเทศส งคโปร ได เปล ยนค าว า Quality Control Circle, QCC ให เป น Innovation Quality Control Circle, IQCC ซ งจะกล าวในภายหล งว า IQCs น ค ออะไรและม ความแตกต างจากของเด มอย างไร บ าง *ว ทยากรท ปร กษาด านการเพ มผลผล ต สถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต

2 แต ในช วงน จะเล าให ฟ งถ งบทบาทของร ฐบาล ก บก จกรรมกล มย อยในประเทศส งคโปร ว า ในป 2000 s ม การประกาศนโยบายการปร บปร งประเทศท เร ยกว า PS21 หร อ Public Service 21 st Century และ จากความเอาจร งเอาจ งของร ฐบาลส งคโปร น เอง จ งก าหนดให การปร บปร งก จกรรมกล มย อยน เป น 1 ใน 4 ห วข อนโยบายด งกล าว และทางร ฐบาลก ประกาศว า หน วยงานของร ฐท งหมด จะต องด าเน นก จกรรมน ซ ง เร ยกว า Work Improvement Teams,WIT โดยม ว ตถ ประสงค หล กของการท าก จกรรมเพ อ สร างองค การการปร บปร งในท กๆหน วยงาน ใช จ ายงบประมาณอย างเหมาะสม และ ใส ร ปก อนปร บปร ง ลดต นท นของการผล ตและการบร การ หากจะกล าวย อนไปอ กน ดว า เหต ใดร ฐบาล จ งสนใจท จะให ม การด าเน นการท าก จกรรม กล มย อยในหน วยงานราชการน ก Dr.Tan ท านเล าว า ว นหน งม หน งในคณะร ฐบาลเด น เข าไปในส วนงานราชการแห งหน งพบว า พน กงานต อนร บ น งอย ท เก าอ โดยม โต ะส งบ ง หน าอย ส วนผ มาต ดต อเม อเด นเข ามาจะไม สามารถมองเห นพน กงานต อนร บ และจะต องมาชะเง อด ว า ม พน กงานน งอย หร อไม ก อนท จะพ ดค ยธ ระก น ท านน จ งเก ดความสงส ยว า เหต ใดผ มาต ดต อจ งต องย น แต พน กงานกล บน งสบาย จ งได ให ม การท า ใส ร ปก อนปร บปร ง ก จกรรมไคเซ น 1 โดยลดความส งของโต ะลง เพ อให พน กงานต อนร บได เอา ใจ ใส เข าไป ในการต อนร บมากย งข น และก าหนด มาตรฐานการท างานไว ว า หากม แขกผ มา เย อน ให พน กงานต อนร บ ท าการย นข นให เสมอก บแขกผ น น 1 ก จกรรมไคเซ น หมายถ ง ก จกรรมการปร บปร งเล กๆ น อยๆ และม การท าอย างต อเน อง

3 ป จจ บ น ส ดส วนของการท าก จกรรมกล มย อยในประเทศส งคโปร เป น เปอร เซ นต และในส วน ท ท า 60% น นเป นหน วยงานของร ฐบาลถ ง 90% และเอกชนเพ ยง 10% เท าน น ไม ท า QCC 40% เอกชน 10% ท า QCC 60% ร ฐบาล 90% เหต ใดจ งเป น Innovation QCC ประเทศส งคโปร ได ด าเน นก จรรม QCC มาค อนข างนานแต ส งท พบเห นก ค อ ความช า เน องจากการ เล อกห วข อป ญหาของแต ละกล มน น บางคร งไม ได ส งผลกระทบก บผลประกอบการขององค การ ทางร ฐบาล ส งค โปร จ งให เหต ผลว า หากท าก จรรม QCC ต อไป ส งคโปร อาจจะไม ได เป น Intelligance Island อย างท คาดหว งไว จ งได ประกาศนโยบายว า ถ งเวลาแล วท พวกเขาต องเปล ยนแปลง และเปล ยนจาก QCC เป น IQCs หร อ Innovation and Quality Circles และเปล ยนจากการด าเน นก จกรรมแบบ Bottom Up มาเป น Top Down จาก QCC ส IQCs แนวความค ดของการท าก จกรรมกล มค ณภาพ (QCC) ค อ การรวมกล มก นของสมาช กต งแต 4 ถ ง 7 คน ซ งแต ละคนจะต องม ล กษณะงานใกล เค ยงก น ม พ นฐานการท างานคล ายๆก น และท างานในพ นท เด ยวก น เพ อจะจ ดการก บป ญหาต างๆ ท ส งผลกระทบต องาน หร อสถานท ท างานของกล มคนเหล าน น ค าว า พ นฐานการท างานคล ายๆ ก น (Regular basis) ถ อว าเป น Key Word ของประโยค เพราะแสดงให เห นถ ง การตอบร บของแต ละบ คคลในกล ม เพ อให เก ดการส อสารระหว างก น และท กคนท ท างาน สามารถม ส วนร วมในการต ดส นใจได

4 ส วนกฎเกณฑ ของ IQCs น น มาจากสมการท ว า C+RMP = I Creativity occurring in the Right Management Philosophy result in Innovation จากสมการด งกล าว Dr.Tan ขยายความให ต อว า C หร อ Creative ความค ดสร างสรรค ม กจะมา จากส วนบ คคล ต องผนวกเข าก บ RMP, Right Management Philosophy แปลเป นไทยได ว า หล กปร ชญา การจ ดการท ถ กต อง ค อการสร างส งแวดล อมในสถานท ท างานให ด การสร างความร ก ความเอาใจใส และ การท ได ร บแรงสน บสน นจากผ บร หาร จ งจะเก ดผลท เร ยกว า Innovation, I หร อนว ตกรรมใหม ๆ ได ค าว า Innovation สามารถต ความออกได อ ก 2 ความหมายค อ Adaptive Innovation ค อการเปล ยนแปลงแก ไขส งท เคยท ามาก อน ม มาก อนแล วในอด ต เช น ใน สม ยก อนเวลาแขกไปพ กท โรงแรม ม กจะเป ดแอร หร อเป ดไฟท งเอาไว แต ป จจ บ นม การเปล ยนแปลง เก ดข นเพ อการประหย ดพล งงาน โดยใช เป น Key Card แทน Transformational Innovation ค อการค ดสร างส งใหม ๆ ท ไม เคยม ใครท ามาก อนข น ไม ลอกเล ยนแบบ ใคร เช น โดยปกต แล วเวลาท เราไปเท ยวสวนส ตว ม กจะม การเท ยวแต เฉพาะตอนกลางว น เพ อให มองเห นส ตว ป าได อย างช ดเจน แต ส งคโปร ค ด Night Safari ข นเพ อเท ยวสวนส ตว ในตอนกลางค น จน กลายเป นแหล งท องเท ยวช อด งไป การเปล ยนจาก QCC ส IQCs ค อการเปล ยนจาก การแก ป ญหา เป น การค ดสร างสรรค และการสร างนว ตกรรม การประหย ด เป น การสร างม ลค า การท าโครงการเป นเด อนๆ เป น แค ว น การค ดเป นส วนๆ เป น ร วมก นค ดท งองค การ Transforming QCs to IQCs Problem Solving to Creative and Innovation Saving to Value Creation Project duration From Months to Days Sectional to Cross-functional or Stake holder

5 อนาคตของส งคโปร ก บการสร างนว ตกรรมอย างต อเน อง เราต องท าว นน ให ด กว าเม อวาน และพร งน ให ด กว าว นน เป นค าฮ ตต ดปากน กเพ มผลผล ต ท งหลาย แต หากจะอธ บายเป นแบบร ปธรรมแล ว เราจะหมายความประโยคท ว าน เป นแผนท ล กซ งได อย างไร มาถ งว นส ดท ายของการส มมนา Dr. Tan ย งคงม เร องราวถ งอนาคตของส งคโปร ให ฟ งอย างน าสนใจ Dr.Tan เร มต นด วยการเช อมโยงภาพของก จกรรมกล มย อยก บเส นทางความเป นเล ศทางธ รก จ (QCs & Business Excellence Journey) ไว ด งภาพ Productivity & QCs QCs and Business Excellence Journey 1.Leadership & Quality Culture 3.Strategic Planning Provide Leadership and Set Direction Involve Employees Quality Circle 4.HR Development & Management Achieve Business Outcomes Improve Processes 6.Quality & Operational Results 7.Customer Focus & Satisfaction Use and Analyse Data 5.Management of Process Quality 2.Use of Information & Analysis Spring Singapore

6 และท านได น าเสนอแบบแผนของการเปล ยนแปลงจากอด ตส อนาคตไว ด งน Scenarios for the Workforce Yesterday Today Tomorrow Towards A Committed Workforce Doing Workers Physical Office Use of Calculators One-to-One Communication Training for Employment Teamwork Mindset Good, Better,Best Towards A Quality Workforce Thinking Workers Computerized office Use of Terminals One-to-Many Communication Training for development Quality Mindset Rise to be the Best Towards A World-Class Workforce Knowledge workers Virtual Office Use of Internet Many-to-Many Communication Training for employability Innovation Mindset Better than the Best Goshi,Ishikawa Juran,Crosby You and Me

7 Scenarios for QCs Yesterday Today Tomorrow Quality Control Mainly Manufacturing Same Department Quality Manufacturing and Service Cross-Functional Innovation & Quality Nation-Wide Beyond Company (Customers & Suppliers) 8-10 Members 5-6 Members 2-3 Members Problem Solving Incremental Improvement Theme Determined by Members Process Improvement Continuous Improvement Theme Determined Jointly with Management Continuous Innovation Continuous Innovation Theme Driven by Business Goals ~12 Months ~12 weeks ~ 12 days เห นแบบแผนท เป นร ปธรรมอย างเช งร กของประเทศส งคโปร แล ว ท าให ประเทศไทยอย างเรา หนาวๆ ร อนๆ ว าจะเอาอะไรไปแข งก บเขาด หากประเทศไทยสามารถท จะก าหนดกลย ทธ ในการเพ มผลผล ตได แม เพ ยงคร งเด ยวของส งคโปร ก คงด ไม น อย

8 ป สกร น เก บตกงานส มมนา นอกเหน อจากการน าเสนอประว ต ศาสตร ของก จกรรมกล มย อย Small Group Acitivity การเข ามา ของ QCC ในประเทศส งคโปร จนกระท งถ ง IQCs ในป จจ บ นแล วน น Dr. Tan KJ ย งม การสอนอ นๆ ท น าสนใจ ต งแต การใช วงจร PDCA ในอด ต จนกระท งถ งป จจ บ น กฎ กต กา มารยาท และหน าท ของแต ละ บ คคลในองค การก จกรรมกล มย อย และส ดท ายค อเร องเคร องม อค ณภาพท จะสามารถช วยในการแก ไข ป ญหา ส าหร บเร องของก จกรรมกล มค ณภาพ (QCC) และวงจร PDCA ม การต พ มพ ค อนข างมากใน ประเทศไทย ซ งโดยหล กการแล ว แทบจะไม ม อะไรท แตกต างก บท ได จากการส มมนาท ส งคโปร แต ส าหร บเร อง เคร องม อค ณภาพน น ด วยเวลาท ค อนข างม จ าก ด Dr. Tan ได ถ ายทอดความร ให พวกเราเพ ยงแค 7 ชน ด (แต ไม ใช 7 QC Tools อย างท เคยร จ กก น) ได แก 1. การระดมสมอง (Brainstroming) 2. แผนภ ม แกนท (Gantt Chart) 3. แผนภ ม การไหลในกระบวนการ (Flow Process Chart) 4. แผนผ งแสดงเหต และผล หร อผ งก างปลา (Cause and Effect Diagram) 5. แบบตรวจสอบ (Check Sheet) 6. แผนภ ม พาเรโต (Pareto Diagram) 7. แผนภ ม กราฟ (Graph) ซ งแม ว า เคร องม อท ง 7 ข างต นน เป นท ร จ กก นด ในบ านเรา แต การถ ายทอดของก ร ท านน เร ยกว าม ความแตกต าง ท ท าให เราท กคนเข าใจง าย และเก ดแรงบ นดาลใจท จะน าไปปฏ บ ต และส าหร บต วผ เข ยนแล ว แรงบ นดาลใจอย างหน งท เก ดข นก ค อ การรวบรวมเอาเคร องม อค ณภาพ 17 ชน ดเข ามาไว ในหน งส อเล มหน ง และให ช อว า 17 เคร องม อน กค ด หร อในช อภาษาอ งกฤษว า 17 Problem Solving Devices โดยม 17 Problem Solving Devices ร ปหน งส อ เน อความท ประกอบไปด วย 7 QC Tools, 7 New QC Tools และอ ก 3 ต วท ได จากการส มมนาคร งน และม ความจ าเป นอย างย งก ค อ การระดมสมอง แผนภ ม แกนท และแผนภ ม การไหลในกระบวนการ ส ดท ายน ขอฝากข อค ดส าหร บการใช เคร องม อต างๆ ไว ว า The Brain is a device for changing the nature of information and the process of change is called Thinking

ค ม อ ศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช.

ค ม อ ศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช. ค ม อ ศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช. จากแนวค ด ส ร ปธรรมการเร ยนร...ร วมก น โดย คณะน กว จ ยท ปร กษา ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ตามโครงการศ นย การเร ยนร ค ชมชนก บ กทช. ส าน กงานคณะกรรมการก

More information

บทท 1 บทน า ความส าค ญและความเป นมา ว ตถ ประสงค ขอบเขตการว จ ย

บทท 1 บทน า ความส าค ญและความเป นมา ว ตถ ประสงค ขอบเขตการว จ ย บทท 1 บทน า ความส าค ญและความเป นมา โรงเร ยนเซนต หล ยส ต งอย เลขท 128 ถนนศ ภก จ ต าบลหน าเม อง อ าเภอเม อง จ งหว ด ฉะเช งเทรา เป น 1 ใน 14 สถาบ นของเคร อม ลน ธ คณะเซนต คาเบร ยลแห งประเทศไทย เร มด าเน น

More information

๑. กระบวนการบร หารโครงการ

๑. กระบวนการบร หารโครงการ การบร หารโครงการ หน งส อเล มน อย ในช ด Harvard Business Essentials ซ งเป นผลงานของ Robert D. Austin และแปลและเร ยบเร ยงโดยคมส น ขจรช พพ นธ งาน ซ งสาระส าค ญของหน งส อเล มน ม ด งน ๑. กระบวนการบร หารโครงการ

More information

การจ ดทาเน อหาองค ความร SMEs ภายใต งานพ ฒนาศ นย ข อม ล SMEs Knowledge Center ป 2556 334 การบร หารจ ดการองค กร

การจ ดทาเน อหาองค ความร SMEs ภายใต งานพ ฒนาศ นย ข อม ล SMEs Knowledge Center ป 2556 334 การบร หารจ ดการองค กร 334 การบร หารจ ดการองค กร 335 การจ ดโครงสร างองค กร องค กร เก ดจากการท มน ษย รวมกล มก นเพ อท าก จกรรมใดก จกรรมหน ง เพ อตอบความสนองความ ต องการแบบใดแบบหน ง เช น การรวมต วก นของคนในสม ยก อนเพ อการล าส ตว

More information

ร เร ม-ปฏ บ ต -ต อยอด: การจ ดการเร ยนร อย างย งย นโดยช มชน ถอดบทเร ยนจากศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช. 1

ร เร ม-ปฏ บ ต -ต อยอด: การจ ดการเร ยนร อย างย งย นโดยช มชน ถอดบทเร ยนจากศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช. 1 ร เร ม-ปฏ บ ต -ต อยอด การจ ดการเร ยนร อย างย งย นโดยช มชน ถอดบทเร ยนจากศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช. เชาวน ด ศ อ ศวก ล อเนกพล เก อมา สมโภชน รอดวงษ ณ ฐ กาญจนศ ร และธ รพงษ ประท มศ ร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล

More information

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล Handbook of the Performance Management System Mahidol University งานสร างเสร มศ กยภาพและข ดความสามารถทร พยากรบ คคล กองทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยมห ดล

More information

บทท 5 การวางแผนโครงการ

บทท 5 การวางแผนโครงการ บทท 5 การวางแผนโครงการ ในข นตอนของการวางแผนโครงการจะเป นข นตอนแรกท ม ความเก ยวข องก บความเป นมาของ โครงการ โดยม แนวความค ดจากแหล งต างๆ ท ต องการให ม โครงการเก ดข นและเป นเร องเก ยวข องก บ การเปล ยนป จจ

More information

องค ประกอบการท างานเป นท ม

องค ประกอบการท างานเป นท ม องค ประกอบการท างานเป นท ม ใน ค.ศ.1977 วาร น ย (Warny) ได ให ความหมายของการสร างท มว า เป นขบวนการข นพ นฐานในการ พ ฒนาบ คคลท ท างานร วมก นให เร ยนร ว า จะต องด าเน นการอย างไรจ งจะบรรล เป าหมายของแต ละคน

More information

แผนปฏ บ ต การด านการพ ฒนาบ คลากร กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต การด านการพ ฒนาบ คลากร กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต การด านการพ ฒนาบ คลากร กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 25 กองพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน กระทรวงย ต ธรรม - 2 - ค าน า ป จจ บ นในย คแห งการเปล ยนแปลงอย

More information

การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual Development)

การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual Development) การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual Development) ปร บปร งจากเอกสารของ ดร.ธนาว ชญ จ นดาประด ษฐ โดย สรรญ จ นตภว ต เน อหาการเร ยนร หล กการและเหต ผลในการจ ดทาค ม อปฏ บ ต งาน แนวค ด / เทคน คท เก ยวข องก

More information

กล มหล กส ตร ด านการบร หารและการจ ดการ ทร พยากรบ คคล

กล มหล กส ตร ด านการบร หารและการจ ดการ ทร พยากรบ คคล กล มหล กส ตร ด านการบร หารและการจ ดการ ทร พยากรบ คคล 1 หล กส ตร การว เคราะห และก าหนด Competency ในการพ ฒนาทร พยากรมน ษย เหต ผลความจ าเป น ป จจ บ นองค กรจ านวนมากได น าแนวค ด Competency มาใช ในการพ ฒนาศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นภาษาอ งกฤษ

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นภาษาอ งกฤษ แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นภาษาอ งกฤษ สารบ ญ หน า บทน ำ 1 ป จจ ยแวดล อมในกำรจ ดท ำแผนพ ฒนำบ คลำกร 2 พ นธก จกำรพ ฒนำบ คลำกร 3 ว ตถ ประสงค 4 แนวค ดสมรรถนะ (Competency) เพ อกำรพ ฒนำบ คลำกร 4 ประเภทของสมรรถนะ (Competency)

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด. Organizational Governance (OG)

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด. Organizational Governance (OG) นโยบายการก าก บด แลองค การท ด Organizational Governance (OG) ค าน า ค ม อเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อแนะน าข นตอน และว ธ การจ ดท านโยบายการก าก บด แล องค การท ด ซ งครอบคล มนโยบายหล กส าค ญ 4 ด

More information

แนวทางการเข ยนบทสร ปและการว เคราะห รายงาน : การน าเสนอระบบความค ดในรายงาน

แนวทางการเข ยนบทสร ปและการว เคราะห รายงาน : การน าเสนอระบบความค ดในรายงาน แนวทางการเข ยนบทสร ปและการว เคราะห รายงาน : การน าเสนอระบบความค ดในรายงาน (ปร บปร งล าส ด ว นท 5 ต ลาคม 2552) ว ร ช ว ร ชน ภาวรรณ (หากประสงค จะได ร บเอกสารหร อข อม ลท งหมดน ในร ปแบบของ Microsoft Word ท

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กงานบร หารโครงการก อสร าง

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กงานบร หารโครงการก อสร าง แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กงานบร หารโครงการก อสร าง สารบ ญ หน า บทน ำ 1 ป จจ ยแวดล อมในกำรจ ดท ำแผนพ ฒนำบ คลำกร 2 พ นธก จกำรพ ฒนำบ คลำกร 3 ว ตถ ประสงค 4 แนวค ดสมรรถนะ (Competency) เพ อกำรพ ฒนำบ คลำกร 4 ประเภทของสมรรถนะ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

การพ ฒนาท นมน ษย เพ อผล ตภาพ (Human Capital Development for Better Productivity)

การพ ฒนาท นมน ษย เพ อผล ตภาพ (Human Capital Development for Better Productivity) การส มมนาว ชาการประจ าป 2556 โมเดลใหม ในการพ ฒนา: ส การเต บโตอย างม ค ณภาพโดยการเพ มผล ตภาพ (New Development Model: Towards Quality Growth Based on Productivity Improvement) บทความท 3. การพ ฒนาท นมน ษย

More information

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award พ มพ คร งแรก ก นยายน 2557 จำนวนพ มพ 1,000 เล ม ISBN สงวนล ขส ทธ สำน กงาน ก.พ.ร. จ ดทำโดย สำน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (สำน กงาน ก.พ.ร.) ถนนพ ษณ โลก เขตด ส ต กร งเทพฯ 10300 โทรศ พท 0-2356-9999 โทรสาร

More information

โดย คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา ก นยายน ๒๕๕๕

โดย คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา ก นยายน ๒๕๕๕ บทสร ปผ บร หาร รายงานผลการศ กษาและการประเม นผลฉบ บสมบ รณ โครงการศ กษาว จ ย โครงการพ ฒนาว ทยากรเคร อข ายภาคประชาชนในร ปแบบ อาสาสม คร สขร. ช มชน เพ อเผยแพร ความร ความเข าใจเก ยวก บกฎหมายข อม ลข าวสารของราชการ

More information

จ ตว ทยาในการท างานเป นท ม

จ ตว ทยาในการท างานเป นท ม จ ตว ทยาในการท างานเป นท ม การท างานเป นท มม ล กษณะท แตกต างไปจากการท างานคนเด ยวโดยล าพ ง เพราะการท างาน โดยล าพ งน น เพ ยงแต ผ ท างานสามารถท างานให ตรงตามหน าท ท ก าหนดไว โดยใช ท กษะและ ความสามารถของตนอย

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

Best Practice ก บการจ ดการความร

Best Practice ก บการจ ดการความร Best Practice ก บการจ ดการความร ว จารณ พาน ช (อ างถ งใน ว นทนา เม องจ นทร และเต มจ ต จ นทคา 2548 : 12) กล าวว า ว ธ การจ ดการความร อย างง าย ค อ การแลกเปล ยนเร ยนร จากว ธ การท างานแบบ Best Practice องค

More information

การลดของเส ยในกระบวนการผล ตใบพาย กรณ ศ กษา บร ษ ท Prime Manufacturing Thailand Co., Ltd.

การลดของเส ยในกระบวนการผล ตใบพาย กรณ ศ กษา บร ษ ท Prime Manufacturing Thailand Co., Ltd. การลดของเส ยในกระบวนการผล ตใบพาย กรณ ศ กษา บร ษ ท Prime Manufacturing Thailand Co., Ltd. นายจ รโรจน ศ ร นนท ธนเวช นายสราว ธ อาจมาลา ป ญหาพ เศษน =เป นส วนหน @งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาว ทยาศาสตรบ ณฑ

More information

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 จ ดท าโดย กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กงานจ งหว ดราชบ ร โทร.0-3233-7890 ค าน า การบร หารบ คลากรของราชการส วนภ ม ภาคท ม ภารก จเก

More information

คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน แนวปฏ บ ต ท ด : เทคน คการสอนน กศ กษา 1

คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน แนวปฏ บ ต ท ด : เทคน คการสอนน กศ กษา 1 แนวปฏ บ ต ท ด เทคน คการสอนน กศ กษา คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน แนวปฏ บ ต ท ด : เทคน คการสอนน กศ กษา 1 ค าน า แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) เทคน คการสอนน กศ กษา เล มน จ ดท าข นเพ อแสดงถ งว ธ การ

More information

แนวค ด ทฤษฎ ความหมายการจ ดการ ทร พยากรมน ษย ผศ.สราวรรณ เร องก ลปวงศ

แนวค ด ทฤษฎ ความหมายการจ ดการ ทร พยากรมน ษย ผศ.สราวรรณ เร องก ลปวงศ แนวค ด ทฤษฎ ความหมายการจ ดการ ทร พยากรมน ษย ผศ.สราวรรณ เร องก ลปวงศ 1 1. แนวค ดของ Ferderick W. Taylor 2. แนวค ดของ Hugo Munsterberg 3. แนวค ดของ Elton Mayo 4. แนวค ดของ Richard E. Walton 2 ความหมายการจ

More information

การสร างภาพล กษณ องค กร

การสร างภาพล กษณ องค กร เอกสารน ใช เพ อประโยชน ทางการศ กษาเท าน น เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง หมวดว ชางานช มชนและมวลชนส มพ นธ การสร างภาพล กษณ องค กร ผศ.ดร.จ นตว ร เกษมศ ข สาขาว ชาการประชาส มพ นธ คณะน เทศศาสตร มหาว ทยาล ยศร

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง สารบ ญ บทท 1 บทนา... 3 บทท 2 แนวค ดเร องการจ ดทาแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคตามหล ก HR Scorecard...

More information